Randers


Stationshistorie:
Randers
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
Afsnit fra Zone-Redningskorpset i Danmark
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt
Zone-Redningskorpset i Danmark side 200 - 202
TRYK PÅ AMBULANCEN FOR GENEREL INFORMATION OM STATIONSSIDERNE

Randers

Et tidligt billede af Randers fra 1930'ernes begyndelse.

Vognparken først i 1950'erne.

Efterladt tysk krigsmateriel - en Horch - i ZR's tjeneste.

Selvom man er blevet kørt ned af toget, og ens lastbil er smadret, behøver man da ikke komme på hospitalet når ZR's kranvogn er mødt med forbindskassen.
Entreprenørarbejde.

Nyt materiel til Randers og Hadsten: Chevrolet 1960 ambulance og Thames Trader 1960 kranvogn. Fra venstre Erik Vistoft og Tage Jensen. Foto 17. marts 1961.

Varig blokvogn også leveret 17. marts 1961.

(I bogen findes dette billede i kapitlet "ZR i farver")
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Vestergade 59
Redningsstation / Entreprenørafdeling
4.6.1932 - 9.7.1952:
Christian Jensen
32Christian Jensen, stationsejer i a Meta forhold med ZR
Fra ca. 1960 opført som distriktskontor på ZR's brevpapir
Ejendom ejet af ZR tinglyst 30.9.1952
10.7.1952 - 30.7.1953:
Ingen stationsleder
1.8.1953 - 23.7.1954:
Harry Hvidt
24.7.1954 - 31.12.1962:
Frederik Sparre
ZR

Historie:
28. maj 1932 kunne man læse i en Randers-avis, at ZR kom til byen. Aftale om ambulancekørsel var truffet med vognmand Christian Jensen, ejer af vognmandsfirmaet P.C. Jensen, og m.h.t. kranvogn var der truffet aftale med automobilfirmaet Sophus Nellemann. Ret hurtigt må disse planer være blevet ændret, for 4. juni 1932 blev stationen indviet hos Christian Jensen med to ambulancer og en kranvogn. Christian Jensen havde i forvejen kontrakt med kommunerne om sygekørsel. Kranvognen var helt speciel med to svingkraner, formentlig amerikansk, og der findes et billede af den foran Frederiksberg Have, så vi gætter, at vognen var indkøbt af ZR til brug i København, og at Christian Jensen købte den af ZR. Hos Christian Jensen havde ZR fået et meget godt kort, og han opbyggede i de følgende år en efter datidens forhold betydelig station, og måtte allerede i 1934 og igen i 1945 foretage udvidelser. Kildematerialet i form af avisudklip og fotos vidner om en betydelig og velanskrevet aktivitet. Vi kan tage et brev af 8. marts 1945 som eksempel: Idet vi takker for den udmærkede Indsats Redningskorpset ydede ved Branden hos os i Nat, vil vi gerne vise Redningsmandskabet en Paaskønnelse herfor, og tilsender hoslagt 400 Kr., som vi beder Dem bevise os den Tjeneste at lade gaa videre til Redningsmandskabet paa den maade De mener er bedst.... Christian Jensen udvidede virkefeltet med stationer i Allingaabro, Hadsten og Rønde, ligesom der er grund til at antage, at han var inspirator til at vognmand Trolle Christensen fik ZR station i Grenaa. Vi ved også, at Christian Jensen var med ved demonstrationer og opvisninger, når ZR skulle etablere sig et nyt sted, f.eks. i januar 1933 i Holstebro. 14. april 1938 var Christian Jensens 18-årige søn Knud blevet elev ved ZR i Odense, og 11. juni omkom han ved en færdselsulykke under udrykning, se herom stationssiden for Odense. I Randers samlede reddere ind til en mindeplade med Knuds billede, som i dag er ophængt i museet. Fhv. redder Oluf Pedersen har i en samtale 27. oktober 2000 oplyst, at Christian Jensen gik meget op i, at materiellet var 100 procent i orden. Hver gang noget havde været brugt, skulle det sættes i stand, så det var klar til næste opgave. Han betegner Christian Jensen som en striks herre, der kunne finde på selv at kontrollere, om ambulancen var ren. Christian Jensen var hans bedste arbejdsgiver. I følge Oluf Pedersen var Christian Jensen af den helt klare opfattelse, at der aldrig måtte mangle mandskab og materiel. Det er måske en del af forklaringen på, at Christian Jensen ved et møde på landsretssagfører Pagter Kristensens kontor 25. juni 1952 med deltagelse af Hare, Wiboltt og kontorchef Bille måtte erklære sig ude af stand til at betale sin gæld, i hvilken forbindelse ZR indgav konkursbegæring mod ham. ZR havde kr. 75.000 til gode, og der var 4. juni 1952 foretaget indsættelsesforretning i en af Christian Jensens biler. I sin redegørelse til skifteretten anførte Pagter Kristensen bl.a....Hertil kommer, at Fallenten gennem en Række uheldige Automobilhandler har sat Penge til, og endelig har Fallentens Sygdom været et meget stort Handicap for Fallenten, idet Fallentens Fraværelse fra den daglige ledelse har medført, at Virksomhederne gennem de senere Aar har været belastet med for store Driftsudgifter i Forhold til Indtægterne. ZR overtog stationen og driften og skulle bl.a. genforhandle kontrakterne med 35 kommuner om sygekørsel. Christian Jensen var ikke den første ZR stationsejer, der gik konkurs; i juli 1937 var det samme sket for Aage Lyngberg i Rønne, men det er klart, at det rystede ZR's organisation, at det kunne ske for en velanskrevet mand som Christian Jensen. Foruden redningsstationen havde ZR Randers en betydelig entreprenørafdeling.

Særlige opgaver/episoder m.v.:
I august 1937 var statsminister Stauning blevet syg og skulle føres fra Aalborg til København. ZR var blevet bestilt til at udføre transporten, men turen blev afbestilt, og i stedet fik Falck opgaven. Falcks og ZR's kamp for at få turen vakte opsigt både med artikler og vittighedstegninger. Under overskriften End ikke snobberiet hjalp skrev den borgerlige Frederiksborg Amtsavis 16. august 1937 bl.a.: Zone-Redningskorpset i Randers havde ellers ikke skyet nogen Anstrengelse for at gøre Ambulancen saa komfortabel som muligt - man havde af let forstaaelige Grunde anskaffet en særlig Baare af en Bredde, der uden Vanskeligheder vilde kunde rumme Hr. Stauning, man havde sat friske røde Roser i Vand i et i samme Anledning monteret Blomsterglas - ja, saa vidt var man gaaet i snobberiet, at man havde lagt et Antal Sodavand paa Is i en Gummispand for i paakommende Tilfælde at være i Stand til at slukke Ministerens Tørst....... "Hjørring Amtstidende" har søgt Oplysninger om, hvad Grunden var til den pludselige Ombestemmelse, og man fristes til at juble af Munterhed, naar man hører Aarsagen til, at Zonen ikke kunde bruges - Zoneredningskorpsets Folk er ikke organiserede! - Der skete....straks Henvendelse til De samvirkende Fagforbund, da man hørte, at Zoneredningskorpset havde faaet overdraget Transporten.....skulde saadanne Fyre føre Arbejderføreren til hans Smertensleje? Skulde besmittede Hænder løfte Baaren med denne kostelige Byrde. Nej og atter Nej! Og saa kom Afbestillingen af Zoneredningskorpset; den nye røde V-8 Ambulance med Sodavand og røde Roser blev vraget......Snobberi eller ej; Stauning blev kørt af uorganiserede folk, nemlig direktør Fruensgaard, Falck Aalborg, og stationsleder J.D.Nielsen, Falck Hjørring.

Efter sammenlægningen:
Nedlagt. Sparre blev pensioneret 31. januar 1963. Harald Neumann, Ringsted, købte ejendommen. Christian Jensen og hans kone
Mette Marie Sofie Jensen, kaldet "Fie", boede i ejendommen og blev sikret pension af ZR. Christian Jensen døde i 1970, "Fie" Jensen i 1994 - 100 år gammel.

Assistancestatistik:
År194619601962
Antal221412.73913.926

Effekter på museet fra stationen:
Fad med reddernes navne fra stationens 10 års jubilæum, mindetavle med Knud Jensens billede, to facadeskilte, dolk og stationens scrapbøger perioden 1932-1948 samt en meget omfattende billedsamling.

Vognpark 1962:
Ambulance
  Vognnr
KranvognVognnrAndetVognnr
Mercedes 1959729Dodge 1942514Katastrofevg. Ford 1957713
Chevrolet 1961777Bedford 1961814Personvg. Volvo 1953638
Mercedes 1962878Personvg. Volvo 1959693
Entreprenørafd.Varevg. Morris 1954815
GMC 1957617Pumpe Opel Olympia 1958744
Mercedes 1954805Pumpe Pegson 1960779
Blokvogn 25 ton Varig 786
Siden er oprettet med støtte fra:
Kulturnet Vestsjælland under Vestsjællands amt (www.kulturnetvestsj.dk)
Semaphor (www.semaphor.dk)
MUSEET PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR OPLYSNINGERNE HER PÅ SIDEN ELLER FOR BILLEDMATERIALET
MATERIALE PÅ SIDEN MÅ KUN MANGFOLDIGGØRES EFTER AFTALE MED MUSEET

MATERIALET HER PÅ SIDEN KAN KRÆVE FORHÅNDSKENDSKAB TIL ZR's HISTORIE.
SE ZR HISTORIE

YDERLIGERE OPLYSNINGER MODTAGES MEGET GERNE

Mere materiale fra Randers

som ikke er med i bogen Zone-Redningskorpset i Danmark


  Zone-Redningskorpsets Venner
  www.zone-redningskorpset.dk
  info@zone-redningskorpset.dk
  _______________________________________________________________________
  Materialet på siden må kun anvendes efter indhentet tilladelse
Avisomtalte hændelser hvor ZONEN har ydet assistance

Samlet af Vilhelm Pedersen. Kilde: Falcks udklipsarkiv
UDRYKNINGSLISTER - VEJLEDNING


Anvendte forkortelser m.v. :

Arb Arbejdsulykke
Bv Brandvæsen
CF Civilforsvaret
Fuh Færdselsuheld
ips Ingen personskade
Kas Kastrup Lufthavn
mc motorcykel - motorcyklist
tdr tønder land
ZR Zone-Redningskorpset
# Person død - dræbt
+ Bv + Falck Zonen tilkaldt + Brandvæsen + Falck (eksempel)
+ ZR Horsens Lokal ZR station tilkaldt + ZR Horsens (eksempel)

Afslutning af et gade- gård- eller vejnavn kan være anført således :
...g. = ...gade
...gd. = ...gård
...v. = ...vej


Næsten alle anførte stednavne kan findes i et eller flere af følgende landkort på internettet :

Danmarks Miljøportal: www.miljoeportal.dk : arealinformation
Geodatastyrelsen: www.gst.dk : se på kort - find et sted
Historisk Atlas: www.historiskatlas.dk
Krak: www.krak.dk : kort

Stednavne med: Å, å i listerne, kan være anført med: Aa, aa i de nævnte landkort.

Flere lokaliteter (herunder gader og veje) har i tidens løb ændret stavemåde eller har skiftet navn. Sådanne lokaliteter er anført med nuværende (2014) stavemåde/navn.

De tidligere hovedveje er bibeholdt med hovedvejsnummer.

Anført dato i listerne er datoen, hvor hændelsen er avisomtalt og er derfor sjældent den egentlige hændelsesdato, DOG er datoerne 24. 25. 26. 31. december og 01. januar hændelsesdatoer (blot for at få indsigt i udrykningerne i jul og nytår).

Datoer i listerne for ZR Frederikssund og ZR Helsinge er altid hændelsesdatoer.


april 2014


DATOINDSATSSTED m.v.DIVERSE OPLYSNINGER
27 12 1938PurhusFuh, bil mod træ
30 12 Randers SlagtehusVild ko nedskudt
31 12 Randers havnUng mand cyklet ud i havnebassinet, #
31 12Nr. Boulevard 3Gasforgiftet i badeværelset, blev reddet
20 03 1939 Nordregrave 134-årig dreng faldt ned af stentrappe
27 03RandersPølsemager skåret sig
04 04 Gjerlev4-årig dreng faldet ned fra tag
04 04RandersTilskadekommen under fodboldkamp
04 04JernbanegadeArb, fik tunge kasser ned over sig
08 04HvidstenFuh, cyklist væltet med lille barn
11 04Mariagervej v. Hvidsten MølleFlystyrt, 2 omkom # #
14 04ViborgvejFuh, cyklist kørte ud foran bil
14 04Rådmandsgade-MariagervejFuh, bil mod mc
16 04Klørup MarkHusmandssted nedbrændt, 2 # #
17 04Jernbanegade-KirkegadeFuh, bil mod cyklist
24 04Råsted, HobrovejFuh, bil mod benzinstander, 4 kvæstet
25 04TånumFuh, cyklist fundet bevidstløs på vejen
01 05StadionTilskade under fodboldkamp
06 05Bartholdys KulimportArb, fik strøm igennem sig, #
09 05Asferg ØstermarkArb, kvæstet under tærskning
09 05HadbjergArb, sparket af hest
23 05Store Voldgade 9Ildløs i bagbygning, drengs leg med ild, ZR+Bv
24 05MarienborgvejFuh, 6-årig pige væltet ind under hestevogn, #
03 06Virksomheden ScandiaArb, mand kommet tilskade
03 06Adelgade og NørregadeDramatisk løbskkørsel, mange materielskader
03 06Jebjerg Vest, FuhBisværm ind i bil = mistede herredømmet
03 06SellingFuh, bil mod en flok køer, 1 ko måtte aflives
06 06Vestergade-JernbanegadeStorbrand, lagerbygning udbrændt
08 06AnholtZR-fly med amtsrådsmedlemmer til Anholt
10 06KoustedMosebrand, ZR + Randers Bv
16 06Linde, fare for bybrandGård nedbrændt, drengs leg med ild
17 06ved GasværketMand faldt ned fra lastbil
17 06Hornbæk, ViborgvejFodgænger faldt bevidstløs om
19 06Mariagervej-FabersvejFuh, bil mod Taxa
29 06GjerlevFuh, bil mod telefonmast
29 06Råsted, HobrovejFuh, cyklist ud foran bil, pgl. #
30 06Randers GasværkArb, 5 mand forgiftet, 1 #
05 07Hobrovej-Vester BoulevardFuh, mc mod bil
12 07FårupIld i udbygning, ZR + Randers Bv
13 07Markedsgade-MariagervejFuh, 11-årig pige ramt af bil
15 07GrenåvejFuh, pige cyklede ind i holdende lastbil
19 07RandersgårdDyreredning
20 07Randers BanegårdsterrænTog ramte stige = murer faldt 5 meter ned
21 07JernbanegadeFuh, Taxa mod cyklist, alvorligt kvæstet
21 07Chrisiansborgvej8-årig pige ramt af sten i hovedet under leg
24 07MariagervejFuh, 15-årig cyklede ind i parkeret bil
26 07DronningborgNyfødt barn reddet med carbogenapparat
27 07Rådhus TeatretFalsk ildløsalarm ZR + Randers BV
27 07Udbyhøjvej - TjærebyvejFuh, cyklist kørte mod stakit
27 07HelligåndshusetStorkeunge faldt ud af reden, bragt tilbage, ZR+Bv
29 07RøndeFuh, bil mod rutebil, 5 kvæstet, 1 #
01 08AuningFuh kvinde væltet på cykel
03 08UdbyhøjvejSnublede på vejen
04 08Kristrup EngeIldløs i havehus, ejeren indebrændte, ZR+Bv
07 08LaurbjergFuh, rutebil mod bil
07 08LavendelvejLille dreng faldt og brækkede et ben
10 08SønderbroFuh, fodgænger ramt af mc
15 08Gudenåen9-årig dreng kæntrede med kajak og #
22 08AskildrupFuh, mc mod bil
28 08Gl. HobrovejIldløs i kulhus på Nøddelunds Jernstøberi, ZR+Bv
30 08NørrestrædeFuh, cyklist kørte gennem butiksrude
31 08SkibsgadeSnublede på trappe
02 10?Fuh, 6-årig dreng ramt af cyklist
09 10Slotsgade, TæppelageretMindre ildløs ZR + Bv
17 10Rådhustorvet 6Mindre ildløs hos købmand ZR + Bv
18 10Randers RebslageriArb, stillads brød sammen under 3 mand
25 10MariagervejBremsesvigt på cykel = cyklist væltede
31 10Vester TørslevSygdom, reddet med iltapparat
12 12BlenstrupKulilteforgiftet under tærskning
02 01 1940Torvegade, TrikotagehusetStorbrand ZR + Bv
02 01Store Voldgade 16Ildløs i systue, overophedet ovn ZR + Bv
04 01Christiansborg Børnehjem12-årig pige brækkede et ben under kælkning
06 01Nørrestræde - FabriksstrædeFuh, 2 kælkende smådrenge ramt af bil
08 01Stationen, jernbaneterrænetArb, mand faldt af arbejdstog
08 01ØsterportFuh, cyklist væltet af løbske heste
09 01Over LøjstrupHest faldt gennem isen på mergelgrav
09 01HadbjergKostaldens gavl faldt sammen
16 01Kjellerup HovedgårdVanskelig sygetur gennem høje snedriver
23 01DamkærSygetur med delvis anvendelse af kane
29 01Fausing, ViballegårdSparket af hest i hovedet
07 02Svinding14-årig dreng tilskade under tærskning
07 02Læsten - NørbækZR-ambulancefolk fik stoppet 2 løbske heste
08 02Storegade 9, bagbygningenStorbrand i maskinforretning ZR + Bv
11 04KristrupFuh, 4½-årig pige løb ud foran lastbil, #
15 04HviddingZR inspektør døde under arbejdsopgave
22 04RandersKat hjulpet ned fra telefonmast
30 04VoldumRytter faldt af hesten
30 04HastrupFuh, cyklist væltet
03 05GimmingRytter faldt af hesten
03 05Randers HavnPung med kr. 4000,- tabt i vandet og fundet af ZR
03 05Støvringgård FrøkenklosterSkovbrand, ZR + Falck Randers + BV
01 06Dalbyover-egnenSkybrud, 75 mm på 45 minutter, mange assistancer
04 06ØstergraveFuh, cyklist klemt mellem lastbil og husmur
10 06HammershøjIld i tøjet under kaffebrygning, kvinde #
01 07MariagervejFuh, cyklist væltet
01 07Ud for KroneapoteketFuh, cyklist væltet
01 07KondrupSparket af hest i underlivet
03 08Hos ScandiaArb, fik et bræt i hovedet
05 08ÅrhusvejFuh, cyklist væltet
10 08Hadsten - RandersFuh, cyklist væltet
09 09Fabersvej 345-årig dreng fik sten i hovedet
09 09ApotekerstrædeFaldt ned ad trappe
09 09StadionSportsudøvelse = et brækket håndled
10 09Hevring HedeSkydeøvelser forårsagede naturbrand, ZR + Bv
24 09DronningborgGasforgiftet men blev reddet med carbogenapparat
24 09MariagervejArb, mand begravet i grusgrav, blev reddet
19 11HadbjergFuh, flyttebil ned ad 10 m dyb skrænt
22 11Randers2 stormskadeassistancer
22 11MejlbyStorm væltede kostaldens gavl
07 12Randers KarosserifabrikStorbrand, ZR + Bv
11 12HjedsbækFuh, lastbil+anhænger med kul ned ad skrænt
17 12Randers-egnen Mange fuh og faldulykker grundet glat føre
17 12Hadsundvej 86Gasforgiftet, blev reddet med carbogenapparat
17 12Hobrovej 393-årig dreng faldt ud fra 2. sal
17 12ØdumFuh, cyklist væltet
19 12Randers-egnenSnestorm med mange uheld til følge
24 01 1941Randers GasværkKontorbygningen raseret, ZR + Bv
25 01Randers GasværkGenopblussen fra d. 24. ZR + Bv
29 01Storegade 5Forgiftningsaffære
26 02Staldgårdsgade 142 kvinder gasforgiftet, begge reddet
01 03Randers AmtstidendeArb, fik finger revet af i trykkeriet
07 03Udbyhøjvej 292-årig pige faldt ud fra 2. sal
14 03Vester VellingUdlængerne nedbrændt ZR + Bv
15 03Wangs Hotel, VestergadeRadiatorventil itu, damp ud på gæsterne
18 03Spenstrup, Blichers Præstegd200-årige udlænge nedbrændt ZR + Bv
18 03Møllegade 82-årige drak petroleum
19 03SpenstrupIld i lastbil i garage ZR + Bv
27 03Tindbæk, LangagergårdGården nedbrændt ZR + Bv
03 04Vester AltanvejFuh, 6-årig dreng løb ud foran lastbil
04 04MiddelgadeManglende mørklægning = ZR afblændede
19 05StrømmenFuh, cyklist væltet
19 05Randers ZooSælhund stukket af men blev fanget i en bæk
23 05Hobrovejens SkoleElev brækkede ankel under fodboldspil
23 05RandersFuh, cyklist væltet
23 05Den nye militærkaserneMenig faldt af hesten i ridehuset
23 05HaslundFuh, dyrlægebil mod hestevogn
26 05LangåBlev syg og døde i toget #
04 06Randers RebslageriStorbrand ZR + BV
09 06Randers Fjord, UdbyhøjSkonnert sprunget læk = ZR pumpemateriel ombord
17 06HelstedArb, faldt ned fra loft
18 06Randers lystbådehavnNatteblind 70-årig mand fundet druknet #
19 06Randers ArresthusKvindelig indsat skulle føde
21 06Sønder BorupFuh, cyklist væltet
23 06Spenstrup MarkArb, hingst bed i underarmen = amputation
26 06Allingåbro, Alling Å12-årig dreng til bunds i åen
26 06Gudenå ved badeanstalten11-årig dreng tæt på druknedøden
28 06Randers MælkeforsyningFuh, lastbil kørte over mand #
28 06Øster TørslevFuh, cyklist ud foran lastbil
30 06Gudenå-BadetSkar sin fod på et glasskår
30 06Gundeå-Badet10-årig skar sin fod på noget pigtråd
03 07Vester AltanvejFuh, 7-årig dreng ramt af cykelbud
08 07Udbyhøjvej ved ScandiaFuh, hel familie, 4 personer, væltet med cykler
09 07Hobrovej, Fuh, cyklist ud foran ambulance med udrykning #
14 07Gudenå-Badet2 personer skar fødderne på glasskår
14 07Ved Carlsberg TeglværkFuh, cyklist væltet
14 07?Fuh, cyklist væltet, forgaflen brød sammen
17 07Randers by, Skypumpe + sky-brud, 35 mm på 1 time = over 100 assistancer
14 08Grenåvej ved VirringFuh, cyklist, der holdt fast i bil, væltede
16 08Nørre Allé 193-årig dreng faldt ned fra sengen = en brækket arm
16 08StjernevejFuh, væltet med mc
16 08HobrovejFuh, 2 cyklister stødte sammen
20 08RøndeFuh, cyklist væltet
20 08Vestergade 3, bagbygningenIldløs i tobakslager ZR + Bv
22 08Prins Christians Gade 13Nyfødt kaldt til live med carbogen-apparat
26 08Vester Altanvej4-årig dreng ramt i hovedet af en flaske under leg
28 08Møllegade Fuh, militær-løbskkørsel, kusken kvæstet
28 08Møllegade Fuh, ny militær-løbskkørsel, kusken kvæstet
28 08TorvegadeFuh, cyklist væltet
29 08Randers-egnenVoldsomt tordenvejr = mange skræmte husdyr, der måtte reddes op fra grøfter og moser o.lgn.
01 09BorupsgadeFuh, cyklist kørte mod rustvogn
03 09RosenørnsgadeArb, snedker fik en hylde ned over foden
03 09Årslev, EriksborgArb, tærskning, fik arm i drivremmen
12 09Brødregade 191½ årig pige faldt ned fra 1. sal
13 09DronningborgFuh, løbskkørsel, kusken alvorligt kvæstet
13 09SkelvangenFuh, 10-årig kørt over af hestevogn
16 09SkolevejKvinde faldt under mørklægningen
17 09Vester Altanvej 8Faldt i stuen med en bakke glas
20 09SønderbroFuh, cyklist mod cyklist
22 09Randers Asfaltfabrik, EngvejIldløs i bygning med generatortræ ZR + Bv
22 09Fårup PlantageArb, huggede sig selv i benet med øksen
22 09ViborgvejFuh, cyklist væltet
23 09RobdrupFuh, cyklist væltet
23 09Hadsten, SlædekærgårdFuh, cyklist væltet
24 09Haslund - TebbestrupFuh, 11-årig dreng cyklede mod militærbil
29 09LangåFuh, 10-årig dreng løb ud foran cyklist
30 09Randers GodsbanegårdArb, fik en finger i klemme
05 10Over FussingFuh, væltet med cykel og med 2-årig datter
06 10Hobrovej 75Gasforgiftet i badeværelset, blev reddet
08 10KåtrupTo 4-længede gårde nedbrændt
11 10Hadsten gamle skole3-årig pige vælter en spand kogende vand
16 10Randers RebslageriArb, maskindel faldt ned over en fod
20 10Hobrovej - St. Blichers GadeStorm, et spir truede med at vælte ned
22 10MariagervejFuh, fodgænger påkørt af cyklist
27 10Strømmen 14Ildløs i forkromningsanstalt ZR + Bv
29 10KvægtorvetVild kvie sprang i havnebassinet
30 10Harridslev Præstegård10-årig dreng til skade på kældertrappen
01 11Randers RebslageriArb, ramt i hovedet af bjælkestump
03 11Assentoft, VanddamgårdUdlænger nedbrændt ZR + Allingåbro BV
08 11Harridslev2-årig pige væltede en gryde med kogende vand
11 11RolighedsvejFuh, cyklist mod bil
22 11Middelgade - StoregadeFuh, løbskkørsel, 2 heste mod lastbil
03 12JernbanestationenArb, portør fik en fod knust under rangering
03 12Assentoft, i en garageArb, 3 mand kulilteforgiftet af gen-gas-bil
04 12Bakkegården 1Ældre kvinde faldet i hjemmet
04 12Hobrovej - St. Blichers GadeFuh, cyklist mod cyklist, 1 undkørte, 1 bevidstløs
06 12Østergade 17, baghusetGasforgiftet
15 12Sct. Pedersgade 13Større tagbrand ZR + Bv
22 12Ålum - RandersFuh, cyklist væltet
22 12TånumArb, blandemaskine væltet ned over vognmand
23 12Hobrovej ud for nr. 15Fuh, ældre kvinde påkørt af cyklist
23 12AdelgadeFuh, cyklist påkørte en budcykel
27 12ØdumArb, sparket af hest, lårbenet brækket
29 12Reiersensvej 4Kvinde faldt på trappe
30 12Asferg, ØstervangArb, forkarl sparket af hest i ansigtet
31 12MellerupUng pige hældte kogende vand ned af sig
03 01 1942Lindbjerg MølleArb, huggede en finger af med økse
06 01NørregadeFuh, 13-årig dreng væltede med cykel
15 01BjergbyFuh, cyklist hagede sig fast i lastbil og væltede #
23 01? , militær skydeøvelseSoldat ramt i benet af projektil
26 01Randers-egnen60-70 sprængte vandrør pr. dag de seneste dage
27 01StrømmenFald på gaden
30 01Nørre Allé 22Ild i bungalow, brandmester røgforgiftet
02 02Strømmen, karosserifabrikArb, blæselampe-eksplosion, 1 lettere kvæstet
04 02Søndre BoulevardIld i en balle træuld ZR + Bv
04 02Nyvangsvej 30Gnister fra ovn antændte et værelse ZR + Bv
06 02Hos ScandiaArb. fik en krankrog i hovedet
06 02Hos ScandiaArb, en tommelfinger næsten klippet af
06 02Mariagervej ved el-værketFuh, 9-årig dreng holdt fast i kørende lastbil, væltet
06 02Asferg, AshøjgårdArb, fik hånd i rundsav
07 02Randers jernbanestationArb, rangeruheld, kom i klemme mellem 2 vogne
10 02Fredensgade 10, kælderenUng pige faldt besvimet om, sygdom
18 02Randers RebslageriArb, beskadigede en hånd
19 02StrømmenArb, fik 3 kg tung ventil i hovedet
20 02RandersArb, fik læderet 3 fingre
20 02Mejeriet i StrømmenArb, faldt på gårdspladsen = et brækket ben
21 02Kirketorvet 10Større tagbrand ZR + Bv
24 02FabersvejFaldt på gaden
24 02Rigtrup3-årig dreng drak "kontrolsyre"
25 02Dronningborg MaskinfabrikArb, ramt af et stykke træ
27 02Nørbæk3-årig dreng faldt og slog hagen
04 03Pindstruparb, fik en mur ned over sig
06 03KirkegadePassager sank sammen i lastbil #
09 03FladbroSkiløber ramte et træ
12 03Vilh. Nellemann a/sArb, mekaniker fik ansigtet læderet
13 03Storegade 1374-årig kvinde faldet i glat føre
13 03Nyvangsvej 82½ pige fik hånden i klemme i en dør
21 03Nørrebrogade 129Kvinde faldt under snekastning
21 03Mørke, Dagstrup3 drenge forsvundet ved mose, kom selv hjem
26 03Adelgade - Lille VoldgadeFuh, cyklist væltet
30 03Ved Hornbæk CementstøberiFuh, cyklist væltet i glat føre
30 03EnergivejMand overfaldet af nabo
31 03Thorsgade, Mocca-BarArb, fik sydende fedt over det ene ben
01 04Vognfabrikken ScandiaArb, blev ramt af svejseflamme i ansigtet
04 04Apotekerstræde 875-årig kvinde fladt på trappe
07 04RådhusstrædeArb, maler faldt ned fra stillads
07 04Vognfabrikken ScandiaArb, fik en finger beskadiget
10 04Bogfinkevej 52Kvinde faldt på gaden
23 04Randers, HørningArb, sparket af hest i ansigtet
04 05Adelgade ud for nr. 2Fuh, fodgænger ramt af cyklist
16 05ScandiagadeFuh, løbskkørsel
18 05Randers, nordlige bydelFundet bevidstløs på badeværelse
26 05Fussingø SavværkArb, fik en træstamme over sig
28 05FussingøArb, fik træfældet grantræ ned over sig
29 05Randers, BørnehjælpsdagenFodboldkamp mellem ZR og Bv (resultat: 5-5)
01 06Hos ScandiaArb, fik dyb flænge i hånd
08 06Bøsbrovej ved Vorup SkoleFuh, cyklist væltet
08 06Vestergade 42Ildløs i Afholdsrestaurantens lokaler ZR + Bv
29 06Ud for Møllegades KaserneMand faldt om, udmattet af sult
30 06Gudenå-BadetFaldt ned fra 3 m vippen = kraniebrud #
30 06BrødregadeFuh, 2 cyklister stødte sammen
30 06Vissing Brugsforening15-årig dreng ramt af tag under nedrivning
02 07Fårup, Anker Holms MoseDyreredning
02 07Strømmen ud for nr. 9Kvinde snublede over fortovskanten
03 07Ud for ScandiaTilskade under træfældning
03 07Ilshøj DragonkasernenAvlshoppe transporteret til dyrlæge
06 07FladbrovejNyfødt måtte behandles med carbogén
06 07HarridslevFuh, cyklist væltet
11 07Kristrupvej 72Ældre dame faldet ud for ejendommen
13 07Værum, ChristianslundDyreredning
14 07TebbestrupvejFuh, 4-årig pige fik benet i cykelforhjul
14 07MellerupFuh, løbskkørsel, 16-årig dreng tilskade
17 07Nørrebrogade 17 BNyfødt måtte behandles med carbogén
17 07Hobrovej 316-årig pige faldt ned ad trappe
21 07Vorup, SkanderborgvejFuh, 9-årig pige væltet med cyklen
27 07RomaltFuh, cyklist mod bil
27 07Allingåbro, MamrelundArb, ramt af mælkejunge ved aflæsning
15 08DyrbyFuh, løbskkørsel
17 08Hadbjerg, kirkegårdenGravsten væltede ind over 4-årig pige
17 08Vissing, TvillinggårdTræstamme faldt ned fra vogn, ramte person
17 08Hobro LandevejFuh, cyklist væltet ved 6 km-stenen
17 08KlostergadeZR tildækkede knust butiksrude
18 08Gudenå-Badet11-årig dreng faldt = hul på et knæ
18 08Auning, RingsøFuh, cyklist væltet i et hjulspor
18 08EngvejFuh, 2 drenge på én cykel væltede
19 08Hos ScandiaArb, mand faldt ned fra tipvogn
19 08Rosenborg Allé 11Del af lysthus faldt ned over mand
20 08MariagerbakkenFuh, cyklist væltet ud for el-værket
20 08TvedeArb. murer faldt ned fra stige
20 08LaurbjergFuh, cyklist med 3-årig dreng væltet
22 08Bjergby Mark9-årig dreng fik finger i klemme i pumpe
31 08DalbynederFuh, 14-årig pige væltet med cyklen
08 09ElektricitetsværketFuh, lastbil bakkede ind i 2 barnevogne
08 09Øster Tørslev, VestermarkArb, kvæstet af tærskeværkets drivrem
08 09HvidstenvejFuh, cyklende sognefoged påkører gående kollega
08 09AdelgadeFuh, cyklist væltet
08 09MøllestrædeFuh, cyklist væltet
12 09ErslevFuh, militærhestevogn mod træ
15 09Hos ScandiaArb, et par bjælker faldt ned over mand
16 09Mørke, BendstrupArb, kvinde faldt ned fra hølæs
17 09ViborgvejArb, zinkplade faldt ned fra lysmast, 1 kvæstet
22 09Hs ScandiaArb, fik jernlod i hovedet
03 10Kino PalæetSygdom
10 10AdelgadeFuh, 91-årig kvinde ¨påkørt af cyklist
16 10Randers havnArb, fik kasse ned over sig under losning
16 10Auning, DalsgårdFaldt ned under pæreplukning
27 10Strømmen 14Selvantændelse i en bunke brunkul, ZR + Bv
27 10KrogsagerArb, løbskkørsel på mark = 1 person #
29 10Spenstrup jernbanestationArb, tønde ramte togportør under lodsning
04 11HadbjergFuh, cyklist væltet
04 11GodsbaneterrænetArb, fik jernplade ned over den ene fod
06 11Gammel HobrovejArb, faldt ned fra 3 m stige
10 11Dytmærsken 1Arb, ramt i ansigtet af en forhammer
12 11StrømmenArb, fik en motordel slynget op i ansigtet
12 11NørrebrogadeKvinde styrtet ned i en kældernedgang
18 11FløjstrupFald på gårdsplads
19 11Virring, Grenå LandevejFuh, bil påkører fodgængere, mor og datter
21 11Staldgårdsgade79-årig kvinde faldt på gaden
21 11Vesterport 577-årig kvinde faldet i sin stue
21 11Dronningborg, TeglvejArb, murer faldt 8 m ned fra stillads #
23 11MiddelgadeIldløs, lædervarebutik raseret ZR + Bv
23 11Kristrupvej 443-årig dreng faldt = dybt sår i panden
24 11Hos ScandiaArb, fik et 15 kg.s lod ned over den ene fod
25 11Bøsbrovej ud for nr. 3Fuh, lastbil påkørte 4-årig pige
25 11Apotekerstræde 880-årig kvinde faldt ned ad trappen
01 12Rosenørnsgade 7Arb, faldt ned gennem ovenlysvindue
01 12RandersFuh, 2 politibiler kørte sammen
03 12Randers - ÅrslevFuh, bil påkører fodgænger der... #
08 12Ved HåndværkerforeningenFuh, fodgænger snublede og faldt gennem rude
09 12AdelgadeFuh, cyklist påkørte en kvinde
12 12Hobrovej ved SkovbrynetFuh, cyklist væltet
16 12Randers HavnEftersøgning efter muligt druknet 66-årig mand
21 12Vorup, StoregadeVoldsom ildløs i stald, dyrene reddet, ZR + Bv
22 12Romalt9-årig pige faldt om i stuen, sygdom #
23 12Niels Ebbesens Gade 32Faldt ned under gardinophængning
28 12Stånum, ElmegårdenArb, finger i klemme i plov juelaftensdag
29 12Blenstrup - GerlevFuh, cyklist påkører 2 fodgængere
31 12SkansebakkenIldløs ? formentlig Falsk Alarm ZR + BV
31 12Vorup, Kærgade 59Ildløs i tørv i kælderen ZR + Bv
01 01 1943Østergade 9Kvinde fldt på trappe
02 01 Kærgade 3969-årig kvinde faldt i hjemmet
04 01Nørbæk6-årig dreng tilskade under kælkning
04 01ÅrhusvejArb, donkraft gled og klemte en hånd
08 01RandersFaldt død om ved juletræsfest #
09 01Kristrupvej 28Ildløs i Randers Møbelfabrik ZR + Bv
09 01StaldgårdsgadeIldløs i beboelsesejendom ZR + Bv
11 01Langå, BoelsbakkerneLandede på ski i Djævlekløften = tilskadekommet
13 01HaldArb, faldt gennem loftet = brækket ben. Ambulancen kunne ikke komme frem grundet snedriver
14 01HaldAmbulancen kom nu frem til Hald
20 01KristrupvejNyfødt måtte behandles med carbogén
20 01Faurskov HovedgårdFuh, cyklist væltet i snedrive
21 01Markedsgade 29Kvinde faldt på gårdsplads
23 01Randers RebslageriArb, fik en hånd i en maskine
26 01Fabersvejens Skole10-årig pige faldt i skolegården
26 01HadsundvejFuh, jumbe forulykket i snebunke
30 01Vester VellingArb, øksehug = storetå hugget af
05 02Jordsmonnet7-årig dreng skar sig på et glasskår
09 02HadsundvejFuh, cyklist væltet
13 02VivildArb, 15-årig dreng fik hånd i høvlemaskine
15 02Randers havnArb, fik 1 T tung jernbjælke over foden
15 02Randers indre byZR mørklagde et vindue, ingen hjemme
20 02Randers banegårdsterrænArb, rangérulykke, portør #
25 02Stovby MarkArb, fik en arm i hakkelsesmaskine
26 02HallingFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet
01 03Randers banegårdsterrænArb, fik den ene hånd kørt over af toget
01 03Restaurant NørreriisIldløs ZR + Bv
01 03ViborgvejFuh, cyklist væltet
02 03ÅrslevFuh, cyklist væltet
02 03EnergivejFuh, vindstød slyngede 4-årig dreng mod lastbil
03 03LindeArb, fik finger i hakkelsesmaskine
03 03Hobrovej ved nr. 3Kvinde forvredet et knæ
03 03Randers-egnenStorm = mange stormskader
06 03Frederiksberg SavværkArb, fik en finger læderet
06 06HoumedenKvinde faldt på gaden
09 03Lem TrinbrætIldløs i 2 jernbanevogne med spindhør ZR + Bv
10 03Danmarksgade 19Gardin blæste ud og lagde sig på en el-ledning
12 03SønderbroPerson faldet i vandet = falsk alarm
15 03MunkdrupGårdbrand, barns leg med ild ZR + Bv
18 03RandersStørre slagsmål = falsk alarm
18 03Helstrup, AnesmindeDyreredning
19 03HelstrupFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet
20 03TorvegadeFuh, cyklist mod lastbil
22 03Randers godsbanegårdArb, portør faldt ind under togvogn
22 03Ud for Slyngborg KroFuh, løbskkørsel, 2 ældre kvinder kvæstet
22 03Hadsten4 drenge tændte ild i aerolitpatron
24 03Vestergade 37Ildløs i ligkistefabrik ZR + Bv
26 03VestergadeKælderbrand under isenkrambutik ZR + Bv
27 03Frederiksborg AlléKom tilskade med en havesprøjte
29 03Randers Fjord, SønderbroRåb om hjælp = intet/ingen fundet ZR + politi
30 03MøllegadeFuh, cyklist væltet
30 03RandersArb, fik en finger i klemme i vognhjul
31 03Randers havn2 personer faldt i havnebassinet
01 04Allingåbro, TøjstrupArb, blev sparket af hest
05 04Randers AmtstidendeArb, fik en arm i trykkemaskinen
05 04"Scandia-Dammen"4-årig dreng faldt i vandet, reddet af skoleelev
06 04Drastrup, TammestrupgårdArb, fik en hånd i såmaskine
06 04LindeFuh, 11-årig dreng væltet med cykel
10 04Hobrovej - Vester AltanvejFuh, 15-årig dreng væltet med cykel
12 04Dronningborg MaskinfabrikStorbrand ZR + Bv
15 04Randers MøbelfabrikArb, faldt og skar sig på en rude
20 04Fabersvej ved El-værketFuh, mc mod cyklist
21 04Auning, StenbergholtArb, kom for tæt på traktor trækaksel
01 05Øster Tørslev, TørslevgårdArb, rensning af ajlebeholder = 1 #
01 05StrømmenFuh, cyklist ramt af lastbil
03 05Strømmens jernbanestationPassager fik finger i klemme
03 05St. Voldgade - VestergadeFuh, cyklist væltet
03 05Thorsgade - MøllegadeFuh, cyklist væltet
03 05EnslevKvinde faldt om i hjemmet
04 05BjerregravArb, slynget mod tørvemaskine af løbsk hest
05 05Dr. LassensgadeFuh, løbskkørsel
05 05HadsundvejFuh, hund løb ud foran cyklist, der væltede
05 05UdbyhøjvejFuh, 8-årig dreng løb ud foran bil
13 05UdbynederFuh, 5-årig dreng løb ud foran lastbil
17 05ScandiaArb, fik fod i klemme
18 05På skib i Randers havnSlagsmål, ramtes af ølflaske i hovedet
08 06Råsted, Råstedbro MejeriArb, styrtede 7 m ned fra stillads
12 06Øster Tørslev, Vestregård1 ½ årig dreng druknet i havebassin #
15 06Øster VellingRytter faldet af hest
16 06Tårngade - BrødregadeFuh, cyklist påkørt af lastbil
16 06Stevnstrup station, nord for...2-årig dreng kørt over af tog, fundet efter 1 time
21 06Randers ZooGæst bidt af bjørn
22 06Mariagervej 79Fuh, 4-årig dreng løb ind i kørende hestevogn
29 06Møllegade - MarkedsgadeFuh, 9-årig dreng væltet på cykel
30 06Mariagervej - BredstrupvejFuh, 15-årig dreng på cykel påkører lastbil #
01 07Storegade 9Arb, smed sparket af hest under skoning
05 07Vester AltanvejFuh, cyklist mod cyklist
05 07MariagervejFuh, hund løb ind i cyklist, der væltede
06 07Rønde - FølleFuh, cyklist mod cyklist
19 07Randers-egnenSkybrud = mange vandfyldte kældre
29 07Fabriksstræde 10 B11 måndeders dreng faldt = hul i panden
30 07AdelgadeFuh, cyklist væltede
02 08VæthArb, fik hånd i rundsav
02 08Markedsgade 10Kvinde faldt på trappe
04 08Herman Stillings VejArb, fik tabte mursten i hovedet
10 08Fastrupsstræde 6 (?)71-årig kvinde gasforgiftet
17 08NørrebrogadeFuh, cyklist væltet
19 08StrømmenVild kvie svømmede ud på holm i Gudenåen
24 08Viborgvej, GrøndalslundFuh, lastbil mod vejtræ, 2 personer kvæstet
24 08HarridslevFuh, 15-årig pige kørt over af hestevogn
26 08RandersGymnastikopvisning = kvæstet ryggen
28 08Karolinegade 1857-årig mand faldt på trappe #
31 08Skansemøllen, møbelfabrikIldløs i fabrikken = falsk alarm ZR + Bv
01 09Neder Hornbæk, AnkergårdUdlænger nedbrændt ZR + Bv
02 09Jernbanegade - KirkegadeFuh, cyklist væltet
02 09Gudenåbadet13-årig dreng kvæstet ved udspring
06 09StrømmenFuh, 2-årig dreng løb ud foran lastbil
08 09Brødregade 13Kvinde faldt på fortov
10 09El-værketArb, faldt 6 meter ned
11 09NyvangsvejArb, kusk styrtede ned fra stillads
13 09Værum FælledArb, bidt i ansigtet af hest
13 09Carolinegade 2 (?)Ildløs = falsk alarm ZR + Bv
17 09Øster Tørslev, GjesinggårdStyrtede med hest
18 09StrømmenFuh, fodgænger påkørt af Taxa
18 09Rosenørnsgade 972-årig kvinde stærkt forbrændt
21 09Nørager, MarienlundArb, sparket af hest i hovedet
24 09Volstrup3-årig dreng fik kogende vand ned over sig
07 10RådhusstrædeFuh, 80-årig kvinde påkørt af cyklist
08 10UdbyoverArb, blev ramt af kalkopløsning i øjnene
08 10Løvenholm SkoveneArb, træ faldt ned over skovarbejder
08 10Hald jernbanestationArb, faldt ned fra godsvogn
11 10KirketorvetMindre ildløs i barberbutik ZR + Bv
11 10LangåFuh, cyklist væltet
12 10El-værketArb, maskinarbejder faldt 10 m ned
15 10Hadsten, KollerupvejArb, damprør sprængte = 1 person skoldet
15 10Vester AltanvejFuh, cyklist væltet
15 10Østervangsvej-MariendalsvejIld i telefonmast = blind alarm ZR + Bv
16 10Randers RebslageriArb, faldt 8 m ned på betongulv #
18 10Mariagervej72-årig mand faldt på gaden
20 10El-værketFuh, lastbil ramte stige = elektriker faldt ned
29 10HobrovejFuh, fodgænger påkørt af hestevogn
30 10Øster Alling, OustrupArb, faldt baglæns ned fra hestevogn
30 10Ud for SvaneapoteketFuh, cyklist væltet
30 10Haveselskabet "Odin"Arb, kom i klemme under havehus
01 11Hadbjerg HedeStanget af vild kvie
01 11FabersvejSpirituspåvirket mand faldet
01 11LimeFuh, løbskkørsel, 2 personer kvæstet
02 11SøndrebroFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet
04 11Strømmen, maskinfabrikArb blev ramt af et jernstykke
11 11NyvangsvejArb, styrtede 6 m ned fra stillads
16 11Allingåbro,maskinfabrik HeklaArb, fik hånden i drejebænk
17 11Randers havn2 kvier styrtede i havnen
17 11Øster Tørslev, TørslevgårdArb, tjenestekarl sparket af hest
25 11MarkedsgadeMand faldt på trappe #
26 11Lærkevej 6Arb, fik varmvandskedel ned over benet
30 11ÅrhusvejFuh, cyklist ramte bil
03 12Store BlichersgadeFuh, 74-årig cyklist væltet
07 12Allingåbro SlagteriArb, faldt ned fra stige
09 12Randers rutebilstationMand faldt på gaden
20 12Engvejen, asfaltfabrikMindre ildløs i silo ZR + Bv
20 12TånumTegnebog med kr. 600,- i septiktank, reddet op
20 12Randers havn81-årig kreaturhandler faldt i havnen #
22 12Læsten10 måneders pige skoldet
22 12Lindbjerg BakkeFuh, løbskkørsel, hesten måtte aflives
22 12Randers AndelssvineslagteriArb, 25 kg tungt låg faldt ned over arm
27 12ØdumFuh, cyklist væltet d. 25. 12
28 12KristrupFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet
30 12Maskinfabrik StrømmenArb, fik støbegods ned over en fod
30 12Sennelsgade 71 ½ - årig pige fik finger i klemme i dør
03 01 1944Randers havnLigfund af mand der forsvandt d. 13 12 1942
03 01RomaltUng mand sprang over hæk = et brækket ben
03 01Halkiersgade - StrømmenFuh, 2 cyklister stødte sammen
10 01GethersvejMand faldt i glat føre
10 01Maskinfabrikken ScandiaArb, fik en finger under jernbjælke
10 01RådhustorvetBeruset mand faldt om, kørt til detentionen
14 01Sct. Peders Gade 24Mand fik flakse i hovedet
14 01Schousgade 1514-årig pige skoldet af kogende vand
14 01Nyvangsvej 33Mand ramt af snebold i øjet
17 01FausingArb, løbskkørsel på mark, 1 person kvæstet
19 01NyvangsvejKvinde faldt på trappe
19 01Zoologisk HaveMalajbjørn flygtet, blev indfanget
20 01Hobrovej 96Gasulykke = Falsk alarm
23 01GassumMand skudt i ansigtet med haglgevær
24 01Stevnstrup SavværkArb, fik tommelfinger i rundsav
25 01St. Blichersgade - HobrovejFuh, kvinde væltede med cyklen
25 01HavnenMand skambidt af hund
28 01Prins Christiansgade 4Ild i gulvbrædder ved ovn - ZR + Bv
30 01Slotsgade 5, Chr. JuncherSabotage, større ildløs - ZR + Bv
31 01SpenstrupHest i brønd, hesten måtte aflives
02 02RåstedFuh, moder med 2 børn påkørt af bil
04 02Vinterslev, TjørnagergårdArb, sparket i hovedet af hest
05 02HadstenHåndboldkamp = dreng fik hjernerystelse
07 02Middelgade, Hotel CornerSprængblyant forårsagede mindre ildløs - ZR + Bv
09 02ToldbodgadeArb, øksen smuttede = kvæstede en hånd
09 02Gl. Hobrovej 2810 mdr.s barn spiste cigaretstumper
15 02Vidarsvej 14Voldsomt hosteanfald = slugte sit gebis
15 02Isenkræmmer Lodberg (?)Butiksrude knust ved et uheld
17 02EnergivejArb, fik et bræt i hovedet fra 3. sals højde
18 02Ved SkydepavillonenArb, fik et træ over det ene ben
21 02Auning, på markvejFuh, jumbe væltede på ujævn vej
21 02VølundsvejKvinde nær gasforgiftet
29 02Sdr. Boulevard, spritfabrikArb, mand faldt og ramte et bord
04 03BrødregadeFuh, 15-årig dreng væltede med cyklen
07 03Hobrovej 14Bombeeksplosion på gaden
08 03Nordostvej 12Lille pige brækkede et ben under leg
11 03Gassum, Over RandrupArb, arm kvæstet i tærskeværk
11 03MariagervejFuh, cyklist påkørte en bil
15 03HobrovejFuh, cykelbud væltede
18 03Jebjerg, UlitsgårdKvinde faldt på trappe
18 03Randers godsbanegårdArb, sparket af hest under indladning af samme
25 03Randers, TrifoliumArb, skar sig i armen med en kniv
25 03MariagervejFuh, cyklist påkørte en lillebil
27 03Århusvej 5Kvinde faldt på bagtrappen, #
27 03Asferg2-årig pige faldt ned fra stol = hjernerystelse
29 03AdelgadeFuh, kvinde påkørt af cyklist
08 04Sct. Peders KirkeBrudens bil gik i stykker, ZR førte bruden til kirken
12 04VestergadeFuh, 74-årig mand væltede med cyklen, #
13 04Østre KirkegårdMand faldt om, sygdom, #
14 04Spentrup, RisagergårdArb, blev sparket i hovedet af en hest
14 04Hadsten DampmølleArb, fik et kamhjul over det ene ben
17 04RandersVognmand udeblev = ZR kørte tvillinger til dåben
17 04Floes - Randers"Niels Ebbesen Egen" transporteret til Randers
18 04TorvegadeFuh, 7-årig dreng påkørt af lastbil
18 04VestergadeKvinde faldt på fortovet
18 04Lindbjerg ForsamlingshusDansede = kvinde brækkede kravebenet
18 04Hald66-årig kvinde faldt om, #
20 04Randers havnRangérmaskine + 2 togvogne afsporet
21 04TvedeArb, faldt fra loftet ned i kostald
21 04Romalt, LadegårdeArb, sparket i ryggen af en hest
24 04StrømmenFuh, 7-årig dreng sprang af bus i fart
24 04Randers Fjord, SvaletørveneStorm = lille båd med 2 personer kæntrede
26 04Middelgade, manufakturbutikArb, fik en større knappenål ind i knæet
01 05Bøgevej 671-årig pige lettere gasforgiftet af bageovn
04 05StoregadeFuh, løbskkørsel
12 05Stadfeldtsvej 7Lille dreng skar sin fod i sandkasse
13 05MosekærArb, fik eleltricitet gennem sig, #
17 05Randers jernbanestationIldløs i godsvogn med halm, ZR + Bv
19 05Nyvej 32-årig dreng druknet i havebassin, #
20 05Tebbestrupvej 2712-årig dreng forbrændt af gasblus
22 05AuningFuh, skoledreng faldt ind under hestevognshjul
23 05Slotsgade - FrederikspladsFuh, 2 cyklister stødte sammen
25 05Langå, banelinienArb, blev ramt i hovedet af en trillende sten
27 05BlenstrupFuh, 4-årig pige faldt af hestevogn
27 05StrømmenFuh, løbskkørsel, 2 personer kvæstet
29 05Ud for MissionshotelletMand faldt på gaden
29 05Nørregade 6Fuh, cyklist kørte ind i butisvindue
29 05Vestergade3½-årig pige faldt ud fra 1. sal
30 05Frederiksplads, ElysiumMand satte sig oveni ølglas
30 05VestergraveDreng faldt ned fra cykelstativ
30 05Randers havn8-årig dreng faldt overbord og druknede, #
30 05DanmarksgadeKvinde faldt død om, #
30 05SønderbækLille dreng faldt og brækkede en arm
30 05VestergadeMand faldt om på gaden
30 05TøjhushavevejSlagsmål, 1 person bragt til sygehuset
31 05EngvejenFuh, 12-årig pige væltet med cyklen
01 06Mariagervej 56Lille dreng spiste sovepiller
01 06Viborgvej 44Dreng fik jernstang i hovedet
02 06RøndeFuh, ældre mand påkørt af mc
03 06Markedsgade 91-års barn faldt ud fra vindue
09 06Vestergade 45, bageriMindre ildløs i bageriet, ZR + Bv
12 06Clausholm Gods6-årig dreng fik en fod i hakkelsesmaskine
13 06Randers, HørningFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet
16 06Råsted MejeriArb, fik en hånd i en valse
16 06Randers, "Maxim"Arb, kvinde fik hånd kvæstet i bonemaskine
17 06Vestergade ved apoteketFuh, cyklist kørte ind i apotekets butiksrude
20 06StoregadeFuh, kvindelig cyklist væltet
20 06EnergivejFuh, 4-årig pige påkørt af cyklist
23 06Lille VoldgadeAmbulancen bremsede op, passager knuste rude
26 06Randers jernbaneterræn44 T lokomotiv afsporet under rangéring
27 06Kristrup, Lykkeshøj4-årig dreng sparket af hest
28 06Randers HospitalArb, udgravning styrtede sammen over mand
28 06VissingFuh, 10-årig pige væltede med cyklen
03 07FredensgadeMand slået ned med blyrør
03 07HandestFuh, hveps i bil = bil mod vejtræ
03 07VorupFuh, 14-årig dreng faldt ned fa mælkevogn
03 07Randers AsfaltfabrikArb, fik en finger læderet
03 07Lervangen 58-årig dreng faldt ned fra vippe
04 07Randers-egnenVarmt vejr = mange dyreredninger
04 07FårupKvinde faldt i hjemmet
04 07AdelgadeNy verdensborger reddet med carbogén
04 07RandersUng kvinde faldt
05 07Gjerlev12-årig dreng sparke af hest
06 07TebbestrupvejFuh, dreng væltet med cykel
06 07Vestergade 31Kvinde slog hånden gennem rude
06 07ØstergadeKvinde slog hånden gennem rude
06 07ØdumKvinde faldt 5 m ned fra altan
07 07Ulstrup Skov5-årig pige bidt af hugorm
10 07Haveselskabet GudenådalenFuh, 6-årig dreng påkørt af cyklist
10 07Randers, Hornbæk KroFuh, kvinde væltede med cyklen
10 07Nyvej 101½-årig pige skoldet af kogende fedt
11 07GrenåvejFuh, 5-årig dreng fik benet i cykelbaghjul
11 07Maskinfabrikken ScandiaArb, fik læderet en hånd
12 07ØstergadeArb, ramt af et tørv fra hejsekran
14 07NørregadeFuh, 2-årig pige løb ud foran bil
14 07HadsundvejFuh, løbskkørsel, hesten omkom
15 07Maskinfabrikken ScandiaArb, fik en hånd under faldhammer
15 07GodsbaneterrænetArb, fik en finger i klemme
18 07KoustedFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet
20 07ÅrhusvejMand faldt hos skomager
20 07Kristrup ved kirkenFuh, 4-årig pige løb ud foran en bil, #
20 07Mariagervej, LangvangZR + politi i kamp i træ mod gal mand med økse
20 07FabersvejFuh, lille dreng påkørt af cyklist
20 07Nordregrave, ArbejderforeningArb, mand mistede to fingre i en markise
21 07Hornbæk, sumpbæverfarmUndsluppen sumpbæver indfanget med net
21 07Århusvej, Carlsberghus5-årig dreng faldt ud fra 2. sal
24 07Tørvebryggen, slagteriIld i brændselsoplag, ZR + Bv
24 07Rådhusstræde, konditoriArb, kvinde fik kogende vand ned over sig
24 07Tånum, grusgravArb, mand begravet i grusgraven
25 07RådhustorvetKvinde fik hedeslag
27 07Vesterport 1Ung mand faldt på trappe
27 07Øster Bjerregrav - TånumFuh, 5-årig pige faldt af hestevogn under kørsel
28 07Randers-egnenVoldsom regn = tagdækningsassistancer
28 07Kristrupvej 132Lille pige faldt ned fra plankeværk
29 07TebbestrupvejMand faldt på vejen
03 08Over Romalt7-årig pige fik en finger i svinghjul
03 08BrødregadeFuh, cyklist væltet
04 08AuningArb, medhjælper faldt og brækkede et ben
04 08HelstedFuh, 4-årig pige fik fod i cyklens forhjul
04 08Randers Zoo4-årig pige bidt i hånden af en abe
04 08HvidemøllevejFuh, cyklist væltede
04 08HavndalKvinde faldt på trappe
05 08Strømmen, motorfabrikArb, fik jernplade over hånden
05 08Vivild KroArb, faldt 4 m ned fra tag under tagtjæring
07 08GudenåbadetKvinde fik hedeslag
07 08MariagervejFuh, kvinde/barnevogn påkørte cyklist
08 08MellerupDyreredning
09 08Pindstrup MoseArb, blev slæbt efter tipvogn
10 08VestergadeFuh, cyklist væltet
11 08Fabersvej - MariagervejFuh, cyklist væltet
11 08Strømmen, Løgstrups PladsArb, fik en papirballe i hovedet
15 08Maskinfabrikken ScandiaArb, fik hånden i klemme i maskine
16 08Vester Altanvej2-årig dreng fik benet i klemme i bænk
17 08Den Kommunale BadeanstaltGæst ramt af nedfalden ovenlysrude
19 08Øster AllingArb, 14-årig dreng mistede en tå i æltemaskine
19 08Maskinfabrikken ScandiaArb, fik tjære i øjnene
19 08Mejlby4-årig dreng fik en hånd i klemme i tærskeværk
19 08DytmærskenGammelt sår sprang op
23 08Energivej 44Lille pige fik kogende fedt over en arm
24 08Vorupkær19-årig hærværksmand skar sig på glasrude
26 08Markedsgades SkoleArb, kvinde faldt på trappe under rengøring
26 08FredensgadeMand fik hedeslag
31 08Nattergalevej 164-årig pige faldt gennem rude og ned i kælder
31 08HvidemøllevejFuh, 12-årig dreng væltede med cyklen
02 09Randers GasværkArb, mand faldt 2 m ned fra rampe
04 09BanegårdshallenSovende mand var død, #
05 09Møllegade - AdelgadeFuh, cyklist påkørte lastbil
05 09Vinterslev10-årig dreng sparket af hest i hovedet
06 09DronningborgArb, et knæ flænget af le
06 09BjerregravArb, brøndborer kvæstede en fod
08 09Randers RebslageriArb, Fik garnspole over benet
09 09LangåArb, fik benet i klemme i tipvogn
09 09Kirketorvet 2Kvinde faldt på trappe
11 09BrødregadeUng mand faldt ned i kælderhals
13 09ÅlumArb, kvæstet af hest under skoning
13 09HarridslevFuh, 11-årig dreng påkørt af bil
14 09Staldgårdsgade 6Bombe smidt ind i værelse, kvinde kvæstet
14 09RådhusstrædeBomber knuser 2 forretninger
18 09GodsbanegårdenArb, i kom i klemme ved læsseperron
19 09DANMARKPOLITIET INTERNERET AF TYSKERNE
21 09Langå, Store LøjstrupArb, faldt ned fra kostaldens loft
21 09MariagervejFuh, cyklist væltet
21 09Vinterslev4-årig pige faldt ned fa hestevogn
21 09Randers, nordøstAssisterede ved fødsel med carbogén
21 09Randers, vestAssisterede ved fødsel med carbogén
25 09Fjordgade 74-årig dreng faldt
26 09SønderbækArb, løbskkørsel, slæbt 200 m på marken, #
27 09Gramsgade - FischersgadeArb, faldt af kulvogn
27 09RådhusstrædeFuh, cyklist væltet
30 09Mariagervej, skotøjsfabrikArb, fik hånen i en valse
30 09RandersStædig ko trukket af sted med kranvogn
02 10FredensgadeKøbmand slået ned
06 10Hobrovej9-årig dreng faldt ned fra træ
09 10UdbynederJagt = vådeskudsulykke
09 10Randers godsbanegårdKo kom i klemme under jernbanevogn
09 10Randers GasværkSatte ild til patron = mistede 2 fingre
10 10Randers HavnArb, blev ramt af et stykke rundjern
12 10Lerbjerg4-længet gård nedbrændt
13 10GrenåvejFuh, sprang af lastbil i fart
16 10Dronningborg MaskinfabrikSygdom
16 10VestrupArb, 9-årig dreng kørt over af roevogn
16 10HobrovejFuh, 12-årig pige væltet med cykel
16 10Nørre HornbækMand faldt om og døde, #
17 10Randers, motorfabrikArb, fik cyankalium sprøjtet i ansigtet
17 10FrederikspladsLig af ufuldbåret barn fundet i kloak
18 10Storegade 11, forretningMand skudt ned, #
20 10ÅrhusvejFuh, 5-årig dreng løb ud foran hestevogn
21 10Møllegade - ThorsgadeFuh, væltet med 3-hjulet varecykel
24 10RandersKvinde forbrændt af spritapparat
24 10Langå, trævarefabrikStorbrand afværget, + Bjerringbro Bv
24 10Hadsten - LerbjergMand ramt af kulstykke fra forbikørende tog, #
26 10DronningensgadeArb, fik hånden i rundsav
28 10Stadfeldtsvej6-årig pige faldt og skar sig på flaske
03 11Søren Møllersgade 22-årig dreng drak hostesaft
03 11HoumedenMand faldt på trappe
03 11VorupBeruser kørt i detentionen
03 11Dalbyover, DemstrupvejArb, elektriker fik højspænding gennem sig, #
08 11Vissing3-årig dreng sparket af hest
08 11Linde, Linde MejeriCentrifuge eksploderede, 1 person kvæstet
10 11Skallekrogen (?)Beruser kørt i detentionen
11 11NyvangsvejBeruset kvinde kørt til detentionen
13 11Hobrovej, ægteskabsopgørZR anholdte manden, kvinden kørt på sygehuset
13 11FrederikspladsMand faldt på stentrappe, #
13 11SlotsgadeUng mand slået ned
13 11Randers, "Maxim"Ung kvinde faldt på trappe
13 11Voldum, Bramstrup1½-årig dreng fik kogende vand over sig
13 11Vestergade 35, LatinergårdenMand og hustru skudt og dræbt, # #
14 11StoregadeMand slået ned
23 11StrømmenFuh, cyklist påkørte elmast
27 11Tebbestrup16-årig hamrede på patron = en læderet hånd
28 11Vester Kirkestræde 373-årig kvinde faldt i hjemmet
30 11Hobro LandevejFuh, cyklist svingede ud foran bil
04 12FrederikspladsFuh, lastbil påkørte en fodgænger
05 12Maskinfabrikken ScandiaArb, fik en finger klemt i drejemaskine
08 12Dr. Lassensgade, "Laksø"Arb, arbejdsdreng gasforgiftet
08 12Etablissement NørreriisBombesprængt
09 12RandersMand faldt på gaden
15 12Vester Velling, Højlund3 gårdlænger nedbrændt, børns leg med ild
19 12NørrebrogadeFuh, cyklist påkørte fodgænger
21 12StrømmenArb, kvinde faldt gennem glastag
21 12Randers-egnenZR havde 61 udrykning i løbet af dagen
22 12ÅlumKvinde skoldet af kogende sylte
22 12BøsbrovejFuh, lille dreng løb ud foran cyklist
23 12Udbyhøjvej, JunchersIld i klædefabrikkens tørrestue, ZR + Bv
27 12AuningFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet
27 12Randers "Maxim"Gæst skar sig på ølglas
27 12ØstergadeFuh, fodgænger påkørt af cyklist
30 12Nyvej 304-årig dreng skoldet af kogende vand
02 01 1945Langå JernbanestationArb, kom i kleme mellem 2 togvogne
03 01 Bøgevej 70Fuh, 7-årig dreng påkørt af mælkevogn
03 01Randers HavnLiget af 25-årig mand fundet, forsvandt 20 12 44
03 01Stemannsgade 11Lille pige skoldet af kogende vand
04 01HaslundÆldre kvinde faldt i glat føre
05 01Randers-egnenSnefald = flere biler i grøften
08 01VestparkenLille pige tilskadekommen ved kælkning
11 01Engvej, lossesporetArb, mand faldt ned fra jernbanegodsvogn
13 01Storegade, "Ritz"Stort slagsmål på dansegulvet
13 01MiddelgadeKvinde faldt på glat fortov
16 01Dronningborg MaskinfabrikArb, mand mistede et fingerled
17 01KondrupNyfødte tvillinger reddet med carbogén
17 01Randers, maskinfabrikArb, fik en jernklods over foden
17 01Strømmens MaskinfabrikArb, kødhakkemaskine faldt ned over foden
17 01HvidstenFuh, ældre mand på cykel væltede på gårdsplads, #
18 01AndelssvineslagterietArb, fik en kniv i låret
20 01RøvedArb, fik fingre i rundsav
26 01 RandersDamehåndboldkamp = en tilskadekommen spiller
31 01Carlsberggården (?)Optøning af vandrør = ild i bygning
03 02Skolevej 11Ild i isolationsmateriale, ZR + Bv
05 02Øster Allé 2477-årig mand faldt ned gennem ovenlysvindue
06 02ØstergadeFuh, lastbil "tabte" påhængsvognen
08 02Anemonevej, Storgården6-årig pige ramt af spritflamme, #
08 02Lem MarkGård nedbrændt, ZR + Bv
09 02GodsbanegårdenArb, fik en tønde fisk ned over sig
09 02TrangstrædeHusgavl i gammelt hus faldt sammen
12 02Råsted Mark, KærgårdArb, fik fingre i roerenseren
13 02ØlstFuh, løbskkørsel, 1 person alvorligt kvæstet
14 02Udbyhøjvej, klædefabrikFuh, hestevogn mod gitterport
15 02Nyvej 102-årig pige slugte en lille porcelænsfigur
16 02Brødregade 25Arb, fik en vægt over hånden
23 02Auning, SkovvangÆldre mand faldt i hjemmet
24 02Nørregade - FabriksstrædeBombeeksplosion, ejendom nedbrændt, ZR + Bv
26 02Mariager, SemMand og 10-årig søn kvæstet af granat
27 02HingeArb, fik hånden i avnebæseren
02 03Pindstrup MosebrugArb, mistede en hånd i brændehuggeren
03 03Østergade 6Butiksrude knust
06 03Østergrave, pakhusPakhus udbrændt, ZR + Bv
21 03Langå, LangagergårdArb, løbskkørsel på mark, 1 person kvæstet
21 03ØlstFuh, cyklist væltet
24 03UdbyhøjvejFuh, 13-årig dreng væltede med cyklen
24 03ØstergadeFuh, kvinde påkørt af bil
24 03Lem HoldepladsFuh, 5-årig pige løb ud foran lastbil
31 03Lem Holdeplads14-årig dreng faldt ned fra træ
31 03Over Hornbæk, HadsundvejFuh, 40-årig cyklist væltet med cyklen
06 04SlotsgadeFuh, 12-årig pige kørt over af hestevogn
06 04MiddelgadeFuh, lastbil mod bil og mod butiksrude
09 04NielstrupFodboldkamp = spiller brækkede benet
11 04KirketorvetFuh, cyklist væltet
14 04Carolinegade, skibssmedIldløs i træværk bag kakkelovn, ZR + Bv
14 04Vorup, ÅrhusvejFuh, kvinde påkørt af cyklist
16 04TånumgårdArb, 15-årig dreng brækkede benet under tromling
17 04VorupArb, styrtet ned fra stillads
18 04MiddelgadeSprængt vandrør = større vandskade
18 04Randers, maskinfabrikArb, fik foden i klemme
19 04Randes StadionFodboldtræning = et kvæstet knæ
21 04Maskinfabrikken StrømmenArb, fik glødende jern over benet
23 04RådhustorvetFuh, 11-årig dreng på cykel kørte mod en mur
23 04Nørre Boulevard 472-årig dreng faldt og slog baghovedet
23 04Bellisvej 2017-årig dreng brækkede armen i slagsmål
23 04Schaldemosevej 194-årig dreng faldt ind under bil
24 04Provstegade30-årig kvinde indtog for mange sovetabletter
25 04Hobrovej ved nr. 50Fuh, cyklist væltet
28 04Randers-egnen50 udrykninger i dag lørdag
30 04ÅrslevvejArb, fik jernstang i hovedet
30 04Randers GasværkArb, fik en tipvogn over foden
05 05Vester Allé 21-årig pige kvalt i dynen, #
05 05SøndergadeFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet
05 05Ridehusvej12-årig pige kvæstet efter leg med fænghætter
06 05Randers, ved TøjhusetFuh, cyklist væltet
07 05StaldgårdsgadeMand ramt af skud i låret
07 05VestergadeFuh, cyklist påkørt af tysk lastbil
07 05Vester AltanvejFuh, 14-årig cyklende pige væltet af hund
08 05TvedeFuh, cyklist væltet (russer undsluppet fra tyskerne)
08 05Gjerlev2 drenge, 8 og 9 år, legede med håndgranat, # #
12 05MiddelgadeFuh, cyklist væltet
14 05Nyhåbsvej 42-årig pige skåret sig på urtepotte
18 05Eksercerplads2 drenge, 4 og 8 år, kvæstet af håndgranat
21 05Randers ZooMand faldt ned fra rutchebane
22 05ErslevFuh, kvinde fundet bevidstløs ved sin cykel
22 05VissingFuh, mc kørte mod lysmast
22 05HobrovejFuh, cyklende kvinde bidt af hund
29 05StrømmenFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet
06 06Gjerlev ØstermarkFuh, løbskkørsel, 3-årig pige kvæstet
15 06Nygade 14Beruset mand faldt på trappe
15 06ViborgvejFuh, løbskkørsel, 1 person kvæste09 07
20 06Yder Bjerregrav8-årig dreng ramt af en le i hovedet
21 06Hobrovej 9Far, mor og 5-årig datter gasforgiftet, # # #
22 06KristrupFuh, 10-årig dreng væltet med cyklen
22 06EngboulevardenFuh, cyklist væltet
22 06ÅrslevArb, mand faldt i ælteværket
09 07Dagsvad MejeriArb, fik armen i isknusemaskine
13 07Langå jernbanestationArb, rangéruheld, 1 portør kvæstet
16 07Rosendal6-årig dreng faldt og forskar en fod
16 07Vidarsvej2-årig dreng beskadigede et øje under leg
19 07Øster Tørslev, VestergårdArb, tjenestekarl sparket af hest i maven
23 07Trustrup2 heste stukket ihjel af rasende bier
23 07Hotel RandersArb, rengøringskone faldt på trappe
23 07BendstrupFuh, kvinde væltet med cykel
30 07Møllersgade 3412-årig dreng faldt ned fra stakit
30 07Ud for Spørring KroFuh, cyklist væltet
30 07Fårup Mark5-årig dreng bidt af hugorm
03 08Vester Allé 31Arb, kvinde fik ild i håret under optænding
03 08HadstenFuh, 12-årig cyklende dreng dræbt af toget #
04 08Lime, LimegårdArb, tømrer faldt ned fra tag
04 08TrangstrædeFuh, 1½ -årig dreng kørt over af hestevogn
06 08Jebjerg, ØstergårdArb, gårdejer faldt af stejlende hest
07 08Århusvejen, møbelfabrik"Skansemøllen" nedbrændt, lynnedslag ZR + Bv
09 08AskildrupFuh, mand påkørt af lastbil og dræbt #
14 08Hadsundvej - ThorsgadeFuh, cyklist påkørte hellefyr
15 08Mariagervej 32Arb, fik en finger i maskinsav
16 08Tøjhushavevej 2835-årig mand aldt om på gaden og døde, #
18 08ØstervangsvejFuh, cyklist væltet
27 08Randers, markedspladsenMand overfaldet af uvan tyr
28 08LøvskalMand blev utilpas og døde, #
06 09Frisenvold, øvelsesskydningVådeskud, menig ramt af træprojektil
14 09Laurbjerg, Sønderlund SkovArb, ramt af jernsplint under stødoptagning
22 09Thorsgade 4Kvinde faldt på trappe
24 09Randers12-årig dreng legede med patron = en kvæstet hånd
24 09Tjærbyvej 22Arb, mistede en finger i motorbådsaksel
24 09Støvring ved RandersArb, økse smuttede = kvæstet skinneben
27 09MarkedspladsenStørre slagsmål, kvinde brækkede et ben
01 10Nyvangsvej 95Kvinde nær kvalt af kødben
01 10Hobrovej - Vester AltanvejFuh, bil mod droske
01 10JernbaneterrænetStor samaritterøvelse
02 10Hobrovej ved HelstedgårdKvindelig rytter kastet af løbsk hest
, #
05 10RandersArb, fik mursten i hovedet
05 10Langå MarkArb, gårdejer brækkede en tå
08 10VestergadeFuh, cyklende kvinde påkørt af bil
08 10StrømmenFuh, cyklist væltet
08 10Ålum Østermark1½ -årig pige fik kogende vand ned over sig
08 10Staldgårdsgade 4Mand faldt på trappe
11 10HvidstenArb, 15-årig tjenestedreng sparket af hest, #
12 10Ved Fladbro KroFuh, beruset cyklist væltet
17 10RandersFuh, kvinde væltede med cyklen
18 10Boulevardgården 81 ½ -årig dreng skoldet af kogende vand
18 10Vester VellingFuh, 4-årig pige løb ud foran lastbil
19 10Stadfeldtsvej 438-årig dreng forgiftet af kage
23 10Junchers KlædefabrikArb, lærling fik en hånd i en maskine
23 10BrødregadeBeruser smadrer en butiksrude
25 10Randers GasværkArb, fik kvæstet en hånd
25 10Strømmen 14Artb, blev kvæstet af slibesten i ansigtet
27 10VorupFuh, kusk faldt ned og ind under vognen
29 10Selling3 børn kvæstet ved leg med sprængstoffer
29 10HelstrupFuh, fodgænger påkørt af en taxavogn
31 10Ved RandersFuh, mand påkørt af lastbil
10 11Randers-egnenOversvømmelser = mange assistancer
19 11MarkedsgadeFuh, cyklist væltet
20 11TørvebryggenArb, faldt ned fra jernbanevogn
20 11Dytmærsken 161½ -årig dreng drak saltsyre
20 11VesterportFuh, 7-årig dreng cyklede ind i lastbil
21 11Kristrup, KirkebakkenFuh, løbskkørsel, 2 personer kvæstet
23 11Langå, bro ved GudenåArb, 2 mand ramt af væltet brobue, den ene, #
26 11RådhustorvetFuh, mc mod bil
26 11HvidemøllevejFuh, ældre kvinde gik ud foran bil
27 11JennumMand faldt og blev sparket af hest
27 11Fuglebakken4-årig dreng faldt i glat føre
30 11SpritfabrikkenArb, mand faldt 4 m ned i gærekar
30 11Randers havn, produkthandelArb, fik en jernbjælke ned over sig
13 12Dronnningborg, TjærebyvejFuh, cyklist påkørt af flugtbilist
18 12Grensten9-årig dreng alvorligt forbrændt
24 12Langå jernbanestationArb, mand ramt af lokomotiv
24 12Hobrovej - Vestre AltanvejFuh, bil mod mc
29 12Trapsgade14-årig dreng fik læderet hånden af detonator
31 12SkanderborggadeFuh, mc væltet
31 12Udbyhøjvej - ØstervangsvejFuh, varebil mod lysmast, 8 lettere kvæstet
31 12Stadfeldtsvej 29Forbrændt af flamme fra kakkelovn

03 07FredensgadeMand slået ned med blyrør
03 07HandestFuh, hveps i bil = bil mod vejtræ
03 07VorupFuh, 14-årig dreng faldt ned fa mælkevogn
03 07Randers AsfaltfabrikArb, fik en finger læderet
03 07Lervangen 58-årig dreng faldt ned fra vippe
04 07Randers-egnenVarmt vejr = mange dyreredninger
04 07FårupKvinde faldt i hjemmet
04 07AdelgadeNy verdensborger reddet med carbogén
04 07RandersUng kvinde faldt
05 07Gjerlev12-årig dreng sparke af hest
06 07TebbestrupvejFuh, dreng væltet med cykel
06 07Vestergade 31Kvinde slog hånden gennem rude
06 07ØstergadeKvinde slog hånden gennem rude
06 07ØdumKvinde faldt 5 m ned fra altan
07 07Ulstrup Skov5-årig pige bidt af hugorm
10 07Haveselskabet GudenådalenFuh, 6-årig dreng påkørt af cyklist
10 07Randers, Hornbæk KroFuh, kvinde væltede med cyklen
10 07Nyvej 101½-årig pige skoldet af kogende fedt
11 07GrenåvejFuh, 5-årig dreng fik benet i cykelbaghjul
11 07Maskinfabrikken ScandiaArb, fik læderet en hånd
12 07ØstergadeArb, ramt af et tørv fra hejsekran
14 07NørregadeFuh, 2-årig pige løb ud foran bil
14 07HadsundvejFuh, løbskkørsel, hesten omkom
15 07Maskinfabrikken ScandiaArb, fik en hånd under faldhammer
15 07GodsbaneterrænetArb, fik en finger i klemme
18 07KoustedFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet
20 07ÅrhusvejMand faldt hos skomager
20 07Kristrup ved kirkenFuh, 4-årig pige løb ud foran en bil, #
20 07Mariagervej, LangvangZR + politi i kamp i træ mod gal mand med økse
20 07FabersvejFuh, lille dreng påkørt af cyklist
20 07Nordregrave, ArbejderforeningArb, mand mistede to fingre i en markise
21 07Hornbæk, sumpbæverfarmUndsluppen sumpbæver indfanget med net
21 07Århusvej, Carlsberghus5-årig dreng faldt ud fra 2. sal
24 07Tørvebryggen, slagteriIld i brændselsoplag, ZR + Bv
24 07Rådhusstræde, konditoriArb, kvinde fik kogende vand ned over sig
24 07Tånum, grusgravArb, mand begravet i grusgraven
25 07RådhustorvetKvinde fik hedeslag
27 07Vesterport 1Ung mand faldt på trappe
27 07Øster Bjerregrav - TånumFuh, 5-årig pige faldt af hestevogn under kørsel
28 07Randers-egnenVoldsom regn = tagdækningsassistancer
28 07Kristrupvej 132Lille pige faldt ned fra plankeværk
29 07TebbestrupvejMand faldt på vejen
03 08Over Romalt7-årig pige fik en finger i svinghjul
03 08BrødregadeFuh, cyklist væltet
04 08AuningArb, medhjælper faldt og brækkede et ben
04 08HelstedFuh, 4-årig pige fik fod i cyklens forhjul
04 08Randers Zoo4-årig pige bidt i hånden af en abe
04 08HvidemøllevejFuh, cyklist væltede
04 08HavndalKvinde faldt på trappe
05 08Strømmen, motorfabrikArb, fik jernplade over hånden
05 08Vivild KroArb, faldt 4 m ned fra tag under tagtjæring
07 08GudenåbadetKvinde fik hedeslag
07 08MariagervejFuh, kvinde/barnevogn påkørte cyklist
08 08MellerupDyreredning
09 08Pindstrup MoseArb, blev slæbt efter tipvogn
10 08VestergadeFuh, cyklist væltet
11 08Fabersvej - MariagervejFuh, cyklist væltet
11 08Strømmen, Løgstrups PladsArb, fik en papirballe i hovedet
15 08Maskinfabrikken ScandiaArb, fik hånden i klemme i maskine
16 08Vester Altanvej2-årig dreng fik benet i klemme i bænk
17 08Den Kommunale BadeanstaltGæst ramt af nedfalden ovenlysrude
19 08Øster AllingArb, 14-årig dreng mistede en tå i æltemaskine
19 08Maskinfabrikken ScandiaArb, fik tjære i øjnene
19 08Mejlby4-årig dreng fik en hånd i klemme i tærskeværk
19 08DytmærskenGammelt sår sprang op
23 08Energivej 44Lille pige fik kogende fedt over en arm
24 08Vorupkær19-årig hærværksmand skar sig på glasrude
26 08Markedsgades SkoleArb, kvinde faldt på trappe under rengøring
26 08FredensgadeMand fik hedeslag
31 08Nattergalevej 164-årig pige faldt gennem rude og ned i kælder
31 08HvidemøllevejFuh, 12-årig dreng væltede med cyklen
02 09Randers GasværkArb, mand faldt 2 m ned fra rampe
04 09BanegårdshallenSovende mand var død, #
05 09Møllegade - AdelgadeFuh, cyklist påkørte lastbil
05 09Vinterslev10-årig dreng sparket af hest i hovedet
06 09DronningborgArb, et knæ flænget af le
06 09BjerregravArb, brøndborer kvæstede en fod
08 09Randers RebslageriArb, Fik garnspole over benet
09 09LangåArb, fik benet i klemme i tipvogn
09 09Kirketorvet 2Kvinde faldt på trappe
11 09BrødregadeUng mand faldt ned i kælderhals
13 09ÅlumArb, kvæstet af hest under skoning
13 09HarridslevFuh, 11-årig dreng påkørt af bil
14 09Staldgårdsgade 6Bombe smidt ind i værelse, kvinde kvæstet
14 09RådhusstrædeBomber knuser 2 forretninger
18 09GodsbanegårdenArb, i kom i klemme ved læsseperron
19 09DANMARKPOLITIET INTERNERET AF TYSKERNE
21 09Langå, Store LøjstrupArb, faldt ned fra kostaldens loft
21 09MariagervejFuh, cyklist væltet
21 09Vinterslev4-årig pige faldt ned fa hestevogn
21 09Randers, nordøstAssisterede ved fødsel med carbogén
21 09Randers, vestAssisterede ved fødsel med carbogén
25 09Fjordgade 74-årig dreng faldt
26 09SønderbækArb, løbskkørsel, slæbt 200 m på marken, #
27 09Gramsgade - FischersgadeArb, faldt af kulvogn
27 09RådhusstrædeFuh, cyklist væltet
30 09Mariagervej, skotøjsfabrikArb, fik hånen i en valse
30 09RandersStædig ko trukket af sted med kranvogn
02 10FredensgadeKøbmand slået ned
06 10Hobrovej9-årig dreng faldt ned fra træ
09 10UdbynederJagt = vådeskudsulykke
09 10Randers godsbanegårdKo kom i klemme under jernbanevogn
09 10Randers GasværkSatte ild til patron = mistede 2 fingre
10 10Randers HavnArb, blev ramt af et stykke rundjern
12 10Lerbjerg4-længet gård nedbrændt
13 10GrenåvejFuh, sprang af lastbil i fart
16 10Dronningborg MaskinfabrikSygdom
16 10VestrupArb, 9-årig dreng kørt over af roevogn
16 10HobrovejFuh, 12-årig pige væltet med cykel
16 10Nørre HornbækMand faldt om og døde, #
17 10Randers, motorfabrikArb, fik cyankalium sprøjtet i ansigtet
17 10FrederikspladsLig af ufuldbåret barn fundet i kloak
18 10Storegade 11, forretningMand skudt ned, #
20 10ÅrhusvejFuh, 5-årig dreng løb ud foran hestevogn
21 10Møllegade - ThorsgadeFuh, væltet med 3-hjulet varecykel
24 10RandersKvinde forbrændt af spritapparat
24 10Langå, trævarefabrikStorbrand afværget, + Bjerringbro Bv
24 10Hadsten - LerbjergMand ramt af kulstykke fra forbikørende tog, #
26 10DronningensgadeArb, fik hånden i rundsav
28 10Stadfeldtsvej6-årig pige faldt og skar sig på flaske
03 11Søren Møllersgade 22-årig dreng drak hostesaft
03 11HoumedenMand faldt på trappe
03 11VorupBeruser kørt i detentionen
03 11Dalbyover, DemstrupvejArb, elektriker fik højspænding gennem sig, #
08 11Vissing3-årig dreng sparket af hest
08 11Linde, Linde MejeriCentrifuge eksploderede, 1 person kvæstet
10 11Skallekrogen (?)Beruser kørt i detentionen
11 11NyvangsvejBeruset kvinde kørt til detentionen
13 11Hobrovej, ægteskabsopgørZR anholdte manden, kvinden kørt på sygehuset
13 11FrederikspladsMand faldt på stentrappe, #
13 11SlotsgadeUng mand slået ned
13 11Randers, "Maxim"Ung kvinde faldt på trappe
13 11Voldum, Bramstrup1½-årig dreng fik kogende vand over sig
13 11Vestergade 35, LatinergårdenMand og hustru skudt og dræbt, # #
14 11StoregadeMand slået ned
23 11StrømmenFuh, cyklist påkørte elmast
27 11Tebbestrup16-årig hamrede på patron = en læderet hånd
28 11Vester Kirkestræde 373-årig kvinde faldt i hjemmet
30 11Hobro LandevejFuh, cyklist svingede ud foran bil
04 12FrederikspladsFuh, lastbil påkørte en fodgænger
05 12Maskinfabrikken ScandiaArb, fik en finger klemt i drejemaskine
08 12Dr. Lassensgade, "Laksø"Arb, arbejdsdreng gasforgiftet
08 12Etablissement NørreriisBombesprængt
09 12RandersMand faldt på gaden
15 12Vester Velling, Højlund3 gårdlænger nedbrændt, børns leg med ild
19 12NørrebrogadeFuh, cyklist påkørte fodgænger
21 12StrømmenArb, kvinde faldt gennem glastag
21 12Randers-egnenZR havde 61 udrykning i løbet af dagen
22 12ÅlumKvinde skoldet af kogende sylte
22 12BøsbrovejFuh, lille dreng løb ud foran cyklist
23 12Udbyhøjvej, JunchersIld i klædefabrikkens tørrestue, ZR + Bv
27 12AuningFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet
27 12Randers "Maxim"Gæst skar sig på ølglas
27 12ØstergadeFuh, fodgænger påkørt af cyklist
30 12Nyvej 304-årig dreng skoldet af kogende vand
02 01 1946Randers RebslageriArb, kvinde fik arm knust i pakkemaskine
03 01Randers KvægtorvArb, stanget af tyr
03 01Kristrup MøllergårdVagabond faldt ned fra høloftet
08 01LimeArb, dræbt af elektricitet, #
08 01Østergrave 1111-årig dreng jog arm gennem rude
09 01Nørrebrogade 29Arb, 14-årig arbejdsdreng læderede en finger
10 01Randers ved GasværketFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet
12 01AndelssvineslagterietArb, skar sig i hånden
12 01RandersFuh, cyklist styrtede, sygdom og døde, #
19 01Spenstrup MaskinsnedkeriArb, fik 3 fingre i fræsermaskine
19 01Danmarksgade - V. AltanvejFuh, ung mand undgik påkørsel af bil
19 01Randers FjordMand redder kvinde fra at drukne
25 01Thorsgade - SandgadeFuh, cyklist påkørte en bil
26 01Buchtrups MaskinfabrikArb, fik boremaskine i hovedet
26 01Sct. Peders Tværvej 2 (?)Kvinde faldt på trappe
26 01Randers havnFuh, hestevogn uden hest kørte i havnen
28 01LangåUng mand faldt i skoven
28 01Fasanvej 7Fuh, chauffør i klemme ml. bil og port
28 01Randers3 uheld under skøjteløb
28 01AssentoftFuh, kvinde væltede med cyklen
29 01Lodsejervej 193-årig pige fik finger i klemme i dør
29 01Randers RebslageriArb, kvinde læderede 3 fingre i maskine
30 01Vognfabrikken ScandiaArb, karetmager faldt ned i montørgrav
31 01Randers-egnenGlatte veje = mange biler i grøften
01 02SøndergadeFuh, gående kvinde påkørt af bil
02 02Zoologisk HaveFuh, 12-årig dreng væltede med cyklen i Zoo
05 02Viborg LandevejFuh, pige fundet bevidstløs ved sin cykel
05 02Gjerlev jernbanestation5-årig pige fik voldsomt næseblod
06 02Over FussingFuh, kvinde væltede med cyklen
07 02Dyrskuegade 1 (?)Ild i tøj i klædeskab, + Bv
08 02Mariagervej10-årig dreng fik skudt en pil i øjet
08 02Møllegade - MarkedsgadeFuh, bagersvend påkørt af bil
09 02RandersFuh, bybud væltede med cyklen
11 02StrømmenFuh, løbskkørsel, hestevognen ramte ZR-amb.
12 02Allestrupgård PlantageFuh, hestekøretøj kørte i mosen
13 02Askildrup, AmstrupgårdArb, fik hånden i rundsav
14 02Kristrup, PetersgårdArb, løbskkørsel på mark, 1 person kvæstet
16 02HaslundMilitærøvelse = rekrut skudt i maven
16 02UdbyhøjvejFuh, 10-årig dreng faldt af hestevogn
16 02StevnstrupFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet
16 02FårupArb, ramt af jernstang over højre ben
16 02Gl. Hobrovej 8Fuh, 13-årig dreng påkørt af bil
18 02StrømmenFuh, ung mand påkørt af rutebil
19 02TorvegadeFuh, kvinde påkørt af bil
20 02Vester BoulevardFuh, bil mod vejtræ, 3 kvæstet
21 02Kristrup, PetersgårdArb, sparket i hovedet af en plag
25 02HospitalsgadeKvinde faldt i glat føre
25 02Prins Christians Gade 4Kvinde faldt i hjemmet
25 02MøllegadeKvinde faldt i glat føre
25 02HovedbanegårdenArb, kvinde faldt under rengøring
25 02Vestergrave 6Ældre mand gasforgiftet, blev reddet
01 03Vesterport 9Ung kvinde faldt på trappe
02 03Nordvestvej9-årig dreng kvæstet under kælkning
02 03Asferg8-årig pige fik stempelfarve i øjnene
04 03ViborgvejArb, kom i klemme mellem 2 lastbiler
12 03Møbelfabrikken OdinArb, mistede en finger i rundsav
12 03Fabersvej 34 AArb, vicevært kulilteforgiftet, blev reddet
15 03Gammel Stationsvej 277-årig kvinde lå på gulvet 1 døgn, #
20 03Auning10-årig dreng kvæstet af kanonslag
20 03Jernbanegade - St. VoldgadeFuh, mc påkørte en renovationsvogn
20 03Nyvangsvej4-årig dreng fik skovl i hovedet under leg
21 03Ved Hotel RosenArb, kom i klemme i gravemaskine
21 03Randers - BjergbyFuh, bil kørte mod vejtræ, 4 personer kvæstet
23 03TangeKvinde faldt ned fra stol
25 03Strømmen MaskinfabrikArb, fik hånden i fræsermaskine
26 03EngboulevardenFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet
29 03LimeVejtromle sank ned i blød jord
08 04Råsted, Terp-broenFuh, 10-årig pige med 1-årig dreng påkørt af bil
11 04Storegade 15, AutomatcaféenArb, kvinde gled på køkkengulvet
12 04VestergadeKvinde ramt af nedstyrtet gesims
13 04Randers Zoo2 bjørne kunne ikke komme ned fa træ
13 04Randers5-årig pige faldt på gaden
15 04LimeArb, 80-årig mand faldt ned fra hestevogn
15 04Vestergrave 32, bogtrykkeriMindre ildløs, ZR + Bv
16 04StrømmenMand faldt bevidstløs om, sygdom
17 04EksportslagterietArb, mand stanget af vild kvie
17 04Gl. Hobrovej, leverpostejfabrikArb, pølsemager skar sig i låret
18 04Vorup, Kirkevej 23Fuh, mc væltet
19 04NørrebrogadeFuh, bil mod Taxa
20 04Hvidsten, motorløbMc-rytter kørte af banen i 3. etape
20 04Mariagervej, Den Gl. KroMand faldt ned fra loftet
20 04Hobrovejens Skole2 drenge legede med krudt = eksplosion
21 04St. Blichersgade 10Mand fik et stort træstykke ned over foden
21 04BanegårdshallenKvinde faldt om, sygdom
21 04Asavænget7-årig dreng brækkede et ben under leg
21 04Møllegade 20Tagbrand, ZR + Bv
22 04Adelgade 5Fuh, 11-årig pige væltet med cyklen
22 04Neder Bjerregrav2 gårdlænger nedbrændt, ZR + Bv
23 04Fenrisvej 162-årig dreng styrtet ud fra 2. sal
23 04Hobrovej 6Fuh, parkeret ZR-ambulance rullede ind i butiksrude
23 04Stadfeldtsvej 433-årig dreng faldt i hjemmet
30 04Jebjerg MølleArb, møller faldt 8 m ned
02 05Ved Markedsgades SkoleÆldre mand styrtede ned ad skrænt
02 05Fjordgade 32-årig pige styrtet ned fra 1. sal
04 05RåstedArb, brændekløvning = mand kvæstet i ansigtet
04 05SkovgårdsgadeMans sparket bagi af hest
04 05Møllegade 3Fuh, 7-årig pige løb ud foran mc
06 05Laurbjerg, SofienlystFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet
06 05Viborgvej ved stadionFuh, kvindelig cyklist væltet af hund
06 05Stadfeldtsvej 392-årig dreng drak stenkulsnafta
06 05EngvejFuh, mc påkørte en bil
08 05Sct. Peders GadeFuh, 6-årig pige påkørt af hestevogn
16 05AsfergArb, smedesvend sparket i hovedet af hest
18 05Volk MølleFuh, fodgænger kørt ned af bil efter motorløb
18 05Volk MølleFuh, ny fodgænger kørt ned af bil efter motorløb
29 05??Fuh, mc væltet, 2 lettere kvæstet
29 05Stadfeldtsvej 74-årig dreng faldt på trappe
29 05Randers-egnen6 dyreredninger i det varme vejr
30 05Randers-egnen8 dyreredninger i det varme vejr
30 05Randers GasværkSilobrand - ZR + BV
30 05Gl. Hobrovej, lervarefabrikIld i brændebunke - ZR + BV
31 05St. Voldgade - KirkegadeFuh, cyklist påkørt af bil
31 05Hammershøj, KringelhovgårdDyreredning
31 05PindstrupKvinde faldt og brækkede et ben
02 06Randers HavnStørre katastrofeøvelse med over 100 medvirkende
03 06Nørrebrogade 26Mand fik læderet hånden af et projektil
03 06RandersKvinde faldt på fortovet
03 06SlyngborggadeÆldre mand faldt på fortovet
03 06Hadsund-Banen i RandersMotortoget påkørte nogle godsvogne, 2 kvæstet
06 06KristrupFuh, 14-årig dreng væltet med cyklen
12 06Vestergrave, tandhjulsfabrikArb, blev ramt af smergelsten i ansigtet
13 06UdbyhøjvejFuh, 7-årig pige påkørt af bil
15 06ÅrhusvejFuh, mc påkørte kvindelig cyklist
19 06Vester Boulevard ved nr. 14Fuh, løbskkørsel, 6-årig dreng kvæstet
20 06Ølst15-årig dreng sparket af hest
27 06Randers HavnEt læs jernrør faldt i havnen under losning
28 06Stadfeldtsvej1-årig pige stak sig i øjet med noget stålstråd
28 06Vestergade 65-årig pige faldt på trappe
28 06Strømmen, produkthandelArb, fik en hånd læderet
29 06Støvring MarkFuh, mand påkørt af rutebil
29 06Møbelfabrikken OdinArb, fik venstre hånd i rundsav
29 06LæstenKakkelovn væltede ned over 5-årig pige
01 07Asavænget3-årig dreng faldt ned fra 1. sal i nybygning
02 07Hobrovej ved HelstedgårdFuh, mc væltet
02 07FredensgadeFuh, kvinde væltet med cykel
05 07ParkboulevardenFuh, cyklist væltet
05 07Skanderborgvej ved nr. 61Fuh, 4-årig dreng påkørt af mælkevogn
09 07Fjordgade 9Mand faldt og brækkede et ben
09 07Boulevardgården 3 (?)5-årig dreng faldt
09 07Nær GudenåbadetFuh, 2 cykliste kørte sammen
11 07Randers8-årig forskar sig på et glasskår
11 07Hadsundvej 22Arb, mand faldt ned fra stige i 2. sals højde
11 07GimmingArb, fik foden under hestevogn
13 07MiddelgadeFuh, mand påkørt af bil
15 07MariagervejFuh, bil mod bil
16 07UdbyhøjvejFuh, cyklist væltet
16 07VestergadeFuh, 78-årig døv mand gik ud foran mc
16 07Vorup, metalvarefabrikArb, mistede en finger i maskine
18 07GjerlevUng kvinde alvorligt skoldet af kogende vand
18 07Ølst, KærgårdArb, gårdejer sparket af hest
18 07Snæbum SøEftersøgning af druknet ung mand, + ZR Hobro
19 07Haslund10-årig dreng fik hælen i slåmaskine
22 07Kristrup, Engboulevarden 102-årig dreng faldt ud fra 1. sal
22 07HadsundvejFuh, cyklende kvinde med lille dreng væltet
22 07Rosengade 8Mand faldt på trappe
24 07Randers, VestparkenTræ revet over af eksplosion
25 07Stemannsgade 5Ildløs = glemt flæskesteg, ZR + Bv
25 07HaslundFuh, lastbil med en tyr væltet, 13-årig dreng kvæstet
26 07GudenåbadetUng kvinde forvred håndleddet
26 07Ved banegården2-½-årig dreng snublede og kvæstede hovedet
26 07Hobrovej ved HelstedgårdFuh, cyklende kvinde ud foran mc, 3 kvæstede
31 07SpentrupKostald og lade nedbrændt
02 08Fårup jernbanestationArb, mand fik jernbaneskinne ned over foden
02 08Kærgade ved nr. 3810-årig pige sparket af hest
02 08VorupFuh, mc knust under lastbil
06 08UdbyhøjvejFuh, cyklist væltet
06 08Lorentzgade 2, mejeriudsalgKvinde faldt på trappe og skar sig på mælkeflaske
12 08Vestergade 8, dampfarveriTagbrand ved skorsten, ZR + Bv
13 08Vissing MarkArb, fik en finger læderet i selvbinder
13 08Vestergrave10-årig dreng faldt under leg og brækkede en arm
14 08Steen Blichers Gade 24Ild i 2 baghuse, ZR + BV
14 08MellerupFuh, mc kørte mod lastbil
14 08Randers-egnenKraftigt regnvejr = en del vandskader
19 08HarridslevFuh, ZR-ambulance mod lastbil
20 08Herman Stillingsvej 112-årig pige skoldet af kaffe
20 08Randers - HadsundFuh, beboelsesvogn brød sammen
22 08GudenåbadetLille deng trådte på nogle glasskår
23 08Assentoft, HørningFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet
23 08RandersArb, mand faldt ned fra jernbanevogn
26 08Ved GudenåbadetFuh, 12-årig pige væltede med cyklen
27 08AuningArb, mand begravet i udgravning
27 08Tørvebryggen10-årig dreng sprang ud på lavt vand = kvæstet
27 08Randers8-årig dreng stak sig under foden
28 08MellerupDyreredning
02 09AssentoftFuh, mc påkørte en bil
03 09Maskinfabrikken ScandiaArn, fik en jernkasse over foden
04 09HaldArb, smed sparket af hest under skoning
04 09Randers - HobroFuh, mc væltet ved Helstedgård, 2 kvæstet
05 09Fuglebakken 33Kvinde faldt på trappe
06 09Ydunsvej 966-årig mand sank død om, #
07 09Hospitalsgade - VestergraveFuh, 10-årig dreng væltede med cyklen
07 09Maskinfabrikken StrømmenArb, mand fik jernplade ned over benene
07 09ÅrhusvejFuh, mc påkørte 2 heste
09 09Randers-egnen15 dyreredninger i de seneste dage
10 09St. Voldgade - VestergadeFuh, mand påkørt af isbil
10 09KondrupArb, mand faldt ned fra tag
11 09Dr. Lassensgade4-årig dreng faldt på trappe
11 09Hobrovej, Realskolen12-årig pige faldt i skolegården
11 09Mariagervej, planteskole3-årig pige faldt på trappe
11 09BøsbrovejFuh, cyklist væltet
14 09Hadsundvej 54Kvinde styrter sig ud fra 1. sal
17 09Uggelhuse3-årig dreng skoldet af kogende vand
17 09UdbyhøjvejFuh, 10-årig dreng løb ud foran ZR-ambulance
18 09Langå JernbanestationArb, funktionær faldt ind under toget, #
23 09Dronningborg Boulevard 2710-årig dreng faldt ned fra træ
26 09Tjærbyvej 35Arb, murer faldt ned fra stillads
26 09Vorup, Kærgade 48Mand fundet død i sin have, #
28 09Asferg Mark, ØrnebjerggårdArb, gårdejer sparket af hest
01 10Harridslev80-årig mand sank død samen, #
02 10UdbyhøjvejFuh, mc mod bil
07 10Randers7-årig dreng fik finger i klemme i dør
07 10Nørrebrogade 70Arb, brændekløvning = øksen ramte ansigtet
07 10RåstedFuh, mc væltet, #
09 10Stadfeldtsvej 157-årig pige fik mursten i hovedet
09 10VestergadeFuh, sprang af lastbil og faldt på kørebanen
10 10MariagervejFuh, 8-årig dreng påkørt af cyklist
11 10FuglebakkenFuh, 11-årig cyklende dreng væltet
15 10Søren Møllers Gade 342½-årig pige faldt ud fra stue-etagen
17 10Østre KirkegårdGravsten væltede ned over 11-årig dreng
19 10Havndal, BjørnhøjgårdArb, mand fik hånden i tærskeværk
19 10Restaurant "Ritz"Arb, kvinde gled og faldt mod radiator
21 10Romalt VandværkArb, mand styrtede 10 m ned i vandbeholder
22 10StrømmenFuh, mand påkørt af lastbil
30 10Mariagervej, Den Gl. KroArb, servitrice faldt ned gennem lem til kælder
04 11Mellerup, MellerupgårdArb, mand kvæstet i brønd
04 11Kirketorvet 7Kvinde faldt om og skar sig på glasplade
05 11Randers SavværkArb, finger i rundsav
13 11Danmarksgade 152-årig dreng styrtet ud fra 2. sal
15 11MariagervejFuh, bil mod lysmast, føreren stak af da ZR ankom
20 11Ved Randers, MoselundArb, tørveskur faldt sammen over gårdejer
27 11MiddelgadeFuh, 3 hestevogne kørte sammen
28 11Vestergade 39Mand faldt i hjemmet
30 11StadfeldtsvejArb, murer fik mursten i hovedet
30 11Ved RandersFuh, beruset bilist kørte i grøften
05 12Maskinfabrikken ScandiaArb, mand brækkede armen tre steder
09 12Årslev, Brusgård11-årig dreng faldt ned fra mælkevogn
12 12Randers HavnArb, ramt af planke i hovedet under losning
12 12Hobrovej ved HelstedgårdFuh, bil kørte op i hestevogn
13 12Randers jernbanestationArb, pakmester kom i klemme i jernbanedør
13 12Jebjerg MarkSkorstensild, ZR + Hadsten Bv
18 12Dronningborg MaskinfabrikMand fik et ildebefindende
19 12MygindFuh, 15-årig kusk faldt ned mellem hest og vogn
23 12Aage Beks Vej 37-årig pige faldt på trappe
24 12MiddelgadeFuh, mand påkørt af mc
25 12Mariagervej ved nr. 79Fuh, flugtbilist påkørte 14-årig dreng
27 12Kirkegade 2Elevatorstop
28 12RandersBilbrand, ZR + Bv
02 01 1947MariagervejFuh, cyklist væltet
02 01SjællandsgadeFyrværkeri antændte halmdynge ZR + Bv
04 01RandersUng kvinde + barn forsøgte selvmord ved gas
06 01Kåtrup, Davrehøj3 udlænger nedbrændt ZR + Bv
06 01Rosenørnsgade, TrifoliumArb, lagerarbejder styrtede flere meter ned
07 01Øster Tørslev MarkArb, løbskkørsel = et ben måtte amputeres
10 01MellerupArb, løbskkørsel, 1 person kvæstet
10 01Nørre BoulevardFuh, 10-årig cyklende pige påkørt af bil
10 01El-værket, maskinuheldMaskinrum fyldt med vand, Randers mørkelagt
11 01Pindstrup MoseArb, kusk faldt ned fra hestevogn og kørt over
13 01Hobrovej ud for nr. 9Ældre mand fundet bevidstløs
14 01Randers-egnenSnestorm = mange kørselsassistancer
17 01MariagervejArb, styrtet ned fra udhustag
18 01Randers RebslageriArb, kvinde fik hånd læderet
20 01Randers, VestergraveFuh, 10-årig dreng løb ud foran bil
20 01MariagervejFuh, 9-årig dreng væltet med cykel
21 01JernbanestationenArb, ramt af rangérlokomotiv
27 01Ålborggade 53Kat hjulpet ned fra lysmast
28 01Doktorparken, skøjtebaneKvinde faldt under skøjteopvisning
29 01Nyvangsvej, sølvvarefabrikArb, fik hånd i fræsemaskine
29 01Strømmens MaskinfabrikArb, fik jernplade ned over en fod
30 01Store VoldgadeIldløs i træskur ZR + BV
30 01MariagervejFuh, kvinde trådte ud foran bil
01 02LimeArb, fik hånden i en sav
01 02Energivej 426-årig dreng faldt og fik søm i låret
03 02AsfergFuh, mc væltet på vej hjem fra fest
04 02Østergade 9Kvinde faldt på trappe
04 02NørregadeFuh, ung pige påkørt af bil
05 02NørregadeFuh, drenges leg = cyklist væltet
10 02Gudenåbadet10-årig pige faldt gennem isen
12 02Fabersvejens Skole9-årig sparket over benet under leg
13 02FuglebakkenMand faldt i glat føre
13 02MiddelgadeFuh, mand påkørt af bil
17 02Randers RebslageriArb, fladt og fik en flænge i panden
17 02Nordgade 242-årig pige drak petroleum
17 02Århusvej ud for nr. 96Fuh, kvinde påkørt af bil, der forsvandt
17 02HobrovejMand snublede på trappe
19 02Hadsundvejens Skole10-årig pige brækkede et ben under leg
19 02Øster Kondrup, SkiftergårdenArb, løbskkørsel, 1 person kvæstet
19 02Havndal, Vester SkovmarkArb, træstamme faldt ned over skinneben
24 02Ved gasværketMand faldt om, sygdom
24 02Strømmens MaskinfabrikArb, fik hånden i centrifugalpumpe
24 02HåndværkerforeningenMindre ildløs ZR + Bv
28 02Hvidsten, SkovgårdSkorstensild
01 03JernbaneterrænetArb, rangérformand ramt af lyntoget Nordpilen
03 03SlotsgadeSprængt vandrør på 3. sal
03 03Randers-egnenAdskillige vintersportsulykker
04 03Svane-ApoteketEksplosion i laboratoriet, 2 personer forbrændt
06 03RandersUng kvinde faldt i det glatte føre
06 03AssentoftDreng kælkede = et brækket ben
06 03Kristrupvej 28Arb, tommelfinger i rundsav
06 03RandersArb, gasforgiftet under udskiftning af gashane
07 03Torvegade 3Lejlighed udbrændt ZR + Bv
08 03SlotsgadeKvinde faldt i glat føre
10 03Markedsgades SkoleDreng tilskade under gymnastik
10 03MariagervejFuh, 6-årig pige kørt ned af lastbil
10 03Vester Boulevard7-årig dreng på ski = 2 brækkede ben
11 03Mariagervej 7711-årig dreng snublede = dyb flænge i hovedet
12 03Uggelhuse StationMand faldt om, sygdom #
13 03Skovbakken11-årig dreng på kælk ind i træ
14 03VæthArb, sparket af hest i hovedet
14 03ØlstFuh, københavnerbil kørte i grøften
14 03Vester Altanvej, anlægget7-årig dreng kvæstet i ansigtet under kælkning
14 03Ved Fabersvejens Skole12-årig pige faldt ned ad skrænt
14 03Frejasvej 52Arb, smergelsten sprang = fik kraniebrud
18 03Nr. Borup ForsamlingshusKvinde faldt under dans = slog hovedet
21 03HaslundUdstødningsrør faldt af = 4 personer kulilteforgiftet
24 03Tværgade 2Mand gasforgifet
26 03Udbyhøjvej5-årig dreng fik finger i klemme i gynge
27 03Randers PlanteskoleTøbrud = oversvømmelse
29 03StaldgårdsgadeÆldre mand faldt i glat føre
29 03Fårup2-årig dreng spiste farvepulver
29 03Maskinfabrikken ScandiaArb, jernplade rev højre arm af
29 03Fårup TeglværkArb, fik benet under lastbilhjul
31 03Randers rangérterrænArb, kom i klemme mellem togpufferne
31 03Skolevej3-årig pige ramt af skovl i hovedet under leg
31 03HadsundvejFuh, cyklist væltet
31 03RandersBerusere anmeldte en ulykke = Falsk alarm
01 04Vorup, VængetFuh, 14-årig dreng faldt af lastbil
01 04VestergadeFuh, kvinde påkørt af cyklist
05 04Fussing SøDyreredning, 4 heste gik gennem isen
08 04UdbyhøjvejFuh, mc påkører fodgænger
08 04SpenstrupFuh, mc væltet
10 04Drastrup, GrenåvejFuh, mc mod lastbil, mc'en: #
10 04EksportslagterietArb, snittede sig i den ene hånd
12 04GasværksvejFuh, 9-årig dren på cykel ind under lastbil
14 04FladbroFuh, 11-årig dreng væltet med cyklen
14 04AdelgadeFuh, 3-årig dreng påkørt af cyklist
15 04ThorsgadeFuh, 13-årig dreng væltet med cyklen
15 04Ved Randers PosthusFuh, fodgænger påkørt af cyklist
16 04Randers RenslageriArb, fik en finger i spolemaskine
16 04Randers godsbanestationArb, fik saltsyre i ansigtet og på armene
17 04Fabersvej 48Faldt på trappe og skar sig på glasdør
18 04StevnstrupFuh, mc væltet
18 04Øster VellingGnist fra skorsten = 2 gårde nedbrændt ZR + Bv

21 04Randers (?)Fuh, lastbil påkørte telefonmast
22 04StøvringArb, løbskkørsel på mark, 14-årig dreng kvæstet
23 04Assentoft, StampengårdArb, hest blev bange og væltede en mand
26 04Kristrup Enge63-årig mand fundet død i havehus, sygdom #
28 04RandersFodboldkamp = fik en flænge over øjet
29 04Buchtrups MaskinfabrikArb, fik en finger i en maskine
30 04Sjællandsgade 54-årig dreng faldt under leg
03 05Ved Volk MølleFuh, mc væltet
03 05Ved Volk MølleFuh, 10-årig dreng på cykel påkørt af bil
05 05Randers jernbaneterrænArb, faldt ind under tog, mistede en fod
07 05ViborgvejFuh, kvindelig cyklist påkørte en lastbil
07 05Fussingø, BrunskovSkovbrand, 2 tdr. land afsvedet ZR + Bv
09 05Maskinfabrikken ScandiaArb, pegefinger læderet i en maskine
09 05Gudenåbadet14-årig dreng skar sin fod på noget glas
09 05KirkegadeFuh, cyklist væltet
10 05SønderportFuh, 3-årig pige påkørt af bil
12 05Ved Hornbæk KroFuh, 5-årig dreng påkørt af bil
12 05FloesFodboldkamp = et brækket ben
13 05SlotsgadeFuh, 5-årig dreng påkørt af cyklist
14 05Maskinfabrikken ScandiaArb, fik jernstang over fødderne
14 05Randers StadionTilskuer ramt af hård bold = et brækket håndled
16 05NyvangsvejFuh, mc mod bil
16 05Fynsgade 2Lille pige faldt og skar sig på kældervindue
16 05HobrovejRamte sig selv i øjet med skruetrækker
17 05GodsbanegårdenArb, fik en jernbjælke ned over foden
20 05AndelssvineslagterietArb, fik en fik læderet i dåsemaskine
20 05Kjærsmindevej 66-årig dreng rev sig på pigtråd
23 05Randers - HobroFuh, 2 biler kørte sammen, 3 kvæstet
23 05HaslundFuh, lastbil med 6 t tagplader i grøften
24 05Ud for elektricitetsværketFuh, cyklist mod cyklist
24 05Kristrup, grusgarvArb, faldt 4 m ned i grusgrav
24 05Tirstrup - HobroTransport af 9 t (rumfang 50.000 l) olietank
27 05Strømmens MaskinfabrikArb, fik en finger i klemme
27 05Strømmen 26Gasforgiftet ved madlavning
27 05Auning, LiltvedAerolit i ølflaske = eksplosion = 2 alvorligt kvæstede
27 05 Øster Veling17-årig dreng druknede i Nørre Å "
27 05Randers Zoologiske Have8-årig dreng kom tilskade på legeplads
28 05ViborgvejFuh, bil påkørte fodgænger med trækvogn
29 05Hadsundvej 398-årig pige fik søm gennem storetå
30 05MariagervejFuh, 9-årig pige væltet med cyklen
30 05Nordgade 9Ild i gardiner og vindueskarm ZR + Bv
30 05Linde, LindbjerggårdHest med æltemaskine væltet i tørvegrav
03 06 1947 fortsatRanders GasværkArb, forbrændt under rensning af tjæretønder
06 06Randers, DronningborgFuh, 7-årig dreng løb ind i en bybus
06 06Randers Zoologiske HaveZR assisterede ved operation af Havens hunløve
07 06Kousted, Bjerregrav MoseArb, tørvejord skred ned over arbejder
09 06TebbestrupvejFuh, cyklist væltet
09 06Ved Rud KirkeFuh, cyklist påkørt af bil
13 06Mølleparken 72½-årig pige skambidt af hund i begge ben
14 06LimeArb, 82-årig mand fik faldende stige i hovedet #
14 06Randers SygehusArb, murerarbejdsmand fik en finger i klemme
14 06DiscontobankenKund fik en finger i klemme i tung dør
14 06Randers GasværkArb, fik læderet et par fingre
17 06Nordregrave, bageriArb, forbrændt af olie i ansigt og på hænder
17 06Helsted SavværkArb, fik hånden i båndsav
17 06HaldArb, murer fik en bjælke ned over sig
17 06Maskinfabrikken ScandiaArb, borede sig i fingeren
17 06Solstien ved skydepavillonenFuh, cyklist væltet
18 06RådhustorvetFuh, stor hund væltede en cyklist
18 06Maskinfabrikken ScandiaArb, beskadigede et knæ
18 06Randers RebslageriArb, fik en hånd i maskine
19 06Randers SvineslagteriArb, stak sig med kniv i benet
20 06Udbyhøjvej 6010-årig dreng faldt ned fra gynge
21 06VestergadeFuh, cyklist væltet
21 06Gammel Hobrovej 742-årig pige faldt på kældertrappe
21 06Kristrupvej ud for 104Fuh, 4-årig pige væltet med sin cykel
21 06Dragon-kasernenArb, rekrut sparket af hest
23 06BrødregadeFuh, 8-årig dreng væltet med sin cykel
25 06HobrovejFuh, cyklist påkørte mc
28 06FussingøFuh, cyklist væltet
28 06GudenåbadetArb, fik hånden i pumpevinge
28 06FjordgadeFuh, 10-årig dreng væltet med sin cykel
01 07Ved GudenåbadetFuh, pige på bagagebærer fik ben i cykelhjul
04 07Maskinfabrikken ScandiaIld i spånsilo ZR + Bv
05 07HaldSpritapparat eksploderede, mand forbrændt
09 07Randers RoklubEn ponton blev bjærget af ZR
09 07Gjerlev4-årig deng faldt ned fra høloft
11 07RidehusvejArb, fik syre i øjnene = bliver formentlig blind
12 07StaldgårdsgadeFuh, cyklist væltet af hund
12 07Randers havn7 sække med indhold faldt i havnen
16 07Hadsundvej - MøllegadeFuh, fodgænger påkørt af bil
16 07Middelgade, sadelmagerArb, faldt ned fra stige i 2. sals højde
16 07Laurbjerg14-årig dreng druknet i å #
16 07Østergade 6Mand skudt - blind alarm - drenge med fyrværkeri
17 07Marienborgvej, MarienborgArb, fik sten i hovedet under brøndarbejde
18 07VestergadeKvinde faldt om i varmen
18 07DragonkasernenArb, værnepligtig bidt af hest i ansigtet
18 07MellerupFuh, 7-årig dreng væltet med cyklen
18 07HobrovejFuh, 8-årig pige væltet med cyklen
18 07Randers BanegårdSygdom
19 07Grenåvej ved Slyngborg KroFuh, cyklist væltet med lille barn
19 07DragonkasernenArb, endnu en dragon bidt af hest i ansigtet
19 07Sønder AlléFuh, mc væltet
21 07Ullersvej 43-årig dreng jog en hånd gennem rude
21 07HelstedMand faldt = skulder kvæstet
22 07Adelgade - HobrovejFuh, 6-årig pige påkørt af cyklist, der forsvandt
23 07Randers RebslageriArb, kvinde fik revet en finger af
23 07Randers7 forskellige steder havde folk låst sig ude
23 07GjandrupFuh, jumbe kørte i en sø
23 07NordregraveÆldre mand blev syg i varmen
23 07Randers-egnenTørke = vanding af afgrøder
24 07Maskinfabrikken ScandiaArb, fik en finger i maskine
24 07Neder RomaltGård nedbrændt, børns leg med ild ZR + Bv
25 07Dronningborg, NørregårdArb, sparket af hest over benet
25 07Assentoft, EriksborgArb, hestehandler sparket af hest i hovedet
25 07Gamle dyrskuepladsArb, 14-årig lærling fik mursten i hovedet
25 07Vester AltanvejFuh, cyklist påkørt af bil
26 07Lille Voldgade, KødcentralenKvinde syg i varmen
26 07Laurbjerg, Over Løjstrup5-årig dreng frygtet druknet i voldgrav
28 07HaslundArb, faldt ned fra gesims
28 07Køsters AlléFuh, cyklist væltet
28 07Udbyhøjvej Fuh, mc væltet
28 07DragonkasernenArb, dragon sparket af hest
28 07Gammel HobrovejFuh, 4-årig dreng fik fod i cykelforhjul under kørsel
30 07Randers-egnenPludselig regn = flere hustage måtte tildækkes
30 07ThorsagerDyreredning
31 07EksportslagterietArb, jog en kniv i låret
31 07Haveselskabet Helstedlund2-årig dreng faldt og fik søm ind i panden
31 07Ridehusvej5-årig dreng faldt under leg
01 08Kristrup, lervarefabrikArb, fik hånd læderet i rundsav
01 08Gjerlev, HammershøjArb, løbskkørsel på mark, 1 hest omkom
02 08Langå, Åbro2 små børn spiste arseniktabletter
04 08Randers, StøvringIndfangning af 7 vilde kvier
04 08BanegårdenSygdom grundet varmen
04 08Dyrskuepladsen14-årig pige skoldet af kogende vand
05 08AskildrupDyreredning
05 08Randers havnArb, fik greb i øjet
05 08ØstervangsvejArb, faldt ned fra 2. sal i nybygning
05 08ØstervangsvejArb, faldt 3 m ned på gulv i nybygning
06 08Vorup14-årig pige gasforgiftet under badning
06 08Lorentzgade 3Fuh, 12-årig dreng væltet med sin cykel
07 08Rådhustorvet82-årig mand faldt om grundet varmen
07 08Valsemøllen OlympiaIldløs i elevatorskakt ZR + Bv
08 08VirringFuh, bil gled i grøften, 6-årig passager kvæstet
08 08VæthDyreredning
09 08Viborgvej - Vester AltanvejFuh, cyklist påkørt af lastbil, 1 alvorligt kvæstet
09 08Randers havnArb, piloteringspæl faldt ned over benet
11 08Søren Møllersgade 362-årig pige faldt ud fra stueetage og landede i en gryde varm æblegrød, pgl. noget forbrændt
11 08Århusvej 362½-årig pige drak salmiakspiritus
11 08Gudenåbadet9-årig dreng fik fod i klemme mellem sten
12 08Århusvej 5Mand fundet bevidstløs i sig køkken #
12 08ElektricitetsværketMand med svagt hjerte faldt over dørtrin #
12 08Helsted MarkGård nedbrændt
12 08TorvegadeFuh, 14-årig cyklende pige påkørt af lastbil
13 08SpritfabrikkenArb, faldt 8 m ned fra stige
13 08MariagervejMand fik ildebefindende i varmen
14 08Adelgade ud for nr. 188-årig dreng fundet bevidstløs, påkørt af cyklist
14 08RådhustorvetFuh, løbskkørsel
15 08StoubyArb, løbskkørsel på mark, 1 person kvæstet
16 08BorgergadeFuh, 15-årig dreng væltede med cyklen
16 08SkaderFuh, 6-årig dreng faldt ud af lastbil under kørsel
18 08Auning - RandersFuh, cyklist væltet ud foran bil #
18 08Randers godsbaneterrænArb, fik en hånd i klemme
18 08Strømmen ud for 37Fuh, 15-årig dreng væltet med cyklen
18 08Fussingø badestrandKvinde skar foden på glasskår
18 08HaldFuh, løbskkørsel, 6-årig dreng kvæstet
19 08Maskinfabrikken ScandiaArb, fik jernbjælke i hovedet
19 08GodsbanestationenArb, faldt ned ved indladningsporten
20 08Randers sydhavnArb, fik kogende asfalt over foden
20 08St. BlichersgadeFuh, kvinde væltet med cyklen
21 08Maskinfabrikken ScandiaArb, fik hånd læderet i maskine
21 08Randers havnArb, fik jernbjælke over det ene ben
21 08Hadsundvej ud for nr. 8Fuh, hund væltede en cyklist
22 08Over Fussing4-længet gård nedbrændt ZR + Bv
23 08Thorsgade7-årig dreng faldt og skar sig på en flaske
24 08Randers-egnen15 dyreredninger udført
25 08Randers StadionFodboldkamp = brækkede begge arme
26 08HelstedArb, fik hånd i maskine
26 08Kristrup, Bojes Allé 373-årig dreng fik klemt en finger i dør
26 08Spentrup, møbelsnedkeriArb, tømrer ramt af jernstykke i brystet
26 08Von Hattenstræde 10Arb, blev ramt af en zinkplade over benet
27 08Hadsten SvineslagteriBrud på ammoniakrør + ZR Hadsten
28 08Vorup, Møbelfabrikken OdinArb, fik en finger i rundsav
28 08Klørup, MøllegårdArb, fik arm i klemme i maskine
28 08VestrupHus nedbrændt ZR + Bv
29 08GjerlevHus nedbrændt ZR + Hadsund Bv
30 08Kristrupvej ud for nr. 54Fuh, cyklist væltet
01 09KirkegadeSygdom
02 09Randers JernbanestationKvinde syg i tog
02 09Skyttegade 2, bakelitfabrikArb, fik metalsplinter i ansigtet
02 09ØstervangsvejArb, fik en jernbjælke ned over foden
03 09Storegade 7Fuh, rytter faldt af stejlende hest
05 09Langgade 482-årig dreng drak vandglas
05 09VærumDyreredning
05 09Gjerlev, HolmegårdArb, blev sparket af hest i hovedet
06 09Ålum ved BloksbjergFuh, mc væltet
06 09Strømmen 311-årig dreng faldt ned fra parkeret hestevogn
06 09EksportslagterietArb, slagterkniven smuttede = flænge i benet
08 09Udbyhøj Nord, sydhavnenMand fik ben i bådskrue
09 09Randers GasværkArb, mand gasforgiftet
10 09Randers (?)2 x arbejdsulykker forskellige steder i byen
11 09Dronningensgade, OdinArb, mistede en finger i rundsav
11 09KoustedStorm = træ væltet ned over hønsehus
12 09Grenå havn - Ålborg flypladsTransport af 2 stk. 50.000 liters benzintanke
12 09SkovbakkenFuh, 12-årig dreng væltede med cyklen
12 09Østervangsvej3-årig pige skambidt af hund i ansigtet
12 09Bøsbrovej 2Mand faldt på trappe
13 09Haslund, HøjlundKvinde faldt på kældertrappe
15 09MellerupBindingsværkshus nedbrændt ZR + Bv
15 09Randers, tennisbaneTennisspiller faldt = et brækket ben
15 09Jyllandsgade 9Gasblus tændte ild i 7-årig piges tøj
15 09Randers havn14-årig dreng faldt = kvæstede et knæ
15 09Bøsbrovej ud for nr. 3Fuh, kvinde væltet med cyklen
16 09Ålborggade 12 A6-årig dreng faldt ned fra 4 m højt træskur
19 09Gl. Hobrovej 40, KronjydenArb, fik fingre i rundsav
19 09Dytmærsken 37-årig dreng fik jernstang i hovedet
19 09Mariagervej 140Fuh, 13-årig dreng væltede med cyklen
20 09DragonkasernenArb, sparket af hest
20 09Middelgade 11Arb, fik stålsplint i halsen
20 09Energivej 6611-årig pige fik elektrisk stød
22 09Kristrup, ØrneborgvejFuh, 16-årig dreng faldt af stejlende hest
22 09Svejstrup, Lerbjerg1½ - årig dreng sparket af hest
24 09Randers havn10-årig dreng faldt ned fra en bunke høballer
24 09Wangs HotelKvinde faldt på trappe
25 09Jyllandsgade 133-årig dreng faldt på trappe
25 09Hørning, Sølund2 kvinder "lagde arm" = en brækket arm
25 09Randers SpritfabrikArb, fik sin ringfinger knust
25 09Randers Vandrehjem12-årig dreng faldt ned fra træ
25 09SøndergadeKvinde faldt på trappe
25 09RigtrupArb, mergelgrav faldt sammen, 2 kvæstet, 1 #
26 09StoregadeFuh, fik en fod i klemme mellem bilhjul og kantsten
29 09Hørning, SølundDyreredning
29 09Randers SpritfabrikArb, blev skoldet af kogende vand
29 09Maskinfabrikken ScandiaArb, fik elektrisk stød og forbrændt
29 09SkaderFuh, 7-årig dreng væltede med cyklen
30 09"Voldbrohus" (?)Arb, kvinde skar sig i to fingre
30 09Hejls SølvvarefabrikArb, mand fik dyb flænge i hånd
03 10Floes SkovArb, brøndborer kvæstet under arbejdet
04 10HobrovejFuh, ældre mand påkørt af cyklist
07 10RådmandsgadeKvinde fik renselem i hovedet
07 10Dronningensgade, OdinArb, to fingre læderet i maskine
08 10Christiansborgvej4-årig dreng væltede med tre-hjulet cykel
10 10LanggadeFuh, mc påkørte lastbil
10 10Vester AltanvejFuh, cyklist væltede, sygdom #
10 10AssentoftFuh, 17-årig mc påkørte holdende lastbil #
11 10UdbyhøjvejFuh, fodgænger gik ud foran mc
11 10TorvegadeFuh, fodgænger gik ud foran cyklist
15 10Fuglebakken ved nr. 526-årig dreng fik skovl i hovedet under leg
16 10Randers - HadstenFuh, bil mod vejtræ
21 10Auning, TårupArb, 16-årig dreng sparket af hest i maven
23 10StrømmenFuh, ældre mand cyklede ud foran bil
24 10Hotel RandersArb, kvinde kvæstede hånden i vaskemaskine
25 10Nye Grenå LandevejFuh, cyklist påkørt af bil
27 10HammershøjMc væltet på væddeløbsbanen
27 10Århusvej, møbelfabrikArb, fik stemmejern i hånden
28 10St, Blichersgade, bageriArb, bagersvend faldt i bageriet
30 10DragonkasernenFuh, mc-øvelseskørsel endte mod mur
30 10StrømmenArb, maler faldt 7 m ned fra tag
01 11 1947 FORTSATUdbyhøjvej, Junckers FabrikSygdom
01 11Dronningborg MaskinfabrikArb, fik en finger læderet i maskine
01 11Markedsgades SkoleGymnsastiktime = 12-årig dreng kvæstede albue
01 11Løgstrups Plads, havnen3-årig dreng faldt på trappe
03 11Randers, badeanstaltMand faldt
03 11Sønderbro-krydsetFuh, mc påkørt af lastbil, 2 personer kvæstet
03 11Hobrovej ved HelstedgårdFuh, lastbil mod vejtræ
04 11LindeArb, faldt ned under tagdækning #
04 11BjergbyFuh, cyklist påkørt af bil
04 11Randers RebslageriArb, kvinde fik en finger i klemme i valse
05 11Maskinfabrikken ScandiaArb, en håndt forskåret på en jernplade
05 11Strømmens MaskinfabrikArb, 2 mand kvæstet af maskine
07 11Viborgvej, frisørsalonSygdom
08 11Vorup, KærgadeArb, kvinde faldt i kartoffeltørreriet
08 11Randers Foderstof PakhusArb, skar sig med en kniv
10 11VestergadeFuh, 12-årig cyklende dreng påkørt af bil
11 11Møllegades Skole12-årig dreng faldt i skolegården
11 11BendstrupIndfangning af vild kvie
13 11Thorsgade 14, snedkeriArb, fik fingre i en afretter
13 11Århusvej, Carlsberg TeglværkFuh, bil mod lastbil
15 11Sdr. Boulevard - Hospitalsg.Fuh, cyklist påkørt af taxa
17 11Viborgvej - Vester TværvejFuh, cyklist svingede ud foran bil
17 11RandersFuh, fodgænger løb ud foran cyklist
18 11Storegade 9Kvinde faldt på trappe
18 11Bøsbrovej, "Tyvedalen"3-årig pige tilskade under kælkning
19 11Over RomaltArb, kvinde fik finger i kødhakkemaskine
22 11NyvangsvejÆldre kvinde faldt død om #
24 11Vestparken14-årig dreng fik sten i hovedet under leg
24 11HavnenArb, fik en olietromle over benet
24 11Kirkegade 16Mindre ildløs i lager ZR + Bv
25 11Dronningborg MaskinfabrikArb, fik en kasse ned over foden
25 11Randers RebslageriArb, mand slæbt rundt med drivrem
26 11Vester Altanvej - HobrovejFuh, mc og bil kørte sammen
28 11Bjerregrav, ØstervangLadebygning nedbrændt ZR + Bv
28 11RomaltKvinde faldt i hjemmet
01 12Brødregade 25, snedkeriArb, fik finger i rundsav
01 12StrømmenFuh, fodgænger påkørt af mc
01 12Virring MarkArb, klemt mod mur af hest
01 12Århusvej - lmevejFuh, vindstød væltede mc mod kantsten
01 12GrenåvejFuh, gik ud foran mc
03 12Århusvej 25Mand faldt på kældertrappe
03 12UdbyhøjvejFuh, mand fundet død ved cykel #
03 12DalbyoverFuh, cyklist væltet
03 12Kærsminde3-årig dreng faldt under leg = en flækket læbe
03 12Kristrup, SkolebakkenFuh, mc væltede under opbremsning
06 12SlyngborggadeArb, fik hejseværk over benet
10 12Fussingø SavværkSavværket nedbrændt ZR + Bv
10 12Maskinfabrikken ScandiaArb, fik to fingre i fræsemaskine
10 12Kristrup VandværkArb, fik læderet to fingre
13 12Kærsminde14-årig dreng fik mursten i hovedet under leg
15 12Karolinegade (?)Arb, lærling faldt ned i mindre brønd
15 12Ny Grenåvej, motorfabrikArb, håndsving slog tilbage = et brækket håndled
19 12Hobrovej ved HelstedgårdFuh, cyklist påkørt af bil
20 12Hobrovejens Skole15-årig pige faldt i skolegården
20 12Hadsundsvejens Skole11-årig pig tilskadekommen under gymnastik
20 12Over Hornbæk2-årig dreng faldt i gryde med kogende suppe
22 12RådhustorvetMand faldt om, sygdom
22 12Slotsgade ved Slots-BioFuh, ældre kvinde gik ud foran bil
22 12Langå, Borgergade 6Fuh, 10-årig dreng påkørt af cyklist
24 12VestergadeFuh, kvindelig cyklist påkørt af bil
27 12Bjergby, RisagergårdArb, faldt ned fra høloftet
27 12FrederiksgadeFamilie bortrejst, glemte at lukke en gashane
27 12FoderstofpakhusArb, fik et ben læderet
27 12Vinkelvej 262 ½-årig pige faldt over en varmeplade
30 12Ålborggade 5015-årig pige faldt over varmeovn = blev forbrændt
31 12Randers havnEksplosion i skibet: Elisabeth af Køge
02 01 1948Udbyhøjvej 225-årig dreng kvæstet under kælkning
09 01VestergadeFuh, 12-årig dreng væltede med cyklen
09 01DronningborgHavehus sat under vand, familie reddet
12 01Vestparken4 skiløbere kvæstet ved uheld
12 01Vølundsvej 151-årig pige forbrændt af kakkelovn
12 01ØstergadeRøg fra bygning, ZR + Bv
13 01LimeFødende kvinde
14 01Søndergades AfholdshotelArb, forbrændt af brændende lak, ZR + Bv
15 01ØlstFuh, bil væltede ned ad skråning
17 01Buchtrups MaskinfabrikArb, fik tommelfinger læderet i maskine
17 01Torvegade - MiddelgadeFuh, cyklist påkørte parkeret påhængsvogn
19 01Nyvej 5, bakelitfabrikArb, kvinde fik læderet en finger i presse
20 01MøllestrædeKvinde faldt i glat føre
20 01TorvegadeStormvejr = ovenlysvindue blæste ned
20 01Tebbestrup, TebbestrupgårdStormvejr = udhustag blæste ned
22 01Vidarsvej 138-årig dreng kvæstet under kælkning
24 01BøsbrovejFuh, cyklist påkørte holdende bil
26 01Nattergalevej 22Mand jog en hånd gennem rude
30 01Randers DampvaskeriArb, mand kvæstet af roterende aksel
31 01Køsters AlléArb, lærling faldt ned fra stige
02 02RådhustorvetFuh, kvinde påkørt
05 02Mariagervej, tømrerværkstedArb, mistede en finger i maskine
06 02Søren Møllers Gade 32Fuh, schæferhund påkørt af bil
07 02Maskinfabrikken ScandiaArb, mand fik jernstang i hovedet
07 02SlotsgadeArb, fik mursten i hovedet fra 4. sals højde
07 02StrømmenFuh, cyklist påkørt af mc
09 02BøsbrovejFuh, 13-årig cyklnde pige påkørt af bil
09 02Eriksborg2-årig dreng skoldet af kogende vand
09 02Århus LandevejFuh, mc væltet
10 02Strømmen, stolefabrikEksplosion/brand = Falsk Alarm, ZR + Bv
10 02Maskinfabrikken ScandiaStørre ildløs = Falsk Alarm, ZR + Bv
10 02TorvegadeFuh, = Falsk Alarm
13 02HobrovejFuh, cyklist væltet
14 02Hobrovejens Skole14-årig dreng kvæstet under leg
14 02HvidstenArb, ung mand sparket af hest
16 02DronningborgFuh, bil mod bil
16 02AssentoftFuh, bil gled i grøften i glat føre
18 02LæstenFuh, 12-årig dreng væltede med cyklen
18 02Randers, Kærsminde4-årig dreng skoldet af varm kaffe
18 02Tvede, GjessinggårdArb, landmand sparket af hest
19 02Maskinfabrikken ScandiaArb, fik chassisramme over foden
20 02Adelgade75-årig kvinde faldt i glat føre
21 02OmmestrupFuh, cyklist påkørt af lastbil, # , + ZR Rønde
23 02Kirkegade 11, snedkeriIld i snedkerværksted, ZR + Bv
24 02Hejls SølvvarefabrikArb, mand fik finger i stansemaskine
24 02Østergade 1Kvinde faldt ned gennem lem
24 02Kærsminde8-årig dreng fik sten i hovedet under leg
26 02Spenstrup HotelArb, kvinde fadt fra stige
26 02Assentoft, VanddamgårdArb, sparket af hest i hovedet
26 02Søren Møllers GadeMand faldt i glat føre
28 02DalbynederFuh, cyklist påkørt af bil i tæt tåge
01 03Assentoft, Volk Mølle4-årig pige kvæstet i vindmølle
03 03LemFuh, bil mod træ og i grøften
04 03DalbyoverFuh, 15-årig dreng væltede med cyklen
04 03Asferg, KåtrupFuh, dreng væltede med cyklen
04 03VidarsvejKvinde faldt = en flænge i ansigtet
09 03HarridslevArb, fik hånden i kvashugger
10 03Ullersvej 8Arb, kvinde fik hånden i el-vridemaskine
11 03Christiansborgvej 524-årig dreng faldt ned ad skrænt
12 03AssentoftKvinde faldt ned fra loftstrappe
12 03Randers AndelsmejeriArb, 9-årig dreng fik et læs mælkejunger over sig
12 03Randers HavnArb, mand kom i klemme under lastning af skib
13 03RandersArb, kom i klemme mellem bil og jernbunke
15 03RådhustorvetFuh, kvinde påkørt af cyklist
15 03Christiansborg Børnehjem8-årig dreng faldt under leg
15 03Ved Gammel EstrupFuh, 13-årig dreng væltede med cyklen
16 03ParkboulevardenFuh, cyklist væltet
18 03SjællandsgadeFuh, 3-årig pige kørt over af lastbil
18 03Gørtlervej 42½-årig dreng faldt ud fra stueetagen
22 03MarienborgvejBrændekløvning = mistede en ½ finger
27 03Hovedvej 10, HelstedgårdFuh, cyklist med barn væltet
27 07TvedeMand faldt på trappe
27 03ØstergraveDrab = slagsmål = mand kvæstet
27 03Randers RebslageriArb, fik læderet en finger i maskine
30 03Tjørnevej 33½-årig dreng faldt på trappe
30 03StaldgårdsgadeFuh, 5-årig pige påkørt af bil
30 03StrømmenFuh, cyklist væltet
30 03SkanderborggadeFuh, cyklist væltet
02 04Provstegade 2Arb, fik hånden i båndsav
06 04Horbrovej - Vester AltanvejFuh, mc mod bil
06 04Sdr. Boulevard - OdinsgadeArb, 2 mand gasforgiftet i udgravning
07 04Lille VoldgadeFuh, cyklist påkørte bil
07 04Maskinfabrikken StrømmenArb, forbrændt af ætsende kemikalier
10 04NyvangsvejFuh, 4-årig dreng løb ud foran mc
15 04Pindstrup MosebrugArb, startsving slog tilbage, mand kvæstet
19 04KristrupvejFuh, 8-årig cyklende dreng ramt af anden cyklist
20 04Bjerregrav, moseArb, løbskkørsel i mosen, 1 person kvæstet
21 04Randers JernbanestationArb, kom i klemme mellem vognbuffer
21 04Hald, StoubyArb, 13-årig dreng sparket af hest
26 04SlotsgadeFuh, cyklist væltet
27 04Vester BoulevardFuh, dreng cyklede mod en telefonmast
30 04Artillerivej 8Fuh, 3-årig dreng faldt af lastvogn
03 05Århusvej, GrangårdArb, mand sparket af hest
04 05Randers4-årig dreng ramt i hovedet af skovl
04 05MariagervejFuh, 2 cyklister kørte sammen
04 05BredstrupsgadeKvinde faldt i hjemmet
04 05Vestergade 21, værkstedArb, mand skar sig på saks
05 05Strømmen ved nr. 45Fuh, cyklist væltet
05 05Maskinfabrikken ScandiaArb, mand fik fælgring i ansigtet
05 05Nørregade ved nr. 8Fuh, Dreng fik jernrør i hovedet fra kørende lastbil
05 05Thorsgade7-årig dreng faldt = et flækket knæ
05 05Lavendelvej 9Mand dræbte sin 8-mdr søn og begik selvmord
06 05Vidarsvej7-årig pige faldt ned fa vippe
07 05Østrup SkovFuh, 14-årig pige væltede med cyklen
07 05TorvegadeFuh, fodgænger påkørt af cyklist
12 05Engvej, asfaltfabrikArb, tønde eksploderede ved svejsning, 1 kvæstet
13 05Randers GasværkArb, mand faldt bevidstløs om
13 05 Søren Møllers GadeFuh, mand på kørt af brandkøretøj
14 05Søndergade 1Kvinde faldt på gårdspladsen
14 05Kristrupvej 12-årig dreng faldt ud fra 2. sal
15 05AdelgadeFuh, kvinde gik ud foran cyklist
15 05FladbrovejFuh, lille pige fik foden i cykelhjul under kørsel
15 05Vestergrave 22Dreng fik et jernstykke over foden under leg
15 05SjællandsgadeMand fundet dødeligt kvæstet på fortov
18 05Vorup, Målervej ved nr. 1Fuh, 13-årig dreng væltede med cyklen
18 05Schaldemosevej 141-årig dreng faldt ud fra 1. sal
18 05Friggsvej 65-årig pige faldt ud fra 1. sal
19 05Randers, Kærsminde2-årig dreng skoldet af kogende vand
20 05Gudenåbadet1-årig pige skar foden på et glasskår
20 05Ved banegårdenVådeskud = soldat skød sig i foden med pistol
24 05LæstenHjemmeværnsøvelse = 3 såret af træprojektiler
24 05RådhusstrædeFuh, 2 cyklister stødte sammen
24 05Randers Zoo9-årig pige faldt ned fra karrusel
24 05GethersvejFuh, cyklende dreng kom ind under brandkøretøj
26 05Ny GrenåvejFuh, 8-årig cyklende pige påkørt af lastbil
27 05Buchtrups MaskinfabrikArb, fik en stabel jernrør over sig
27 05RandersFuh, 7-årig cyklende pige påkørt af bil
31 05Lille Voldgade ved nr. 10Mand faldt på fortovet
31 05UggelhuseFuh, mc væltet
31 05Langåvej - StevnstrupvejFuh, cyklist påkørt af lastbil
31 05FladbroDød mand (selvmord) fundet i skov
31 05Nørrestræde 10Ældre mand faldt i hjemmet
01 06GudenåbadetBadet renset og spulet
02 06Nørregade 5Kvinde fik kogende vand over sig
02 06RosenørnsgadeFuh, cyklist væltet
07 06HelstedHækkeklipning = storebror klippede finger af bror
10 06BredstrupsgadeFuh, 11-årig cyklende dreng påkørte lastbil
10 06KærsmindeFuh, cyklist væltet
10 06Energivej4-årig dreng faldt ned i bunker
11 06Hals, KattegatRutebåden Kjøbenhavns minesprængning, 48 #
14 06SønderbækFuh, mc mod vejtræ
16 06SødringArb, kvinde faldt ned fra hølæs
19 06Vester AltanvejFuh, cyklist påkørt af bil
21 06Viborgvej ved Hornbæk KroFuh, cyklist kørte mod vejtræ
23 06RandersSkybrud med hagl = mange assistancer
29 06Hobrovej ved nr. 51Fuh, cyklist påkørte en elmast
30 06StrømmenFuh, cyklist påkørt af mc

1948 FORTSAT
02 07Dronningborg BoulevardFuh, cyklist væltet
03 07Ymersvej5-årig dreng fik sten i hovedet under leg
05 07Tånum, TånumgårdBil i gear startet med håndsving = blev kørt ned
06 07MariagervejFuh, 12-årig cyklende dreng påkørte statsminister Hedtofts bil
06 07Hvidsten KroKvinde faldt i kroen
07 07RandersArb, fik 1½ T tung jernplade over foden
07 07Vester Kirkestræde 8Arb, smergelsten sprang op i ansigtet
12 07Rådhustorvet 2Fuh, bil kørte ind i forretning
13 07AuningFuh, kvindelig passager faldt af mc
19 07AlbækFodboldkamp = spiller kvæstet
19 07BjergbyArb, tækkemand faldt ned fra taget
19 07Toreby12-årig pige faldt = et brækket ben
21 07ØstergadeFuh, cyklist væltede foran bil
21 07Søren Møllers GadeFuh, cyklende dreng væltet
22 07SkovbakkevejMand faldt og brækkede et ben
23 07Maskinfabrikken StrømmenArb, fik syre i ansigtet
24 07RådhustorvetFuh, mand påkørt af bil
27 07Møbelfabrikken OdinArb, fik hånden i fræsemaskine
27 07Stadfeldtsvej 171-årig pige fik kogende rabarbergrød over sig
27 07Rosenørnsgade 11Kvinde faldt på trappe
27 07Trangstræde 153½-årig dreng faldt på trappe
27 07Albæk, Møllegård4½-årig dreng druknede i Møllebækken
29 07StrømmenArb, mand fik en bjælke ned over sig
31 07Helsted, EgegårdArb, medhjælper sparket i maven af hest
31 07Langå, GudenåFransk feriedreng druknet i Gudenå, #
02 08Langå, GudenåDen franske feriedreng fundet
04 08RandersFuh, 5-årig pige fik benet i cykelhjul
06 08Langå JernbanestationArb, mand påkørt af rangérmaskine
06 08Neder RomaltArb, dragon faldt af hesten
06 08Maskinfabrikken ScandiaArb, fik jernplade over armen
07 08Tebbestrup2-årig dreng drak iseddike
09 08MejlbyArb, fik en fork i underlivet
09 08Hvidsten4-årig dreng faldt på kældertrappe
10 08Kristrupvej 523-årig dreng drak terpentin
11 08Randers HavnSlagsmål på skibet Svanholm
14 08Ny GrenåvejFuh, cyklist væltet
14 08SjællandsparkenArb, murer faldt ned fra 2. sal
16 08Vorup, BøsbrovejFuh, 9-årig pige væltede med cyklen
16 08CentralsygehusetKvinde gled på glat gulv
17 08AdelgadeFuh, cyklist mod cyklist
18 08Uggelhuse - LangkastrupFuh, mc påkørte gående kvinde
19 08BanegårdenOL-guld, Karen Hoff, i triumftog gennem byen
20 08SkovbakkenFuh, cyklist påkørte en mc
20 08BrødregadeFuh, cyklist mod cyklist
23 08"Social-Demokraten" flytter6 T prægepresser flyttet
26 08Udbyhøjvej ved TøjhusetFuh, 16-årig dreng påkørte bil
26 08Råsted, TerpFuh, bil i grøften, 1½-årig pige kvæstet
26 08Brødregade16-årig dreng faldt i udgravning
26 08Jennum, BisagergårdArb, fodermester stanget af uvan tyr
26 08Lodsejervej 39Kvinde faldt ned fra bord = et brækket ben
30 08Møllegade ved nr. 26Fuh, cyklist væltet
31 08Langå, Bredgade 5Fuh, 7-årig dreng løb ud foran mc
02 09ÅrhusvejFuh, 8-årig cyklende dreng svingede ud foran lastbil
03 09Randers Fjord2 faldt overbord fra motorbåd, 1 druknet, #
04 09Randers FjordLiget af mand fundet på fjorden
06 09HelstrupFuh, 2-½-årig pige løb ud foran mc
08 09Møllegade - ThorsgadeFuh, 7-årig cyklende dreng væltede
11 09Fabersvej 14Ældre mand faldt på gårdspladsen
13 09Østergade - RosenørnsgadeFuh, cyklist mod cyklist
16 09BanegårdsremisenArb, kvinde faldt ned fra jernbanevogn
16 09Langå14-årig dreng slog på detonator = eksplosion
16 09Strømmen, systueArb, kvinde faldt og kvæstede hovedet
17 09UdbyhøjvejMand faldt ned fra frugttræ
20 09Junchers KlædefabrikArb, fik en finger slemt læderet
21 09ØlstÆldre mand fundet død i grøft, sygdom, #
22 09VestergadeFuh, mc mod bil
22 09Randers RebslageriArb, kvinde stak sig i låret med kniv
23 09Ny GrenåvejFuh, bil mod vejtræ
25 09Randers Fjord ved RåbyUng mand livsfarligt såret ved vådeskudsulykke
28 09Århusvej, møbelfabrikStorbrand afværget, ZR + Bv + Falck
29 09Langgade 75, maskinfabrikArb, mand fik fingrene i stansemaskine
01 10Over HornbækFuh, lille cyklende pige væltede
04 10Vester AltanvejFuh, cyklist væltet
05 10St. Blichers Gade - HobrovejFuh, 14-årig cyklende pig ramte en bil
06 10Søndergade 12-årig pige faldt ud fra 2. etage
07 10StrømmenFuh, 14-årig cyklende dreng påkørt af lastbil
08 10StoregadeFuh, bil påkørte cyklist
09 10Randers BanegårdArb, kvinde fik fingre læderet i brødmaskine
09 10ViborgvejFuh, mc væltet
11 10Væth2 gårdlænger nedbrændt, + Bv Hadsten
13 10Oust MøllevejFuh, cyklist væltet
15 10RådhustorvetMand fik ildebefindende under kørsel i bil
16 10SkolevejArb, armen læderet i drejebænk
20 10VesterportFuh, 11-årig cyklende dreng væltede
23 10Sjællandsgade - ViborgvejFuh, mc mod bil
25 10St. Blichers Gade Fuh, cyklende kvinde påkørte holdende bil
04 11Statsskolen7-årig dreng kom i klemme i jernlåge
06 11Fabersvej - MariagervejFuh, 12-årig cyklende dreng væltede
09 11Randers-egnenFrostvejr = mange biler med startproblemer
11 11Mariagervej 44Mand faldt på trappe
11 11Søren Møllers Gades SkoleGymnastik = brækkede næsen
12 11HastrupArb, mand kvæstet under væltet halmlæs
12 11TorvegadeFuh, cyklist væltet
16 11PaderupArb, gårdejer sparket af hest
16 11Randers4-årig dreng fik vippe i hovedet under leg
16 11RåstedArb, snedker læderede 3 fingre i rundsav
16 11VesterportFuh, 7-årig dreng faldt ned fra lastbil i fart
22 11P. Knudsens Vej 262-årig dreng faldt ud fra 2. sal
23 11Assentoft ved SofieklosterFuh, mc væltet, 2 kvæstet
29 11Kondrup, HovmarkGårdlænger nedbrændt, børns leg med ild, ZR + Bv
06 12Vester KondrupArb, karl sparket af hest
07 12RådhustorvetZR transporterede byens juletræ til torvet
14 12Randers HavnFuh, bil mod togvogn
17 12Østervangsvej 28Lille dreng faldt og kvæstede hovedet
23 12Nørre Allé 16Kvinde faldt på trappe
23 12StoregadeFuh, cyklist væltet
27 12GrenåvejFuh, mand fundet bevidstløs ved sin cykel
28 12StrømmenFuh, cyklist væltet
28 12Randers, TrifoliumArb, fik fyldte sække (100 kg) ned over sig
28 12VorupFuh, 12-årig dreng sprang af mælkevogn
30 12MariagervejFuh, 89-årig mand påkørt af bakkende bil
31 12TorvegadeSlagsmål, 1 person kvæstet
03 01 1949HobrovejFuh, kvinde påkørt af bil
06 01ClausholmvejArb, fik foden i klemme i tipvogn
08 01HadsundvejFuh, cyklende pige påkøre nogle børn
15 01Søren Møllers Gades Skole7-årig dreng faldt under badning
21 01Lille VoldgadeFuh, 13-årig cyklende dreng ramte en bil
26 01MiddelgadeVild kvie skabte panik
27 01Lervarefabrikken KronjydenArb, mand læderede en finger i maskine
03 02RandersArb, fik radiatorplade ned over ryggen
03 02RomaltFuh, 11-årig cyklende dreng påkørt af mc
03 02Fussingø SkovArb, fik trækævle over det ene ben
07 02Møllegades KaserneBenzin i brændeovn = 2-årig dreng forbrændt
07 02StaldgårdsgadeFuh, 8-årig pige i legevogn ramte ind i mc
09 02RandersFuh, beruset mand gik ud i forbikørende lastbil
14 02LangkastrupFuh, 11-årig cyklende dreng påkørt af bil
16 02HavndalFuh, 2-årig dreng faldt ned fra ZR-ambulance
19 02Hadsten, LilleåEftersøgning af mulig mand i åen, + ZR Hadsten
19 02Lene Bredahls Gade 112-årig dreng drak natronlud
21 02Gjerlev - EnslevFuh, hyrevogn væltede
21 02Hobrovej 48Kvinde faldt på trappe
21 02Vestergrave 48Kvinde faldt i hjemmet
22 02Kristrupvej - ÅrhusvejFuh, gående kvinde påkørt af bil
22 02Søren Møllers Gades SkoleMand gled i baderum og faldt
22 02Strømmen 278-årig pige fik voldsomt næseblod
22 02Herman Stillings VejKvinde faldt på trappe
22 02FladbrovejFuh, 4-årig dreng løb ud foran bil
22 02Nedlagt banelinie ved ZooFuh, cyklist væltet = brækkede ryggen
24 02Randers BanegårdKvinde faldt ved togpåstigning
25 02Nørrebrogade 173Mand fik kødstykke i den gale hals
25 02Gimming Mark1¨årig pige faldt ned fra høloftet
25 02VirringArb, trådte forkert = et brækket ben
25 02Virring, Slyngborg4-årig dreng brækkede benet under leg
25 02TånumSkorstensild, ZR + Bv
26 02Ølst4-årig dreng faldt ned fra stige
02 03ThorsgadeFuh, 9-årig cyklende dreng væltede ind mod lastbil
02 03Randers-egnenGlat føre = ca. 50 kørselsuheld
04 03Vorup, Bøsbrovej 12Ældre kvinde faldt i hjemmet
08 03Banegården - AssensTransport af 8 T jerntromle til cementfabrikken
08 03Fladbrovej10-årig dreng fik træstamme ned over benet
09 03ÅrhusvejFuh, cyklist påkørt af bil i glat føre
09 03Sjællandsgade 42Arb, vinduespudser faldt ned fra stige
12 03Maskinfabrikken StrømmenArb, fik 790 kg tung maskine over foden
12 03UdbyhøjvejFuh, 13-årig dreng faldt af rutebils bagagebærer
14 03HobrovejFu, 13-årig cyklende dreng påkørt af lastbil, #
14 03Neder RomaltMand sank død om under sneboldkamp, #
14 03Vølundsvej 112-årig dreng faldt ud fra 2. sal og døde, #
18 03Fredensgade1½-årig pige faldt under leg
19 03P. Knudsensvej 30Arb, faldt ned fra stillads
19 03NyvejBeruset mand faldt ned i lyskasse
19 03Strømmen 6Ejendom udbrændt, 4 familier i fare, ZR + Bv
21 03ÅrhusvejFuh, cyklist mod cyklist
21 03Junchers KlædefabrikKvinde faldt bevidstløs om
25 03Randers Sydhavn2 T båndjern faldt i havnen under losning
26 03Vidarsvej ved nr. 3011-årig dreng fik luftbøssekolbe i ansigtet
26 03Tebbestrupvej 4815-årig dreng ramte en nabo med salonriffelskud
29 03Trangstræde 102-årig pige faldt ud fra 1. sal
01 04Adelgade - HobrovejFuh, kvinde påkørt af bil
01 04Maskinfabrikken ScandiaArb, mand fik en vognstang i hovedet
09 04Torvegade - MiddelgadeFuh, cyklist påkørte holdende bil
09 04UdbyhøjvejFuh, mc mod cyklist, 3 kvæstede
11 04Junchers KlædefabrikArb, kvinde mistede en finger i maskine
11 04Vestergrave, spritfabrikArb, mand væltet af trosse
12 04BjerregravFodboldkamp = et brækket ben
13 04Søren Møllers GadeFuh, 5-årig dreng påkørt af varecykel
21 04Fussingø SavværkArb, fik hånden i rundsav
26 04GrenåvejFuh, cyklist væltet
26 04UdbyhøjvejFuh, lille wienerbarn, pige, påkørt af mc
26 04Randers - RøndeFuh, lastbil i grøften ved Sjellebro
29 04Dronningborg, EgholmvejMand faldt død om, #
30 04NørrebrogadeBeruset mand faldt gennem butiksrude
02 05MellerupFodboldkamp = et brækket fodled
04 05Randers - RøndeFuh, lastbil påkørte mc
04 05Randers - RøndeFuh, mc kørte ind i ZR-ambulance og døde, #
04 05UdbyhøjvejFuh, cyklist påkørt af bil
07 05StrømmenFuh, cyklist væltede
10 05Vestergade 223-årig dreng fik hånden i røremaskine
16 05Nørregade70-årig mand faldt på gaden
21 05Viborgvej ved nr. 90Fuh, mc mod parkeret bil
25 05ReiersensvejFuh, 11-årig cyklende dreng væltede
27 05Ved Kærby VandmølleFuh, cyklist kørte ud over 5 m dyb skrænt
31 05UdbyhøjvejFuh, cyklist væltet
01 06UdbyhøjvejFuh, mc væltet
03 06Buchtrups MaskinfabrikArb, mand fik jerngitter ned over sig
03 06Dytmærsken 1473-årig kvinde faldt i hjemmet
03 06Mariagervej - LanggadeArb, murer fik mursten i hovedet
07 06EriksborgvejFuh, 2 cyklende drenge kørte sammen
07 06Vorup, Åvej 192½-årig dreng skoldet af kogende vand
08 06HavndalFuh, mc mod bil
08 06Kristrup, KristrupvejFuh, mc mod flyttevogn
08 06HaslundFuh, 2½-årig dreng løb ud foran mc
08 06Randers - LauerbjergFuh, cyklist væltet
10 06Mærsk Andersens VejFuh, cyklist mod cyklist
10 06Randers RebslageriArb, mand mistede et ben i maskine
10 06Ny GrenåvejFuh, mc væltet
13 06Over HadstenFuh, 4 cykelryttere væltede under løb
13 06GassumFuh, mc mod lastbil
15 06NørrestrædeFuh, cyklende og gående dreng faldt i kælderhals
18 06BendstrupFuh, bil mod vejtræ
20 06MellerupFuh, kvinde faldt baglæns ned fra hestevogn
23 06Udbyhøjvej - RosenørnsgadeFuh, ZR-bil påkørte bil og lastbil
24 06HobrovejFuh, mc mod ukendt mælkekøretøj
24 06Randers SvineslagteriArb, mand faldt ned fra tag

1949 FORTSAT
01 07Thorsgade 14Arb, mand faldt ned fra stige
02 07Gudenå ved SønderbroKvinde nær druknet, da kano kæntrede
02 07AdelgadeFuh, kvinde påkørt af cyklist
04 07Strømmen - Ny GrenåvejFuh, cyklist mod cyklist
04 07Drastrup, Hovedvej 16Fuh, hund løb ind i mc, der væltede
06 07Hobrovej, Hovedvej 10Fuh, 73-årig cyklende mand kørte ud foran bil
07 07Udbyhøj, nord3-årig pige slemt forbrændt under leg med ild
07 07VestergadeFuh, mc mod lastbil
08 07Øster BjerregravArb, mand faldt ned fra hølæs
11 07Mariagervej 87Arb, mand faldt ned fra stige
11 07Hovedvej 10 ved RandersFuh, hveps i bilen = bilen kørte i grøften
13 07RandersArb, mand faldt ned fra stige
13 07Asavænget 17Fuh, 5-årig cyklende pige væltede
13 07Maskinfabrikken StrømmenArb, fik læderet foden i drejebænk
14 07HobrovejMand faldt på gaden
14 07RandersFuh, cyklist væltet på nytjæret vejstykke
14 07StadfeldtsvejLille pige nær kvalt under krampeanfald
15 07SpentrupFuh, cyklist væltet
15 07Århusvej, SkansemøllenArb, mistede en finger i fræsemaskine
15 07Randers HavnArb, mand fik et træstykke i hovedet under losning
16 07Randers Banegård11-årig pige faldt på trappe
16 07VilstrupKvinde faldt ned fra varebil
20 07RejstrupArb, fik læderet en finger i rundsav
20 07KærbyArb, 14-årig tjenestekarl faldt ned fra høloft
20 07Udbyhøjvej ud for nr. 29Fuh, 14-årig cyklende dreng væltede
24 07Sankt Peders KirkeMand liggende på båre blev viet til hans udkårne
25 07Ved det nye vandtårnFuh, mc væltet = Falsk Alarm
27 07Sødring5-årig dreng fik el gennem sig i el-mast, #
29 07Junchers KlædefabrikKvinde besvimede under arbejdet
29 07TorvegadeFuh, kvinde påkørt af budcykel
29 07Thorsgade, børnehave3-årig pige faldt ned fra gynge
30 07GjerlevFuh, 11-årig cyklende dreng påkørt af lastbil
30 07Radiatorfabrikken DanarArb, mand læderede en finger i maskine
30 07Restaurant ValenciaGlemt strygejern = større tagbrand
01 08StoregadeFuh, fodgænger påkørt af cyklist
01 08Staldgårdsgade - BorgergadeFuh, mc mod lillebil
02 08HadsundvejFuh, 4-årig dreng løb ud foran cyklist
02 08FårupKvie forsvundet i 8 dage, blev fundet i dyb grøft
02 08Hovedvej 10 ved HelstedgårdFuh, Taxa kørte i grøften
03 08UdbyhøjvejFuh, mc mod cyklist
03 08Auning, Hovedvej 16Fuh, bil mod træ og brød i brand
10 08JennumIld i halm i lade, ZR + Bv
12 08Randers - KøbenhavnTransport af 5 T bageriovn til København via Fyn
15 08Hadsundvej - MarkedsgadeFuh, cyklende kvinde væltede og døde, #
15 08NørbækKvinde nær død af bistik
17 08Langå, LohmannsgadeFuh, cyklist væltede
17 08Assens, cementfabrik54 T gravemaskine havarerede
18 08Mellerup, ÅstrupgårdArb, løbskkørsel på mark, 1 person kvæstet
20 08Lene Bredahls GadeKvinde faldt syg om på gaden
23 08Møllegade 6Kvinde med barn på armen faldt på trappe
23 08KirkegadeIld i mc, ZR + Bv
02 09Dronningborg MaskinfabrikArb, mand fik lufthammer i hovedet
05 09Askildrup4-årig dreng skoldet af kogende vand
05 09Brødregade - MiddelgadeFuh, bilist påkørte cyklist
07 09Fenrisvej 53-årig pige faldt ud fra 1. sal
08 09FenrisvejFuh, cyklende kvinde væltede med sit barn
09 09Langå JernstøberiArb, mistede et fingerled i maskine
12 09Markedspladsen5-årig dreng faldt ned fra hestevogn under leg
12 09Udbyhøjvej ved nr. 100Fuh, 2-årig dreng løb ud foran mc
12 09RåstedKvinde forbrædt af tændt primus
14 09Tebbestrup2-årig pige spiste sovetabletter
15 09HadsundvejFuh, kvinde påkørt af budcykel
17 09ÅrhusvejFuh, mc mod lastbil, 1 kvæstet, 1 dræbt, #
21 09EngboulevardenFuh, 2-årig dreng løb ud foran hestevogn
23 09UdbyhøjvejMand faldt i bæk og tæt på at drukne
24 09SpenstrupFuh, 5-årig pige påkørt af lastbil
26 09AssensMand skød sig, vådeskud, og omkom, #
28 09AskildrupFuh, 17-årig pige påkørt og dræbt af flugtbilist, #
28 09DronningborgFuh, bil kørte gennem jernbanebomme
28 09GassumGård nedbrændt, ZR + Bv
28 09Viborgvej ved nr. 88Fuh, rytter faldt af stejlende hest
30 09Søren Møllers GadeKvinde faldt i menighedshuset
30 09Nørrebrogade - FabersvejFuh, cyklist mod cyklist
01 10Dronningborg BoulevardFuh, 12-årig cyklende dreng væltede
03 10Over HornbækMindesten flyttet til sin plads af ZR
04 10Ejendommen Rosendal (?)Flere radiatorer sprængtes = vandskade
04 10Randers-egnenStorm = mange stormskader
05 10Ridehusvej, maskinfabrikArb, mand fik kakkelovn i hovedet
05 10MariagervejFuh, lille deng påkørt af cyklist
05 10Langå, trævarefabrikArb, mistede tommelfinger i rundsav
05 10RandersKvinde faldt på trappe
06 10Maskinfabrikken ScandiaArb, læderede 2 fingre i fræsermaskine
07 10Energivej 48Fuh, 6-årig pige påkørt af cyklende dreng
07 10Maskinfabrikken ScandiaKvinde faldt på trappe
07 10VoldumFuh, 4-årig pige påkørt af cyklist
07 10Kærgade ved nr. 6312-årig dreng forskar sig under leg
08 10GrenstenArb. medhjælper faldt ned fra halmlæs
08 10NyvangsvejArb, mand faldt 4 m ned fra gravko
10 10Fladbro Skov3-årig pige spiste giftige svampe
10 10Råsted, BlegvadArb. mand faldt ned fra halmlæs
10 10Århusvej - BøsbrovejFuh, cyklist påkørte taxa
12 10Randers, TrifoleumArb, mand fik taljeblok i hovedet
14 10StrømmenFuh, cyklist svingede ud foran bil
17 10RådhustorvetFuh, gående kvinde påkørt af mc
17 10Auning, Hovedvej 16Fuh, bil mod bil, 2 kvæstede
18 10Kirkegade 2Kvinde læderede en hånd i elevator
18 10Tjærbyvej 14Lille dreng fik en flænge i benet under leg
19 10Helstedgård, Hovedvej 10Fuh, bil mod træ, 3 dræbt , # # #
23 10Helstedgård, Hovedvej 10Fuh, bil væltede rundt i grøft, 2 kvæstede
24 10AnemonevejFuh, 14-årig cyklende dreng påkørte parkeret bil
25 10Randers-egnenStorm = ca. 70 stormskade-assistancer
25 10Ølst - Askildrup84-årig mand faldt om og døde, sygdom, #
27 10DronningensgadeArb, mistede 4 fingre i rundsav på savværket Odin
27 10Randers-egnenFlere tilfælde af fastkørte traktorer
02 11ÅrhusvejFuh, bil kørte op bagi lastbilpåhængsvogn
02 11Langå MarkArb, mand kom under roevogn på marken
02 11Over Fussing, Hovedvej 16Fuh, bil påkørte en løbende og en cyklende dreng
07 11VestergraveArb, 2 fingre læderet i motorbådsmotor
11 11Mariagervej - FabersvejFuh, cyklist mod cyklist
12 11RådhusstrædeMand faldt på trappe
12 11Strømmen 6Gas trængte ind i baghuset, familie i fare
14 11DyrbySygdom
14 11Hvidsten2½-årig dreng sparket i hovedet af hest
14 11Årslev1½-årig dreng skoldet af kogende vand
17 11Vestergade - Berthelsensga.Fuh, cyklist påkørte en bil
19 11GimmingFuh, bil mod vejtræ
19 11LindbjergArb, mistede en finger i hakkelsesmaskine
21 11HaslundFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet
21 11StrømmenFuh, mc mod lastbil
26 11(Sønderbro)Fuh, mc mod bil
26 11Skolevej, fabrikArb, fik iltflaske over foden
02 12HobrovejIld i mc efter benzinpåfyldning, ZR + Bv
02 12Randers, restaurantMand sank død om, #
02 12Maskinfabrikken ScandiaArb, mand faldt = en brækket arm
03 12Jennum MarkGård nedbrændt, påsat af ansat, ZR + Bv
05 12RandersArb, vindstød = mand fik bordplade i hovedet
05 12ØstervangsvejFuh, islag = 4 biler kørte sammen
08 12Houmeden 6Sprængte radiatorer = store vandskader
08 12RandersArb, 2 mand begravet i udgravning
09 12Hadsundvejens SkoleSkolepige faldt i skolegården
10 12StoregadeSlagsmål = mand kvæstet
12 12Hadsundvej ved MejlbyFuh, bil kørte ud over skrænt
12 12Viborgvej ved KlørupFuh, bil påkørte mørklagt hestevogn
12 12Tørvebryggen - (Sønderbro)Fuh, mc mod lastbil, 2 personer kvæstet
14 12Hvidsten ØstermarkGård nedbrændt, barns leg med ild, ZR + Bv
15 12UdbyhøjvejFuh, cyklist væltede
17 12Randers8 m høj skorsten nedtaget, ZR + Bv
17 12Mariagervej - FabersvejFuh, cyklist mod cyklist
19 12Gassum, RandrupArb, løftestang smuttede = et brækket ben
20 12Værum, ChristianslundArb, Kvæstet af traktorens styrearm
21 12Mariager - ÅlborgTransport af 60 T gravko til Ålborg
23 12Øster Allé 2Ung kvinde faldt på trappe
25 12Lime, Fårup1½-årig pige fik kogende vand over sig
26 12VestergadeIld i lejlighed, ZR + BV
27 12RåstedFuh, bil kørte ind i lastbil
30 12Flintebjerg Allé 22½-årig pige faldt ud fra 2. sal og døde, #
07 01 1950JernbanestationenKvinde faldt død om, #
07 01Junchers KlædefabrikArb, knuste en storetå i maskine
07 01StrømmenFuh, cyklist påkørt af bil
09 01Assentoft, HørningSygdom
10 01Dalbyneder, DemstrupArb, mand dræbt under halmpresser, #
11 01Randers-egnenGlat føre = mange assistancer til køretøjer
12 01StrømmenFuh, cyklist påkørt af bil
12 01FenrisvejFuh, cyklist væltede
15 01Ved MosekærFuh, bil påkørte telefonmast
17 01Over RomaltArb, gårdejer sparket af føl i ansigtet
17 01NørbækIld i hestestald, ZR + Bv
18 01StrømmenArb, fik en jernbjælke over foden
19 01Randers NordhavnArb, mand fik klemt en finger af
19 01Dronningborg MaskinfabrikArb, læderede en finger i boremaskine
21 01Udbyhøjvej ved ScandiaFuh, væltende cyklist påkørt af lastbil
23 01RandersFuh, bil mod lastbil
25 01ØdumFuh, bil mod lastbil
26 01Nørbæk7-årig dreng ramt af drivrem
26 01HallingArb, medhjælper sparket af hest i hovedet
27 01Værum, ChristianslundArb, læderede flere fingre i rundsav
30 01RandersFuh, 9-årig cyklende dreng væltede
31 01Vilh. Thomsems PladsFuh, lastbil mod mc
02 02Radiatorfabrikken DanarArb, mand mistede yderste led af finger
07 02Nørrebrogade 821½-årig pige fik fingrene i vridemaskine
09 02GrenstenArb, mand faldt ned fra høstænget, #
10 02BrødregadeFuh, 69-årig kvinde gik ud foran bil
11 02Romalt10-årig dreng ramte sig selv med geværskud
13 02GassumGårdlænger nedbrændt, ZR + Bv
14 02Spentrup BageriArb, murer faldt ned fra taget
20 02Lille KirkestrædeMand faldt død om, #
22 02RådhustorvetFuh, cyklist mod bil
24 02Pontoppidansgade 1013-årig dreng faldt 4 m ned fra mur
25 02Thorsgade, MokkebarSlagsmål, mand kvæstet
27 02HastrupFuh, cyklende kvinde påkørt af mc
01 03MellerupMand sank død sammen i rutebil, #
02 03Assentoft, markvejFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet
02 03MariagervejFuh, dragonhest løb løbsk, 1 person kvæstet
03 03TorvegadeFuh, 3-årig pige løb ud foran varebil
06 03Skovbakken9-årig dreng faldt ned fra træ
06 03Vestergrave 29Mand fundet gasforgiftet i lejlighed
06 03Provstegade 55-årig pige faldt på trappe
06 03Mariagervej 222-årig dreng fik klemt en finger i dør
09 03UdbyhøjvejFuh, 14-årig cyklende dreng ud foran bil
10 03StrømmenArb, mand kvæstet på autoværksted
10 03Langå, under gl. jernbanebroArb, traktor med tromle skred ud i Gudenåen
11 03Hald7-årig dreng faldt ned fra ajlevogn
13 03SnaregadeFuh, 7-årig dreng påkørt af bybus
15 03HarridslevFuh, 6-årig dreng faldt af mælkevogn
17 03Jyllandsgade ved nr. 24Fuh, 3-årig dreng løb ud foran lastbil
17 03Sct. MortensgadeFuh, bil påkørte ung mand
20 03HelstrupFuh, mc uden kørekort væltede
22 03Maskinfabrikken ScandiaArb, mand fik et jernstykke ned over sig
23 03TånumFuh, 15-årig dreng løb ud foran bil
24 03Gassum, RandrupGårdlænger nedbrændt, ZR + Bv
24 03Sygehuset - Århus Sygehus6-årig påkørt dreng overflyttet men døde, #
28 03BalgårdeIld i halmstak op ad bygning, ZR + Bv + Falck
28 03Udbyhøjvej ved ScandiaFuh, 7-årig dreng løb ud foran bil
28 03Staldgårdsgade 4 C4½-årig pige faldt på gaden
29 03Maskinfabrikken ScandiaArb, læderede en hånd i boremaskine
29 03Vilh. Thomsens PladsFuh, ung kvinde påkørt af lastbil
29 03RandersBeruset mand faldt på trappe
01 04Store Voldgade 1Mand sank død om i sin stue, #
03 04ØlstFuh, brugsstjålet bil kørte mod vejtræ
08 04RandersFuh, 4-årig dreng løb ud foran bil
14 04HadstenvejFuh, bilist uden kørekort ramte vejtræ
15 04MariagervejFuh, 14-årig cyklende dreng ramte en lastbil
18 04JernbanegadeFuh, løbskkørsel, 12-årig dreng kvæstet
22 04ViborgvejFuh, cyklist mod cyklist
22 04Vestergade ved nr. 59Fuh, cyklende kvinde med barn væltede
26 04Hadsundvejens SkolePige faldt i skolegården = et brækket håndled
27 04NyvangsvejFuh, mc mod mc
27 04Søren Møllers GadeFuh, 9-årig dreng løb ud foran bil
28 04Hobrovejens SkoleFodboldkamp = en brækket arm
29 04StoubyPludseligt snefald = en lastbil i grøften
29 04DronningborgSelvmordskandidat gik helt amok, + politi
06 05Ved AmtmandsboligenKat i højt træ måtte nedskydes
06 05HoumedenFuh, ældre mand påkørt af bil
08 05ViborgvejSyg kvinde faldt ud fra rutebil = kraniebrud
13 05LangåVild kvie indfanget
13 05SlotsgadeFuh, gående kvinde påkørt af cyklist
15 05Gudenåbadet13-årig dreng forstuvede en hånd
15 05Kolonihave11-årig dreng klemte fingre i liggestol
15 05Engvej Fuh, cyklist væltede
22 05Dytmærsken - BrødregadeFuh, mc mod mc
23 05Vorup, ved Århusvej 56Fuh, bil mod bil
24 05RådhustorvetFuh, førerløs bil trillede ind i cykel og stakit
26 05UdbyhøjvejFuh, cyklende kvinde væltede
27 05Mariagervej ved nr. 131Fuh, 16-årig cyklende pige væltede
27 05Erantisvej 292-årig pige faldt ned i kælderskakt
31 05ViborgvejFuh, bil mod lastbil
01 06RådhustorvetFuh, cyklist mod mc
06 06P. Knudsens Vej 1410-årig dreng gasforgiftet i badeværelset
06 06Albæk, ved pumpestationKvinde faldt = et brækket ben
06 06Gudenåbadet20-årig mand nær druknet i bassinet
07 06Randers - RåstedFuh, militærbil påkørte 2 cyklende piger
10 06Vester Alling2-årig pige svært skoldet af kogende vand
10 06AssentoftFuh, ZR-ambulance mod hestevogn
10 06VestergraveFuh, 12-årig cyklende dreng væltede
12 06Venning2 gårdlænger nedbrændt, ZR + Bv
12 06Langkastrup1½-årig dreng faldt ned fra hestevogn på marken
13 06ToldbodgadeFuh, cyklist påkørt af lastbil
13 06ÅlborggadeKvinde faldt på gaden
13 06JernbanegadeFuh, 12-årig cyklende dreng påkørte en bil
14 06Østergrave6-årig pige med kraftig strubehoste
16 06UdbyhøjvejKvinde faldt syg om
19 06Laurbjerg2 gårdlænger nedbrændt, + ZR Hadsten + Bv
20 06Jebjerg, Store-LundgårdStuehus nedbrændt, + ZR Hadsten + Bv
22 06Randers Havn - AssensTransport af 60 T tung gravemaskine til Assens
23 06Grenåvej ved RandersFuh, taxa mod lastbil
23 06ØstervangsvejArb, tømrer fik bjælke i hovedet
26 06Kirkegade - St. VoldgadeTagbrand, ZR + Bv
27 06Tebbestrup, MelagergårdNaturbrand i lyngareal, ZR + Bv
28 06AssensStor gravemaskine væltede i kridtgrav
01 07ØstervangsvejIld i stillads i 2. sals højde, ZR + Bv
01 07Vester BoulevardFuh, lastbil mod bil
02 07Randers, HørningArb, løbskkørsel i mose, kvinde dræbt, #
03 07Møllestræde 5Fuh, bil kørte ud foran mc
03 07ØlstFuh, bil mod vejtromle
03 07UdbyhøjvejFuh, cyklist kørte i udgravning
03 07P. Knudsens Vej 307-årig pige forskar sig på kniv under leg
04 07Hadsten ved LilleåFuh, påhængsvogn væltede i åen, + ZR Hadsten
04 07NørbækFuh, mc mod lastbil
06 07RosengadeMand faldt om på gaden, sygdom
06 07Randers LystbådehavnArb, startsving ramte mand i ansigtet
06 07Gl. StationsvejArb, fik skruetrækker i maven
07 07Gjerlev - HaldFuh, mc mod bil
08 07RandersFuh, 6-årig cyklende pige væltede
08 07RådhusstrædeFuh, 5-årig pige løb ud foran mc
08 07Randers AndelsmejeriArb, mand faldt ned fra lastbillad
08 07KirkegadeUng mand faldt på gaden
11 07Værum, ChristianslundArb, fik hånden i en fræsermaskine
13 07Vester AltanvejDreng fik sten i hovedet under leg
13 07NordvangsvejDreng faldt på gaden = en brækket arm
13 07Vestergade ved ZRFuh, hund væltede mc og cyklist
17 07HobrovejFuh, cyklist væltede
18 07RandersKvinde faldt på gaden
18 07JyllandsgadeFuh, 6-årig dreng løb ud foran cyklist
20 07Vestergrave3-årig dreng fik telefonpæl i hovedet
20 07AssentoftArb, mur væltede ned over mand
22 07Christiansborgvej 159-årig dreng løb ind i dørrude
23 07AdelgadeFuh, cyklist mod cyklist
27 07Vølundsvej 114-årig pige skoldet af kogende vand
31 07Kristrupvej 515-årig dreng skoldet af kogende vand
31 07Hald1-årig dreng skoldet af varm kaffe
01 08Langå, UlstrupvejArb, mand begravet i udgravning
01 08Sjællandsgade 442½-årig dreng faldt på trappe
01 08RådhusstrædeFuh, cyklist mod cyklist
02 08Mariagervej ved nr. 85Fuh, cyklist påkørt af mc
03 08Kristrup, Ny GrenåvejFuh, cyklist væltede
04 08Kærgade 337-årig pige fik hånd i klemme i vridemaskine
05 08SlotsgadeFuh, mand gik ud foran cyklist
10 08St. Blichers GadeFuh, cyklist kørte mod butiksrude
11 08MøllestrædeFuh, 14-årig cyklende dreng påkørt af lastbil
14 08DytmærskenOverfald = en mand kvæstet
15 08ÅrhusvejFuh, cyklist mod rutebil
16 08Fårup JernbanestationArb, portør knuste et ben under togvogn
17 08HaldFuh, 8-årig dreng påkørt af bil
17 08GimmingIld i granris, ZR + Bv
18 08Frederiksborg Allé 4Fuh, 8-årig cyklende dreng påkørte anden cyklist
19 08SpentrupArb, mand faldt ned fra kornlæs
21 08Hald, SkomagerbakkenFuh, 8-årig cyklende dreng påkørt af bil
23 08BøsbrovejFuh, cyklist væltede
24 08Krone ApoteketArb, snedker faldt ned fra reol
25 08AssentoftKvinde faldt i hjemmet
25 08RandersKvinde faldt på trappe
28 08HoumedenFuh, cyklist mod kvindelig cyklist, der døde, #
28 08Hovedvej 10 ved BorupFuh, mc påkørte cyklist, 3 personer kvæstet
28 08TebbestrupvejKælderbrand i hus, ZR + Bv
31 08Østergade - RosenørnsgadeFuh, cyklist svingede ud foran mc
01 09Fabersvej 42Kvinde faldt på trappe
03 09Ved RandersArb, kom i klemme i tærskeværk
04 09NørregadeFuh, 14-årig cyklende dreng påkørt af mc
05 09TebbestrupArb, løbskkørsel på mark, 12-årig dreng kvæstet
07 09Grenåvej - ØrneborgvejFuh, cyklende kvinde væltet af lastbil
09 09Helsted, HelstedgårdArb, mand kvæstet nede i brønd
11 09Nørregade - Ll. VoldgadeFuh, gående mand påkørt af bil
11 09VolstrupMand forskar sig på knust vinduesrude
11 09Hobrovej ved nr. 114Fuh, beruset mand væltede med cyklen
11 09HvidstenFuh, hvepse i bilen = bilen mod vejtræ
12 09Mejlby, HadsundvejFuh, bil mod vejtræ
14 09Frisenvold9-årig dreng kvæstet af sin egen hest
14 09StrømmenFuh, cyklist påkørt af bil
15 09MygindArb, mand faldt ned fra hølæs
19 09Kristrup, GrenåvejArb, fik jernsplint i benet
19 09UdbyhøjvejArb, mand fik bjælke i hovedet
19 09Asferg, ØstervangFuh, 10-årig dreng faldt af mælkevogn i fart
23 09GrenstenArb, fik hånden i halmpresser
26 09RandersArb, mand fik jernbjælke over benet
27 09Dronningborg MaskinfabrikArb, mand blev lettere kvæstet ved tærskeværk
03 10StrømmenArb, kvinde fik armen i vridemaskine
08 10RandersZR ambulancevagt ved stort "Sæbekasseløb"
08 10Parkboulevarden73-årig mand sank død om på gaden, #
09 10TebbestrupvejFuh, lastbil påkørte cyklist, der omkom, #
09 10Randers HavnArb, mand læderede det ene ben
10 10Kirkegade200 deltog i CF-øvelse, ZR med katastrofelys
12 10Løgstørgade4-årig dreng faldt 1 m ned = kraniebrud
12 10Randers - ÅrhusOvennævnte dreng overført til Århus
13 10Bøsbrovej ved nr. 21Fuh, 10-årig pige gik ud foran cyklist, der væltede
16 10HadsundvejFuh, bil væltede med brude-par, ingen kvæstede
16 10Asferg, MoetoftArb, løbskkørsel på mark, 15-årig dreng kvæstet
17 10Mariagervej ved nr. 75Fuh, 9-årig dreng løb ud foran mc
17 10ParkboulevardenFuh, 8-årig cyklende pige væltede
17 10Randers - ÅrhusOvennævnte pige overført til Århus
19 10Langå, Bredgade - VæthvejFuh, mc mod lastbil
30 10Randers PolitistationAnholdt mand sprang ud gennem vindue
31 10TårngadeFuh, cyklist væltede
31 10Laksegade 7Ung mand forskar sin fod på kældervindue
01 11MiddelgadeFuh, cyklist væltede
01 11NørregadeFuh, cyklist påkørt af lastbil
03 11Langkastrup, Hovedvej 16Fuh, 13-årig dreng påkørt af bil
11 11SjællandsgadeArb, 2 murere faldt ned fra 4. sal på nybygning
13 11Reiersensvej - GethersvejArb, tømrer faldt 2½-m ned fra stillads
14 11Randers GasværkArb, 2 personer gasforgiftet
16 11GerningFuh, Taxa væltede i glat føre, + Falck Bjerringbro
23 11Søften - HinnerupKvie nedskudt efter jagt på samme over 20 km
23 11Bastrups AlléFlyttemand faldt død om under flytning, #
28 11AssentoftFuh, 5-årig dreng løb ud foran lastbil, #
29 11Bøsbrovej 92, møbelfabrikStørre ildløs i fabrikken, ZR + Bv
04 12Strømmen 9, møbelfabrikArb, mand faldt på trappe
07 12Langå jernbanestationArb, mand faldt ned fra lokomotiv
09 12Randers HavnArb, fik 2 sække ned over sig ved losning
09 12Hovedvej 10 ved PuhusFuh, bil påkørte i tæt tåge holdende lastbil
11 12Vestergade ved ZRKvinde faldt på fortovet
12 12MellerupArb, 17-årig karl sparket af hest i ansigtet
16 12Randers SvineslagteriArb, mand fik kødkrog i øjet
18 12Hovedvej 10, HelstedgårdFuh, bil i grøften i glat føre
18 12Vester Altanvej10-årig dreng kælkede mod træ og blev dræbt, #
18 12Gudenå ved Neder HornbækMotorbåd grundstødt
18 12Hovedvej 10 ved PaderupFuh, bil mod lastbil
18 12Hovedvej 10 ved PaderupNyt fuh, bil væltede i grøften
21 12Nyvangsvej, sølvvarefabrikArb, mand fik en finger i en pressemaskine
23 12Hovedvej 10 ved RandersFuh, bil skred mod vejtræ
27 12Randers, Hovedvej 16Fuh, cyklist påkørt af bil
28 12Strømmen, lagerlokaleArb, mand fik en jernbjælke over benet
30 12Randers SpritfabrikEksplosion på fabrikken, ZR + Bv
02 01 1951RandersMand faldt i glat føre
02 01DalbynederMand faldt på gårdspladsen
02 01Kristrup ved BrugsenKvinde faldt i glat føre
02 01Vestergrave ved nr. 12Mand faldt i glat føre
02 01VoldumMand faldt i glat føre
02 01Bredstrupsgade 2Kvinde faldt i hjemmet
02 01Vølundsvej 11Mand jog armen gennem rude
04 01Randers HavnFuh, lastbil kørte i havnen
06 01UdbyhøjvejMand faldet på gaden = falsk alarm
10 01Maskinfabrikken StrømmenArb, smed kvæstet ved eksplosion
12 01Dronningborg MaskinfabrikArb, fik finger læderet i sømmaskine
12 01Århusvej, MunkholmIld i elektromotor i ladebygning, ZR + Bv
15 01Langå13-årig pige døde af åndedrætslammelse, #
22 01Asferg - HvidstenFuh, cyklist væltede
25 01Gammel Hobrovej, grusgravArb, stillads styrtede sammen, 1 person kvæstet
25 01Vester Altanvej9-årig dreng kælkede mod træ
27 01Langå, kiselgur-værkIld i svovlholdig kiselgur
29 01Fårup3 gårdlænger nedbrændt, ZR + Bv
30 01Randers, spånsiloIld i siloen, ZR + Bv
30 01Strømmen - NordregraveTransport af bageriovn
01 02Råsted, VestergårdArb, mistede 3 fingre i afretter
03 02Sjællandsgade 44Kogtørring = blind alarm, ZR + BV
03 02PurhusJordemoder hjulpet gennem snedriverne
06 02ThorsgadeKvinde faldt om på gaden, sygdom
07 02Randers - ÅrhusOverførsel af 11-årig kvæstet dreng til Århus
13 02BjergbyFuh, samme bil røg 3 gange i grøften
13 02GjerlevFuh, 8-årig cyklende dreng påkørt af bil
13 02Gjerlev - EnslevFuh, løbskkørsel med kane, 1 person kvæstet
13 02Fredensgade 173-årig pige faldt ud fra vindue i stueetagen
14 02Odinsgade, konfektionsfabrikArb, stak hånden gennem en rude ved fald
19 02Nørbæk, gårdKortslutningsbrand i gård, ZR + Bv
23 02Hadsundvej - Køsters AlléFuh, cyklist væltede
23 02Langå jernbanestationArb, mand brækkede benet i grusgrav
26 02Stadfeldtsvej ved nr. 258-årig dreng fik sten i øjet under leg
27 02Århusvej, SkansemøllenArb, fik hånden i fræsermaskine
27 02Vinkelstræde 8Kvinde faldt i hjemmet
27 02FladbrovejFuh, bil væltede rundt på vejen
28 02Hermann Stillings Vej 196-årig pige faldt og forskar sig på flaske
28 02Skolevej ved nr. 6Fuh, cyklist væltede
02 03Håndværkerforeningen6-årig pige forskar sig under leg
03 03Bjellerup AlléArb, mand forskar sig på kniv under beskæring
12 03Rådmands BoulevardFuh, bil mod taxa
12 03Hobrovej 442-årig pige spiste sovepiller
19 03VorupGlat føre = bil mod bybus
19 03RandersBeruset mand faldt i glat føre
19 03ViborgvejFuh, gående mand påkørt af bil
19 03Randers-egnenSnefald = adskillige kørselsuheld
24 03Århusvej ved KarlsbergFuh, bil mod vejtræ
30 03FabersvejFuh, cyklist med barn væltede
31 03PontoppidansgadeMand faldt i glat føre
03 04Randers - HadstenFuh ved Amstrupgård, mc mod traktor
04 04Sjællandsgade 17Kvinde faldt i vaskehuset
04 04Randers HavnArb, mand fik klemt et par fingre under losning
04 04RådhusstrædeFuh, cyklist mod cyklist
05 04Ved SønderbroFuh, beruset bilist påkørte anden bil
09 04Vester BoulevardFuh, bil mod bil
14 04Kondrup, HoumarkArb, fik benet knust i tærskeværk
14 04Bøsbrovej - TebbestrupvejFuh, mc mod bil
24 04Gimming, Gimming Gård3-gårdlænger nedbrændt, påsat, ZR + Bv
25 04TorvegadeFuh, cyklende skærsliber ramte anden cyklist
27 04FladbrovejFuh, kvindelig knallertkører væltede
27 04Læsten, StubberupgårdArb, løbskkørsel på mark, 1 person kvæstet
27 04Mellerup, StøvringFuh, mc væltede
30 04ViborgvejFuh, cyklist påkørt af bil, der ramte et træ
04 05FladbrovejFuh, 8-årig cyklende pige væltede
09 05Maskinfabrikken StrømmenArb, lærling kom i klemme under ovn
09 05MøllestrædeFuh, cyklist væltede
09 05MellerupFuh, 2-årig dreng kørt over af hestekøretøj
10 05Valdemarsvej8-årig dreng faldt ned fra gynge
10 05Sjællandsgade ved nr. 16Fuh, mc mod skolevogn
15 05BjerregravMand tabte sit nye gebis i tørvegrav
15 05Hovedvej 10 ved HelstedFuh, svensk bil kørte i grøften
17 05Randers, sølvvarefabrikArb, 2 mand ramt af metalplade
21 05KristrupDreng forskar en fod under badning
21 05Ved Hobrovejens SkoleFuh, cyklist påkørte holdende cyklist
23 05Lille Voldgade - AdelgadeFuh, cyklist væltede
24 05Jernkajen, oplagspladsArb, kran væltede, 3 mand kvæstet
24 05Randers, AndelsmejerietArb, kvinde fik hånden i ætsende syre
25 05Strømmen, Gulf-tankArb, mekaniker fik lift med bil ned over sig
25 05Øster AllingArb, fik foden i fræser
28 05StrømmenVandledningsbrud = oversvømmelse
29 05Neder HornbækDyreredning
01 06Randers HavnArb, mand fik hånd i klemme
04 06Vester AltanvejFuh, cyklist væltede
06 06JernbanegadeFuh, tabt gods fra lastbil ramte fodgænger
12 06Randers, gærfabrikArb, mand faldt på vindeltrappe
12 06Vølundsvej ved nr. 35-årig dreng brækkede benet under leg
13 06Mariagervej 13Arb, murer fik faldende mursten i hovedet
13 06Fabersvej - ReiersensvejFuh, cyklist væltede
16 06RådhustorvetFuh, kvinde påkørt af cyklist
18 06Sønder VingeFuh, cyklist væltede
18 06Ved GudenåbadetFuh, 13-årig cyklende pige væltede
18 06Gudenåbadet4-årig dreng faldt = fik hul i hovedet
18 06VestergadeFuh, 4-årig dreng løb ud foran bil
18 06VolkmølleMotorløb = mc styrtede
18 06Langå2-årig dreng faldt ud fra vindue
19 06TorvegadeFuh, mc påkørte cyklist
19 06Randers5-årig pige faldt = fik hul i hovedet
19 06Kristrup12-årig dreng faldt ned fra rækværk
22 06ViborgvejArb, fik betonblok over foden under aflæsning
23 06ViborgvejFuh, løbskkørsel, 2 personer kvæstet
25 06Randers StadionFodboldkamp = et brækket ben
25 06Udbyhøjvej ved nr. 4Fuh, cyklist væltede
25 06Østergade ved nr. 12Fuh, cyklist væltede
27 06Maskinfabrikken ScandiaArb, elektriker fik 380 volt gennem sig
27 06Støvring ved RandersIld i flaskegasanlæg, ZR + Bv
28 06HavndalArb, kvinde faldt ned fra hesterive
30 06Over HornbækArb, fik træstav i øjet under græsslåning
1951 FORTSAT
02 07ThorsgadeFuh, kvinde påkørt af cyklist
03 07Randers HavnFuh, cyklende dreng væltede, cyklen faldt i vandet
03 07Vølundsvej 62-årig pige drak salmiakspiritus
03 07ØlstFuh, 5-årig dreng fik foden i cykelforhjul
04 07Venning, ElkærJagtulykke = mand dræbt af skud, #
05 07Randers10-årig pige faldt og forskar sig på glasskår
06 07RandersFuh, 11-årig cyklende dreng væltede
07 07Stemannsgade - CarøesgadeFuh, cyklist påkørt af lastbil
09 07Grenåvej ved 5 km/stenenFuh, 14-årig cyklende pige påkørte en bil
09 07RandersMand faldt i baderum og forskar sig på rude
10 07TammestrupFuh, mc mod traktor
10 07Dr. Lassens Gade 75-årig pige faldt på trappe
10 07Randers, NyvangsskolenArb, mand ramte sig i foden med økse
10 07Banens godsekspeditionArb, mand snublede og faldt
11 07Randers LeverpostejfabrikArb, arbejder fik strøm gennem sig og døde, #
11 07FjordgadeFuh, 10-årig cyklende dreng væltede
13 07UngskuepladsenUdstillet transportør væltede
13 07ViborgvejFuh, cyklist mod cyklist
14 07UngskuepladsenArb, fik større træsplint i fingeren
14 07UngskuepladsenArb, mand blev klemt af tyr
14 07UngskuepladsenMand faldt og kvæstede en fod
16 07ÅlumFuh, bil mod bil
16 07Ungskuepladsen8-årig dreng sparket af hest i ansigtet
16 07UngskuepladsenKvinde faldt i serveringstelt
16 07CarolinegadeMand slået ned
16 07RådhustorvetFuh, mc mod taxa
19 07StrømmenMand bidt af hund i ansigtet
19 07Hobrovejens SkoleArb, mand faldt ned fra stige fra 4. sals højde
21 07StrømmenFuh, postbud væltede med cyklen
27 07Enslev9-årig dreng faldt af hest = et brækket lårben
27 07Dronningborg MaskinfabrikArb, fik læderet 3 fingre i maskine
28 07Vorup Boulevard - Ålborgga.Fuh, mc mod bil
30 07MellerupFuh, mc mod cyklist
31 07DagsvadFuh, cyklist påkørt af mc
01 08Randers Havn, frølagerArb, mand fik kvæstet underlivet
01 08Skovgårdsvej 3, Vorup5-årig dreng faldt og kvæstede munden
02 08VestergadeFuh, hest faldt af lastbil under kørsel
03 08Randers HavnFuh, 2 smådrenge på én cykel væltede
04 08Randers El-værkArb, mand begravet i sammenstyrtet udgravning
04 08Gudenåbadet10-årig pige faldt = et kvæstet knæ
06 08Ved Randers Vandværk6-årig dreng sparket af hest
06 08Vestergade - Berthelsensg.Fuh, mc mod lastbil, 2 personer kvæstet
06 08EnergivejTelt overdækket med presenninger
07 08Rådmands BoulevardArb, mand ramt af jernstang i hovedet
07 08Gudenåbadet8-årig pige forskar foden på glasskår
07 08Viborgvej ved HornbækkroenFuh, 10-årig dreng løb ud foran bil
09 08Vorup, Vandværksvej 48-årig dreng faldt ned fra køkkenbord
10 08Anemonevej 273-årig dreng drak kogesprit
11 08DragonkasernenArb, menig soldat fik hakke i panden
11 08Randers HavnArb, mand ramt af gods under losning af skib
11 08Randers - LaurbjergFuh, bil mod bil
13 08Randers, købmandsbutikLille mus fanget i udstillet musefælde
13 08MariagervejFuh, mc kørte op bagi svingende bil
15 08SennelsgadeFuh, 8-årig cyklende dreng ramt af bil
15 08Nørrebrogade 13 A4-årig dreng faldt på trappe
16 08SpenstrupArb, sky hest trak mand 200 m over marken
18 08Langå, VæthvejVoldsom tagbrand, ZR + Bv
18 08RandersFuh, 9-årig cyklende pige kvæstede en fod
18 08Maskinfabrikken ScandiaArb, mand faldt på trappe
21 08Herman StillingsvejFuh, 11-årig cyklende dreng væltede
21 08Hobrovej - St. Blichers GadeFuh, bil mod cyklist
21 08Sct. Peders Gade 243-årig dreng faldt på trappe
21 08Hvidemøllevej 6Arb, mand fik mursten i hovedet
22 08Randers Fjord, MellerupFisker faldt syg om i jolle
23 08Ved RandersArb, mand sparket af hest i maven
27 08Randers StadionFodboldkamp = spiller kvæstet
27 08LindeArb, løbskkørsel på mark, 1 person kvæstet
27 08RandersSkybrud = mange vandskader
27 08RandersSæbekasseløb = en kører væltede og kvæstedes
27 08RåstedFuh, mc mod vejtræ
28 08RandersArb, mand forskar et håndled
28 08Kirketorvet4-årig dreng faldt = kvæstede hovedet
28 08MøllersgadeArb, kvinde forskar den ene hånd
28 08StoubyFuh, 7-årig cyklende dreng væltede
29 08VorupFuh, cyklist væltede grundet sygdom
30 08StrømmenTankvogn faldt ned fra autolift
30 08Dronningborg MaskinfabrikArb, mand i klemme mellem truck og mur
30 08Langå jernbanestationArb, mand faldt ned fra jernbanevogn
30 08Randers15-mdr gammel dreng faldt på trappe
31 08Mariagervej - GlarbjergvejFuh, 9-årig cyklende dreng påkørt af lastbil
31 08ToldbodgadeÆldre mand faldt på gaden
01 09Møllegade Fuh, cyklist påkørte bil
03 09RandersRøde Kors Ugen = katastrofeøvelse med bl.a. ZR
03 09Slyngborgstræde 4 (ej i dag)Kvinde og 3 børn nær gasforgiftet
03 09Stevnstrup ved VestergårdeFuh, bil væltede i grøften
04 09Randers godsbanegårdArb, mand fik saltsyre i øjet
05 09ØstergadeFuh, 13-årig cyklende pige væltet af cyklist
05 09VestergraveKvinde faldt på gaden
08 09Askildrup14-årig dreng jog en fork i sit ene ben
10 09Fuglebakken 425-årig pige faldt på trappe
10 09Randers, sportshal12-årig pige stukket af hveps i munden
10 09LindeFuh, kvindelig cyklist påkørte fodgænger
11 09Mariagervej ved nr, 71Fuh, 3-årig pige løb ud foran lastbil
11 09RandersSpritter fundet liggende død, #
12 09ClausholmvejFuh, 13-årig dreng kørt over af traktor
13 09Hotel Randers, garagenArb, mand fik smeltet tin i øjet
13 09Bøsbrovej 72-årig dreng fik sten i hovedet under leg
13 09StrømmenArb, mand faldt ned fra stige i 2. sals højde
14 09Ved AssentoftFuh, mc mod vejsten
17 09Randers HavnDødsdrom-rytterske styrtede ned
17 09VellevLastbil på donkraft væltede ned over 9-årig dreng
17 09Bøsbrovej - KærgadeFuh, mc mod bil, mc-passager kvæstet
17 09HvidstenFuh, bil mod vejtræ
17 09AssentoftFuh, bil mod vejtræ
19 09Vestergade ved apoteketFuh, 77-årig kvinde gik ud foran taxa
20 09Randers HavnDyreredning, hest faldt i vandet
26 09Råsted, Hovedvej 10Fuh, cyklist kørte ud foran bil og døde senere, #
26 09Randers - ÅrhusPatientoverførsel til Århus
26 09Hovedvej 10 ved 31 km/stenFuh, mc påkørte fodgænger
26 09Maskinfabrikken ScandiaArb, mand faldt på trappe
04 10Randers AndelsmejeriArb, murer faldt 2 m ned
04 10KirkegadeFuh, cyklist væltede
05 10StrømmenFuh, cyklist mod cyklist
06 10Randers AndelsmejeriArb, murer fik betonstykke over foden
09 10RandersFuh, bil mod bil
09 10Kereveder12-årig dreng faldt 6 m ned fra nedløbsrør
10 10Ålum1½-årig pige kørt over af roevogn på mark
10 10Maskinfabrikken StrømmenArb, mand fik en finger i klemme
10 10Langå, UlstrupvejFuh, mc væltede
12 10Tindbæk, smedieSmedien nedbrændt, ZR + Bv
12 10Asferg, Kåtrup2-årig dreng kørt over af roevogn på mark
12 10Ved Junchers KlædefabrikFuh, cyklist kørte ud foran bil
12 10Dronningborg MaskinfabrikArb, mand fik hovedet i klemme i skydedør
13 10Randers Fjord, UggelhuseArb, stenfisker i klemme under kampesten
13 10Randers Tekniske SkoleMand faldt på trappe
16 10MariagervejFuh, mand påkørt af lastbil
16 10RandersFuh, cyklist væltede
23 10Tebbestrupvej 9Mand forskar sig på knust rude
23 10BrødregadeFuh, kvinde gik ud foran bil
24 10AdelgadeFuh, cyklist svingede ud foran anden cyklist
24 10Hobrovej - MarkedsgadeFuh, 14-årig cyklende dreng væltede mod rækværk
26 10MariagervejFuh, mc påkørte cyklist
26 10Helsted SkoleDreng faldt i skolegården = kvæstede ansigtet
27 10EnergivejFuh, mc mod 14-årig cyklende pige
29 10Øster BjerregravFuh, cyklist påkørte ældre kvinde
29 10Randers, Hornbæk2-årig pige drak terpentin
30 10Mejlby2½-årig dreng skoldet af kogende vand
31 10Dr. Lassens Gade 9Fuh, 5-årig dreng kørt over af mælkevogn
01 11Øster AllingArb, mand fik trærod over det ene ben
03 11Randers, Hejls SølvvarefabrikArb, mand læderede en finger
05 11Stadfeldtsvej ved nr. 3Fuh, 3-årig dreng slæbt flere meter efter bybus
07 11Maskinfabrikken ScandiaArb, mand ramt af tungt jernstykke
08 11AskildrupVådeskud = 6-årig dreng skød 8-årig pige
08 11Asferg ØstermarkArb, mand faldt af roevogn og slæbt efter denne
14 11TustrupFuh, bil kørte i grøften
15 11HobrovejFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet
16 11Randers havnArb, mand faldt ned fra hestevogn
23 11Randers Banegård52-årig mand faldt død om, #
24 11RandersArb, mand kulilteforgiftet ved gulvreparation
25 11Vester Altanvej 18Mand faldt på trappe
26 11Gl. ViborgvejFuh, cyklist væltede
26 11Skolevej - Rådmands Boulev.Fuh, bil mod bil
27 11FrisenvoldArb, mand i klemme under væltet traktor
27 11Maskinfabrikken ScanciaArb, mand fik jernstang i hovedet
28 11Kirketorvet, bageriArb, mand kulilteforgiftet i bageri
28 11LavendelvejArb, mand læderede nogle fingre
29 11AidtFuh, lastbil kørte i grøften, + ZR Thorsø
30 11Hovedvej 10 ved HelstedgårdFuh, bil påkørte 2 cyklister
01 12Århusvej, SkansemøllenArb, lærling læderede en hånd
03 12Langå jernbanestationMand blev syg i toget
07 12RandersArb, murer faldt på trappe
08 12Århus havn - HingeTransport af rotérovn til Hinge, + ZR Hadsten
10 12ÅrhusvejArb, betonmur væltede ned over gartner
11 12HadstenFuh, tung blokvogn sank i rabatten, + ZR Hadsten
13 12Østergrave - TrangstrædeFuh, cyklist påkørte flyttevogn
13 12Hobrovej ved nr. 75Fuh, cyklist mod bil
17 12Purhus, BjørnkærgårdArb, mand faldt ned fra kornloft
17 12Randers - ÅrhusPatientoverførsel til Århus
18 12StrømmenFuh, cyklist påkørt af mc
21 12Pr. Chr. Gade - SkovbrynetFuh, mc mod bil
22 12Mellerup ForsamlingshusElev tilskadekommen under gymnastikudøvelse
22 12Hadsundvej, maskinfabrikArb, mand fik jernramme ned over sig
28 12Århusvej ved nr. 109Fuh, 12-årig cyklende dreng påkørt af lastbil
31 12Vognfabrikken ScandiaArb, mand faldt og forskar pulsåren
31 12Randers Fjord ved TjærbyMotorbåd fik motorstop og drev omkring
02 01 1952Pr. Chr. Gade - SkovbrynetFuh, bil mod mc
02 01Hobrovej - MarkedsgadeFuh, cyklist mod bil
04 01Lille VoldgadeFuh, hund væltede cyklende kvinde
09 01ØlstArb, mand kvæstet af eksploderet bildæk
09 01TorvegadeSprængt vandrør = 2 oversvømmede kældre
10 01Vester BoulevardFuh, 3 lastvognstog kolliderede
12 01Kirkegade 2Elevatorstop med 2 personer
12 01Vestergrave 689-årig kvinde faldt på trappe
12 01Kirkegade ved nr. 1Fuh, kvinde påkørt af bil
14 01Randers7-årig dreng brækkede et ben under kælkning
18 01Løvskal, Skjern HovedgårdLade og hestestald nedbrændt, + Bv
21 01Randers, Vestparken12-årig dreng brækkede benet under skiløb
21 01Store VoldgadeKvinde faldt i glat føre
22 01Randers Havn i motorbådVådeskud = Jæger skød sig selv i benet
23 01Randers, Vestparken11-årig dreng ramt af kælk
23 01NyvangsvejArb, udgravning skred sammen om mand
26 01KirkegadeFuh, fodgænger gik ud foran mc
26 01KirketorvetMand faldt i glat føre
26 01Nordregrave76-årig kvinde faldt på trappe
26 01Ved Randers KlosterFuh, cyklist væltede i glat føre
26 01Maskinfabrikken ScandiaArb, mand mistede et fingerled i maskine
28 01Randers Vestparken 2 uheld under kælkning med drenge
28 01Dr. Lassens Gade12-årig pige faldt i glat føre
28 01Randers-egnenGlat føre = flere kørselsuheld
01 02Randers El-værkArb, mand begravet i kulsilo, omkom, #
01 02Ved Gethersvej 109-årig dreng kvæstede benet under kælkning
01 02StrømmenFuh, cyklist væltede
01 02Brødregade 1916-årig pige gasforgiftet i badeværelset
02 02Randers, fabrikArb, mand kvæstede hånden
02 02Østergade 6Mand faldt på trappe
04 02StrømmenFuh, 10-årig cyklende dreng påkørt af lastbil
05 02Kondrup, værkstedArb, fik hånden i rundsav
06 02GethesvejFuh, ung mand kastede sig ud foran bil
08 02Øster BjerregravGårdlænger nedbrændt, + Bv
09 02 NyvangsvejHældte benzin på ovn = mand svært forbrændt
13 02Gjerlev71-årig mand gik på banelinien = påkørt af toget
13 02Houmeden - St. VoldgadeFuh, 14-årig pige løb ud foran bil
14 02Laurbjerg, Over-LøjstrupArb, mand fik fork gennem foden
14 02Ved Fabersvejens Skole12-årig dreng faldt i anlæg
19 02Dronningborg MaskinfabrikArb, mand kvæstede skulderen
19 02Maskinfabrikken ScandiaArb, mand fik træsplint i øjet
20 02Stevnstrup JernbanestationArb, mand klemt mellem 2 godsvogne, omkom, #
22 02Råsted, Hovedvej 10Fuh, bil mod vejtræ
23 02Steen Blichers Gade 8Kvinde faldt i hjemmet
28 02Langgade, autoværksted12-årig dreng faldt ned i smøregrav
28 02Haslund10-årig dreng ramt af pil i øjet under leg
29 02MariagervejFuh, 9-årig cyklende dreng kørte ud foran mc
03 03StevnstrupArb, mand fik hånd læderet i roerasper
04 03Ebeltoftvej ved KrogagerFuh, bil i grøften i glat føre
04 03Randers - ÅrhusPatientoverførsel til Århus
04 03RandersArb, udgravning styrtede ned over mand
04 03FårupFuh, cyklist væltede
04 03Rud KirkeSnestorm = kirkeloftet fyldt med fygesne
11 03ÅrhusvejFuh, bil påkørte holdende lastbil
12 03Lime ForsamlingshusBadmintonspil = mand faldt død om, #
14 03StånumArb, løbskkørsel på mark, 1 person kvæstet
18 03NørbækArb, løbskkørsel på mark, 1 person kvæstet
20 03Erantisvej 313-årig dreng faldt og bed sig i tungen
21 03Torvegade - RådhusstrædeFuh, mc væltede
21 03Gundestrup - Fårup StadionTransport af 8 T tung sten til stadion
21 03Vester AltanvejFuh, 11-årig dreng væltede med budcykel
22 03Østergrave5-årig dreng faldt på trappe
22 03Østergade - RosenørnsgadeFuh, bil mod knallert
22 03Tånum - Over HornbækFuh, mc brød sammen under kørsel
25 03Gethersvej, gartneriKvinde fundet død i drivhus, sygdom, #
25 03GjandrupArb, mand mistede en hånd i tærskeværk
03 04Råsted, Hovedvej 10Fuh, bil mod vejtræ, + Falck
03 04Niels Brocks Gade 15Arb, husmoderafløser faldt i køkkenet
04 04Hobrovej ved nr. 24Fuh, 10-årig cyklende pige væltede
07 04Klostergade - NørregadeFuh, cyklende kvinde påkørt af mc
09 04Langgade ved nr. 487-årig dreng ramt af pil i øjet under leg
09 04ØstergraveFuh, 10-årig cyklende pige væltede
12 04 Adelgade - NørregadeFuh, cyklist væltede ind i butiksrude
12 04Helsted4-årig dreng sparket af hest i hovedet
12 04ParkboulevardenFuh, 15-årig cyklende dreng påkørt af bil
12 04GjerlevFuh, 15-årig cyklende dreng væltede
12 04StrømmenFuh, 8-årig cyklende pige væltede med cyklen
15 04HaldFuh, 9-årig dreng påkørt af bil
15 04HaslundFuh, mc mod vejtræ
16 04SødringArb, mand faldt ned over harve
18 04Ølst2-månders dreng kvalt i dyne, #
19 04Langå, SkovlystvejArb, mand faldt ned fra stige
21 04RandersFodboldkamp = et brækket ben
23 04NørregadeKvinde fik ildebefindende
24 04Steen Blichers Gade 29Kvinde faldt på kældertrappe
26 04AalborggadeArb, murer fik strøm gennem sig i elevator
03 05AssentoftFuh, 14-årig cyklende pige væltede
07 05Gudenåbadet17-årig dreng druknede, #
07 05Aalborggade 60Kvinde faldt på kældertrappe
07 05SennelsgadeFuh, 12-årig cyklende dreng væltede
07 05HvidemøllevejMand faldt 8 m ned ad skrænt
07 05Haslund1½-årig pige faldt ned fra stige
10 05HoumedenFuh, mc kørte ind i butiksrude
10 05GrenåvejFuh, cyklist væltede
14 05Øster-Alling - SyvvejeFuh, mc væltede
19 05ParkboulevardenKat med killinger aflivet med gas
19 05Asferg Østermark2-årig pige skoldet af kogende kaffe
19 05Sandgade - ThorsgadeFuh, cyklende dreng påkørte lastbil
19 05VærumStaldbygning nedbrændt, + Bv
21 05Hobrovej - Vester AltanvejFuh, mand faldt af lastbil under kørsel
26 05TjærbyvejFuh, cyklist mod cyklist
26 05Engboulevarden - GrenåvejFuh, cyklist kørte ud foran bil
27 05RandersFodboldkamp = et brækket håndled
27 05Sjællandsgade 9Lille pige faldt i hjemmet
29 05Niels Ebbesens Gade 5Kvinde faldt ned på glasbord under rengøring
31 05Tvede, GjessinggårdKælderbrand, + Bv
05 06Læsten3 gårdlænger nedbrændt, børns leg med ild, + Bv
06 06Jennum8-årig dreng sparket af hest i hovedet
06 06Randers - ÅrhusPatientoverførsel til Århus
10 06Dronningensgade - Lorentzg.Fuh, 3-årig dreng ramt af bakkende lastbil, #
12 06Randers HavnKvinde faldt i vandet fra finsk skib
13 06Sennelsgade - ViborgvejFuh, mc mod bybus
16 06Vilh. Thomsens PladsFuh, mc mod cyklist
16 06Langå, RandersvejFuh, cyklist væltede
17 06TøjhushavenDreng stak kniv i låret på dreng
17 06AsfergFuh, cyklende kvinde påkørte bil
18 06NålemagervejFuh, 4-årig pige kørt over af mælkevogn
18 06Mariagervej - Rådmands Bo.Fuh, kvinde på knallert påkørt af lastbil
18 06Fjellerup StrandMand faldt og omkom med kraniebrud, #
18 06ØlstMand faldt død om, #
19 06ØlstMand ramt af lynet
19 06ØstergraveMand forskar sig på cykel
20 06Randers ved brandstationenFuh, cyklist mod cyklist
20 06HvidstenGård nedbrændt, lynnedslag, + Bv
21 06MunkdrupMindre ejendom nedbrændt, + Bv
23 06TånumFuh, 7-årig cyklende pige kørte mod påhængsvogn
23 06TorvegadeFuh, 77-årig mand påkørt af cyklist
25 06Vestergade, arbejdsanstaltSlagsmål med knive, 2 kvæstet
25 06HavndalFuh, lastbil knust af toget, chaufføren dræbt, #
25 06Linde, LindegårdArb, 9-årig dreng sparket af hest i ansigtet
27 06AdelgadeFuh, løbskkørsel, 9-årig dreng dræbt, #
27 06Steen Blichers GadeFuh, mc påkørte cyklist
28 06Hobrovej ved nr. 53Fuh, cyklist væltede
28 06HvidemøllevejArb, mand trampet ned af forskrækkede heste
28 06Hald, VamgårdArb, mand slæbt til døde af løbsk hest, #
30 06Vester Altanvej - Danmarksg.Fuh, cyklist væltede
1952 FORTSAT
01 07VestergadeFuh, lille dreng påkørt af bil
02 07ÅrhusvejFuh, kvinde på knallert væltede
02 07GrenåvejFuh, cyklist kørte mod ZR-ambulance
03 07Viborgvej - Vester AltanvejFuh, taxa mod mc
04 07Gudenåbadet13-årig dreng nær druknet i badet
05 07ÅrhusvejFuh, cyklist væltede
05 07Linde, Lindemark6-årig dreng slæbt til døde af ko, #
05 07Skanderborggade 163-årig pige forskar sig på en mælkeflaske
05 07Gudenåbadet18-årig dreng nær druknet i det dybe bassin
07 07Gassum, MariagervejFuh, taxa påkørt af knallert
08 07UdbyhøjverjFuh, cyklist med 4-årig datter væltede
08 07RandersUng kvinde fik ildebefindende i varmen
09 07Støvring ved RandersFuh, cyklist væltede
10 07Sct. Mortensgade4-årig pige faldt og kvæstede hovedet
11 07GudenåbadetUng mand nær druknet i badet
11 07MariagervejFuh, 8-årig cyklende dreng ud foran bil
11 07Tjørnevej 13-årig dreng faldt ud fra 1. sal
11 07Randers - ÅrhusPatientoverførsel til Århus
15 07Sct. Mortensgade ved nr. 4Fuh, cyklist væltede
19 07Randers Dyrskueplads2 faldt syge om, 1 kvæstet af hest
21 07Asavænget 22Kvinde faldt død om under bryllupsfest, #
23 07KoustedFuh, 4-årig pige påkørt af mc
23 07Randers - ÅrhusPatientoverførsel til Århus
23 07RandersHest brækkede et ben og blev aflivet
24 07Nørre Boulevard 761½-årig pige faldt ned fra køkkenbord
24 07Randers - ÅrhusPatientoverførsel til Århus
24 07Houmeden 1510-årig dreng faldt ned fra tagrende
24 07Nattergalvej - NørreBoulevardFuh, lastbil mod militær jeep
25 07DanmarksgadeKvinde faldt på gaden
26 07Terp, Hovedvej 10Fuh, norsk bil mod vejtræ
26 07StaldgårdsgadeUtæt vandbeholder = 7 kælderrum oversvømmet
29 07Asavænget 213-årig dreng faldt ned fra bil under leg
04 08Rådhusstræde 7, sølvsmedTyverialarm = teknisk fejl
04 08RandersFodboldkamp = et kvæstet ben
04 08Nyvangsvej - LanggadeFuh, cyklist mod cyklist
04 08UdbyhøjvejFuh, cyklist påkørt af bil
04 08MariagervejFuh, 7-årig cyklende dreng ud foran bil
04 08Spritfabrikkens skorstenDyreredning, storkeunge faldt ned i skorstenen
08 08Ved Zonen, RandersFuh, norsk bil påkørte hegnet ind til ZR
08 08Randers MøbelfabrikArb, mand fik læderet hånden i fræser
08 08Over Hornbæk7-årig dreng faldt ned på pigtrådshegn
08 08HobrovejFuh, cyklist påkørte vejtræ
08 08Energivej 7376-årig mand død af gasforgiftning i køkken, #
09 08SønderbroFuh, mc væltede i vådt føre
09 08RådhustorvetFuh, kvinde påkørt af cyklist
09 08Vestergade 49Lille pige faldt på trappe
09 08Dr. Lassens Gade 132-årig pige fik skovl i hovedet under leg
11 08RådhustorvetFuh, mand påkørt af mc
11 08BjergbyFuh, rutebil mod mc
11 08Mariagervej - FabersvejFuh, varebil mod mc
13 08Fredensgade - VestergadeFuh, cyklist mod cyklist
14 08Haslund, AmstrupgårdArb, kvinde faldt ned fra træ under bærplukning
14 08Asferg8-årig dreng faldt ned fra træ under bærplukning
14 08AssentoftArb, mand faldt ned fra stige under bærplukning
16 08VestergadeFuh, bil skred mod husmur under opbremsning
16 08LervangenUng mand faldt og forvred skulderen
18 08Maskinfabrikken ScandiaArb, 2 mand forgiftet af salmiakspiritusdampe
18 08Hornbæk - RandersFuh, cyklist påkørte stander
18 08Randers ved StadionFuh, cyklist væltede
19 08Dronningborg MaskinfabrikArb, mand kvæstede hånden i maskinsav
20 08BjergbyArb, mand kørt over af høstvogn på mark
20 08Gudenåbadet10-årig dreng reddet fra drukning af 14-årig dreng
22 08Randers IdrætshalHåndboldkamp = en kvæstet finger
25 08HaslundArb, mand fik ben i klemme under høstvogn
26 08Nørrestræde, skolegård13-årig pige faldt under leg = en brækket arm
26 08Øster Tørslev, TørringArb, mand faldt ned fra kornloft
27 08Maskinfabrikken ScandiaArb, mand fik hånden forbrændt af svejseflamme
27 08LindeArb, mand faldt ned fra kornlæs
27 08HobrovejFuh, 16-årig cyklende dreng påkørt af varebil
28 08Lille VoldgadeFuh, cyklist påkørte butiksrude
30 08TebbestrupvejFuh, cyklist påkørte el-mast
30 08Møbelfabrikken OdinArb, mand fik læderet hånden ved savning
01 09Tånum TeglværkArb, mand faldt 10 m ned fra skorsten
02 09LåsbyFuh. lastbil fra Randers mod lastbil fra Grenå
03 09RandersFuh, cyklist væltede
03 09RandersFuh, cyklist påkørt af mc
04 09Århusvej ud for nr. 34Fuh, cyklist væltede
04 09Lime7-årig pige faldt ned fra kornlæs
04 09Grensten7-årig dreng faldt ned fra blommetræ
05 09Hobrovej - St. Blichers GadeFuh, bil mod cyklist
05 09ØlstArb, læderede 2 fingre på grusharpe
05 09ReberbanevejFuh, 13-årig cyklende pige væltede
06 09I gården til Sandgade 37-årig cyklende dreng væltede
08 09FrederiksbergvejFuh, cyklist væltede
08 09Brødregaqde - StoregadeSlagsmål = 1 person kvæstet
10 09SønderbroFuh, 13-årig dreng påkørt af lastbil
10 09Over Romalt, Hovedvej 16Fuh, lastbil mod militær panservogn
10 09TerpFuh, cyklist væltede
10 09Lund, SølundArb, mand faldt ind under hestevogn
10 09Slotsgården 5, bageriArb, bager forbrændt af stikflamme
10 09VestergadeFuh, mand gik ind i jerndrager på lastbil
10 09Hermann Stillings Vej 10 B3-årig dreng faldt ned fra garagetag
11 09Energivej 173-årig pige faldt på kældertrappe
11 09Nyvangsskolen9-årig dreng trådte et søm op i foden
11 09Maskinfabrikken ScandiaArb, mand læderede en finger i boremaskine
11 09Søren Møller Gades SkoleElev slog en tand ud under leg
12 09Randers HavnFuh, 9-årig dreng faldt ind under lastbil
13 09Bøsbrovej, oplagspladsIld i spånsilo, + Bv
13 09HelstrupFuh, 10 T vejtromle skred i grøften
15 09StrømmenFuh, bil mod mc
15 09Borup Allé - HobrovejFuh, cyklist kørte ud foran bil
15 09Vester Tværvej 111½-årig dreng tog barberblad i munden
15 09Målervej ved nr. 2Fuh, cyklist mod cyklist
16 09NøragerRutebil udbrændt, resterne slæbt til Randers
16 09Kousted, DalsgårdArb, mand faldt ned fra tærskeværk
16 09Bjerregrav StationsbyIld i motor i skinnebus, + Bv
17 09Fjordgade 13Arb, vinduespudser faldt ned fra 1. sal
18 09SønderbroFuh, 13-årig dreng påkørt af lastbil
20 09Tjærbyvej 3, vaskekælder30-årig kvinde faldt og omkom, #
22 09MellerupArb, kvinde angrebet af uvan ko
22 09RandersFodboldkamp = et brækket ribben
26 09Søren Møller Gades SkoleDreng faldt og kvæstede et ben
26 09Maskinfabrikken ScandiaArb, lærling læderede hånden
29 09Hviidsvej 10Arb, murer faldt ned fra stige
29 09Vestrup - TjærebyFuh, mc væltede, 1 person kvæstet
30 09RandersMand knuste ruder i flere beværtninger
30 09StrømmenFuh, mand kom i klemme mellem 2 biler
04 10RådhusstrædeArb, mand fik hånd i klemme i murværk
05 10BøsbrovejArb, tagtjæring = 79-årig mand faldt ned fra tag
08 10KristrupBenzinpåfyldning = mand fik benzin i øjnene
10 10Fabriksbygning ved havnenStorbrand, + Bv
11 10Storegade 5, 1.2-årig dreng faldt ud fra 1. sal
11 10Århusvej, møbelfabrikArb, mand forskar sig på stemmejern
11 10TebbestrupArb, mand forskar sig på kniv
11 10StoregadeFuh, cyklist i klemme mellem to biler
13 10Langå MønsterbageriArb, tømrer faldt 7 m ned på gulv
13 10Rådhusstræde 2Arb, mand læderede en finger
13 10RandersFuh, cyklist væltede
13 10ReiersensvejFuh, cyklist væltede
14 10FladbrovejFuh, mc væltede
15 10Rådhusstræde 27-årig pige forskar sig på glasskår under leg
16 10Langå, Østergårds Mark5-årig dreng faldt ned fra kornsække
16 10Randers HavnArb, mand forbrændt på bugsérbåden Bjørn
17 10Dronningborg MaskinfabrikArb, mand fik hånden i fræser
17 10Maskinfabrikken ScandiaArb, mand kvæstede hånden med hammer
17 10Frøfirmaet TrifoliumArb, mand gled på gulv = kvæstede ansigtet
17 10Randers El-værkArb, murer fik mursten i hovedet
18 10Mariagervej ved el-værketFuh, cyklist mod mc
22 10SchousgadeFuh, 9-årig dreng påkørt af mc
22 10ØstergadeKvinde blev syg, død ved ankomst til sygehuset, #
22 10Stadfeldtsvej10-årig dreng ramt af sten i hovedet under leg
24 10Mellerup UngdomsskoleArb, maler faldt ned fra tag
27 10SjællandsgadeMand faldt på gaden
28 10ThorsgadeArb, mand fik cementsæk ned over benet
28 10Sct. Peders Gade 24Kvinde faldt på trappe
28 10MariagervejArb, mand fik finger i rundsav
30 10Vestergade 56Mand faldt på gårdsplads
30 10Randers, hotelHotelkarl slået ned
03 11Randers HavnFuh, beruset 72-årig cyklende mand kørte i havnen
03 11Fredensgade73-årig mand gasforgiftet og omkom, #
05 11Moltkesgade 7Mand faldt på trappe
06 11Hadsten SlagteriKvæstet tyr kørt til aflivning på slagteriet
07 11Væth, ØrumgårdArb, mand faldt ned fra mælkevogn
07 11SlotsgadeFuh, kvinde påkørt af cyklist
08 11AdelgadeFuh, cyklist mod cyklist
08 11FabersvejMand sank død om ved busstoppested, #
10 11ThorsgadeFuh, cyklende dreng væltede
10 11MariagervejFuh, cyklist væltede
10 11GimmingIld i halmstak, + Bv
10 11GimmingIld i ny halmstak, + Bv
10 11Støvring, StøvringgårdIld i staklade med 2000 tdr. korn, + Bv
10 11Over FussingFuh, mc væltede
10 11Hovedvej 10 ved PurhusFuh, bil i grøften, føreren omkom, #
11 11Thorsgade13-årig dreng faldt = et kvæstet hoved
15 11Grenåvej - ØrneborgvejFuh, mc mod ZR-ambulance
17 11RådhustorvetFuh, bil mod mc
17 11VestergadeFuh, cyklist væltede
19 11Sjællandsgade 28Kvinde faldt på stentrappe
22 11Grenå - EbeltoftTransport af 50.000 liters tank til Ebeltoft
24 11Randers StadionMand blev syg
25 11LangåFuh, mc påkørte hest på vejen
26 11MøllestrædeFuh, 15-årig cyklende dreng kørte mod ejendom
28 11Dronningensgade 132-årig dreng jog hårnål ind i øret
29 11NørregadeFuh, 17-årig cyklende pige væltede
01 12VoldumFuh, 8-årig cyklende pige væltede i glat føre
02 12Randers El-værkArb, murer faldt 5 m ned fra stillads
03 12DronningborgFuh, cyklist væltede i glat føre
03 12RandersKvinde faldt i glat føre
04 12Tørvebryggen 12Oversvømmelse = mand reddet ud fra sit hjem
04 12Adelgade - Lille VoldgadeFuh, 15-årig cyklende dreng væltede
06 12Mølleparken 7Lille pige faldt på glidebane = en brækket arm
08 12Trapsgade 71-årigt barn fik glasplade ned over sig
11 12HobrovejFuh, cyklist væltede
11 12SjællandsgadeFuh, 8-årig pige løb ud foran bil
12 12Hobrovej12-årig dreng fik armen i vaskemaskine
15 12Kirkegade - TorvegadeFuh, 2 cyklister væltede (mand og kone)
15 12MunkdrupArb, mand sparket af hest på marken
20 12Tjørnevej 1Pige faldt = et kvæstet knæ
20 12Fabervejens Skole14-årig dreng brækkede benet i gymnastiksalen
20 12Hovedvej 10 nord for RandersFuh, cyklist påkørt af bil
22 12Østergade 15Kvinde faldt på trappe
24 12StadfeldtsvejFuh, mælkevogn væltede
24 12GrenåvejFuh, cyklist påkørt af lastbil
29 12Hvalløs3 gårdlænger nedbrændt, + Bv
30 12HaslundFuh, bil i grøften


02 01 1953ÅlumMand faldt i glat føre
02 01DronningborgFuh, cyklist påkørt af bil
02 01Scandiagade13-årig pige knækkede en tand
03 01Dronningborg MaskinfabrikArb, mand knuste en finger i maskine
03 01HadsundvejKvinde faldt i glat føre
07 01Støvring ved RandersKomfur eksploderede = kvinde forbrændt
09 01Grensten9-årig dreng kvæstede benet under kælkning
10 01Haslund1-årig dreng kvalt i sin dyne, #
11 01Rejstrup21-årig karl fik ildebefindende og døde, #
12 01Niels Ebbesens GadeFuh, 5-årig dreng løb ud foran bil
12 01Vestergade 11Arb, mand forskar sig på knust bolcheglas
12 01Randers, bageri9-årig dreng forskar sig på kniv og besvimede
14 01ScandiagadeKvinde faldt i glat føre
15 01GassumFuh, bil mod lastbil
21 01Vorup, UlvehøjgårdGårdlænger nedbrændt, + Bv
23 01ØstervangsvejFuh, cyklist væltede
26 01Råsted, Hovedvej 10Fuh, varebil mod rutebil
28 01Sønder AlléFuh, 5-årig cyklende dreng væltede
29 01Randers-egnenStorm = mange stormskader
31 01Vester AllingArb, mand ramte benet med en forhammer
31 01Grenåvej ved 5 km/stenenFuh, bil mod bil
02 02Hovedvej 10 ved FårupFuh, lastbil kørte i grøften
03 02Randers, havnekvarteretStore oversvømmelser
04 02MariagervejFuh, bil mod bil
05 02Dronningborg MaskinfabrikArb, mand mistede fingerled i maskine
05 02Strømmen, fabrikArb, mand kvæstet af eksploderet benzinbeholder
06 02Randers-egnenSnestorm = mange kørselsuheld
07 02Fladbrovej, Fladbro KroVoldsom ildløs på kroen, + Bv
09 02Ved jernbanestationenFuh, droske mod droske
12 02VestergadeFuh, bil mod lastbil
12 02MariagervejFuh, bybus påkørte parkeret bil
12 02JyllandsgadeFuh, lastbil mod lastbil
12 02JyllandsgadeNyt fuh, bil mod lastbil
12 02HospitalsgadeMand faldt i glat føre
12 02Maskinfabrikken ScandiaArb, mand læderede en finger
13 02DrastrupSygdom (svær transport i sneføret)
18 02Tjærebyvej10-årig kælkende dreng ud foran bil
19 02Helstrup, Helstrup Østergård2 gårdlænger nedbrændt, + Bv
22 02Ved StevnstrupIld i passagertogvogn, + Bv
24 02Søren Møllers GadeFuh, ældre mand påkørt af cyklist
24 02AdelgadeFuh, 11-årig cyklende dreng påkørte bil
27 02Lille Voldgade78-årig kvinde faldt på gaden
02 03HaslundKo- og svinestald nedbrændt, + Bv
03 03Stadfeldtsvej 251½-årig dreng skoldet af kogende kaffe
05 03Randers, lagerbygningMand klemte en finger i dør
05 03Randers ElværkArb, mand fik jernplade over sig
06 03Tvede, skovArb, mand fik træ ned over sig
07 03Randers, spritfabrikArb, mand fik kogende vand over sig
07 03NørregadeMand faldt på gaden
07 03Århusvej ved nr. 26Fuh, cyklist påkørt af lillebil
12 03HaldFuh, 5-årig dreng kørt over af mælkevogn
13 03Kristrupvej 1088-årig pige brækkede en arm under leg
16 03HarridslevLandejendom nedbrændt, børns leg med ild, + Bv
17 03Gl. ViborgvejFuh, 7-årig dreng løb ud foran mc
21 03Assentoft, Hovedvej 16Fuh, mc væltede
23 03Tjærbyvej 3593-årig kvinde faldt i hjemmet = et brækket lårben
26 03NyvangsvejFuh, cyklist væltede
26 03UdbyhøjvejFuh, lastbil mod bil
28 03PontoppidansgadeKvinde faldt på trappe
28 03ØstergraveMand udsat for røverisk overfald
30 03Værum8-årig dreng faldt ned fra stige
31 03MariagervejFuh, 4-årig cyklende dreng påkørte holdende bil
31 03GrenstenSo bed tungen af ko, koen nødslagtet
13 04Niels Ebbesens Gade 5Lille pige drak indholdet i parfumeflaske
14 04AdelgadeFuh, 5-årig pige påkørt af 8-årig cyklende dreng
14 04Råsted, Hovedvej 10Fuh, cyklist påkørt af lastbil
15 04Prins Christians Gade 6Kvinde faldt på trappe
15 04Fuglebakken 502-årig dreng klemte en finger i dør
15 04StadionSport = et kvæstet ansigt
16 04SjællandsgadeArb. mand faldt ned fra høloft
16 04SønderbroFuh, 84-årig mand gik ud foran lastbil
16 04SjællandsgadeFuh, cyklende pige væltede
16 04Markedsgades SkoleDreng brækkede næsen under leg
21 04Fabers AlléFuh, 14-årig cyklende dreng væltede
22 04Råsted, gartneri2-årig dreng faldt ned fra bord
23 04P. Knudsens Vej 302-årig pige faldt ud fra 1. sal
24 04Randers HavnArb, skibsdreng faldt ned i lastrum
25 04Jyllandsgade 173-årig pige faldt på trappe
26 04Over Hornbæk, BakkevejFuh, 14-årig cyklende pige væltede
27 04StadionFodboldkamp = en brækket finger
27 04Over Hornbæk3-årig pige faldt over balje = et kvæstet ansigt
27 04RandersFuh, 74-årig kvinde påkørt af bybus
30 04KristrupvejFuh, løbsk hest ramte barnevogn med 2-årig dreng
02 05LæstenLandejendom nedbrændt, børns leg med ild, + Bv
02 05Hermann Stillings Vej73-årig kvinde faldt på trappe
02 05Marienborgvej 322-årig dreng faldt på trappe
02 05Energivej 5311-årig pige fik et træstykke i hovedet under leg
02 05Udbyhøjvej8-årig pige forskar en fod på glasskår
02 05GrenåvejFuh, 80-årig mand gik ud foran mc
02 05RådhusstrædeKvinde faldt på fortovet
05 05TindbækIls i stråtag på stuehus, + Bv
06 05Kristrupvej 774-årig pige faldt på trappe
08 05Randers El-værkArb, mand kvæstede et ben i kulsilo
11 05GjerlevFuh, mc væltede i sving
13 05RandersKvinde overfaldt rivalinde, 1 kvæstet
16 05Volk MølleFuh, cyklist påkørt af mc
16 05GimmingFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet
19 05EgevangenArb, elektriker kvæstet på oppe på elmast
19 05Søren Møllers GadeFuh, mc mod 9-årig cyklende dreng
20 05Rindsvej 12-årig pige faldt 2 m ned fra vindue
22 05KirkegadeFuh, cyklist mod bil
23 05MarkedspladsenMand overfaldet
23 05Hovedvej 10 ved HelstedgårdFuh, lastbil i grøften
26 05Maskinfabrikken ScandiaArb, mand fik jernsplint i øjet
26 05RosenørnsgadeMand ramt af nedfalden balje
29 05Erantisvej 237-årig pige faldt ned fra gynge
29 05Udbyhøjvej ved nr. 42Fuh, 13-årig cyklende pige påkørt af bil
03 06Langå, Østergårds Mark9-årig dreng faldt ned fra lysthustag
03 06Fussingø, skovArb, løbskkørsel, 1 person kvæstet
04 06Adelgade - VestergadeTunge blomsterkummer placeret af ZR
08 06VolstrupArb, mand sparket af hest
10 06Randers BanegårdArb, mand forfejlede spring op på rangértræk
12 06SønderbroFuh, cyklist påkørte bil
12 06GassumFodboldkamp = et brækket kraveben
13 06Strømmen2 mænd sloges = 1 kvæstet
13 06Stadfeldtsvej 307-årig pige faldt og forskar sig på mælkeflaske
13 06HadsundvejFuh, cyklist væltede
15 06Asferg ØstermarkFuh, cyklist væltede
15 06Dronningborg Boulevard 2710-årig pige fik varm fedt ned over benene
15 06HvidemøllevejFuh, beruset cyklist væltede
15 06Erik Menveds PladsSlagsmål = 1 kvæstet
16 06MøllegadeFuh, lille pige påkørt af mc
16 06GimmingArb, løbskkørsel på mark, 1 person kvæstet
18 06Toldbodgade7-årig dreng fik ildebefindende
18 06SønderbroFuh, 10-årig cyklende pige påkørt af bil
20 06GalvaniseringsanstaltArb, mand i klemme mellem ludkar
22 06Randers - NakskovTransport af 12 T stor bageovn til Nakskov
22 06GrenåvejFuh, knallert væltede
23 06Randers HavnFuh, 5-årig dreng fik foden i cykelhjul under kørsel
23 06HobrovejFuh, 10-årig cyklende pige svingede ud foran bil
23 06Nørrebrogade - GlarbjergvejFuh, 8-årig cyklende dreng ud foran bybus
24 06GethersvejFuh, holdende cyklist påkørt af cyklist
24 06Gudenåbadet18-årig pige reddet fra drukning
24 06Gudenåbadet13-årig pige forskar foden
25 06Vorup Boulevard6-årig pige faldt på trappe
25 06Gudenåbadet10-årig dreng kvæstede ansigtet under leg
25 06ØstergadeFuh, ældre mand gik ud foran mc
25 06Fabersvej - MariagervejFuh, cyklist (skoleelev) mod cyklist (overlærerinde)
26 06Romalt½-år gammel pige faldt på trappe
26 06Nørrestrædes SkoleDreng kvæstede hovedet under leg
26 06Randers rangérterrænArb, portør ramt af vognkobling
26 06Tånum, Tånum ØstergårdArb, 13-årig tjenestedreng trådt på foden af hest
27 06Dronningborg MaskinfabrikArb, mand faldt ned = en brækket arm
27 06SlotsgadeFuh, 3-årig dreng påkørt af mc
29 06Gudenåbadet15-årig dreng druknede, #
29 06HobrovejFuh, kvinde gik ud foran mc
29 06Mariagervej - BrynhildsvejFuh, 6-årig cyklende dreng væltede
30 06Brødregade, isbarMand døde af hedeslag, #
30 06LangåKvinde faldt ud af rullestol på gaden
02 07
1953
ClausholmvejFuh, ild i væltet mc, + Bv
02 07Steen Blichers GadeFuh, 12-årig cyklende dreng mod husmur
02 07HvidemøllevejFuh, 13-årig cyklende dreng væltede
03 07ParkboulevardenFuh, 6-årig cyklende dreng væltede
03 07VestergadeFuh, bil mod cyklist
04 07HelstrupFuh, mand faldt ud fra rutebil under kørsel
04 07Randers, fajancefabrikArb, mand læderede en arm
04 07Mariagervej - MarkedsgadeFuh, cyklist mod lastbil
04 07Dronningborg MaskinfabrikArb, mand faldt ned fra stige
06 07Randers DyrskuepladsArb, 19-årig mand mistede finger i remskive
06 07MellerupLille pige stak sin far i øjet med finger
06 07Råby StadionFodboldkamp = et brækket ben
06 07SlyngborggadeArb, mand faldt ned fra stige
08 07RådhustorvetFuh, 15-årig cyklende dreng væltede
10 07Flintebjerg AlléFuh, mc mod bil
10 07Haslund KærArb, vejmand fundet død i grøft, #
11 07Randers JernbanestationArb, mand fik bremsearm i hovedet
13 07Randers, JomfruløkkeMand sank død om på vejen, #
13 07Randers HavnArb, mand fik hånd i klemme på skibet "Tomsk"
14 07FløjstrupArb, 6-årig dreng kørt over af traktor på mark
14 07Randersvej ved SyvvejeFuh, fordæk eksploderede = bil fløj ind på mark
14 07Jennum, PetersborgGårdlænger nedbrændt, + Bv
15 07TebbestrupFuh, 9-årig cyklende pige væltede ned ad bakke
15 07Yrsavej 81-årig pige kvæstede ansigtet mod skabsdør
16 07Randers KvægtorvArb, mand sparket af et par heste
17 07Randers StadionMand fik ildebefindende
18 07Hadsundvej nord for GjerlevFuh, asfaltmaskine påkørt af mc, der omkom, #
18 07StrømmenFuh, bil mod cyklist
20 07ViborgvejFuh, norsk cyklist påkørte stoppested-stander
21 07RandersFuh, cyklist mod cyklist
27 07GrenåvejFuh, fodgænger påkørt af lastbil
28 07FladbrovejFuh, hund løb mod mc, der væltede, hunden døde
01 08Støvring ved Randers9-årig dreng faldt ned fra træ
01 08Fabersvej6-årig dreng faldt ned i udgravning
03 08Asferg Østermark9-årig dreng sparket i hovedet af hest
03 08MariagervejFuh, bil mod mc
05 08TorvegadeFuh, cyklist i klemme mellem bil og lastbil
07 08ØstrupFuh, varebil mod cyklist
08 08Ved Langå2 gårdlænger nedbrændt, + Bv
08 08Tirstrup - Randers Kvinde kørt til sin modes sygeleje i Randers
10 08Vandrehjem, "Bettysminde"Pige skar sig på rude = dreng fik glasskår i hovedet
11 08Randers JernbanestationArb, perrontraktor mod tog, 1 person dræbt, #
11 08Assentoft, EssenbækgårdDreng indtog farlige piller
11 08Sjællandsgade 97-årig dreng forskar sig på knust glasrude
11 08ØstergraveFuh, 6-årig dreng fik foden kørt over af bil
11 08Energivej 564-årig pige fik sten i hovedet under leg
13 08RandersArb, mand mistede en finger under jernplade
13 08NørrebrogadeFuh, 6-årig dreng løb ud foran mc
14 08VærumKalv trådte på 3-årig drengs ene hånd
15 08GassumArb, 19-årig pige faldt fa hesterive på mark
16 08Engboulevarden9-årig dreng fik cementflise over benet
17 08EjstrupGårdlænger nedbrændt, lyn, + Bv
18 08HobrovejFuh, 8-årig cyklende dreng kørte ind i bil
19 08ÅrhusvejFuh, bil i grøften
20 08Randers HavnKo og tyrekalv sprang i vandet
20 08TebbestrupArb, mand faldt ned fra staklade
22 08StoregadeArb, lærling oversprøjtet med svovlsyre
23 08Langå, GudenåKvinde faldt overbord fra turistbåd, druknede, #
24 08Spentrup14-årig spejderdreng bidt af hugorm
28 08KastbjergFuh, 67-årig cyklende kvinde dræbt mod bil, #
01 09ÅlborggadeFuh, 3-årig dreng løb ud foran cyklist
02 09RandersIldløs i spånsilo, + Bv
03 09VorupArb, mand kvæstet af fræser
04 09Hobrovej ved 3 km/stenenFuh, 18-årig kvinde fundet liggende kvæstet
07 09Over HornbækFuh, mc mod bil
07 09Råsted, sportspladsFodboldkamp = en brækket næse
07 09HarridslevFuh, 75-årig cyklende mand påkørt af bil
09 09RosenvængetArb, tømrer fik værktøj i hovedet
09 09FrederiksgadeFuh, kvinde faldt ved indstigning i taxa
09 09Over HornbækFuh, 19-årig pige gik ud foran mc
14 09Årslev, TustrupFuh, 8-årig dreng løb ud foran bil
14 09Hadsundvej ved HaldFuh, mc mod traktor
17 09Kousted4-længet gård nedbrændt, + Bv
18 09Gjerlev14-årig dreng kvæstet ved spring fra kornlæs
19 09Adelgade - Ll. VoldgadeFuh, cyklist mod bil
22 09Hans Bojes Allé 26Arb, 22-årig mand dræbt ved el-arbejde, #
29 09Randers, sølvvarefabrikArb, mand mistede finger i maskine
02 10AdelgadeFuh, knallert mod lastbil
03 10UdbyhøjJæger ramte sin hånd med skud fra jagtgevær
03 10Jyllandsgade 49-årig pige fik en flænge i benet under leg
05 10Ølst4-årig dreng drak medicin
05 10MariagervejFuh, cyklist væltede
06 10Jens Villadsens FabrikkerArb, mand læderede hånden med hammer
08 10Randers HavnArb, dæksdreng jog greb gennem foden
09 10ApotekerstrædeTo 5-årige piger spiste medicin, blev forgiftet
09 10RandersKarburatorbrand i bil
10 10Ymersvej 2410-årig pige faldt
13 10Møbelfabrik SkansemølleArb, mand læderede hånden i maskine
14 10Gl. Hobrovej 12Kvinde faldt på trappe
17 10GrenåvejFuh, 79-årig cyklende mand ud foran bil
19 10TånumFuh, bil i grøften
19 10Øster Velling2 gårdlænger nedbrændt, + Bv
20 10Hovedvej 16 ved FausingFuh, lastbil med kul i grøften
20 10Hovedvej 16 ved DrastrupFuh, mc mod vejtræ
20 10Århusvej ved 31 km/stenenFuh, bil i grøften
23 10VestergadeKvinde faldt på fortovet
24 10Øster Bjerregrav, mose14-årig dreng fik fiskeblink i hovedet
26 10Fårup - NørbækFuh, bil væltede ned i tørvemose
27 10Rønge, EllehavesgårdGårdbrand, + Bv
27 10StadfeldtsvejZR skaffede fogeden adgang til aflåst bolig
28 10Gudenåbadet55-årig kvinde druknet i badet, #
30 10VestergadeFuh, mc mod cyklist
30 10LanggadeÆldre kvinde fundet gasforgiftet på bopælen
12 11Århusvej ved nr. 39Fuh. militærbil mod 2 biler
12 11Maskinfabrikken StrømmenArb, lærling kvæstede knæet
13 11Randers HavnArb, mand klemte hånden under losning af skib
13 11Kirkegade 99-årig pige slugte et par hønseringe
14 11Randers - ÅrhusPatientoverførsel til Århus
14 11Ved LangåArb, mand sparket af hest
16 11HvidemøllevejArb, mand læderede en finger
17 11Råsted, Hovedvej 10Fuh, cyklist påkørt af bil
17 11Randers HavnArb, mand faldt 8 m ned i skibslast
18 11Kristrupvej - ÅrhusvejFuh, fodgænger påkørt af cyklist
20 11VestergadeFuh, 4-årig dreng løb ud foran bil
21 11ÅlborggadeFuh, dreng løb ud foran bil
26 11Sønder Borup, Hovedvej 10Fuh, 2 fodgængere påkørt af mc, 3 kvæstet
30 11Vester AltanvejFuh, mc mod lastbil
01 12NørrestrædeFuh, 14-årig cyklende dreng væltede
01 12Nørregade - KlostergadeFuh, cyklist mod bil
02 12Nørre BoulevardFuh, cyklist påkørt af bil
02 12SønderbroFuh, lastbil mod cyklist
03 12Randers HavnMand overfaldet
05 12Vestergade, ligkistefabrikIld i fabrikken, + Bv
08 12Læsten10-årig dreng faldt ned fra høstak
08 12StrømmenMand faldt og kvæstede foden
09 12StrømmenFuh, gående mand påkørt af bil
11 12Randers, AndelsbankenKvinde forskar sig på dørrude
13 12TorvegadeFuh, cyklist påkørte holdende cyklist
13 12Maskinfabrikken StrømmenArb, mand forskar foden på metalplade
14 12Hovedvej 10 ved MunkdrupFuh, mc mod bil
15 12Skanderborggade72-årig mand faldt død om på gaden, #
19 12Strømmen 9, møbelfabrikStorbrand, + Bv20 12Stadfeldtsvej 19Mand kulilteforgiftet i badeværelset
20 12Sønder Vinge Skole14-årig pige faldt ned fra bord = hjernerystelse
22 12ØstergadeFuh, 10-årig cyklende dreng påkørt af mc
23 12Dronningborg MaskinfabrikArb, mand læderede fingrene i maskine
26 12Asferg27-årig mand slået ned med kølle
30 12Egevangen 950-årig mand sank død om, #
01 01 1954Storegade 12Arb, kvinde skoldet af kaffemaskine
03 01KåtrupGård nedbrændt, + Bv
04 01Strømmens JernbanestationUng mand forsøgte at skyde sig selv med revolver
05 01Randers, havnekvarteretHøjvande = oversvømmelser
06 01Randers Havn/FjordLøsrevet anduvningsbøje bjærget af ZR
09 01Randers-egnenGlat føre = mange kørselsuheld
11 01Ved Langå RealskoleFuh, 7-årig cyklende dreng påkørt af bil
12 01Vestergrave 39Arb, cykelmekaniker kulilteforgiftet
12 01UdbyhøjvejFuh, 10-årig dreng løb ud foran varebil
12 01Randers - ÅrhusPatientoverførsel til Århus
13 01Nørregade - KlostergadeFuh, cyklist påkørt af bil
13 01MøllegadeFuh, cyklist væltede
16 01Ny GrenåvejFuh, mc mod bil
16 01Hovedvej 10 i ØlstFuh, 10-årig cyklende dreng påkørt af bil
18 01SlotsgadeStormstød knuste butiksrude
20 01RandersFuh, cyklist væltede
23 01Mariagervej - BredstrupsgadeFuh, lastbil mod cyklist
26 01Nyvangsskolen11-årig pige kvæstet i gymnastiksalen
26 01HadsundvejFuh, 4-årig dreng påkørt af bil
27 01Doktorparken, søFejemaskine faldt gennem isen
27 01Ålborggade 6Kvinde faldt i glat føre
01 02Kriminalpolitiet, BrødregadeKriminalbetjent overfaldet af hestehandler
02 02Røved9-årig dreng faldt ned fra ladeloft
02 02StrømmenFuh, 16-årig cyklende pige påkørt af varebil
09 02Randers AndelsmejeriArb, mand faldt på gårdspladsen
18 02Ved Stjernevej9-årig pige faldt på ski = et brækket ben
18 02SkovvejKvinde faldt på trappe
20 02HaslundFastkørt sneplov
22 02Vilh. Thomsens Plads 867-årig mand faldt på trappe og omkom, #
23 02Skanderborggade ved nr, 49Fuh, 6-årig dreng kælkede ud foran bil
23 02Hobrovej - ReisersensvejFuh, bil mod bil
25 02Vester Altanvej, anlæg13-årig kælkende dreng kvæstet
27 02Søren Møllers Gade 22Arb, kvinde læderede armen i maskinrulle
01 03GjerlevMand faldt
02 03Udbyhøjvej8-årig dreng jog armen gennem butiksrude
08 03Hovedvej 10 ved TerpFuh, traktor med vogn ud foran rutebil
08 03Hovedvej 10, S for RandersFuh, lastbilanhænger væltede
10 03Hammershøj, Hovedvej 16Fuh, bil i grøften
10 03Randers, mineralvandsfabrikArb, mand faldt ned fra stillads
10 03LaurbjergTøvejr = arbejderhus omringet af smeltevand
11 03RandersFuh, lastbil mod tog
12 03ØstergadeFuh, cyklist væltede
12 03Viborgvej ved Over FussingFuh, bil i grøften i glat føre
16 03ViborgvejFuh, cyklist svingede ud foran mc
16 03Vestergade ved nr. 4378-årig mand faldt på fortovet
18 03StevnstrupArb, træfældning = mand fik træ ned over sig
19 03Ølst - Randers SvineslagteriSo bragt til slagteriet, 14 grise ved kejsersnit
26 03Hovedvej 10 ved TrigeFuh, Randers-varebil tabte baghjul under kørsel
26 03Randers-egnenTøvejr = mange fastkørte køretøjer
29 03Hovedvej 10 ved TerpFuh, 10-årig pige løb ud foran bil
03 04SønderbroFuh, 3-årig dreng løb ud foran bil
05 04ØstergraveBeruset mand fundet liggende på gaden
06 04LaurbjergArb, løbskkørsel på mark, 1 person kvæstet
07 04LorentzgadeFuh, cyklende pige væltede
07 04RandersHåndboldkamp = et brækket ben
13 04Floes, HannebjergvejFuh, 76-årig cyklende mand væltede og omkom, #
14 04Dragonvej3-årig dreng faldt i børnehave
14 04Randers SvineslagteriArb, mand forskar en finger
14 04Fausing, Hovedvej 16Fuh, lastbil tabte en ko under kørsel
17 04Fenrisvej 21-årig pige fik maden galt i halsen
20 04ÅrhusvejFuh, mc mod mc
20 04Erik Menveds PladsKvinde faldt på trappe til konditori
20 04Kristrup, EnghavevejDreng kvæstede benet under leg
22 04VestergadeFuh, mand gik ud foran bybus
22 04Randes StadionHåndboldkamp = et kvæstet pigehoved
22 04Østergrave Fuh, 5-årig pige påkørt af bil
22 04Randers-egnenEn del fastkørte traktorer
23 04RådhustorvetMand slået ned og kvæstet
29 04TøjhushavevejKvinde faldt på vejen
04 05StrømmenFuh, 7-årig dreng påkørt af cyklist
04 05Bjerregrav ØstervangArb, mand forskar sig på rundsav
04 05Stadfeldtsvej 21Ung mand kulilteforgiftet i badeværelse
09 05LaurbjergFuh, mc mod vejtræ, mc'en omkom, #
10 05VæthDyreredning
10 05ThorsgadeFuh, cyklist mod port
10 05Randers StadionFodboldkamp = et kvæstet ansigt
10 05Østre KirkegårdArb, murer fik mørtelbalje over foden
12 05Ved Randers PosthusFuh, cyklist mod cyklist
12 05KirkegadeFuh, 3-årig pige løb ud foran bil
13 05Hobrovej 671-årig pige skoldet af kaffe
17 05StoregadeMand slået ned
17 05Energivej 58Lille pige fik skovl i hovedet
17 05HoulbjergFuh, knallert mod bil
18 05Langgade 8681-årig kvinde faldt på trappe
19 05Kristrupvej 1337-årig dreng læderede armen i vridemaskine
19 05Dronningborg MaskinfabrikArb, mand fik jernsplint i armen
19 05Randers StadionBoldtræning = en brækket hånd
21 05Århusvej ud for nr. 69Fuh, bil mod bil og varebil
22 05Randers, BørnehjælpsdagZR deltog i børnehjælpsdagen
22 05RådhustorvetMand faldt på trappe
24 05ØlstFuh, knallert væltede
01 06Randers CentralsygehusPatienter overført fra gamle sygehus til nyt
04 06RandersArb, mand ramt i ryggen af jernkile
04 06HvidemøllevejFuh, bil mod bil
08 06StrømmenFuh, bil mod bil
08 06Tørvebryggen (Sdr, B.vard)Fuh, 6-årig pige løb ud foran bil og omkom, #
08 06Von HattenstrædeFuh, 13-årig dreng påkørt af bil
09 06Sødringholm SkovFuh, bil mod træ
15 06RejstrupFuh, cyklist væltede
17 06Randers Kul & KoksimportArb, mand fik jernskinne over benet
18 06Vorup3-årig pige drak permanentvæske
18 06Søren Møllers GadeFuh, cyklist væltede
18 06BøsbrovejFuh, lastbil m od bil
19 06NørrestrædeFuh, 9-årig cyklende dreng væltede
21 06HaslundFuh, 67-årig kvinde påkørt af mc
28 06Hammershøj, DyrskuepladsArb, mand stanget af tyr
29 06HadsundvejFuh, mc mod vejtræ, 2 kvæstet
29 06Sennelsgade 17Kvinde faldt på trappe
1954 FORTSAT
05 07 ØstergraveFuh, 12-årig cyklende dreng påkørt af bil
06 07Fabersvejens Skole14-årig dreng faldt ned fra halvtag
08 07FladbroFuh, bil i grøften
08 07Århus - Assens (Mariager)Transport af stor maskindel til Assens
09 07GudenåbadetFeriedreng faldt ned fra træ ved badet
10 07GlenstrupHus flyttet 1 km
10 07Dytmærsken2½-årig dreng faldt under leg
12 07HoumedenSprængt vandrør = vand i kælder
12 07NørregadeFuh, 75-årig mand påkørt af cyklist
12 07Århus - Assens (Mariager)Flere transporter med store maskindele til Assens
12 07Bøsbrovej ud for nr. 7Fuh, cyklist mod cyklist
12 07RandersSlagsmål, 2 personer kvæstet
12 07Randers - AuningTransport af 30 T pressemaskine til Auning
15 07Årslev14-årig dreng forskar sig på glasskår
16 07MøllegadeFuh, mc mod husmur
16 07Gjerlev10-årig dreng faldt ned fra hanebjælke
17 07Vinstrup ved Tammestrupgd.Fuh, 15-årig cyklende pige væltede
17 07Randers SvineslagteriArb, mand faldt 2 m ned
19 07UdbyhøjvejFuh, 13-årig pige gik ud foran bil
19 07Øster VellingFuh, mc mod cyklist
20 07St. Kirkestræde 3Mand fundet liggende afkræftet i lejlighed
20 07Gudenåbadet10-årig dreng skar foden på glasskår
22 07Randers HavnArb, gods faldt i havnen under lastning af skib
22 07Langå, hotelKvinde forsøgte selvmord med piller
22 07HobrovejFuh, bil væltede
24 07Støvring ved RandersIld i halmbunke, + Bv
24 07Stadfeldtsvej 15-årig pige forskar sig på mælkeflaske
24 07Østre EnghavePige faldt = et kvæstet hoved
26 07Strømmen - GrenåvejFuh, bil mod mc
27 07SjællandsgadeFuh, tysk cyklist væltede
28 07Ålborggade 22-årig pige gasforgiftet
29 07Randers GasværkArb, mand kvæstet af donkraft
29 07Steen Blichers GadeArb, mc-kickstarter læderede et ben
30 07VestergadeFuh, bil mod cyklist
30 07Stadfeldtsvej 1Lille dreng løb mod dørrude, der knustes
04 08Hobrovej - DyrskuepladsenTransport af 2 træpavilloner fra gamle sygehus
05 08Tårngade 4Fuh, løbskkørsel endte i butiksrude
06 08Randers, havekoloniIld i bræddestabel, + Bv
06 08Gl. HobrovejFuh, Bv's autosprøjte i grøften under udrykning
07 08DrastrupArb, smed kvæstede hånden i brønd
07 08Ulstrup, kiselgurværkArb, 5 T gravko i fare for at styrte ned
07 08ClausholmvejFuh, cyklist væltede ved Moseholm Mejeri
07 08StrømmenFuh, traktor ud foran mc
11 08Strømme, karosserifabrikArb, mand læderede fingre i sav
11 08Purhus, Elmely2-årig dreng fik kraniebrud under leg
12 08RandersArb, mand fik kobling ned over foden
16 08Randers HavnArb, mand faldt på skib
16 08Borgmestervangen1½-årig dreng faldt på fortovet
16 08MariagervejDreng faldt = en kvæstet ryg
18 08GjerlevFodboldkamp = et brækket ben
19 08Ved ÅlumArb, tømrer faldt ned fra staklade
20 08Sennelsgade 18Arb, malersvend faldt ned fra stige
24 08Randers, Nyvangsskolen13-årig dreng stukket af bi i munden
24 08Kristrupvej ved nr. 115Fuh, 10-årig cyklende dreng mod bil
25 08Langå, jernstøberiArb, mand fik flydende jern ned over foden
27 08TorvegadeKvinde faldt på gaden
28 08ToldbodgadeFuh, lastbil mod ZR-Randers-ambulance
28 08RomaltFuh, traktor med anhænger væltede i sving
30 08Assentoft, Hovedvej 16Fuh, lastbil mod træ, 15-årig pige omkom, #


31 08Randers, maskinfabrikArb, mand læderede et par fingre
31 08Over Hornbæk9-årig dreng faldt ned fra tag
31 08Hovedvej 10, N for RandersFuh, 9-årig cyklende dreng ud foran bil
02 09HobrovejFuh, kvinde påkørt af cyklist
03 09Randers RutebilstationCa. 30-årig mand fundet liggende død, #
04 09Sjællandsgade 581½-årig dreng drak terpentin
06 09Neder Hornbæk, Hovedvej 16Fuh, cyklist svingede ud foran bil
06 09P. Knudsens Vej ved 3210-årig dreng trådte søm op i foden
06 09Markedsgades SkoleDreng kvæstede hovedet mod dør
06 09JebjergKuglelyn anrettede store ødelæggelser i hus
08 09Stevnstrup10-årig dreng forbrændt under hvepsebekæmpelse
10 09Århus - Assens (Mariager)Transport af stor maskindel til Assens
13 09GrenåvejFuh, mc mod bil
13 09GrenåvejNyt fuh, mc mod bil
15 09Over Hornbæk, Gl. ViborgvejFuh, bil mod mc
15 09Randers HavnArb, 2 mand kvæstet under losning af skib
15 09NørregadeFuh, mc væltede
16 09Randers HavnArb, mand faldt 10 m ned fra skibet Henry Babusse
16 09Dronningborg MaskinfabrikArb, mand kvæstede benet mod jernplade
16 09Kirkebakken 6Arb, kvinde kvæstede finger i vridemaskine
16 09Hermann Stillings VejArb, murer fik tagsten i hovedet
17 09Langå, VæthvejArb, mand fik kranbom i hovedet
17 09NørrebrogadeFuh, cyklist væltede
20 09Mariagervej - LanggadeFuh, 73-årig cyklende mand ud foran bil, omkom, #
22 09Hovedvej 16 ved SønderbækFuh, mc mod vejtræ, føreren omkom, #
25 09Randers, Moselund (?)13-årig dreng sparket i hovedet af hest
29 09Over HornbækArb, mand faldt ned fra kornlæs
29 09LindeArb, dreng påkørt af påhængsvogn på mark
29 09FårupArb, hest væltede ned over mand
01 10JernbanegadeFuh, mc mod bil
02 10SkolegadeFuh, mc mod bil
07 10Udbyhøjvej ved RandersFuh, rutebil mod ZR-kranbil, ips
12 10VæthArb, mand faldt 3 m ned fra loft
12 10UdbyhøjvejFuh, cykelbud mod holdende bil
15 10Randers, SkansemøllenArb, mand fik fingre i klemme
18 10StrømmenFuh, cyklist svingede ud foran bil
18 10Århusvej ved Skanse-BioFuh, cyklist svingede ud foran taxa
18 10Mosevej 816-årig dreng faldt ned fra træ
18 10Strømmen - GrenåvejFuh, bil mod bil
18 10Hastrup, RisagergårdStor lade nedbrændt, + Bv
23 10VoldumFuh, mc mod lastbil, mc'en omkom, #
26 10Grenå - Øster HurupTransport af sommerhus fra Grenå
27 10Sønder Borup2-årig dreng skoldet af kogende vand
29 10VorupLille deng drak petroleum
29 10Jenrbaneg. - Berthelsensg.Fuh, mc mod knallert
30 10Randers JernbanestationArb, mand kvæstede knæet
01 11Hobrovej - DanmarksgadeFuh, cyklist påkørt af bil
01 11TebbestrupArb, 11-årig dreng faldt ned fra roevogn
02 11RådhustorvetFuh, 10-årig cyklende dreng mod bil
02 11SkanderborggadeFuh, 3-årig pige løb ud foran bil
02 11Ørneborgvej - GrenåvejFuh, cyklist påkørt af bil
03 11Randers, SkansemøllenArb, mand læderede fingre i fræser
03 11AdelgadeFuh, 9-årig pige løb ud foran cyklist
03 11ÅlborggadeFuh, 13-årig cyklende dreng mod bil
05 11Bøsbrovej, grusgravArb, mand fik tandhjul i hovedet
06 11Randers KaserneArb, soldat fik bjælke i hovedet under øvelse
08 11Randers, idrætshalSport = en brækket finger
08 11Randers, idrætshalSport = et kvæstet ansigt
09 11Randers, TronholmenArb, mand mistede et øje på galvaniseringsanstalt
10 11Friggsvej 6Arb, kvinde kvæstet ved brændehugning
13 11Randers HavnFuh, løbskkørsel, 2 personer kvæstet
13 11ÅrhusvejFuh, 4-årig pige løb ud foran bil
13 11Randers-egnenStorm = nogle mindre stormskader
13 11Kristrupvej ved nr. 63Fuh, bil mod parkeret bil
24 11Asferg, ØstervangArb, løbskkørsel på mark, 1 person omkom, #
24 11Assentoft, Birkehøj MejeriArb, montør fik cementflise i hovedet
27 11RandersFuh, mand gik ud foran bil
27 11StrømmenFuh, cyklist svingede ud foran bil
29 11NørregadeKvinde faldt på fortovet
29 11Århusvej - KristrupvejFuh, fodgænger påkørt af bil
01 12Neder Romalt1-årig pige skoldet af varm suppe
06 12Randers HavnekvartérStore oversvømmelser
06 12VestergadeFuh, mc mod cyklist
08 12HobrovejFuh, cyklist væltede i rundkørsel
10 12SønderbroFuh, 18-årig pige påkørt af rangérlokomotiv
10 12Værum, LangmosegårdGård nedbrændt, + Bv + Hadsten Bv
14 12FladbrovejFuh, bil påkørte holdende lastbil
14 12GodsekspeditionenArb, mand fik tung kasse ned over sig
14 12Højvangsvej 3Kvinde faldt i hjemmet
17 12IdrætshalHåndboldkamp = et kvæstet ansigt
18 12EngboulevardenMand blev overfaldt eller væltede med sin cykel
18 12TorvegadeFuh, kvinde påkørt af cyklist
18 12GrenåvejFuh, 17-årig cyklende pige væltede
18 12JyllandsgadeUng mand forskar sig på en kniv
21 12Hadsundsvejens SkoleDreng kvæstet under gymnastik
28 12Ålum72-årig mand sank død om på vejen, #
30 12Randers - FladbroFuh, bil mod rutebil
30 12Skolevej 194-årig dreng faldt på cementtrappe

03 01 1955HaldIld i bil under kørsel, + Bv
05 01Kristrup EngeSvinestald nedbrændt, + Bv


06 01 HastrupFuh, mc mod telefonpæl
06 01Erantisvej 136-årig dreng kvæstede hovedet under leg
06 01Randers JernbanestationArb, mand læderede hånden under rangering
13 01Ø. Bjerregrav, Hovedvej 16Fuh, mc mod vejtræ
13 01Hobrovejens Skole2 elever faldt i skolegården
13 01Nyvangsskolen2 elever faldt i skolegården
13 01Nørrestrædes SkoleDreng faldt i skolegården
13 01Nørre Boulevard 26Kvinde faldt i glat føre
13 01Svend Trøst Vej 5Arb, kvinde forskar en sene i hånden
17 01Nyvangsskolen11-årig pige faldt i skolegården
17 01Ved Svane ApoteketFuh, 19-årig cyklende pige væltede
17 01VestparkenDreng og pige kvæstet under kælkning
18 01DronningensgadeTransport af mindre båd til pgl. gade
19 01MariagervejFuh, cyklist væltede i glat føre
21 01RandersDreng kvæstede ryggen ved fald
22 01Randers-egnen12 assistancer til biler i grøften
24 01Randers, Vestparken19-årig dreng kvæstede hovedet under kælkning
24 01Gl. Estrup AvlsgårdArb, mand faldt ned fra halmlæs
25 01Tebbestrupvej62-årig mand sank død om i bybus, #
25 01Ll. Voldgademand faldt i glat føre
26 01Strømmens MaskinfabrikArb, mand fik 500 kg støbeform over sig
31 01DyrbyIld i traktor, + Bv
01 02Enslev - SuldrupTræhus transporteret til Suldrup ved Ålborg
01 02StoregadeSlagsmål, 1 mand kvæstet
07 02St. Voldg., Vejle StøbegodsArb, mand fik mursten i hovedet
07 02Over Fussing, Grovebakkev.Fuh, cyklist væltede
08 02Århusvej ved nr. 55Fuh, 6-årig pige løb ud foran bil
10 02Assentoft, Hovedvej 16Fuh, cyklist svingede ud foran bil
10 02Skolevej 3Arb, mand faldt på stentrappe
11 02HavnenFladvogne med jern skubbet i vandet, hærværk ?
12 02Støvring ved RandersArb, ung mand faldt ned fra loft
15 02SønderbroFuh, cyklist påkørt af lastbil
15 02ØstergraveFuh, cyklist mod mc
17 02Ølst, Hovedvej 10Fuh, militærlastbil + anhænger væltede
18 02BjerregravholmArb, løbskkørsel på mark, 1 person kvæstet
28 02Tebbestrupvej 9Kvinde faldt på trappe
28 02Fårup, Hovedvej 10Ild i førerhuset på lastbil, + Bv
02 03LangkastrupArb, mand læderede fingre i drivrem
03 03Hovedvej 10 ved RåstedFuh, bil mod bil i tæt tåge, 2 kvæstet
03 03Tvede, GjesinggårdArb, mand med kornsæk faldt ned fra stige
04 03TorvegadeFuh, cyklist påkørt af lastbil
05 03Randers JernbanestationArb, togfører snublede over skinne
07 03Gørtlervej - havnenTransport af 8 m lang båd til havnen
07 03Randers RealskoleLærerinde faldt syg om
08 03HobrovejKvinde faldt i glat føre
08 03Nørrejyllands Tøjhus7-årig dreng faldt ud fra gavlvindue under leg
08 03Hovedvej 10 ved RåstedFuh, bil mod bil
10 03Radiatorfabrikken DanarArb, Mand fik tungt gods over fødderne
10 03Floes SavværkArb, mand læderede hånen i fræsemaskine
12 03Middelgade, boghandelIldløs i boghandel, + Bv
15 03Havnen, skibArb, mand sank død om i skibslast, #
15 03Hos ZR-RandersArb, malermester faldt ned fra køkkenbord
16 03OdinsgadeZR opsatte ny storkerede på konfektionsfabrik
17 03Fårup, Hovedvej 10Fuh, knallert påkørt af lastbil
17 03Vorup Boulevard - ÅrhusvejFuh, mc mod bybus, 2 kvæstet
17 03Nordlige bydel5-årig pige faldt i dyb udgravning under leg
21 03Gørtlervej 93, havehus3-årig dreng og 5-årig pige spiste sovepiller
25 03Sønderbro, bådeplads66-årig mand sank død om efter slagsmål, #
26 03Olivarius Jürgensens VejFuh, cyklende dreng påkørte vejtræ
26 03Strømmen 3564-årig mand sank død om i sin butik, #
27 03Randers-egnenTøvejr = flere vandfyldte kældre
31 03DanmarksgadeMand faldt på gaden
31 03JernbanegadeTankpasser slået ned af røver i Centralgaragen
01 04 Enslev 4-årig pige skoldet af kogende vand
01 04Danmarksgade73-årig mand faldt på trappe
04 04Fabervejens SkoleGymnastik = en brækket arm
04 04Purhus, Hovedvej 10Fuh, lastbiltog med 15 T sild væltede ind i have


06 04Etablissementet NørreriisMand faldt på trappe
06 04Mariagervej ved nr. 1Fuh, cyklist væltede
09 04FladbrovejFuh, knallert væltede
09 04VestergadeFuh, mc kørte mod butiksrude
09 04RandersFodboldkamp = en kvæstet fod
12 04ØstergadeFuh, 15-årig cyklende dreng påkørt af lastbil
12 04BanegårdenArb, mand i klemme ml. godsvogn og rampe
12 04LangåIld i hytte i park, børns leg med ild, + Bv
13 04TorvegadeFuh, 84-årig mand gik ud foran bil
13 04FladbrovejFuh, Esso-tankbil med 3000 l benzin væltede
13 04Laurbjerg3-årig pige forsvundet, fundet gående på vej
14 04Vorup, Fr.berg TrævarefabrikArb, mand fik finger i båndsav
18 04Randers HavnTo 13-årige dreng kæntrede med kano
19 04KristrupFuh, ung mand påkørt af traktor
19 04Kristrup, Damvej 3Lille pige klemte en finger i liggestol
19 04Ved BanegårdenFuh, cyklist svingede ud foran bil
22 04Vester BoulevardFuh, mc mod parkeret lastbil
23 04Hovedvej 10 ved Sdr, BorupFuh, mc påkørte opbremsende lastbil
23 04AdelgadeFuh, varebil påkørte cyklist
30 04ØstergraveArb, 16-årig pige fik hånden i vridemaskine
30 04HelstedArb, mand faldt ned fra høloft
03 05 RandersRøgfyldt lejlighed med bevidstløs kvinde, + Bv
04 05Hobrovej - KrumstrædeFuh, cyklist mod knallert
07 05Christiansborgvej 439 og 16-årig pige kulilteforgiftet af badeovn
11 05Søby, KrogsbækgårdKat faldt 30 m ned i dyb brønd og omkom
12 05RandersArb, musiker fik højtaler i hovedet
14 05SvineslagterietArb, mand jog kniv gennem hånden
14 05MariagervejArb, lærling kvæstet af rundsav
16 05LangåFodboldkamp = en hjernerystelse
21 05ViborgvejFuh, stormstød væltede kørende mc
21 05KristrupvejFuh, 7-årig cyklende dreng ud foran bil
23 05VestergraveFuh, 6-årig dreng løb ud foran bil
24 05Hvalløs2-årig dreng fik vognport ned over sig
26 05GasværksvejFuh, 12-årig cyklende pige væltede
29 05Banelinien ved EssendrupLokomotiv kørte tør for vand
04 06Fabersvej ved el-værketArb, mand fik 250 kg flise over foden
04 06Sandgade - ThorsgadeFuh, kvinde i klemme ml. lastbil og husmur
08 06Maskinfabrikken StrømmenArb, lærling kvæstede arm og skulder
08 06Adelgade Fuh, cyklist mod cyklist
10 06Hammershøj, Hovedvej 16Fuh, mc væltede
10 06Randers - ÅrhusPatientoverførsel til Århus med ovennævnte mc
10 06BøsbrovejFuh, cyklist kørte ud foran bil
10 06Stationen - el-værketTransport af 31 T tung kondensator
14 06Vorup Boulevard 10Arb, far og søn forskar hænderne på rundsav
14 06El-værketArb, mand faldt 4 m ned fra stillads
15 06VestergadeArb, snedker læderede fingre i rundsav
15 06Øster AllingFuh, knallert ud foran rutebil
18 06GodsbanegårdenArb, mand fik tung maskindel ned over benet
20 06Gudenåbadet11-årig dreng faldt ned fra kravlestativ
22 06Hobrovej ud for nr. 17Fuh, 80-årig kvinde påkørt af knallert
23 06ÅrhusvejFuh, mc kørte op bag i bil
24 06Vilhelm Thomsens PladsFuh, mc mod knallert, 3 kvæstet
27 06GjerlevFuh, lastbil bakkede ind i barnevogn
27 06Fladbro ud for kroenFuh, pige med cykel påkørt af bil
28 06Vester AltanvejFuh, 13-årig cyklende dreng væltede
29 06Gjerlev ved mejerietFuh, 6-årig cyklende dreng påkørt af bil
01 07Sennelsgade 18Drukfest = mand jog arm gennem vinduesrude
04 07Hovedvej 10 ved ØlstFuh, bil mod varebil
09 07Randers el-værkArb, mand faldt 2 m ned fra stillads
13 07Fuglebakken 421-årig dreng spiste en cigaret
13 07Støvring ved RandersArb, 4 mand faldt ned fra stillads ved mejeriet
15 07Over Romalt, Hovedvej 16Fuh, mc påkørte hund, der døde
16 07MariendalsvejFuh, 80-årig løbende mand påkørt af bybus
16 07Nørrebrogade 6712-årig dreng faldt på kældertrappe
18 07Ny GrenåvejFuh, knallert væltede
18 07Gudenå ved nye jernbanebro20-årig mand reddet fra drukning under badning
20 07Kousted, DalsgårdArb, løbskkørsel på mark, 1 person kvæstet
20 07Hovedvej 10 ved FårupFuh, brugsstjålet bil slæbt til Randers
21 07Fabrikken Chr. LøgstrupArb, mand kvæstede et ben
22 07Vorup, FrederiksbergvejArb, 63-årig mand faldt ned fra stige
22 07Linde2-årig pige drak petroleum
22 07VestergadeMand faldt på trappe
26 07Hovedvej 16 v. Ø.BjerregravFuh, mc mod ko på kørebanen
27 07SvindingFuh, 61-årig knallertkører fundet død i grøft, #
29 07Råsted4-årig dreng faldt på trappe
29 07Sødring, DamsgårdArb, mand knuste en arm i tærskeværk
30 07Randers KaserneArb, soldat faldt 6 m ned fra mast
02 08Hovedvej 10, N for RåstedFuh, lastbil med grise væltede
05 08Romalt, grusgravArb, mand begravet under lerskred
08 08Ved FussingøFuh, 14-årig cyklende dreng væltede
08 08Ammelhede8-årig dreng faldt ned fra gummivogn under kørsel
08 08Den nye GrenåvejFuh, 6-årig dreng faldt af cykel under kørsel
08 08AssentoftFuh, 14-årig cyklende dreng væltede
08 08StadionFodboldkamp = et brækket ben
15 08Løvskal, Karmark Mølle13-årig dreng druknede i mølledam, #
15 08MellerupDyreredning
17 08Århus Havn - RandersTransport af generator til el-værket
18 08Fyensgade 122-årig dreng faldt ud fra vindue på 1. sal
18 08Øster BjerregravFuh, cyklist væltede
19 08Vester AltanvejFuh, 8-årig cyklende dreng væltede
25 08Ved StovbyFuh, 10-årig cyklende dreng ud foran bil
28 08LangåKvinde faldt på stejl trappe
29 08Den nye GrenåvejFuh, mc væltede
29 08Viborgvej ved nr. 40Fuh, bil ("Rugbrød") mod vejtræ
30 08Klørup, Hovedvej 16Fuh, 8-årig cyklende dreng påkørt af bil
30 08DronningborgArb, mand kvæstede foden i mejetærsker
31 08Mariagervej - FabersvejFuh, 12-årig cyklende dreng mod varebil
01 09KristrupArb, mand faldt ned fra kornlæs
02 09Jernbanebro over GudenåArb, mand fik sten i hovedet af forbikørende tog
05 09Viborgvej 42Kvinde faldt på kældertrappe
06 09Randers SvineslagteriArb, mand fik mejsel i ansigtet
12 09HelstrupAmbulancevagt ved cykelcrossløb
13 09Hovedvej 16, AssentoftFuh, militær-jeep væltede
14 09Thorsgade - SandgadeFuh, cyklist mod cyklist
19 09Randers StadionFodboldkamp = 15-årig dreng fik benbrud
21 09Ved RandersZR ass. syg slagter med kødudbringning
26 09RandersFodboldkamp = en brækket fod
28 09GassumArb, traktor væltede ved træfældning, 1 kvæstet
29 09VestergadeFuh, cyklende dreng mod husmur
01 10 Støvring, HalagergårdArb, mand begravet under jordskred
01 10RåstedFuh, gående kvinde påkørt af mc
04 10Bøgevej 333-årig pige faldt og kvæstede munden
06 10LaurbjergFuh, mc mod varebil
08 10Hobrovej - DanmarksgadeFuh, mc mod lillebil
08 10AdelgadeFuh, cyklist kørte mod Amtsavisens bygning
10 10Horbovej ved nr. 32Fuh, beruset knallertkører væltede
18 10Fårup, Bakkegård13-årig dreng begravet i grusgrav
19 10Bondeslund - LyngåFuh, Hadstens Bv's sprøjte fastkørt, + ZR Hadsten
20 10Søren Møllers GadeFuh, kvinde påkørt af mc
21 10Hovedvej 10 ved TerpFuh, 5-årig dreng løb ud foran bil
21 10Mariagervej 2812-årig pige fik kogende fedt over benet
22 10ViborgvejFuh, cyklist påkørt af mc
22 10Hobrovej - NordgadeFuh, mc mod vendende bil
22 10FredensgadeArb, mand gasforgiftet i udgravning
22 10Viborgvej ved DoktorparkenFuh, knallert svingede ud foran lastbil
31 10LimeFuh, 10-årig cyklende pige ud foran lastbil
01 11Sæbyvej 4Kvinde faldt i stue
01 11Hovedvej 10 ved PurhusFuh, mc ramt af udskridende lastbil
05 11Assentoft, DalsgårdArb, mand kvæstet af traktors kraftoverføringsaksel
07 11Århusvej (Hovedvej 10)Fuh, varebil mod to vejtræer
09 11Ved Randers PosthusFuh, kvinde faldt af cykle under påstignng
10 11SønderbroFuh, cyklende kvinde påkørt af påhængsvogn
10 11Rådhustorvet63-årig mand sank død om, #
10 11Randers HavnKvinde brækkede armen ombord på skib
12 11Gudenå ved Randers7-årig dreng fik pilk i panden under fiskeri
12 11Dragonvej - ThorsgadeFuh, 3-årig pige påkørt af varecykel
14 11Nordvestvej - Gl. HobrovejFuh, cyklist mod bil
17 11Randers KvægtorvArb, mand sparket af hest
17 11Ulstrup, RøngeArb, mand kørt over af traktor på mark
19 11Nørregade, viktualiehandelArb, ung mand faldt på kældertrappe
22 11Hovedvej 10 - HadstenvejFuh, bil væltede rundt, + ZR Hadsten
25 11Ø. Bjerregrav, Hovedvej 16Fuh, bil i grøften
25 11SønderbroFuh, cyklist påkørt af bil
26 11EnergivejFuh, knallert mod lastbil
28 11Grenåvej ved 5 km/stenenFuh, 79-årig mand påkørt af bil
28 11NørregadeFuh, cyklende kvinde væltede
28 11Storegade 8Kvinde skambidt af sin egen hund
29 11StrømmenFuh, mc mod bil
30 11Ved GjerlevFuh, sneglat = bil gled mod vejtræ
02 12Vester Boulevard - HobrovejFuh, bil mod ZR-Randers-ambulance
03 12Beværtning i indre bySlagsmål = 1 person kvæstet
05 12HandestFuh, militærlastbil i grøften
06 12Randers AndelsslagteriArb, mand ramt af kniv på næsen
06 12SjællandsgadeFuh, cyklist påkørt af bil
08 12Lodsejervej 12Kvinde faldt på trappe
09 12Neder Hornbæk - FladbroFuh, mc væltede
12 12Vester BoulevardFuh, glat føre = bil mod vejtræ
15 12Randers AndelsslagteriArb, mand forskar en finger
16 12GodsbanegårdenArb, mand fik fod i klemme i sporskifte
16 12LangåSyg mand fundet i vejgrøft
17 12Randers AndelsslagteriArb, mand fik hånden i hurtighakker
19 12Viborgvej 32Arb, vinduespudser faldt ned fa 1. sal
19 12IdrætshalHåndboldkamp = en kvæstet finger
19 12Paderup9-årig dreng kvæstet under kælkning
20 12Enslev SkoleGymnastik = 12-årig dreng brækkede armen
21 12HaldIld i lastbil med halmlæs, + Bv
22 12ÅlumFuh, 12-årig dreng kælkede ud foran bil, #
23 12AdelgadeFuh, cyklist væltede
23 12Gl. HobrovejKvinde faldt på glat fortov
28 12Vilstrup6-årig dreng skambidt i ansigtet af schæferhund
30 12Dronningborg BoulevardKvinde faldt i glat føre ved Kirketerpsvej01 01 1956FrederiksgadeBeruset mand faldt på gaden
01 01StoregadeFuh, beruset mand påkørt af bil
01 01ØstergadeMand faldt på gaden
02 01SønderbroFuh, knallert ramt af lastbilanhænger, #
06 01Randers Havn - ElværketTransport af 25 T tung kedel
11 01Ridehusvej 1, maskinfabrikArb, mand fik jernplade over foden
11 01KlintevejArb, rørlægger fik flydende bly i ansigtet
12 01Bjergby, BjergbygårdArb, mand faldt 4 m ned på cementgulv
12 01Mariagervej, bageri13-årig pige læderede finger i kødhakkemaskine
13 01Store VoldgadeFuh, lastbil mod to parkerede biler
16 01SøndergadeFuh, mand gik ud foran bil
18 01Ved Romalt ForsamlingshusFuh, 5-årig dreng påkørt af cyklist
18 01MarkedsgadeFuh, 16-årig cyklende dreng påkørte parkeret bil
19 01Hobrovej76-årig mand faldt i glat føre
23 01Randers HavneområdeHøjvande = oversvømmelse
23 01Vestre BoulevardFuh, bil mod vejtræ
23 01Randers-egnenGlat føre + storm = mange kørselsuheld
25 01MøllegadeKvinde faldt i glat føre
26 01Romalt6-årig dreng kvæstede ansigtet under kælkning
28 01Vilhelm Thomsens PladsUng mand fik isklump i ansigtet
01 02Randers HavnArb, mand fik jernbundt ned over foden
01 02Hovedvej 16 ved KvorningFuh, bil mod vejtræ og i grøften
02 02Nørregade 4-6Sprængt radiator = større vandskade
03 02Vestparken2 dreng kvæstet under kælkning
05 02Hovedvej 10, N for RandersFuh, bil i grøften
06 02Skovbakken11-årig dreng kvæstet under kælkning
09 02Niels Ebbesens Gade 3216-årig pige faldt på trappe
11 02Infanterivej 23 A4-årig dreng indtog ruskindssværte
13 02Randers, Hotel Gudenå4-årig pige blev skoldet af suppegryde
16 02Robdrup5-årig dreng kørt over af traktorvogn
20 02Vestergade 392-årig dreng drak sprit
20 02Randers JernbanestationArb, mand faldt ned fra lokomotiv i remise
20 02GlarbjergvejMand faldt i glat føre
20 02Hovedvej 10 ved ØlstFuh, olietankbil kørte i grøften
20 02Kristrupvej8-årig dreng faldt på isen = bed sig i tungen
25 02Randers-egnenZR forestod foderindsamling til de sultne fugle
25 02KlørupSygetransport delvist med kane
27 02RandersZR forestod brødindsamling til de sultne fugle
02 03Randers-egnenStormvejr = mange stormskader
05 03Lille VoldgadeFuh, cyklist kørte mod husmur
07 03Kærgade 1001½-årig pige skoldet af kogende vand i vaskekælder
14 03Viborgvej ved nr. 35Fuh, 6-årig dreng løb ud foran bil
15 03Vester VellingArb, traktor væltede ned over mand på mark
15 03ZR RandersZR Randers har nu fået frømand tilknyttet stationen
17 03KristrupvejFuh, varebil mod lastbil, 2 kvæstet
20 03SkovbakkenFuh, 2 på én cykel mod træ, 2 kvæstet
22 03Vorup, Kærgade11-årig dreng faldt ned fra træ
26 03Hovedvej 16 ved SlyngborgFuh, bil mod vejsten og i grøften, 1 omkom, #
26 03Ø. Velling - Dagsvad MejeriFuh, 3 på én mc væltede, 2 kvæstet, 1 omkom, #
11 04HobrovejFuh, fodgænger påkørt af cyklist
16 04Tånum2-årig dreng drak benzin
23 04Grenåvej - Kristrupvej4-årig pige bidt af naboens hund
28 04StoregadeFuh, cyklist mod oplukkende bildør
04 05JernbanegadeFuh, bil mod bil, 1 kvæstet
04 05JebjergLandbrugsejendom nedbrændt, + Bv
09 05SkaderArb traktor væltede ned i grøft fra mark
11 05Voldum2-årig pige faldt ud fra vindue
12 05Schousgade 14Arb, snedker mistede 5 fingre i fræsemaskine
17 05Randers, beværtningSlagsmål = en mand kvæstet
17 05Hovedvej 10 ved SpørringFuh, bus mod opbremsende bil, + ZR Hadsten
23 05AdelgadeFuh, mc kørte mod butiksrude, 1 kvæstet
23 05Bredstrupsgade4-årig pige faldt under leg = en kvæstet hage
23 05Hovedvej 16 ved LæstenFuh, militær-jeep væltede, 1 soldat omkom, #
25 05StoregadeMand faldt på trappe
26 05Tørvebryggen - Hospitalsg.Fuh, cyklende kvinde ud foran bil
28 05AsfergFuh, mc mod bil, 1 kvæstet
28 05Viborgvej ved Hornbæk KroFuh, mc mod holdende bil, 1 kvæstet, 1 omkom, #
29 05Hammelvej ved JebjergFuh, mc mod vejtræ
29 05Markedsgade - MøllegadeFuh, knallert mod cyklist
30 05Randers SvineslagteriArb, slagter skar pulsåren over
31 05Dystrup, Dystrup Sø14-årig dreng druknede i sø, # , + ZR Grenå
02 06Klørup MarkArb, 70-årig mand faldt ned fra ladeloft, omkom, #
02 06Purhus4-årig pige faldt ned fra ladeloft under leg
04 06Vester Boulevard6-årig dreng faldt på vejen
06 06JyllandsgadeLille dreng faldt ned fra gynge = armbrud
07 06Langå4-årig pige faldt ned fra cementrør = benbrud
11 06ViborgvejKvinde faldt på fortovet
12 06Dronningborg MaskinfabrikArb, mand brækkede en arm
12 06Randers RebslageriArb, mand i klemme mellem vejtromle og rækværk
12 06De danske spritfabrikkerArb, mand fik svovlsyre i ansigtet
12 06Nørrestrædes Skole7-årig dreng faldt = kvæstede hovedet
12 06RandersArb, mand fik en træknast i øjet
18 06FrøvadsholmMand kastede sig ud foran tog, omkom, #
19 06TånumFuh, 4-årig dreng løb ud foran DSB-bus, omkom, #
20 06Randers MøbelfabrikArb, mand læderede hånden i maskine
21 06TebbestrupFuh, mc væltede på markvej
27 06LangåFuh, 7-årig cyklende dreng væltede
27 06HaldKvinde faldt på kældertrappe
28 06TånumFuh, 11-årig cyklende pige væltede
28 06Randers JernbanestationUng kvinde faldt ind under kørende tog, #
29 06Øster BjerregravIld i traktor ved benzinstander ved gård, + Bv
06 07Bastrups Allé 37Kvinde faldt om i systue
06 07SlotsgadeFuh, knallert mod bil
09 07HavndalFuh, 10-årig dreng løb ud foran bil
09 07Gassum, MariagervejFuh, ung mand påkørt af mc, der flygtede
10 07Grenå, sydhavnenZR frømand foretog undersøgelse af kajmuren
11 07Risgårde BredningZR frømænd eftersøgte nedstyrtet jetjager
16 07Sønder Vinge - UlstrupTransport af 5x7 m stort hus til Ulstrup
17 07RandersFuh, 3-årig dreng løb ud foran scooter
20 07GethersvejFuh, 13-årig cyklende dreng væltede
21 07StaldgårdsgadeFuh, knallert væltede
23 07Randers - ÅrhusPatientoverførsel til Århus Amtssygehus
23 07HadsundvejFuh, knallert ud foran bil, pgl. omkom, #
24 07Vendsyssel, KraghedeZR-frømand fandt druknet mand i mergelgrav, #
25 07Over HornbækIldløs i cykelforretning, + Bv
30 07GassumFuh, mc mod mc, 2 kvæstet
02 08Viborgvej - ParkvejFuh, sidevogn faldt af mc under kørsel, 2 kvæstet
03 08Vester Altanvej 114-årig pige ramtes af faldende 1.sals vindue
03 08BrødregadeFuh, 15-årig cykelbud væltede
03 08Hadsundvej10-årig dreng drillede hund og blev skambidt
04 08Randers SydhavnZR-frømand hentede 36 jernrør op fra dybet
04 08TånumFuh, cyklist påkørt af mc, 3 kvæstet
04 08Gudenåbadet22-årig hollandsk pige forskar foden på glasskår
04 08Over Hornbæk, Gl.ViborgvejFuh, cyklist svingede ud foran mc, 3 kvæstet
06 08Vester AltanvejFuh, mc væltede
06 08JernbanegadeFuh, mc mod lastbil
06 08HelstrupArb, mand mistede lilletå i nybygning
07 08Niels Ebbesens Gade 261½-årig dreng faldt på trappe
08 08Randers10-årig dreng faldt ned fra lysthustag
08 08Hans Bojes AlléFuh, mc mod bil
09 08Hvidsten - AsfergFuh, 17-årig pige fra Nexø væltede med knallert
09 08Energivej11-årig dreng faldt = armbrud
14 08Vester Altanvej - HobrovejFuh, gående mand påkørt af mc
18 08Over FussingDyreredning
20 08Randers, regattaKvinde tabte ur i vandet, ZR frømand fandt det igen
22 08Hovedvej 10, v. 6 km/stenenFuh, mc væltede
25 08Bøsbrovej - KærgadeFuh, 3 biler stødte sammen + fodgæner påkørt
26 08Hovedvej 10, S for RandersFuh, svensk bil forulykkede, 4 kvæstet, 1 omkom, #
27 08Ebeltoft HavnMinestrygeren Hjortø fik bøje i skruen
28 08NordregraveFuh, knallert væltede
30 08Ebeltoft HavnMinestrygeren Lyø gik på grund ud for havnen
30 08Bøsbrovej8-årig dreng fik armen i vridemaskine
30 08Randers - Tirstrup FlyvepladsPatientoverførsel med 4 svenskere til Tirstrup
01 09Viborgvej - Vester BoulevardFuh, mc mod bil
03 09Hovedvej 16 ved KristrupFuh, knallert ud foran scooter
03 09Vellev, SparregårdArb, 12-årig dreng under væltet traktor på mark
03 09Randers StadionIdræt = en brækket finger
04 09Sjællandsg. - JyllandsgadeFuh, cyklende pige påkørt af bil
06 09Mariagervej ved BjergbyFuh, mc væltede, 2 kvæstet
06 09Sørem Møllers Gade70-årig kvinde faldt på trappe hos KFUM
06 09Fårup, briketfabrikArb, mand kørt over af lastbil
07 09Randers, Kronjyde-FestenZR deltog i optog gennem Randers
10 09Mariagervej ved 5 km/stenenFuh, 3-årig dreng løb ud foran bil
12 09Hobrovej - Frederiksborg AlléFuh, knallert mod bil
17 09Hovedvej 10 ved RåstedFuh, cykelrytter mod holdende bil
17 09RådhustorvetMand stukket af hveps og besvimede
25 09JyllandsgadeFuh, 6-årig cyklende dreng mod anden cyklist
26 09Haslund, AmstrupgårdArb, mand forskar sig på rude på traktor
29 09Randers-egnenStorm = mange store stormskader
03 10NielstrupArb, hestevogn væltede i grusgrav, 1 kvæstet
03 10TorupArb, løbskkørsel på mark, 1 kvæstet
05 10Hovedvej 16 ved KlørupFuh, bil påkørte cyklist og ned ad skrænt, + Falck
08 10Sennelsgade 666-årig mand døde i sit badeværelse, #
11 10Kalø Gods, kostalden72 presenninger lagt over brandskadet kostald
12 10Albæk7-årig dreng faldt 5 m ned fra træ
15 10Gjerlev ved mejerietFuh, 7-årig dreng løb ud foran bil
16 10Randers HavnArb, mand faldt 3 m ned på skib under losning
17 10Langå, korn- og foderstofArb, mand faldt 5 m ned fra loft
18 10Mejlby, gårdbrandBv´s sprøjte motorhavarerede på vej til gården
19 10Sandgade - ThorsgadeFuh, cyklist mod cyklist
23 10Vorup, Vandværksvej 102½-årig pige faldt ud fra 1. sal
23 10Randers El-værkArb, mand fik jernplade i hovedet
27 10AdelgadeFuh, 12-årig cyklende dreng væltede med lillebror
29 10Randers StadionFodboldkamp = 2 kvæstede spillere
29 10ViborgvejFuh, mc mod parkeret bil
30 10Sct. MortensgadeArb, mand fik glasplade over sig
06 11Over Hornbæk ved skolenFuh, mc mod vejtræ
10 11HaslundFuh, 7-årig cyklende pige væltede
15 11Randers, Nyvangsskolen11-årig pige faldt på trappe
19 11Meisnersgade 4, 1.43-årig kvinde faldt ud fra 1. sals vindue
24 11ViborgvejFuh, cyklist væltede
24 11HobrovejFuh, 71-årig cyklende mand væltede og omkom, #
28 11VestergadeFuh, cyklist påkørt af bil
06 12KirkegadeMand fik ildebefindende
06 12VestergadeMand sank død om, #
07 12StrømmenFuh, cyklist påkørt af bil
08 12HoumedenFuh, 15-årig cyklende dreng mod mc
11 12Staldgårdsgade 284-årig kvinde faldt i hjemmet
19 12Strømmen, stolefabrik Arb, snedker mistede en finger i maskine
22 12HobrovejFuh, cyklist mod holdende lastbil
22 12Randers, Kolds HotelKunstmaler overfaldet på sit værelse
22 12ApotekerstrædeSoldat overfaldet og kvæstet
25 12Over Hadsten, ØstergårdGårdbrand, ZR kranbil kørte fast med brandslanger
28 12Toldbodg. - MarkedspladsenFlytning af 4 store benzinbeholdere


03 01 1957Randers-egnenSnefald = flere kørselsuheld
05 01UdbyhøjvejFuh, bil mod lastbil
12 01BredgadeFuh, 4-årig dreng løb ud foran varebil
12 01AgerbovejFuh, cyklende kvinde væltede
15 01Hovedvej 10 ved HadbjergFuh, lastvognstog i grøften, + ZR Hadsten
18 01RandersFuh, 71-årig cyklende mand sank død om, #
18 01Randers5-årig dreng faldt = hul i hovedet
19 01Torvedgade ud for nr. 16Fuh, kvinde gik ud foran varebil
21 01Herman Stillings VejFuh, taxa mod scooter ved Udbyhøjvej
31 01Adelgade24-årig mand overfaldet
09 02Kristrupvej – ÅrhusvejFuh, 7-årig cyklende dreng mod bil
09 02TorvegadeFuh, 14-årig cyklende pige påkørt af varebil
09 02RådhusstrædeFuh, 12-årig pige påkørt af bil
11 02Randers, Nyvangsskolen10-årig dreng forskar sig på rude
15 02Randers HavnArb, mand faldt ned fra lastbillad
18 02JernbanegadeFuh, lastbil mod rækværk
18 02AskildrupFuh, bil mod opbremsende bil
22 02Hermann Stillings Vej 2310-årig dreng brækkede benet under leg
22 02P. Knudsens Vej 2612-årig dreng kvæstede benet under leg
23 02AdelgadeFuh, 13-årig cyklende pige påkørt af bybus
01 03Dronningborg BoulevardFuh, 5-årig pige løb ud foran mc
03 03Vestergade 56Arb, kvinde faldt ud fra 1. sal
06 03Over Hornbæk, Gl. ViborgvejFuh, knallert væltede
08 03JernbanegadeFuh, bil mod lastbil, 1 kvæstet
11 03JernbanegadeFuh, 7-årig pige løb ud foran bil
12 03Nordgade ved nr. 2370-årig kvinde sank død om på gaden, #
16 03HåndværkerforeningenMand sank død om under foreningsmøde, #
20 03ViborgvejFuh, knallert mod holdende bil
21 03Blenstrup – KærbyFuh, 11-årig cyklende dreng ud foran varebil
22 03Hobrovej ved nr. 4970-årig mand sank død om på gaden, #
24 03Vester AltanvejFuh, cyklist væltede, pgl. døde senere i Århus, #
24 03Randers – ÅrhusPatientoverførsel til Århus
25 03Hovedvej 10 ved AsfergFuh, bil mod bil, 4 kvæstet
27 03Kristrup8-årig dreng læderede øjet under fægteleg
28 03NyvejFuh, 7-årig pige på rulleskøjter mod cyklist
29 03HobrovejFuh, knallert svingede ud foran anden knallert
05 04Borup AlléKvinde skambidt af schæferhund
12 04Erik Menveds PladsKvinde faldt på gaden
13 04Viborgvej 7 km fra RandersFuh, mc mod vejtræ
15 04Nordvestvej 21Kvinde faldt på trappe
15 04ViborgvejFuh, 13-årig cyklende dreng påkørt af bil
16 04RandersFuh, knallert mod parkeret bil
24 04MellerupFuh, knallert mod rutebil
26 04Hørning ved Assentoft50-årig mand sank død om, #
26 04UdbyhøjvejFuh, 5-årig cyklende dreng ud foran bil
26 04Tebbestrup KærIldløs i 2 store halmstakke, + Bv
29 04RandersFuh, cyklist mod oplukkende bildør
01 05Vestre Bakkevej – Parkboulevar