5. kapitel: ZR's Søredningstjeneste


Afsnit fra Zone-Redningskorpset i Danmark
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk

Zone-Redningskorpset i Danmark side 78
Etablering af en søredningstjeneste var ikke mindst et spørgsmål om PR og kontakt til honoratiores. Da Buldog blev indviet 19. april 1936 var til stede bl.a. direktør E. Adolph fra Marinens Skibstilsyn, viceadmiral H. Rechnitzer, direktør N.K. Nielsen, Orlogsværftet, kommandørkaptajn Hammerich, sygehusdirektør Warming og overpræsident Bülow.
Buldog i Odense sommeren 1938. ZR-folkene med kasket er fra venstre Erik Tage Fabricius Rasmussen og Stig Frisholt.
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt.
www.zone-redningskorpset.dk - info@zone-redningskorpset.dk
Zone-Redningskorpset i Danmark side 79
Buldog var udstyret med radiostation. Til venstre Otto Pagh, til højre Kaj Rasmussen.
Buldog blev i 1938 overflyttet til Aarhus, og blev præsenteret for offentligheden på Hares fødselsdag 2. maj 1939 med borgmester H.P. Christensen i spidsen for de mange honoratiores.
Reklamemærkat for ZR's søredningstjeneste.
5.1. Begyndelsen

I maj 1934 havde ZR oprettet livredningsposter på Amagers sydstrand med redningskrans, pejlestænger, bådshager, logliner og et totonet horn til alarmering af hjælp. Endvidere udstationerede ZR efter oprettelse af Amager-stationen et moderne carbogenapparat hos Dragør autopark i nærheden af sydstranden.1). Om natten mellem lørdag og søndag den 8.-9. juni 1935 er Wiboltt på sejltur med nogle venner i en motorbåd på Øresund. I et uvejr omkring midnat observerer de kajakker med i alt seks personer kæntre ca. seks sømil sydvest for Hveen. Det lykkes Wiboltt og hans venner at komme til undsætning og redde to af kajakroerne.2). Rapporten fra stationen på Strandvejen er sålydende: Melding om en Drukningsulykke ca. 6 Sømil Sydvest for Hveen, en Baad med 6 Mennesker var gaaet ned under et Uvejr. Vi henvendte os til Havnefoged Wensløv i Hellerup Havn, angaaende leje af Baad, men Havnen havde ingen disponible. Henvendelse til Taarbæk og Vedbæk Havnefogeder medførte at Hovedstationens Mandskab erhvervede sig de Fartøjer de havde brug for. Undersøgelser af Farvandet varede til Kl. 6 Morgen, og under Arbejdet blev der observeret 2 Kajakroere som var kæntrede. De blev begge bjerget under særdeles vanskelige omstændigheder.3). Dagen efter skriver Ekstrabladet: Direktør Wiboltt lagde enestående uforfærdethed for dagen. Han udfoldede kraft, snarådighed og mod.4). Denne episode var nok det, der for alvor gav Wiboltt ideen til anskaffelse af en egnet redningsbåd, så man ikke skulle forlade sig på de mere eller mindre uegnede både, man måtte kunne låne i tilfældige havne, således som man hidtil havde gjort, f.eks. 17. juni 1933 hvor ZR var blevet tilkaldt til en kæntret sejlbåd i stærk blæst mellem Kastrup og Saltholm. Korpsets folk havde lånt en motorbåd i Kastrup havn, hvorfra de var gået ud og havde reddet sejlbåden og dens besætning.5).
Allerede 31. august 1935 var det galt igen. ZR blev tilkaldt til Bellevue, hvor der var hørt råb fra en kændret motorbåd. Station Strandvejs folk gik ud fra Tuborg havn i stationslederens båd. Fem ombordværende og forkomne mennesker blev sejlet ind til Skovshoved havn, hvor de mest medtagne blev bragt i ambulance til hospitalet og de øvrige til politistationen. Senere bjerges motorbåden ind til Tuborg havn.6).
Imidlertid var økonomien stram. Der var lige oprettet to nye redningsstationer i København, station Amager og station Strandvejen. Der skulle investeres i en ny hovedstation og i nyt kørende materiel. Men det lykkes at få en sponsor i direktør Bryde Nielsen, indehaveren af varehuset "Buldog", Nørrebrogade 16, hjørnet af Ravnsborggade, der i marts 1936 skænker ZR en moderne hurtiggående redningsbåd, der får navnet Buldog. Den var 10 meter lang og udstyret med køjepladser til seks personer og trådløs radiotelefon. Båden får plads ved Karantænestationen ved Langelinie og kunne være parat til at gå ud med 6-8 minutters varsel. Det er meningen at redningsbåden skal hente syge i land fra gennemsejlende skibe i Øresund, lede efter nødstedte skibe og både og deres besætninger, eller søge efter lig. Karantænelægen, dr. Meisling, lover samarbejde og assistance til ZR.7).
I sommerens løb afholdt ZR demonstrationer hver søndag i havnebyerne langs Nordsjælland og Øresund, ned til Køge, hvor man fremviste ambulancer og redningsbåden "Buldog" samt demonstrerede kunstigt åndedræt med carbogen. 8).
I en brochure formentlig fra 1939 eller 1940 skriver ZR: Korpset udvidede derfor sin Redningstjeneste paa Landjorden til ogsaa at omfatte en effektiv og hurtigtvirkende Redningsorganisation til Søs. Foruden selv at anskaffe Redningsbaad, organiserede Korpset ifølge Aftale med private Baadejere, en Undsætningsflaade der kunne sendes ud, saa snart der alarmeredes. Baadene støttes fra Land af Patruljer med særligt Projektørbelysningsmateriel. Siden 1935 har vi ligget rede Dag som Nat til øjeblikkelig Udrykning. Vi har gjort, og gør det stadig, gratis for Enhver, saa snart det gælder Menneskeliv. Hvis De føler uro for nogle Menneskers skæbne, vent ikke af frygt for, at De unødigt skulle sætte et stort Apparat i gang, thi Ansvaret herfor vil ikke blive paalagt Dem, og især ikke hvis De ved, at nogen er i nød, kan vi derfor roligt sige til Dem: Ring hellere en Time for tidligt, end en Time for sent! 9).
18. april 1948 anskaffer Luftfartsvæsenet seks sæt gummiredningsbåde der automatisk pustes
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt.
www.zone-redningskorpset.dk - info@zone-redningskorpset.dk
Zone-Redningskorpset i Danmark side 80
Demonstration i Rønne af ny type redningsflåde til nedkastning fra fly 11. - 12. juni 1957.
Stationen i Nykøbing F. på eftersøgningsopgave på isen.
Da Edmund Schmidt var stationsleder i Aalborg (23. november 1941 - 24. februar 1943) anvendte han denne båd i ZR's tjeneste. Det er Schmidt forrest på båden.
op når de kastes ud med faldskærm. De er forsynet med medicin, proviant mv. Udstyret er anskaffet med henblik på undsætning af skibe og fly nødlandet på vandet. Udstyret anbringes hos ZR's flyvetjeneste, der skal etablere et samarbejde med Vestkystens redningstjeneste, Hærens Flyvertropper og Marinens Flyvevæsen.10).


5.2. Søaktioner 11).

6. maj 1936 tilkaldte politiet ZR til en kulsejlet robåd udfor Strandpromenaden ved Helgoland. Overassistent Otto Pagh, mekaniker Vestergaard og assistent Kaj Rasmussen sejler ud med Buldog. På dette tidspunkt har Falck også anskaffet en redningsbåd, som de kalder "Falcken". Fartøjer i nærheden havde reddet tre personer, men to savnedes. Efter fire timers søgen indstilles eftersøgningen. 18. januar 1937 tilkaldte politiet ZR, da der var observeret nødraketter i farvandet ved Sorte Rende i Kalveboderne. Foruden ZR deltog Falck og Søværnet i eftersøgningen, der foregik i et mørkt og stormfuldt vejr. Det var Søværnet, der ud på morgenen fandt en nødstedt fiskekutter på grund ud for Amagers vestkyst. 11. april 1937 tilkaldtes ZR til en lystkutter i nød ud for Skodsborg Søbad. Buldog afgår med bl.a. Wiboltt. Man finder kutteren, der er gået på grund på en revle. 1. januar 1938 nytårsnat tilkaldtes ZR til eftersøgning af tre fiskere, der var taget ud fra Kastrup havn for at pilke torsk. Buldog finder fiskerne. Deres båd har fået motorstop og de er meget forkomne af kulden. 2. marts 1938 anmodes ZR om at eftersøge en fiskerbåd i Sundet ud for Københavns havn. Buldog går ud og finder fiskerbåden grundstødt ved Saltholm med tre mand ombord. 10. marts 1938 alarmerer Kastrup Lufthavn ZR til eftersøgning af en af hærens Fokkerfly, der er forsvundet under en flyvning mellem Ringsted og København. Buldog med bl.a. Wiboltt går ud, ligesom Søværnet og Falck deltager i eftersøgningen. ZR etablerer katastrofebelysning fra Amagers sydkyst ud over Kalveboderne. Om morgenen findes vragrester i nærheden af Kongelunden og senere finder Buldog store dele af flyveplanerne ca. 500 meter fra Koklapperne. Begge ombordværende er omkommet. Først på aftenen lykkes det ZR at hæve flyvraget. 15. november 1938 anmoder politiet ZR om at iværksætte en eftersøgning af en forsvunden motorbåd, der var på vej fra Helsingør til København. I eftersøgningen deltager tillige Søværnet og Falck. Et par timer senere finder en større fragtdamper motorbåden syd for Hveen med vand i motoren, og den tager båden på slæb mod København. 14. juni 1939 iværksætter politiet Sundalarm, idet der fra sydspidsen af Amager er observeret en stor motorbåd 5-6 km. ude i Køge Bugt i retning mod Hundige. Man kunne se to personer ombord, der havde hejst nødsignaler og stod ved rælingen og vinkede med noget hvidt tøj. Tertia gik ud, men standsede efter syv timer eftersøgningen med uforrettet sag. 21. juli 1939 anmodede politivagten på Langelinie ZR om at eftersøge et lig, som er observeret fra en tysk lystsejler ca. to sømil fra land mellem Vedbæk og Rungsted. Ved mørkets frembrud indstilledes eftersøgningen, der genoptages næste dag. Søværnet deltager i eftersøgningen med en flyvebåd. 29. juli 1939. Politiet udsendte Øresundsalarm lydende på motorbåd forsvundet i Øresund. Det var en prøvealarm og samtidig benyttede man lejligheden til at optage en film om "Sundalarmen".12). 12. november 1941 anmoder politiet ZR om at undsætte tre arbejdere på en elevatorpram, der i den stærke blæst er i drift udfor Charlottenlundfort. Tertia går ud med Christian Kisling, Stig Frisholt og Orla Nielsen og samtidig etableres katastrofebelysning fra den nye katastrofevogn. Imidlertid får Tertia maskinskade, og det bliver en af politiets patruljebåde, der ud på morgenen redder de nødstedte. Wiboltt fremhæver aktionen i sin nytårstale 31. december 1941.13). 27. juni 1944 anmoder politiet om en eftersøgning af svømmersken Jenny Kammersgaard, der er forsvundet på en svømning mellem Skodsborg og Humlebæk. Om natten træffer tysk politi Jenny Kammersgaard på landevejen mellem Gilleleje og Rågeleje. ZR får ingen oplysninger om dette og afslutter eftersøgningen, idet man anser hende for omkommet. 10. maj 1946 anmoder politiet ZR om at stå for transporten mellem Københavns havn og Trekroner, hvor Politiet har internat af allierede krigsfanger, dvs. højtstående tyske officerer der har gjort tjeneste i Danmark under besættelsen. 10. oktober 1948 anmodes ZR af et af de førende dagblade om at foretage sejlads af morgenaviser fra København til Malmø. Dagbladet havde arrangeret en togrejse til landskampen Danmark-Sverige som skulle finde sted i Stockholm. Kampens resultat blev 1-0 til Sverige. Når rejsedeltagerne kom tilbage til Malmø, skulle de kunne købe morgenavisen og læse om kampen. Poul Oszadlik og Hans Christiansen sejlede ud fra København i klart og roligt vejr. Ude i Sundet satte motoren ud flere gange og til sidst lå man stille midt i en tågebanke. Poul Oszadlik mente de lå ved Saltholm, men Hans Christiansen kunne høre lyde som fra et rangerterræn, og så vidt han vidste kørte der ikke tog på Saltholm. Da tågen lettede lå de udfor Barsebäk og da de kom i land så de en forside af BT, hvor der med stor overskrift stod "Tertia forsvundet". Fra land skulle man netop i gang med en eftersøgning, bl.a.skulle et ZR-fly netop til at gå på vingerne. Frygten kunne være afværget, hvis man havde kunne komme i radioforbindelse med Tertia, men radioen var taget ud og lå til reparation på et værksted.14).
10. februar 1949 var Det Danske Luftfartsselskabs "Torlak Viking" forsvundet under indflyvning til Københavns lufthavn og ZR anmodes om at deltage i eftersøgningen sammen med Søværnet og Falck. Eftersøgningen var resultatløs, men fortsatte i de følgende dage. Først den 15. marts rapporterede et marinefartøj om en olieplet 1½ sømil vest for Barsebäk. Bjergningsskibe med dykkere sendtes til stedet. Flyet lå på dybt vand og de 23 spanske passagerer og 5 danske besætningsmedlemmer var i flyet. Københavns havns store flydekran og ZR skulle
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt.
www.zone-redningskorpset.dk - info@zone-redningskorpset.dk
Zone-Redningskorpset i Danmark side 81
Under besættelsen gennemførte ZR for politiet en eftersøgning af en druknet dreng, der var faldet i en våge fem kilometer ude i Øresund. Dykkeren fandt ham på seks meter vand. På det første billede ses bag båden vagtmester A.B. Jensen og længst til højre dykker Peter Nissen. På det andet billede er det Carlo Lundtoft.
Vi har før vist disse to billeder af optagning af et tærskeværk i Københavns Havn, men de er så gode, at det tåler gentagelse.
Under besættelsen med knaphed på energi og dermed også kul, fandt man på at undersøge havnebunden for kul tabt under lodsning. Redderen der viser kul frem er Orla Nielsen, assistenten der kikker ned er Carlo Lundtoft og med siden til er det Stig Frisholt. Situation fra 2. oktober 1941.
Luft til tungdykkeren. Situation fra Nørre Sundby, hvor en stålvire var gået om en skibsskrue. Til venstre stationsleder Carl Østergaard, Brønderslev.
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt.
www.zone-redningskorpset.dk - info@zone-redningskorpset.dk
Zone-Redningskorpset i Danmark side 82
Tertia var under besættelsen bemalet med store dannebrogsflag. I hvid jakke Christian Kisling.
Udstyrsliste for Tertia.
bjerge flyet under ledelse af en luftfartsinspektør. Frode Olsen har i et foredrag på museet 1. juni 1996 fortalt: Det udviklede sig til et lysende eksempel på, hvordan noget sådant ikke skal gribes an. Det lykkedes godt nok at hæve maskinen, så den var halvt oppe af vandet, men kranen havde ikke løftehøjde nok til at maskinen kunne svinges ind på dækket af kranen. Kranen havde et sæt løfteblokke mere, og både kranens mandskab og vi foreslog lederen af aktionen, at man tog et ekstra tag, således at maskinen kunne komme ind på dækket. Det ville han ikke høre tale om, vi skulle ikke lære ham noget. Vi foreslog derefter, at vi forsøgte at tage de lig ud, der befandt sig i den del af maskinen, der var over vandet, for vi var jo først og fremmest med for at bjerge ligene. Det ville han heller ikke høre tale om, han ville have maskinen sejlet til København før der blev foretaget noget. Man begyndte sejladsen mod København med maskinen hængende halvt nede i vandet foran på kranen, der blev trukket af to slæbebåde. Enhver kunne sige sig selv, at det ikke kunne lade sig gøre fordi maskinen af vandpresset blev tvunget ind under kranen, og vi havde da heller ikke sejlet ret længe, før motorerne som wirerne var fastgjort i knækkede, og maskinen forsvandt under vandet. Næste dag (16/3) blev det besluttet at opgive at hæve maskinen, og at forsøge at bjerge de omkomne. Det foretog vi et par dage efter, hvor vi ved hjælp af dykkere bjergede 15 af de omkomne, resten var skyllet ud af maskinen medens den hang i kranen.15).
I juli/august 1949 havde en stime makrel lokket tunen ned i den nordlige del af Øresund. Man sagde, at tunen springer i Øresund. Et af dagbladene arrangerer en konkurrence over to weekender for sportsfiskere, som skulle lande de største tun i Snekkersten. Tertia var kontrolbåd med Poul Oszadlik som fører, og mekaniker Hans Hoffmann og Hans Christiansen som den øvrige besætning. Hans Christiansen har berettet, at det var et fantastisk syn at se disse store fisk springe efter deres bytte. Sportsfiskerne satte små makrelstykker på deres kroge og trak disse gennem vandet indtil en tun bed på. Når en båd havde bid, skulle den hejse et flag, og så skulle tunen køres træt, før den kunne bringes i havn. En tun havde en længde på 3½ meter og kunne veje op til 400 kg. En stor tun slæbte en mindre båd med sig helt til Kullen, og Tertia måtte til assistance.16).


5.3. Tertias historie

I juni 1938 anskaffer ZR en ny redningsbåd Zonen III, Tertia, der er 12½ meter lang og kan skyde en fart af 18 knob. Den er udrustet som et flydende lazaret med fire liggepladser og med det mest moderne livredningsudstyr, radiomodtager og -sender samt dykkerudstyr og gummidragt. Sidst på måneden var Zone-ledere fra hele landet samlet i København, og der arrangeres sejlads på Sundet i den nye redningsbåd.17). I denne forbindelse flyttes Buldog til Aarhus, og allerede 11. juni 1938 er Buldog på sin første eftersøgning fra sit nye udgangspunkt.18). ZR solgte 1. oktober 1953 Tertia til Hans Christiansen, der var dykker i Entreprenørafdelingen, med den forpligtelse, at han skulle være til rådighed med redningsbåden. Prisen var kr. 7.100 og Hans Christiansen fik
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt.
www.zone-redningskorpset.dk - info@zone-redningskorpset.dk
Zone-Redningskorpset i Danmark side 83
Hans Tychsen i Sønderborg (til højre) fik uddannet sin søn Erik Tychsen (til venstre) til frømand på ZR's dykkerskole. I vandet Villy Arp. Billedet er fra indvielsen af ZR's frømandstjeneste i Sønderborg.
I 1950'erne kunne en frømandsdragt skam godt vække opmærksomhed. Situation fra Bornholm.
Frømænd i Rønne søger efter en druket person efter en kæntring ved Ørnekullen 1. september 1957. I frømandsdragt Erik Thorsen, lineholderen er Kaj Thyge.
Oberst Thomsen takker frømændene Herman Marcussen, Rønne og Villy Arp for angreb på Nexø havn som led i en militærøvelse 9. oktober 1955.
ZR's Frømandsskole i København. Bemærk at bådens overdel er fra en bil, formentlig en Plymouth ambulance.
ZR's frømandsvogn. Den blev i 1961 afløst af en Citroën.
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt.
www.zone-redningskorpset.dk - info@zone-redningskorpset.dk
Zone-Redningskorpset i Danmark side 84
Holger J. Hansens model af Tertia, udstillet på museet.
Signalhæfte fra politisamarbejdet, museets arkiv.
kr. 70,00 om måneden for at være til rådighed til såvel udrykningssejladser som til private reklameformål, samt godtgjort alle udgifter til benzin og olie. Han skulle vedligeholde båden, således at den altid var i forsvarlig sejlklar stand. Når sejladsen foretoges for ZR skulle ZR's mærke og flag føres. Hvis Hans Christiansen selv ville sejle, f.eks. ville tage på langtur, var han forpligtet til at holde en anden båd med anden kvalificeret bådfører til disposition for ZR. Under privat sejlads måtte ZR's mærke og flag ikke føres. Det fremgår af kontrakten, at såfremt ZR lader installere radiotelefon i båden, passes og tilses anlægget af Hans Christiansen.19). Tertia havde på dette tidspunkt slidt sin motor op, og Hans Christiansen købte en V8 bådmotor fra en lystyacht i Silkeborg, der tidligere havde tilhørt den tyske øverstkommanderende, General von Hanneken, og fik den sat i Tertia. Under en voldsom storm blev Kalveboderne og Hvidovre havn tørlagt og Tertia kom til at stå på bunden. Da vandet atter kom tilbage blev båden trukket ned i vandet af fortøjningerne. Til alt held skete der ikke noget med motoren. Senere fik Hans Christiansen atter den gamle plads på Langelinie, side om side med Falcks redningsbåd "Falken II". En dag blev Hans Christiansen ringet op af redningsfører Aage Nielsen fra Falck, han havde været uheldig med Falcks nye hurtige redningsbåd og havde påsejlet Tertia midtskibs. Der måtte udskiftes et stort stykke af siden på Tertia, før den atter blev sejlklar. I 1962 blev Hans Christiansen fyret fra ZR efter et uvenskab med driftsleder Hugo Olsen. Hans Christiansen skulle dog stadig være til rådighed med redningsbåden Tertia, hvis ZR havde brug for den. Der var i denne periode ingen opgaver. Forsvaret havde med sine helikoptere og hurtiggående patruljefartøjer helt overtaget søredningstjenesten. Uagtet dette var Hans Christiansen til rådighed helt frem til sammenlægningen med Falck, måske er han det endnu. Kontrakten er nemlig aldrig blevet opsagt.20). ZR afmeldte heller ikke ZR fra Skibsregisteret, og det blev Mogens Falck, der efter sammenslutningen den 23. juni 1964 måtte underskrive anmeldelsen om afmelding af Tertia.21). En gang i 1990'erne blev Tertia sporet til Randers. Det var Claus Dyhr-Nielsen der havde set den og som sendte museet et billede af den gamle redningsbåd. I 1997 rettede ejeren af båden henvendelse til museet, om museet ville erhverve båden. Tertias gamle fører, Hans Christiansen, var i Randers og kunne bekræfte at det var Tertia. Prisen var helt ude af niveau af hvad museet umiddelbart formåede. Man søgte Skibsbevaringsfonden og satte en indsamling i gang, i alt gav det kr. 20.000,00. I sommeren 1997 erklærede ejeren at han var villig til at sælge Tertia for et mindre beløb, men inden museet nåede at acceptere tilbuddet, var Tertia solgt til anden side, og den nye ejer ville bygge båden så meget om, at det ikke bliver lige til at genskabe Tertia. Det er nu meget tvivlsomt om Tertia nogen sinde kommer i museets eje, og vi må nøjes med den model som kan ses i museets samling, som er bygget af Holger J. Hansen fra ZR Hillerød.22).


5.4. Politisamarbejde 23).

25. juni 1938 skriver Frederiksborg Amts Avis, at eftersøgningstjenesten på Københavns Politigaard udvides med en særlig afdeling, der udelukkende skal sikre hurtig hjælp ved sejl- og drukneulykker i Øresund i samarbejde med ti politikredse. 22. november 1938 iværksatte politiet i samarbejde med svensk politi en sundalarmeringsplan (Sundalarm), der omfattende kyststrækningen fra Gilleleje til Gedser. Kystlinien inddeltes i tre zoner: Zone A: omfattende Københavns havn og kystlinien fra Skovshoved til sydspidsen af Amager. Zone B: omfattende kystlinien nord for Skovshoved til Gilleleje. Zone C: omfattende kystlinien syd for København til Gedser med undtagelse af Amager. Politiet skal foretage eftersøgning fra biler langs kysten. ZR, Søværnet og Falck med motorbåde. Søværnet eftersøger tillige med fly. 11. juni 1940 træffer Københavns Politi aftale med ZR om konstant vagt med en kvalificeret fører, således at denne ved tilkaldelse øjeblikkelig kan rykke ud sammen med en politimand. Øvrigt udrykningsmandskab vil kunne nå frem på 7 a 10 minutter. Prisen for denne vagt aftales til kr. 160,00 pr. uge. En ekstra vagt foruden føreren vil kunne etableres for et tillæg af ca. kr. 90,00 pr. uge. ZR spørger i sin skriftlige bekræftelse på aftalen om radiostationen ønskes monteret, da den i øjeblikket er deponeret hos Toldvæsenet. I en fodnote beder ZR om bevilling til at få tanken fyldt op. Man foreslår 100 liter. Herefter skal Politiet have meddelelse om forbruget.24). 1. juli 1954 nedlægges Søpolitiafdelingen ved Københavns Politi og dens patruljebåde afhændes. I stedet oprettes en Søpolitivagt, fortsat på Wilders Plads. Opgaverne blev indskrænket til ligfund, bjergningssager, ulovlig jagt, kontrol med
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt.
www.zone-redningskorpset.dk - info@zone-redningskorpset.dk
Zone-Redningskorpset i Danmark side 85
ZR bistod Jenny Kammersgaard under svømning på Silkeborgsøerne 28. august 1943. Her er hun fotograferet med stationslederne (til venstre) Knud Hanson, Skanderborg og (til højre) Martinus Holm-Hansen, Silkeborg.
Effekter på museet til brug for søredning: Isstige til at lægge på isen, så man på den måde kunne komme ud til en våge. (Nakskov) Vandkikkert (Kalundborg) og dræg (Nykøbing S.) til eftersøgning af druknede. Dræget er i enderne forsynet med reb, og på den måde kunne sænkes ned på bunden og trækkes efter en robåd. Den store tang og bådshagen (begge fra Glostrup) er til at hive den druknede op med.
Robåd (Birkerød).
redningsudstyr, tilsyn med udlejningsfartøjer og sager vedrørende ulykker, ildløs og andre politiforretninger om bord på skibe i havnen. Hans Christiansen fortæller, at Søpolitiet ofte lejede Tertia, der derfor fik kajplads ved Wilders Plads. Allerede 1. oktober 1954 nedlægges Søpolitivagten på Wilders Plads. Hans Christiansen flytter Tertia fra Wilders Plads til Hvidovre havn, der var nærmere hans bopæl på Gammel Køge Landevej.25).


5.5. Samarbejde med Villy Arp

12. januar 1955 antager ZR Villy Arp som frømand. Han skal efter kontrakten aflønnes som chauffør + tillæg på kr. 6,00 pr. ½-time i vandet. Han skal anskaffe en udrykningsvogn, hvilket blev en VW-folkevogn (vogn 604), samt en mindre motorbåd. ZR skal betale kr. 5,00 pr.time for motorbåden. Villy Arp garanteres en ugeløn på mindst kr. 250,00. Han forpligter sig til altid at underrette vagten på Platanvej om hvor han kan kaldes, herunder at sikre aftale med en reserve. Villy Arp skal uddanne frømænd og skal forestå salg af udstyr, opladning af flasker og lignende. 13. juni 1955 afholder Villy Arp den første frømandsskole for ZR-folk fra provinsen.26).
Af en dom afsagt af Retten på Frederikberg 25. marts 1957 kan man se, at anklagemyndigheden rejste tiltale mod Wiboltt, Villy Arp og en dykker for at have udført frømandstjeneste uden at de pågældende havde dykkerbevis. Wiboltt var tiltalt i sin egenskab af ansvarlig for arbejdet. Alle tre erkendte ikke at have dykkerbevis men fremførte, at kravet om dykkerbevis ikke gjalt for frømænd. Domstolen var enig med dem, således at de blev frifundet.27).
Fra Erik Tychsen i Sønderborg har museet modtaget denne beretning der i forkortet form citeres: Zonen i Sønderborg fik et stort fremstød de sidste 10-12 år før sammenlægningen med Falck. I 1956 blev jeg uddannet som frømand ved Zonens dykkerskole i København. Derefter oprettedes en frømandstjeneste i Sønderborg. Den dækkede hele det Sønderjyske område. Den nærmeste station var Horsens. Indvielsen af dykkertjenesten i Sønderborg foregik på havnen ved Restaurant ”Dam P.” Denne restaurant stod på pæle, der var hamret ned i havbunden. Da frømændene dykkede ned under restauranten, opdagede de, at halvdelen af de bærende pæle var blevet ædt af pæleorme. Ved denne demonstration deltog Zonens chefdykker, Villy Arp. I 1957 faldt der en dansk jetjager ned ved Årøsund. Det er i nærheden af Haderslev. Zonen Sønderborg blev anmodet om assistance til at hæve flyet. Alle vragdele skulle findes og hentes op og derefter transporteres til flyvestation Skrydstrup. Det var et stort arbejde at søge efter og finde alle skruer og smådele. I dette arbejde deltog Villy Arp også. I 1958 blev Zonen anmodet om at lægge en ny gasledning over Alssund ved Chr. den X. bro i Sønderborg. Gasrørene blev svejset sammen og lagt mellem 200 liters tromler for derefter at blive sejlet ud på positionen og sænket ned på 21 meter vand, hvor de så blev fastgjort til nogle cement klodser på bunden af Alssund. Zonens frømand fra Sønderborg var også med ved katastrofen på Haderslev Dam 8. juli 1959, hvor ca. 50 personer omkom. Zonens frømandstjeneste deltog bl.a. også som vagtbåd ved store forsamlinger, f.eks. spejderlejre, hvor der var mange børn ude at bade. Det var altid rart at have en redningsbåd med frømand liggende ude på vandet. Ellers bestod arbejdet af mange forskellige ting såsom at undersøge skibsskruer, eftersøgning af tabte genstande, eftersøgning af druknede personer plus meget mere.28).


5.6. Redningsbåden som ledsagebåd for langdistancesvømmere 29).

I 1930'erne var det på mode at unge piger skulle foretage forskellige distancesvømninger, og ZR påtog sig med stor reklameværdi at fungere som ledsagebåd ved disse svømninger. Jørgen Wiboltt har fortalt om disse ledsagersejladser, at man altid tog så mange pressefotografer og journalister med, som der var plads til. Man sikrede sig altid rigelig proviant, særligt af de våde varer.30). 1. juli 1937 kl. 05.00 startede svømmersken Lilli Andersen fra Barsebäk med Sjælland som mål. Midt ude i Sundet blev hun mødt af Buldog med Wiboltt ombord, der skulle ledsage hende resten af vejen. Kl. 14.30, et par sømil nord for Middelgrundsfortet anmoder Lille Andersen om at blive taget op på grund af krampe i benene, hvorefter Buldog sejler hende ind til Skudehavnen. 8. juli 1937 er det Jenny Kammersgaard, der svømmer fra Sjælland til Jylland. Få kilometer fra land må hun tages ombord af Buldog. 9. august forsøger hun igen, og denne gang lykkes det Jenny Kammersgaard at svømme over Kattegat, i alt 90 km. på 29 timer. 28. juli 1938 svømmede Jenny Kammersgaard over Østersøen og gik efter 39 timers svømning i land 10 km. vest for Warnemünde. Under hele svømningen havde hun været fulgt af Tertia. 26. juli 1939 ville syv svømmepiger svømme over Østersøen, og Tertia skulle være ledsagebåd for Jenny Kammersgaard. Tertia blev ført af overassistent Aage Mortensen, med som mekaniker var Vestergaard og som hjælper Jørgen Wiboltt. Ved 17-tiden havde man den sidste radiokontakt med Tertia, men radioforbindelsen var dårlig. Tertia ville gå til Warnemünde, men forinden gå efter Jennys kurs for at se, hvorledes det gik hende. Under søgningen efter Jenny kommer Tertia ud i en hård sø som river radioantennen ned. Først kl. 02.00 anløber Tertia Warnemünde havn og Aage Mortensen telefonerer til ZR i København. Jenny Kammersgaard var ved 15-tiden taget op i en anden ledsagebåd og var sejlet til Gedser.
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt.
www.zone-redningskorpset.dk - info@zone-redningskorpset.dk

Mere materiale fra Sø-redningstjenesten

som ikke er med i bogen Zone-Redningskorpset i Danmark


    Zone-Redningskorpsets Venner
    www.zone-redningskorpset.dk
    info@zone-redningskorpset.dk
    _______________________________________________________________________
    Materialet på siden må kun anvendes efter indhentet tilladelse
Avisomtalte hændelser hvor ZONENs SØREDNINGSTJENESTE har ydet assistance

Samlet af Vilhelm Pedersen. Kilde: Falcks udklipsarkiv
Anført dato er datoen, hændelsen blev avisomtalt og er derfor ikke nødvendigvis hændelsesdatoen.

Fuh = Færdselsuheld # = død Kilde: Falcks udklipsarkiv

DATO BÅD DIVERSE OPLYSNINGER
01 05 1939 Buldog Båden demonstreret i Århus havn for publikum
30 05 Buldog Århus Bugt, person mente lystbåd sank, eftersøgning, blind alarm
04 06 Buldog Århus Bugt, grundstødt ud for Ørnereden ved Varna, ingen skade
10 06 Tertia Distancesvømmeren Elna Andersen taget op ud for Vedbæk i Øresund under hendes forsøg: Helsingør - København
23 06 Tertia Ledsagelse af distancesvømmeren Jenny Kammersgaards 120 km.s tur fra Korsør til Grenå, der skal starte omkring d. 28/6
29 06 Tertia Øresund ud for Skodsborg, lystbåd kæntret
13 07 Buldog Århus Bugt, kanoroer i land efter kæntring, kanoen slæbt i havn
15 07 Tertia Sundalarm - eftersøgning efter mulig forlist lystbåd i Køge Bugt
21 07 Tertia Øresund: eftersøgning af drivende barnelig, blev ikke fundet
26 07 Tertia Østersøen, svømmerledsagerbåd, "forsvundet" , fundet i Warnemünde
29 07 Tertia Øresunds-alarm-øvelse
20 08 Tertia Flyvestævne over Øresund ved Bellevue, ZR-fly deltager + Tertia
02 09 1940 Buldog Århus Bugt, fik bjerget en drivende kapsejladsbåd
02 09 Buldog Århus havn, drivende flåde blev slæbt til sin ankerplads
25 09 Buldog Århus Bugt ud for Risskov, sejljolle slæbt ind til havn
24 11 Buldog Kalø Vig, forsvundet fra sejlførende pram, eftersøgning, 20-årig #
03 06 1941 Buldog Århus Bugt, drivende herreløs jolle slæbt i havn
20 06 Buldog Århus Bugt, søgning efter ung kvinde der forsvandt under badetur
25 07 Buldog Århus Bugt, lystbåd med 6 personer kæntret, ZR + fiskekutter
29 09 Tertia Opvisning med båden i Københavns havn grundet ZR's 10 års jubilæum
26 05 1942 Zonen V Limfjorden, lystbåd grundstødte ved sejlrenden til Nibe havn
20 06 Zonen V Limfjorden, robåd med 3 drenge drev med strømmen
24 08 Zonen V Limfjorden ved Egholm, eftersøgning af en fosforlignende masse
24 08 Zonen V Limfjorden, Nørresundby, 2 drenge i drift på en lille pram
01 09 Zonen V Limfjorden, eftersøgning af 3 drenge i lystbåd, fundet i god behold
16 10 Zonen V Limfjorden, båd med to 14-årige drenge eftersøgt, fundet i god behold
24 10 Zonen V Limfjorden, eftersøgning af overbordfalden person
03 04 1943 Tertia København, Nyhavn, ZR dykkere finder druknet sømand #
15 06 Zonen V Limfjorden, Egholm, 14-årig dreng nær druknet bragt til sygehuset
02 08 ? Limfjorden ved Nørholm Enge, grundstødt lystbåd
02 08 - Maribo Sø, båd med 2 kuldsejlede
02 08 ? Limfjorden ud for Gåser, grundstødt lystbåd
03 08 ? Limfjorden ud for Gåser, ZR-St.leder + 1 person drukner ved kæntring
01 09 Buldog Knebel Vig, eftersøgning af formodet druknet person
14 09 ? Egholm, Fuh, løbskkørsel, 1 kvæstet person afhentet pr. båd
16 10 Svalen ZR Ålborg indsætter snart motorbåden: "Svalen"


17 05 1944BuldogHestevognsoverbygning drev til havs i Århus Bugt
28 06TertiaØresund, eftersøgning af svømmersken Jenny Kammersgaard
02 07BuldogBuldog har gennemgået et større eftersyn og reparation
09 08Buldog2 jægere kæntrede med jolle i Kalø Vig
14 08BuldogÅrhus Bugt, 2 i sejlbåd mistede masten, ZR fandt båden ud for Skødstrup
24 09BuldogÅrhus Bugt, 4 drenge i båd kom i havsnød
24 09BuldogFalcks båd fik motorstop og blev slæbt i havn af ZR
24 09BuldogÅrhus Bugt ved Skæring: lystbåd i havsnød
11 11 1945BuldogLystfartøj gik ned inden ZR fik bjærget det ud for badeanstalten, Århus
16 05 1946TertiaEftersøgning af 15-årig dreng på tømmerflåde, fundet ved Trekroner
11 06BuldogHavareret motorbåd slæbt i havn fra Århus Bugt
14 06TertiaSejlbåd kæntret ud for Charlottenlund, eftersøgning af druknet person
10 07Tertia2 druknet ved Dragør Syd Strand = Falsk Alarm
12 07Tertia2 i jolle i Køge Bugt eftersøgt, de kom i land ved egen hjælp
13 08BuldogZR bugserede en havareret kapsejler i havn fra Århus Bugt
04 09BuldogLedsagning af 2 svømmere fra Skødshoved til Risskov
16 09TertiaSundalarm - eftersøgning af sejljolle ved Tårbæk
20 09TertiaKvinde svømmede ud i Øresund for at drukne sig, blev reddet
31 10BuldogÅrhus Bugt, det strandede skib "Ægir" forsøges bjerget
09 11TertiaMand ramt af sprængt tov på skib i Københavns Havn
02 01 1947TertiaBugsering af lystfartøj fra Grønlands Plads til Sundby Havn
27 04TertiaFlystyrt i Øresund ud for Charlottenlund Fort = Falsk alarm
02 06BuldogÅrhus Bugt ved Skæring, motorbåd fik motorhavari, slæbt i havn
30 06BuldogNødblus ved Kalø Vig = motorbåd med motorhavari
13 07BuldogJolle med 2 drev til havs i Århus Bugt
16 07BuldogKalø Vig, stor ammunitionseksplosion ud for Skæring, ZR kaldt til stedet
23 07Svalen ?Hals Barre, ZR-dykker assisterede ved frigørelse af bundgarn
15 08Svalen ?Skibsvrag, kutteren Rosa, ved Storvorde Kanal bortsprænges
25 08BuldogÅrhus bugt, motorbåd med motorstop fra Samsø slæbt til Århus
15 09BuldogMandslig i Århus Bugt 1 sømil fra land blev bjerget
16 12BuldogEftersøgning af 3 jægere i båd i Århus BugtTilbage