Generel information om stationssiderne

Stationssiderne udbygges løbende.

Stationssidernes grundlæggende del, som primært består af stationsafsnittet i museets bog
Zone-Redningskorpset i Danmark, er færdig.

Hele denne bog er lagt på nettet. Mange stationer er i bogen er omtalt andre steder end i stationssideafsnittet.

Brug registeret.

Venligst bemærk, at opsætningen og billedkvaliteten i den elektroniske
version ikke har nogen sammenhæng med den trykte bogversion.


Afsnit fra Zone-Redningskorpset i Danmark
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt
Museum for Zone-Redningskorpset
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
Zone-Redningskorpset i Danmark side 117
Zone-station set i barnehøjde ca. 1942
Introduktion

Inden du går i gang med at læse stationsberetningerne, anbefaler jeg at du har læst

afsnittet i forordet om stationssiderne (side 5)
kapitel 2 afsnit 2.1 (side 19-23)

Ved udvalg af stof til stationssiderne er der generelt valgt en problemorienteret vinkel. Jeg har valgt navnlig at omtale de problemer og vanskeligheder, som man sloges med. Det har ikke hermed været tanken at give et negativt indtryk af ZR, og jeg håber heller ikke, at du får det indtryk, når du læser stationssiderne.
Det er tanken ad åre at beskrive de enkelte stationer mere fyldigt i særhæfter af en eller anden art.


Forklaringer og forkortelser m.v.:

Henvendelsessted
Lokalitet, hvorfra hjælpen efter 1933 jf. kapitel 2 afsnit 2.1, blev tilkaldt via en ZR-station. Henvendelsesstedet er kendetegnet ved at have udført assistancer i regning for ZR, i visse tilfælde ved at mandskab eller køretøj har været forsynet med ZR's kendetegn. ZR har formentlig anvendt mange former for sådanne underentreprenører, men kun sådanne, som har været optaget i telefontavlerne, er medtaget. Betegnelsen Henvendelsessted er desuden kun anført, hvis denne betegnelse har fremgået af telefontavlen.

Kranvognsstation
Lokalitet forsynet kun med kranvogn og som hovedregel med eget telefonnummer i ZR's telefontavle, således at der har været tale om døgnbetjening. Typisk alarmeret af skadelidte selv. Kranvognsstationen udførte ikke kun autohjælp, men også dyreredning, vand- og stormskade, brandredning etc.

Ambulancestation
Lokalitet forsynet kun med ambulance og som hovedregel med eget telefonnummer i ZR's telefontavle, således at der har været tale om døgnbetjening. Typisk alarmeret af skadelidte selv.

Redningsstation
Lokalitet med ambulance og kranvogn, som kunne udføre alle former for redningsarbejde, og som hovedregel med eget telefonnummer i ZR's telefontavle, således at der har været tale om døgnbetjening. Typisk alarmeret af skadelidte selv.
I tilknytning til redningsstationen stillede ZR ofte bolig til rådighed i naboejendomme etc. Sådanne er ikke medtaget på stationssiderne.
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt.
www.zone-redningskorpset.dk - info@zone-redningskorpset.dk

Zone-Redningskorpset i Danmark side 118
Brandstation / Zone-Brand-Vagt / ZBV
Lokalitet kun forsynet med sprøjte. Fremgik ofte ikke af ZR's telefontavle, men var alligevel døgnbetjent. Typisk alarmeret via telefoncentralen.

Bizone til X-by
Brandstation, som hørte under en anden brandstation

Hovedkontor
Lokalitet betegnet som Hovedkontor i enten ZR's telefontavle eller på ZR's brevpapir.

Distriktskontor
Lokalitet betegnet som Distriktskontor i enten ZR's telefontavle eller på ZR's brevpapir.

Entreprenørafdeling
Redningsstation med materiel specielt til entreprenørarbejde, typisk lastvogn, entreprenørkranvogn og/eller blokvogn. Betegnelsen Entreprenørafdeling fremgår ikke af ZR's telefontavler eller andre tryksager, og angivelsen er anført efter skøn.

ZR's-forpagt.
Station drevet i forpagtning, se kapitel 2 afsnit 2.1

a Meta
Station drevet a Meta, se kapitel 2 afsnit 2.1

Stationsejer
Station hvor stationslederen ejede vogne og materiel, kapitel 2 afsnit 2.1

ZR
Zone-Redningskorpset. Om selskabets ejerforhold henvises til kapitel 1 og 2.
Selvom der er anført ZR's under Økonomisk ansvarlig kan både bygninger og mandskab udmærket have været ejet af / ansat under stationslederen, jf. både oven og nedenfor.

Sydsj. og Lolland-F. Zone-Brand-Vagter
Sydsjællandske - og Lolland-Falsterske Zone-Brand-Vagter. Om selskabets ejerforhold henvises til kapitel 1 og 2.

Nord- og Nordvestsj. Zone-Brand-Vagter
Nord- og Nordvestsjællandske Zone-Brand-Vagter. Periodevist tillige drevet med tilføjelse af ordet Midtsjællandske. Om selskabets ejerforhold henvises til kapitel 1 og 2

Clearingkørsel
Kørsel udført for andre stationer / andre stationsers abonnenter.

m/l eller l/m
Minutliter.

vg.
Vogn.

Egen / (E)
Vogn tilhørte stationslederen.

.............. Udeladelse af citat.


Hvordan læses skemaet ?

For hver station / henvendelsessted er medtaget et skema med standardoplysninger, f.eks: (Birkerød):

Adresse/artÅrstal/StationslederTelefonØkonomisk ansvarlig
Kongevejen 73
Kranvognsstation
1930 - 1947:
Hans Hoffmann
125 Hans Hoffmann
Stationsejer
1947 - 18.1.1955:
Ejnar K. L. Hoffmann
Ejnar K. L. Hoffmann
Stationsejer
Kongevejen 73
Redningsstation
19.1.1955 - 31.12.1962:
Ejnar K. L. Hoffmann
Fra 1962
810125
Skemaet viser, at stationen oprettes 1930 på Kongevejen 73 med Hans Hoffmann som leder og ejer af materiellet. I 1947 skifter leder og ejer til Ejnar K.L. Hoffmann. Adresse er uforandret.
19. januar 1955 får stationen ambulance. Ejerforhold er uforandret.

Det angivne telefonnummer er det nummer, der optrådte i ZR'ss telefontavler. For nogle stationers vedkommende kan være angivet "udeladt", eller "tilkaldt via ZR's" hvilket dækker over, at stationen ikke optræder i ZR'ss telefontavle.

Alle postadresser på stationer m.v. er så vidt muligt den nuværende adresse på den daværende lokalitet.

Økonomisk ansvarlig angiver for hvis regning stationen blev drevet d.v.s. typisk hvem der udadtil var økonomisk ansvarlig.
Den omstændighed, at mandskabet var ansat af lederen, og/eller at bygningerne var ejet af lederen, gør ikke, at stationen betragtes som drevet af den pågældende som "økonomisk ansvarlig", idet det ville betyde, at stationslederens navn skulle fremgå for stort set samtlige stationer. Der henvises til Stationsudbygning og stationsformer ovenfor.

De angivne datoer må tages med forbehold, idet der typisk er tale om de datoer som er angivne som officielle indvielsesdatoer etc. i avisudklip, mens virkelighedens verden ofte består af en proces, hvor en station tages i brug i en periode, inden den officielt indvies. Usikkerhed ved en dato er angivet enten med (?) eller -. Hvor dog en måned kendes, er dette angivet med måneden, f.eks. således: 5.1946 = maj 1946.

God fornøjelse

Frederik Madsen
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt.
www.zone-redningskorpset.dk - info@zone-redningskorpset.dkTilbage