7. kapitel: ZR's Flyvetjeneste


Afsnit fra Zone-Redningskorpset i Danmark
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
Zone-Redningskorpset i Danmark side 101
ZR foretog en prøveflyvning fra Anholt til Grenaa 5. november 1938. Som patient agerede snedker P.E.Møller, som nogle år forinden var blevet overført med en fiskerbåd. Dengang havde det taget otte timer, nu tog det 24 minutter.
Et centralt element i ZR's Flyvetjeneste var, at tjenesten gav et betydeligt overskud, uden hvilket ZR formentlig var bukket under i årene efter besættelsens ophør. Særligt indbringende var de livsvarige flyveabonnementer, der solgtes for kr. 500 i præmie en gang for alle. En af de få tegnere, der var i stand til at sælge disse abonnementer, var F.B.Them. Them var oprindelig ansat i Falck, men kom efter Odense-sagerne i 1938 til ZR i Aarhus. Falck hadede Them, og forsømte ingen lejlighed til at miskreditere ham i presse og personaleblade.
7.1. Historie

ZR's Flyvetjeneste er udførligt beskrevet i museets bog Zone-Redningskorpset i luften fra 1988, og da Zone-Redningskorpset i Danmark ikke har til formål at optrykke allerede kendt stof, må der til den særligt interesserede henvises til dette bogværk.1).
I midten af 1930'erne må der i Danmark være opstået debat om behovet for etablering af en flyveambulancetjeneste, der kunne undsætte de danske småøer. Militæret havde ikke materiel, der egnede sig til denne opgave, og sekretær i Dansk Røde Kors, overlæge Svendsen, slog til lyd for oprettelse af en egentlig ambulanceflyvetjeneste. Bl.a. som følge heraf indrettede Det Danske Luftfartsselskab DDL tre Fokker maskiner, så de kunne udstyres med båre, og maskinerne blev i 1937 stillet til rådighed for Falcks Redningskorps.2). Wiboltt må være blevet inspireret af debatten, for han gik straks i gang med at undersøge mulighederne. I 1936 fik han en Monospar-maskine demonstreret i København, og selvom tiderne ikke var til det, gik han i gang med at undersøge landingsmulighederne rundt om i landet. ZR hævdede selv, at det var et brev fra Snedker P.E. Møller på Anholt af 10. september 1937 der beskrev, hvor vanskelig transporten var fra Anholt til Grenaa, når det drejede sig om patientoverførsel, der gav stødet til ZR's flyvetjeneste.3). Spørgsmålet er imidlertid, om ikke brevet var skrevet til ZR "på bestilling" til brug for propaganda, men vi ved det ikke. Det var godt nok ZR og ikke Falck, der i 1937 havde station i Grenaa, og som sådan kan Møller have fået kendskab til ZR, men omvendt virker det påfaldende, at brevet er stilet til København, og ikke til ZR's hovedkontor i Eskildstrup, hvis det virkelig var ZR's ledelse, Møller ville rette henvendelse til. Falck konkluderede i sin 1938-årsberetning, at opgaven med at sikre de små øer endnu ikke kunne løses betryggende.4). Også Indenrigsministeriet rumlede med planer om at etablere en ambulanceflyvetjeneste, men formentlig uden kendskab til disse planer, udsendte Wiboltt 5. november 1938 en pressemeddelelse om, at ZR havde anskaffet en ambulanceflyvemaskine. Samme dag havde ZR foretaget en prøveflyvning med en KZ II maskine med Møller som "patient". Turen fra Anholt til Grenaa havde taget 24 minutter mod de otte timer, Møller havde været udsat for som patient på en fiskerbåds dæk nogle år forinden. Samme dag indrykkede ZR annoncer i landspressen for tegning af husstandsabonnement på flyvemaskinen til kr. 5,00 årligt for fem år. Politiken var skeptisk. Avisen skrev, at anskaffelsen naturligvis var en landvinding, men stillede spørgsmål ved, om ikke en statsmaskine i tilknytning til luftfartsselskabet eller hæren ville være den mest rentable løsning. Avisen var desuden stemt for en maskine, der kunne lande på vandet. På hjemturen fra prøveflyvningen fik maskinen motorstop og måtte nødlande, og det har måske været årsagen til, at ZR droppede KZ-maskinen og i stedet i februar 1939 meddelte at have indkøbt en amerikansk Fairchild-maskine og at have ansat Kaj Simonsen som flyver. Samtidig begyndte man at tegne kommuneabonnementer. Også Fairchild-maskinen måtte opgives pga. indretningen, at valget faldt herefter på en engelsk Monospar. I følge Nationaltidende opholdt direktør Bryde Nielsen fra varehuset Buldog på Nørrebrogade sig netop på dette tidspunkt i London. Han var kendt som flyvemæcen, og havde tidligere været ZR behjælpelig, idet han i 1936 havde foræret korpset motorredningsbåden Buldog. Han trådte nu til og involverede sig i forhandlingerne i London, hvor driftsleder Pagh stødte til, og 9. marts 1939 kunne maskinen præsenteres i Kastrup.5). Finansieringen - kr. 60.000 - blev klaret med hjælp fra Neumann i Ringsted, og ZR formåede myndighederne til moralsk at bakke op om projektet ved at underlægge sig et tilsynsråd under Indenrigsministeriet.
Flyveambulancetjenesten kom godt fra start med betydelig PR værdi for ZR, ikke mindst ved undsætningsflyvninger i isvinteren 1940. Besættelsen den 9. april 1940 satte en stopper for flyvetjenesten, men 21. september 1940 kunne tjenesten genoptages efter tysk tilladelse. Selv under besættelsen lykkedes det ZR at få bygget yderligere et fly, det berømte KZ IV, der blev leveret 4. maj 1944, med udnyttelse af al den reklame, ZR kunne ønske sig. End ikke de københavnske skolebørn gik ram forbi, da Wiboltt fandt på at invitere dem til rundvisning på samlefabrikken i Hellerup i januar 1944. I krigens sidste måneder fløj maskinen med Folke Bernadotte under dennes forhandlinger om frigivelse af koncentrationslejrfanger i Tyskland, og Simonsen fløj også med Himmlers kapitulationstilbud. Efter besættelsen opstod der behov for at fremskaffe medicin til det nødstedte Europa, og ZR indgik i et meget tæt samarbejde med Dansk Røde Kors om udførelse af flyvninger med medicin. Samarbejdet omfattede bl.a. fælles køb af flyvemaskiner, bl.a. endnu en KZ IV, en De Havilland og to Stinson maskiner. Samarbejdet gav Røde Kors problemer, fordi der skete sammenblanding af Røde Kors' humanitære interesser og ZR's privatøkonomiske interesser, bl.a. fordi ZR's tegningsagenter benyttede samarbejdet med Røde Kors i agitationsarbejdet. De små krusninger på overfladen fratog dog ikke tjenesten sin popularitet.
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt.
www.zone-redningskorpset.dk - info@zone-redningskorpset.dk
Zone-Redningskorpset i Danmark side 102
ZR's flypark 1947. De to forreste maskiner i billedet styrtede begge med tab af menneskeliv til følge
Trækpapir med billede af det fly, der aldrig nåede at komme i drift. Datering formentlig 1939.
Hvad flyet skal, ved vi ikke, men billedet er taget maj 1945 i Kastrup
En ting var imidlertid, at flyvetjenesten gav ZR stor PR, noget andet var, at indtægterne skæppede godt i ZR's kasse. Officielt var flyvetjenesten et underskudsforetagende, der blev ført i et særligt regnskab, hvor kun kommuneabonnementer og flyveindtægter var opført, herunder indtægter ved flyvning for ZR. Abonnementsindtægterne ved tegning af flyveabonnementer til private var nemlig indtægtsført i ZR's regnskab, og flyvetjenesten udførte herefter flyvningerne for ZR i regning. I kraft af den store reklameværdi kunne ZR formå danskerne til at tegne såkaldte livsvarige flyveabonnement for kr. 500 en gang for alle, et anseeligt beløb i årene efter krigen, og uden nogen som helst værdi, idet livsvigtig flytransport var dækket af sygekassen. En analyse af ZR's regnskaber fra 1946 til 1953 viser, at abonnementerne tilførte ZR et overskud på over kr. 3.000.000, og vi kan herefter udråbe flyvetjenesten til ZR's økonomiske redningsplanke, uden hvilken det havde været umuligt at føre ZR gennem disse vanskelige år. Imidlertid tilgik midlerne ikke Flyvetjenesten, men ZR's kasse som sådan, idet Hare og Reinholdt Hansen efter Elmose sagen i 1940 havde frataget Wiboltt muligheden for selv at disponere sine abonnementsindtægter, jf. kapitel 2 afsnit 2.2.3.
Efter ophøret af besættelsen ønskede Falck også at komme ind på markedet og at kunne tilbyde denne service, og onde tunger vil vide, at ZR på forskellig måde søgte at forhindre, at Falck fik koncession. Sagen er ikke undersøgt nøjere, men i bogen Zone-Redningskorpset i luften er citeret et brev fra Wiboltt til arbejdsminister Niels Elgaard af 23. juli 1947 hvor Wiboltt med forskellige argumenter forsøger at forhindre, at Falcks maskine frigives til ambulanceflyvning. Det er efter brevets indhold lidt uklart, hvad det præcist er Wibollt ønsker ministeren skal gøre. Allerede 10. december 1946 havde ministeren udtalt sig til støtte for ZR, og 11. december 1946 havde Falck meddelt, at man agtede at flyve gratis, så længe man ikke kunne få koncession.6).
Fra sidst i 1940'erne påtager ZR sig en ny opgave: Kighosteflyvninger. I Norge havde man fundet ud af, at børn med kighoste kunne blive kureret ved et par timers flyvning i luften, og ZR gennemfører i de følgende år et betydeligt antal af sådanne flyvninger, igen med stor PR-værdi. Alligevel begynder flyvetjenesten fra midten af 1950'erne at miste sin betydning. Forskellige tiltag til overtagelse af indenrigsruter er faldet til jorden, og 20. maj 1955 bekendtgør ZR, at man for fremtiden kun vil satse på de egentlige ambulanceflyvninger. I disse år rammes tjenesten også af en række uheld: 4. marts 1954 styrter Hesdorf med den ene de Havilland ved Allerød pga. benzinmangel. Maskinen knuses, men ingen kommer til skade. 17. juni 1954 havarerer en KZ III maskine ved Sønderborg, og 6. juni 1955 må Seierøe nødlande ved Assens i en lejet maskine - en passager afgår ved døden. 6. oktober 1956 styrter Seierøe og Johan von Jessen mod en bjergvæg på vej til Firenze og dræbes og endelig fuldføres tragedien 16. juli 1960, hvor ZR's de Havilland kort efter start fra Kastrup med otte foldboldspillere styrter i vandet. Kun piloten overlever. Da BT forelægger piloten havarirapporten, der påviser flere fejl, udtaler han: Jeg har ikke set redegørelsen, jeg ønsker heller ikke at vide, hvad der står i den. Denne sag er ikke et spørgsmål mellem mig og luftfartsdirektoratet. Den er udelukkende en sag mellem mig og de efterladte. Jeg har ikke noget forsvar.7).
I mellemtiden var ZR's flyvetjeneste blevet overhalet indenom af Falck. Falck lagde ud med to maskiner i 1947. I 1954 anskaffede Falck en de Havilland Dove, og i 1957 yderligere to fly af denne type. 2 april 1958 oprettede Falck en rute mellem København og Odense og i løbet af året anskaffedes en firemotores de Havilland Heron og Falcks flypark bestod herefter af ca. ni fly.8).
Hertil kommer, at Flyvevåbnet med anskaffelse af bl.a. Sikorsky helikoptere i realiteten er ved at tage brødet ud af munden på det, som var ZR's særkende: Undsætning af de danske småøer. Wiboltt havde formentlig længe været klar over, at skulle man sikre tjenesten i fremtiden, ville det være nødvendigt at anskaffe en helikopter, og var også påbegyndt indsamling af midler til indkøb af en sådan, men det det blev ved planerne.9).
ZR's første bestyrelsesmøde efter katastrofen den 16. juli 1960, som blev holdt 1. september 1960, indledtes med at bestyrelsen mindedes de ved flyveulykken med Zonens maskine omkomne personer som det hedder i referatet. Første punkt var flyvetjenesten. Wiboltt gav en redegørelse for tjenesten og de mange penge, den havde tilvejebragt til korpset. Han viste også ZR's flyvefilm for bestyrelsen og fremhævede den goodwill, tjenesten havde givet ZR. Han fremførte, at det i ti år var lykkedes at holde Falck ude, men at ZR ved ikke at investere i tjenesten nu var sakket fuldstændig bagud. ZR var stadig foran m.h.t. mulighederne for at lande på småøerne. Wiboltt mente, at ZR kun skulle satse på ambulanceflyvning og sluttede med at indstille, at ZR investerede kr. 400.000 - 500.000 til køb af en brugt firemotorers Heron-maskine til 14 - 17 personer, og han må herved primært have tænkt på behovet for at kunne hente uheldsramte danskere i udlandet, et
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt.
www.zone-redningskorpset.dk - info@zone-redningskorpset.dk

Zone-Redningskorpset i Danmark side 103
I et forsøg på at rejse penge til at købe en helikopter fik Wiboltt fremstillet denne tryksag. Projektet blev opgivet, og blanketterne blev anvendt af handelsafdelingen. Dateringen ligger før den nye retsstavning i 1948
I PR-mæssig sammenhæng blev Flyvetjenesten fremstillet som en samfundssag - men realiteten var, at den reddede ZR's økonomi.
12. oktober 1956 blev der holdt mindehøjtidelighed i garagen på Platanvej for de to forulykkede flyvere Niels Michael Seierø og Johan Christian Bonsach von Jessen. For at skabe den rette tyste stemning, var garagegulvet dækket med flere centimter sand. Ved båren til venstre står Kaj Simonsen æresvagt. Han var fratrådt 1. maj 1953.
marked der som følge af den begyndende charterturisme må have været i stigning. Hare fremhævede stærkt, at der kun skulle satses på ambulanceflyvning, men i øvrigt syntes der efter referatet at dømme at have været enighed om, at der skulle gøres noget, og der blev nedsat et udvalg til at se på sagen bestående af Wiboltt, Jørgen Pedersen og Alfred Jensen. Det besynderlige er, at der tilsyneladende ikke skete mere i sagen. Vi hører ikke til udvalgets arbejde i resten af protokollen, og der sker ikke investeringer i nyt materiel. Wiboltt bringer heller ikke emnet op. I 1962 anskaffede Falck endnu et fly, specielt beregnet til at lande på små pladser.10).
Hvis der er noget ZR vil blive husket for i fremtiden, er det formentlig først og fremmest flyvetjenesten. Med jævne mellemrum dukker der både bøger og avisartikler op, der beskriver ZR's flyvetjeneste på heroisk måde, ikke mindst i forbindelse med flyvningerne med Folke Bernadotte, undsætningerne af de danske småøer etc. Selv i Erik Kjærsgaards besættelseshistorie har flyvetjenesten fået sin plads.11).
Reg.nr.FabrikatAnvendt i ZR
(Registreringsdato +)
Skæbne
OY - DAZ GAL 25
Monospar Universal
9.3.1939 - 18.5.1950
(Indregistreret 17.4.1939)
Af ZR i 1959 skænket til Kongelig Dansk Aeroklub, nu Danmarks Flyvemuseum i Helsingør. Slettet af Statens Luftfartsvæsen 4.2.1966.
Pt. udstillet på Egeskov.
Restaureret, men ikke flyvedygtigt.
OY-DIZKZ IV5.7.1944 - 31.12.1962Indregistreret 2.4.1964 til Aerokort.
Tilhører Dansk Veteranfly Samling i Stauning.
Restaureret og flyvedygtigt.
OY-DZUKZ IV6.1.1949 - 10.5.1958Indregistreret 10.5.1958 til Danfoss.
Tilhører Danmarks Flyvemuseum i Helsingør.
Under restaurering.
OY-DOZKZ III15.1.1945 - 30.4.1946Indregistreret 30.4.1946 til H. Thede, København. Eksisterer stadig.
OY-DHYKZ III19.12.1946 - 7.6.1955Indregistreret 7.6.1955 til Agro-Kemi
Tilhører Foreningen Zone-Flyet OY-DHYs Venner.
Under restaurering.
OY-DYZKZ III9.7.1946 - 26.3.1956Solgt til Tyskland.
OY-DVIKZ III5.11.1946 - 9.11.1946Indregistreret 9.11.1946 til Fredericia Motorflyveklub.
Skæbne ukendt.
OY-DUZKZ III28.6.1946 - 7.3.1956Sunket i Kattegat efter nødlanding på isen ved Røsnæs 15.2.1956.
OY-DZAKZ III31.10.1946 - 9.6.1955Indregistreret 9.6.1955 til John Ewald Hansen, Valby. Tilhører Dansk Veteranfly Samling i Stauning.
Restaureret og flyvedygtig.
OY DZOKZ VII10.9.1947 - 2.8.1949
2.11.1949 - 26.3.1956
2.8.1949 - 2.11.1949 registreret til Holger Petersen, Beldringe.
Solgt til Tyskland.
OY-AIRKZ VII22.6.1949 - 17.3.1950
8.7.1955 - 31.12.1962
Havareret 17.3.1950 i Spanien. Slettet og registreret igen 8.7.1955.
Indregistreret 15.5.1963 til Samsø Flyveklub.
OY-ABMKZ VII28.11.1950 - 11.11.1962Registreret til Danfoss 11.11.1962.
OY-DZYDe Havilland
D.H.89
1.7.1946 - 16.7.1960Styrtet i vandet v. Kastrup Lufthavn 16.7.1960. Otte passagerer, alle fodboldspillere, omkom.
Totalskadet.
OY-ACZDe Havilland
D.H.89
12.5.1950 - 4.8.1954Styrtet ved Lynge 3.3.1954.
Totalskadet.
OY-DYADe Havilland
D.H.89
15.6.1954 - 21.4.1956Solgt til Sverige.
OY-AALStinson L-5B18.5.1949 - 7.11.195215.9.1948 - 18.5.1949 registreret til Dansk Røde Kors.
Indregistreret 7.11.1952 til Jørgen Knudsen, Nørre Aaby som gevinst i Røde Kors lotteri. Skæbne ukendt.
OY-ITCDouglas C-47A6.1.1949 - 4.4.1950Indregistreret i Dansk Røde Kors' navn.
Returneret til USA.
OY-DZIAvro Anson V5.11.1947 - 12.12.1956Styrtet mod et bjerg i Schweiz 5.10.1956. To besætningsmedlemmer omkom.
OY-ADBLockheed 12A22.2.1958 - 31.12.1962Indregistreret 20.2.1963 til Scan-Fly i Kastrup.
Ophugget september 1965.
*) Ekspeditionstiden kan indebære en forsinkelse i forhold til den faktiske anvendelsesperiode
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt.
www.zone-redningskorpset.dk - info@zone-redningskorpset.dkZone-Redningskorpset i Danmark side 104
Isflyvningerne fra Kalundborg havde betydelig PR-værdi, her i form af en dobbeltside i Se og Hør.
Alfred Asmussen fotograferet i Rønne med Carlo Lundtofts børn Sussi og Tom

7.3. Isflyvningerne ved Kalundborg

Marius Vestergaard Frederiksen, hvis far Thorvald Vestergaard Frederiksen, var Zone-leder i Kalundborg, har sendt følgende beretninger om isflyvningerne i 1956:

På Zone-stationen i Kalundborg havde vi den store oplevelse i 1956 at samarbejde meget tæt med ZR’s Flyvetjeneste på grund af isvinteren, hvor de danske farvande var næsten lukket af ismasser. I det hele taget var der stor aktivitet på stationen denne vinter på grund af sne og et stormvejr af orkanstyrke med mange skader på bygninger og tagkonstruktioner, samt assistance ved etablering af postflyvningerne fra Kalundborg til øerne Samsø, Sejerø, Endelave, Hesselø, Egholm, Agersø, Saltholm, Hjelm, Anholt m.v. samt undsætning af indefrosne skibe med friske forsyninger. Kalundborg-Aarhus-færgen kunne ikke anløbe Samsø på grund af isen i og omkring færgehavnen. Færgen måtte senere i en periode at opgive at sejle til Aarhus. Flyvningerne blev udført af løjtnant Alfred Asmussen fra ZRs Flyvetjeneste samt to fly fra Sønderjyllands Flyveselskab, ført af luftkaptajn Ingolf Nielsen (senere Cimber Air i Sønderborg) og en kollega. Postflyvningerne blev suppleret med Zonens større fly, hovedsageligt med luftkaptajn Venningbo der opererede fra Kastrup med mellemlanding  i Kalundborg. Asmussen og hans kolleger var indlogeret på Zone-stationen og opererede fra en midlertidig flyveplads som var etableret på at areal tilhørende Lerchenborg Gods. Start og landingspladsen blev senere flyttet til det islagte lavvandede område vest for Motorfabrikken Bukh og ud til olieøen. Dette område er senere brugt til tørdok for fremstilling fundamenterne til Storebæltsbroen. Med disse udgangspunkter for postflyvning og assistance til indefrosne skibe, var flyveafstandene reduceret meget, og man var frit stillet til at gå i luften uden at skulle indhente lufthavnstilladelse ved hver flyvning. De daglige eftersyn af flyene blev foretaget i Beldringe. Det var Postvæsnet som engagerede ZR's Flyvetjeneste, men Zone-stationen blev stærkt involveret i opgaverne, idet telefonforbindelsen blev benyttet som forbindelse til tjenesten i København og derved de mange operationer med postbetjening, forsyningsassistance til indefrosne skibe, person og varetransport og et tilfælde med en ligfærd fra Sejerø. Herudover var der klargøring og opmærkning af start og landingsbaner, sikring af de parkerede fly på pladsen ved Lerchenborg med barduner og overdækninger samt benzinforsyninger o.s.v. Asmussen fandt dog hurtigt en anden løsning, så han undgik at sikre flyet med barduner på marken, han parkerede simpelthen i stedet sit fly direkte inde på Lerchenborgs gårdsplads, hvor der var læ for vinden. Det var kun Asmussen som foretrak denne parkeringsløsning. Flyvningerne forgik ikke uden uheld, først var det Asmussen, som måtte nødlande på isen mellem Samsø og Asnæs på grund af isdannelse i karburatoren. Efter Asmussens udsagn foregik landingen uden problemer, men efter kort tid trængte flyets landingshjul sig gennem isen så det sad uhjælpeligt fast. Artiklen i avisen giver dog en mere dramatisk forklaring på nødlandingen. Asmussen stod nu på isen i Storebælt uden radiokontakt til land, men heldig som han var sejlede Aarhus færgen fortsat gennem ismasserne på dette tidspunkt og passerede området, så efter ca. 25 minutters ventetid blev han taget ombord på færgen Freia. Færgens kaptajn tilbød at trække flyet op på færgen, men det blev afslået af Asmussen, som mente det var for besværligt og tidskrævende for færgens mandskab. Undertegnede og en kollega fra Zone-stationen blev sendt til færgen for at hente Asmussen ved færgens ankomst, hvilket skete på skibets kommandobro, hvor Asmussen hyggede sig med kaptajnen og inviterede ham til en sammenkomst om aftenen. Dagen efter nødlandingen var Asmussen på vingerne igen, med en anden af ZR's  KZ-maskiner, denne var monteret med ski på landingsstellet hvilket antagelig kunne have reddet maskinen som nu stod på sin isflage og drev frem og tilbage i Storebælt og kunne observeres ved de daglige over flyvninger. Flyvraget blev sidst set ved Reersø den 3. marts 1956, men blev så vidt jeg ved ikke bjerget i land. Få dage efter vor afhentning af Asmussen på færgen, og efter at dagens postflyvninger var overstået fik jeg min flyveoplevelse, det var en kort men ikke mindre spændende tur af den grund. KZ-III maskinen udstyret med ski skulle parkeres på Lerchenborg for natten og flyveturen foregik fra start- og landingsbanen i Kalundborg fjord og til området midt på Asnæs-halvøen, derfra med kurs til Lerchenborg Gods og ned gennem indkørslen mellem avlsbygningerne med landing på de sne- og isbelagte brosten i avlsgården, flyvemaskinen blev parkeret i læ med propellen helt op til en af avlsbygningerne. Indflyvningen til gårdens indkørsel var på dette tidspunkt generet af et par store træer ved en lille dam lige vest for gården. Indflyvningen foregik derfor med et S-sving for at ramme præcis mellem bygningerne. Jeg har senere målt afstanden mellem bygninger til at være 20 meter og gårdspladsens landingslængde til 150 meter. En søndag arrangerede Asmussen rundflyvning fra landingsbanen på isen, det tiltrak meget publikum og der var stort salg af billetter fra Commer-kranvognen der stod parkeret på isen. Det var dog en stor skuffelse at Venningbo ikke mødte op med KZ-IV maskinen som lovet, så Asmussen måtte derfor klare alle flyvningerne alene og det gav derfor en meget travl dag, men han var meget stolt over at kunne levere en pæn omsætning til Wiboltt. Vi var meget imponerede af Asmussens flyvning og den energi han fremviste dagen igennem uden pauser og nævneværdig forplejning.

Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt.
www.zone-redningskorpset.dk - info@zone-redningskorpset.dk


Mere materiale fra Flyve-Ambulance-Tjenesten

som ikke er med i bogen Zone-Redningskorpset i Danmark


    Zone-Redningskorpsets Venner
    www.zone-redningskorpset.dk
    info@zone-redningskorpset.dk
    _______________________________________________________________________
    Materialet på siden må kun anvendes efter indhentet tilladelse
Avisomtalte hændelser, hvor ZONENs FLYVE-TJENESTE har ydet assistance.

Samlet af Vilhelm Pedersen. Kilde: Falcks udklipsarkiv

Anført dato er datoen, hændelsen blev avisomtalt og er derfor ikke nødvendigvis hændelsesdatoen.

Kas = Kastrup Lufthavn ~~ # = død

DATO DESTINATION m.v. DIVERSE OPLYSNINGER
31 01 1939 - ZR indkøber et amerikansk ambulancefly
09 03 England - Kas 2-motoret Monospar ankommet
20 04 Kas - Dübendorf, Zürich 1. flyvning med patient, syg kvinde hjem fra Zürich
01 05 Kas - Århus Flyet på udstillingen: "Det sunde menneske" ved Århus Hallen
01 05 Århus - Randers Demonstrationsflyvning
08 06 Randers - Anholt Randers Amtsrådsmedlemmer fløjet til/fra Anholt
24 06 Kas - Viborg, Hald Patient fløjet til kuranstalt i Hald
24 06 Viborg, Hald - Ålborg ZR-flyet deltager i flystævne i Ålborg
01 07 Sydfynske Øhav Prøvelandede på Avernakø, Bågø, Drejø og Lyø
05 07 Kas - Århus Patientoverførsel til København
10 07 Vestjyske Flyvestævne ZR-flyet deltager i stævnet
14 07 Kas - Rømø - Kolding Afhentning af patient fra Rømø til Kolding
15 07 Køge Bugt Eftersøgning efter mulig forlist lystbåd
21 07 Øresund Eftersøgning af drivende barnelig, blev ej fundet
28 07 Kas - Femmøller Badehotel Patientoverførsel til København
29 07 Kas - Anholt Patientoverførsel til København
29 07 Kas - Ebeltoft Patientoverførsel til København
10 08 Kas - Rønne Patientoverførsel til København
20 08 Øresund, Bellevue Flyvestævne hvor ZR-flyet deltager + ZR båd Tertia
13 10 Kas - Anholt, motorstop Én motor gik i stå, flyet nødlandede ved Græsted
15 12 Kas - Odense Patientoverførsel til Odense
08 01 1940 Kas - Rønne Patientoverførsel til Købenavn
11 01 Kas - Esbjerg Politi + militærfolk til Rømø grundet bombenedslag
21 01 Saltholm Brød til indefrosne fugle smidt ud fra flyet
22 01 Kas - Odense Patientoverførsel til København
22 01 Saltholm 100 kg proviant+medicin til de indefrosne beboere
23 01 Kas - Omø Patientoverførsel til København
29 01 Kas - Odense Foredragsholder fløjet til København
29 01 Køgebugt Eftersøgning af en af is nedskruet fiskerbåd
31 01 Endelave, 2 flyvninger til... Medbragte 300 kg post, proviant og medicin
31 01 Tunø Medbragte 150 kg post, proviant og medicin
02 02 ZR Kastrup ZR-flyver Simonsen kvæstede en hånd i propel
03 02 Tunø (fløjet af Him-Jensen) Medbragte post, proviant og medicin
05 02 Kas - Ålborg Patientoverførsel til Ålborg
05 02 Tunø Medbragte post, proviant og medicin
05 02 Endelave Medbragte post, proviant og medicin
07 02 Kas - Århus Patientoverførsel til København
08 02 Kas - Birkende - Sejerø Kvinde fløjet til sin mors dødsleje på Sejerø
10 02 Sejerø Medbragte post, proviant og medicin
10 02 Anholt Medbragte post, proviant og medicin
10 02 Saltholm Medbragte post, proviant og medicin
12 02 Sejerø Medbragte post, proviant og medicin
20 02 Kas - Horsens Patientoverførsel til København
22 02 Odense, Marslev flyveplads Liva Weel og Ella Heiberg fløjet til Odense
15 12 ZR genoptager flyvningen, der har været indstillet siden 9. april 1940
15 12 ZR måtte aflyse flyvning til Anholt, da flyets radio endnu ikke var installeret
20 01 1941 Saltholm Medbragte post, proviant og medicin
24 01 Kas - Randers Patientoverførsel fra København
27 01 Kas - Endelave - Horsens Patientoverførsel fra Endelave
27 01 Horsens - Kas Patientoverførsel til København
28 01 Horsens - Endelave Medbragte en passager, post, proviant og medicin
30 01 Kas - Randers Patienoverførsel fra København
31 01 Kas - ?? Forsyninger nedkastet til indefrossent skib
04 02 Kas - Saltholm Medbragte 6 politifolk til kystbevogtningstjenesten
04 02 Kas - Rønne En søn skulle til sin moders dødsleje i København
07 02 Kas - Kattegat Forsyninger nedkastet til 2 indefrosne skibe
13 02 Kas - Rønne Patientoverførsel, 2 personer, til København
17 02 Kas - Rønne Patientoverførsel til København
22 02 Kas - Ålborg Patientoverførsel fra Ålborg
28 02 Kas - Odense Patientoverførsel til Odense
11 03 Dansk Farvand (?) Forsyninger nedkastet til indefrosset skib
26 04 Kas - Jylland (?) Patientoverførsel til København
02 05 Kas - Rønne Patientoverførsel til Rønne
14 05 Kas - Rønne Patientoverførsel til København
27 05 Kas - Århus Patientoverførsel til Århus
27 05 Århus - Randers - Kas Patientoverførsel fra Randers til København
27 05 Samsø, Brattingsborg Fremvisning af flyet for samsingerne
09 06 Kas - Randers Patientoverførsel til København
09 06 Randers, katastrofeøvelse ZR-flyet agerede et angribende bombefly
16 06 Kas - Hjørring Patientoverførsel til Hjørring
28 06 Kas - Ålborg Patientoverførsel til København
13 07 Kas - Randers Patientoverførsel til København
14 07 Kas - Ålborg Patientoverførsel til København
22 07 Kas - Rønne - Nysted Patientoverførsel fra Rønne til Nysted, hvor ZR landede 15 m fra patientens hjem
08 08 Kas - Frederikshavn Patientoverførsel til København
24 08 Kas - Randers Patientoverførsel til København
29 09 Ved Langelinie Pavillonen ZR demonstrerede ZR-flyet m.v.
30 09 Kas - Rønne En moder til sin søns dødsleje i København
30 09 Kas - Grenå En kvinde til sin fars dødsleje i Grenå
04 10 Kas - Vejle Patientoverførsel til København
11 10 Kas - Holstebro Patientoverførsel til København
19 10 Kas - Odense Snarlig fødende kvinde overført til København
09 11 Kas - Grenå Patientoverførsel til Grenå
26 12 Kas - Sønderborg Patientoverførsel til København
28 01 1942 Kas - Femø - Sakskøbing Patientoverførsel fra Femø til Sakskøbing
30 01 Kas - Brande Patientoverførsel til København
30 01 Kas - Sæby Patientoverførsel til København
05 02 Kas - Sejerø - Kalundborg Patientoverførsel fra Sejerø til Kalundborg
05 02 Kas - Ålborg - Læsø - Fr.havn Medbragte post, proviant og medicin fra Ålborg til Læsø og derfra patientoverførsel til Frederikshavn
05 02 Kas - Hesselø Medbragte post, proviant og medicin
07 02 Kas - Rønne Patientoverførsel til København
08 02 Kas - Anholt Medicin til mæslingeepidemien på øen
09 02 Kas - Randers Patientoverførsel til København
14 02 Kas - Læsø - Hjørring Patienoverførsel fra Læsø til Hjørring
14 02 Hjørring - Ålborg - Kas Patienoverførsel fra Ålborg til København
16 02 Kas - Anholt - Grenå - Kas - Ærø - Kas Afhentning af blodprøver på Anholt, Patientoverfør- sel Grenå - Kas, Ved Ærø: eftersøgning af 2 personer i pram, der 2 døgn senere drev i land i Tyskland, overlevede, spiste fangne fisk
18 02 Kas - Ålborg - Læsø Post, proviant og medicin fra Ålborg til Læsø
19 02 Kas - Læsø Medbragte 2 kriminalpolitibetjente
19 02 Læsø - Ålborg Medbragte 2 kriminalpolitibetjente
19 02 Ålborg - Anholt Medbragte post, proviant og medicin til Anholt
19 02 Anholt - Grenå - Kas Patientoverførsel fra Grenå til København
20 02 Kas - Læsø - Ålborg - Kas Medicin og gær til Læsø, patientoverførsel fra Ålborg til København
21 02 Læsø ZR flyet havareret, brud på en propel
24 02 - ZR lejer 2 fly hos Det danske Luftfartselskab: DDL
- - DDL = flyvningen udført af DDL's flyvemaskine men med ZR-piloter som fører
24 02 Kas - Sejerø DDL Patientoverførsel til København
27 02 Ålborg - Læsø DDL Medbragte en ligningskommissær
28 02 Kas - Hesselø - Ålborg Post, proviant og medicin til Hesselø DDL
28 02 Ålborg - Læsø Post, proviant og medicin til Læsø. 2 patienter til Ålborg DDL
28 02 Ålborg - Læsø - Kas Afhentning af passagerer fra Læsø til Kas DDL
04 03 Kas - Læsø - Ålborg - Anholt - Kas DDL Post til Læsø og post, proviant og medicin fra Ålborg til Anholt
06 03 Kas - Ertholmene DDL Post, proviant og medicin til holmene
06 03 Kas - Odense - Ålborg - Læsø - Ålborg - Kas DDL Landsretten til Odense. Post, proviant, medicin fra Ålborg til Læsø. Patientoverførsel fra Ålborg, DDL
12 03 Kas - Ålborg - Læsø DDL Nye propeller til ZR-flyet, post + patientoverførsel fra Ålborg til Læsø
15 03 Kas - Odense DDL "Kampdommere" til København til luftværnsøvelse
15 03 Læsø ZR-flyet er flyve-klar igen
15 03 Læsø - Ålborg - Anholt - Kas Post til Ålborg, post fra Ålborg til Anholt
16 03 Kas - Odense Landsretten fløjet til Odense
20 03 Kas - Hjelm Post, proviant og medicin til øen
21 03 Kas - Odense Hentede trafikminister Gunnar Larsen m.fl. i Odense
22 03 Kas - Odense Hentede skuespiller Hans Henrik Krause m.fl.
23 03 Kas - Anholt Medbragte post, proviant og medicin til øen
25 03 Kas - Viborg Patientoverførsel (2 patienter) til København
26 03 Kas - Ålborg Patientoverførsel til København
26 03 Kas - Ålborg - Læsø Post, proviant, medicin fra Ålborg til Læsø
30 03 Kas - Ry Patientoverførsel til København
07 04 Kas - Rønne Patientoverførsel til København
19 04 Kas - Grenå Patientoverførsel til Grenå
19 05 Kas - Rønne Kriminalteknikere fløjet til Rønne
19 05 Odense, Marslev Fare for ZR-flyveren, da en række pæle var nedram-met tværs over landingspladsen uden ZR's vidende
24 05 Kas - Randers Patientoverførsel til Randers
14 06 Kas - Ålborg Patientoverførsel til Ålborg og derefter til København
30 06 Kas - Odense Patientoverførsel til København
02 07 Kas - Ålborg Patientoverførsel til København
26 07 Kas - Anholt - Grenå Patientoverførsel fra Anholt til Grenå
30 07 Kas - Frederikshavn Patientoverførsel til København
02 08 Kas - Århus Patientoverførsel til København
21 08 Kas - Ålborg Patientoverførsel til og fra Ålborg
02 09 Kas - Århus Patientoverførsel til København
10 09 Kas - Rønne Patientoverførsel til København
16 09 Kas - Ålborg Patientoverførsel til København
22 09 Kas - Ærø - Ålborg Patientoverførsel fra Ærø til Ålborg
23 09 Kas - Rudkøbing Patientoverførsel til København
07 11 Kas - Skanderborg Patientoverførsel til København
08 11 Kas - Nykøbing S - Rønne Patientoverførsel fra Nykøbing til Rønne
08 11 Rønne - Kas Patientoverførsel til København
03 12 1942Kas - Svendborg Patientoverførsel til København
03 12 Kas - Frederikshavn Patientoverførsel til København
10 12 Kas - Grenå Patientoverførsel til København der blev forsinket, da flyverens ene motor satte ud
19 12 Kas - Ålborg Patientoverførsel (2 stk.) til København
21 12 Kas - Odense Patientoverførsel til København

19 01 1943 Kas - Anholt - Skive - Kas Patientoverførsel fra Anholt til Skive og fra Skive til København
15 02 Kas - Ærø Eftersøgning af 2 mand på isen
15 02 Kas - Læsø - Fr.havn Orkan = ZR-flyet måtte sikkerhedslande ved Grenå
14 03 Kas - Rønne Patientoverførsel til København
27 03 Kas - Frederikshavn Patientoverførsel til København
31 03 Kas - Rønne Patientoverførsel til København
18 04 Kas - Sønderborg Patientoverfførsel til København
24 04 Kas - Århus Difteripatient overført til København
29 04 Smålandsfarvandet Eftersøgning af lystbåd med 5 ombord # # # # #
30 04 Fynske Øhav Eftersøgning af lystbåd med 2 ombord # #
01 05 Kas - Nørresundby Patientoverførsel til København
08 05 Kas - Samsø - Ålborg Patientoverførsel fra Samsø til Ålborg
22 05 Kas - Brørup Patientoverførsel til København
11 06 Kas - Rønne Patientoverførsel til København
03 07 Kas - Rønne Patientoverførsel til Bornholm
10 07 Kas - Rønne Patientoverførsel fra Bornholm
11 10 Kas - Odense Patientoverførsel til København
02 11 Isefjorden ud for Lynæs Eftersøgning efter 2 personer i skydepram # #
14 11 Kas - Odense Patientoverførsel til København
17 11 Kas - Rønne Patientoverførsel til København


07 01 1944Odense - KasPatientoverførsel til København
27 01Ålborg - KasPatientoverførsel til København
09 02Anholt - KasPatientoverførsel til København
06 03Ålborg - KasPatientoverførsel til København
08 04Samsø - KasPatientoverførsel til København
13 04Ålborg - KasPatientoverførsel til København
04 05Rønne - KasPatientoverførsel til København
28 05Rønne - KasPatientoverførsel til København
15 07Samsø - KasPatientoverførsel til København
15 07Rønne - KasPatientoverførsel til København
02 08Ålborg - KasPatientoverførsel til København
10 08Anholt - KasPatientoverførsel til København
18 08Ålborg - KasPatientoverførsel til København
19 08Rønne - KasPatientoverførsel til København
29 08Hjørring - KasPatientoverførsel til København
06 09Svendborg - KasPatientoverførsel til København
14 09Horsens - KasPatientoverførsel til København
19 09Odder - KasPatientoverførsel til København
09 10Odense - KasPatientoverførsel til København
10 010Odder - KasPatientoverførsel til København
11 10Randers - KasPatientoverførsel til København
12 10Herning - KasPatientoverførsel til København
19 10Vejle - KasPatientoverførsel til København
20 10Grenå - KasPatienten døde inden afgang fra Grenå
20 01Kas - SkivePenicillin-ampul fløjet til Skive til øjenpatient
20 01Viborg - KasPatientoverførsel til København
23 10Vejle - KasPatientoverførsel til København
02 11Kas - RandersPatientoverførsel til Randers
02 11Hammel - Kas2 patienter overført til København
20 01 1945Odense - KasPatientoverførsel til København
09 02Rønne - KasPatientoverførsel til København
15 02Anholt - KasPatientoverførsel til København
16 02Kas - Grenå2 patienter overført til Grenå
16 02Ebeltoft - KasPatientoverførsel til København
10 03Rønne - KasPatientoverførsel til København
07 04Rønne - KasPatientoverførsel til København
19 04Kas - SkrydstrupGreve Folke Bernadotte fløjet til Sønderborg
24 04Skrydstrup - KasGreve Folke Bernadotte fløjet til København
27 04Kas - Fyn - KasGreve Folke Bernadotte fløjet til Fyn og retur
01 05Kas - Malmö/BulltoftaGreve Folke Bernadotte fløjet til Sverige
05 05Malmö - KasChristmas Møller fløjet til København
14 05Ålborg - KasZR-flyet måtte nødlande ved Folehaven i Valby
18 05Kas - OsloNorsk KZ-fange fløjet til Oslo
19 05Kas - MalmöNorsk embedsmand fløjet il Malmö
19 05Kas - ÅrhusMinister Alfred Jensen fløjet til Århus
19 05Kas - SønderborgMedbringende 5 ampuller penicillin
19 05Sønderborg - Kas16 spædbørn fløjet hjem til København
20 05Kas - Rønne5 repræsentanter for regeringen fløjet til Rønne
24 05Kas - RønneKronprins Frederik med hustru fløjet til Rønne
25 05Stockholm - KasPatientoverførsel til København
08 06Åbenrå - Oslo2 patientoverførsler til Oslo
12 06Rønne - KasPatientoverførsel til København
17 06Østrig, Linz - KasPatientoverførsel til København
18 06Kas - RønneKronprins Frederik med hustru fløjet til Rønne
20 06Malmö - TirstrupPatientoverførsel fra Sverige
20 06Faxe - ÅlborgPatientoverførsel til Ålborg
23 06Tyskland, Køln - Kas4 patienter overført til København
25 06Kas - MorsZR nedkastede vaccine til et lille sygt barn
06 07Frankrig, Paris - KasPatientoverførsel til København
07 07Kas - ÅlborgPatientoverførsel til Ålborg
19 07Anholt, plantagebrandBrandmateriel sendt til øen (hjælpen blev afmeldt)
01 08Sæby - NakskovPatientoverførsel til Nakskov
08 08Zürich - Oslo2 nordmænd fløjet til Oslo
08 08Oslo - Hvidkilde, FynPatientoverførsel fra Oslo
13 08Kas - ViborgPerson fra Statens Luftfartstilsyn fløjet til Viborg
18 08Warszawa - KasPatientoverførsel til København
20 08Kas - OsloPatientoverførsel til Oslo
04 09Sønderborg - KasPatientoverførsel til København
07 09Rønne - KasPatientoverførsel til København
11 09Holland - KasPatientoverførsel til København med 2 personer
12 09Kas - OsloNorske socialminister fløjet il Oslo
13 09Kas - GöteborgIslandsk minister fløjet til Sverige
18 09Kas - Struer/AusumgårdPatientoverførsel til Struer, i ambulance til Holstebro
20 09Kas - StockholmHandelsminister Kjærbøl fløjet til Sverige
23 09Hillerød, TrollesmindeZR fly deltager i "Flyvestævnerne" på "Flyvedagen"
23 09Roskilde, Slagelse, OdensZR fly giver opvisning på "Flyvedagen"
26 09Over Kbh.s RådhuspladsDannebrogsflag kastet ned på Kongens 75-års dag
28 09Åbenrå - OsloPatientoverførsel af 2 nordmænd til Oslo
04 10Ålborg - KasPatientoverførsel til København
04 10Rødding - KasPatientoverførsel til København
05 10Polen - KasPatientoverførsel fra Polen
07 10Horsens - KasPatientoverførsel til København
10 10Tjekkoslovakiet - KasPatientoverførsel til København
21 10Kas - OsloPatientoverførsel til Norge
27 10Ålborg - KasPatientoverførsel til København
03 11Kas - StavangerPatientoverførsel til Norge
11 11Kas-Zürich-Prag-Zürich-KasPatientoverførsler til Zürich fra Kas og fra Prag
19 11Middelfart - KasPatientoverførsel til København
20 11Kjellerup - KasPatientoverførsel til København
23 11Sæby - KasPatientoverførsel fra nordjylland til København
07 12Ålborg - KasPatientoverførsel til København
28 12Store Bælt ved KorsørEftersøgning af 13-årig dreng i drivende motorbåd
15 01 1946Prag - KasKvinde med 3 børn fløjet til København
18 01Kas - Ålborg2 personer fløjet til et dødsleje i Ålborg
19 01 Kas - OsloPatientoverførsel til Oslo
23 01Kas - PragMinister Treschow fløjet til Prag
31 01Kas - Polen/DanzigHjælpearbejdere fløjet til Polen
01 02Kas - OsloPatientoverførsel fra Norge
06 02Kas - RandersPatientoverførsel til Randers
13 02Rønne - KasPatientoverførsel til København
19 02Kas - Polen/DanzigDanske læger fløjet til Polen for hjælpearbejde
20 02Kas - OdderPatientoverførsel til Odder
20 02Randers - KasPatientoverførsel til København
02 03Karup - KasPatientoverførsel til København
04 03Mandø - SkrydstrupBarselspatient overført til Skrydstrup
10 03Kas - ÅlborgPatientoverførsel til Ålborg
11 03Rønne - KasPatientoverførsel til København
18 03Kas - NorgePenicillin fløjet til Norge
23 03London - KasPatientoverførsel fra England til København
26 03Ålborg - KasPassagerflyvning til København
01 04Kas - RudkøbingPatientoverførsel til Langeland
04 04Kas - PolenGeneralsekretær Krebs, Red Barnet, til Polen
16 04SkrydstrupFørste højdeflyvning med 3 små kighostepatienter
17 04Bågø - KasPatientoverførsel til København
20 04Sønderborg - KasPatientoverførsel til København
23 04Odsherred, KlintKighosteflyvning med et barn
24 04KarupKighosteflyvning med 4 børn
25 04Kas - ÅlborgPatientoverførsel til Ålborg
25 04ÅlborgNogle kighosteflyvninger foretaget
26 04Kas - VestervigDøende ung mand fløjet til sit barndomshjem
27 04Hele DanmarkMange kighosteflyvninger i den kommende tid
04 05Flere steder i DanmarkZR-fly nedkaster papirsflag m.v. "4. Maj"
11 05London - KasPatientoverførsel til København
12 05Beldringe - Kas2 forbrændte drenge fløjet til København
18 05Holstebro - StockholmPatientoverførsel til Stockholm med blind pige
20 05Hele DanmarkFortsat mange kighosteflyvninger
25 05Ry - KasPatientoverførsel til København
31 05Arresø, et eksperimentZR-fly foretog flyvende myggejagt
31 05Kas - PolenDansk kunstgave fløjet til Polen
01 06RønneFlyvning med indbudte kommunalfolk
11 06Gdynia - KasPatientoverførsel til København
21 06Ålborg - KasPatientoverførsel til København
28 06DanmarkFortsat kighoste-flyvninger rundt omkring
30 06Kas - SkrydstrupPassagerflyvning til Skrydstrup
01 07Kas - VandelPatientoverførsel til Jylland
04 07Rønne - KasPatientoverførsel til København
08 07Kas - ZürichPatientoverførsel til Zürich
13 07Kas - Nykøbing MorsKirkeminister Hermansen fløjet til Mors
13 07Odense - EnglandPatientoverførsel til England
16 07VridsløsemagleEftersøgning af forsvundet 1½-årig dreng
02 08Sønderborg - KasPatientoverførsel til København
02 08DanmarkFortsat kighoste-flyvninger rundt omkring
03 08Kas - MalmøIb Schønberg fløjet til Sverige
08 08Rønne - KasPatientoverførsel til København
10 08Rønne - KasGrammofonplade-optagelse fløjet til København
11 08Kas - BeldringeZR-direktør Hare fløjet til Fyn (jubilæum i Gelsted)
11 08BeldringeKighoste-flyvning
12 08Hamburg - KasPatientoverførsel fra Tyskland
15 08Europa rundtur for Røde Kors og Red BarnetWien - Budapest - Prag - Warszawa
20 08Anholt - KasPatientoverførsel til København
23 08Århus - KasPatientoverførsel til København
04 09Sønder Omme - KasPatientoverførsel til København
06 09Tirstrup - KasPatientoverførsel til København
06 09Rønne - KasPatientoverførsel til København
11 09Beldringe - KasPatientoverførsel til København
17 09Kas - Ry - KasBrudepar fløjet til Jylland og retur til København
23 09Esbjerg - KasPatientoverførsel til København
26 09Københavns HavnZR-fly nedkaster fyrværkeri på Kongens fødselsdag
27 09London - BeldringePatientoverførsel fra England
27 09Kas - Kalundborg - TirstrupSøgning pr. fly efter olie-forekomster i jorden
30 09Tirstrup - ÅrhusBy- og Turistfilm optaget over Århus
02 10FårevejleZR-fly "Fynboen" blev demonstreret
02 10ÅrøZR-fly søgte egnet landingsplads
08 10Kas - EsbjergForretningsmand fløjet til Esbjerg
10 10Kas - RønnePatientoverførsel af 2 drenge til Rønne
12 10AgersøZR-fly søgte egnet landingsplads
14 10SilkeborgZR-fly blev demonstreret
14 10Æbelø - Endelave - HjarnøZR-fly søgte egnede landingspladser
22 10StrynøZR-fly søgte egnet landingsplads
22 10Rågø - Vejrø - FemøZR-fly søgte egnede landingspladser
30 10Kas - StockholmPatientoverførsel til Sverige
31 10Kas - ÅlborgPatientoverførsel til Ålborg
31 10Hjørring - KasPatientoverførsel til København
01 11Endelave - HorsensPatientoverførsel til Horsens
02 11Göteborg-Ålborg-GöteborgZR-fly tur/retur til Sverige, (anledning ?)
24 11Polen - KasRepræsentanter for "Red Barnet" fløjet hjem
28 11Kas - EsbjergPersoner, der skulle til et dødsleje, til Esbjerg
01 12Kas - ParisDirektøren for "Røde Kors" fløjet til Frankrig
04 12Kas - KoldingGlemte pas kastet ned til 6 fiskebiler på vej mod syd
06 12Samsø - KasFolketingsmedlem fløjet til København
10 12Bornholm - RingstedPatientoverførsel fra Bornholm
13 12Malmø - OdensePatientoverførsel til Odense
23 12Kas - HjørringPatientoverførsel til Hjørring

02 01 1947Kas - Bristol, EnglandPatientoverførsel til England
02 01Kas - EsbjergPassagerflyvning til Esbjerg
02 01Esbjerg - Læsø - KasPatientoverførsel fra Læsø til København
02 01Kas - Hald FolkekuranstaltTransport af kunstig lunge
02 01Kas - HjørringPatientoverførsel til København
06 01Kas - ÅlborgPatientoverførsel til København
13 01Kas - SkrydstrupTransport af iltapparat, der skulle til Sønderborg
16 01Kas - SkrydstrupPassagerflyvning til Skrydstrup
17 01Kas - Omø - AgersøHavis = post - proviant - medicin flyves til øerne
?? 01Kas - Fr.havn - Læsø3 dobbelt ture med post-proviant-medicin til Læsø og 1 patientoverførsel til Frederikshavn
27 01Kas - Nykøbing M - SjørringPatientoverførsel fra Nykøbing M
27 01Kas - Rønne - PolenPassagerflyvning til Polen med 3 danske læger
02 02Kas - OmøPatientoverførsel (14-årig dreng, vådeskudsulykke)
03 02LæsøPost - Proviant - Medicin til øen
05 02Kas - ÆrøskøbingMedbragte reservedele til sygehusets oliefyr
05 02Ærøskøbing - Odense - ÆrøPost til Ærø
05 02Ærø - Horsens - EndelavePost - Proviant - Medicin til Endelave
05 02Horsens - Odense - KasPatientoverførsel fra Horsens og Odense til Kbh.
06 02Kas - LæsøPost - Proviant - Medicin til øen
06 02Kas - SaltholmPost - Proviant - Medicin til øen
06 02Kas - SamsøPatientoverførsel til København
06 02Kas - BeldringePatientoverførsel til Odense og til København
06 02København sydvestEftersøgning af 14-årig dreng
06 02Kas - Ærø - DrejøPatientoverførsel til Fyn og København
1947 FORTSAT
06 02Frederikshavn - KasAfdød person til København for begravelse
08 02Odense - KasPatientoverførsel til København
08 02Kas - SejerøPost - Proviant - Medicin til øen
08 02Kas - SamsøPatientoverførsel til København
09 02Hesselø - Endelave - LæsøPost - Proviant - Medicin til øerne
10 02Ålborg - KalundborgPatientoverførsel til Kalundborg
11 02Kas - LangelandOstegrosserer lejede ZR-fly til afhentning af ost
11 02Kas - HamburgPassagerflyvning til Hamburg
12 02Store Heddinge - MarstalAfdød person til Marstal for begravelse
12 02Kas - Rønne2 patientoverførsler til København
12 02AnholtPost til øen
13 02Østersøen, finsk damperDamperen undsat med 500 kg proviant
14 02Odense - Sønderborg2 x transport af baby-garn
14 02Kas - EsbjergPatientoverførsel til Esbjerg
14 02Odense - ÆrøPatient- og godsoverførsel til Odense
14 02Odense - KasPatient- og godsoverførsel, baby-garn og ost til Kbh.
15 02OdenseKighosteflyvning
15 02Odense - KasPatientoverførsel til København
15 02LøkkenReservedele til oliefyret på Løkken sygehus
18 02Øresund ud for MalmøCivilt postfly styrtet ned på isen. De ombordværende reddet ind til Malmø og bragt til Kas af ZR-fly
19 02(København, Sydhavnen)(K.Z. Flyfabrik nedbrændt, ZR-fly brændt)
19 02Sejerø - Anholt - HesseløPost - Proviant - Medicin til øerne
19 02Odense - KasRussisk delegation hentet i Odense
19 02Endelave - HorsensPatientoverførsel til Horsens
1947 FORTSAT
19 02Kas - Vandel FlyvepladsEn kommission fra indenrigsministeriet medbragtes
20 022 x til AnholtPost - Proviant - Medicin + kvinde med nyfødt barn
20 02Hjørring - KasPatientoverførsel til København
22 02Kas - OdensePatientoverførsel til Odense
24 02Kas - HorsensPatientoverførsel til Horsens
24 02Horsens - KasPatientoverførsel til København
24 02Kalundborg - SamsøFlere ture med post - proviant - medicin til øen
26 02Kalundborg - Samsø2 x Post - Proviant - Medicin til øen
03 03Kas - AgersøPatientoverførsel til København
04 03Haslev - RandersPatientoverførsel til Randers
04 03Sejerø3 x transport af Post - Proviant - Medicin til øen
05 03Næstved - VandelOverførsel af omkommen militærflyver til Vandel
05 03BornholmTransport af 400 kg gær til øens bagere
05 03ErtholmenePost - Proviant - Medicin til øerne
07 03EndelavePatientoverførsel til Horsens
07 03Anholt, Samsø, SprogøPost - Proviant - Medicin til de 3 øer
07 03Tirstrup FlyvepladsSnestorm, ZR-fly + andre sneet inde
08 03Sønderborg - ÅrhusPatientoverførsel til Århus
11 03AnholtPost til øen
11 03Kas - SønderborgPatientoverførsel til Sønderborg
11 03Skrydstrup - KasPatientoverførsel til København
11 03Kas - RønnePatientoverførsel til København
12 03Østersøen ud for MønProviant nedkastet til russisk skib Valday
16 03AnholtPost - Proviant - Medicin til øen
20 03ØstersøenProviant nedkastet til flere indefrosne skibe
24 03Østersøen ud for MønProviant nedkastet igen til russisk skib Valday
25 03Kas - SkrydstrupPatientoverførsel til Skrydstrup
28 03SejerøPost - Proviant - Medicin til øen
01 04LæsøValgmateriale til Landstingsvalg nedkastet i forseglet mappe ved Østerby
02 04Kas - Rønne6 dobbeltture med passagerer
02 04Kas - PolenDansk Røde-Kors leder til Polen
05 04Østersøen syd for LollandProviant nedkastet til indefrosne skibe
06 04Sejerø2 x Post - Proviant - Medicin til øen
09 04Østersøen nord for MønEftersøgning af jolle med 2 personer # #
24 04Anholt - GrenåPatientoverførsel til Grenå
27 04Kas - ÅlborgPatientoverførsel til Ålborg
01 05Kas - Tyskland, MünchenÅrsag ?
05 05AskøZR-fly prøvelandede på øen
06 05NyordZR-fly prøvelandede på øen
07 05Fur og EgholmZR-fly prøvelandede på øerne
08 05Kas - Rønne - WarszawaPassagerflyvning til Polen via Rønne
10 05Mandø, ThorøZR-fly prøvelandede på øerne
16 05Næstved Astma-patient fik 5 kvartérs flyvning
24 05Femø - Nykøbing FalsterÆgtemand fløjet til hustruens dødsleje på sygehuset
28 05Tilburg, Holland - EsbjergPatientoverførsel til Esbjerg
28 05Kas - SkivePatientoverførsel til Skive, hvor Falck tog over
03 06Anholt - KasKvæstet matros fra skibet Vera fløjet til København
04 06Odense - Allingåbro - OdensePerson til begravelse og retur til Odense
05 06Kas - TirstrupPatientoverførsel til Tirstrup
09 06Anholt - GrenåPatientoverførsel til Grenå
12 07RandersZR-fly ankom med serum til sygehuset
18 07Ålborg - KasKvinde fløjet til sin mands dødsleje i København
18 07Ungarn og PolenCalmettevacine til begge lande og fra Warszawa medbragtes en polsk kvinde til København
25 07Rønne - KasPatientoverførsel til København
27 07Bremen - KasPatientoverførsel fra Tyskland til København
27 07ÅrhusZR-fly stationeret ved FDF-spejderlejr ved Århus
29 07Karup - KasPassagertransport til København
30 07Østersøen ved BornholmSøgning efter skibet Otto Plum, fundet i god behold
31 07Anholt - GrenåPatientoverførsel til Grenå
03 08Ungarn, BudapestZR-fly "OY-DHY" nødlandet nord for Budapest
05 08Malmø - StockholmPatientoverførsel til Stockholm
06 08RønneZR-fly tabte halehjulet ved start, der blev stoppet
13 08?Lille pige, kighostepatient, kom på en flyvetur
25 08Øresund, SundalarmSøgning: svævefly der senere landede ved Slagelse
25 08Vandel - KasPatientoverførsel til København
28 08Over Kolding-egnenNedkastning af "Program til Børnehjælpsdagen"
31 08Frankrig, MarseillePatientoverførsel i kunstig lunge til København
31 08Kas - RønnePatientoverførsel til København
01 09Over Ringsted-egnenForsøgte at lave kunstig regn med kulsyresne
09 09Rønne - TjelePatientoverførsel
12 09Kas - Sarajevo/JugoslavienPatientoverførsel fra Sarajevo

Se 078BS1ZMZR 2.9., 6.9. og 12.9.
15 09Herning - KasPatientoverførsel fra Herning
15 09Samsø, ad ovenståendeZR-flyet måtte nødlande på Samsø, motorproblemer
15 09Ålborg - KasPatientoverførsel til København
18 09Rønne - KasPatientoverførsel fra Rønne
19 09Kas - Rønne - KasMedbragte statsminister Knud Kristensen
23 09Norge, Geilo - TirstrupTransport af kiste med død kvinde
24 09BandholmFlyvning med 10 mdr. gammelt kighoste-barn
24 09BandholmFlyvning med 12 kighoste-børn
29 09Rønne - Ålborg - RønneKommunalbestyrelse til Ålborg og retur
29 09Østersøen ved BornholmEftersøgning af norske skib "Arle"
29 09Warszawa og BudapestRegelmæssige flyvninger med TB-vaccine
06 10Vejrø - MaglemerPatientoverførsel fra øen til Maribo sygehus
16 10Randers - KasPatientoverførsel til Skodsborg Sanatorium
16 10Rønne - KasPatientoverførsel til København
25 10Øresund ved SaltholmSvensk drivende fiskerbåd med motorhavari
30 10Viborg - KasPatientoverførsel til København
02 12Århus - KasPatientoverførsel til København
16 12Århus BugtEftersøgning efter 3 jægere i båd

02 01 1948Anholt - KasFødende kvinde overført til København
16 01Hamburg - KasPatientoverførsel til København
20 01KøbenhavnKighosteflyvning
27 01Rønne - OsloPatientoverførsel til Norge
31 01Holbæk - SamsøPatientoverførsel til Samsø
05 02Horsens - Nykøbing F.Patientoverførsel til Falster
06 02ÆrøDemonstration af ZR-Flyvemaskine
11 02Rønne - KasPatientoverførsel til København
19 02Holbæk - SamsøAmtslægen fløjet til Samsø
20 02Skive - Kas (aflyst)Patienten var kommet med en Falck-flyver
24 02Samsø - KasPatientoverførsel til København
26 02Vejrø - Nykøbing FalsterBarselspatient fløjet til Falster
28 02Lillehammer - KasPatientoverførsel fra Norge
11 03Gdynia - Rønne - KasGodstransport
17 03Ærø - StrynøDemonstration af ZR-Flyvemaskine
18 03Rødekro - KasPatientoverførsel til København
19 03SønderborgDemonstration af ZR-Flyvemaskine
21 03NordsjællandDemonstrationsflyvning med 2 ministre
24 03Læsø - FrederikshavnPatientoverførsel fra Læsø
28 03Øresund, "Sund-Alarm"Søgning efter sejljolle ved Tårbæk, 2 omkomne # #
30 03NakskovKighosteflyvning
04 04Kalveboderne, "Sund-Alarm"ZR-fly i beredskab for eftersøgning
05 04Kas - ÅlborgSelskab fløjet til Ålborg og retur (takst kr. 800,-)
07 04Kas - WarszawaAnledning ukendt
23 04Kas - ÅrhusPatientoverførsel til Århus
24 04Kalundborg - ÅrhusPatientoverførsel til Århus
30 04Esbjerg - KasPatientoverførsel til København
07 05Kas - Odense - Kas2 personer lejede et ZR-fly tur/retur
11 05OdenseKighosteflyvning med 15 børn
11 05Ungarn - KasPatientoverførsel, 2 personer, til København
19 05Kas - WarszawaMedicin til Dansk Røde Kors i Polen
19 05Kas - ÆrøPatientoverførsel til Ærø
19 05KattegatSøgning efter skibsvrag for "krigsforsikringen"
24 05DanmarkKighosteflyvninger
26 05Anholt - ÅrhusBarselspatient overført til Århus
27 05Anholt - KasPatientoverførsel til København
01 06Cannes - KasPatientoverførsel til København fra Frankrig
01 06AvnøKighosteflyvning
01 06HorsensKighosteflyvning
01 06Over Århus BugtZR fly trak slæbemål ved skydeøvelse
02 06Over Århus BugtZR fly kastede kulsyre ud = gav kunstig regn
03 06Warszawa - KasFlyvning for Dansk Røde Kors
07 06Nykøbing Falster2 dages kighosteflyvninger
11 06Kas - LondonPatientoverførsel til London
11 06Kas - SamsøOperationsstue til Samsø for at redde hjemme-værnsmand, der var ramt af øvelsesprojektil
19 06Kas - VandelFar skulle hente sygt barn - forkert - han skulle over og prygle konen, der var rendt fra ham
28 06Middelfart - ÅrhusEftersøgning efter motorbåden "Nancy"
02 07Ud for RisskovLivredningsdemonstration med fly-indsats
03 07Hårby - KasPatientoverførsel til København
06 07Kas - FredericiaGlemte sit pas - fik det bragt til Fredericia
10 07Northhampton - KasPatientoverførsel fra England
10 07Samsø - ÅrhusPatientoverførsel til Århus
11 07Rønne - KasPatientoverførsel til København
13 07Samsø - ÅrhusPatientoverførsel til Århus
22 07Tyskland - KasPatientoverførsel til København fra Brigadeområdet
27 07OdenseKighosteflyvning
27 07Strasbourg - Kas2 omkomne flyvere fløjet til København
31 07Ålborg - KasPatientoverførsel til København
06 08KoldingKighosteflyvning
07 08SkrydstrupKighosteflyvning
08 08Rudkøbing - KasPatientoverførsel til København
09 08Esbjerg (Vandel) - KasPatientoverførsel til København
10 08Kas - HalmstadForældrepar fløjet til søns dødsleje i Sverige
11 08Ålborg - KasPatientoverførsel til København
12 08Odense i 2 km's højdeKvinde fik stemmen igen efter flyvetur
17 08ÅlborgKighosteflyvning
17 08Rønne - KasPatientoverførsel til København
21 08Rønne - KasPatientoverførsel til København
26 08Samsø - KasPatientoverførsel til København
26 08Bornholm - ViborgPatientoverførsel til Viborg
26 08Kas - PolenUkendt anledning
26 08Kas - ÅrhusMand fløjet til familiemedlems dødsleje
05 09Århus - KasPatientoverførsel til København
11 09Flyvestævne ved ThistedZR foreviste et fly i luften og på jorden
13 09Kas - Skrydstrup2 engelske radar-eksperter fløjet til Jylland
13 09Flyvestævne ved NakskovZR forevist et fly i luften og på jorden
18 09Vejle FjordKæntret sejlbåd, eftersøgning af ombordværende
19 09Århus - Kas4 dage gammel dreng overført til København
23 09Kas - WarszawaTransport af vaccine (lyn slog ned i flyet)
27 09Tirstrup - Tyskland,JeverPårørende fløjet til kvæstet dansk soldat
06 10Rønne - KasPatientoverførsel til København
07 10Anholt - TirstrupJæger, ramt af haglskud under jagt, til Århus
11 10MønKighosteflyvning
13 10Kas - Tyskland, OldenburgProf. Husfeldt fløjet Oldenburg for at redde dødeligt såret soldat, der dog døde, #
14 10Liverpool - KasPatientoverførsel fra England
20 10Mandø - EsbjergPatientoverførsel til Esbjerg
27 10Rødekro - KasPatientoverførsel til København
05 11Kas - ÅlborgPatientoverførsel til Ålborg
06 11Anholt - KasPatientoverførsel til København
07 11Østersøen ved BornholmEftersøgning af svensk motorskonnert "Egon"
08 11Rønne - ÅrhusSøn blev fløjet til sin moders dødsleje i Århus
09 11VandelKighosteflyvninger
11 11Kas - WarszawaAnledning ?
13 11Lemvig, Rom FlyvepladsKighosteflyvning
17 11Gdynia - RønnePatientoverførsel til Bornholm
20 11KastrupKighosteflyvning
20 11HorsensKighosteflyvning
24 11TirstrupKighosteflyvning
25 11TirstrupKighosteflyvning
01 12Vordingborg - EbeltoftPatientoverførsel til Jylland
03 12Kas - ÅlborgPatientoverførsel til Ålborg
07 12Tyskland - KasPatientoverførsel til København
12 12Tjekkoslovakiet - KasPatientoverførsel til København
28 12Ålborg - KasPatientoverførsel til København

01 01 1949Kas - Warszawa - returTransport af vaccine til Tjekkoslovakiet
02 01Kas - Odense - returProfessor fløjet til Odense og retur
04 01Ålborg - KasPatientoverførsel til København
13 01Ærø - KasPatientoverførsel til København
20 01Kas - PolenTransport af medicinalvarer
20 01Anholt - KasPatientoverførsel til København
31 01Kattegat syd for GrenåEftersøgning af skydepram med 2 mand, ej fundet
31 01Østersøen ved MønEftersøgning af båd med 3 mand, fundet ok
01 02VandelKighosteflyvninger
01 02VejleKighosteflyvning
05 02StruerKighosteflyvning
10 02Randers - KasPatientoverførsel til København
11 02OdenseKighosteflyvning
21 02HorsensKighosteflyvning
21 02Århus - KasPatientoverførsel til København
24 02 Rønne - KasPatientoverførsel til København
16 03Over Århus BugtZR-fly trak slæbemål ved skydeøvelse
24 03Kas - ÆrøPatientoverførsel fra København
24 03Møn, LindholmZR-fly prøvelandede på Lindholm
31 03Barritskov - KasPatientoverførsel til København
01 04Hjørring - KasPatientoverførsel til København
01 04Ålborg - KasPatientoverførsel til København
04 04Silkeborg - KasPatientoverførsel til København
13 04Ålborg - AnholtPatientoverførsel til Anholt
13 04SkrydstrupFlyvning med astmapatient
16 04Nørre FeldingKighosteflyvning
17 04BeldringeKighosteflyvning
18 04Nykøbing F - KasPatientoverførsel til København
19 04Kas - ÅlborgPårørende fløjet til familiemedlems sygeleje
28 04Ærø ud for MarstalEftersøgning af mulig nedstyrtet flyvemaskine
04 05Danmark, flere stederZR-fly nedkaster 100.000 4.Maj-lodsedler
14 05Paris - KasPatientoverførsel fra Frankrig
23 05Anholt - GrenåPatientoverførsel til Grenå
25 05Raghammer OddeZR-fly (Anson) trak slæbemål ved skydeøvelse
08 06Silkeborg - KasPatientoverførsel til København
16 06NæstvedKighosteflyvning
16 06Ærø - KasPatientoverførsel til København
22 06KøbenhavnKighosteflyvning
24 06DanmarkFlyvertjenestens 10-års jubilæum fejret med ned- kastning af blomster over landets sygehuse
28 06KoldingKighosteflyvning
28 06Kas - ÅlborgTransport af serum til patient i Ålborg
02 07Liseleje, sommerfestZR-fly nedkaster lodsedler over byen
02 07HolbækKighosteflyvning
03 07Nyborg - KasPatientoverførsel til København
05 07Kas - KoldingFamilie fløjet til familiemedlems sygeleje
11 07Anholt - KasPatientoverførsel til København
11 07KøbenhavnKighosteflyvning
12 07Sverige, Luleå - KasPatientoverførsel til København
12 07Randers - KasPatientoverførsel til København
12 07TølløseKighosteflyvning
18 07Kas - EsbjergFader fløjet til søns dødsleje ved Esbjerg
23 07Rønne - KasPatientoverførsel til København
26 07Tyskland - KasPatientoverførsel til København
02 08Ålborg - KasPatientoverførsel til København
03 08Kas - RønnePatientoverførsel til Rønne
08 08Sejerø - HolbækPatientoverførsel til Holbæk
10 08Gråsten - KasPatientoverførsel til København
11 08Sønderborg - KasPatientoverførsel til København
13 08OdsherredKighosteflyvning
21 08København, LangelinieZR-fly smed papirstrimler ud over havnefest
23 08Klintholm GodsReservedele til mejetærsker nedkastet
23 08LangelandReservedele til mejetærsker nedkastet
04 09VordingborgFlyvetur med Vordingborgs ældste beboere
05 09SønderborgTurflyvning med syg kvinde
05 09Nykøbing FalsterTurflyvning med langtidspatienter
07 09Sejerø - HolbækPatientoverførsel til Holbæk
16 09Anholt - GrenåPatientoverførsel til Grenå
04 10Rønne - KasPatientoverførsel til København
10 10Ålborg - KasPatientoverførsel til København
11 10Kas - RønnePatientoverførsel til Rønne
17 10Ålborg - KasPatientoverførsel til København
20 10Raghammer-OddeZR-fly (Anson) trak slæbemål ved skydeøvelse
20 10Hjørring - KasPatientoverførsel til København
28 10Øen Hjelm - TirstrupPatientoverførsel til Tirstrup Flyveplads
29 10Hjørring - KasPatientoverførsel til København
02 11Rønne - KasPatientoverførsel til København
04 11Ålborg - KasPatientoverførsel til København
21 11Agersø - KasPatientoverførsel til København
21 11Bremen - KasPatientoverførsel fra Tyskland
22 11Rønne - KasPatientoverførsel til København
03 12NakskovKighosteflyvning
06 12Rønne - KasPatientoverførsel til København
12 12Odense - KasSkuespilleren Elith Foss til forestilling i København
18 12Hjørring - KasPatientoverførsel til København


13 01 1950Bornholm, Raghammer OddeZR-fly med slæbemål ved øvelsesskydning
16 01FalsterKighosteflyvning med 5 børn
26 01Rønne - SkælskørPatientoverførsel til Gigtsanatorium
10 02Rønne - KasPatientoverførsel til København
13 02Lillebælt ved ØrbyhageEftersøgning af jolle med 2 børn (14 og 10 år)
20 02Rønne - KasPatientoverførsel til København
22 02Trekroner - KronborgGeofysisk eksperiment, magnetisk flyvning
28 02Kas - HjørringPatientoverførsel til Hjørring
01 03Tirstrup - KasPatientoverførsel til København
02 03Rønne - Munke BjergbyPatientoverførsel til Dianalund Nerveklinik
06-08 03OksbølZR-fly med slæbemål ved øvelsesskydning
10 03Skælskør - Rønne2 patienter overført til Rønne
28 03Horne Land - KasPatientoverførsel til København
04 04Kas - RønnePatientoverførsel til Rønne
12 04Kas - StegeForsøgsflyvning før evt. ruteflyvning
13 04Bornholm, Raghammer OddeZR-fly med slæbemål ved øvelsesskydning
20 04Bornholm, Raghammer OddeZR-fly med slæbemål ved øvelsesskydning
26 04ØresundRedningsopvisning, + ZR Søredningstjenesten
27 04Rønne - DianalundPatientoverførsel til Nervesanatoriet
29 04Kas - RønneTaxi-flyvning
30 04
04 05Bornholm, Raghammer OddeZR-fly med slæbemål ved øvelsesskydning
08 05Sydfyn, StenstrupZR deltog i flyveopvisning
09 05Femø - KasPatientoverførsel til København
11 05Ålborg - KasPatientoverførsel til København med 2 personer
23 05SkovlundeZR-fly deltog i flyveopvisning
24 05Kas - Rønne2 inspektører fra Svitzer fløjet til Rønne
28 05Over ÅrhusRundflyvning med ZR's nyeste fly
31 05HolstebroTo ZR-fly deltog i flyveopvisning
05 06SilkeborgZR-fly deltog i flyveopvisning
07 06HjørringZR-fly deltog i flyveopvisning
08 06Ålborg - KasPatientoverførsel til København
09 06Hjørring - KasPatientoverførsel til København
12 06Bornholm, Raghammer OddeZR-fly med slæbemål ved øvelsesskydning
12 06Skælskør - RønnePatientoverførsel fra Gigtsanatoriet i Skælskør
12 06ÅlborgZR-fly deltog i flyveopvisning
16 06Anholt - KasTransport af død kvinde til København
17 06Frederikshavn, KnivholtZR-fly deltog i flyveopvisning
19 06HerningZR-fly deltog i flyveopvisning
20 06Hjørring - KasPatientoverførsel til København
21 06Thy - KasÆgtepar vandt en flyvetur til Bellahøj-Dyrskuet
21 06Odense - KasPatientoverførsel til København
24 06SkiveZR-fly deltog i flyveopvisning
30 06HillerødKighosteflyvninger
01-02 07RønneZR-fly deltog i flyveopvisning
02 07Århus - KasPatientoverførsel til København
05 07FrederiksværkZR-fly deltog i flyveopvisning
08 07VejleZR-fly deltog i flyveopvisning
08 07Kas - BruxellesTaxi-flyvning til Belgien
09 07TirstrupZR-fly deltog i flyveopvisning
10 07BornholmUdkastning af Rundskueplakater over øen
11 07Kas - RønnePatientoverførsel til Bornholm
12 07Fredericia - MariboPatientoverførsel til Maribo
13 07Kas - MariboPatientoverførsel til Maribo
13 07Kas - HolstebroPatientoverførsel til Holstebro
14 07Finland - Kas2 kvæstede patienter overført til København
15 07Bruxelles - KasPersontransport til København
16 07SkrydstrupZR-fly deltog i flyveopvisning
21 07HorsensZR-fly deltog i flyveopvisning
24 07Anholt - RudkøbingPatientoverførsel til Langeland
25 07Hamburg - OdensePatientoverførsel fra Tyskland
31 07HorsensZR-fly deltog i flyveopvisning
01 08OdsherredLangtidspatient fik en flyvetur over sin hjemegn
01-03 08Århus BugtenZR-fly med slæbemål ved øvelsesskydning
02 08NakskovKighosteflyvning
04 08Nakskov - Kas13-årig dreng, vinder af en flyvetur til Kbh.
05 08Fejø og FemøDemonstration af ZR-fly for øboerne
05 08Nakskov - ÅrhusTaxi-flyvning, fodboldhold fløjet til Århus
10 08Bornholm, Raghammer OddeZR-fly med slæbemål ved øvelsesskydning
12 08ViborgZR-fly deltog i flyveopvisning
13 08LemvigZR-fly deltog i flyveopvisning
17 08KøbenhavnRundflyvning over København med nordmænd
17 08Rønne - KasPatientoverførsel til København
18 08Bornholm, Raghammer OddeZR-fly med slæbemål ved øvelsesskydning
19 08ThistedZR-fly deltog i flyveopvisning
23 08Thisted - KasPatientoverførsel til København
23 08EsbjergZR-fly deltog i flyveopvisning
23 08Holstebro - KasPatientoverførsel til København
24 08Østersøen ved BornholmEftersøgning efter muligt nedstyrtet fly
25 08Kas - RønnePatientoverførsel til Bornholm
26 08NakskovKighosteflyvning
26 08RoskildeZR-fly deltog i flyveopvisning
29 08Kas - HamborgDonorblod til Hamborg. Derfra med rutefly til London
30 08Kas - LondonMere donorblod sendt til London
01 09Kas - LondonSidste donorblod sendt til London
04 09NæstvedZR-fly deltog i flyveopvisning
05 09Rønne - KasPatientoverførsel til København
06 09Kas - ÅlborgTo ZR-fly med københavnske morgenaviser
06 09Kas - RønneTo ZR-fly med københavnske morgenaviser
09 09HolbækZR-fly deltog i flyveopvisning
10 09HillerødZR-fly deltog i Sylvest Jensens Luftcirkus
15-17 09Næstved, øvelserZR-fly med politi+politihunde ved øvelser
16 09Kas - NæstvedTaxi-flyvning til Næstved
18 09Sorø, Store FrederikslundZR-fly deltog i flyveopvisning
20 09Randers - FejøPatientoverførsel til Fejø
22 09Bornholm - KasPatientoverførsel til København
25 09SakskøbingZR-fly deltog i flyveopvisning
30 09Rønne - KasTaxi-flyvning til København
03 10BornholmZR-fly chartret til luftfotografering
13 10Rønne - KasPatientoverførsel til København
16 10Kas - Rom (ved Lemvig)Patientoverførsel fra København
17 10Anholt - KasPatientoverførsel til København
19 10Hjørring - KasPatientoverførsel til København
18 11Kas - RønnePatientoverførsel til Rønne
27 11Ålborg BugtDFDS´s Frigga minesprængt, ZR-fly sendt til stedet
30 11Kas - RønnePatientoverførsel til Rønne
05 12KøbenhavnKighosteflyvning
12 12Rønne - KasPatientoverførsel til København
13 12Rønne - KasPatientoverførsel til København
13 12Rønne - KasNy patientoverførsel til København
14 12Bornholm, Raghammer OddeZR-fly med slæbemål ved øvelsesskydning
29 12LemvigZR-fly landede ved Lemvig (årsag ?)
13 01 1951Bornholm, Raghammer OddeZR-fly med slæbemål ved øvelsesskydning
14-16 01Bornholm, Raghammer OddeZR-fly med slæbemål ved øvelsesskydning
23 01København, JutlandiaZR-fly kredser over skibet som en sidste hilsen
19 02Kas - DüsseldorfTaxi-flyvning med en københavnsk fabrikant
25 02Hjørring - KasPatientoverførsel til København
03 03Kas - ThistedPatientoverførsel fra København
12 03Rønne - KasPatientoverførsel til København
24 03KasKighosteflyvning
27 03Rønne - KasTaxi-flyvning, fodboldspillere fløjet til København
03 04Silkeborg - OsloPatientoverførsel til Norge
07 04KasKighosteflyvning
09 04Kas - VandelPatientoverførsel til Vandel
10 04Antwerpen - KasPatientoverførsel fra Belgien til København
12 04Silkeborg - KasPatientoverførsel til København
26 04Skagen - KasDykker med dykkersyge fløjet til København
26 04Kas - HjørringPatientoverførsel til Hjørring
27 04Rønne - KasPatientoverførsel til København
03 05Kas - Als (Danfoss)Taxi-flyvning, delegation fløjet til Als
15 05Kas - ÅlborgTaxi-flyvning til Ålborg
19 05Ålborg - KasPatientoverførsel til København
23 05Kiel - KasPatientoverførsel til København
23 05Esbjerg - KasPatientoverførsel til København
24 05Innsbruck - KasBusulykke = 5 personer overført til København
01 06Rønne - KasTaxi-flyvning til København
05 06Kas - AlsTaxi-flyvning til Als
06 06Rønne - KasPatientoverførsel til København
07 06Hjørring - KasPatientoverførsel til København
07 06Rønne - KasPatientoverførsel til København
12 06Kas - SilkeborgPatientoverførsel til Silkeborg
12 06Kas - NakskovTaxi-flyvning til Nakskov
18 06Nykøbing F - Kas3 fly med fodboldspillere til København
24 06OdenseMidsommerfest = ZR fly foretager rundflyvning
01 07København (Kas)Rundflyvning med personale fra større virksomheder
06 07HornbækByfest = ZR fly foretager rundflyvninger
07-08 07Hammel Hammelfesten = ZR fly foretager rundflyvning
14 07Anholt - KasPatientoverførsel til København
22 07Rønne - KasPatientoverførsel til København
23 07Bornholm, Raghammer OddeZR fly med slæbemål ved øvelsesskydning
24 07Ålborg - KasPatientoverførsel til København
29 07Østersøen ved BornholmEftersøgning efter muligt nødstedt skib
09 08Kas - RønneTaxi-flyvning
18 08Samsø - ÅrhusPatientoverførsel fra Samsø
18 08VejleByfest = ZR-fly udfører rundflyvning
19 08LemvigByfest = ZR-fly udfører rundflyvning
21 08Randers - KasPatientoverførsel til København
27 08Kas - OdenseTaxi-flyvning med 2 fly til Odense
30 08Ålborg, RundskuedageZR-fly udfører rundflyvning i 3 dage
01 09BogenseByfest = ZR-fly udfører rundflyvning
04 09Sønderborg - KasPatientoverførsel til København (dykkersyg patient)
11 09Kas - FrederikshavnPårørende til kvæstede personer fløjet til Fr.havn
02 10Kas - Århus - KasTaxi-flyvning til Århus og retur
03 10Samsø - ÅrhusPatientoverførsel fra Samsø
04 10Brønderslev - KasPatientoverførsel til København
06 10Kas - ÅlborgPatientoverførsel til Ålborg
13 10Rønne - KasPatientoverførsel til København
09 11Kas - RønnePatientoverførsel til Rønne
12-13 11Bornholm, Raghammer OddeZR fly med slæbemål ved øvelsesskydning
30 11Kas - OdderPatientoverførsel fra København
04 12Kiel - EsbjergPatientoverførsel fra Tyskland
05 12Anholt - KasPatientoverførsel (øens læge) til København
10 12Rønne - KasPatientoverførsel til København
14 12Ålborg - KasPatientoverførsel til København
19 12Rønne - KasPatientoverførsel til København
28 12Anholt - GrenåPatientoverførsel til Grenå
04 01 1952Rønne - KasPatientoverførsel til København
14 01Bornholm, Raghammer OddeZR-fly med slæbemål ved øvelsesskydning
16 01Hjørring - KasPatientoverførsel til København
19 01Kas - ÅlborgPatientoverførsel til Brovst sygehus
04 02Ålborg - KasPårørende til patient fløjet til København
12 02Kas - RønneTaxi-flyvning
14 02Sjællands OddeZR-fly med slæbemål ved øvelsesskydning
14 02Kollekolle ved VigOvennævnte fly nødlandede pga. motorhavari
18 02KasKighosteflyvning ved København
21 02Kollekolle ved VigDet nødlandede ZR-fly lettede efter reparation
25 02Lillebælt ud for TorøEftersøgning = lodsbåd formentlig minesprængt
06 03KasKighosteflyvning med børn fra Lolland
09 04OdsherredRundflyvning i påskedagene
15 04Brovst - KasPatientoverførsel til København
19 04Vejby, HeatherhillZR-fly med slæbemål ved øvelsesskydning
26 04Holstebro - KasTaxi-flyvning til København
26-27 04RingstedRundflyvning over Ringsted-egnen
28 04Luxembourg - OdensePatientoverførsel til Fyn
03 05RingstedRundflyvning over Ringsted-egnen
03 05Hellerup ny ZR-station8 ZR-fly i formation hen over ZR-stationen
05 05Rønne - KasPatientoverførsel til København
14 05NordsjællandRundflyvning med 100-årig kvinde d. 17 05
17 05Kas - Rønne - KasTaxi-flyvning til/fra Rønne med hollandsk minister
19 05Rønne - KasPatientoverførsel til København
28 05Rudkøbing - KasPatientoverførsel til København
29 05Kas - Rønne - KasTaxi-flyvning med 2 fly med fodboldspillere
04 06Hesselø - Nykøbing SPatientoverførsel fra Hesselø
13 06Bornholm Raghammer OddeZR-fly med slæbemål ved øvelsesskydning
13 06Øresund ud for TårnbyForgæves eftersøgning af 2 ålefiskere, # #
16 06Østersøen ved BornholmForgæves eftersøgning efter savnet kutter
17 06HornbækRundflyvning over Hornbæk-egnen
18 06Antwerpen - RønneKaptajn Kurt Carlsen fløjet til Rønne
22 06Rønne - Kas2 patienter overført til København
26 06Rødekro - AmsterdamPatientoverførsel til Holland
01 07Schweiz - KasPatientoverførsel til København
11 07Rønne, RundskuedagDemonstration af ZR-fly
12 07SilkeborgFlyvning med 2 kighostebørn
14 07Rønne LufthavnDemonstration af ZR-fly ved flystævne
16 07Holstebro - KasPatientoverførsel til København
18-20 07Sydlige DanmarkEftersøgning af forsvundet belgisk jetjager
25 07Rønne - KasPatientoverførsel til København
31 07Rønne - KasPatientoverførsel til København
31 07Rågeleje, HeatherhillSlæbemålsflyvning hvorunder flyet blev ramt af lyn
04 08Esbjerg - KasPatientoverførsel til København
04 08Marielyst, ØstersøenSøgning efter kajakroer, fundet ok ud for Ulslev
06 08Kas - RønnePatientoverførsel til Rønne
07 08Rønne - KasPatientoverførsel til "Kunstig Lunge" i København
07 08Kas - Rønne - KasTaxi-flyvning med fodboldspillere
08 08Simrishamn - RønnePatientoverførsel fra Sverige
12 08England/Dover - TirstrupPatientoverførsel fra England
12 08Esbjerg - KasPatientoverførsel til København
14 08Hillerød - RønnePatientoverførsel til Rønne
15 08Rønne - KasPatientoverførsel til København
17 08Odsherred fra Sidinge FjordRundflyvning
19 08Bornholm, Raghammer OddeZR-fly med slæbemål ved øvelsesskydning
20 08MariboKighosteflyvning med 2 børn
22 08Rønne - RandersPatientoverførsel til Randers
28 08Tyskland - Kas - ÅlborgPatientoverførsel til København og Ålborg
28 08KalveboderneSøgning efter skydepram med 2 ombord, # #
30 08Nykøbing F. , RundskuedagZR-fly deltog i stort flyvestævne
30 08Harboøre - KasPatientoverførsel til København
31 08Store MerløseZR-fly deltog i flyvestævne + rundflyvning
01 09Øresund, eftersøgningMotorbåd med 4 ombord fundet ok syd for Saltholm
02 09Kas - London Taxi-flyvning til London med delegation
06 09Rønne - KasPatientoverførsel til København
06 09Rudkøbing - KasPatient med dykkersyge fløjet til København
11 09Rønne - KasPatientoverførsel til København
03 10Marseilles - KasPatientoverførsel fra Frankrig til København
04 10Samsø - KasOverførsel til Kbh. 13-årig dreng døde af skud, #
05 10Hjørring - KasPatientoverførsel til København
06 10Lillebælt ved HalkZR-fly med slæbemål ved øvelsesskydning
16 10Rønne - KasPatientoverførsel i kunstig lunge til København
18 10KøbenhavnZR-fly affyrede fyrværkeri over København
21 10NakskovKighosteflyvning
21 10Rønne - SkælskørPatientoverførsel til Skælskør
22 10Rønne - KasPatientoverførsler til København
25 10KøbenhavnFlere rundflyvninger over byen med børn
26 10Rønne - KasPatientoverførsel til København
27 10Rønne - KasPatientoverførsler til København
29 10Rønne - Kas14 polie-patienter overført til København
02 11Kas - Esbjerg - KasTaxi-flyvning med sangerinden Mahalia Jackson
02 12Samsø - OdderPatientoverførsel fra Samsø
02 12Kas - ÅrhusPatientoverførsel til Århus
04 12Samsø - GrenåPatientoverførsel til Grenå
18 12Kas - ÅrhusTaxi-flyvning til Århus
30 12Roskilde - ÅrhusPatientoverførsel til Århus
04 01 1953Kas - HorsensForældre til syg dreng fløjet til Horsens
16 01Rønne - KasPatientoverførsel til København
26 01Kas - HolstebroPatientoverførsel til Holstebro
26 01Venø BugtSøgning efter 2 druknede fritidsfiskere, # #
27 01Lyon - KasPatientoverførsel fra Frankrig
14 02Ålborg - KasPatientoverførsel til København
14 02Kas - KarupPatientoverførsel til Karup
05 03Kas - RønneTaxi-flyvning med pressefolk + UK-militærperson
12 03Samsø - ÅrhusPatientoverførsel fra Samsø
17 03Ålborg - KasPatientoverførsel til København
18 03Kas - Rønne - KasTaxi-flyvning til Rønne og retur med et selskab
20 03Rønne - KasPatientoverførsel til København
04 04Kas, KøbenhavnRundlyvninger med i alt 400 børn
10 04Rønne - KasPatientoverførsel til København
16 04Anholt - GrenåPatientoverførsel fra Anholt
22 04Rønne - KasPatientoverførsel til København
29 04Odense - Lund i SverigePatientoverførsel til Lund
30 04Hamborg - KasPatientoverførsel fra Tyskland
18 05København78-årig kvinde fik sin luftdåb ved rundflyvning
19 05Helsingborg, ØresundsmesseZR fly nedkaster blomsterbuketter over messen
21 05Rønne - KasPatientoverførsel til København
23 05NakskovKighosteflyvning med 2 patienter
26 05Rønne - KasPatientoverførsel til København
27 05Læsø - FrederikshavnPatientoverførsel fra Læsø
27 05Øresund ved RungstedSøgning efter 2 personer i sejlbåd, # #
02 06Kas - RønnePatientoverførsel til Rønne
06 06Rønne - KasPatientoverførsel til København
07 06Kas - FrederikshavnPatientoverførsel fra København
08 06Odense RundskuedagFestfyrværkeri fra ZR Fly over Odense
08 06OdenseZR KZ-III sætter højderekord for sportsflyvere
09 06Kas - HorsensFilmen: "En respektabel glædespige" til Horsens
25 06Kas - Bilgrav ved BallingPatientoverførsel fra København
26 06Rønne - KasPatientoverførsel til København
06 07Skovlunde - SlesvigSøgning efter forsvundet sportsfly (landet i DDR)
06 07Nyborg - Rønne2 fly med fodboldspillere til Bornholm
09 07Hesselø - KasPatientoverførsel til København
10 07Århus - KasPatientoverførsel til København
11 07RingstedKighosteflyvning
13 07Rønne LufthavnFlyvestævne med deltagelse af ZR Fly
13 07Anholt - KasPatientoverførsel (øens læge) til København
18 07Horsens - KasPatientoverførsel til København
20 07Rudkøbing - HalmstadPatientoverførsel til Sverige
21 07RingstedZR´s st.leder 50 år = blomsterbuket nedkastet
25 07Brørup - KasPatientoverførsel til København
28 07OdensePolitiet foretog trafiktælling fra ZR-fly
02 08Venedig - Kas3 patienter fløjet hjem fra Italien
04 08Flensborg - KasPatientoverførsel til København
06 08Rønne - KasPatient døde under overførsel til København, #
08 08Kas - TirstrupKvinde til sin moders sygeleje i Randers
10 08Rønne - KasPatientoverførsel til København
13 08Rønne - KasPatientoverførsel til København
22 08HedenstedRundflyvning over byen
24 08Sæby - KasPatientoverførsel til København
24 08Kas - Madrid og retur Anledning ?
24 08Rønne - KasPatientoverførsel til København
27 08Rønne - KasPatientoverførsel til København
30 08Ålborg - KasPatientoverførsel til København
03 09Vejby, DyndmosegårdZR-fly nødlandede med motorhavari
05 09KøbenhavnInvalide børn fik rundflyvning over byen
07 09Balling - KasPatientoverførsel til København
15 09Rønne - KasPatientoverførsel til København
23 09Holstebro - KasPatientoverførsel til København
25 09Vejby - KasDet nødlandede fly (03 09) kunne nu flyve til Kas
29 09Ålborg - KasPatientoverførsel til København
13 10Vejrs StrandZR-fly med slæbemål ved militær øvelsesskydning
14 10Fredericia - KasPatientoverførsel til København
30 11Rønne - KasPatientoverførsel til København
22 12Kas - RønnePatientoverførsel til Bornholm
23 12Rønne - KasPatientoverførsel til København
28 12Rønne - KasPatientoverførsel til København

04 01 1954Strynø - RingstedPatientoverførsel til Ringsted
11 01Rønne - KasPatientoverførsel til København
11 01Bonn - KasPatientoverførsel fra Tyskland
18 01Rønne - KasPatientoverførsel til København
23 01Nykøbing F., ZR-stationenBlomsterhilsen nedkastet til Driftsleder Suhr, 50 år
28 01Rønne - KasPatientoverførsel til København
02 02De Frisiske Øer10 ture med proviant fløjet til de indefrosne øer
04 02Saltholm (indefrosset)Proviant, post og medicin fløjet til øen
06 02Kas - AnholtPatientoverførsel til Anholt
13 02Kas - Saltholm7 x proviant, post og medicin til øen
15 02LivøProviant, post og medicin til den indefrosne ø
15 02Esbjerg - KasPatientoverførsel til København
15 02Beldringe - KasPatientoverførsel til København
16 02Endelave - HorsensPatientoverførsel til Horsens
18 02Kas - RønnePatientoverførsel til Rønne
18 02HjelmProviant m.m. fløjet til øen
19 02Anholt (indefrosset)Proviant, post og medicin fløjet til øen
19 02Endelave (indefrosset)Proviant, post og medicin fløjet til øen
19 02EndelaveZR-fly havarerede på øen = tabte halehjulet
19 02Herning - KasPatientoverførsel til København
21 02Omø - SkælskørPatientoverførsel fra øen
21 02Ærø - Nykøbing FTaxi-flyvning med 2 indefrosne personer fra Ærø
22 02De Frisiske ØerProviant m.m. mange gange dagligt til øerne
24 02Beldringe - KasTaxi-flyvning med Det Kongelige Kapel til Kbh.
27 02EndelaveProviant, post og medicin fløjet til øen
28 02Grenå - AnholtProviant og stemmesedler fløjet til øen
02 03Anholt - GrenåPatientoverførsel til Grenå
02 03Livø - ÅlborgPatientoverførsel til Ålborg
02 03Kas - LæsøTaxi-flyvning til Læsø
02 03Læsø - JyllandAfdød kunstmaler fløjet til Jylland
03 03Samsø, Tunø og EndelaveProviant, post og medicin til øerne
03 03HjelmProviant, post og flaskegas til øen
03 03LivøStemmesedler til og retur fra øen til Løgstør
05 03Endelave5 ture til øen med proviant m.m.
05 03Holstebro - KasPatientoverførsel fra Holstebro
05 03Lynge OverdrevZR fly måtte nødlande
11 03EndelaveProviant, post og medicin til øen
12 03Rønne - KasPatientoverførsel til København
13 03Kas - RønnePatientoverførsel til Rønne
17 03Kas - ÅrhusTaxi-flyvning med operasangerinde fra København
06 04Rønne - HorsensPatientoverførsel til Horsens
29 05Thisted - ÅrhusPatientoverførsel til Århus
01 06RandersNedkastning af blomster over byens nye sygehus
01 06Randers2 patienter fik rundflyvning over byen
03 06Viborg - RønneTaxi-flyvning til Rønne med fodboldhold
12 06Tunø - ÅrhusPatientoverførsel til Århus
14 06Horsens - RønnePatientoverførsel til Rønne
15 06Kas - HorsensTaxi-flyvning til Horsens med fodboldhold
25 06Kas - FredericiaPatientoverførsel fra København
26 06Samsø - KasTaxi-flyvning med brudepar fra Brattingsborg

07 07Rønne - BeldringePatientoverførsel til Beldringe
16 07Sønderborg FlyvepladsZR fly forulykkede ved landing
19 07Rønne - KasPatientoverførsel til København
19 07Sønderborg - KasPatientoverførsel til København
05 08Beldringe - RønnePatientoverførsel til Rønne
15 08Kas - Ålborg - KasTaxi-flyvning (2 fly) med fodboldhold
18 08Anholt - RandersPatientoverførsel fra Anholt
26 08Hamborg - SønderborgReklameflyvning
27 08Rønne - KasPatientoverførsel til København
31 08Kas - EsbjergTaxi-flyvning til Esbjerg
17 09Sejerø - HolbækPatientoverførsel fra Sejerø
20 09Rønne - KasPatientoverførsel til København
27 09Rønne - ÅlborgTaxi-flyvning til Ålborg
28 09Hven - KasPatientoverførsel fra Sverige
12 10Amsterdam - ÅrhusPatientoverførsel fra Holland
26 11Kas - StavangerPatientoverførsel til Norge
26 11Kas - RønnePatientoverførsel til Rønne
27 11Kas - GöteborgPatientoverførsel til Sverige
11 12KøbenhavnRundflyvning med Politiets Fotoklub
18 12Kas - RønnePatientoverførsel til Rønne
01 01 1955Rønne - KasPatientoverførsel til København
14 01Vestkysten nær EsbjergSlæbemålsflyvning ved militær skydeøvelse
17 01Grenå - KasPatientoverførsel til København
20 01DanmarkFlyvning med fotograf over det snedækkede land
20 01NyordForgæves forsøg på at undsætte den indefrosne ø
21 01NyordZR-fly landede nu med forsyninger til øen
21 01Rønne - KasPatientoverførsel til København
12 02Kas - RønnePatientoverførsel til Rønne
23 02Kas - TirstrupPatientoverførsel til Jylland
25 02Øresund, SaltholmProviant og post til den indefrosne ø
25 02Thisted - RønnePatientoverførsel til Rønne
03 03AnholtProviant og post til den indefrosne ø
03 03EndelaveProviant og post til den indefrosne ø
03 03HjelmMedicin fløjet til den indefrosne ø
04 03Anholt - Grenå2 x patientoverførsel til Grenå
06 03Livø - LøgstørTransport af afdød til Løgstør
06 03HjelmFilmhold optog film med ZR-fly på øen
15 03EndelaveProviant og post til den indefrosne ø
16 03Tyskland, ItzehoePatientoverførsel til København med 2-årig dreng
19 03HesseløZR-fly prøvelandede på øen
09 04Grenå - AnholtPatientoverfførsel til Anholt
12 04Rønne - KasPatientoverførsel til København
14 04Kas - Rødekro - KasTaxi-flyvning med privat selskab
21 04Rønne - ÅlborgTaxi-flyvning til Ålborg
11 05RaghammeroddeSvævemålsflyvning ved skydeøvelse
11 05Rønne - KasPatientoverførsel til København
18 05Rønne - KasPatientoverførsel til København
23 05Fyn ved TybrindHjemmeværnsøvelse hvor ZR fly landede og lettede
25 05Rønne - KasPatientoverførsel til København
31 05Rudkøbing - ÅlborgPatientoverførsel til Ålborg
01 06Rønne - KasPatientoverførsel til København
01 06Kas - SønderjyllandUkendt opgave
06 06Ved Jordløse på FynZR fly foretog voldsom nødlanding
16 06Øresund ud for AmagerSejlbåd med 2 drenge forsvundet, blev fundet ok
29 06BornholmFestskrift om Svaneke kastet ud over Bornholm
30 06Kas - EsbjergTaxi-flyvning med indisk fiskeriminister
30 06Ud for Brøndby StrandSøgning efter mulig nedstyrtet flyvemaskine
04 07Esbjerg DyrskuepladsZR-fly affyrede stort fyrværkeri over pladsen
05 07Rønne - KasPatientoverførsel til København
06 07Kas - RønneTaxi-flyvning med et privat selskab
13 07Kas - KroatienPatientoverførsel til Danmark fra Dubrovnik
14 07Rønne - KasPatientoverførsel (2 stk.) til København
15 07Haderslev, DyrskuepladsenZR-fly med pressefotograf hen over dyrskuet
27 07Anholt - GrenåPatientoverførsel til Grenå
01 08Rønne - KasPatientoverførsel til København
01 08Sønderborg - KasPatientoverførsel til København
01 08Svaneke, 400 års jubilæumZR-fly nedkastede gaver + en blomsterhilsen
04 08Dragør, HavnefestZR-fly affyrede stort fyrværkeri over havnen
07 09Frisiske Øer, sommer 1955Ruteflyvning med ZR fra Bremen og Hannover
07 09AnholtZR foretog prøvelandinger på øen
13 09Rønne - KasPatientoverførsel til København
14 09Rønne - KasPatientoverførsel til København
16 09Kas - SønderborgPatientoverførsel fra København
20 09Rønne - KasPatientoverførsel til København
24 09LangelandsbæltSøgning efter 40 soldater, blev fundet ok i Skælskør
28 09Anholt - GrenåPatientoverførsel til Grenå
28 09NyordZR foretog opmåling af 2 landingspladser
03 10Kas - ÆrøTaxi-flyvning med privat selskab til Ærø
04 10Odense - RønnePatientoverførsel til Rønne
10 10Rønne - KasPatientoverførsel til København
10 10Kas - RønnePatientoverførsel til Rønne
10 10ØresundEftersøgning (?)
12 10Rønne - KasPatientoverførsel til København
22 10Sydfrankrig - KasAfdød dansker fløjet til København
23 10Kas - Rønne - KasFlyvetur med 3 "mini-reportere" (skoleelever)
01 11Rønne - KasPatientoverførsel til København
02 11Norge, Tønsberg - ÅlborgPatientoverførsel til Ålborg
17 11LyøZR-fly prøvelandede på øen
17 11Anholt - KasPatientoverførsel til København
24 11Fr.havn - Tyskland300 kg tung skibsaksel fløjet til Hamburg
27 11Grenå - AnholtTaxi-flyvning til Anholt
01 12Tirstrup - KasPatientoverførsel til København
07 12Rønne - KasPatientoverførsel til København
12 12Rønne - KasPatientoverførsel til København
07 01 1956Anholt - TirstrupPatientoverførsel fra Anholt
18 01VesterhavetSøgning efter skibet "Fyrun," ej fundet
21 01Vestkysten nær EsbjergSlæbemålsflyvning ved militær skydeøvelse
25 01Rønne - KasPatientoverførsel til København
28 01Kas - RønneTaxi-flyvning til Rønne
30 01Hesselø - Nykøbing S.Patientoverførsel fra Hesselø
04 02Nykøbing S - HesseløPatientoverførsel tilbage til Hesselø
08 02SaltholmProviant, post, medicin til den indefrosne ø
09 02Borreby - Egholm900 kyllinger fløjet til Egholm ved Agersø
11 02Rønne - KasPatientoverførsel til København
13 02Anholt, Hesselø og HjelmPost, proviant og medicin til de indefrosne øer
13 02Skælskør - AgersøLæge fløjet til Agersø og retur
14 02SejerøPost, proviant og medicin til den indefrosne ø
14 02Barsø - SønderborgPatientoverførsel til Sønderborg
15 02Hirsholmene og LæsøPost, proviant og medicin til de indefrosne øer
16 02Kalundborg - Samsø2 x post til den indefrosne ø
16 02Ud for Asnæs på isenZR fly nødlandede og gik til bunds, ips
16 02Rønne - KasPatientoverførsel til København
16 02AnholtPost, proviant (bl.a. mælk) til den indefrosne ø
16 02Brandsø - AlsTaxi-flyvning til Als
16 02Sejerø3 x post til den indefrosne ø
17 02HesseløPost og proviant til den indefrosne ø
17 02SaltholmPost, proviant og medicin til den indefrosne ø
18 02Kalundborg - SejerøAfdød sejerøbos båre fløjet til øen til begravelse dér
18 02AnholtPost, proviant, passagerer til den indefrosne ø
18 02Anholt - GrenåPassagerer til Grenå fra den indefrosne ø
20 02Rønne - Kas (kun til Malmø)Patientoverførsel til Kbh., men kom kun til Malmø
21 02Hørby, SøgårdZR-fly nødlandede i Odsherred, ips
21 02Fyn - Årø1500 kyllinger fløjet til den indefrosne Årø
21 02Samsø2 T post til den indefrosne ø
21 02Vejrø ved SamsøZR-fly forsvandt på isen ved Vejrø
21 02SejerøPost til den indefrosne ø
22 02Vejrø ved Samsø - SamsøDet forsvundne ZR-fly kom tilbage til Samsø
22 02Kalundborg - SamsøPassagerflyvning til/fra den indefrosne ø
23 02Brandsø og BågøPost og proviant til de indefrosne øer
23 02HesseløPost og proviant til den indefrosne ø
24 02ErtholmenePost til den indefrosne øgruppe
24 02Kalundborg - Samsø8 x ture til Samsø med post og passagerer
25 02Kas - RønnePost og passagerer til Bornholm
25 02Kalundborg - Samsø2 x ture med 650 kg post og passagerer
25 01Kalundborg - Sejerø52 kg post til den indefrosne ø
28 02Kalundborg - Samsø5 personer fløjet til Samsø
28 02Kalundborg - Sejerø700 kg post fløjet til Sejerø
01 03Skib syd for Sejerø FyrProviant til indefrosset tysk skib "Schwinge"
01 03Sejerø + SamsøPost og passagerer til de 2 indefrosne øer
01 03Rønne - KasPatientoverførsel til København
02 03Kas - ÅlborgTaxi-flyvning med 4 personer til Ålborg
02 03Ålborg - KasPatientoverførsel til København
02 03HesseløProviant og post til den indefrosne ø
03 03Avnø - OmøLæge fløjet til den indefrosne Omø
04 03Kas - RønneTransport af 1500 kyllinger til øen
05 03Kattegat nord for HundestedProviant ud til fastfrossen Grenå-Hundested færge
05 03Omø - AvnøPatientoverførsel fra Omø med kvæstet gårdejer
05 03Kas - AnholtRadio-teknikere fløjet til øen
06 03Sejerø2 x postflyvning til den indefrosne ø
07 03Agersø20 personer fløjet til fastlandet fra den indefrosne ø
08 03Femø - Nykøbing F.Patientoverførsel til Nykøbing
08 03Rudkøbing - KasPatientoverførsel til København
14 03Saltholm og returPost og proviant til øen og 6 påskelam fra øen
16 03Odense - HamburgTaxi-flyvning til Tyskland med styrmand
17 03Kas - RønnePatientoverførsel til Rønne
17 03Kas - RønneTaxi-flyvning til Rønne
19 03Rønne - ÅrhusPatientoverførsel til Århus
22 03Esbjerg - KasTaxi-flyvning til København
23 03Gisselfeld Gods - Saltholm30 fasaner fløjet til den indefrosne ø
28 03Rønne - KasPatientoverførsel til København
03 04Kas - RønneAfdød bornholmers båre fløjet til Rønne
04 04Rønne - KasPatientoverførsel til København
10 04Kas - RønnePassager-flyvning til Rønne
14 04Rønne - KasPatientoverførsel til København
26 04Kas - RønneTaxi-flyvning
03 05Frederikshavn - KasPatientoverførsel til København
04 05Rønne - KasPatientoverførsel til København
06 05Langeland - KasTaxi-flyvning med kvit el. dobbelt-deltager
16 05Anholt - GrenåPatientoverførsel til Grenå
17 05Kas - RønnePatientoverførsel til Rønne
23 05Kas - FrederikshavnPatientoverførsel til Frederikshavn
29 05
-01 06
DanmarkTaxi-flyvning rundt i landet for Dansk Blindesamfund
29 05Odense - KasPårørende til kvæstet soldat fløjet til København
04 06Kas - RandersTaxi-flyvning med fodboldmålmand til Randers
04 06Varde FlyvepladsFlyvepladsen indviet med deltagelse af ZR-fly
11 06Rønne - Kas - ViborgPatientoverførsel til København og Viborg
14 06Rønne - KasPatientoverførsel til København
15 06Rønne - KasPatientoverførsel til København
27 06Rønne - KasPatientoverførsel til København
28 06Over KøbenhavnSamsing fik flyvetur over København
29 06Over KalundborgFotograf filmede Kalundborg fra ZR-fly
03 07Rønne - KasPatientoverførsel til København
03 07Grenå - KasPatientoverførsel til København
05 07Kas - RønnePatientoverførsel til Rønne
14 07Innsbruck - Odense Patientoverførsel fra Østrig
14 07Rønne - KasPatientoverførsel til København
24 08Kas - Berlin, TempelhofPatientoverførsel til Berlin
25 08Ålborg - KasPatientoverførsel til København
17 09Rønne - KasPatientoverførsel til København
17 09Tyskland, Itzehoe - KasPatientoverførsel til Rigshospitalet
29 09Rønne - KasPatientoverførsel til København
03 10Over Amager (d. 10 10)ZR-fly udkastede fyrværkeri ved militærøvelse
04 10Kas - RønneFodboldhold fløjet til Rønne i 2 ZR-fly
06 10Kas - Italien, FirenzeZR-fly styrtede ned i Schweiz , 2 omkom, # #
22 10Frederikshavn - KasPatientoverførsel til København
03 11Kas - FarsøPatientoverførsel fra København
06 11Kas - KarupTaxi-flyvning til Karup
01 12Rønne - KasPatientoverførsel til København
07 12Kas - RønnePatientoverførsel til Rønne
09 12Anholt - GrenåPatientoverførsel fra Anholt
09 12Rønne - KasPatientoverførsel til København
11 12Sønderborg - KasPatientoverførsel til København
12 12Rønne - KasPatientoverførsel til København
31 12Rønne - KasPatientoverførsel til København

07 01 1957Rønne – KasPatientoverførsel til København
13 01Rønne – KasPatientoverførsel til København
23 01Rønne – KasTaxi-flyvning til København
18 02Kas – RønnePatientoverførsel til Rønne
27 02Rønne – KasMand fløjet fra Rønne til sin hustrus sygeleje
28 02Rønne – KasPatientoverførsel til København
13 03Rønne – KasPatrientoverførsel med kvinde med nyfødt barn
16 03Anholt – GrenåPatientoverførsel til Grenå
16 03Odense – KasTaxi-flyvning med sangerinden Birthe Wilke
16 03Rønne – KasTaxi-flyvning til København
21 03Rønne – KasOverførsel til Kbh.14-årig dreng, døde senere, #
26 03Rønne – KasPatientoverførsel til København
17 04Rønne – KasEn del taxi-flyvninger i påskedagene
21 04Vejrø – KasPatientoverførsel til København
24 04Rønne – KasAgterudsejlet skipper fløjet ti København
25 04Sønderborg – KasTaxi-flyvning med skuespillerinde Birgit Sadolin
04 05Esbjerg – RønnePatientoverførsel til Rønne
13 05Hamburg – RønnePatientoverførsel fra Tyskland
20 05Kas – RønnePatientoverførsel til Rønne
23 05Anholt – GrenåPatientoverførsel fra Anholt med kvæstet tømrer
28 05Rønne – KasPatientoverførsel til København
01 06Rundt i Danmark”Solgave-flyvning” til en række byer påbegyndt
03 06Rønne – KasPatientoverførsel til København
04 06Samsø – ÅrhusPatientoverførsel til Århus
06 06Rønne – KasPatientoverførsel til København
19 06Kas – RønneTaxi-flyvning med ”Mie” fra Far til Fire
20 06Anholt – TirstrupPatientoverførsel med kvæstet fisker til Tirstrup
21 06Ålborg – Sverige, KalmarPatientoverførsel til Sverige
24 06Kas – RønneTaxi-flyvning med ”Mie” fra Far til Fire
06 07Esbjerg, Sverige,RonnebyPatientoverførsel til Sverige
09 07Grønland i 3 månederZR fly skal udføre ”pendulture” i Grønland
12 07LollandKighosteflyvning med 36-årig og 3-årig
17 07Kas – RønnePatientoverførsel til Rønne
19 07Anholdt – TirstrupPatientoverførsel fra Anholt
20 07Holstebro – KasPatientoverførsel til København
22 07Bornholm, flyvestævneFaldskærmsudspring fra ZR-fly
26 07Kas – RønnePatientoverførsel til Rønne
02 08Kas – RønnePatientoverførsel til Rønne
03 08Rønne – KasPatientoverførsel til København
15 08Rønne – KasPatientoverførsel til København
19 08Rønne – KasPatientoverførsel til København
20 08Kas – RandersTaxi-flyvning
24 08Rønne – Sverige, VäxsjöPatientoverførel til Sverige
27 08Anholt – GrenåBarselspatient fløjet til Grenå
02 09Rønne – KasPatientoverførsel til København
07 09Rønne – KasPatientoverførsel til København
10 09Rønne – KasPatientoverførsel til København
11 09Rønne – KasPatientoverførsel til København
27 09Anholt – TirstrupPatientoverførsel fra Anholt
28 09Rønne – KasPatientoverførsel til København
29 09Rønne – KasPatientoverførsel til København
12 10Ålborg – KasPatientoverførsel til København
14 10Rønne – KasPatientoverførsel til København
03 11Sønderborg – KasPatientoverførsel til København
04 11Rønne – KasPatientoverførsel til København
11 11Anholt – ÅlborgPatientoverførsel til Ålborg
22 11Rønne – SilkeborgPatientoverførsel til Silkeborg
04 12Odense – ÅlborgPatientoverførsel til Ålborg
05 12Kas – RønnePatientoverførsel til Rønne
07 12Rønne – KasPatientoverførsel til København
12 12Anholt – GrenåPatientoverførsel fra Anholt
12 12Kas – SønderborgTaxi-flyvning med 4 ZR-fly til Sønderborg
16 12Kas – RønnePatientoverførsel, 2 patienter, til Rønne
16 12Rønne – KasPatientoverførsel til København
16 01 1958Rønne – KasPatientoverførsel til København
27 01Kas – TirstrupFader til syg datter fløjet til Tirstrup
28 01Anholt – GrenåPatientoverførsel fra Anholt
15 02Anholt – ÅlborgPatientoverførsel fra Anholt
18 02Rønne – KasPatientoverførsel med 2 til København
17 03Italien, Sanremo – KasPatientoverførsel til København
24 03Kas – RønnePatientoverførsel til Rønne
29 03Århus – KasTaxi-flyvning med fodboldspiller til København
31 03Rønne – KasPatientoverførsel til Købehavn
31 03Omø – AvnøPatientoverførsel fra Omø
08 04Kas – RønneTaxi-flyvning med begravelsesselskab til Rønne
10 04Rønne – KasPatientoverførsel til København
14 04Anholt – GrenåPatientoverførsel fra Anholt
14 04Kas – ÅlborgTaxi-flyvning med 5 passagerer til Ålborg
15 04London – Prag150 aber fløjet til Prag i Tjekkiet
27 04Anholt – GrenåPatientoverførsel fra Anholt
04 05Rønne – KasPatientoverførsel til København
16 05Vejle-egnenZR fly deltog i søgning efter savnet bil og person
17 05Rønne – Tyskland, HamborgPatientoverførsel til Tyskland
17 05Polen, Gdynia – RønnePatientoverførsel til Rønne
19 05Brande – HerningZR fly deltog i søgning efter savnet bil og person
02 06Danmark rundt”Solgave-flyvning” til mange byer påbegyndt
04 06Danmark rundt”Solgave-flyvning” til mange byer afsluttet
09 06Kas – Herning/SkinderholmTaxi-flyvning med finsk selskab
12 06Italien/Firenze – KasPatientoverførsel fra Italien med kvæstet bilist
12 06Grenå – KasTaxi-flyvning med 92-årig garder til jubilæum
13 06Rønne – KasPatientoverførsel til København
16 06Anholty – GrenåPatientoverførsel fra Anholt
16 06Rønne – DianalundPatientoverførsel til kolonien Filadelfia
19 06Kas – RønnePatientoverførsel til Rønne
03 07Øresund ml. København-MalmöEftersøgt svensk jolle med 2 fundet ud for Amager
08 07Rønne -KasPatientoverførsel til København
11 07Nykøbing S. - HesseløLæge fløjet til patient på øen
14 07Kas – RønnePatientoverførsel til Rønne
14 07Rønne – KasPatientoverførsel til København
15 07Rønne – KasPatientoverførsel til København
21 07Kas – RønnePatientoverførsel til Bornholm
24 07Belgien/Bruxelles – KasPatientoverførsel fra Belgien til København
28 07Rønne – KasPatientoverførsel til København, pt. døde, #
28 07Rønne – Kas2. patientoverførsel til København
28 07Rønne – ÅlborgPatientoverførsel til Ålborg
30 07Rønne – KasPatientoverførsel til København
30 07Kas – RønnePatientoverførsel til Rønne
31 07Rønne – KasPatientoverførsel til København
16 08Kas – England, NewcastlePatientoverførsel til England
17 08Innsbruck – KasPatientoverførsel fra Østrig
26 08Anholt – GrenåBarselspatient fløjet til Grenå
28 08Sejerø – Kalundborg – SamsøAfprøvning af landingspladser
02 09Køln – KasPatientoverførsel (2 stk.) fra Tyskland til Kastrup
24 09Rønne – KasPatientoverførsel til København, pt. døde, #
13 10Rønne – KasPatientoverførsel til København
15 10Kas – RønnePatientoverførsel til Rønne
22 10Åbenrå, Kassø – KasPatientoverførsel til København
26 10Kas – Frankrig/LourdesPatientoverførsel til Frankrig med digterinde
29 10Anholt – GrenåPatientoverførsel til Grenå
29 10Rundflyvning ved Ålborg3 skolebørn fik flyvetur ved Ålborg
30 10Frankrig/Lourdes – KasPatientoverførsel til København med digterinde
30 10Rønne – KasPatientoverførsel til København
12 11Rønne – KasPatientoverførsel til København
14 11Kas - RønneTaxi-flyvning med selskab fra Amerika
22 11Anholt – TirstrupPatientoverførsel fra Anholt
24 11Rønne – KasPatientoverførsel til København
24 11Anholt – TirstrupPatientoverførsel til Tirstrup
26 11Rønne – KasPatientoverførsel til København
03 12Anholt – TirstrupPatientoverførsel med kvæstet landmand
05 12Kas – Sjørring ved ThistedPatientoverførsel fra København
13 12Kas – Flyvestation SkrydstrupTransport af leje til Vestkraft i Esbjerg
15 12Rønne – KasPatientoverførsel til København
22 12Rønne – KasPatientoverførsel til København
05 01 1959Anholt – TirstrupPatientoverførsel til Tirstrup
06 01Rønne – ViborgPatientoverførsel til Viborg
13 01Anholt – TirstrupPatientoverførsel til Tirstrup
14 01Rønne – KasPatientoverførsel til København
20 01MandøMedicin fløjet til den indefrosne ø
21 01Anholt – GrenåPatientoverførsel til Grenå
25 01Rønne – KasPatient døde lige før flyafgang til København, #
28 01Rønne – KasPatientoverførsel til København
09 02Anholt – GrenåPatientoverførsel til Grenå, 1-årig syg dreng
09 02Grenå – Rønne – KasPatientoverførsel fra Rønne til København
09 02England, Stansted – KasPatientoverførsel til København
13 02Rønne – KasPatientoverførsel til København
14 02Kas – RønnePatientoverførsel til Rønne
02 03Ærø – KasPatientoverførsel til København
11 03Mallorca + Nice – KasPatientoverførsel til København
16 03Hobro – RoskildePatientoverførsel til Roskilde
18 03Anholt – GrenåPatientoverførsel, forbrændt mand fra radarstation
23 03Falster – Rønne og returTaxi-flyvning md 2 fly med boldspillere
23 03Rønne – KasTaxi-flyvning med konfirmationsselskab
25 03Nykøbing F – RønneTaxi-flyvning med søn til døende far i Rønne
31 03Rønne – KasPatientoverførsel til København med nyfødt barn
02 04Kas – RønnePatientoverførsel, 2 personer, til Rønne
09 04Rønne – KasPatientoverførsel til København
15 04Polen, Gdansk – RønnePatientoverførsel til Rønne (eller til ?)
16 04Kas – RønnePatientoverførsel til Rønne
22 04Kas – VardePatientoverførsel til Varde
02 05Rønne – KasPatientoverførsel til København med nyfødt barn
05 05Over Næstved by10.000 lodsedler blev sendt ned over byen
07 05Grønland, MestersvigZR Dornier-27 fly stationeres sommeren over
08 05Rønne – KasPatientoverførsel til København
12 05Sverige, Karlstad – KasPatientoverførsel til København
15 05Sjælland – RønnePatientoverførsel til Rønne
15 05Rønne – KasPatientoverførsel til København
19 05Mallorca – KasPatientoverførsel til København
19 05Anholt – GrenåBarselskvine fløjet til Grenå
19 05Tirstrup – Holstebro2 x Taxi-flyvning med fodboldhold fra Tirstrup
21 05Rønne – KasPatientoverførsel til København
23 05Kas – RønnePatientoverførsel til Rønne
28 05Kas – Rønne – KasTaxi-flyvning med boldklub fra Korsør
30 05Rønne – KasPatientoverførsel til København
30 05Danmark rundt”Solgave-flyvning” til 15 byer påbegyndt
06 06Kas – RønnePatientoverførsel til Rønne
13 06Kas – RønnePatientoverførsel til Rønne
18 06Kas – RønnePatientoverførsel til Rønne
28 06Rønne – KasPatientoverførsel til København
30 06Rønne – KasPatientoverførsel til København
03 07Kas – RønnePatientoverførsel til Rønne
06 07Rønne – KasPatientoverførsel til København
12 07Rønne – KasPatientoverførsel til København
16 07Rønne – KasPatientoverførsel til København
17 07Anholt – GrenåPatientoverførsel til Grenå
20 07Anholt – GrenåPatientoverførsel til Grenå
20 07Mors – KasPatientoverførsel til København
20 07Ålborg – KasPatientoverførsel til København
21 07Rønne – KasPatientoverførsel til København
22 07Kas – RønnePatientoverførsel til Rønne
24 07Anholt – RandersPatientoverførsel til Randers
25 07Kas – RønnePatientoverførsel til Rønne
30 07Rønne – KasPatientoverførsel til København
01 08Kas – EnglandPårørende til kvæstet dansker fløjet til England
04 08Rønne – KasPatientoverførsel til København
05 08Kas – RønneTaxi-flyvning med 2 fly med fodboldhold fra Møn
06 08Rønne – KasPatientoverførsel til København
06 08Rønne – KasPatientoverførsel med 2 soldater til København
07 08Anholt – GrenåPatientoverførsel til Grenå
07 08Østrig, Salzburg – KasPatientoverførsel fra Østrig til København
10 08Kas – Tyskland/BremenPatientoverførsel til Bremen
13 08Kas – RønnePatientoverførsel til Rønne
13 08Rønne – KasPatientoverførsel til København
24 08Anholt – GrenåPatientoverførsel til Grenå
29 08Rønne – KasPatientoverførsel til København
29 08Ålborg – KasPatientoverførsel til København
31 08Rønne – Viborg, Hald EgePatientoverførsel til Viborg
02 09Rønne – KasPatientoverførsel til København
05 09Kas – Rønne2 patieneter overført til Bornholm
15 09Kalundborg ved LerchenborgZR-fly deltog i stort flyvestævne
19 09KalundborgZR-fly sendte 40.000 Røde Kors mærker over byen
01 10Østrig, Innsbruck – KasOmkommet flyvers båre fløjet til København
11 10Rønne – KasPatientoverførsel til København
14 10Rønne – KasPatientoverførsel til København
23 10Rønne – KasPatientoverførsel til København
24 10Rønne – KasPatientoverførsel til København
26 10Rønne – NakskovPatientoverførsel til Nakskov Sygehus
29 10Kas – RønnePatientoverførsel til Rønne
02 11Rønne – KasPatientoverførsel til København
06 11Kas – RønnePatientoverførsel til Rønne
17 12Kas – Flyvestation SkrydstrupPatientoverførsel til Skrydstrup
31 01 1960Norge, Stavanger – ÅlborgPatientoverførsel til Ålborg
01 02Kas – SønderborgPatientoverførsel til Sønderborg
10 02Rønne – KasBarselskvinde overført til København
11 02SaltholmZR fløj proviant m.m. til den indefrosne ø
15 02Rønne – KasPatientoverførsel til København
20 02Norge – KasAfhentning af film til TV-Aktuelt i Kbh.
27 02Kas – SamsøPatientoverførsel til Samsø
03 03Rønne – KasPatientoverførsel til København
04 03Anholt – Grenå2 patienter overført til Grenå
07 03Anholt – TirstrupSlagsmål, kvæstet fisker fløjet til Tirstrup
12 03Rønne – KasPatientoverførsel til København
15 03Rønne – KasPatientoverførsel til København
22 03Hesselø – HolbækPatientoverførsel fra Hesselø
27 03Strynø Kalv – RudkøbingPatientoverførsel til Rudkøbing
30 03Rønne – KasPatientoverførsel til København
07 04Rønne – KasPatientoverførsel til København
11 04Anholt – GrenåPatientoverførsel fra Anholt
22 04Kalundborg, flygtningehjælpZR deltog i rundflyvning med 4 fly
09 05RingstedZR-fly deltog i flyvestævne
12 05København – OdsherredZR-fly eskorterede luftballon fra København
27 05Anholt – Grenå (Stensmark)Patientoverførsel til Grenå
30 05Danmark Rundt i 2 dageBlindes Solgaveflyvning starter d. 1. juni
01 06Motorvej ved Roskilde – ÅlborgPatientoverførsel fra Roskilde Sygehus
03 06Rønne – KasPatientoverførsel til København
10 06Rønne – KasPatientoverførsel til København
17 06ÅlborgZR deltog i flyvestævne med et fly
20 06Rønne – KasPatientoverførsel til København
20 06Ålborg, stormvejrFlystævne aflyst. ZR-fly gennemførte dog
27 06ÅlborgFlystævne blev nu gennemført
27 06Kas – SilkeborgDeltager til elevstævne på husholdningsskole
08 07Samsø – Århus11-årig vådeskudt dreng fløjet til Århus
08 07Rønne – KasBarselspatientoverføsel til København
11 07Rønne – KasPatientoverførsel til København
14 07Rønne – KasPatientoverførsel til København
17 07England, London – KasFragtflyvning til København
18 07Kastrup Lufthavn d. 16 07, lørdagZR-fly styrtede, 8 omkom, # # # # # # # #
19 07Ålborg – KasPatientoverførsel til København
20 07Rønne – KasPatientoverførsel med 2 personer til Kbh.
28 07Italien, Bologna – KasHjemførsel af omkommet dansk kvinde
03 08Ærø – Sverige, MalmøPatientoverførsel til Malmø
06 08Skrydstrup – KasPatientoverførsel til København
08 08Anholt – GrenåPt.overførsel til Grenå, hest sparkede dreng
08 08Silkeborg – KasPatientoverførsel til København
12 08Rønne – KasPatientoverførsel til København
17 08Rønne – KasPatientoverførsel til København
22 08Rønne – KasPatientoverførsel til København
23 08Anholt – GrenåPatientoverførsel til Grenå
23 08Anholt – KasPatientoverførsel til København
05 09Kas – RønneTaxi-flyvning til Rønne
05 09Rønne – KasPatientoverførsel til København
09 09Rønne – KasPatientoverførsel til København
12 09Kas - SkrydstrupPatientoverførsel fra København
19 09KalundborgZR-Fly deltog i rundflyvning
20 09Rønne – KasPatientoverførsel til København
25 09KalundborgZR-Fly deltog i ny rundflyvning
27 09Rønne – KasPatientoverførsel til København
06 10Rønne – KasPatientoverførsel til København
11 10Kas – RønnePatientoverførsel til Rønne
22 10Rønne – KasTaxi-flyvning til København
05 11Rønne – KasPatientoverførsel til København
14 11Tirstrup – KasPatientoverførsel til København
28 11Rønne – KasPatientoverførsel til København
12 12Rønne – KasPatientoverførsel til København i snestorm
16 12Rønne – KasPatientoverførsel til København
22 12Rønne – KasPatientoverførsel til København
04 01 1961Kas – RønnePatientoverførsel til Rønne
04 01Rønne – KasPatientoverførsel til København
12 01Anholt – KasPatientoverførsel til København
21 01Rønne – KasPatientoverførsel til København
30 01Anholt – Grenå (Stensmark)Patientoverførsel til Grenå
15 02Rønne – KasPatientoverførsel til København
16 02Rønne – Kas2 patientoverførsler til København
16 02Kas – RønnePatientoverførsel til Rønne
20 02Kas – RønnePatientoverførsel til Rønne
20 02Rønne – KasPatientoverførsel til København
11 03Kas – HerningSpillefilm fløjet til Herning (til Ringkøbing)
27 03AnholtZR fløj mindekrans for orkan i 1811 til øen
27 03Rønne – KasPatientoverførsel til København
28 03Anholt – ÅrhusPatientoverførsel til Århus
07 04Anholt – GrenåPatientoverførsel til Grenå med kvæstet dreng
11 04Rønne – KasPatientoverførsel til København
15 04Kas – RønnePatientoverførsel fra København
17 04Holstebro – KasPatientoverførsel til København
24 04Anholt – GrenåPatientoverførsel med øens sognefoged
29 04Anholt – GrenåPatientoverførsel til Grenå
08 05Kastrup - ?ZR fly chartret til lakseeksport pr. fly
12 05Anholt – GrenåPatientoverførsel til Grenå med 10-årig pige
30 05Kas – RønnePatientoverførsel til Rønne
02 06Rønne – KasPatientoverførsel til København
17 06Rønne – KasPatientoverførsel til København
27 06Kas – RønnePatientoverførsel til Rønne
03 07Rønne – EsbjergPatientoverførsel til Esbjerg
13 07Rønne – KasPatientoverførsel til København
15 07Rønne – KasPatientoverførsel til København
21 07Anholt – TirstrupPatientoverførsel til Tirstrup (Fuh på Anholt)
25 07Frankrig, Paris – KasPatientoverførsel til København
25 07Rønne – KasPatientoverførsel til København
29 07Sønderborg – RønnePatientoverførsel til Rønne
07 08Rønne – KasPatientoverførsel til København
07 08Rønne – Sverige, StockholmPatientoverførsel til Stockholm
20 08Samsø – ÅrhusPatientoverførsel med 8-årig pige efter fuh
22 08Sverige, Höganäs – RønnePatientoverførsel med 2 til Rønne
23 08Rønne – Sverige, MalmøPatientoverførsel til Malmø
25 08Kas – HolstebroZR fløj materialer til B&O i Struer
29 08Italien – KarupPatientoverførsel til Karup
16 09Rønne – KasPatientoverførsel til København
26 09Kas – RønnePatientoverførsel til Rønne
29 09Anholt – GrenåPatientoverførsel til Grenå
02 10Ålborg – KasPatientoverførsel til København
02 10Rønne – KasPatientoverførsel til København
06 10Anholt – GrenåPatientoverførsel til Grenå
13 10Rønne – KasPatientoverførsel med spædbarn/pige til Kbh.
24 10Anholt – GrenåPatientoverførsel til Grenå
24 10Kas – RønnePatientoverførsel til Rønne
31 10Kas – RønnePatientoverførsel til Rønne
31 10Rønne – KasPatientoverførsel til København
04 11Rønne – KasPatientoverførsel med 2 til København
27 11KasKighosteflyvning med Bodil Steen og søn
12 12Rønne – KasPatientoverførsel til København
15 12Kas – RønnePatientoverførsel til Rønne
29 12Rønne – KasPatientoverførsel til København
15 01 1962Sønderborg – KasPatientoverførsel til København
27 01Rønne – KasPatientoverførsel til København
27 02Anholt – GrenåPatientoverførsel til Grenå
28 02Rønne – KasPatientoverførsel til København
05 03Rønne – KasPatientoverførsel til København
06 03Rønne – EsbjergPatientoverførsel til Esbjerg
01 04Anholt – GrenåPatientoverførsel til Grenå
04 04Kas – RønnePatientoverførsel til Rønne
04 04Rønne – KasPatientoverførsel til København
06 04Flyvestation Skrydstrup – KasPatientoverførsel til København
10 04Anholt – GrenåPatientoverførsel til Grenå
10 04Kas – RønnePatientoverførsel til Rønne
11 04Kas – RønnePatientoverførsel til Rønne
16 04Sønderborg – KasPatientoverførsel, 2 små piger, til København
24 04Anholt – Grenå, StensmarkPatientoverførsel til Grenå
02 05Falster, Søndre VedbyZR-fly nedkastede gave til ZR-direktør Hare
04 05Anholt – Grenå, StensmarkEfter fuh: patientoverførsel til Grenå
09 05Anholt – TirstrupPatientoverførsel til Tirstrup (Grenå)
11 05Rønne – KasPatientoverførsel til København
04 06Anholt – GrenåPatientoverførsel til Grenå
23 07Anholt – GrenåPatientoverførsel til Grenå
01 08Rønne – KasPatientoverførsel til København
07 08Rundflyvning over nordsjælland2 drenge fik flyvetur med ZR-fly
16 08Anholt – GrenåPatientoverførsel til Grenå
28 08Østrig, Salzburg – KasPatientoverførsel til København
29 08Rønne – KasAkut patientoverfførsel til København, #
05 09Rønne – KasPatientoverførsel til Kbh. med engelsk pige
06 09Rønne – KasPatientoverførsel til København
22 10Rønne – KasAkut patientoverførsel til København
24 10Anholt – TirstrupPatientoverførsel til Jylland
25 10Rønne – KasPatientoverførsel til København
30 10Rønne – KasPatientoverførsel til København
03 11Anholt – GrenåPatientoverførsel til Grenå
08 11Rønne – KasPatientoverførsel til København
08 11Kas – HjørringPatientoverførsel fra København
10 11Anholt – GrenåPatientoverførsel til Grenå
21 11Anholt – GrenåPatientoverførsel til Grenå
11 12Rønne – KasPatientoverførsel til København
12 12Hesselø – Holbæk, FælledenPatientoverførsel til Holbæk
14 12Ålborg – KasPatientoverførsel til KøbenhavnTilbage