Sønderborg


Stationshistorie:
Sønderborg
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
Afsnit fra Zone-Redningskorpset i Danmark
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt
Zone-Redningskorpset i Danmark side 228 - 229
TRYK PÅ AMBULANCEN FOR GENEREL INFORMATION OM STATIONSSIDERNE

Sønderborg

Hans Tychsen præsenterer stationen. Foto først i 1930'erne.

Vognparade. Foto formentlig sidst i 1950'erne.

Speciel Mercedes ambulance med to bagdøre. Bygget i Tyskland. Forsynet med bårebakke til at trække ud.

Taunus Transit 1952 katastrofevogn.
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Kastanjeallé 13
Redningsstation
Fra ca. 1960 opført som distriktskontor på ZR's brevpapir
7.12.1933 - 31.12.1963:
Hans Tychsen
435
Fra 1948 13 og 14
Fra 1952 2013 og 2014
Fra 1957 22013 og 22014
Hans Tychsen, stationsejer
Fra først i 1950'erne indtrådte Erik Tychsen og Christian Tychsen i forretningen som medindehavere

Historie:
I 1919 etablerede Hans Tychsen sig som taxa-vognmand med to vogne på sin privatadresse, Sct. Jørgensgade 27 i Sønderborg. Tychsen fik ret hurtigt en hel del kørsel for både stat, amt, sygehus og læger. Omkring 1922 indgik Tychsen aftale med Dansk Røde Kors og sygehuset om overtagelse af sygetransporten, og Røde Kors stillede to ambulancer til rådighed, hvoraf den ene kun brugtes til epidemikørsel. På et lidt senere tidspunkt oprettedes kontrakter med de fleste kommuner på Als og Sundeved, hvoraf der dengang var 22. Det medførte, at virksomheden flyttede til Kastanie Allé 13, hvor der var både de nødvendige pladsforhold og udvidelsesmuligheder. 7. december 1933 fik Tychsen ZR-station for egen regning på linie med Christian Jensen i Randers. Kranvognen købte han af Ford-forhandler Voigt & Rasmussen i Perlegade 96, der formentlig allerede havde indgået aftale med ZR, for kranvognen med ZR-mærke findes på et billede. Sygetransporten skulle foregå i Røde Kors uniform, mens alle andre transporter og ydelser foregik i ZR-uniform, hvilket nok i travle perioder frembød visse problemer, jf. nedenfor. Tychsen og Røde Kors var populære institutioner, og da Falck kom til byen samme år blev korpset ikke godt modtaget, idet også de frivillige brandværn så Falck som en konkurrent til deres arbejde. Fra stationens første tid fremgår af billeder fra vognhallen, at Falcks slogan "Hurtig hjælp er dobbelt hjælp" var malet på væggen, en misforståelse Christian Jensen i Randers i øvrigt også begik i 1930'ernes begyndelse. Behovet for redningsassistancer havde i efterkrigsårene været stærkt stigende, hvilket nødvendiggjorde ret betydelige investreringer i vogne og materiel, og samtidig udvidedes lokalerne betydeligt ved køb af naboejendommen, Kastanie Alle 15. I ZR's sidste år havde korpset med Sønderborg som udgangspunkt fået et ret betydeligt fodfæste i Sønderjylland. ZR sad tungt på sygetransport ikke bare i Sønderborg, men også i Haderslev og Aabenraa. Hertil kom at der med Lorenzen i Esbjerg var skabt en stærk entreprenørafdeling samt en række bistationer, jf. i det hele disse stationssider. I ZR's bestyrelsesmøde 10. oktober 1961 fremlagde Jørgen Pedersen en plan for oprettelse af et selvstændigt aktieselskab i Sønderjylland. Tychsen skulle have 40% af kapitalen, ZR 40% og "andre hænder" de sidste 20%. I det efterfølgende bestyrelsesmøde den 22. november kunne Hare og Jørgen Pedersen oplyse, at de havde forhandlet med Tychsen, men at han havde stillet sig "afventende" og at sagen herefter var sat i bero. Givetvis har ønsket fra ZR's side været at få indflydelse på Tychsens forretning, på samme måde som Falck i 1928-1930 havde ønsket at få kontrol med Reinholdt Hansen og Hares forretninger på Lolland-Falster. Ved de indledende forhandlinger om sammenlægningen indgik Sønderjylland i ZR's forhandlingsudspil som et område, der skulle videreføres af ZR på linie med Lolland-Falster, Nordsjælland og Bornholm.

Samarbejdet med Røde Kors:
Først i 1950'erne udarbejdede Socialministeriet en betænkning om Røde Kors, herunder om stationen i Sønderborg. Fra rapporten citeres: I en artikel i det nu indgåede dagblad "København" for den 3. oktober 1949 er der fremsat kritik af den måde hvorpå Dansk Røde Kors's ambulancestation i Sønderborg drives. Ifølge artiklen drives stationen i samarbejde med Zone-redningskorpset på en måde, der gør det umuligt for en udenforstående at afgøre, hvad der er Dansk Røde Kors's arbejde og hvad der er Zone-redningskorpsets forretning og hele forholdet betegnes som et eksempel på den infiltration af humanitære og kommercielle formål, som efter dagbladets opfattelse er karakteristisk for samarbejdet mellem Dansk Røde Kors og Zone-redningskorpset.........I oktober 1948 udsendte vognmand Tychsen en sålydende rundskrivelse til lægerne i Sønderborg og omegn: "Vedrørende sygetransport. Hermed tillader vi os at gøre Dem opmærksom på, at Røde Kors har overenskomst med nedennævnte kommuner, hvorefter vi skal udføre alle sygetransporter herunder også smittekørselen hvor betalingspligten påhviler kommunen. Det drejer sig om følgende kommuner......... Denne meddelelse fremkommer i anledning af, at forskellige kommuner overfor os har fremsat klager over, at vi ikke tilkaldes til at udføre alle de kørseler, som vi ifølge overenskomsten er forpligtet til, men at turene delvis udføres af et andet firma....Yderligere bemærkes, at en del af fornævnte kommuner har et rednings- og flyveabonnement med Zone-redningskorpset, hvorefter en del af ambulancekørselen skal udføres gratis for kommunerne. Denne kørsel udføres for Zone-redningskorpsets regning af Røde Kors's ambulancestation. Flere kommuner ligesom Zone-redningskorpset nægter for fremtiden at betale sådan kørsel udført af et andet firma. Med hilsen Hans Tychsen. Leder af Røde Kors's ambulancestation og Zone-redningskorpset i Sønderborg. Skrivelsen var skrevet på brevpapir forsynet med Røde Kors mærket og betegnelsen "Røde Kors ambulancestation" som "hoved". I en skrivelse af 23. november 1948 til Dansk Røde Kors besværede Falcks redningskorps sig over den ved rundskrivelsen skete sammenblanding af Dansk Røde Kors's ambulancestation og Zone-redningskorpset. Falcks redningskorps ankede endvidere over, at vognmand Tychsen i samarbejde med en af Zone-redningskorpsets uniformerede medarbejdere i Dansk Røde Kors navn og under påberåbelse af det af Dansk Røde Kors udførte humanitære arbejde havde forsøgt at formå forskellige kommuner til at opsige deres overenskomster med Falcks redningskorps. - Som svar på denne skrivelse meddelte Dansk Røde Kors, at man tog afstand fra den omhandlede akkvisition......Dansk Røde Kors lod i første omgang indskærpe, at al ambulancekørsel skulle ske i reglementeret Røde Kors-uniform, hvorhos det blev forbudt vognmand Tychsen at foretage akkvisitioner for Zone-redningskorpset, når han bar Røde Kors-uniform eller foretog abonnementstegninger til ambulancestationen, ligesom det blev pålagt ham at undlade overhovedet at omtale Dansk Røde Kors's navn i forbindelse med Zone-redningskorpset. Fra Dansk Røde Kors's side har man dernæst undersøgt mulighederne for en omlægning af hele driften af ambulancestationen, og man har herunder forsøgt at formå statshospitalet i Sønderborg til at overtage stationens drift. Fra hospitalets side har man imidlertid ønsket at bibeholde den nuværende ordning, som man finder har virket fuldt ud tilfredsstillende.........Undersøgelsesudvalget skrev ikke, at Falck havde provokeret til udsendelse af den pågældende skrivelse fra Tychsen ved 8. marts 1946 at udsende en skrivelse til lægerne i Sønderborg om, at kommunen havde overenskomst med Falck, hvilket ikke var rigtigt. Røde Kors meddelte Undersøgelsesudvalget, at hele tjenesten i Sønderborg skulle omorganiseres, og at der skulle findes en anden vognmand, hvilket udvalget vel nærmest tog til efterretning, uden i øvrigt at udtale kritik af arrangementet. Imidlertid gik det lige omvendt, idet Røde Kors 1956 trak sig ud af ordningen ved at sælge køretøjerne til Tychsen. Ved omtegning af kommunerne gik 18 af 22 kommuner med over til Tychsen, som herefter kørte stationen som en ren ZR-station.

Efter sammenlægningen:
Helt specielt ved Sønderborg, der absolut må nævnes, er den omstændighed, at stationen fortsatte til 31. december 1963, altså et år efter at sammenlægningen havde fundet sted. Årsagen hertil var et stærkt ønske fra Tychsens side, som man valgte at imødekomme, til gengæld fik han ingen goodwill for den betydelige abonnementsportefølje kr. 300.000, som i øvrigt indgik på en særlig girokonto. I referatet er Tychsen herom citeret for at sige: Vi har ingen dårlige abonnenter. Tychsen blev herefter pensioneret. Begge sønner blev i forbindelse med overdragelsesaftalen sikret ansættelse hos Falck-Zonen. Stationen fortsatte som kranvognsstation i et par år.

Effekter på museet fra stationen:
Stationsflag, det sidste der vajede over en ZR-station til udgangen af 1963. En Buick ambulance 1929 står på Jysk Automobilmuseum i Gern.

Vognpark 1963:
AmbulanceVognnrKranvognVognnrAndetVognnr
Mercedes 1958EgenThames Trader 1952 EgenKatastrofevg. Taunus Transit 1952Egen
Mercedes 1956EgenAustin 1950EgenPersonvg. Opel Kap. 1950Egen
Ford Mainline 1952EgenLand Rover 1950EgenRustvg. Chevrolet 1948Egen
Motorbåd i Sønderborg HavnEgen
Siden er oprettet med støtte fra:
Kulturnet Vestsjælland under Vestsjællands amt (www.kulturnetvestsj.dk)
Semaphor (www.semaphor.dk)
MUSEET PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR OPLYSNINGERNE HER PÅ SIDEN ELLER FOR BILLEDMATERIALET
MATERIALE PÅ SIDEN MÅ KUN MANGFOLDIGGØRES EFTER AFTALE MED MUSEET

MATERIALET HER PÅ SIDEN KAN KRÆVE FORHÅNDSKENDSKAB TIL ZR's HISTORIE.
SE ZR HISTORIE

YDERLIGERE OPLYSNINGER MODTAGES MEGET GERNE

Mere materiale fra Sønderborg

som ikke er med i bogen Zone-Redningskorpset i Danmark


    Zone-Redningskorpsets Venner
    www.zone-redningskorpset.dk
    info@zone-redningskorpset.dk
    _______________________________________________________________________
    Materialet på siden må kun anvendes efter indhentet tilladelse


Avisomtalte hændelser hvor ZONEN har ydet assistance

Samlet af Vilhelm Pedersen. Kilde: Falcks udklipsarkiv
UDRYKNINGSLISTER - VEJLEDNING


Anvendte forkortelser m.v. :

Amb Ambulance
Arb Arbejdsulykke
Bv Brandvæsen
CF Civilforsvaret / Beredskabsstyrelsen
Fuh Færdselsuheld
ips Ingen personskade
Kas Kastrup Lufthavn
mc motorcykel / motorcyklist
tdr tønder land
ZR Zone-Redningskorpset
# Person omkommet
+ Bv + Falck Zonen tilkaldt + Brandvæsen + Falck (eksempel)
+ ZR Horsens Lokal ZR station tilkaldt + ZR Horsens (eksempel)

Afslutning af et gade- gård- eller vejnavn kan være anført således :
...g. = ...gade
...gd. = ...gård
...v. = ...vej


Næsten alle anførte stednavne kan findes i et eller flere af følgende landkort på internettet :

Danmarks Miljøportal: www.miljoeportal.dk : arealinformation
Geodatastyrelsen: www.gst.dk : se på kort - find et sted
Historisk Atlas: www.historiskatlas.dk
Krak: www.krak.dk : kort

Stednavne med: Å, å i listerne, kan være anført med: Aa, aa i de nævnte landkort.

Flere lokaliteter (herunder gader og veje) har i tidens løb ændret stavemåde eller har skiftet navn. Sådanne lokaliteter er anført med nuværende (2014) stavemåde/navn.

De tidligere hovedveje er bibeholdt med hovedvejsnummer.

Anført dato i listerne er datoen, hvor hændelsen er avisomtalt og er derfor sjældent den egentlige hændelsesdato, DOG er datoerne 23. 24. 25. 26. 30. 31. december og 01. januar hændelsesdatoer (blot for at få indsigt i udrykningerne i jul og nytår).

Datoer i listerne for ZR Frederikssund og ZR Helsinge er altid hændelsesdatoer.


nov 2014
SØNDERBORG
DATOINDSATSSTED m.v.DIVERSE
30 12 1938TombølArb, sparket af hest
12 07 1939StevningDyreredning
27 11UllerupFastkørt lastbil
01 09 1942SønderborgStrandvasker ført til Statshospitalet
17 09 EgernsundFuh, under ombordkørsel på færge
05 01 1943Bøffelkobbel SkovLille dreng fik kraniebrud under kælkning
11 07 BroballeSlugte sit gebis under indtagelse af føde
03 09SundevedArb, fik tung maskindel over det ene ben
13 09Augustenborg Fjord1 druknet, 2 blev reddet ved kæntring #
14 09Augustenborg FjordDen druknede fundet og bjerget
17 09Hørup Hav ud for HjortholmEftersøgning af druknet fisker #
19 10Skovby, KegnæsgårdVild kvie måtte nedskydes
21 11DybbølVild kvie forsøgt indfanget eller skudt
24 01 1944SundsmarkFuh, løbskkørsel
27 03SundsmarkvejFuh, bil mod mælkevogn
24 05Gråsten, SandagerIld i 80-årig kvindes tøj, #
13 07Sønderborg havnIld i skibslast, ZR + Bv
14 07LysabildskovDyreredning
21 08Flensborg FjordMotorskibet "Alli" af Kolding sprang læk
31 08Sønderborg-egnenSøgning efter bortgået 42-årig købmand
26 09SønderborgFuh, løbskkørsel stoppet af ZR-mand
11 11Kastanieallé 372-årig pige faldt ned fra 2. sal, #
14 12UlkebølFuh, ZR-hjælpevogn kørte i branddammen
17 01 1945Hertug Hans VejIld i brændselsoplag, ZR + Bv
08 06Sønderborg HavnZR-dykkere foretager eftersyn af havbunden
14 06Sønderborg HavnHavnens bund fyldt med tysk efterladdenskab
14 11Kegnæs, SønderbyZR-schæferhund indfangede 2 vilde kvier
09 12Blans MejeriArb, faldt ned fra stige
03 01 1946KettingTændsats eksploderede i hånden
18 01TombølgårdArb, mand begravet under jordskred
30 01Augustenborg, Storegade 5Ild i papkasser
07 02Dybbøl MaskinsnedkeriArb, fik finger i fræsermaskine
12 05JernbanegadeFuh, mc væltet, føreren omkom, #
14 05SønderborghusArb, køkkenchefen alvorligt skoldet
28 06SønderborgArb, murer fik mursten i hovedet
03 07Sønderborg HavnArb, ung mand faldt ned i skibslastrum
02 08SønderborgArb, mand faldt ned fra stillads
02 09BrandsbølFuh, mc væltet, 2 personer kvæstet
01 10Store Rådhusgade 1Arb, blev klemt mellem lastbil og mur
28 12DyndvedSygdom
08 01 1947SønderbroFuh, et par mindre hestevognsudskridninger
13 01AsserballeskovTag over lade blæst af
13 01Parkgade 60Tag blæste af hus
12 04LysabildDyrlægens bil sad fast i dyndet
17 05Kirke HørupFuh, bil knust af Mommark-toget
02 06Skelde, BorreshovedBdning fra lystbåd = 1 englænder druknede
10 06HavnbjergDyreredning
01 07Ved Dyvig KroFuh, 12-årig pige væltet med sin cykel
15 09Kastanie AlléLille italiensk dreng faldt ned fra træ
18 09Egernsund, AlnorFuh, bil mod træ, 4 kvæstede
22 09Jernbanegade 47Mand faldt ud fra 2. sals højde
26 09SønderborgFuh, Mommark-toget påkørte en flyttevogn
06 01 1948Sønderborg HavnMotorsejler sprunget læk
28 02Lindevang 4Ild i lejlihed, ZR + Bv
12 04Gråsten, SlotssøenDyreredning
05 07Sønderborg FjordKapsejlladsbåd knækkede masten
14 07SønderborgKvinde fik glød fra fyrværkeri i øjet
14 07SønderborgKvinde med chock
14 07SønderborgLille dreng fik kastepil i låret
10 08Als SundSejlbåd kæntret
11 08PerlegadeFuh, bil kørte ind i butiksrude
19 12RagebølFuh, bil mod vejtræ i sving, 2 personer kvæstet
07 02 1949Sønderborg-egnenGlat føre = flere kørselsuheld
05 04GuderupTag blæste af lade
09 05Holm, SandvejgårdArb, mand faldt ned fra loft
21 05Augustenborg, Lille HavKvinde fundet druknet i Lille Hav
05 06Sønderborg HavnPålandsvind = stor sejlbåd slæbt ud fra havnen
11 08Vester SottrupVild kvie forsøgt indfanget
16 08Augustenborgvej Landevej 35Vandskade
19 08Kastanie AlléArb, mand forbrændte ansigtet
12 10Perlegade 75Vand i kælder efter brandslukning
29 10RinggadeFuh, bil kørte mod Mommark-toget
07 11Voldgade 1375-årig kvinde sank død om, #
06 12NotmarkVild kvie nedskudt
31 12Dampskibs PavillonenHøjvande = gæster reddet i land fra restaurant
01 01 1950Sønderborg HavnOversvømmelse ved Dampskibspavillonen
20 01Nordborg, Klingbjerg 870-årig mand faldt på trappe
27 01Farvandet ved KegnæsMange olieindsmurte fugle nedskudt
04 02BroFuh, bil mod rutebil
28 02SønderborgFuh, kvindelig cyklist væltede
28 02Guderup Kvinde faldt = et brækket ben
28 02Sønderborg-egnenSnefald = flere biler kørte i grøften
18 03KettingskovFuh, bil mod bil, ældre kvinde kvæstet
22 04Asserballe - PinnesholmFuh, løbskkørsel, ingen kvæstede
07 06Vollerup, MadeskovenFuh, løbsk traktor kørte mod træ
07 06Sønderborg-egnenTørke = vanding af jordbær
08 06VollerupFuh, løbsk hest dræbt af Mommark-toget
17 06Søndre Landevej 54Arb, mand begravet i 4 m dyb drængrøft
24 06Ulkebøl TyrestationArb, tyr væltede mand omkuld
30 06Sønderborg10-årig dreng klemte en finger i togdør
07 07Als Sund, søbadeanstaltFlere planker revet løs fra anstalten
30 07Sønderborg BugtKvinde druknet under badning, #
12 10Ringgade - Søndre LandevejFuh, Røde Kors ambulance mod lastbil
27 10Sønderborg SkibsværftSkib pumpet fri for vand
31 10AsserballeskovArb, traktor med roevogn væltede på marken
13 11Mjels2½-årig pige druknet i branddam, #
13 11Løngang 1, SønderborghusUng mand faldt på trappe
16 11Rønshoved - HokkerupFuh, cyklist væltede
22 11Sønderborg, LandsrettenZR bragte tiltalt i retten på båre
27 11Tyskland, FlensborgAfhentning af dansk bil påkørt af bybus
06 12Skovby - SønderborgFuh, bil skred mod vejtræ
12 12KongevejTabte en guldplombe i kloak, genfundet af ZR
11 01 1951Østerholm, moseSøgning efter forsvundet ung mand, fundet, #
23 01DybbølFuh, bil i grøften i glat føre
01 02Sønderborg MarinestationVådeskud = mand ramt af pistolskud
16 03Ved Alssund-broenFuh, bil bakkede ind i holdende cyklist
24 04UllerupIld i kølebil, ZR + Bv
26 06Fynshav, Hovedvej 8Fuh, bil væltede rundt, 6 personer kvæstet
02 07BovrupFuh, bil mod vejtræ, 3 personer kvæstet
12 07Sønderborg, LøkkenSkybrud = kælderlejlighed under vand
01 08Sønderborg Bugt2 piratjoller kæntrede under kapsejlads
27 08Vester SottrupVild kvie måtte nedskydes
03 09BovrupFuh, bil mod bil, 7 kvæstet, + ZR Åbenrå
12 02 1952Augustenborg - ÅrhusPatientoverførsel til Århus
06 03ÅbenråvejFuh, cyklist påkørte mælkedreng
07 05Kirke HørupFuh, mc mod vejtræ, + Falck
14 06Nordborg, StoregadeFuh, mc forulykkede ved vanvidskørsel, 2 kvæstet
20 07Ud for Fynshav13-årig dreng druknede under badning, #
11 09HolmZR kørte sporhund frem til sporsøgning på mark
02 10Sønderborg-egnenKraftig regn = flere vandskader
18 10BrandsbølArb, løbskkørsel på mark, 1 person kvæstet
12 11LøgumklosterMand blev syg i hjemmet efter fuh
06 11JernbanegadeFuh, lastbil tabte et baghjul under kørsel
24 12Tyskland, KielTransport til Danmark af død dansk skibskaptajn
02 01 1953Østergade - Kastanie AlléFuh, bil mod bil
13 01Skelde, OverballeArb, traktor kørt i et vandhul på marken
19 01FelstedFuh, lastbil mod lastbil
10 02Neder JestrupIld i bil under kørsel, + Bv
22 02Lillebælt ml. Als og Ærø3 lystfiskere i båd forsvundet, fundet ok på Ærø
17 03Lille MommarkFuh, bil mod bil i vejkryds
17 03UlkebølArb, traktor væltede i mergelgrav
30 03HundslevArb, kvinde faldt under rengøring
08 06Nybøl ud for kroenFuh, 80-årig mand gik ud foran bil og omkom, #
23 06Dybbøl Mark, LangdamsgårdVild kvie måtte nedskydes
29 06SønderborgÆldre mand faldt i hjemmet
29 06SønderborgÆldre kvinde faldt i hjemmet
29 06Sønderborg, Sønderskov6-årig dreng faldt ned ad skrænt
09 07Als Sund ved SønderborgSyg matros indbragt fra skib
22 07Augustenborg - SønderborgFuh, lastbil mod vejtræ
15 09Hørup HavSøgning efter druknet tysk mand
23 09Lavensby på AlsArb, mand kvæstede foden i kartoffeloptager
10 10OehlenschlægersgadeFalsk Alarm = barn faldet ud fra vindue
20 10Nybøl, Amtsvejen 23Arb, mand faldt i udgravning ved teglværk
30 10VollerupFuh, cyklist væltede
01 11Hørup Hav3 kvier svømmede ud i Hørup Hav
17 11Augustenborg HavnSkibet "Marie" af Kerteminde sprang læk
17 11Avnbøl MarkArb, mand i klemme under væltet traktor på mark
20 11Blans SkovDyreredning
28 11SønderborgForstoppet kloak = vand i kælder
04 12RagebølFuh, hest løb mod lastbil
19 12Gråsten, grusgravArb, traktor væltede
19 12UllerupFuh, bil mod vejtræ
29 12FynshavFuh, bil i grøften + bil mod holdende bil
02 01 1954Sønderborg-egnenGlat føre = flere kørselsuheld
28 01DybbølgadeFuh, bil skred mod vejskilt i glat føre
23 02Gråsten, SlotssøenDyreredning, 2 heste gennem isen
27 02SønderborgSprængt vandrør = villa raseret af vand
27 02Vester Sottrup - RagebølFuh, bil mod vejtræ
02 03Holger Drachmanns GadeFuh, bil mod bil
04 03SpangFuh, varebil mod lastbil
11 03Øster SnogbækFuh, traktor væltede
18 05BojskovDyreredning
12 07Sønderborg RingridderpladsMand forskar sig på glasskår
14 07Østergade - Kastanie AlléFuh, svensk mc mod bil
04 08AlsgadeFuh, bil påkørte hund og cementmur
15 08Sønderborg-egnenFlere fastkørte høstredskaber
31 08Ullerup, ÅbenråvejFuh, mc mod vejtræ, føreren omkom, #
01 09AvnbølDyreredning
21 09Sønderborg-egnenFlere fastkørte traktorer og lastbiler
26 10Nordborgvej ved SøboFuh, knallert mod bil, knallertkøreren omkom, #
01 11ØstergadeIld i mc
08 11AdsbølArb, mand fik hånden i tærskeværk
16 11Århus - AlsBrugsstjålet bil fra Als transporteret hjem
18 11GuderupFuh, 11-årig dreng sprang af lastbil i fart
07 12AvnbølFuh, 4-årig dreng løb ud foran bil
07 12MøllegadeMand faldt på gaden
21 12ØstergadeFuh, scooter påkørte bakkende bil, 2 kvæstet
22 12Sønderborg HavnArb, mand fik 1½-T stålplade ned over sig
25 12DybbølgadeFuh, bil mod DSB-rutebil
28 12LysabildskovFuh, bil mod telefonpæl
11 01 1955UllerupFuh, mand gik ud foran bil
15 01Ved SønderborgStormstød ødelagde hustag
17 01Sønderborg-egnenSnestorm = mange assistancer
21 01Øster SottrupFastkørt bil
24 01RagebølFuh, bil væltede rundt
24 01Sønderborg-egnenSneglat = mange kørselsuheld
02 02Tyskland, ItzehoeSygetransport til Sønderborg med generalmajor
05 02Als, OksbølArb, mand faldt gennem lem ned i kælder
13 02Sønderborg-egnenSneglat = en del kørselsuheld
16 02Lille StabelArb, løbskkørsel på mark, 1 person kvæstet
19 02LangdelFuh, sættevogn gled i grøften
22 02Hørup - Kirke HørupIld i bil under kørsel, + Bv
23 02Sønderborg StatsskoleElev faldt i klasselokale = fik hul i hovedet
27 02Kastanie Allé81-årig mand faldt om på gaden
28 02NybølFuh, lillebil mod holdende lastbil
01 03 ElstrupKvinde faldt i glat føre
19 03Holm ved NordborgVild tyr indfanget med hunde
26 03HavnbjergFuh, mc mod svingende cyklist
27 03Als, SkovbyFuh, 10-årig cyklende dreng væltede
31 03Asserballe - FynshavFuh, cyklende dreng væltede
02 04BlansFuh, 9-årig cyklende dreng væltede
09 04Stevning, HjortspringgårdKvinde faldt ned fra stige
13 04Rinkenæs, KoldmoseArb, fodermester stanget af tyr
14 04Martensens GravkofabrikArb, mand læderede hånden i maskine
21 04Broballe80-årig kvinde faldt i hjemmet
21 04Skelde - KøbenhavnTransport af nødlandet sportsfly til Kbh.
23 04Sønderskov ved SønderborgMand fundet liggende bevidstløs i skoven
01 05Als, OksbølFuh, mc mod traktor
04 05 Nybøl, m/s Rose MarieArb, mand knuste en finger ved opstart af motor
05 05Kong Chr. X's BroFuh, kvindelig cyklist væltede med lille søn
05 05Stevning, Gøllinggård12-årig dreng forbrændt af petroleum
07 05SømandsskolenArb, elev fik kniv gennem foden
10 05SjellerupArb, mand sparket af hest i stalden
17 05DrejbyFuh, mc påkørte bil, 2 kvæstet
25 05UndelevArb, mand fik jernstang i hovedet
04 06Østergade 5, 2.3-årig dreng faldt ud fra 2. sal
06 06Kegnæs, Hjortholm10-årig pig forbrændt af brændende sprit
07 06SmølArb, kvinde faldt i stalden = et brækket ben
07 06FynshavFuh, cyklist mod cyklist
07 06Vollerup, maskinfabrikArb, lærling kvæstede armen i fræser
14 06Kegnæs, GrønmarkMand kulilteforgiftet i garage
15 06Sønderskovskolen8-årig cyklende dreng væltede i skolegården
16 06FynshavFuh, 14-årig cyklende dreng mod anden cyklist
18 06Højvang ved nr. 4Fuh, 7-årig dreng påkørt af bakkende lastbil
18 06Sønderborg4-årig pige fik hånden i klemme i dør til bageri
20 06JernbanegadeFuh, scooter væltede i jernbanespor
27 06SønderborgMand stukket af bi
27 06BrogadeFuh, cyklende dreng væltede
03 07SømandsskolenArb, elev faldt 6 m ned fra bådsmandsstol
04 07Vester SottrupFuh, mc mod vejtræ
10 07SebbelevFuh, kvinde faldt ned fra hestevogn under kørsel
12 07SønderborgKvinde fik et chok under fyrværkeriafbrænding
13 07Augustenborg LandevejFuh, varebil mod bil
19 07SønderborgFuh, cyklende kvinde væltede
21 07DyvigGrundstødt lystkutter trukket fri
22 07BatterivejKvinde snublede over en sten = et kvæstet ansigt
25 07SønderborgFuh, dreng fik ben i cykelhjul under kørsel
26 07Sønderborg, JF-FabrikkenArb, arbejdsdreng fik jernstang i hovedet
29 07Sønderborg-egnenTørke = ZR vander markafgrøder
06 08UllerupBilist overfaldet af ung knallertbølle
08 08KegnæsDyreredning
08 08Vester SottrupArb, kvinde faldt ned fra trappestige
13 08Dybbøl BankeFuh, cyklist væltede
13 08SvenstrupFuh, mc mod varebil
14 08Ullerup, ÅbenråvejFuh, 82-årig mand gik ud foran bil
15 08SønderborgFuh, knallert væltede under tordenbyge
16 08Ketting8-årig dreng faldt ned fra kornloft
20 08Kegnæs, HartsøDyreredning
25 08DampskibspavillonenNorsk sømand forskar sig på knust glas
12 09PerlegadeFuh, bil mod mc
14 09HøruphavFuh, 9-årig cyklende dreng væltede
18 09Nordisk BrændselskompagniFuh, 10-årig dreng i klemme mellem bil og husmur
20 09SundgadeKvinde faldt syg om
03 10HestehaveFuh, knallert væltede
09 10GammelgabArb, mand kvæstede benet på såmaskine
10 10RinggadeFuh, cyklist væltede
14 10KirkebakkenFuh, mc påkørte cyklist
20 10SjellerupArb, 12-årig dreng sparket af hest på mark
22 10Sønderborg, fabrikMand fik chok ved pludselig opvågning
02 11NybølFuh, tysk lastbiltog i grøften
07 11Sønderborg, fabrikArb, mand kvæstede et ben
10 11Augustenborg, Stavensbølg.Arb, slagter faldt på trappe
11 11Stevning3 vilde kvier indfanget
12 11Kirke Hørup - MajbølIld i bil under kørsel, + Bv
18 11DybbølFuh, bil mod vejtræ, passager omkom, #
26 11SønderborgArb, lærling kvæstede en fod hos Stein & Meyland
01 12HøruphavKvinde faldt på loftstrappe
02 12SønderborgMand faldt på trappe ned til restaurant Riti
06 12Kegnæs, KongshovedArb, mand sparket af hest
09 12JF-FabrikkenArb, mand ramt af jernrør i ansigtet
20 12Vester SottrupFuh, bil mod vejtræ, 1 kvæstet, + Falck
28 12Sønderborg, restaurantUng mand sad fast i køkkenelevator
31 12Gråsten - UllerupFuh, bil væltede ned i grøft
09 01 1956AsserballeFuh, mc mod mørkelagt mælkevogn
09 01Baså - Øster SnogbækFuh, knallert væltede
09 01Nybøl Vestermark, Højgård8-måneders pige beskadigede en lunge
09 01Nybøl - HorsensPatientoverførsel med ovennævnte lille pige
09 01Hovedvej 10 syd for HorsensFuh, ældre mand gik ud foran bil og omkom, #
11 01LysabildFuh, 4-årig pige løb ud foran bil
11 01Sønderborg, JF-fabrikkenArb, mand klemte finger i stansemaskine
11 01Sønderborg, JF-fabrikkenArb, mand beskadigede skinnebenet
11 01Sønderborg-egnenGlat føre = flere kørselsuheld
12 01Skovby, EgegårdSognerådsformand sank død om, #
12 01UllerupFuh, bil mod vejtræ
17 01Parkgade - RingridervejFuh, cyklende kvinde væltede
25 01Sønderborg-egnenGlat føre = ca. 40 køretøjer i grøften
02 02Over TandsletMand faldt i glat føre = benbrud
02 02Ertebjerg9-årig dreng fik søm i brystet ved fald
09 02Sønderborg-egnenTøvejr = flere biler med startvanskeligheder
14 02SønderborgMand fik kødstykke i den gale hals
18 02Havnbjerg, DanfossEksplosion, flere forbrændt, + Bv
19 02MajbølGårdbrand, 1 mand røgforgiftet, + Bv
28 02BroFuh, varebil mod vejtræ
28 02EgenKvinde faldt i glat føre ved sit hjem
17 03Vollerup på AlsFuh, bil mod vejtræ, ips
20 03Als ud for DanfossKvinde fødte i ZR-ambulance
20 03Perlegade80-årig mand sank død om på gaden, #
09 04NørballeArb, mand kvæstede hånden ved brændekløvning
16 04Hilmar Finsens GadeFuh, bil mod mc
24 04Øster SottrupArb, smedelærling fik jernsplint i øjet
30 04Hovedvej 8 ved BøffelkobbelFuh, bil mod vejtræ, 2 kvæstet
30 04Nybøl - AdsbølFuh, bil mod scooter, ips
30 04Nørre HavnegadeSlagsmål, 1 mand kvæstet
02 05SønderborgSlagsmål = en knust rude til restauration
12 05Vester SottrupFuh, knallert mod bil
17 05Ved SkodsbølFuh, knallert væltede
25 05Kegnæs nær Kegnæs MejeriFuh, knallert væltede
26 05Sønderborg, JF-FabrikkenArb, mand mistede fingerspids under tung maskine
04 06Ved SønderborgArb, mand faldt ned fra halmlæs
06 06Kegnæs, KongshovedArb, mand læderede fingre under mastearbejde
08 06Sønderborg HavnZR frømand besigtigede diverse pæleværk
10 06Nr. Løgum, LobækZR frømand bjærgede 30 betonspunspæle
14 06Vester SottrupFuh, bil mod vejtræ
14 06Sønderborg HavnZR frømand fandt mange granater på havbunden
15 06Sønderborg HavnArb, mand fik strøm gennem sig i kulkran
15 06Rinkenæs, LyshøjFuh, cyklist væltede
15 06Almstedskov4-årig dreng faldt ned fra halmloft
20 06Blans, BallegårdArb, mand overfaldet af uvan tyr
22 06BroballeArb, traktor væltede ned ad skrænt
27 06ÅbenråvejDyreredning, ko i fare for at falde af lastbil
28 06Kastanie Allé 3989-årig kvinde faldt på trappe
28 06Sønderborg7-årig dreng forsvundet, fundet ok
07 07Kastanie AlléMand sank syg om på vejen
07 07Guderup, NordborgvejFuh, knallert væltede ud for Paragraf Fem
15 07Pøl, hos købmandStor bisværm invaderede en lejlighed
16 07UllerupFuh, 14-årig cyklende dreng væltede
17 07Sønderborg HavnPige tabte pung i vandet, ZR frømand fandt den
24 07Hovedvej 10 nær TøndervejFuh, mc mod vejtræ
27 07Genner Bugt, SønderballeZR-frømand fandt søgt person druknet, # , + Falck
01 08Sønderborg HavnZR-frømand ass. ved fjernelse af 2 duc d'alber
05 08Sønderborg HavnZR-frømand fandt tabt ur på 3 m's dybde
06 08Augustenborg Fjord18-årig kajakroer kæntrede og druknede, #
07 08Augustenborg FjordZR-frømand eftersøgte druknet kajakroer
13 08SjellerupDyreredning
13 08Dybbøl MarkArb, mand faldt i stalden
14 08Sønderborg LystbådehavnBåd rev sig løs og drev mod andre både
22 08Gråsten, FelstedvejFuh, bil i grøften
23 08Sønderborg HavnArb, lastbil slyngede sten i hovedet på mand
24 08Sigtunavej 346-årig pige fik metalstykke i øjet under leg
24 08UlkebølArb, mand faldt 2½ m ned fra staldloft
24 08Sønderborg HavnZR-frømand deltog i besigtigelse af havneanlæg
27 08LavensbyArb, mand overkørt af traktorhjul
28 08DyvigArb, landbrugsvogn sad fast ude i vigen
28 08Sønderborg, krydsfinérfabrikArb, mand fik finger i afrettermaskine
28 08SønderborgVoldsom regn = flere vandfyldte kældre
30 08Nordborg, StoregadeArb, mand begravet i dyb udgravning
05 09KlintingArb, løbskkørsel på mark, 1 person kvæstet
09 09MajbølrojIld i traktor ved ladebygning, + 3 brandværn
10 09HelvedFuh, bil påkørte parkeret bil, 2 kvæstet
12 09Sundgade 60Arb, tømrer forskar sig på stemmejern
20 09Skovby3-årig pige skoldet i gruekedel
20 09Over TandsletFuh, mc forulykkede, 1 kvæstet
25 09Ullerup, BojskovArb, mand kvæstet af plovjern
28 09Gammel PølDyreredning, kvie lå hjælpeløs i grøft i 8 dage
29 09Klinting, Søndre LandevejFuh, 9-årig dreng løb ud foran mc
16 10GuderupArb, udgravning skred sammen om mand
17 10AsserballeskovArb, 79-årig mand faldt ind under kørende traktor
10 11KrusåArb, mand i klemme mellem lastbil og anhænger
15 11Sarup, branddam3-årig dreng reddet fra drukning
16 11Sønderborg RutebilstationFuh, cyklist væltede
26 11JestrupArb, mand faldt 4 m ned fra loft over kostald
29 11Kegnæs + HavnbjergVilde kvier indfanget med hunde
30 11Sønderborg, fabrikArb, mand fik mursten i hovedet
01 12Padborg JernbanestationZR assisterede ved ankomst af ungarske flygtninge
03 12Brogade 9Arb, mand forbrændt af brændende benzin
12 12BlansFuh, knallert mod bil
18 12LysabildskovFuh, mand faldt ned fra halmlæs
20 12Sønderborg HavnArb, 16-årig jungmand faldt i vandet
21 12VollerupArb, mand læderede et par fingre
23 12Mjels ud for kroenFuh, bil mod lastbil
24 12SønderborgFuh, bil ud over skrænt
24 12Mommark - Neder-TandsletFuh, bil væltede rundt, ips
24 12Kegnæs ved DrejetFuh, bil kørte af vejen og ud i Lillebælt
29 12Ved DybbølFuh, bil mod vejtræ, ips
30 12Sønderborg SøbadeanstaltZR frømand ass. ved reparation af badebro
30 12BlansgårdmarkFuh, cyklist væltede
01 01 1957NordborgFyrværkeri = dreng kvæstede hånden
07 01RagebølFuh, cyklist væltede
07 01NybølArb, traktor væltede på mark
08 01Ahlmann SkolenSkolepige kvæstet i skolegården
08 01MommarkFuh, bil mod vejtræ
09 01PerlegadeMand faldt syg om på gaden
11 01Ved NotmarkFuh, lastbil i grøften, føreren fastklemt
14 01DampskibspavillonenPavillonen oversvømmet, 50 personer reddet i land
14 01KegnæsKegnæsfærgen i fare for at drive til havs
09 02SundquistgadeFuh, mc væltede
11 02Nordborg, RingvejFuh, bil mod parkeret bil, ung pige kvæstet
12 02BrobølFuh, cyklende kvinde væltede
23 02Als, Hestehave3-årig dreng mistede én finger under leg
24 02Over Tandslet – Neder TandsletFuh, 12-årig cyklende dreng ud foran bil
27 02UlkebølArb, snedker læderede finger i båndsav
06 03HavnbjergFuh, bil havarerede og kørte mod hegn
16 03Flensborg FjordPram sank under slæbning efter kutter
19 03Nybøl Landevej ved BroagerFuh, vindstød væltede bil ned i grøft
28 03Helleved ved Frydendal KroFuh, knallert væltede
28 03Ringgade – KærvejFuh, mc mod hellefyr
04 04KøbingsmarkArb, løbskkørsel på mark, 1 person kvæstet
04 04FjelbyArb, snedker faldt 8 m ned fra tag
15 04Brandsbøl – OksbølFuh, knallert væltede
16 04Nordborg – LavensbyFuh, knallert påkørt af svensk bil
16 04Avnbøl7-årig dreng kvæstet af eksploderende granat
18 04SkeldeFuh, traktor væltede
29 04LysabildskovKvinde faldt på kældertrappe
03 05KirkebakkenFuh, cyklist væltede
08 05Sebbelev5-årig pige påkørt af traktorvogn på stranden
10 05AlsgadeFuh, fodgænger påkørt af knallert
10 05OksbølFuh, 3-årig dreng løb ud foran mc
11 05Kobbertoft3-årig dreng reddet ud fra brændende lastbil
21 05Kegnæs ved Gåsevig KroRutebil brændte, + Bv
22 05ElstrupFuh, 2 køer løb ind i kørende rutebil
23 05Sæd ved grænseovergangenHavareret Sønderborg-tankbil slæbt hjem
04 06SønderborgMand faldt på trappe
11 06Als SundJolle kæntrede med 2 personer
11 06Tandslet, HolmskovFuh, knallertkører fundet død på vejen, #
12 06Avnbøl – BlansFuh, mc mod bil
19 06JernbanestationenArb, mand faldt ned fra læsserampe
13 06Ved Sønderborg RådhusIld i varebil, + Bv
24 06AsserballeskovFuh, cyklist væltede
28 06Kegnæs, Østergård2-årig dreng faldt 3 m ned fra halmloft
29 06Ved NordborgFuh, knallert væltede
02 07LysabildskovArb, snedker faldt ned fra hustag
03 07Dybbøl BankeFuh, mc mod parkeret bil
09 07Lillebælt ved BågøZR ass. ved hævning af nedstyrtet jetjager
10 07Notmark8-årig dreng faldt ned fra loft
11 07KegnæsFuh, hund løb mod mc, der væltede
16 07Voldgade2-årig dreng faldt mod jernrækværk
19 07Sønderborg, DSB-godseks.Arb, mand faldt ned fra læsserampe
19 07Ved Ørstedgade 1045-årig dreng faldt under leg = en kvæstet hage
19 07Åbenrå HavnZR frømand fandt tabt armbåndsur
20 07VibøgeArb, mand ramt af vindmøllevinge
22 07Adsbøl – NybølFuh, mc forulykkede
23 07Åbenråvej ved Bovrup BækFuh, bil ud foran anden bil
24 07Højtoften 154-årig dreng faldt ned fra bord
27 07Nordals og SundevedKraftig regn = flere vandskader
29 07Nordborg, RugløkkeFuh, knallert væltede
30 07Klinting12-årig dreng faldt 3 m ned fra loft
31 07Als SundZR-frømand undersøgte køkkenmødding ved Als
01 08Sønderborg, JF-FabrikkenArb, mand kvæstede hånden mod maskine
01 08SpangFuh, bil i grøft ved vejsving, 1 kvæstet
02 08Augustenborg, KornimportenArb, mand ramt af stikflamme
03 08Jomfrusti – Kirke AlléFuh, cyklist væltede
03 08AlsvejKvinde faldt over fortovskant
04 08HavnbjergVådeskud : soldat skød sig i armen
09 08Als Sund ved AlssundbroenFragtskib mod lystbåd, 1 druknet, #
18 08Als Sund ved SønderborgDruknet mand fundet (se ovenfor)
23 08GuderupFuh, knallert påkørt af bil
23 08Ragebøl, ÅbenråvejFuh, varebil svingede ud foran mc
24 08NybølFuh, knallert væltede
25 08VibøgeFuh, 2-årig dreng løb ud foran bil
05 09Syd for KegnæsInspektionsskib Havmågen fik fiskenet i skruen
06 09SvenstrupDyreredning
07 09Guderup74-årig mand sank død om i sit hjem, #
09 09Als Sund ud for SønderborgSejljolle kæntrede med 2 personer
09 09LysabildFuh, kvinde påkørt af cyklende dreng
10 09Ringgade – Søndre LandevejFuh, mc mod mc
21 09DybbølFuh, bil mod vejtræ
24 10Padborg, PadborglejrenArb, 1 kvæstet, 1 omkom af granat, #, + ZR-Åbenrå
28 10Als, OksbølKvinde faldt = benbrud
04 11Guderup, NordborgvejFuh, cyklist påkørt af bil
04 11Borgmesterløkken 88-årig dreng fik jernstang i hovedet
04 11Bjerggade 41½ årig dreng faldt i kogende vand
28 11BroagerFuh, knallert væltede
28 11SpangFuh, lastbil mod lastbil
07 12BroagerFuh, knallert væltede
11 12Ved SønderborgFuh, bil mod vejtræ i glat føre
12 12UllerupFuh, bil i grøften
12 12Als Sund nær BrandsbølFastkørt traktor i strandkanten
13 12Vollerup ved RojgårdFuh, mc mod bil
30 12Alsgade ved nr. 66Fuh, beruset lastbilbilist mod bil, + Falck
01 01 1958RinggadeFuh, bil mod lastbil
01 01MommarkMand kvæstet af fyrværkeri
01 01Augustenborg, Stavensbølgade15-årig dreng kvæstet af fyrværkeri
02 01SvenstrupArb, mand fik gren i øjnene
02 01EgenFuh, bil mod vejtræ, ips
05 01Augustenborg, LangdelArb, mand fik armen i kvashugger
06 01Kegnæs, BredstenKvinde faldt = benbrud
07 01Ketting ud for kroenFuh, bil mod vejtræ
07 01AsserballeKvinde faldt i glat føre
11 01Als Sund ved SønderborgLang jernkæde sad fast på havbunden
12 01Dybbøl LangbroFuh, beruset knallertkører væltede
20 01SønderborgArb, mand kvæstede hånden på slibesten
29 01BroFuh, tankbil + lastbil + 2 biler i sammenstød
03 02Ørstedsgade 10412-årig dreng jog hånden gennem rude
06 02Øster SottrupFuh, bil mod varebil, ips
15 02Sønderborg Havn ved KongebroenStor sten hentet op fra dybet
17 02Nordborg – OksbølFuh, bil mod vejtræer, ips
20 02SønderborgFuh, knallert væltede ved bryggeriet
21 02HønsnapArb, mand faldt ned fra loft
23 02BroballeArb, mand sparket i hovedet af ko i stald
24 02Augustenborg LandevejFuh, bil mod vejtræ
28 02MommarkFuh, traktor + 2 vogne delvist i grøften
08 03BovFuh, bil mod vejtræ, ips
24 03Sønderborg, maskinhandelArb, murer faldt ned fra stige
01 04Ved Ragebøl SkovPatienttransport til Augustenborg
05 04Sønderborg, Restaurant ColosseumMand faldt på trappe
05 04LambjergskovArb, mand mistede 2 fingre i rundsav
05 04Lille Rådhusgade 3142-årig kvinde sank død om i hjemmet, #
06 04Dyndved10-årig dreng faldt ned fra høloft
23 04Ved Bommerlund PlantageDyreredning
25 04UlbjergArb, løbskkørsel på mark, 1 kvæstet
28 04Mommark, Mommark FærgegårdIldløs i hovedfløjen, + 6 brandværn
29 04Nær Dybbøl MølleFuh, knallert væltede
05 05Havbogade12-pige stak hånden gennem rude
05 05UllerupFuh, bil væltede rundt, 2 kvæstet
05 05Kong Chr. D. X's BroKvinde sank syg om, var gået da amb. ankom
09 05HundslevArb, 15-årig dreng læderede finger
12 05UlkebølFuh, bil ud foran bil, ips, + Falck
12 05Sønderborg HavnSøsætning af båd = beddingsvogn af skinner
19 05Mjels – BroballeFuh, bil mod vejsten
27 05Als, SkovbyArb, F-gaseksplosion i bolig, 3 kvæstet
28 05TandselleArb, traktor væltede på mark, 1 kvæstet
30 05Sønderborg LystbådehavnZR frømand fandt tabt armbåndsur i vandet
31 05Over Tandslet, ny skoleArb, snedker faldt ned fra tag
07 06UlkebølArb, mand læderede 2 fingre i afretter
09 06Sønderborg Havn7-årig dreng reddet fra drukning
09 06Kegnæs ved GåseveigRytter styrtede ved ringridning
11 06Augustenborg – SønderborgKutter sprang læk og sank delvist
16 06Skovby – LysabildFuh, bil væltede i grøften, 1 omkom, #
28 06LøngangFuh, ældre mand gik ud foran rutebil
29 06Søndre LandevejFuh, cyklist mod bil
30 06NørrebroFuh, bil mod varebil, ips
04 07Als Sund ved SønderborgZR ass. ved nedlægning af ny gasledning
10 07Flensborg Landevej v. FrydendalFuh, knallert mod bil
15 07Sønderborg, ringriderpladsenDreng ramt i hovedet af luftgynge
16 07Sønderborg BugtNatlig søgning efter svømmende kvinde
17 07SønderborgArb, mand faldt ned fra stige
18 07Sønderborg, JF-FabrikkenArb, mand kvæstede fingre i boremaskine
22 07Christian D. II´s GadeFuh, 3-årig dreng løb ud foran bil
26 07Dybbølgade 10Mand løb panden mod husmur
28 07Ud for SønderborgGrundstødt tysk motorbåd
31 07Sønderborg, skydebaneMand kvæstede ansigtet på bundstykke
01 08Ved UllerupFuh, cyklist væltede, fundet i grøft
02 08Sønderborg HavnStålplader faldt i vandet under losning
02 08Sønderborg, JF-FabrikkenArb, mand fik hånden i pressemaskine
04 08Hovedvej 8 ved Frydendal KroFuh, knallert ud foran varebil
05 08Sønderborg HavnFiskekutter med wire i skruen
11 08Nordborg SøGummivogn trillede ud i søen
11 08Augustenborg, SkakkenborgFuh, Goggomobil kørte i grøften, ips
13 08Sønderborg HavnFiskekutter tabte skruen
16 08Sønderborg HavnFiskekutter med garn i skruen
18 08AugustenborgMand knuste ruder i beværtning
20 08Sønderborg HavnTræstamme faldt i vandet under losning
25 08Havretoften 133-årig pige spiste guldregn
28 08Nordborg, RingvejFuh, 3-årig dreng ud foran bil og omkom, #
04 09BroballeArb, mand kvæstet i tærskeværk
04 09DybbølArb, 15-årig dreng faldt ned fra kornloft
25 09HavnbjergSkypumpe ødelagde kostaldtag
03 10Jernbanegade – PerlegadeFuh, bil mod tog, ips
08 10AugustenborgMand nær kvalt af et stykke æble
09 10Voldgade 91-årig dreng skoldet af kogende vand
14 10MintebjergKvinde faldt på trappe i sit hjem
18 10JernbanegadeFuh, cyklist ud foran scooter
18 10Møllegade – KongevejFuh, mc mod bil
23 10Jernbanegade – Sankt Jørgens G.Fuh, cyklist påkørt af bil
24 10Augustenborg, OmfartsvejenFuh, bil mod bil ved Langdel
27 10Nordborg, Langesø GårdenArb, tømrer faldt 5 m ned fra tag
27 10JernbanegadeFuh, cyklist mod cyklist
30 10SnogbækKvinde faldt på trappe
31 10Perlegade 56Kvinde faldt i hjemmet
03 11Augustenborg Hospital38-årig patient kvalt under spisning, #
27 11EgernsundFuh, mc mod bakkende bil, 2 kvæstet
02 12Sønderborg Havn ved ValsemøllenZR-frømand søgte efter stjålet mc
06 12Sundsvallgade – SønderhavTransport af stor garage til Sønderhav
10 12Ved FynshavFuh, bil mod svingende traktor
10 12AdsbølIsglat = rutebil kunne ikke forcere bakke
10 12Sønderborg-egnenFuh, isglat = en del kørselsuheld
11 12Lysabild4-årig dreng druknede i branddam, #
12 12Ketting, BispegårdenArb, mand faldt ned fra arbejdsvogn
15 12Tandslet – Neder JestrupFuh, bil, i ligfølge, kørte i grøften, 1 kvæstet
23 12LysabildFuh, cyklende mand ud foran bil
09 01 1959Augustenborg – VollerupFuh, lastbil mod lastbil
11 01Avnbøl, TruenbrovejFuh, varebil påkørt af tog, ips
15 01SønderborgMand faldt i glat føre
19 01Broballe MarkKvinde faldt på trappe = benbrud
19 01SkeldeFastkørt sneplov
31 01Ved AsserballeFuh, bil i grøften, 1 kvæstet
31 01Sønderborg HavnMuddermaskine tabte jernkæde i vandet
11 02LavensbyLadegavl styrtet sammen
12 02Dybbøl2 smådrenge spiste farlig medicin
13 02Åbenrå HavnMudderpram tabte jernkæde i vandet
25 02DybbølFuh, bil mod vejtræ, 2 kvæstet
25 02Stovgård – RagebølFuh, lastbil i grøften, ips
09 03Tyskland, Rendsborg – HelsingørPatientoverførsel til Helsingør
15 03Nordborg – OksbølFuh, bil mod bil på smal vej
16 03Sønderborg HavnArb, mand kvæstede finger under skinne
16 03Augustenborg LandevejFuh, bil mod vejtræ i glat føre
23 03Elstrup ved møllenFuh, bil i grøften, ips
25 03RagebølFuh, lastbil i grøften
02 04Sønderborg Havn, foderstofforretningArb, mand fik 100 kg tung sæk i hovedet
20 04Sønderborg, ApotekerhavenSyg mand fundet i anlægget
26 04Sundgade 8Mand fundet gasforgiftet i sin seng
02 05Sø ved Postdam ved LadegårdsskovIndfangning af undsluppen kvie
02 05Nordborg – HolmFuh, varebil mod vejtræ, 5 kvæstet
11 05Vester SottrupDyreredning, kvie kvæstet af pigtråd
11 05Skovby3-årig dreng faldt på trappe = benbrud
12 05RinkenæsFuh, hund mod scooter, ips, hunden omkom
15 05PerlegadeFuh, gående kvinde påkørt af knallert + cykel
19 05Lindevang 59-årig pige faldt ned fra stige
23 05Egernsund ved teglværket GrønlandFuh, 5-årig cyklende dreng mod bil
26 05UlkebølFuh, cyklist væltede
01 06OsbækKvinde bidt i benet af hund
12 06Sønderborg HavnSøgning efter forsvundet mand
14 06SønderbroFuh, knallert væltede i jernbanespor
18 06Kegnæs ved SkolekobbelFuh, mc mod kvie på kørebanen
22 06KirketorvetLøssluppen abe hærgede dyrehandel
22 06Sønderborg Bugt ved Stenholt18-årig mand reddet fra drukning
29 06Kegnæs, ØsterbyFuh, mc kørte mod sommerhus, 1 kvæset
07 07OsbækArb, kvinde væltet af ko
09 07Haderslev, Haderslev DamZR-frømand til katastrofestedet, 57 omkom #
09 07Mommark, Lillebælt10-årig dreng kvæstet ved udspring
14 07Perlegade ved apoteket7-årig dreng fik tabt fotoapparat i hovedet
25 07Adsbøl – GråstenFuh, cyklende kvinde påkørt af militærbil
29 07Omfartsvejen ved Krumom KroFuh, knallert mod varebil, 1 omkom, #
30 07Perlegade, revisionskontorArb, mand fik pengeskab ned over foden
01 08Ertebjerg, Østkystvejen ved BrugsenFuh, knallert mod Brugsbygningen
07 08Nordborg, KlyhnsmølleArb, mand kvæstede benet under nedrivning
08 08TovrupLille pige kørt over af traktor på mark
12 08Kirke HørupFuh, 3-årig dreng løb ud foran bil
12 08Kirketorvet d. 22 08ZR bringer svagfører til udflugtsbusser
13 08Kongevejens BørnehaveZR bragte en Dodge-bil til børnene til leg
15 08HolmDyreredning, 4 kvier nær druknet i mosehul
16 08Nybøl, BøgegårdArb, mand i klemme under væltet traktor
18 08Ved GuderupFuh, scooter mod bil, 1 kvæstet
18 08Ballebro ved færgerlejeZR fjernede nogle store sten på havbunden
19 08Høruphav, Hotel BalticTysk kvinde faldt over dørtrin
22 08EgernsundFuh, knallert mod bil, 1 kvæstet
23 08UllerupMand faldt ud af luftgynge = 2 benbrud
24 08LysabildFodboldkamp = et benbrud
28 08SkovbyFuh, mc væltede
29 08Als Sund ud for BlansFartøj, mand mistede arm i motorspil
02 09Als Sund ved Ballebro, sejlrendenZR ass. ved sprængning af stor sten
04 09Perlegade ved apoteketFuh, mand gik ud foran bil
04 09Sønderborg, skibsværftetZR-frømand besigtigede beddingen
07 09Nordborg, børnehjælpsdagZR-frømand gav opvisning
07 09Søndre Landevej – KathrinelundFuh, mc mod svingende bil, 2 kvæstet
09 09Gråsten, SlotsgadeStørre ildløs i bygning, + et par Bv
22 09ØstergadeFuh, cyklende kvinde påkørt af varebil
22 09Rinkenæs, bageribygningStørre ildløs, + et par Bv
23 09Søndre Landevej – RinggadeFuh, bil mod lastbil
24 09Nordborg, RingvejFuh, mc mod traktor med mælkevogn
28 09KettingFuh, cyklende mand ud foran bil
02 10Over BlåkrogFuh, bil mod vejtræ
04 10SundevedFuh, soldat påkørt af militærbil
09 10Sønderborg Havn v. Sønder Havneg.Fiskekutter fik wire i skruen
20 10Sønderborg Havn4-årig dreng faldt i vandet, blev reddet
23 10Hardeshøj, færgen ”Jacob Nordals”Færgen sprang læk, + ZR Åbenrå
25 10PerlegadeFuh, kvinde gik ud foran cyklist
27 10Ved SønderborgFuh, scooter mod vejtræ
03 11Nordborgvej ved Hjortspring KobbelFuh, bil mod DSB-rutebil, ips
07 11Ved Havnbjerg brandstationFuh, mc forulykkede
11 11Sønderborg HavnUndsluppen kalv druknede
11 11Sundgade, Martensens MaskinfabrikArb, mand kvæstede benet af tabte jernrør
20 11Augustenborg, Møllegade – ParkgadeFuh, cyklende dreng mod bil
25 11Vester SottrupFuh, dreng påkørt af traktor
27 11Løngang – JernbanegadeFuh, scooter væltede, 1 kvæstet
27 11RebslagergadeFuh, flugtbilist påkørte parkeret bil
10 12Sønderborg-egnenSnestorm = en del kørselsuheld
10 12Sønderborg ved Hotel AnsgarMand faldt i glat føre = benbrud
18 12Sønderborg, Martensens MaskinfabrikArb, lærling fik finger i klemme
18 12Nordborg SøFørerløs traktor kørte i søen og ”druknede”
20 12Hardeshøj ved færgelejetFuh, lastbil sad fast på broklap
25 12Kelstrupskov – SønderborgDreng født i ZR-Sønderborg-ambulance
09 01 1960Søndre Landevej 963-årig dreng drak renset benzin
14 01SkovbyStorm = væg i lade truede med at vælte
15 01LebølFastkørt mælkebil
15 01NybølFuh, bil mod vejtræ, ips
15 01SvenstrupFuh, bil mod kilometersten, ips
19 01Ved MintebjergFuh, bil i grøften i glat føre
21 01LysabildFuh, bil mod vejtræ, ips
24 01Sønderborg HavnZR frømand foretog eftersyn af bolværk
27 01SønderborgUlovlig parkeret bil slæbt væk af ZR
05 02ArnkilgadeKvinde faldt i glat føre
19 02Sønderborg, Dybbøl TyrestationArb, mand mistede finger i jernkæde
22 02Løngang – BrandtsgadeMand sank død om på gaden, #
25 02Egernsund HavnSunket skib efter brand hævet, + Bv
01 03AsserballeFuh, 16-årig pige gik ud foran lastbil
04 03Sønderborg-egnen4 brugsstjålne biler slæbt væk
23 03Helgolandsgade, Tyske PræstegårdStort træ lagt ned af ZR
25 03Avnbøløsten2½-årig pige skoldet af kogende vand
31 03Høruphav, SkovbyvejFuh, bil i grøften, ips
02 04Ved SundsmarkFuh, knallert væltede
07 04Haderslev HavnZR-frømand søgte efter tabt del af skibsskrue
08 04LiljegadeFuh, scooter mod trappesten, 1 kvæstet
16 04Ullerup1-årig dreng skoldet af te
26 04Jernbanegade – LøkkenFuh, bil mod mc, 1 kvæstet, + Falck
03 05Jernbanegade – Kastanie AlléFuh, cyklende kvinde påkørt af lastbil
07 05Løngang – BrandtsgadeFuh, knallert mod varebil, 1 kvæstet
12 05Ved DampskibspavillonenMand kastede sig i vandet for at drukne sig
12 05Ved AugustenborgFuh, bil mod knallert, 1 kvæstet
27 05SønderborgSlagsmål = mand kvæstet
09 06Sønderborg, oplagsplads2 børn fik jernstang over benene på
13 06Nordby ved Søby Kro9-årig dreng forbrændt af brændende sprit
16 06KlintingArb, løbsk traktor forsvandt ned i vandhul
20 06Vester SottrupZR deltog i civilforsvarsøvelse
21 06Ertebjerg ved smedienFuh, knallert forulykkede, 1 kvæstet
23 06Ved DampskibspavillonenElev tabte kamera i vandet. Fundet af ZR
25 06Stranden ved MommarkUng pige fundet bevidstløs på stranden
25 06Egernsund HavnSkib, m/s Emanuel” med mursten sprang læk
27 06Sønderborg HavnSkibet ”Immanuel” med vand i lastrummet
29 06Dybbøl MarkStormstød rev tag i stykker på stuehus
30 06RagebølDyreredning
01 07ArnkilgadeArb, eksplosion i fyrkælder, kvinde forbrændt
02 07NordborgFuh, scooter væltede, 1 kvæstet
07 07VibøgeFuh, kalv på vejen påkørt af bil
13 07Sønderskov, militær øvelsespladsArb, soldat ramt i ryggen af maskinpistolskud
15 07Løngang 1, Sønderborghus' gavlDyreredning, kat sad fast i vildvin 10 m oppe
19 07EgernsundSunket motorbåd hævet og trukket på land
25 07Dybbølgade 16Arb, 75-årig kvinde forbrændt af komfur
28 07Østergade 5Glemt åben badekarsvandhane = vandskade
28 07Egernsund HavnMand tabte guldur og lighter i vandet
01 08Kegnæs, havet ved DrejetMand reddet fra drukning
03 08Åbenrå HavnRør til kornopsugning faldt i vandet
03 08Nordborg, Østerlund2-årig dreng skoldet af kogende vand
06 08Ringgade – RingridervejFuh, bil mod bil, ips
17 08Drejby, KegnæsvejFuh, knallert ud foran scooter, 1 kvæstet
17 08AsserballeskovArb, kvinde faldt ned fra arbejdsvogn på mark
18 08Lysabild, snedkerværkstedArb, mand kvæstede hånden i høvlemaskine
22 08Vester Sottrup ved kirkenFuh, førerløs bil trillede ind i hus
26 08Søndre LandevejFuh, ung cyklende kvinde ud foran bil
26 08SvenstrupFuh, bil skred i grøften ved opbremsning, ips
29 08Østergade – Kastanie AlléFuh, bil mod postbil, 1 kvæstet
29 08Fynshav, ØsterholmArb, mand kvæstede fingrene i bilmotor
30 08Jernbanegade ved ”Importøren”Fuh, mand blev påkørt af bil
10 09Store Rådhusgade, RådhuscaféenSlagsmål, stor rude knust
10 09StolbroFuh, 4-årig dreng løb ud foran bil
19 09Ved KettingFuh, knallert væltede, 1 kvæstet
22 09Hestehave2-årig dreng kvæstede hånden i vaskemaskine
23 09Skovby, Kegnæsgård7-årig dreng faldt ned fra æbletræ
28 09Augustenborg, LambjergvejFuh, 12-årig cyklende dreng påkørt af bil
03 10Holm, NørreløkkeFuh, knallert væltede
11 10ArnkilFuh, 6-årig dreng kørt over af lastbil, ips
21 10HavnbjergArb, førerløs traktor kørte over mand
24 10Kastanie Allé – ØstergadeFuh, bil mod lysmast, beruset fører, + Falck
31 10Tandslet ved forsamlingshusetFuh, yngre kvinde påkørt af bil
05 11KegnæsArb, mand stanget i øjet af kreatur
08 11MajbølFuh, bil mod traktor, ips
30 11NordborgFuh, svingende scooter mod rutebil, 1 kvæstet
03 12Sønderborg, AlssundsbroenArb, brovagt faldt 9 m ned fra broen
06 12Løngang – MøllegadeBlødende mand fundet liggende på gaden
07 12Kirke Hørup ved brugsenFuh, 14-årig cyklende pige ud foran bil
07 12SundgadeFuh, knallert væltede, 1 kvæstet
08 12LangbrogadeFuh, 7-årig cyklende pige påkørt af bil
10 12Nordborg – OksbølFuh, mand på cykel påkørt af bil, 1 kvæstet
24 12SpangFuh, bil mod vejtræ, 1 kvæstet, + Falck
04 01 1961MjelsFuh, knallert mod svingende mælkevogn
10 01Hardeshøj, færgeFærgen ”Jakob Nordals” fik rorskade
18 01Gråsten HavnJernplade trukket op fra havnebunden
25 01Jernbanegade hos I. H. KochMurpuds faldt ned fra ejendom
30 01SarupTag på lade blæste over i højspændingsledninger
31 01Lavensby, Søby KroFuh, bil i grøften ved indkørsel til kroen, ips
07 02TandsletSkypumpe ødelagde gårdlænger
15 02Stevning ved genforeningsstenenFuh, bil mod bil, ips
18 02HolmArb, 5 mand faldt ned fra nybygning, 1 kvæstet
02 03Nordborgvej ved Egen MølleFuh, varebil mod traktor, ips
04 03AsserballeFuh, 2-årig dreng ud foran mælkevogn, #
04 03Perlegade – JernbanegadeNy flagsnor isat Folkebankens flagstang
10 03Rønshoved, Kelstrup SkovKvinde faldt på gårdsplads = muligt benbrud
16 03Ved KrumomFuh, 79-årig mand faldt af cykel og døde, #
17 03Sundgade, Martens MaskinfabrikArb, mand ramt af eksploderende benzintank
28 03Sønderborg, skibsværftArb, mand mistede to fingre i stålwire
29 03Nordborg, LærkevejFuh, 6-årig dreng løb ud foran bil
01 04Sønderborg-egnenStorm = 30 stormskader
11 04KettingFuh, cyklende kvinde ud foran lastbil, #
15 04SkovbyFuh, 9-årig dreng løb ud foran lastbil
15 04KettingArb, mand fik planke i hovedet under læsning
02 05KærFuh, mc væltede, 1 kvæstet
12 05KettingFuh, lastbil med 8 kreaturer væltede
23 05Kastanie Allé 17Kvinde faldt på trappe
24 05Krum-OmFuh, knallert mod bil, 1 kvæstet
07 07Sarup5-årig pige fik ladeport ned over sig
07 07Kegnæs, Grønmark7-årig dreng faldt ned fra høloft
09 07JernbanegadeFuh, cyklist klemt af lastbil, 1 kvæstet
11 07Sønderborg HavnTysk lystbåd med reb i skruen
11 07Kastanie AlléFuh, 4-årig dreng løb ud foran bil
14 07Sønderborg, håndværkerskoleSkorstensfejerelev faldt ned fra brandstige
16 07Tyskland, Oldenburg – OdensePatientoverførsel fra Tyskland til Odense
21 07Madeskov, campingpladsTysk turist faldt på pladsen = benbrud
22 07Ved AugustenborgFuh, bil forulykkede grundet fugl på vejen, ips
24 07Ved AugustenborgSlæbebåd fik wire i skruen
24 07Ved AugustenborgSamme slæbebåd fik igen wire i skruen
29 07Havet ud for BlommeskobbelTysk dreng kvæstede hovedet under badning
29 07KathrinelundFuh, scooter kørte i grøften, 2 kvæstet
06 08MjelsArb, mand faldt ned fra høstvogn = lårbensbrud
06 08Åbenrå Havn, skonnertSkonnerten ”Clare Maria” sprang læk
11 08NordalsFuh, mc mod bil, 1 kvæstet
12 08Sønder LandevejFuh, knallert mod tysk bil, 1 kvæstet
17 08SvenstrupFuh, bil væltede rundt, ips
23 08Guderup, Mosevej – ØstergadeFuh, 9-årig cyklende dreng mod lastbil
03 09Nordborg, OksbølvejFuh, 3-årig dreng løb ud foran bil
04 09Pøl – NordborgFuh, lastbil mod traktor, 100 l olie ud på vej ,ips
06 09Notmark ud for præstegårdFuh, knallert mod vejtræ, 1 kvæstet
10 09SundgadeFuh, bakkende bil mod mc, 1 kvæstet
10 09Fynshav, KatrydeArb, løbskkørsel på mark, 1 kvæstet
12 09Sundsmarkvej 431-årig pige fik kogende vand ned over sig
12 09PølFuh, bil mod telefonmast, 1 kvæstet
12 09BrandsbølArb, mand klemte hånden i sammenkobling
19 09Sønderborg, lystbådehavnOptimistjolle kæntrede, ips
19 09MommarkFuh, knallert væltede
22 09Nybøl, Bachmanns TeglværkArb, traktor væltede rundt, ips
23 09Ved Gartnervænget nr. 75-årig dreng fik armbrud under leg
25 09Gråsten, ringriderpladsDyreredning, kreatur faldt i kloakudgravning
28 09PølDyreredning, 2 kvier faldt i mosehul
30 09Nordborg, StoregadeFuh, cyklende mand mod varebil
30 09Hilmar Finsens GadeFuh, knallert væltede, 1 kvæstet
03 10Åbenråvej ved Vester SottrupFuh, bil mod vjtræ, 1 kvæstet
06 10Sønderborg HavnArb, tabte gods i vandet under losning af skib
13 10Løkken ved nr. 28Fuh, 12-årig dreng løb ud foran mc
14 10Parkgade – ØrstedsgadeFuh, bil mod lastbil, ips
16 10Bovrup – UllerupFuh, militær-lastbil mod vejtræ, 1 kvæstet
23 10AugustenborgDyreredning, kvie faldt i grøft
23 10Ved UllerupFuh, bil mod telefonmast, ips
28 10Nordborg, ved TurøvejFuh, 5-årig cyklende dreng mod bil
03 11V.Sottrup, Åbenråvej – BasåvejFuh, lasbil mod bil, 3 kvæstet
03 11AsserballeskovArb, mand forskar sig på kniv under slagtning
04 11Mjels VigSunket stenfiskerfartøj bragt flot
07 11RingridervejFuh, 19-årig cyklende kvinde påkørt af bil
08 11Sønderborg, Sct. Marie KirkeZR ass ved flytning af stort træ
09 11KollundArb, mand kom under traktor på mark
11 11Jernbanegade – Kastanie AlléFuh, cyklende kvine væltede
24 11Sønderborg, skibsværftArb, mand faldt ned fra stillads ved nybygning
30 11Tandslet – Neder JestrupFuh, bil mod vejtræ, 1 kvæstet, + Falck
06 12Sønderborg-egnenEn del fastkørte trktorer på markerne
06 12Sønderborg-egnenStorm = mange stormskader
16 12Hovedvej 8 ved Dybbøl MejeriFuh, bil mod vejtræ, føreren omkom, #
17 12AsserballeskovFuh, bil forulykkede, ips
18 12Kongevej – ØstergadeFuh, bil mod bil, ips
18 12Sønderborg HavnTabt nøglebundt fundet af ZR-frømand
29 12Nordborg, PølEksplosion i centralvarmeanlæg i hus, ips
30 12Sønderborg, KatrinelundArb, mand faldt ned fra hustag
30 12Sønderborg, skøjtebane2 børn faldt under skøjteløb
30 12Mommark, FærgegårdEksplosion i anneks, 1 kvæstet, + Bv
0101 1962Oksbøl, Oksbøl KroGæst faldt = hovedkvæstelse
01 01AlsgadeKvinde faldt i glat føre
01 01Sønderborg-egnenSneglat = 15 kørselsuheld
01 01Tandslet, TandshedeArb, mand faldt 5 m ned fra ladeloft
03 01AlsgadeKvinde faldt på gaden
05 01Sønderborg, AlssundJolle kæntrede, 4-årig dreng ok, mand #
13 01Perlegade nær ØstergadeFuh, mc mod butiksrude, 1 kvæstet
14 01Nordborgvej ved Egen MølleFuh, bil mod bil, 1 kvæstet
15 01Sønderborg FlyvepladsLandende ZR-fly kørte fast, ips
17 01DybbølFuh, bil mod bil, 5-årig dreng kvæstet
25 01Gråsten ved landbrugsskoleFuh, varebil mod bil, ips
02 02LøngangFuh, 85-årig mand gik ud foran bil
03 02Sønderborg, formalingsanstaltArb, mand kvæstede hovedet
15 02Mommark, FærgegårdZR opsatte 28 m høj TV-antenne
21 02SønderborgArb, mand faldt ned fra lastbillad
21 02SønderborgArb, anden mand faldt ned fra samme lad
25 02KrusåFuh, bil mod tysk lastbil, 2 kvæstet
26 02Ringgade – ØrstedsgadeUng mand faldt i glat føre
26 02Sønderborg-egnenGlat føre = flere kørselsuheld
26 02Tyskland, Flensborg – KielPatientoverførsel med tysk fisker
01 03Sønderborg, godsbanestationArb, mand i klemme ml. container og mur
01 03Krumom, OmfartsvejenFuh, bil i grøften i glat føre
07 03Åbenråvej, maskinfabrikArb, mand fik tungt værktøj ned over foden
14 03Sønderborg HavnSunket fiskekutter hævet
29 03DamgadeFuh, scooter mod varebil, 1 kvæstet
02 04Spang ved Spang KroFuh, bil forulykkede i vejsving, ips
02 04Spang ved Spang KroFuh, bil skred mod parkeret bil, 1 kvæstet
04 04Konge Å ved VillebølSøgning efter tabte skydevåben i åen
11 04Sønderborg, skibsværftArb, mand fik 6 kg tung mukkert i hovedet
21 04Smal vej ved FynshavFuh, bil mod bil, ips. + Falck
01 05Sønderborg, idrætshøjskoleHåndbold = et benbrud
07 05JernbanegadeFuh, knallert væltede i togskinner
09 05Nordborgvej ved EgenFuh, bil forulykkede under overhaling
10 05PerlestikkergadeFuh, passager faldt af mc under opbremsning
10 05MøllegadeFuh, 7-årig dreng løb ud foran bil
10 05Østergade – Kastanie AlléFuh, cyklende kvinde påkørte bil
17 05LøngangFuh, cyklende mand påkørt af lastbil
23 05Åbenråvej ved RagebølFuh, mc væltede, 1 kvæstet
01 06OksbølFuh, bil mod bil, 4 kvæstet, + Falck
04 06VibøgeFuh, knallert ud foran bil, 1 kvæstet
12 06Flensborg Fjord, fyrtårnsbyggepladsZR sejlede studerende ud til byggeplads
12 06Dyvig HavnToldbetjent tabte plomberingstang i vandet
22 06Sønderborg Havn600 kg maskine faldt i vandet u. losning
22 06Ullerup, ÅbenråvejFuh, bil ud foran bil, 2 kvæstet
23 06Ved Egen KirkeFuh, 75-årig cyklende kvinde ud foran varebil
24 06Sønderborg Bugt2 mand kulilteforgiftet i motorbåd
25 06Stranden ved DybbølFørerløs lystkutter strandede i hårdt vejr
26 06PølFuh, knallert mod bil, 1 kvæstet
26 06Egernsund3-årig dreng faldt ud fra 1. sals vindue
27 06SnogbækFuh, vindstød væltede bil u. kørsel, 1 kvæstet
29 06Kong Chr. X's BroFuh, bil kørte mod rækværk, ips
04 07Åbenrå Havn, skibet ”Nordlyset”ZR-frømand savede lidt af skibets ror
05 07”Danfoss” - BroballeFuh, knallert væltede, 1 kvæstet
19 07Sønderborg Havn, ”Sandkajen”ZR undersøgte mulig brud på spunsvæg
19 07NordborgRidetur = 18-årig pige faldt af hesten
23 07Augustenborg – KrumomFuh, bil forulykkede, 3 kvæstet
06 08Irisvej (nu : Irisbakken)ZR fjernede 4½ T granitsten fra udgravning
07 08Store RådhusgadeFuh, 8-årig pige løb ud foran bil
10 08KettingskovArb, 6-årig dreng faldt ned fra høstvogn
10 08Nordborgvej – Egen MøllevejFuh, bil mod bil, 3 lettere kvæstet
11 08Nordborg, PølArb, mand faldt ned fra høloft
15 08Landevejen ved BroFuh, 2 lastbiler + varebil i fuh, ips
18 08Åbenråvej, maskinforretningArb, mand fik maskindel ned over foden
19 08JernbanegadeFuh, knallert væltede i jernbanespor
20 08Dynt ved gamle skoleFuh, bil mod lastbil, 1 kvæstet
20 08Tandslet-egnen – LandshospitaletKvinde fødte en dreng i ZR-ambulance
21 08Vejkryds ved Lysabild skoleFuh, traktor mod bil, ips
22 08Jernbanegade ved KirketorvetFuh, cyklende mand væltede
22 08Kirke Hørup – MjangFuh, lastbil puffede bil hen over mand
30 08BroballeFuh, 7-årig pige løb ud foran bil = benbrud
31 08ZR SønderborgKDAK afholdte eftersyn af folks biler
07 09Vollerup – TandsletFuh, varebil væltede i grøften, 1 kvæstet
12 09Jernbanegade – PerlegadeFuh, knallert mod mc, 3 kvæstet
24 09Alsgade – LavbrinkevejFuh, mc mod to personer, 4 kvæstet, + Falck
26 09Neder Tandslet, Skelbæk Mejeri16-årig pige faldt ned fra blommetræ
26 09Østkystvejen nær AsserballeskovFuh, bil mod bil, ips
27 09Østergade – Kastanie AlléFuh, scooter mod bil, 1 kvæstet
01 10Ringgade – RingridervejFuh, bil mod postbil, ips
08 10VollerupFuh, bil påkørte hydrant, der sprang læk, ips
12 10SkodsbølFuh, ko på vejen = lastbil forulykkede, ips
15 10KathrinelundFuh, spiritusbilist forulykkede, ips
16 10Augustenborg, Als KornimportArb, mand faldt 2 m ned = ribbensbrud
18 10Kegnæs, BredstenArb, mand mistede 4 fingre i motorsav
24 10Havnbjerg, skolegård14-årig dreng fik benbrud under leg
24 10Nybølnor, teglværkArb, mand kvæstede armen i maskine
08 11Hovedvej 8 ved skole ved DybbølFuh, bil mod vejtræ, 2 kvæstet
26 11Sydals/KegnæsFuh, bil punkterede og væltede, ips
23 12Havnbjerg, NordborgvejFuh, kvinde gik ud foran bil
24 12Kastanie AlléMand faldt i glat føre
24 12Holm - StenbækFu, bil forulykkede, 1 kvæstet
25 12DybbølgadeFuh, tysk bil mod vejskilt
29 12Vollerup – HuholtFuh, bil mod bil, 2 lettere kvæstet


Tilbage