Slemminge


Stationshistorie:
Slemminge
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
Afsnit fra Zone-Redningskorpset i Danmark
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt
Zone-Redningskorpset i Danmark side 220 - 221
TRYK PÅ AMBULANCEN FOR GENEREL INFORMATION OM STATIONSSIDERNE

Slemminge

Efter billedet at dømme, var det først senere under besættelsen, at udrykningskøretøjer skulle have mørklægningslygter - i hvert fald i Slemminge. Til venstre Chevrolet 1929, til højre Studebaker 1928. Foto maj 1943.

Chevrolet 1930 sprøjte. Foto 1948.
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Engestoftevej 56
Brandstation (ZBV)
1.8.1926 - 30.11.1926:
Sofus Hansen
22 (Udeladt)Reinholdt-Hansen (og Weinreich ?)
1.12.1926 - primo 1946:
Sofus Hansen
Sydsj. og Lolland-Falsterske Zone-Brand-Vagter
Engestoftevej 41
Brandstation
Primo 1946 - 11.1.1951:
Sofus Hansen
9032
(Udeladt)
12.1.1951 - 30.6.1953:
Hans Lohse Hansen
Engestoftevej 56
Brandstation
1.7.1953 - 2.1954:
Alfred og Erhard Hansen
Fra 15.7.1944: ZR
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Engestoftevej 56
Kranvognsstation
1930 - 1933:
Sofus Hansen
22Lolland-Falsters Redningskorps
1934 - 1939:
Sofus Hansen
Tilkaldt via ZR
Historie:
5. maj 1926 kunne man læse følgende i Lolland-Falsters Folketidende: Zone-Brandsprøjtens Hjælp. Efter Branden i Vald. Petersens Ejendom ved Ødegaard skriver en Læser fra Østlolland til os: Blandt de Sprøjter, der alarmeredes, var ogsaa Zonesprøjten fra Eskildstrup. Den ankom til Brandstedet 24 Minutter efter Alarmeringen og var straks i Aktivitet. Den udførte her en absolut enestaaende Præstation, idet den fik Branden slukket fuldstændigt og derved reddede Stuehuset - endda før nogen anden Sprøjte mødte. Naar man tager i Betragtning, at Zonesprøjten ligger ca. 18 Kilometer fra Brandstedet plus Færgeoverfarten og dog naaede dette fine Resultat, da maatte man uvilkaarligt ønske, at der fandtes mange af den Slags Brandsprøjter rundt omkring til stor Besparelse for det hele Land.... Måske var Reinholdt Hansen ophavsmand til dette læserbrev, for allerede 17. november 1925 havde Sophus Falck skrevet en anbefalingsskrivelse til de lollandske kommuner om at slutte sig til ordningen. Sophus Falcks anbefaling var 5. februar 1926 blevet påtegnet med anbefaling af flere honoratiores, bl.a. politimesteren i Sakskøbing. 23. april 1926 havde Reinholdt Hansen indgået aftale med brødrene Sofus og Valdemar Hansen i Slemminge om pasning af Zone-Brand-Vagten, og 14. maj 1926 kunne man påbegynde tegningen af abonnementer hos kommunerne. 17. juli 1926 skrev ZR til de kommuner der ikke havde tegnet sig, at der til de to nye brandvagter i Slemminge og Søllested havde tegnet sig seks til Slemminge og fire til Sølllested, hvilket var alt for lidt, idet der skulle være 15-20 kommuner pr. zone, dog var man klar til at begynde, hvis der tegnede sig yderligere tre kommuner, og det må være lykkedes, for 1. august 1926 blev stationen etableret officielt. Første udrykning fandt sted 11. august 1926 kl. 7.30 til en brand i Nysted, hvor også Eskildstrup mødte. En mappe med stationens korrespondance med Eskildstrup er bevaret, og fra denne mappe er allerede i andre kapitler citeret forskelligt materiale, så vi nøjes her med to eksempler på breve fra ZR til Sofus Hansen. Det første er fra 8. november 1929: I Deres sidste Regnskab staar Opført 3 Mand til Udrykning med Zonesprøjten, I dette Tilfælde har vi betalt Deres Regning, men gør samtidig opmærksom paa, at der kun maa køre to Mand med Sprøjten, ogsaa fordi belastningen er stor nok, og det Brandmæssige Udseende svækkes...Reinholdt Hansen. Det næste er fra 13. august 1931: Angaaende Gageforhøjelse skal vi tillade os at meddele at vi ikke kan imødekomme Dem paa dette Punkt, idet Gagerne faktisk skulde sættes ned, men under Hensyntagen til Deres fleraarige Virksomhed i Korpsets Interesse har vi ikke nedsat Deres Gage, men bibeholdes denne indtil videre....Reinholdt Hansen / Johannes Hare. Stationen begyndte under primitive forhold på Engestoftevej 56, hvor der i mange år havde været sprøjtehus. Sofus Hansen boede i en villa overfor, og i sommeren 1946 flyttede stationen over i en nyopført tilbygning til villaen. 11. januar 1951, kort før stationens 25 års jubilæum, døde Sofus Hansen, og stationen fortsatte med sønnen Hans Lohse Hansen som leder. I jubilæumsomtalen skrev en avis: Hurtig Udrykning, godt Arbejde og elskværdig imødekommenhed karakteriserer Zonen i Slemminge. Formelt blev stationen nedlagt 1. juli 1953 og Hans Lohse Hansen med beredskab blev overflyttet til Maribo, men realiteten var, at ZR opretholdt en brandvagt i Slemminge til 1954, - og i denne periode fik sprøjten igen plads i det gamle sprøjtehus.
Da ZR udsendte sin første telefontavle i efteråret 1930 var stationen med, således at den har kunnet tilkaldes til autohjælp, og det fremgår også af forskellige optegnelser, at der blev stationeret en kranvogn i Slemminge. I hvertfald fra 1934 udgår stationen af ZR's telefontavle, men undersøgelser Aage Christensen har foretaget tyder på, at der var kranvogn på stationen til 1939.

Særlige opgaver/episoder m.v.:
6. oktober 1950 foretog Justitsministeriets Brandudvalg inspektion af brandvæsenet i Fjelde, som hørte under ZR Slemminge. Rapporten i museets arkiv lyder således:
Som brandsted supponeredes gården Liselund i Fjelde. (Afstand fra Slemminge ca. 2 km). Øvelsen påbegyndtes kl. 16.31.
I. Alarmeringen.
0:00 Gårdejersken drejer zonestationens nummer på vælger-skiven, angiver navn og bopæl og melder: "Det brænder stærkt her hos mig. Kom straks".

II. På brandstationen.
0:00 Stationslederen kommer løbende ud fra stationsbygningen, starter automobilsprøjten og tuder et par gange med udrykningshornet.
0:01 En mand ankommer pr. cykle.
0:01½ 1 automobilsprøjte med påhængssprøjte afgår med lederen og en mand.
0:06 En zonehjælper ankommer i den på stationen hjemmehørende ambulance, (der var ikke ambulance i Slemminge, må være kommet tilfældigt fra Maribo) får besked om brandstedet og fortsætter dertil.
0:09 En automobilsprøjte fra Zone-Redningekorpsets station i Maribo passerer på vej mod Fjelde.
Tilbage på stationen er:
Stationslederens hustru, som passer telefonen. Der er intet større brandmateriel tilbage på stationen. Det oplystes, at stationens 2 faste mand bortset fra lederen var på arbejde andetsteds, da alarmen Indgik. Man måtte derfor ved hjælp af udrykingshornet tilkalde en reserve, med hvem man har aftale om udrykning i sådanne tilfælde. Stationslederens hustru oplyste videre, at hun havde underrettet kriminalpolitiet og landbetjenten om brandmeldingen. Brandfogedens telefon var blevet kaldt men svarede ikke, og i stedet var brandfogedassistenten blevet underrettet. Endelig var der blevet tilkaldt assistance fra Zonestationen i Maribo
Om alarmeringsordningen oplystes:
Der er helautomatisk telefonsystem på egnen, og ved telefoniske brandmeldinger skal man dreje stationens nummer på drejeskiven. Zonestationen underretter kriminalpolitiet, landbetjenten og brandfogeden om brandmeldinger. Brandfogeden skal sørge for alarmeringen af det øvrige lokale brandmandskab.

III. På brandstedet.
00:4 Automobilsprøjte (med kapselfrontpumpe) med påhængssprøjte ankommer med leder og een mand. Sprøjten kører ind i gården, og der udlægges straks C-slange fra frontpumpen og pumpes fra tank.
00:6 Vand på C-røret, der betjenes af en tilstedeværende dreng.
00:7 Der udlægges C-slange fra en brandhane ca. 25 km (må være en skrivefejl) fra gården. Slangen føres frem til den udvendige side af ladebygningen. Strålerøret betjenes et øjeblik af zonehjælperen, der derefter forlader det mens vandet strømmer ud af røret.
0:08 Brandfogedassistenten ankommer. Sammen med nogle tilskuere bistår han zonehjælperen med at bringe påhængssprøjten i stilling ved en mergelgrav ca. 90 m fra gården.
0:09 En zonehjælper ankommer i ambulance.
0:12 Zone-Redningskorpsets automobilsprøjte fra stationen i Maribo ankommer med leder og 2 mand.
0:12 Der udlægges B-afgrener i gårdens indkørsel og påbegyndes udlægning af B-slange fra denne mod påhængssprøjten. Samtidig påbegyndes udlægning af 2 C-slanger og en B-slange fra afgreneren mod brandstedet.
0:13 Brandfogeden fra nabobrandkredsen ankommer, hidkaldt af udrykningshornet og røgen fra brandstedet.
0:14 Kriminalpolitiet ankommer.
0:15 Påhængssprøjten bragt i stilling og ansuget.
0:16 Vand på 2 C-rør.
0:17 Efter anmodning udlægges slangebro.
0:18 Vand på B-røret.
0:20 Øvelsen afblæses.

Ialt mødte følgende brandmandskab:
a. Af det kommunale brandmandskab:
Brandfogedassistenten.
Een lokal hjælpebrandmand (af 6). Det oplystes, at der ikke er organiseret lokal slukningshjælp i Fjelde. Brandfogedassistenten oplyste, at hans kone havde modtaget brandmeldingen og havde videregivet den til ham, der straks var taget af sted til brandstedet uden at alarmere de lokale hjælpebrandmænd.
b. Fra Zone-Redningskorpsets station i Slemminge:
1 leder
2 mand.
Fra Zone-Redningskorpsets station i Maribo:
1 leder
2 mand.

IV. Udvalgets bemærkinger.

1. Alarmeringen af det lokale hjælpemandskab svigtede totalt. Der må udfærdiges nøjagtig instruktion der sikrer dette mandskabs tilkaldelse. Det forekommer udvalget mest hensigtsmæssigt, at ordningen tilrettelægges således, at det kommer til at påhvile Zone-Redningskorpsets station i Slemminge at alarmere den del af hjælpemandskabet, der kan tilkaldes pr. telefon og for det øvrige mandskabs vedkommende at alarmere en eller flere budbringere, der kan tilkalde dette mandskab.
2. Øvelsens forløb viste, at der under den første del af øvelsen var for fåtalligt mandskab til en tilfredsstillende indsats med det tilstedeværende materiel. Denne mangel havde været afhjulpet hvis alarmeringen af det lokale hjælpemandskab ikke havde svigtet. Iøvrigt arbejdede det fremmødte mandskab hurtigt og effektivt, ligesom lederens dispositioner var særdeles formålstjenlige.
3. Der bør ubetinget være organiseret lokal slukningshjælp i overensstemmelse med.... (herefter følger nogle §§-henvisninger).

Assistancestatistik:
År194319451946
Antal333442

Effekter på museet fra stationen:
Bedford 1949 automobilsprøjte, vogn 307, ringbind med korrespondance m.v. 1926-1962, samtlige brandrapporter 1926-1950.

Siden er oprettet med støtte fra:
Kulturnet Vestsjælland under Vestsjællands amt (www.kulturnetvestsj.dk)
Semaphor (www.semaphor.dk)
MUSEET PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR OPLYSNINGERNE HER PÅ SIDEN ELLER FOR BILLEDMATERIALET
MATERIALE PÅ SIDEN MÅ KUN MANGFOLDIGGØRES EFTER AFTALE MED MUSEET

MATERIALET HER PÅ SIDEN KAN KRÆVE FORHÅNDSKENDSKAB TIL ZR's HISTORIE.
SE ZR HISTORIE

YDERLIGERE OPLYSNINGER MODTAGES MEGET GERNE

Mere materiale fra Lolland Falster

som ikke er med i bogen Zone-Redningskorpset i Danmark


    Zone-Redningskorpsets Venner
    www.zone-redningskorpset.dk
    info@zone-redningskorpset.dk
    _______________________________________________________________________
    Materialet på siden må kun anvendes efter indhentet tilladelse
Avisomtalte hændelser hvor ZONEN har ydet assistance

Samlet af Vilhelm Pedersen. Kilde: Falcks udklipsarkiv

Andre avisomtalte hændelser end ildløs, hvor Zonens stationer på Lolland og Falster har ydet assistance. Kilde: Falcks udklipsarkiv
ZR = Zone-Redningskorpset ~ ZR stationer: Esk = Eskilstrup ~ Ged = Gedser ~ Mar = Maribo ~ Nak = Nakskov ~ Nykøbing Falster = Nyk ~ Nys = Nysted ~ Nør = Nørre Alslev ~ Sle = Slemminge ~ Sto = Stokkemarke ~ Stu = Stubbekøbing ~ Søl = Søllested ~~ Bv = Brandvæsen ~~ Cbu = Civilbeskyttelses- udrykningskolonne ~~ Arb
UDRYKNINGSLISTER - VEJLEDNING


Anvendte forkortelser m.v. :

Arb Arbejdsulykke
Bv Brandvæsen
CF Civilforsvaret
Fuh Færdselsuheld
ips Ingen personskade
Kas Kastrup Lufthavn
mc motorcykel - motorcyklist
tdr tønder land
ZR Zone-Redningskorpset
# Person død - dræbt
+ Bv + Falck Zonen tilkaldt + Brandvæsen + Falck (eksempel)
+ ZR Horsens Lokal ZR station tilkaldt + ZR Horsens (eksempel)

Afslutning af et gade- gård- eller vejnavn kan være anført således :
...g. = ...gade
...gd. = ...gård
...v. = ...vej


Næsten alle anførte stednavne kan findes i et eller flere af følgende landkort på internettet :

Danmarks Miljøportal: www.miljoeportal.dk : arealinformation
Geodatastyrelsen: www.gst.dk : se på kort - find et sted
Historisk Atlas: www.historiskatlas.dk
Krak: www.krak.dk : kort

Stednavne med: Å, å i listerne, kan være anført med: Aa, aa i de nævnte landkort.

Flere lokaliteter (herunder gader og veje) har i tidens løb ændret stavemåde eller har skiftet navn. Sådanne lokaliteter er anført med nuværende (2014) stavemåde/navn.

De tidligere hovedveje er bibeholdt med hovedvejsnummer.

Anført dato i listerne er datoen, hvor hændelsen er avisomtalt og er derfor sjældent den egentlige hændelsesdato, DOG er datoerne 24. 25. 26. 31. december og 01. januar hændelsesdatoer (blot for at få indsigt i udrykningerne i jul og nytår).

Datoer i listerne for ZR Frederikssund og ZR Helsinge er altid hændelsesdatoer.


april 2014

Lolland-Falster bortset fra brand

Lolland-Falster BrandudrykningslisterTilbage