Hurtig introduktion til ZR's historie


Afsnit fra Zone-Redningskorpset i Danmark
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
Zone-Redningskorpset i Danmark side 7
1. Begyndelsen
I 1906 oprettede Sophus Falck Redningskorpset for Kjøbenhavn og Frederiksberg A/S i København. Korpsets grundlag var brandredning, d.v.s. redning af værdier i forbindelse med brand, men snart udvidede han med autohjælp, ambulancekørsel, dyreredning etc.
I 1922 udvidede Sophus Falck sit arbejdsfelt - han begyndte at slukke ildebrande. Brandvæsenet på landet var dengang baseret på hestetrukne sprøjter med håndpumper, og Falck så, at der var behov for at oprette et motoriseret landbrandvæsen.
Falck påtog sig organiseringen af denne opgave gennem "Redningskorpsets Afdeling B", hvor han ansatte Eigil Juel Wiboltt som leder. Konceptet gik til en vis grad ud på, at lokale folk selv økonomisk skulle stå for brandvagterne. Falck leverede materiellet og hjalp med kontrakttegningen med landkommunerne, og brandvagtslederen - ofte en smed eller lignende - fik et bestemt område - en zone - som han skulle dække. Samtidig blev han optaget i Falcks organisation De Danske Zone-Brand-Vagter, som stod for kontrol, uddannelse etc.
I 1925 var en sådan Zone-Brand-Vagt blevet oprettet i Eskildstrup på Falster. Brandvagtslederen hed Reinholdt Hansen, og han var en initiativrig mand. Snart optog han barndomsvennen Johannes Hare som kompagnon, og i løbet af få år havde de to fået oprettet hjælpestationer på Lolland og i Sydsjælland, ligesom de i 1926 havde udvidet arbejdsfeltet med ambulancer og kranvogne - altså regulært redningskorps.
Denne hastige udvikling på Lolland-Falster, som bredte sig til Falcks kerneområde - at drive redningskorps - blev i 1930 Falck for meget, og der opstod stridigheder som førte til, at Reinholdt Hansen og Johannes Hare blev ekskluderet af Falcks organisation. Med sig tog de ikke bare Falcks mand Eigil Juel Wiboltt, de kaldte også deres nye korps et navn, der lå tæt op af Falcks Zone-Brand-Vagter, nemlig Zone-Redningskorpset.
Sådan gik det til, at Danmark i 1930 fik endnu et redningskorps og således havde to: Falcks Redningskorps og Zone-Redningskorpset. (ZR)

2. ZR's organisation
Korpsets økonomiske grundlag var det samme som Falcks den dag i dag: husstands- og autoabonnementer til private samt kontrakter med stat, kommuner og amter om udførelse af brandslukning, ambulancekørsel m.v. Netop i slutningen af 1920'erne var automobilismen for alvor kommet i gang, og for begge redningskorps gjaldt det om at blive landsdækkende.
Falck havde fået nok af private entreprenører, og udviklingen i Falck foregik herefter i korpsets egen organisation med korpsets egne folk, materiel og stationer.
Zone-Redningskorpset - eller ZONEN som det hurtigt som til at hedde - tog derimod Falcks idé op. I mange byer havde lokale mekanikere en kranvogn, eller en vognmand havde en ambulance, og dem traf ZR aftale med om at rykke ud, når der kaldtes fra en ZR-abonnent. Ofte blev entreprenørens vogne malet i ZR's farver, og hans folk blev udstyret med ZR's uniform.
På den måde lykkedes det ZR i løbet af kun tre år at kunne erklære sig for landsdækkende med ydelse af hjælp fra Skagen til Gedser.
På langt sigt var det uholdbart at have private entreprenører, fordi man ikke altid kunne stole på, at de var hjemme og i stand til at rykke ud. På den anden side var der fordele forbundet med at have selvstændige økonomiske enheder, hvis leder selv stod for økonomi og mandskab. I 1941 havde korpset fået udlagt hovedstationer i Eskildstrup (1930), København (1930), Rønne (1931), Odense (1936), Århus (1938) og Ålborg (1941), og fra disse stationer lykkedes det efterhånden at etablere et egentligt landsdækkende stationsnet.
I 1943 døde Reinholdt Hansen, og hans andel af korpset blev overtaget af hans enke Louise Reinholdt Hansen, der fortsatte som komplementar og senere som medinteressent frem til 1949, hvor hun blev købt ud. I 1957 overgik korpset til at være aktieselskab, hvor Johannes Hare og Eigil Juel Wiboltt havde hver halvdelen af aktierne svarende til kr. 225.000,00 til hver. I 1959 optoges en kreds af medarbejdere som medaktionærer og samtidig blev aktiekapitalen udvidet med 50% til kr. 675.000,00 således at medarbejderkredsen havde 1/3 af aktiekapitalen. Samtidig blev ZR's leder i Nordjylland, Jørgen Pedersen, udnævnt til underdirektør.

3. ZR's initiativer
Der var skarp konkurrence mellem Falck og ZR. Falck havde 24 års forspring. Det gjaldt derfor ZR om at få opmærksomhed i pressen, og vejen hertil gik gennem nye ideer og initiativer.
Det allerførste man tog fat på var førstehjælpssagen, som blev en af ZR's mærkesager. Man udgav førstehjælpsbøger, opstillede katastrofeposter langs landevejene med henvisningsskilte til telefoner og førstehjælp, og man opstillede udkiksposter og livreddere på badestrandene.
I 1936 oprettede ZR Danmarks første sø-redningstjeneste, med udstationering af hurtiggående motorbåde først i København, senere i Århus, Sønderborg m.fl. Denne tjeneste gav ZR meget stor goodwill, ikke mindst hos autoriteterne som det offentlige kaldtes dengang, fordi bådene blev stillet til rådighed for politiet til eftersøgningsopgaver.
Den egentlige mærkesag blev dog korpsets flyveambulancetjeneste, som blev oprettet i 1939. Dengang fandtes der ikke nogen mulighed for at undsætte de mange små øer, hvor beboere var prisgivet, når sygdom indtraf. ZR anskaffede på eget initiativ en engelskbygget Monospar ambulancemaskine, der blev sat i drift i marts 1939 som Danmarks første ambulanceflyvemaskine. Under besættelsen var ZR det eneste selskab foruden Det Danske Luftfartsselskab, der havde ret til at foretage flyvning, og allerede i 1944 blev maskinparken udvidet med en danskbygget KZ-IV.
Maskinerne var i stand til at lande på meget korte afstande, og beretningerne om ZR's piloter, der med risiko for eget liv fløj i al slags vejr for at redde menneskeliv, ville ingen ende tage. Flyvetjenesten gav ZR en enorm popularitet og styrkede korpsets image når abonnementer og kontrakter skulle hives i land. Men samtidig var flyvetjenesten økonomisk betydningsfuld for ZR, fordi det lykkedes at tegne abonnementer i stort omfang. I slutningen af 1950'erne faldt tjenestens betydning som følge af Flyvevåbnets indførelse af helikoptere.
ZR's allermest betydningsfulde initiativ er der dog ingen der husker, eller knap nok ved: Det var indførelsen af familieabonnement i 1926. ZR var banebryder hvad angik familieabonnementer og dermed hele privatmarkedet for redningsvirksomhed.

4. ZR ophører
Årene efter udvidelsen af aktiekapitalen med optagelse af medarbejdere i aktionærkredsen var gode år for ZR. Den skarpe konkurrence med Falck lagde imidlertid en dæmper på de økonomiske muligheder, og i sommeren 1962 indledtes forhandlinger om en sammenlægning af korpsene som førte til, at Falck 1. januar 1963 overtog aktierne i ZR.
I 10 år hed virksomheden Falck-Zonen, men herefter begyndte Falck at holde op med at anvende Zone-navnet, og i 1977 udgik ZONEN helt af Falcks bomærke.
På det tidspunkt var der stadig mange tidligere Zone-folk ansat i Falck, og de følte, at deres indsats var ved at blive glemt.
Resultatet blev et omfattende arbejde med at sikre effekter, beretninger, dokumenter og billeder fra ZR, med henblik på at etablere et museum.
I 1989 - 26 år efter ZR's ophør - slog museet i Holbæk dørene op for publikum, hvilket de var til udgangen af 2000, hvor museet blev lukket p.g.a. manglende tilskud fra Holbæk Kommune. Det forventes, at museet i løbet af 2003 vil blive overflyttet til Danmarks Tekniske Museum i Helsingør.
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt.
www.zone-redningskorpset.dk - info@zone-redningskorpset.dk


Tilbage