Aarhus


Stationshistorie:
Aahus
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
Afsnit fra Zone-Redningskorpset i Danmark
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt
Zone-Redningskorpset i Danmark side 252 - 255
TRYK PÅ AMBULANCEN FOR GENEREL INFORMATION OM STATIONSSIDERNE

Aarhus

Eckersbergsgade 9. Foto formentlig kort før den officielle indvielse.

Strandvejen 12. Foto midten af 1940'erne.

Kontor i Frederiks Allé 39. På billedet har Else Stii fået fri. Foto 1945.

Stationen fik kort efter befrielsen leveret to Ford V8 ambulancer uden sideruder.


Stationen flytter og alarmbordet skal også med. Redderen er Jess Jürgensen. Foto 28. april 1945.

Entreprenørarbejde ved et nybyggeri i Aarhus. Foto sommeren 1959.
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Grønnegade 42
Henvendelsessted
1932:
Albert Eduard Hansen
7801Kørsel udført for ZR i regning
1933 - 23.3.1938:
Albert Eduard Hansen
Tilkaldt via ZR
Eckersbergsgade 9
Hovedkontor / Redningsstation
24.3.1938 - 31.3.1940:
Erik Tage Fabricius Rasmussen
8877ZR
Eckersbergsgade 9
Hovedkontor / Brand og -redningsstation
1.4.1940 - medio 1944:
Erik Tage Fabricius Rasmussen
Eckersbergsgade 9
Hovedkontor / Brand- og redningsstation
Medio 1944 - 23.1.1945:
Knud Valdemar Christensen (fung.)
Eckersbergsgade 9
Hovedkontor / Brand- og redningsstation / Entreprenørafdeling
24.1.1945 - 27.4.1945:
Ejler Andreas Schou
Strandvejen 12
Hovedkontor / Brand- og redningsstation / Entreprenørafdeling
28.4.1945 - 30.9.1948:
Ejler Andreas Schou
Strandvejen 12
Hovedkontor / Brand- Redningsstation / Entreprenørafdeling
1.10.1948 - 31.3.1949:
Knud Valdemar Christensen
28877 fra ca. 1952
Strandvejen 12
Hovedkontor / Redningsstation / Entreprenørafdeling
1.4.1949 - 31.1.1959:
Knud Valdemar Christensen
Ejendom ejet af ZR tinglyst 20. marts 19451.2.1959 - 31.12.1962:
Frode Olsen
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Frederiks Allé 39, kld.
Kontor
Ca. 1942 - 1945:
Vides ikke
(Udeladt) ZR

Historie:
Erik Tage Fabricius Rasmussen var Hares svoger. Inden udnævnelse til stationsleder i Aarhus, havde han været i Eskildstrup, for i 1934 at blive sendt til København, i følge Wiboltts optegnelse som spion for Eskildstrup. Wiboltt må senere have fået tillid til ham, for 15. december 1934 blev han ansat under ham med stationerne i København som ledelsesområde. 1936 blev han sendt til Odense for at indarbejde den nye station, og som kronen på værket blev han i 1938 udnævnt til driftsleder i Aarhus. 3. oktober 1940 kom han til skade under en brand i ejendommen Studsgade 9 / Nørregade 41 i Aarhus hvor han pådrog sig en hjernerystelse. Han kom sig tilsyneladende ikke, og ulykken gjorde ham således reelt uskikket til at varetage ledelsen af stationen. Fra sommeren 1944 blev han sygemeldt og stationen henlå herefter uden ledelse, hvilket kulminerede 20. januar 1945 da to reddere, der havde kørt en patient hjem, var blevet budt på et par glas af patienten og herefter i spirituspåvirket tilstand kørte ind i en helle og blev fundet sovende i vognen. Ejler Andreas Schou og Arvid Egeberg blev sendt til Aarhus, og deres rapport om forholdene beskriver stationen som værende kørt fuldstændig ned. Alarmbordet blev passet af en 15-årig dreng, der var snavset og uordentligt overalt og vognparken var for flere vognes vedkommende nedslidt. Fabricius Rasmussen blev overdraget at organisere tegningsarbejdet i Jylland. Også det må han have forsømt, for i januar 1946 meddeler Johannes Marcussen ham opsigelse med udløbet af juni måned samme år. Schou overtog straks ved ankomsten ledelsen af stationen. Han var akkvisitør og havde arbejdet sig op i ZR's salgsorganisation, og var sikkert dygtig til salg, men som stationsleder havde han problemer med at lede, og fra 1946 foreligger to breve fra det samlede personale i Aarhus, der truer med at gå, hvis ikke Schou fjernes. Hare må have forstået at berolige gemytterne, for hverken Schou eller personalet forlod stationen. Fra Schou foreligger et antal indberetninger om stationen, som tegner et meget godt billede af hverdagens problemer på en stor station. Schou skrev bl.a. 12. november 1948 at der var for meget personale. Af 1780 dagarbejdstimer i en måned var kun 606 udnyttet til kørsel, og af 2728 nattimer var kun 606 udnyttet. Brandslukningen krævede tre mand fast, hvilket ikke var rentabelt, så Schou havde indskrænket og satset på, at indtraf en situation ZR ikke kunne klare, måtte man tilkalde Aarhus Brandvæsen. Endnu var en sådan situation dog ikke opstået. Schou havde desuden til effektivisering sammenlagt vagten og kontoret, så kontoret kunne passe telefonen. M.h.t. tegningsarbejdet skrev Schou, at nye provisionssatser, der havde gjort det muligt for repræsentanterne at opretholde livet, havde bevirket, at tegningen var steget. Schou er dog i sine indberetninger generelt utilfreds med tegningsarbejdet, ligesom der var problemer med at fastholde den eksisterende portefølje, hvilket han tilskrev korpsets dårlige ry, jf. nedenfor. Schous breve tyder på, at han havde regnet med at kunne overtage stationen i a Meta eller på anden måde. Af en eller anden grund skrev han til Louise Reinholdt Hansen herom, og da vi ved, at netop hun var modstander af at give stationerne fra sig økonomisk, siger det næsten sig selv, at Schou ikke fik sine ønsker igennem. Hvordan Schou forlod ZR vides ikke, men stationen blev efterladt i et ledelsesmæssigt vakum, idet kontormanden, fuldmægtig Knud Valdemar Christensen (gen)udnævntes til stationsleder. Fra 25. september 1958 foreligger fra Christensen, Jes Jürgensen og K. Thomsen et forslag om, at Christensen skal have ansvaret for administrationen, Jürgensen for kørselen og Thomsen ansvaret for salg. Det vides ikke om denne model blev gennemført, men det fungerede åbenbart ikke, for 1. februar 1959 udnævntes overassistent Frode Olsen, København, til stationsleder, og Jürgensen blev i maj1959 sendt til Horsens som ny leder. I et foredrag holdt på museet i 1996 har Frode Olsen om sin tid i Aarhus fortalt bl.a.: ....Da jeg kom til Aarhus, havde stationen i nogle år ikke haft nogen egentlig stationsleder. K.V. Christensen, som jeg kendte særdeles godt fra min tid i Eskildstrup, havde ledelsen af kontoret, medens stationens praktiske drift var ledet af overassistent Jes Jürgensen, som ved min ankomst flyttede til Horsens som stationsleder. Som jeg havde ventet, var der meget at tage fat på, både driftsmæssigt og med hensyn til materiellet, hvor jeg havde sikret mig visse løfter som betingelse for at tage derover. Herunder fik jeg stor støtte af Jørgen Pedersen, som var blevet udnævnt til underdirektør med Jylland som virkeområde. Han var yderst forstående overfor de ønsker, vi fremkom med, og i det hele taget yderst behagelig at samarbejde med, og med den kolosale arbejdsindsats som han var almindeligt kendt for, må en stor del af æren for, at det gik fremad i Aarhus, tillægges ham. Falck i Aarhus følte sig jo meget stærk og regnede ikke meget med konkurrence fra Zonen, og var vel som følge deraf ikke lige vellidt i alle kredse. Det lykkedes det i nogen grad at udnytte. Vi fik forholdsvist hurtigt flere kunder, også blandt større firmaer, ofte først med entreprenør-arbejde og derigennem også som abonnenter. Hen ad vejen var det tydeligt, at Falck begyndte at mærke konkurrencen, og at det ikke passede dem særligt godt. Forholdene i Aarhus var også som skabt til at give problemer redningkorpsene imellem, især på ambulanceområdet. Aarhus havde, som alle fra Jylland vel ved, to sygehuse, nemlig Aarhus Kommunehospital, hvor Falck havde kørselen, og Aarhus Amtssygehus, hvor vi havde kørselen. Når det gjalt ambulanceudrykninger, var der en gammel aftale om, at uanset om det var i Aarhus by eller ude i amtet, fik den, der kørte patienten, betaling, medens forgæves kørsel ikke medførte nogen betaling. Det skete jo af og til, at begge korps var rekvireret til samme ulykke, og i enkelte tilfælde forekom det, at vores ambulance overhalede Falcks. Vi var forholdsvis godt kørende med nyere amerikanske Ford'er, medens Falck fortrinsvis kørte med deres store Volvo'er, dem der internt i Falck kaldtes damptromlerne. Hver gang det skete, anmeldte Falck os til politiet for det, de kaldte uforsvarlig kørsel. Det skete også adskillige gange, at Falck anmeldte os fordi vi kørte med en blokvogn, som de mente var ulovlig. Det kom der nu aldrig noget ud af, politiet betragtede det åbenbart som det, det var, intern konkurrence korpsene imellem. Forholdene på stationen på Strandvejen havde jo aldrig været ideelle, og en ny station stod meget højt på ønskesedlen. I og med at det store underskud som stationen i flere år havde kørt med, efterhånden var vendt til et rimeligt overskud, lykkedes det, ikke mindst efter et ihærdigt forarbejde af Jørgen Pedersen, at få direktionens tilladelse til at forsøge at finde en grund til en ny station, og ved gode venners hjælp lykkedes at få forkøbsret på en grund umiddelbart ved Ringvejen. Da den 1. januar 1963 var passeret og sammenlægningen effektiv, fik min karriere i Aarhus en brat afslutning. Jeg blev kaldt ned til Falckstationen på Kystvejen til møde med de to direktører, Anderson og Kastberg, som sad klar til at fortælle mig, hvad de mente om mig. Jeg skal afholde mig fra at gengive deres ordvalg, selv om jeg tydeligt husker det. Det gik i hvert fald op for mig, at deres sympati ikke var særlig stor, det var i hvert fald tydeligt, at det var med stor fryd at de fortalte mig, at jeg var fyret med omgående virkning. Jeg måtte så gå hjem og ringe til direktør Wiboltt og fortælle ham hvordan sagerne stod. Næste formiddag blev der ringet fra Hotel Royal, om jeg ville komme derned, og der sad direktør Straarup (fra Falck) og så var jeg antaget igen. Hvis jeg havde insisteret, kunne jeg være blevet i Aarhus, men med bevidstheden om Aarhusdirektionens indstilling til mig, kunne jeg jo nok forudse visse vanskeligheder ved samarbejdet, så jeg valgte at tage imod et af de andre tilbud, som jeg fik at vælge imellem. Efter det fik jeg 25 år i Falck, absolut gode år med mange oplevelser og mange spændende opgaver, men mine år i Zonen vil altid stå for mig i et særligt lys.

Særlige opgaver/episoder m.v.:
I forbindelse med Aarhus-stationen bør stationens rolle i forhold til besættelsesmagten omtales. 23. juni 1943 var følgende annonce indrykket i Aarhuus Stiftstidende: Sabotagevagter. Til den af os i Samarbejde med den tyske Værnemagt oprettede Bevogtningstjeneste af Byggepladser m.m. søges snarest et Antal dertil kvalificerede Folk. Henv. Eckersberggade 9. Zoneredningskorpset: 24. juni 1943 bragte ZR en stor annonce med dementi, der oplyste, at annoncen ikke var bestilt af ZR. Annoncen blev bakket op af Aarhuus Stiftstidende der bekræftede, at annoncen var indtelefoneret af en mand, der foregav at være fra ZR, men at man ikke vidste hvem det var. Det blev endvidere oplyst, at der var indgivet politianmeldelse. 25. juni fulgte endnu en annonce fra ZR: Meddelelse til Zone-Redningskorpsets Abonnenter Da flere af vore Abonnenter har været saa elskværdige at gøre os opmærksom paa, at FALCKS REDNINGSKORPS' REPRÆSENTANTER i deres Agitation anvender og søger at overtegne vore Abonnenter paa Grundlag af den falske Annonce i "Aarhuus Stiftstidende" af 23.-6. d. A. vedr. "Sabotagevagter", anmoder vi vore ærede Abonnenter, eller andre om venligst at meddele os, om de er vidende om, andre skulde have været udsat for samme. Enhver Henvendelse vil blive behandlet med Diskretion og vor hjerteligste Tak. Ærbødigst ZONE-REDNINGSKORPSET...26. juni 1943 indrykkede ZR annoncer, hvor man udlovede en dusør på kr. 500 til den der kunne opklare, hvem der havde indtelefoneret annoncen. Sagen var nemlig, at ZR havde forbindelse med tyskerne i Aarhus. FRIT DANMARKS Lokalafdeling for Aarhus og Omegn skrev i "Budstikken maj måned 1947 bl.a.: ZONE-REDNINGSKORPSET I SØGELYSET: Naar vi her i Bladet ønsker at tage Zone-Redningskorpsets Forhold under besættelsen op til Behandling er det fordi Offentligheden har krav paa Oplysning om, i hvor høj Grad Zonens Aarhus Afdeling gik i Samarbejde med Tyskerne. Vor vigtigste Begrundelse er dog den, at vi skylder Offentligheden at oplyse at Zonens Hovedledelse efter vor Mening har et meget stort Medansvar for de højst uheldige Forhold her i Byen, og at den ikke kan redde Situationen ved at henvise til at man har foretaget en "Udrensning", idet man i 1944 afskedigede Driftslederen, Fabricius-Rasmussen. Om Direktørerne Hare og Wiboltt kan undgaa et juridisk Ansvar, skal vi lade være usagt...... Vi skal imidlertid prøve at sprede Taagen saa meget, at Zonens Ledelse ikke kan unddrage sig det moralske Medansvar. Vi skal indledningsvis slaa fast, at "Udrensningen" i Zone-Redningskorpset skete, efter at Hovedledelsen i aarevis havde modtaget store Summer af de Penge, Aarhus-Afdelingen indtjente ved Vagttjeneste for Tyskerne og Tyskerfirmaer.... Lederen af Zonens Aarhusafdeling ved Krigens Begyndelse, E.T. Fabricius Rasmussen, nærede venskabelige Følelser for vore Beskyttere. Han blev medlem af DNSAP d. 15. Jan. 1941, og han omgikkes gerne tyske Officerer, bl.a. den tyske Havnekaptajn Magnus. Den selskabelige Omgang med sidstnævnte har sikkert været medvirkende til, at Zoneredningskorpset kunde gribe den indbringende Chance med at stille Sabotagevagter til Disposition til Bevogtning af tyske Skibe o.l. Man fandt det dog snart opportunt at udskille Vagtkorpset, saa det formelt ikke sorterede under Zonen. Kontrakter o.l. blev derfor oprettet til assistent Svend Pedersen (DNSAP 25-1-41) Naar Zonens Akkvisitører kom ud for Vanskeligheder ved Abonnements-tegning o.l. hos vrangvillige og uforstaaende Mennesker, kunde de altsaa skyde alt i Skoene paa de to Nazister. Det mærkelige var blot at Vagtmandskabet alle var i Zoneredningskorpsets Uniformer. Da Antallet af Vagtmænd stadig steg maatte man købe aflagte Politiuniformer og paasy Zonens Knapper og andre ydre Tegn paa Værdigheden.... Vagttjenesten begyndte paa Motorskibet "Panther"" i 1941. Her varede den ca. ½ Aar. Derefter stillede man Vagt endnu ½ Aar paa M/S "Helios" og M/S "Hestian" og desuden ½ Aar paa et Logiskib. For den tyske Krigsmarine gik man Vagt paa alle Skibe, der lastede Krigsmateriel til Norge eller Tyskland fra 10 m. kajen. Der stilledes ogsaa Vagt paa "Monte Rosa", naar den var i Havn. Korpset bistod Krigsmarinen med Aflæsning af Torpedoer og transporterede dem ind i Jydsk Andels Foderstoflager, der var beslaglagt til dette Formaal. Vagttjenesten udvidedes til ogsaa at omfatte Værnemagtens Byggepladser o.l. Der blev udført Vagttjeneste i Gennemgangslejren ved Marselis Boulevard, ved Tøndergades Kaserne, de nye Bygninger ved Vester Allé's kaserne o.s.v...... Et Kapitel for sig selv er det tyske Brandvæsen, som Fabricius og Konsorter uddannede her i Byen. De uddannede tyske Marine-soldater til at udføre brandtjeneste. Nogle af dem fandt Jobbet saa interessant, at de udviklede sig til rene Landkrabber og kom til at høre med til det faste Inventar paa den tyske Brandstation ved Havnen. Hver Gang, der var Luftalarm stillede her i Zoneuniform nogle folk fra Vagtkorpset for at være parat til Deltagelse ved Slukning af Brand paa tyske Skibe, Depoter o.l............ De Opgaver, der paahviler et Redningskorps, er i saa stor Udstrækning humanitært Hjælpearbejde, at der maa bestaa et særlig intimt Tillidsforhold mellem Korpset og Befolkningen. Der skal gøres en Smule Oprydningsarbejde, inden dette bliver Tilfældet med Zoneredningskorpset. Artiklen blev i uddrag bragt på forsiden af Information 7. juni 1947 hvor Hare fik lov at udtale sig: Information har forelagt Artiklen for Direktør Hare, der bekræfter, at Zone-Redningskorpset paatog sig den omtalte Vagttjeneste efter Anmodning af en Speditør, der i Parentes bemærket er tiltalt som Stor-Værnemager. Vagtkorpset blev oprettet i Forstaaelse med Fagforbundene, og Zone-Redningskorpset udvidede udelukkende sit Virkefelt for at give Beskæftigelse til Arbejdsløse, der maaske ellers vilde rejse til Tyskland (!). Vagtmændene skulde kun udføre Samaritertjeneste overfor Havnearbejdere, der kom til Skade under lastningen. De var dog ogsaa udstyret med Ildslukningsmateriel. Direktør Hare havde ikke nøjere Kendskab til Vagtmændenes Virke, men han mente ikke, at Zone-Redningskorpset tjente mere end 50.000 Kr. paa den Historie... Direktøren kendte ikke noget til, at Vagtmændene havde Gummiknipler... Sagen blev behandlet i ZR's bestyrelsesmøde 13. juni 1947. Hare kunne oplyse, at politiet havde undersøgt Fabricius Rasmussens forhold, og at Politimesteren i februar 1946 havde meddelt, at Rigsadvokaten havde henlagt sagen. Fabricius Rasmussen selv havde 1. september 1945 udfærdiget en redegørelse om sagen, bl.a. indeholdende afskrift af et brev som fagforeningen i 1943 havde sendt ZR og hvori det udtaltes, at fagforeningen var interesseret i vagttjenesten. Vagttjenesten var ophørt i midten af august 1943 under påskud af, at de der udførte den havde nægtet at arbejde mere. Bestyrelsen enedes bl.a. om at udsende en meddelelse til ZR's medarbejdere. Et udkast hertil foreligger i museets arkiv: Hermed fremsendes et kort Resume af den Redegørelse, vor tidligere Stationsleder i Aarhus i sin Tid har givet Myndighederne angaaende de nu i en Del af Pressen omtalte Forhold i Aarhus under Besættelsen. Redegørelsen medførte jo, at Sagen af Rigsadvokaten blot blev henlagt. Vi har ment det rigtigst, at Korpsets Medarbejdere paa denne Maade var orienteret. Bestyrelsen vil gerne fastslaa, at de Angreb, der har været rettet mod Korpset i Relation til en enkelt Stationsleder, intet har med Korpset som Helhed at gøre, og det er Bestyrelsens Opfattelse, at Angreb paa den Stationsleder paa virkningsfuld Maade er imødegaaet af ham selv. Bestyrelsen ønsker derhos at udtale sin Glæde over, at det trods Vanskeligheder er lykkedes at føre Korpset gennem Besættelsestiden og undgaa tysk Indblanding, og at det lykkedes paa en saadan Maade, at Materiel og Mandskab i størst mulige Udstrækning har kunnet yde illegalt Arbejde. Bestyrelsen benytter Lejligheden til at udtale sin Anerkendelse over for alle de Funktionærer, der ofte under meget vanskelige Forhold og under Livsfare har ydet deres betydningsfulde Indsats paa mange forskellige Maader - bl. a. ved Hjælp til Jøder, allierede Flyvere, Tranport af Vaaben og illegale Personer o.s.v. Afslutningsvis kan oplyses, at ZR's stationsregnskab for Aarhus 1943 viste en indtægt fra værnemagten kr. 121.617,48 mens udgifterne var kr. 83.992,93. Der er ikke bogført indtægter i 1944.

Efter sammenlægningen:
Stationen husede Falck-Zonens entreprenørafdeling til 1967, hvor den nye station på Trinsøvej 4 blev taget i brug. Solgt af Falck-Zonen ved skøde tinglyst 10. juni 1967. Ejendommen er i dag opdelt i ejerlejligheder som bærer navnet "Zonegårdens Ejerforening" og et ZR-mærke støbt ind i muren er af ejerforeningen i 1984 overdraget til museet, således at hvis det en dag skal fjernes, skal det overdrages til museet. Frode Olsen blev udnævnt til stationsleder i Birkerød. Leder af ZR's kontor fuldmægtig Knud Valdemar Christensen fortsatte som fuldmægtig i Falcks rapportafdeling til sin pensionering formentlig i januar 1979. Vagtmester Jens Arne Iversen blev 1. juli 1978 udnævnt til afdelingsleder for Akkvisitionsafdelingen på Falck-Gården, hvilket han var til sin pensionering 31. december 1982. Den i teksten nævnte K. Thomsen var fratrådt inden sammenlægningen. Han var initiativtager til og direktør for REKO, der stiftedes efter sammenlægningen som konkurrent til Falck-Zonen.

Assistancestatistik:
År19411942194319441945194619471948194919501951
Antal46185916738310.40611.85110.79810.3169484953186748304
År19521953195419551956195719581959196019611962
Antal85089339981796218879957111.05812.17412.81712.30713.319


Effekter på museet fra stationen:
Entreprenørmateriel bl.a. ruller og kasser til trappetransport af tunge genstande m.v.

Vognpark 1962:
Ambulance
  Vognnr
KranvognVognnrAndetVognnr
Mercedes 1952643Bugservg. Ford V8 1947549Katastrofevg. Ford V8 1947709
Mercedes 1959730International 1958642Dyreamb. Ford Thames 1959696
Ford Customline 1960767Thames Trader 1961793Pumpe D.K.W.353
Mercedes 1961804Pumpe Pegson 1959691
VarevognMotorcykel B.M.V. 1951394
PersonvognFord Thames 1954498Knallert Starut 1958734
Volvo 1955532Morris 1958647
Morris 1958671Ford Thames 1961807
Folkevogn 1960839Ford Thames 1962885
Siden er oprettet med støtte fra:
Kulturnet Vestsjælland under Vestsjællands amt (www.kulturnetvestsj.dk)
Semaphor (www.semaphor.dk)
Desuden tak for hjælp til Aarhus Stifttidende
MUSEET PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR OPLYSNINGERNE HER PÅ SIDEN ELLER FOR BILLEDMATERIALET
MATERIALE PÅ SIDEN MÅ KUN MANGFOLDIGGØRES EFTER AFTALE MED MUSEET

MATERIALET HER PÅ SIDEN KAN KRÆVE FORHÅNDSKENDSKAB TIL ZR's HISTORIE.
SE ZR HISTORIE

YDERLIGERE OPLYSNINGER MODTAGES MEGET GERNE


Mere materiale fra Aarhus

som ikke er med i bogen Zone-Redningskorpset i Danmark


  Zone-Redningskorpsets Venner
  www.zone-redningskorpset.dk
  info@zone-redningskorpset.dk
  _______________________________________________________________________
  Materialet på siden må kun anvendes efter indhentet tilladelse
Avisomtalte hændelser hvor ZONEN har ydet assistance

Samlet af Vilhelm Pedersen. Kilde: Falcks udklipsarkiv
UDRYKNINGSLISTER - VEJLEDNING


Anvendte forkortelser m.v. :

Amb Ambulance
Arb Arbejdsulykke
Bv Brandvæsen
CF Civilforsvaret / Beredskabsstyrelsen
Fuh Færdselsuheld
ips Ingen personskade
Kas Kastrup Lufthavn
mc motorcykel / motorcyklist
tdr tønder land
ZR Zone-Redningskorpset
# Person omkommet
+ Bv + Falck Zonen tilkaldt + Brandvæsen + Falck (eksempel)
+ ZR Horsens Lokal ZR station tilkaldt + ZR Horsens (eksempel)

Afslutning af et gade- gård- eller vejnavn kan være anført således :
...g. = ...gade
...gd. = ...gård
...v. = ...vej


Næsten alle anførte stednavne kan findes i et eller flere af følgende landkort på internettet :

Danmarks Miljøportal: www.miljoeportal.dk : arealinformation
Geodatastyrelsen: www.gst.dk : se på kort - find et sted
Historisk Atlas: www.historiskatlas.dk
Krak: www.krak.dk : kort

Stednavne med: Å, å i listerne, kan være anført med: Aa, aa i de nævnte landkort.

Flere lokaliteter (herunder gader og veje) har i tidens løb ændret stavemåde eller har skiftet navn. Sådanne lokaliteter er anført med nuværende (2014) stavemåde/navn.

De tidligere hovedveje er bibeholdt med hovedvejsnummer.

Anført dato i listerne er datoen, hvor hændelsen er avisomtalt og er derfor sjældent den egentlige hændelsesdato, DOG er datoerne 23. 24. 25. 26. 30. 31. december og 01. januar hændelsesdatoer (blot for at få indsigt i udrykningerne i jul og nytår).

Datoer i listerne for ZR Frederikssund og ZR Helsinge er altid hændelsesdatoer.


nov 2014

DATO INDSATSSTED m.v. DIVERSE OPLYSNINGER
23 12 1938 Trige ved kirken Fuh, 3 kvæstet i bil
04 04 1939 Marstrandsgade Fuh, dreng kørt ned af mc
24 04 Hørning, Adslev Gård nedbrændt, lynnedslag
24 04 Århus-egnen, storm over... Mange stormskadeassistancer
19 05 Århus ZOO 2-årig pige bidt af isbjørn
05 06 Mundelstrup Fuh, cyklist fundet bevidstløs på vejen
18 06 Femmøller Badehotel Strømmen gik = dans i ZR-katastrofebelysning
20 06 Harald Jensens Plads Fuh, passager kvæstet
06 07 Fredensgade - Sønder Allé Fuh, mc mod lastbil
16 07 Slusebroen Fuh, cyklist mod varebil
23 07 Falstersgade 18 Vareautomat væltet ned over lille pige
24 07 Høegh-Guldbergsgade Fuh, 7-årig væltet med cykel
26 07 Århus Landevej Fuh, kvinde væltet med cykel
29 07 Rønde, alvorligt Fuh Bil mod rutebil, ildløs, 5 kvæstede 1 #
09 08 Bruunsgade Fuh, mc væltet
28 08 Rostved Dyreredning
30 08 Show på Århus Stadion Showet blev oplyst af ZR
07 10 Århus Lystbådehavn Gave fra ZR: 1 redningsrulle
08 10 Vestergade 6 B Sprængt vandrør
27 11 Århus-egnen Oversvømmede kældre
27 11 Skødshovedgård Tag blæste af udlænge
11 01 1940 Absalonsgade 17 Fuh, 2 heste med vogn gennem butiksrude
17 01 Søndergade 30 Sprængt vandrør
24 01 Falstersgade 37 Arb, finger i rundsav
29 01 Bering Fuh, bil i grøften
03 02 Skåde, ingen vand i hanerne ZR bragte vand ud i dunke
03 02 Havnen + Århusbugten Brød ud til de mange forfrosne fugle
07 02 Havnen, Østmolen Fastfrosset svane, der alligevel ikke var fastfrosset
15 02 Vitved Skov Arb, fik fældet træ ned over sig
04 03 Horsens Fjord ved Alrø Isbåd gennem isen, 3 overlevede 1 #
05 03 Århus-egnen Mange stormskadeassistancer
16 03 Sankt Paulsgade 40 A Lille dreng slugte en korkprop
09 05 Eckersbergsgade Arb, 2 mand fik flydende asfalt i øjnene
05 06 Hasselager Olm tyr kvæstede gårdejer
05 06 Sjette Frederiks Kro 8-årig faldt ned ad trappe
05 06 Skovgårdsgade Fuh, 15-årig væltet med cykel
21 06 Dynkarken 6-årig dreng fladt i åen og blev redet op
23 06 Hotel Phønix Fik koteletben galt i halsen
26 06 Åbyhøj, Bøgelundsvej 20 Ildløs i kælder
29 06 Åbyhøj 2-årig dreng, sygdom
11 07 Skanderborg Landevej Fuh, cyklist væltet
11 07 Købkesgade 5-årig dreng faldet
11 07 Skanderborg Landevej Fuh, nr. 2 cyklist væltet
02 08 Assensgade 5 Ild i svejseapparat, fare for eksplosion ZR + Bv
21 08 Vejlby, Holmsminde Ejendommen nedbrændt ZR + BV
22 08 Århus, Spanien Hest død af skræk ved lyden af lokomotiv
30 08 Brabrand, Lyngbygård 17 vilde kvier skabte kaos, men blev indfanget
06 09 H.C. Andersensvej 34 4-årig reddet fra at drukne
16 09 Århus Savværk Arb, faldt 10 meter ned
21 09 Silkeborgvej Fuh, cyklist mod bil
21 09 Århus-egnen Skybrud = mange pumpeassistancer
24 09 Høver Dyreredning
04 10 Studsgade 29 Storbrand ZR + Bv
09 10 Nørregade Fuh, 12-årig pige væltet med cykel
10 10 Gjellerup Stanget af olm tyr
11 10 Århus havn 2 brødre (søfolk) faldt i havnen, begge ##
14 10 Marselis Boulevard 96 77-årig faldt ud fra 3. sal, meget alvorlig kvæstet
15 10 Otto Sverdrups Vej 9 2-årig reddet op fra havebassin
24 10 Øster Kystværnsvej Dyreredning
30 12 En sø ved "Friheden" Hund faldt gennem en våge og blev reddet
05 03 1941 Hørning Arb, ulykke med båndsav
04 04 Frederiksgade 50 Fuh, fodgænger ramt af bil
04 04 Vester Allé Fuh, kvinde blev kvæstet i en trambus
05 04 Tousvej 1. sal på villa nedbrændt, barns leg med ild
07 04 Århus Zoo 8 bavianer undslap, men blev alle indfanget
19 04 Åby Naturbrand, 1½ tønde land afsvedet
31 05 Åby Jernstøberi Mindre ildløs
03 06 Århus, i pinsen Mange nøgletab = mange opdirkninger ved ZR
09 06 Ved Hotel Regina 11-årig dreng faldet
24 06 Hasle 2 vilde kvier fanget med net og lasso
25 06 Åbyhøj Skole Elev fik hedeslag
25 06 Højbjerg Lille pige faldt og skar sig voldsomt
28 06 Risskov 2-årig dreng forsvundet
28 06 Århusbugten Kajakroer kæntret, reddet af Ass, Schrøder ZR
30 06 Århusbugten Den 2-årige dreng (28 06) fundet druknet ved Varna
01 07 Åbyhøj Arb, mistede 1 finger i maskine
01 07 Grønnegade 50 Arb, blev ramt af startsving i hovedet
10 07 Åboulevarden Fuh, løbskkørsel, 2 heste + vogn forulykkede
16 07 Tangkrogen Frygt for mulig drukneulykke, pgl. fundet på land
17 07 Hedemannsgade 11-årig pige tilskade under leg
18 07 Århusbugten 2-mandskajak kæntret, begge svømmede i land
22 07 Åbyhøj, Århus Jernstøberi Ildløs i bygning
10 08 Th. Nielsensgade Gik på hænder og skar sig på glasskår
20 08 Åbyhøj Stor katastrofeøvelse d. 24 08
25 08 Kongsvang Fuh, cyklist væltet
25 08 Århus lagtehus Arb, fik kniv i hånden
01 09 Klostergade 10 Fuh, beruset cyklist kørte ind i butiksrude
29 09 Sydhavnen, 10 meterkajen Mand faldt i havnen, blev fundet efter 1 time, uskadt
06 10 Sydhavnen Dyreredning, 3 køer faldt i havnebassinet
13 10 M.P. Bruuns Gade, broen Fuh, cyklist væltet og klemt under sporvogn
15 10 Århus havn Person faldet i havebassinet
15 10 Marstrandsgade Fuh, cyklist mod cyklist
20 10 Skovvejen 34 Storm ødelagde husets skorsten
30 10 Sydhavnen Arb, sprængt bor ramte og knuste et øje
22 11 Vestergade Faldt i mørket
25 11 Ole Rømersgade Fuh, 82-årig kvinde påkørt af bil
29 11 På et skib i havnen Arb, maler faldt ned fra stillads
31 12 Århus Å ved Cers-broen Søgning efter skrællede cykler
05 01 1942 Banegårdsgade 19 Slagsmål i budcentral mellem 2 kortspillere
05 01 Amaliegade, Folkets Hus Kvinde faldt på dansegulvet
07 01 Nørreport 12 ZR måtte dirke sig ind til syg mand
14 01 Thorsager Ildløs i generatortræ i varmeovn
23 01 Århus havn Forgiftet ombord på sandpumperen Agnete
27 01 Vejlby, Solvang Mindre tagbrand i stuehuset
30 01 Skåde, Saralystgård Staldlænge nedbrændt, årsag: vandrørsoptøning
02 02 Århus Hund sad fast under keglebane efter katte-jagt
02 02 Ingerslevs Boulevard Dyreredning
28 03 Sindssygehospitalet Risskov Prøvealarmering og brandøvelse udført
30 03 Ålykkevej 29 14-årig dreng kulilteforgiftet i baderum
01 04 Åbyhøj, Holbergsvej 7 Ildløs i villa
11 04 Banegårdshallen Person faldt død om #
11 04 Århus-egnen Tøbrud = mange forgiftede brønde, der skal tømmes
25 04 Restaurant Mejlborg Grosserer fra Gentofte faldt om #
25 04 Immervad Fuh, dreng kørt over af hestevogn
11 05 Århus Kvinde fødte i ambulancen på vej til fødeklinik
12 05 Århus Nordhavn Arb, fik glødende nitte i øjet
21 05 Åby Dyreredning
23 05 Nørregade 62-årig kvinde faldt død om på fortovet #
06 06 Risskov, Humlevej Lille pige slugte en hårnål
08 06 Vestre Skovvej, kolonihaver Kvinde faldt om, sygdom
20 06 Silkeborgvej - Viborgvej Fuh, kvinde væltet med cykel
20 06 Solbjerg, Astrup Mose Dyreredning
20 06 Mønsgade 20 Faldt på rappe
27 06 Åbyhøj, Kålundsvej Ildløs i Juhls Møbelfabrik
30 06 Vester Allé Fuh, cyklist væltet med ladcykel
04 07 Vesterbro Mølle 5 (?) Lille dreng fik jernstang i hovedet under leg
04 07 Åbyhøj, Thorsvej 31 Ildløs i snedkerværksted
04 07 Vestre Skovvej 14 Skorstensild
06 07 Ryesgade 28 Kvinde nær indebrændt i elevator
06 07 Favrskov Arb, træ væltede ned over person
09 07 Århus-egnen Mange vandskader efter tordenbyge
18 07 Århus Elektricitetværk Arb, kvæstede hovedet i 24 m's højde
22 07 Hørslev Dyreredning
23 07 Tingskoven Fuh, 17-årig pige væltet med cyklen
23 07 Bruuns broen Fuh, cyklist ud foran sporvogn
19 08 Mårslet Arb, sparket af hest
30 08 Frederiksgade 75-77 Arb, kom i klemme mellem hestevogn og en mur
18 09 Århus Å ved Dynkarken 5-årig dreng fundet druknet #
02 10 Vester Allé Fuh, cyklist påkørt af lillebil
05 10 Mejlgade Fuh, fodgænger påkørt af cyklist
09 10 Skjoldelev, Møldal Dyreredning
13 10 Fredensgårdsvej Fuh, mc påkørte hestevogn
24 10 Moesgård Arb, arbejder ramt af kran
03 11 Rathlousdal Allé Fuh, cyklist ramt af påhængsvogn
05 11 Århus Havn Arb, blev ramt af jernplade i bunden af skib
12 11 Thyrasgade Arb, 2 arbejdere styrtet ned fra skrænt
24 11 Århus-egnen Kraftig haglbyge forårsagede mange uheld
03 12 Søndre Ringgade 61 2-årig pige faldt ned fra stueetagen
07 12 Vesterbrogade 12, baghuset Kvinde omkom af udstrømmende gas #
16 12 Dalgas Avenue Beruser tabte sit gebis i wc-kummen
18 12 Vejlby, Smedegade 4 Varmedunk eksploderede, kvinde svært skoldet
27 12 Elling, juleaften 18-årig dreng faldt ned fra en vogn i laden
27 12 Ved Ørnereden Rytterske faldt af hesten
28 12 Holme Stationsvej Ældre mand sank sammen #
28 12 Sydhavnen Arb. greb fat i strømførende elledning

02 01 1943 Lucas-kirken Kvinde faldt på kirketrappen
11 01 Århus Teater Sygdom
11 01 Åbyhøj, Bakkeallé 4 Ildløs i tovværk i kælderen
11 01 Skovgårdsgade 6 2 småpiger fik øjendråner i stedet for levertran
12 01 Vejlby Landbrugsskole Voldsom ildløs i elevbygning
20 01 Regina-krydset Fuh, cyklist besvimede efter tandlægebesøg
20 01 Marstrandsgade Lastbil kilede sig fast i port
20 01 Århus-egnen Meget tæt tåge = mange kørselsassistancer
24 01 Århus havn Siden 12 01: personeftersøgning, ej fundet
30 01 Slusebroen Fuh, fodgænger påkørt af cyklist
30 01 Århus havn Arb, 2 fyrbødere kulilteforgiftet
02 02 Nattergalevej Fuh, cyklist væltet
05 02 Højbjerg, grøntsagstørreri Ildløs i fabrik ZR + Bv
05 02 De Mezas Vej 8 børn "berusede" efter difterivaccination
06 02 ZR Århus Bombe-forsager-patrulje oprettet
07 02 Århus-egnen Storm = mange stormskader
20 02 Hasselager ved møllen Fuh, cyklist væltet grundet vindstød
22 02 Vejlby Alderdomshjem Voldsom skorstensild
27 02 Grønnegade 8 Mand bidt af hund
03 03 Århus Savværk Arb, sav snittede pulsåre over
06 03 Frederiksallé Fuh = falsk alarm
12 03 Store Torv Fuh, fodgænger påkørt af bil, der forsvandt
17 04 Rosenkrantzgade 16 Arb, fik hånd i rundsav
27 04 Århus Bugten 3 drenge kæntret med kragejolle
30 04 Århus havn, svejseri Arb, fik startsving i hovedet
07 05 Eckersbergsgade 29 Kvinde faldt på trappe
10 05 Blegdammen 5 Drak loddevand ved en fejl
13 05 Holme, gården: Bakkely Gården nedbrændt, børns leg med ild
18 05 Åboulevarden Ildløs i tjæregryde ZR + Bv
21 05 Århus havn Arb, fik sten i hovedet under losning
22 05 Ørumsgade 14 1-årig dreng alvorligt skoldet
30 05 Søndergade, Richards Bar Arb, fik finger i pålægsmaskine
04 06 Mårslet, Obstrupgård Dyreredning
11 06 Moesgård Strand Fuh, 10-årig dreng væltet på cykel
23 06 De Mezas Vej ved nr. 24 Fuh, kvinde gik ud foran sporvogn #
03 07 Ved Århus Museum Rasende Sct. Bernhardshund indfanget
05 07 Følle - Rønde Fuh, cyklist væltet
08 07 Åbyhøj, Frichs Fabrikker Ildløs = falsk alarm
08 07 Klosterport - Klostertorv Fuh, cyklist ramt af mælkebil
09 07 Hørhaven Ung pige styrtet med hesten
13 07 Tranbjerg, Ingerslev Mark 3-længet ejendom nedbrændt
18 07 Bering Træ truede med at vælte ind over hus
19 07 Sjællandsgade 87, 2.sal 1 ½ årig dreng faldt ud fra 2. sal
05 08 Nørrebrogade 21 Arb, huggede sig i hånden med økse
05 08 Nordhavnen Arb, fik jernkæde over den ene fod
05 08 Max Müllersgade 2 C Lille pige skar sig i armen under leg
05 08 Guldbergsgade 39 Kvinde fik tung reol i hovedet
10 08 Willemoesgade 2 Lille pige forbrændt under leg med sprit
21 08 Folkets Hus Teatertæppe ramte 2 børn i hovedet
22 08 Balle Arb, fik en hånd i tærskeværket
23 08 Væddeløbsbanen Sygdom, hedeslag
01 09 Hotel Regina Arb, væltede en kande kaffe ned over sig
04 09 Risskov, Rolighedsvej Ildløs i lagerkælder
08 09 Vestergade - Grønnegade Fuh, 2 lastbiler kørte sammen
13 09 Ormslev Dyreredning
13 09 Vester Allé Mand faldt død om, sygdom
13 09 ZR-Århus Dreng, skåret sig på rude, henvendte sig hos ZR
13 09 Studsgade 1½ - årig dreng skar sig på kniv
15 09 Gammel Harlev Dyreredning
17 09 Vejlby, gamle Egå Dyreredning
20 09 Åbyhøj; Bragesvej 20 Træskur nedbrændt
04 10 Risskov Faldt ned fa stige
04 10 Gjellerup Arb, faldt ned fra halvtag
05 10 Guldsmedegade Fuh, dreng væltet med cykel
06 10 Norsgade 29 Pæreplukning = faldt ned fra træet
07 10 Helgenæsgade 6 6-årig pige skar sig på en kniv
09 10 Åbyhøj, Silkeborgvej Fuh, cyklist væltet
12 10 Risskov, Enebærvej Ild i lufttørringsvaskeriet
13 10 Frederiks Allé Fuh, cyklist væltet
15 10 Langelandsgade 25 Lille dreng faldt ned fra stol = flænge i nakken
18 10 Åbyhøj, Ydunsvej Kakkelovn afgav røg i hele huset
19 10 Frederiks Allé Fuh, cyklist væltet
19 10 Vester Allé Fuh, kvinde påkørt af cyklist i fodgængerfelt
25 10 Vennelystparkens sø Aggressiv hund jaget væk af svane
25 10 Eskes Selskabslokaler Arb, fik kogende suppe ned over sig
25 10 Frederiksgade Fuh, cyklist væltet
26 10 Åbyhøj, Heibergsvej 47 Arb, fik en hånd i saven
26 10 Guldsmedegade Fuh, fodgænger ramt af bil
26 10 Saralyst, Lysengård Ildløs i lade
28 10 Restaurant Valencia Gæst gled på trappe
29 10 Højbjerg, Grumstolsvej Ildløs i tømrerværksted
02 11 Åbyhøj, Hermodsvej 8 Ildløs i havehus
03 11 Åbyhøj, kommunebiblioteket Skorstensild
03 11 Langenæs Dreng påkørt af tipvogn under leg
10 11 Chr. Winthersvej Fuh, fodgænger påkørt af cyklist
10 11 Århus, Sonnesgade Arb, blev kulilteforgiftet af gengasvogn
18 11 Jægergårdsgade Fuh, cyklist mod holdende lastbil
18 11 Frederiks Allé 83 Sygdom
19 11 Banegårdsgade Sygdom
19 11 Østergade - Frederiksgade Hårdt kvæstet mand fundet = falsk alarm
23 11 Schleppegrellsgade 21 Lille dreng skoldet i ansigtet
27 11 Skanderborgvej Fuh, cyklende dreng holdt fast i lastbil og væltede
01 12 Risskov, Rosenvej Skorstensild
14 12 Sjællandsgade 43 6-årig dreng faldt på glidebane
14 12 Århus-egnen Glatføre = mange assistancer til køretøjer
15 12 Ringgadebroen Fuh, cyklist væltet, sygdom #
24 12 Odensegade 26 Finger snittet sammen med rødkålen
27 12 Marselisborg Allé 23 3 personer tæt på gasforgiftning ved madlavning
30 12 Lisbjerg Dyreredning
03 01 1944MunkegadeFuh, 10-årig dreng påkørt af løbsk cyklist
05 01FortevejFuh, dreng påkørt af bil
08 01Åbyhøj, Chr.Winthersvej 62Ild i gulv
08 01Rosenvangs Allé 187Kælderbrand i brændselslager
11 01Frederiks Allé - SøgadeFuh, person påkørt af bil
13 01Folkets HusPony båret op til 1. sal til juletræsfest
24 01Åbyhøj, Rammefabrik JydenArb, ung kvinde kvæstede en hånd i maskine
25 01MunkegadeFuh, påhængsvogn ramte en cyklist
25 01Åbyhøj kommunale værkerIldløs i brændelsbunker
28 01Ny Munkegade 52Kvinde faldt ned fra køkkenbord
28 01 StudsgadeIndfangning af 16 undslupne høns
02 02Åby, Gjellerupvej 42Mindre ildløs i villa
05 02BrabrandArb, fik en fod i klemme
07 02Hans Broges GadeMand faldt død om, #
13 02ÅrhusFuh, 12-årig dreng påkørt af cyklist
14 02 Grønnegade 50, maskinfabrikArb, mand kulilteforgiftet
16 02Ivar Huitfeldts GadeFuh, = Falsk alarm
18 02Regina-krydset (?)Fuh, mand faldt af hestevogn
21 02Volden 182-årig dreng faldt ud fra 1. sal
22 02Åbyhøj, Søren FrichsvejIld i lejlighed
24 02Vejlby, De Gamles HjemSkorstensild
25 02Framlev KorsvejFuh, lastbil med kreaturer kørt i grøften
02 03Åbyhøj, Thorsvej 31Skorstensild
02 03Skåde, Helgesgade 8Skorstensild
03 03Skejby2 x Fuh = 2 lastbiler kørte i grøften
03 03SkådeFuh, bil kørte i grøften
06 03Grønningen 1Kvinde forbrændt, ild i tøjet
13 03Den Gamle By9-årig dreng faldt gennem isen
14 03Højbjerg ParkenAske i papkasse = ild i gulvbrædder
14 03Højbjerg, RioSkorstensild
15 03NorsgadeArb, fik en generator ned over en finger
17 03SpanienArb, fik en iltflaske over foden
18 03Åbyhøj, Silkeborgvej 248Skorstensild
21 03Risskov, Vestre SkovvejIld i fyrkælderen
21 03Thorshavnsgade 8Kvinde faldt på trappe
21 03Jægers PengeskabsfabrikArb, fik en hånd læderet
21 03Frederiks AlléFuh, 4-årig dreng påkørt af hestevogn
24 03Højbjerg MøbelfabrikFabrikken udbrændt
30 03Skæring, GrenåvejFuh, mc påkørte en lastbil
30 03Gl. Munkegade, vaskeriArb, kvinde fik en hånd i rulle
03 04Risskov, Fortevej 60Ild i en bunke papir i kælderen
08 04Jens Baggesens Vej 483 personer kulilteforgiftet af stokerfyret
09 04Ridderstræde 72-årig dreng flækkede sin tunge under leg
11 04Ivar Huitfeldts Gade 411 ½-årig pige faldt ned fra 1. sal
12 04HolmeStørre halmstak brændte
14 04Risskov, AsylvejIld i gammel træstub
12 05GrundførDyreambulancen afhenter syg hest
14 05Århus havn, skibslastrumArb, fik en stabel jernrør ned over sig
14 05Ved Gl. Åby kirkeFuh, cyklist væltede og knuste sit kunstige ben
18 05Århus, MoesgårdFuh, beruset mc påkørte lastbil, 2 kvæstet
19 05RøndeFuh, lastbil mod lastbil
20 05Viby, MonradsvejKat reddet ned fr højt træ
20 05StorringDyreredning
27 05Mølleengen, baneterrænetArb, DSB-kran væltet
30 05Vejlby, alderdomshjemStor ildløs = Falsk alarm
30 05Århus ved stranden4-årig pige faldt og skar sig på sten
30 05MølleparkenMand fik hedeslag
31 05GodsbanestationenArb, fik en fod under hestevognshjul
03 06Vejlby LandbrugsskoleIld i træpavillon
03 06Vester KongevejFuh, mælkebil forulykkede
05 06Århus Bugt, Skæring35 roere overrasket af pludseligt stormvejr
22 06Åbyhøj, Henrik Hertz VejIld i beholder med olie
22 06Vejlby, Grenå LandevejFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet
22 06 Århus sydhavnArb, fik en 400 kg jernplade ned over sig
23 06ÅrhusMand brækkede kravebenet under badning
02 07LisbjergFuh, 3-årig dreng fik benet i cykelbaghjul
05 07Vester Allé - MarstrandsgadeFuh, cyklist dræbt under lastbil, #
06 07Annagade 711-årig dreng slemt forskåret af glasskår
06 07ÅrhusFuh, sprang af kørende lastbil
06 07Bülowsgade 7Arb, ramte sig selv med hammer
06 07Vester AlléFuh, lastbil påkørte cyklist, der døde, #
07 07Hesselballe MarkDyreredning
10 07Risskov, Sejrs Allé 22Mand bidt af hugorm i sommerhuset
10 07Århus-egnenVarmt vejr = mange solstik og hedeslag
15 07Farre Savværk - HammelTransport af en 10 T dampkedel
16 07Høegh-Guldbergs Gade 43101-årig kvinde (Århus ældste indbygger) faldet
22 07Dejret Mølle8-årig pige forbrændt af eksploderende spritdunk
26 07Skanderborg, Hvolbæk3 gårde nedbrændt, + Bv + Falck
28 07Thyrasvej 222 små drenge spiste af giftig plante
29 07Nørregade 41Arb, skar pulsåren over
01 08ÅrhusArb, kvinde i køkken skoldet af kogende suppe
01 08Løgten, Balle MarkDyreredning
07 08Sønder AlléFuh, kvinde væltede med cykel
09 08Århus Bugt, VarnaTabte gebisset under badning, ZR fandt det igen
09 08Kalø Vig2 jægere kæntrede med jolle, + ZR Buldog
21 08Moesgård StrandKvinde reddet fra drukning
25 08StrandvejenFuh, dreng påkørt af bil
25 08HøjbjergFuh, dreng væltet med cyklen
11 09Hans Schourups Gade 81½-årig dreng drak petroleum
19 09DANMARKPOLITIET INTERNERET AF TYSKERNE
22 09Åbyhøj, Silkeborgvej 302Ild i værksted, påsat
25 09Nordre RinggadeVoldsom mand "anholdt" af ZR
25 09Tårbækvej 6Muligt indbrud i villa
26 09Mørks GadeMand skudt i benet
02 10Århus Hallens RestaurantBombeeksplosion og ildløs, 4 dræbt, # # # #
09 10FrederikshøjFuh, cyklist væltet
10 10SkovfaldetFuh, kvinde påkørt af lastbil
12 10ÅbyhøjvejFuh, cyklist væltet
16 10Grenå LandevejHjælpeløs blind og døv mand hjulpet hjem
29 10Enebærvej - TulipanvejBombeeksplosioner i firma, ZR + Århus Bv
15 11Holme2 af fire gårdlænger nedbrændt
17 11HøjbjergFuh, mand væltet med cyklen, #
18 11Læssøesgade 29Bagermester såret af skud
27 11Åbyhøj, akkumulatorfabrikIld i nogle stålgasflasker
08 12BanegårdspladsenFuh, fodgænger kørt ned af bil
12 12Steen Billes Gade 94-årig dreng faldt på trappe
14 12GodsbanegårdenFuh, løbskkørsel standset af ZR-mand
15 12Åboulevarden 96Julebagning = 2 personer gasforgiftet
18 12SkanderborgvejKvinde forbrændt af celluloselak
28 12Silkeborgvej ved kirkegårdenUng pige slået ned af tasketyv
29 12TodbjergFuh, hestevognshjul faldt af under kørsel
29 12KaløgadeSelvmord med gas, 2 børn i livsfare
02 01 1945Carl Blochs Gade84-årig mand faldt om og døde, #
03 01Tranbjerg, ØsterbyGårdlænger nedbrændt , + Cbu
04 01NørreportArb, stillads brød sammen under 5 mand
08 01Marselisborg AlléLille dreng ramt af kælk
17 01EckersbergsgadeFuh, løbskkørsel
17 01Lundbyesgade 14Mand skudt ned af hustruen
18 01DSB's CentralværkstedArb, fik en jernbanevogn i hovedet
19 01Århus-egnenGlat føre = mange biler i grøften
22 01ThorvaldsensgadeZR-ambulance påkørte et hellefyr
29 01Århus - ViborgTransport på kane af 8 dæk til sneplovs-biler
31 01Holme Stuehus og lade nedbrændt
31 01Viby, FDB's kraftcentralArb, 2 mand ramt af stikflamme fra fyret
02 02Mejeriet VesterbroArb, gengasforgiftning
10 02SkanderborgvejMand faldt, i mørket, ned i dyb grøft
15 02ViborgvejFuh, cyklist væltet
23 02Guldsmedegade 1-9 og 10-16 og nr. 27 Klostergade 27-31
Nørregade 12, 34 og 49
Adskillige spræng- og brandbomber eksploderede
ZR + Falck + Bv + Cbu Århus, Hobro, Herning + Bv: Randers, Odder, Skanderborg
Mindst 2 omkomne, # #
23 02FrederiksbroFuh, cyklist væltet
04 03Nørregade - MarkedsgadeFuh, lastbil m od bil
10 03Lille TorvArb, blev ramt af betonrør
10 03J.M. Mørks GadeMand faldet i mørket
11 03Åbyhøj, Jeppe Aakjærs Vej18Ildløs i tømrerværksted
13 03Marselis BoulevardKvinde såret af skud
13 03HasleFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet
17 03Abildgade 26Pige klemte en finger
19 03Nordre Ringgade 108Fuh, lille dreng påkørt af bil
19 03Århus, "Kasino"Slagsmål, mand tilskadekommen
28 03Risskov, Grenå Landevej 156Ildløs i kælderen
28 03Grønnegade 36Ild i loftsetagen, ZR + Bv
28 03SamsøgadeArb, huggede sig i hånden med en økse
28 03Islandsgade 7Kvinde skoldet af stegefedt
28 03Sønder Allé2-årig pige ramt af faldende flaske
28 03Samsøgade 23Lille pige faldt på bagtrappe
01 04Godthåbsgade 14Kvinde gasforgiftet
09 04Egå, Åkrogs Strandvej 9Skorstensild
09 04ÅbyhøjSkorstensild
17 04Nygade 13 og 28Tåregasbomber smidt ind i 2 lejligheder
26 04Viby, EnghavevejFuh, cyklist væltet
28 04ÅrhusFuh, kvindelig fodgænger påkørt af cyklist
01 05Skovgaardsgade 2 AIld i soveværelse
11 05Skåde MarkStuehus og kostald nedbrændt, lynnedslag
11 05Nørre Allé 965-årig dreng faldt ud fra 1. sal
23 05Skanderborgvej, havekoloniÆldre kvinde fundet bevidstløs i havehus
23 05Grønnegade - VestergadeBeruset kvinde vælter lille dreng omkuld
27 05SkanderborgvejArb, faldt ned fra lysthustag
27 05Mindet2 personer ramt af væltet stige
28 05Lundingsgade 17-årig pige ramt af væltet chassisramme, #
29 05Skovvejen 9Snedkerværksted nedbrændt, ZR + Bv
08 06ÅboulevardenFuh, cyklende mand påkørte en hund og, #
13 06 Høegh-Guldbergs Gade25-årig kvinde faldt død om på gaden, #
08 07Godsbanegården - ZooTransport af flodhest til Århus Zoo
26 07Århus HavnArb, chauffør gengasforgiftet
26 07Åbyhøj JernstøberiArb, mistede en finger i maskine
18 08Kalø Vig2 unge mænd druknet under fiskeri, # #
30 08Holme, ØstergårdIld i halmstak, børns leg med ild
17 09RisskovMand blev ramt af åbenstående kupédør
21 09Højbjerg, ElverdalsvejArb, mand begravet under jordmasser
22 09Restaurant NordlysetArb, kvinde kom i klemme i køkkenelevator
27 09Thomas Nielsens Gade 61-årig pige fik fremmedlegeme i halsen
28 09Klostertorvet 7Kvinde faldt på trappe
28 09Kaserneboulevarden 44-årig dreng faldet
02 10Ingerslev Boulevard 21Dreng forbrændt af kanonslag
03 10Lundingsgade 22Fuh, 4-årig dreng påkørt af cyklist
04 10Niels Juels Gade 19,4.Spareovn eksploderede
04 10Århus SlagtehusArb, mand gled og skar sig på slagtekniv
06 10DSB's MaskindepotArb, jernbjælke faldt ned over 2 mand
08 10Århus - Ålborg SygehusHastende transport af penicillin til lille patient
08 10I sporvognKvinde besvimede i menneskemængden
08 10RandersvejKvinde skambidt af stor hun
09 10Odensegade 2Kvinde faldt og skar sig på knust flaske
11 10Ivar Huitfeldts Gade 775-årig dreng faldt på trappe
11 10EksportslagterietArb, fik en kugle gennem hånden
12 10Skanderborgvej 1313-årig dreng faldt på trappe
16 10Niels Juels Gade 471-årig pige slugte en cigaret
16 10Grønnegade 8185-årig kvinde faldt i hjemmet
18 10Frederiks Allé-Jægergårdsg.Fuh, cyklist ramt af sporvogn
22 10HolmeIldløs i 3 store halmstakke
24 10Maskinfabrikken ÅlykkeArb, mand faldt og forslog sig
26 10Hørning, SølundFuh, militærvogn kørte i tysk tankfælde
27 10Fuglebakkevej, skoleArb, fik en hånd i klemme
31 10SkanderborgvejFuh, kvinde sprang af sporvogn og faldt
03 11Århus Zoo Isbjørn indfanget og transporteret til godsbanen
08 11VibyFuh, dreng påkørt af lastbil
09 11Højbjerg MøbelfabrikArb, fik læderet hånden i maskine
09 11Skovgårdsgade 22Kvinde faldt på trappe
11 11Banegårdsgade 10Dreng faldt og brækkede en arm
14 11Århus, VarnaFuh, bil væltet og brød i brand
20 11EgåFuh, tysk lægebil forulykket, 3 kvæstede
23 11Vejlby-Risskov skole11-årig pige slugte et søm
26 11RinggadenFuh, ZR-Skanderborg-ambulance mod Lillebil
03 12Risskov, Nordre StrandvejFuh, mand påkørt af bil ved baneoverskæring
03 12Skolegade 30Kvinde faldt = et brækket ben
04 12Silkeborg LandevejFuh, bil mod vejtræ
07 12Frederiks Allé 871-årig dreng skoldet på halsen
09 12Åbyhøj, Bragesvej 34Ild i sække med papir
09 12TrigeVilde kvier forsøgt indfanget, de var forsvundet
09 12Lille TorvKvinde faldt i butik
09 12ÅrhusLille dreng nær kvalt i et bolche
09 12Holme BageriIld i en dynge træstumper
09 12Åbyhøj, Helgesvej 23Arb, blev ramt af sammenstyrtet stillads
18 12Lundbyesgade 18Fuh, 3-årig dreng påkørt af hestevogn
21 12BanegårdspladsenFuh, kvinde påkørt = falsk alarm
22 12Århus - Randers SygehusHurtig transport af penicillin
02 01 1946Havreballeskov - havnenFlytning af større bunke materiel for englænderne
03 01Østergade, maskinfabrikArb, borede i granat = eksplosion = stærkt kvæstet
05 01Jyllands Allé 8Kvinde gasforgiftet i vaskehus
07 01Skanderborgvej 232-årig dreng drak salmiakspiritus
08 01Århus StålskibsværftArb, kvæstede en hånde i maskine
11 01Hinnerup, storbrandKornpakhus nedbrændt, + flere BV
14 01Bruunsgade 37Vådeskudsulykke, skød sig i foden
18 01BruunsgadeFuh, bil påkørte cyklist
18 01Tranbjerg, JegstrupTagbrand i gammelt hus
25 01Åbyhøj, Silkeborgvej 234Ildløs i hestestald, hestene blev reddet
31 01HørningFuh, bil mod vejtræ, 5 alvorligt kvæstede
04 02Århus StålskibsværftArb, mand styrtede ned gennem en luge
05 02Kul & KokskompagnietArb, krangrab kvæstede en fod
06 02Åbyhøj, rammefabrikArb, fik hånde i en stansemaskine
08 02Århus BenzinhavnMand skudt ned af vagter
13 02Munkegade - Fynsgade3½-årig pige ramt af faldende tagsten
17 02Århus-egnenStorm = mange assistancer
17 02ÅrhusFuh, lillebil påkørte varecykel
18 02Risskov, Skovhusvej 9Skorstensild
20 02Rosensgade, Peters BarKvinde faldt og brækkede et ben
22 02Risskov, LindevangsvejIld i kemikalier i kælderen
23 02BruunsgadeFuh, 10-årig cyklende dreng væltede
23 02Fajstrup, ViborgvejFuh, mand klemt ihjel mellem 2 biler, #
24 02Århus-egnenSnestorm = mange kørselsuheld
24 02LisbjergbakkenFuh, ZR-ambulance mod lillebil
25 02Jens Baggesens Vej 682-årig dreng skoldet af kogende vand
27 02Odensegade ved nr. 263-årig dreng begravet under snehule
02 03Risskov, Skolevangsallé 72Skorstensild
08 03Thomas Nielsens Gade 4Lille barn slugte et baltegn
15 03Risskov, Elbækvej 4Skorstensild
16 03Risskov, Nordre StrandvejIld i etageadskillelse
23 03Risskov, Grenå Landevej 127Skorstensild + ild i gulvbrædder
01 04Skejby Mark, flyvepladsSvæverflyver styrtet ned
03 04Svendborgvej - Strandvejen7-årig dreng faldt ned over en jernpig
03 04Nørregade 41, snedkeriIld i høvlspåner
03 04Skanderborg, RavnsøEftersøgning af druknet kanoroer
04 04Norsgade 1, bogtrykkeriArb, fik hånden i trykpressen
08 04Bülowsgade 251½-årig dreng nær kvalt af kighoste
14 04Søndergade 76Kvinde sad fast i elevator en hel nat
16 04HolmeIld i stor halmstak
24 04Odensegade 34Mand faldt ved hjemmet
24 04FrederiksgadeStørre slagsmål = mand kvæstet
25 04ÅrhusFuh, cyklist væltet
06 05Park AlléFuh, mand påkørt af bil
06 05FredensvangArb, mand kvæstet af jernstang
08 05Viby Mark10-årig dreng faldt ned fra træ
12 05Åbyhøj, Odinsvej 9Skorstensild
13 05Tranbjerg, Slet, ØstergårdGårdlænger nedbrændt
13 05Hjortshøj, KildegårdDreng skambidt af hund
13 05Harlev, TåstrupPige faldt ned fra træ
21 05Hotel Sct. KnudElevator gik i stå med hotelgæst
23 05Gl. HinnerupDyreredning
24 05BruunsgadeMand faldt besvimet om på fabrik
01 06RosenkrantzgadeArb, mand fik læderet en hånd i maskine
02 06Niels Juels Gade 47Lille pige drak salmiakspiritus
02 06Sjællandsgade 25Mand faldt på trappe
07 06Jens Baggesens Gade 202-årig dreng drak stenkulsnafta
09 06KongsvangFuh, cyklist væltet
11 06V. Ringgade - SilkeborgvejFuh, bil mod bil
11 06Møllehaven 962-årig dreng fik en pind gennem kinden under leg
12 06Zoologisk HavePige kvæstede en fod i et legeapparat
17 06SilkeborgevejFuh, mand påkørt af bil
19 06Risskov, Strandvej 15Ild i bil
28 06Sonnesgade - Eckersbergsg.Fuh, mc mod bil
28 06Sabro, Bjørnkær SavværkArb, mistede 3 fingre i sav
04 07TerpKat hentet ned fra højspændingsmast
05 07Dannebrogsgade 8Loddebolt faldt fra tag = kvinde blev ramt
07 07Jeppe Åkjærs Vej 13Fuh, 7-årig pige væltede med cyklen og forskar sig
08 07Thorvaldsensgade 15Lille dreng ramte hovedet mod tørrestativ
08 07Restaurant Friheden4-årig dreng faldt over en jernklapstol
08 07ÅrhusArb, fik foden kørt over af hestevogn
11 07LystrupKvinde faldt ned fra stige
13 07ÅrhusFuh, bil bakkede ud foran cyklist
15 07Århus-egnenVoldsom regn = mange oversvømmede kældre
16 07Højbjerg, VingevejArb, mand faldt ned fra hustag
17 07Åbyhøj StadionHåndboldkamp = spiller kvæstede ansigtet
18 07Vestergade 426-årig pige fik trækasse i hovedet under leg
19 07EgåFuh, punktering = lastbil kørte mod vejtræ
19 07Viborgvej ved nr. 21Fuh, lille fransk dreng løb ud foran bil
21 07Rudolph Wulffs Gade 6Dreng fik et stykke tømmer over benet
21 07Risskov, StrandvejLille pige faldt og flækkede læben
21 07Sønder AlléArb, skar pulsåren over i maskine
22 07Gl. Hinnerup, HinneruplundArb, fik trækævle ned over sig og døde, #
22 07Åbyhøj, Vinkelvej 11Glemt strygejern = ild i bord
23 07Ingerslevs Boulevard 172-årig dreng faldt ned fra halvtag
25 07KankbølleArb, gårdejer sparket af hest i hovedet
26 07Oddervej ved nr. 11Fuh, cykelbud påkørt af lastbil
27 07Ved Mundelstrup KroFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet
30 07RosenkrantzgadeArb, kvinde læderede hånden i skæremaskine
30 07Studsgade 52Ung kvinde drak salmiakspiritus ved et uheld
30 07Mejlgade, maskinfabrikArb, fik iltflaske ned over foden
30 07Tranbjerg, GunnestrupFuh, kvinde væltede med cyklen
03 08Ole RømersgadeFuh, 2 cyklister stødte sammen
06 08Studsgade 12Mand faldt på trappe
07 08Århus ZooArb, dyrepasser skambidt af abe
13 08Skovgårdsgade 2 BKvinde skoldet af varmt vand
17 08Risskov, Fortevej8-årig dreng forskar sig på rude under leg
19 08Nørreport3-årig pige skambidt af hund
21 08ÅrhusOmflakkende pige hentet
23 08BruunsgadeFuh, cyklist påkørte en bil
24 08Mylius Erichsens VejFuh, cyklist væltede med 2 cykler
25 08SkanderborgvejFuh, cyklende kvinde påkørt af mc
26 08Vesterbrogade 344-årig pige gik ud foran mc
01 09Galten1-årig dreng fik kogende æblegrød over sig
03 09Sdr. Ringgade 32Kvinde forgiftet af blommer
04 09HavnegadeArb, kusk fik en kasse ned over en finger
07 09Risskov, SyrenvejArb, mand blev gasforgiftet i udgravning
09 09Rosensgade 2270-årig kvinde faldt på trappe
10 09Læssøesgade3-årig pige faldt ned fra en bunker
11 09Odensegade - BülowsgadeFuh, mc mod lastbil
12 09Bissensgade 18Lille dreng skoldet af kogende vand
16 09Åbyhøj, Frejasvej 8Soveværelse raseret af ild
26 09Vestre Ringgade 482-årig dreng nær kvalt af et æble
27 09Strandvejen 1406-årig pige faldt på trappe og forskar sig på flaske
29 09ArendalsvejFuh, 5-årig dreng kørt over af hestevogn
30 09Åbyhøj ApotekIldløs i astma-pulver
01 10Niels Juels Gade 5113-årig dreng faldt på trappe
01 10ValdemarsgadeArb, forbrændt i ansigtet af svejseapparat
01 10Samsøgade 8210-årig dreng faldt om med ildebefindende
02 10Åbyhøj, maskinsnedkeriArb, mistede en finger i båndsav
05 10Willemoesgade ved nr. 6Fuh, 12-årig dreng løb ud foran bil
15 10StålskibsværftetArb, mand fik skibsskrue ned over benet
15 10Rosenvangs All'e 1875-årig dreng faldt ned fra bunker
19 10Frederiks AlléFuh, kvindelig cyklist påkørt af bil
19 10KatrinebjergvejArb, mand ramt i hovedet af tandhjul
27 10Ivar Huitfeldts Gade 216-årig dreng faldt på kældertrappe
27 10HerskindArb, træfældning = mand kvæstet
02 11Mejlgade 72Mand kulilteforgiftet
03 11Brendstrupvej 37Arb, mand forbrændt
03 11Vestre Ringgade 30, mejeriArb, mand skar sig på mælkeflaske
06 11Havnen, 10-meter-kajenArb, mand faldt 10 m ned i sænkekasse
08 11RandersvejFuh, cyklist væltet
13 11Tordenskjoldsgade 87Kvinde faldt på trappe og skar sig på rude
20 11Østergade, smedieArb, lærling fik en jernplade over benet
23 11BanegårdspladsenFuh, 14-årig dreng væltede med cyklen
25 11Clausensgade 181-årig pige drak af medicinflaske
25 11Strandvejen ud for ZRFuh, mc mod bil, 1 person kvæstet
05 12Bruunsbroen74-årig mand sank død om, #
05 12Vestergade 50Arb, lærling fik hånden i en maskine
10 12NørrebrogadeFuh, kvinde væltet med cyklen
12 12Sdr. Ringgade-Skanderborgv.Fuh, Taxa påkørte en lastbil
16 12Sjællandsgade 83Ild i julenisseskæg = kvinde forbrændt
23 12St. St. Blichers Gade 18Kvinde gasforgiftet under julebagningen
23 12Århus-egnenMange glatføreuheld, også med gående
24 12Mejlgade 78, bageriOvnen virkede ikke med 80 gæs/ænder/flæskestege
ZR reddede 80 julemiddage
27 12SletSkorstensild
03 01 1947Århus Bugt, ved RisskovStrandet toldkrydser pumpes læns
09 01Århus Bugt, ved Risskov3 slæbebåde + ZR fik toldkrydseren trukket fri
10 01Risskov, Vester Skovvej 2Skorstensild
11 01Otto Ruds Gade 100 (?)Mindre kælderbrand, optøning af vandrør
11 01Holmegårdsvej 28Mindre ildløs i skillevæg
13 01SkovvejenFuh, 16-årig dreng påkørt af bil
13 01Frederiks Allé ud for 51Kvinde faldt på fortovet
14 01Ved Frederikshøj KroKvindelig skiløber kørte ind i pigtrådshegn
14 01Risskov, Asylvej 19Ildløs i affald i kælder
15 01Nattergalevej 15Fuh, 15-årig dreng påkørt af bil
15 01Åbyhøj JernstøberiArb, blev ramt af et stykke jern
15 01Ormslevvej 30Mand faldt i sin bolig
15 01Århus-egnenTøbrud = vand i mange kældre
15 01DFDS-rutebåd: C.F TietgenArb, fik en gryde kogende fedt ned over sig
18 01Schrøders SkibsværftArb, 2 fingre stærkt læderet
21 01Kolt2-årig dreng drak morfinopløsning
22 01Ole RømersgadeFuh, spang af sporvogn og faldt
22 01JordbrovejFuh, cyklist væltet
22 01KathrinesbjergsvejArb, faldt ned fra nybygning
22 01ÅrhusIld i flyttevogn under kørsel ZR + Falck + BV
23 01Park AlléMand overfaldet af sømand
23 01Kolonihaveforeningen af 1918Ildløs i 2 kolonihavehuse ZR + Bv
23 01GasværkshavnenArb, faldt ind under jernbanevogn #
27 01Ringkøbingvej 30Ægtepar gasforgiftet, begge reddet
31 01Hans Broges Gade 47Kvinde gasforgiftet under tøjvask
12 02Årslev, SkovgårdArb, læderet en finger med økse
13 02Århus-egnenBrød til fuglene udlagt flere steder
14 02Ud for DomkirkenFuh, mc mod bil
15 02Åby, Vibyvej 83Arb, jernplade rev tommelfinger af
16 02Åbyhøj, Bragesvej 41Ildløs på loftet
21 02Sjællandsgade 1104-årig dreng faldt på trappen
27 02Åbyhøj, Bøghsvej 9Eksplosion i tank med celluloselak
27 02Tranberg, kuffertfabrikSkorstensild og ild i affald
03 03Åbyhøj, Skjoldborgvej 491 person gasforgiftet
03 03Århus-egnenDreng bidt af hund, ingen ledig ambulance (ej hos Falck) = ZR-kranvogn udførte kørslen
04 03Ved Sjette Frederiks KroSkiløb = fik skistav i øjet
05 03Egebæksvej 57Kvinde kulilteforgiftet
06 03Peder Skrams Gade 12Kvinde gasforgiftet i frisørsalon
12 03Vejlby, De Gamles HjemSkorstensild
30 03Chr. Wærums Gade 48 mdr. gammel pige slugte en knappenål
02 04SpanienFuh, kvindelig cyklist væltet
02 04VinterslevbakkenFuh, 12-årig cyklende dreng påkørt af lastbil
02 04Frederiksgade "Maritza"Arb, faldt ned fra stige
08 04Augustenborggade 380-årig kvinde faldt på trappe #
08 04Mejlgade 59, maskinsnedkeriArb, fik hånden i fræser
13 04Skjoldborgvej 3675-årig mand faldt om #
15 04Skib i Århus havnArb, faldt 8 m ned i kullasten på Vestralia
21 04Åbyhøj, Rammefabrik JydenMindre ildløs i lakeriet
23 04Århus - SilkeborgBlokvognstransport af 15 t tung og 18.3 m lang båd
24 04Eckersbergsgade 382-årig dreng faldt ud fa 1.sal
02 05ÅrhusKvinde skambidt af hund
03 05MontanagadeFuh, mc mod lastbil
05 05Brabrand Sø3 spejdere kæntret med kano
09 05Trøjborgvej7-årig pige faldt på trappe
12 05Åby ved broenFuh, 10-årig dreng påkørt af mc
17 05Thunøgade8-årig dreng faldt = et brækket ben
17 05BruunsgadeFuh, 8-årig dreng løb ind i bil
17 05Åbyhøj, kommunale parkStørre flagstang blev lagt ned
18 05TordenskjoldsgadeFuh, kvinde besvimede og faldt ud af sporvogn
19 05TåsingegadeFuh, 8-årig dreng styrtet med cyklen
27 05Stadionallé 42Kvinde fladt på sin bopæl
02 06Hasle Havekoloni3-årig pige væltede en cykel ned over sig
02 06Brabrand72-årig kvinde faldt på trappe
03 06Århus-egnenTørke = ZR vander jordbærarealer og græsmarker
04 06SkæringKvinde blev syg i rutebil
05 06SpanienArb, styrtede ned i fjernvarmeudgravning
09 06Sabro ved korsvejskrydsetFuh, 14-årig pige væltet med cyklen
15 06Restaurant Rico, BruunsbroSygdom
16 06Tordenskjoldsgade 3210-årig dreng styrtede ned fra gynge
17 06Norsminde Gl. KroÆldre mand faldt på skråning
19 06Brabrand Jernbanestation13-årig pige fik knust en finger i kupédør
19 06Munkegade 40 B6-årig dreng fik sten i hovedet under leg
19 06ObservatoriestienFuh, cyklist med barn påkørt af mc
20 06Risskovkvinde fundet bevidstløs, hedeslag
20 06Grenå LandevejFuh, kvinde fundet bevidstløs ved sin cykel
20 06Odensegade 9Arb, fik en arm i rullemaskine
24 06Bågøes MissionshotelKvinde faldt på trappe
02 07Hasselager, IngerslevDyreredning
02 07BanegårdshallenHedeslag
02 07ÅbyFuh, mand faldt af en vogn
05 07Mejeriet VesterbroArb, kvinde faldt ned fra loft
08 07Mejeriet VesterbroArb, kvinde skar sig på mælkeflaske
10 07Viby MarkKvinde forgiftet af gammelt øl
13 07Borupsgade 136-årig dreng skolde af kogende vand
13 07Viby, Horsens LandevejFuh, mand påkørt af bil
13 07Rosensgade 36Fuh, beruset cyklist kørte gennem vinduesrude
13 07Ole RømersgadeArb, på pengeskabsfabrik, et kvæstet knæ
14 07VestergadeLille dreng trådte et glasskår op i foden
14 07Godtfred Hansens Vej 40Lille pige jog en hånd gennem en rude
21 07Åbyhøj, Rammefabrik JydenArb, kvinde faldt og skar sig på mælkeflasker
24 07HinnerupFDF'er fik solstik under øvelse
26 07Jyllandsallé 222-årig pige spiste guldregn
27 07Hjortensgade 12Fuh, 6-årig pige påkørt af cyklist
27 07Herluf Trollesgade 2712-årig dreng faldt på trappe
27 07Ud for Zoologisk HaveFuh, 14-årig FDF'er væltet med cykel
27 07Hotel AnsgarOldfruen faldt på trappe
31 07Ole RømersgadeFuh, cyklist påkørt af bil
02 08Århus1½-årig dreng faldt af legevogn = hjernerystelse
02 08OrmslevArb, gårdejer sparket af hest
02 08Jordbrovej 20Kvinde faldt ved gadedøren
02 08Åbyhøj, ThorsvejFuh, cyklist væltet
07 08Gammel HobrovejFuh, bil mod vejtræ
07 08Åbyvej 961-årig dreng styrtet ned fra 1. sal
07 08RosensgadeFuh, cyklist væltet med en kasse øl
08 08GedingArb, faldt ned fra skridende kornlæs
09 08De MezasvejFuh, cyklist påkørt af mc, 3 personer kvæstet
16 08Frederiks AlléFuh, cyklist påkørte en bil
24 08Bethesdavej 31Arb, faldt ned fra et læs kul
24 08Trøjborgvej 50Fuh, 7-årig dreng væltede med cyklen
25 08BrendstrupvejFuh, rytter faldt af hest
27 08FiskergadeFuh, barn løb ind i cyklist, der væltede
30 08Åbyhøj, Åby BækgårdGården nedbrændt ZR + Århus Bv

06 09Bjøstrup, moseMosebrand, 200 m2 afbrændt
08 09VejlbyIld i hegn
11 09Vejlby, EngvangGårdbrand, udlængerne nedbrændt ZR + Århus Bv
12 09Vejlby, EngvangGenopblussen fra d. 11 09
16 09Sjællandsgade 472-årig pige slugte en 1-øre
16 09HvilstedDyreredning
17 09Åbyhøj, Tousvej 773-årig dreng drak benzin
22 09Skanderborg, FastrupArb, 2 forgiftet i brønd # + ZR Skanderborg
22 09Ingerslevs BoulevardHåndboldkamp = en kvæstet hånd
23 09Skanderborg, VroldFuh, 12-årig dreng på cykel væltede
30 09Ndr. Ringgade-Langelandsg.Fuh, mc væltet
30 09SpanienFuh, mc kørte i udgravning
04 10Skanderborgvej 21Ung mand fik elektrisk stød
05 10Silkeborgvej 20Mand faldt og slog ryggen
10 10Møllegade 13, møbelfabrikArb, mand styrtede ned i elevatorskakt
14 10Frederiksgade, Café CentrumMand tog sovedråber og faldt om
14 10Åbyhøj, HaslevejArb, fik et læs træ ned over sig
18 10Åbyhøj, gasværketArb, fik en svensknøgle i ansigtet
25 10Skanderborgvej, Esso-tankenFuh, cyklist påkørt af en lastbil
04 11BrabrandFuh, 4-årig dreng væltet med cykel
24 11Vesterbrogade 16Storm = skorsten væltede
02 12Sjællandsgade 11Kvinde faldt over væltet kakkelovn
02 12Århus StålskibsværftArb, fik en kasse i hovedet
09 12Hasle, PræstehavevejFuh, to biler stødte sammen
13 12Åbyhøj, Gammelgårdsvej 26Nyfødte tvillinger reddet med carbogénapparat
22 12Vesterbrogade58-årig kvinde faldt om #
29 12Århus havn ved Karens MølleFartøjet Rentala halvt sunket, vandindtrængen
09 01 1948Århus-egnenGlat føre = mange kørselsuheld
17 01Århus HavnDamperen "Linda Dan" sprunget læk
01 02VestergadeMand faldt på trappe
05 02Frichs FabrikIld i rør fra ovn til skorsten, ZR + Bv
20 02Harlev PræstegårdArb, fik hånden i maskine
29 02Holmevej 102Ild i papir ved fyret
01 03Højbjerg, Hans HerredsvejFuh, 4-årig dreng løb ud foran lastbil, #
02 03Åbyhøj, Erik Bøghsvej 6Guldliste-fabrikken "Elite" nedbrændt
02 03Knudrisgade 3-5Arb, 2 mand forbrændt af svovlsyre i ansigtet
12 03StadionsøerneDreng faldt gennem isen
12 03Århus12-årig dreng faldt ned fra trapez under øvelse
15 03Heibergsgade 3Skorstensild, ZR + Bv
18 03Åbyhøj, Silkeborgvej 317Ild i træskur
24 03Risskov8-årig dreng faldt = åbent benbrud
30 03Jordbrovej8-årig pige faldt på trappe = kraniebrud
30 03Ved Sabroes StatueDreng faldt = en brækket arm
30 03BülowsgadePige faldt på gaden = en brækket arm
30 03Frederiks AlléKvinde faldt = en brækket arm
04 04Åbyhøj JernstøberiArb, fik hånden i klemme
10 04Silkeborgvej 3191-årig pige drak petroleum
19 04Broen over SpanienFuh, 2-årig dreng påkørt af cyklist
20 04VoldenFuh, 4-årig pige løb ud foran lastbil
20 04Grenåvej 325Arb, mand fik hånden i rundsav
20 04RisskovFuh, cyklist væltet
24 04HasleFodboldkamp = et brækket ben
27 04RisskovFuh, lastbil kørte i dyb udgravning
28 04J.P. JacobsensvejFuh, 2 på én cykel væltede
03 05Ny MunkegadeFuh, cyklist væltet
08 05Århus StålskibsværftSkib begyndte at glide af beddingen
10 05Grenåvej 17811-årig pige løb ud foran bil
10 05Frederiks AlléFuh, mand faldt af sporvogn i fart
10 05HarlevFuh, bil knust mod Hammelbanens skinnebus
11 05BanegårdsgadeFuh, bil mod cyklende kvinde med barn
16 05Ørneredens RestaurantMand skambidt af hund
16 05Kongsvang, sporvejssløjfenFuh, cykelbud kom ind under sporvogn
20 05Skovvejen 9Fuh, cyklist væltet
21 05Nørre Allé 374-årig dreng faldt under leg
22 05De Mezas VejFuh, 7-årig dreng bagom sporvogn og ramt af bil
22 05Vetsregårdsgade, boldbaneFodboldkamp = et brækket håndled
22 05Århus StadionFodboldkamp = kvæstede en hånd
29 05Risskov, Møntevej 7Ild i vaskehuset
01 06Lundbyesgade 9Lille dreng fik en finger i vridemaskine
02 06Åboulevarden 288-mdr. pige faldt ud af barnevognen
03 06Viborgvej4-årig pige bidt af hund
11 06Skibsværftet - SilkeborgTransport af ny turbåd til Silkeborg Søerne
12 06Molsgade 12-årig pige fik hånden i klemme
14 06VennelystSkuespillerinde faldt og brækkede en arm
14 06SkådeFuh, bil mod lysmast
20 06Brammersgade 243-årig dreng næsten kvalt af bolche
03 07Helgolandsgade 171½-årig pige faldt = kraniebrud
07 07SøndergadeOpsætning af neonanlæg på Sallings bygning
09 07ÅrhusKvinde bidt af hendes tidligere hund
11 07Saksild Strand, # # #3 børn, 8-9-10 år druknet under badning, +ZR Odder
17 07Hotel ReginaArb, smørrebrødselev faldt i køkkenet
19 07Sdr. Ringgade - Læssøesg.Fuh, cyklist påkørt af isbil
19 07GaltenFuh, 5-årig dreng løb ud foran bil
20 07MarstrandsgadeFuh, 13-årig cyklende dreng påkørt af flugtbilist
23 07Nordøgade 1912-årig dreng skambidt af hund
23 07ThorsmølleFuh, cyklist væltet
24 07Århus - HorsensPatientoverførsel til øjenspecialist i Horsens
27 07SkjoldelevArb, mistede tæerne i et tandhjul
28 07Dalgas AvenueFuh, 12-årig pige påkørt af motorvogn
31 07Åkrogs StrandvejFuh, renovationsvogn påkørt af lastbil
01 08MontanagadeFuh, cyklist væltet
02 08Århus StadionFodboldkamp = et kvæstet øje
02 08Århus, slagtehusetArb, fik en talje i hovedet
03 08HøjbjergFuh, 10-årig italiensk pige påkørt af bil
03 08StudsgadeKvinde fik hedeslag
07 08BeringFuh, bil i grøften
07 08Rosenvangs AlléFuh, 40 kasser med tomme flasker faldt af vogn
08 08Åbyhøj12-årig dreng kvæstet
14 08JægergårdsgadeFuh, 3-årig dreng løb ud foran lastbil
14 08Hans Broges GadeFuh, lille pige fundet bevidstløs efter påkørsel
26 08Århus, SlagtehusetArb, mand skar sig i venstre hånd
16 09Ole Rømers Gade 98Arb, mand fik smergelsten i hovedet
20 09SkjørringArb, mand sparket i hovedet af hest
22 09Vestergade 52Arb, mistede 3 fingre i afretter
23 09Vester Allé - ÅboulevardenFuh, mand påkørt af bil
23 09Annagade 31Pige bidt af hund
23 09StrandparkenKvinde faldt på trappe
02 10Åbyhøj, Erik Bøghsvej 9Snedker- og møbelværksted nedbrændt
04 10Sølystgade 523-årig dreng fik en finger i klemme i dør
05 10Mejlgade 35Arb, mand læderede en finger med sav
07 10OdensegadeLille dreng faldt i udgravning
09 10HolmevejArb, murer faldt ned fra 2. sal
10 10Ewaldsgade10-årig dreng fik sten i hovedet under leg
11 10Søndre RinggadeFuh, cyklist væltet
12 10Silovej, StålskibsværftetArb, læderede en finger i smergelmaskine
14 10Vejlby, FredenslundGårdlænger nedbrændt
16 10Højbjerg, bageriArb, svend fik strøm i gennem sig fra ovn
18 10MontanagadeFuh, cyklist væltet
18 10Århus StålskibsværftArb, ramte sit skinneben med økse
21 10Tunøgade 1 CArb, kvinde kvæstede hånden ved brændekløvning
24 10Århus Å, forhøjet vandstandÅ-vandet trængte ind i flere forretninger
26 10Århus StålskibsværftArb, mand faldt ned i skibslastrum
28 10Viby, Enghavevej 16Gaseksplosion i hus, 2 kvæstede
29 10Frederiks Allé - SøgadeFuh, cyklist påkørt af bil
01 11ThorvaldsensgadeFuh, mc mod trambus
03 11Risskov, Grenåvej 298Ild i større træoplag
08 11Skjoldelev6-årig dreng begravet under ½ m grus
15 11Vestergade ved nr. 58Arb, mand sparket af hest i hovedet
15 11Risskov, Hørgårdsvej 51Ildløs ved centralfyret
15 11Bruunsgade 4615-årig dreng faldt på trappe
16 11KnudrisgadeFuh, kvinde påkørt af budcykel
19 11Skt. Pauls KirkepladsFuh, 6-årig dreng påkørt af cyklist
20 11Højbjerg, Rio-BioSkorstensild
23 11Århus Å og sydhavnenVodtrækning efter forsvunden ung mand
25 11Århus TeaterSkuespiller fik krampe
26 11KvægtorvetArb, mand blev klemt af kvie
04 12SilovejArb, kvæstede hånden i afretter
06 12Åbyhøj, Kresten Kolds Vej 98Ildløs i fyrkælderen
08 12Ved Skåde SkoleFuh, kvinde påkørt af mc
08 12JægergårdsgadeKvinde fundet liggende bevidstløs
08 12Åbyhøj, Åbyvej 3Kraftig kælderbrand
08 12Nørrebrogades SkoleGymnastik = en brækket arm
15 12 Sønder AlléFuh, 10-årig cyklende dreng påkørt af bil
16 12 Århus HavnBeruset mand faldt i havnen
17 12ÅbyhøjFuh, cyklist væltet
23 12Jordbrovej 6Dreng fik en flænge i foden
23 12Skejby, Vejlbyvej2½-årig dreng faldt i kogende suppegryde
29 12ÅboulevardenMand faldt om, sygdom
30 12Stadion Allé 423 ældre kvinder gasforgiftet
03 01 1949HelsingforsgadeArb, fik finger læderet i boremaskine
03 01Hinnerup JernbanestationKvinde ramt og dræbt af toget, #
03 01Åbyhøj, Ydunsvej 19Skorstensild
05 01Århus HavnFuh, lastbil påkørt af rangérlokomotiv
11 01Jægergårdsgade 8888-årig mand gasforgiftet
11 01Vejlby-RisskovSkorstensild på Kommunekontoret
15 01Vestre RinggadeMand faldt på fortovet
17 01Risskov, De gamles HjemSkorstensild
18 01Århus SvømmehalDreng faldt i badekarret
28 01Åbyhøj, HaslevejArb, kvinde mistede fingre i stansemaskine
29 01Lille TodbjergArb, mand faldt ned fra stillads
29 01Skanderborgvej80-årig mand fundet bevidstløs, sygdom
02 02Åbyhøj, Skjoldborgvej 56Ild i tømrerværksted
05 02M.P. Bruuns Gade, broenFuh, løbskkørsel, kørestolsbruger omkom, #
09 02Tranbjerg, SøndergårdSkorstensild
11 02ÅboulevardenArb, jog en greb gennem foden
13 02Frederiks Allé ved nr. 93Syg og hjælpeløs mand fundet liggende
14 02Harald Jensens Plads 1Selvmordsforsøg
14 02Restaurant "Rico"Restauranten udbrændt, ZR + Bv
15 02Vejlby-Risskov El-værkSkorstensild
01 03Højbjerg, Grumstolsvej 382-etagers træhus nedbrændt
02 03Chr. Wærums Gade5-årig dreng fik skovl i hovedet under leg
03 03Marselisborg SkovSkiløber livsfarligt kvæstet
05 03TrigeFuh, 12-årig cyklende pige påkørt af lastbil
06 03Åbyhøj, VibyvejIld i bil
06 03Åbyhøj, Chr. Winthers Vej 3Skorstensild
10 03NørregadeKvinde faldt i glat føre
16 03ÅrhusMand kvæstede et ben
17 03Kriegersvej, maskinsnedkeriArb, fik 2 fingre i afretter
18 03Lollandsgade12-årig dreng kvæstet af træsværd under leg
22 03Ny Munkegade ved nr. 48Mand fik ildebefindende
24 03Grønlundsvej 145-årig dreng kvæstede benet under leg
24 03RisskovIld i bil
24 03MejlgadeArb, mistede en finger i rundsav
26 03Åbyhøj, Bragesvej 11Ildløs i stue
28 03Tranbjerg, RavnholtFuh, 14-årig dreng fundet bevidstløs ved sin cykel
07 04Årthus-egnenSkybrud = flere kældre oversvømmet
11 04Lykkesholms Allé4-årig dreng faldt gennem drivhusrude
16 04VibyArb, donkraft væltede = et kvæstet ben
17 04Heibergsgade ved ZRFuh, 12-årig pige påkørt af cyklist
27 04Jens Baggesens Vej 42Hund sprang ud fa 1. sal
27 04Randersvej 1152-årig pige faldt ned i kælderhals
28 04Langå, trævarefabrikArb, fik hånden i en afretter
28 04Buchtrups MaskinfabrikArb, mand fik remskive i hovedet
29 04Vestergade ved nr. 78Fuh, lille pige løb ud foran lastbil
03 05GrønnegadeFuh, lille pige påkørt af mc
06 05Århus3-årig dreng på vippe brækkede benet
15 05Viby, Rørdamsvej5-årig pige faldt ud fra 1. sal
16 05Åboulevarden4-årig dreng kvæstet i radiobil
16 05Åbyhøj4-årig pige kvæstet af gynge
16 05Tranbjerg, TingskovenFuh, bil mod vejtræ, 2 personer kvæstet
23 05Søndre Ringgade ved nr. 59Fuh, cyklist påkørt af bil
26 05Marstrandsgade 7Arb, fyldt syreballon knustes
26 05Jerichausgade 174-årig dreng faldt 1 etage ned på trappe
28 05M. P. Bruuns GadeHavareret lastbil = trafiksammenbrud
30 05Vestergade9-årig dreng faldt ud fra 2. sal
02 06FajstrupArb, hest faldt ned over gårdejer
03 06Mejlgade 70Arb, kvinde faldt ned fra halvtag med vasketøj
03 06Mårslet, RavnholtArb, mand sparket af hest
04 06Risskov, Enebærvej 40Primus eksploderede = kvinde forbrændt
08 06Viby, KirkevejFuh, bil mod bil
13 06Århus nordTam undsluppen krage indfanget
13 06Århus BugtMotorbåd forsvundet, fundet ved øen Hjelm
14 06SpørringFuh, bil kørte ud over skrænt
14 06Århus Turisthotel2-årig dreng faldt ud fra 1. sal
15 06MoesgårdArb, træfældning = fik en gren i øjet
16 06Holme, HjulbjergArb, stensprængning = 1 mand dræbt, #
05 07Risskov, badeanstalt10-årig dreng forskar sin ene fod på glasskår
05 07Banegårdsgade71-årig kvinde faldt død om i trambus, #
10 07Ole Rømersgade 40Arb, mand faldt ned fra stige
10 07Århus11-årig dreng forskar sig under badning
11 07Århus StålskibsværftArb, mand alvorligt kvæstet
11 07Høegh-Guldbergs Gade 51Kvinde faldt om med ildebefindende
18 07Strandvejen - OddervejFuh, ZR-ambulance skred ind i vejtræ
20 07Tordenskjoldsgade75-årig kvinde faldt på gaden
23 07Holmevej - P.S. Krøyers VejFuh, cyklist væltet
23 07Århus8-årig pige kvæstede hagen under leg
25 07Risskov, badeanstaltKvinde kvæstede en fod
27 07Risskov ved 6. Frederiks KroFuh, cyklende norsk turist væltede
13 08SilkeborgvejFuh, 82-årig mand påkørt af cyklist
14 08Søften, ElgårdsmindeArb, mistede en finger i transportør
15 08Frederiks AlléMand faldt og kvæstede benene
20 08Oddervej - Rosenvangs AlléFuh, fodgænger påkørt af bil
22 08LangelandsgadeFuh, 12-årig cyklende pige ramte et træ
25 08Galten, SkovbyArb, 15-årig nær kvalt i hestetømme
26 08Sct. Pauls PladsFuh, kvinde faldt af sporvognen
27 08HerskindArb, mand faldt ned fra kornlæs
29 08Århus HavnFuh, cyklist påkørte skolevogn
06 09Hjortensgade 1, skofabrikArb, mand fik hånd i klemme i maskine
06 09Fløjstrup Skov og StrandUdflugt med 7 italienske plejebørn
06 09Guldbergsgade 4559-årig kvinde faldt ned fra pæretræ
13 09FredensgadeFuh, 78-årig kvinde påkørt af lastbil
13 09Vester Allé7-årig dreng påkørt af taxa
20 09HjortensgadeFuh, cyklist væltede
22 09SilkeborgvejFuh, kvinde påkørt af mc
26 09TordenskjoldsgadeGående kvinde fik urtepotte i hovedet
08 10Nørregade, tapetfabrikSygdom
15 10Åbyhøj, Vibyvej 2-årig dreng faldt ud fa 1. sal
18 10Lisbjerg15-årig dreng ramt af jægers haglgevær
19 10ImmervadFuh, fodgænger påkørt af cyklist
24 10BordingFuh, ZR-kranvogn kørte i grøften
25 10Bruunsgade 46-48Arb, fik en finger i rundsaven
28 10Lillering SkovFuh, mc mod hestekøretøj
31 10Sjællandsgade 75Mand faldt på trappe
08 11Møllebakken36 m høj antennemast rejst af ZR
30 11Bruunsgade 52Arb, mand forbrændt af fosfor
12 12Søndergade - Sønder Boulev.Fuh, mc mod lastbil
19 12SkådeFuh, kvinde påkørt af cyklist
23 12Risskov, Birkevej 132 børn forbrændt af brændende petroleum
12 01 1950Kattegat ud for HovGalease grundstødt og sprunget læk
14 01Willemoesgade ved nr. 35Kvinde faldt på gaden
21 01Trige, Hovedvej 10Fuh, bil skred ud i vejtræ
03 02Marselis Boulevard 8170-årig kvinde døde i ambulancen, sygdom, #
06 02Århus HavnKutter påsejlede mole og blev slået læk
01 03Rådmand Liisbergs Gade 6Kvinde faldt i badeværelset
13 03Erik Bøghs Vej 9Arb, fik hånden i rundsav på møbelfabrik
17 03Ved "Ceres"Fuh, cyklist væltede
21 03M. P. Bruuns GadeFuh, 65-årig mand gik ud foran bil
25 03TranbjergFuh, bil i grøften
01 04Ole Rømersgade 38Fuh, 4-årig pige påkørt af en bil
20 04RyesgadeFuh, mc mod 12-årig cyklende dreng
21 04HarlevFuh, bil mod bil
30 04DynkarkenFuh, 10-årig cyklende dreng væltede
30 04Vestergade 53Lille pige faldt ned fra skur
02 05Århus, lossepladsIld i lastbil, ZR + Bv
04 05Marselisborg SlotArb, græsslåning = kvæstet af slåmaskinen
12 05Åboulevarden - Clemens BroFuh, mc påkørt af bil
14 05Ålborg HavnLystfisker fik kastelod i hovedet
17 05Galten, FoldbjerglundArb, sparket af hest i hovedet
20 05Sandpumper i Århus HavnArb, blev ramt af krangrab = et brækket ben
23 05Strandvejen - SvendborgvejFuh, kvinde løb ud foran bil bagom bus
24 05SkejbyFuh, 12-årig cyklende dreng påkørt af bil
28 05Tietgens Plads 1Arb, husassistent faldt ned fra taburet
28 05Skovfaldet 88-årig pige faldt under leg på gaden
30 05BorumFuh, 6-årig dreng løb ud foran lastbil
02 06Risskov, Hørmarks Allé 7Lille dreng fik fingre i græsslåmaskine
03 06Århus DomkirkeKvinde knælede foran alteret = knæskallen gik af led
13 06Århus HavnFuh, løbskkørsel, hesten brækkede begge forben
13 06Nørre Allé - KlosterportFuh, cyklist væltede
16 06Aldersrogade - Ndr.RinggadeFuh, mc mod bil
16 06Højbovej - BjødstrupvejFuh, mc mod bil
17 06Bethesdavej 744-årig dreng spiste kalksalpeter
30 06Makaronifabrikken NordenMakaronimaskine faldt af lastvogn
02 07Finlandsgade, maskinfabrikArb, mand fik maskine i hovedet
03 07Wilstersgade, savværkArb, mand faldt ned i silo med høvlspåner
03 07Strandvejen - StrandparkenFuh, cyklist ramte en bil
03 07Langballe, OddervejFuh, mand klemt mellem lastbil og husmur
03 07MårsletFuh, ZR-ambulance påkørt af cyklende kvinde
12 07Kalkjærvej 32-årig pige drak "Aparatol" (ej giftigt)
13 07Skt. Pauls Kirkeplads 112-årig pige faldt ud fra 2. sal
13 07ÅbyDyreredning
15 07Århus ZooLille pige kvæstet i ansigtet af abe
23 07Rudolph Wulffs Gade 244-årig dreng faldt ned fra gynge
05 08SjællandsgadeSyg hund bragt til dyrlæge
07 08StrandvejenFuh, mc mod mc
07 08SkovvejenFuh, = Falsk Alarm
09 08Århus HavnArb, malede skib = faldt i vandet og druknede
17 08Sønderborggade5-årig pige hang fast i pigtrådshegn
21 08Mørks GadeKvinde faldt på trappe
29 08Åbyhøj, VibyvejFuh, mc mod bil
02 09Jægergårdsgade 134Arb, kvinde kvæstede armen i vaskemaskine
07 09Brendstrupvej 48Arb, 17-årig lærling faldt ned fra stillads
12 09Lundbyesgade3-årig dreng på legecykel kørte i kælderhals
13 09Århus OliemølleArb, mand faldt ned fra en stabel brædder
18 09VibyArb, kvinde fik flænset armen i vaskemaskine
25 09RyesgadeMand faldt syg om
25 09Borum ved Borum BroFuh, bil i grøften
27 09Århus Havn ved SlippenArb, på motortorpedobåd T 56, mand forbrændt
09 10Århus, Cirkus BenneweisDreng blev dårlig i det varme telt
12 10Spørring - ÅrhusKvinde fødte i ZR-ambulance
14 10DSB CentralværkstedArb, mand knuste en tå under et stykke tømmer
20 10Møllevangs AlléFuh, mc kørte mod redskabsvogn og omkom, #
22 10Sankt Clemens Torv (broen)Fuh, 16-årig cyklende pige påkørt af bil
23 10Hanstholmvej 65 personer kulilteforgiftet i lejlighed
29 10Viby, RisdalsvejArb, mand i klemme under påhængsvogn
02 11SpanienFuh, cyklist væltede grundet ildebefindende
09 11Marselis BoulevardMand faldt død om på gaden, #
09 11GrundførArb, 70-årig mand faldt ned fra høloft
20 11Århus-egnenStormvejr = mange stormskader
28 11Fredensgade 41Arb, mand faldt ned i lastbil fra 1. sal
02 12Arendalsvej 30Arb, kvinde fik armen i vaskemaskine
03 12Århus-egnenKraftig regn = flere vandskader
06 12WillemoesgadeFuh, cyklist væltede
07 12Paludan-Müllers Vej 61Arb, ung pige fik armen i vaskemaskine
08 12Harald Jensens PladsFuh, cyklist påkørt af lillebil
12 12JægergårdgadeArb, mand fik armen i boremaskine
14 12Viby StolefabrikArb, mand fik hånden i fræsermaskine
18 12Ny BanegårdsgadeKvinde faldt i glat føre
27 12 Skovgaardsgade Fuh, mand væltede med sin
knallert
31 12 Søndergade Mand slået ned med stokkeslag
02 01 1951RosensgadeFuh, cyklist væltede
18 01Lille TodbjergFuh, glat føre = 3 biler i grøften samme sted
18 01BorumFuh, 3 årig + 6 årig pige påkørt af lastbil
26 01Skovvejen 19 BArb, kvinde fik armen i vridemaskine
28 01Viborgvej - Tage Hansens G.Fuh, ZR-ambulance mod taxa
30 01Grundfør, Store-Sandballegd.Arb, ramt af træ under træfældning
01 02Århus EmballagefabrikArb, fik hånden i rundsav
02 02Højkolvej 32Arb, tømrer faldt 4 m ned fra tag
03 02Valdemarsgade, anlægDreng kælkede ud foran bil
05 02ÅrhusTransport af 28.000 liters tank
21 02Århus Zoo - godsbanegårdenTransport af 2 elefanter, der skulle til Odense Zoo
14 03Silkeborgvej 178Arb, kvinde skoldet under tøjvask
14 03Ravnholt SkovArb, mistede en finger i rundsav
30 03Åbyhøj, møbelfabrikArb, kvæstede fingrene i fræsermaskine
01 04SaralystparkenArb, mand ramt af bræt i hovedet
01 04HolmeKvinde faldt i sin have
01 04Vilhelm Becks Vej 864-årig dreng fundet bevidstløs på gaden
02 04SøftenFuh, kvindelig knallertkører væltede
02 04Århus HavnMand faldt om, sygdom
03 04SilkeborgvejFuh, 5-årig pige løb ud foran bil
03 04Heibergsgade 34-årig dreng fik armen i vridemaskine
03 04Viby, Ormslevvej 37Arb, mand fik et stykke jern i hovedet
06 04Ewaldsgade 6Kvinde faldt ned fra køkkenbord
08 04Beder JernbanestationMand faldt syg om
08 04Sdr. Ringgade - ÅlborggadeFuh, bil mod trambus


15 04Læssøesgade - Sdr. Ringga.Fuh, mc mod bil
16 04Århus StadionFodboldkamp = et brækket ben
19 04TodbjergArb, mand fik ildebefindende i udgravning
23 04Moesgård StrandMotorløb = 1 kører kvæstet
02 06Finlandsgade 10Arb, fik maskindel ned over hænderne
06 06Otte Ruds Gade 35Arb, fik hånden i vridemaskine
06 06Åbyhøj, Engparken 11Mand snublede og forskar sig på mælkeflaske
08 06Århus HavnArb, kranfører blev syg oppe i kranen
10 06Skovvangsvej Fuh, kvinde påkørt af mc
11 06M. P. Bruuns GadeFuh, cyklist mod cyklist
14 06SilkeborgvejArb, fik 1900 kg jernplader over benet
16 06Århus, maskinfabrikArb, mistede 2 fingre i maskine
16 06Århus, skibsværftArb, skibstømrer læderede 2 fingre
18 06M.P.B Gade-JægergårdsgadeFuh, bil mod varebil
21 06Århus5-årig dreng forskar sig på mælkeflaske
29 06Århus, skibsværftArb, mand styrtede 3 m ned
29 06OrmslevFuh, cyklist væltet
03 07Eugen Warmings VejFuh, cyklist påkørt af bil
03 07Løgumkloster - ÅrhusPatientoverførsel til Århus
05 07ÅrhusArb, skorstensfejer faldt ned fra tag
06 07Skåde, Oddervej 166Arb, mand fik bjælke i hovedet
09 07Karlby, Bjerregård3-årig dreng faldt på trappe
17 07Hasselager, Hovedvej 10Fuh, lastbil kørte ud over skrænt og ind i have
31 07RisskovFuh, kusk faldt af vogn og blev kørt over
31 07Viby, Helgesvej 12Mand faldt på kældertrappe
05 08Nørregade ved ParadisgadeFuh, knallert væltede i sporvognsskinne
10 08SpørringDyreredning
10 08GjellerupvejArb, mand forskar sig = pulsåreblødning
13 08Århus HavnArb, skibsfører faldt på skib
14 08StrandvejenFuh, mc mod bil
17 08Heibergsgade 21Mand fundet død på sin trappe, #
17 08Testrup TeglværkLille pige faldt ned i grusgrav
19 08Ingerslevs PladsFuh, 10-årig cyklende dreng ramt af trambus
20 08Fløjstrup Strand15-årig dreng fundet druknet, #
21 08Skjørring - GaltenFuh, knallertkører væltede
24 08Strandvejen - Marselis Boul.Fuh, fodgænger påkørt af mc
25 08Pontoppidans Gade 18Mange hørte råb om hjælp - årsag ukendt
03 09BrammersgadeFuh, cyklist påkørte lastbil
07 09Åbyhøj, haveforeningMand faldt om og døde i ambulancen, #
07 09Åbyhøj, St. St. Blichers VejFuh, 2 cyklende skolepiger stødte sammen
08 09Holme, LysengArb, løbskkørsel på mark, 1 person kvæstet
08 09Vestre RinggadeFuh, mc mod lastbil
22 09Holme, Holme Skole12-årig dreng faldt ned fra træ
25 09SolbjergFuh, brugsstjålet mc kørte mod vejtræ, 2 kvæstet
28 09Århus½ år gammel pige nær kvalt i pudder
29 09Risskov, Merianvej 41½-årig pige fik finger i klemme i vridemaskine
03 10Tordenskjoldsgade 14Kvinde faldt på trappe
03 10HøjbjergFuh, 11-årig dreng påkørt af bil
05 10Langballe, OddervejFuh, mc væltede
08 10Holme, BushøjvejFuh, kvinde fundet liggende ved sin cykel
16 10VesterbrogadeFuh, 6-årig dreng påkørt af bil
16 10Frederiks AlléIld i bil, ZR + Bv
26 10Risskov, Nordre Strandvej13-årig dreng forbrændt af fyrværkeri
01 11KlostergadeFuh, cyklist væltede
01 11HolmegårdsvejFuh, bil væltede og kurede ned ad skrænt
05 11M. P. Bruuns GadeFuh, 81-årig mand gik ud foran cyklist
24 11Viby, Monradsvej 15Kvinde fundet kulilteforgiftet i kælder
24 11De Mezas VejFuh, kvindelig cyklist væltede
05 12Skejby, Hovedvej 10Fuh, lastbil med 10 køer i grøften
08 12Ivar Huitfeldts Gade 272-årig pige drak saltsyre
08 12SolbjergFuh, lastbil mod vejtræ
12 12SilkeborgvejFuh, bil væltede rundt
14 12Åbyhøj, Gammelgårdsvej 24AArb, mand fik læderet hånden i stansemaskine
21 12Skejby6-årig pige med ild i nattøjet efter leg med ild
23 12Brammersgade Fuh, cykelbud påkørt af bil
04 01 1952SkejbyFuh, bil mod bil, 3 kvæstet
17 01Finlandsgade, værkstedArb, lærling fik armen i boremaskine
22 01Århus-egnenGlat føre = 10 assistancer til køretøjer
22 01Frederiks AlléKvinde faldt i glat føre
22 01AssensgadeKvinde faldt i glat føre
26 01SøftenFuh, lastbil mod lastbil
29 01Haderslevgade - S.RinggadeFuh, 8-årig dreng løb ud foran bil
31 01Janus la Cours Gade 4Kvinde faldt på trappe
01 02Årthus-egnenSnestorm = flere kørselsuheld
02 02Sankt Pauls Gade 15Kvinde faldt på trappe
05 02BrammersgadeLæge fundet dræbt af knivstik i sin bil i garage
06 02LæssøesgadeFuh, cyklist væltede
12 02Århus-egnenSnestorm = flere kørselsuheld
14 02GaltenSyg kvinde måtte transporteres med kane
07 03Sankt Pauls Gade 7AKat i klemme i træ måtte aflives
08 03Hinnerup JernbanestationIld i bil på godsvogn, + Bv
13 03ÅrhusFuh, lille dreng påkørt af mc
13 03BushøjvejFuh, 2 småpiger løb ud foran bil
14 03MølballeArb, mand kom under traktorhjul på mark
14 03Århus, VibyMand fundet bevidstløs i sit køkken
16 03Århus LystbådehavnOlieindsmurt lom nedskudt
24 03Århus Zoo - MøllegadeTransport af syg elefant til røntgenundersøgelse
26 03Århus HavnDyreredning, hest faldt i havnebassinet
03 04HasselagerFuh, farende svend påkørt af knallert
06 04Jægergårdsgade - StrandvejFuh, bil mod cyklist
21 04Højbjerg, ElverdalsvejFuh, mc væltede
22 04ÅrhusMand faldt død om på gaden, #
03 05Marselis Boulev. - StrandvejFuh, cyklist mod bil
07 05Ingerslevs Boulevard 8Fuh, 3-årig pige løb ud foran bil
07 05Risskov, GrenåvejFuh, 10-årig dreng dræbt af væltende bil, #
11 05ÅrhusTransport af 16 m lang jernbanevogn til skydeklub
12 05HolmegårdsvejFuh, cyklist med lille dreng væltede
19 05Fredensgade - Sønder AlléFuh, bil mod mc
23 05Haderslevgade - Sdr.Ringg.Fuh, mc mod cyklist
28 05Tousparken 14-årig pige faldt ned fra gynge
04 06Vestre RinggadeFuh, mc mod bil
16 06Heibergsgade ved nr. 15Mand sank død om på gaden, #
16 06BanegårdspladsenFuh, kvinde sprang af sporvogn og kvæstedes
17 06Marselis BoulevardFuh, mc mod bil
21 06SjelleDyreredning
21 06TranbjergFuh, bil kørte i grøften
23 06Århus, grusgravCyklende dreng væltede i grusgrav
27 06Sabro, Ristrup HovedgårdVejrhane på ladebygning nedtaget
30 06ÅrhusDreng mistede et par fingre i græsslåmaskine
02 07Tromsøgade 7Arb, skomager snittede sig i fingeren
03 07VestergadeFuh, 5-årig dreng løb ud foran varebil
04 07Skolegade 7Åben vandhane = oversvømmelse i værksted
07 07Ved Århus HavnArb, mand kvæstet af svinghjul i motorbåd
07 07SpørringFuh, mc væltede
08 07LystrupDyreredning
09 07Jægergårdsgade 103Arb, mand kvæstede ansigtet i maskine
18 07LystrupvejArb, mand fik armen i en presser
18 07Kruså - ÅrhusPatientoverførsel fra Kruså til Århus
19 07TrigeFuh, dreng påkørt af bil
22 07Højbjerg, HolmevejFuh, 1½-årig dreng faldt ud af cykelkurv
25 07Marstrandsgade 19, 1.1-årig dreng faldt ud fra 1. sal
28 07Rosensgade ved nr. 23Fuh, mand påkørt af cyklist
09 08Brabrand, Skovbakkevej14-årig dreng sparket af hest i hovedet
13 08Sankt Pauls Gade 42A5-årig dreng faldt på trappe
14 08Odensegade 26Kvinde faldt ned fra 4. sal og døde, #
18 08HasleArb, mand kvæstede armen i maskine
22 08Sdr. Ringgade - Haderslevg.Fuh, 8-årig pige gik ud foran bil
23 08LilleringArb, fik høtyv i underlivet under høstarbejde
23 08Åkrogs StrandvejFuh, 5-årig pige fik benet i cykelhjul
24 08Mindegade - ÅboulevardenFuh, mc mod bil
25 08Marselis BoulevardFuh, cyklist påkørt af bil
31 08Marselis B. - SkanderborgvejFuh, cyklist påkørt af lastbil
10 09Silkeborgvej - V. RinggadeFuh, bil påkørt af lastbil
13 09M.P. Bruuns GadeFuh, cyklist påkørte opbremsende lastbil
14 09ÅbyhøjHåndboldkamp = et brækket håndled
16 09Vester RinggadeFuh, cyklist påkørte lysmast
02 10Århus-egnenKraftig regn = flere vandskadede kældre
07 10Ny Munkegade 40 BFuh, 12-årig dreng klemt af lastbil i port
09 10Sdr. Ringgade - Haderslevg.Fuh, 7-årig pige kørt over af mælkebil
13 10GedingFuh, knallert mod mc
17 10Fredensg. - RosenkrantzgadeFuh, mc mod lastbil
22 10OrmslevArb, mand kom til at indtage ensilagesyre
26 10SilkeborgvejFuh, kvinde påkørt af bil
26 10ÅrhusFodboldkamp = et brækket ben
27 10Chr. Winthers VejFuh, mc væltede, 2 personer kvæstet
08 11Vester AlléFuh, dreng påkørt af trambus
08 11SilkeborgvejFuh, mand gik ud foran mc
11 11Hovedvej 10, N for ÅrhusFuh, 4 biler i påkørsel grundet røg over vejen
11 11RandersvejFuh, postbil påkørte kiosk
11 11Ingerslevs BoulevardKvinde sank død om på gaden, #
14 11Hasle, PræstevangsvejFuh, cyklist ud foran lastbil
24 11Århus ZooRasende chimpanse indfanget
26 11Risskov, snedkeriMand sank død om i snedkerværksted, #
04 12SkovvejenFuh, cyklist væltede
04 12Ole Rømers GadeKvinde faldt i glat føre
19 12Kystvejen ved nr. 47Fuh, cyklist svingede ud foran bil
09 01 1953Silkeborgvej - TousvejFuh, lasbil mod bil
11 01M. P. Bruuns GadeKvinde fik ildebefindende
23 01SkådeFuh, cyklist påkørt af bil
24 01SletFuh, hestevogn påkørt af bil
03 02Århus-egnenGlat føre = mange kørselsuheld
25 02Heibergsgade 2775-årig mand sank død om i elevator, #
16 03SkanderborgvejFuh, knallertkører væltede
16 03SkjoldelevTraktor kørte i grøften fra mark
17 03RyesgadeFuh, fodgænger påkørt af mc
23 03NørregadeSolsort sad fast i 10 m højt træ
27 03RyesgadeStormstød knuste butiksrude
09 04SilkeborgvejFuh, cyklist påkørt af bil
10 04HasleFuh, mc væltede
13 04Haveforeningen FritidenMand forbrændt af havebål
07 05SilkeborgvejFuh, knallert mod bil
10 05Saltholmsgade ud for nr. 174-årig dreng væltede med sin tri-cykel
11 05De Mezas Vej 11Arb, kvinde fik armen i vaskemaskine
12 05Solbakken - RolighedsvejFuh, cyklist påkørte bil
16 05SilkeborgvejFuh, cyklist væltede
22 05LangelandsgadeFuh, 3 cyklister væltede (far,mor og søn)
01 06HjortshøjArb, elmast væltede over montør, der omkom, #
15 06SnovdrupFuh, kvie sprang op i mc-sidevogn under kørsel
16 06Frederiks Allé - Jægergårdsg.Fuh, cyklist svingede ud foran bil
17 06Lillering3-årig pige faldt i balje med kogende vand
19 06SkanderborgvejFuh, cyklist væltede
21 06Århus Zoo12-årig pige faldt af karrusel
22 06HolmevejFuh, cyklende dreng påkørt af bil
29 06Hasle, RyvejFuh, cyklist væltede
01 07Ivar Huitfeldts Gade 75Kvinde faldt på trappe
03 07LemmingMand stukket af hveps i munden
04 07Hasle, ViborgvejFuh, ZR-kranbil påkørte svingende lastbil
04 07Ved ÅrhusDyreredning
08 07Årslev ved kirkenFuh, bil kørte ind i hus
13 07SøftenFuh, mand sprang af mælkevogn = brækkede benet
18 07Tordenskjoldsgade 40Arb, mand faldt i bageri og døde, #
27 07JægergårdsgadeFuh, mc mod lastbil
03 08SabroFuh, kvindelig knallertkører væltede
05 08Vejlby, GrenåvejFuh, 75-årig mand gik ud foran mc
08 08Skjoldelev5-årig pige drak petroleum
10 08Åbyvej 4910-årig dreng gik i søvne og faldt i kælderskakt
19 08Tulipanvej 21½-årig dreng drak hostesaft
22 08Århus-egnenVoldsom regnvejr = mange vandskader
08 09Hasselager, Hovedvej 10Fuh, lastbil mod vejtræ og ind i hus
14 09Marselis BoulevardFuh, knallert mod bil
28 09Skovvangsvej - AldersrosvejFuh, bil mod bil
04 10SpanienFuh, bil påkørte schæferhund, der døde
11 10Lille TorvFuh, kvinde påkørt af bakkende bil
12 10Helgolandsgade 2710-årig dreng faldt ned fra udhus
26 10Hovedvej 15 ved SkovbyFuh, mc mod holdende rutebil, 2 kvæstet
29 10Århus2-årig pige faldt ned i kælderhals
29 10NørregadeLille pige kvæstede en arm under leg
12 11Silkeborgvej ved nr. 134Fuh, cyklende kvinde med barn påkørt af bil
15 11Jægergårdsgade - SpanienFuh, mc i klemme mellem 2 biler
19 11Gustav Holms VejArb, mand faldt i smøregrav i trambusgarage
21 11Skejby1½-årig dreng drak petroleum
23 11SkjoldelevFuh, cyklist mod cyklist
28 11JægergårdsgadeFuh, cyklist væltede
29 11V.Ringg.-Eugen Warmings V.Fuh, 72-årig cyklende mand dræbt af bil, #
18 12F. Vestergårds GadeFuh, mc mod cyklist
04 01 1954KlostergadeArb, mand kvæstet af lille maskine
16 01Århus-egnenStorm = flere stormskader
20 01Samsøgade - SjællandsgadeFuh, kvinde påkørt af bil
22 01Tranbjerg ved TingskovFuh, mc mod lastbil, mc'en dræbt, #
27 01Risskov, Enebærvej 257-årig dreng forskar sig på knust rude
30 01HovedgårdFuh, lastbil mod vejsten, bilen slæbt til Århus
16 02StrandvejenÆldre mand faldt i glat føre
12 03Tage-Hansens GadeKvinde faldt i glat føre
14 0340 m ud for lystbådehavnenFastfrosset and nedskudt
24 03Skovgårdsgade 6, 1.2-årig dreng faldt ud fra 1. sal
05 04RyesgadeFuh, kvinde gik ud foran knallert
11 04Risskov, FortevejArb, mand faldt ned fra stige
15 04Grenåvej - ValmuevejFuh, mc væltede
01 05GedingArb, løbskkørsel på mark, 1 person kvæstet
03 05ÅrhusTotalisatorkiosk flyttet af ZR
11 05Åbyhøj, Tousvej 12Arb, mand fik jerndrager i hovedet
13 05Falstersgade 29A4-årig pige faldt på trappe + forskar sig på flaske
19 05VibyFuh, lastbil kørte op i nedbremsende lastbil
31 05Skåde, BallehageDreng sprang på hovedet på for lavt vand
06 06Skejby - VejlbyFuh, mc væltede i sving
08 06SøftenFuh, varebil med 8 personer væltede rundt
12 06Kildegården 3Mand faldt på trappe
12 06ÅrhusFuh, cyklende dreng væltede
12 06HorsensgadeFuh, lille cyklende pige væltede
16 06Frederiks Allé, skoleMand sank død om på arbejdspladsen, #
19 06Silkeborgvej - V. RinggadeFuh, lastbil mod mc
19 06StrandvejenFuh, cyklist væltede
28 06Ole Rømers GadeFuh, knallert om lastbil
29 06Ingerslevs PladsFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet
29 06Frederiks AlléFuh, 73-årig cyklende mand ud foran varebil
14 07SøftenArb, transformertårn væltede ned over montør
15 07Holme, OddervejFuh, 83-årig kvinde faldt ud af bil under kørsel
16 07Rosenvangs AlléFuh, bil mod bus ved Vilhelm Becks Vej
20 07Nordre Strandvej ved nr. 60Kvinde faldt bevidstløs om på vejen
28 07EdslevArb, 78-årig mand faldt ned fra stige
31 07StrandvejenFuh, bil svingede ud foran mc
09 08Åbyhøj, VibyvejFuh, cyklist påkørte fodgænger
13 08StillingFuh, lastbil knust mod mur, + ZR Skanderborg
24 08OddervejFuh, kvinde gik ud foran cykelrytter
03 09Holmevej - Holme MøllevejFuh, knallert mod bil
23 09Hammershusvej 50Lille pige faldt ned fra stakit
25 09Århus KvægtorvArb, mand blev slynget omkuld
04 10Århus10-årig pige faldt under leg
05 10SkanderborgvejFuh, scooter væltede
05 10OddervejFuh, mc mod mc
21 10ÅrhusMand faldt ned fra bænk og forskar sig
05 11BrabrandFuh, 7-årig cyklende dreng ud foran bil
10 11Silkeborgvej - V. RinggadeFuh, cyklist væltede i rimglat føre
18 11Silkeborgvej . V. RinggdaeFuh, 3-årig cyklende dreng påkørt af bil
22 11Frederiks AlléFuh, 71-årig mand gik ud foran bil
02 12Hasle, møbelfabrikArb, mand læderede en finger i rundsav
02 12Tordenskjoldsgade 67Kvinde blev syg i kiosk
03 12Ingerslevs PladsFuh, 14-årig dreng gik ud foran mc
16 12Århus HavnFuh, mand gik ud foran bil
16 12Haderslevg. - Sdr. RinggadeFuh, cyklist påkørt af bil
23 12HovVoldsomt højvande = mange skader, + ZR Odder
25 12Højbjerg10-årig dreng mistede fingerled ved øksehug
07 01 1955Valdemarsgade 56Arb, mand læderede 2 fingre i båndsav
09 01Søren Frichs VejFuh, knallert mod bil
09 01Max Müllers GadeFuh, mand gik ud foran mc
09 01Dr. Margrethes Vej u.f. 79Fuh, mand sank død sammen i sin bil, #
10 01Brabrand, Søvej u.f. nr. 9Fuh, 10-årig cyklende dreng væltede
18 01Holmevej ved nr. 104Fuh, 8-årig dreng påkørt af bil
20 01ZR ÅrhusBrødindsamling til de sultne fugle
25 01Nørre AlléMand fik istap i hovedet
25 01ÅrhusTøvejr = smeltevand ind i flere lejligheder
30 01Marselis Boulevard 123Dreng faldt ned i kælderhals
31 01Hasselager, MøllebakkenFuh, knallert mod vejtræ
02 02Kongsvang, SkanderborgvejFuh, 6-årig pige løb ud foran bil
07 02Lisbjerg, Hovedvej 10Fuh, bil væltede i grøften
14 02Hasle, Bakkefaldet 17Lille pige fik saks gennem kinden ved fald
23 02SøndergadeFuh, 4-årig pige løb ud foran bil
05 03HavnenZR bragte brød ud til de sultne fugle
06 03MarstrandsgadeFuh, kvindelig knallertkører væltede
11 03Thorsens StålvarefabrikkerArb, mand læderede en finger i maskine
25 03Åbyhøj, maskinfabrikArb, mand fik slynget metalstykke i ansigtet
05 04Hasle, ViborgvejFuh, bil kørte i dyb grøft
12 04Stavtrup ved vandværketDyreredning, svane i nød
13 04Ved Trige KirkeFuh, bil mod vejtræ
20 04HøjbjergArb, lærling forskar sig på rundsav
21 04ÅrhusArb, mand mistede fingerled ved brændehugning
25 04Rosenvangs AlléFuh, mc mod varebil ved Skanderborgvej
07 05Montanag. - Sct. Pauls GadeFuh, varebil mod mc
18 05M. P. Bruuns GadeFuh, 15-årig cyklende pige væltede
27 05IngerslevArb, mand sparket af ko = et brækket ben
02 06Tangkrogen8-årig pige nær druknet under badning

03 06Frederiks AlléFuh, cyklist påkørt af varebil
04 06MontanagadeFuh, knallert væltede
13 06JægergårdsgadeFuh, mc mod bil
22 06TrøjborgvejFuh, kvinde påkørt af mc
01 07Havnen, motorfabrikArb, mand forskar sig ved fald
09 07StudsgadeFuh, 4-årig dreng påkørt af mc
15 07BushøjvejFuh, kvindelig mc væltede
25 07VibyMand faldt gennem rude i drivhus
25 07ÅrhusFuh, mc mod jeep
29 07KrajbjergDyreredning
31 07Brabrand KirkeKvinde sank død om ved begravelse, #
02 08Ole Rømers G. - Skt. Anna G.Fuh, mc mod trambus
05 08Banegårdsgade 36Arb, elektriker faldt ned fra stige
06 08Søren Frichs VejFuh, cyklist væltede i jernbanespor
08 08Hasselager, Hovedvej 10Fuh, cyklist svingede ud foran bil
08 08LangballeFuh, fodgænger påkørt af cyklist
09 08KvægtorvetArb, mand stanget af tyr i jernbanevogn
11 08Nordre Ringgade ved 102Fuh, 86-årig kvinde faldt af trambus, #
15 08Rosensgade 241½-årig dreng slugte en nøgle
16 08StrandvejenFuh, cyklist med hund påkørt af bil
17 08Vester AlléFuh, turistbus mod bil
17 08Rigelvej - BakkegårdsvejFuh, mc mod knallert
26 08St. St. Blichers Gade 291½-årig pige drak benzin
27 08Søndre Ringgade ved 61Fuh, pige påkørt af bil
03 09Brabrand, Hovedgaden 40Fuh, 3-årig pige løb ud foran lastbil
05 09Møllevangs AlléFuh, knallert mod bil ved Katrinebjergvej
13 09SydhavnenArb, mand kvæstede foden
13 09Århus - Nykøbing M.Patientoverførsel til Mors
19 09Jysk VæddeløbsbaneArb, mand fik fork i benet
19 09M.P. Bruuns GadeSoldat faldt om, sygdom
09 10Åbyhøj, GjellerupvejFuh, 3-årig dreng løb ud foran mc
10 10Silkeborgvej 86 AArb, mand faldt på trappe
12 10Åbyhøj, VibyvejFuh, knallert væltede
15 10Skt. Clemens TorvFuh, cyklist klemt mellem 2 sporvogne
22 10KlostergadeBeruset mand faldt ned i udgravning
26 10VibyFuh, knallert påkørt af bil
31 10Holmevej - Rosenvangs AlléFuh, mc mod mc
03 11Holmevej - RyslingevejArb, mand faldt ned i nybygning
10 11Vestre RinggadeFuh, bil mod lysmast
04 12Søren Frichs Vej Vindstød væltede stige ned over 6-årig pige
20 12Søndre Ringg. - Haderslevg.Fuh, cyklist ud foran lastbil
21 12Silkeborgvej ved nr. 279Fuh, ZR-Århus-amb skred ind i holdende bil
21 12HøverFuh, bil mod vejtræ
22 12Hovedvej 10 ved SkejbyFuh, bil i grøften
23 12Park AlléKvinde faldt ved påstigning på trambus
23 12Nørre Allé 73Mand fik istap i hovedet
04 01 1956Haldum - VittenFuh, cyklende kvinde væltede, døde senere, #
10 01Park AlléMand faldt på fortov
11 01Frederiksbjerg TorvFuh, cyklist væltede
16 01Assensgade 30, 4. salKvinde dræbt, G-manden sprang i døden, # #
16 01Malling - BederFuh, mc mod vejtræ
19 01Malling4 T tung sten transporteret væk
20 01Lundbyesgade 7 AArb, kvinde fik hånden i vridemaskine
21 01Jægergårdsgade 29Arb, mand fik jernrør i ansigtet på værksted
27 01StrandvejenDyreredning, tilskadekommen kat aflivet
11 02GjesingFuh, 18 T Gulf-tankbil i grøften
12 02Århus HavnDyreredning, olieindsmurt and aflivet
19 02Viby RingvejHund med hjernebetændelse nedskudt i hjemmet
27 02Århus BugtDyreredning, fastfrosset svane blev reddet
02 03Padborg - ÅrhushallenTransport af 3 udenlandske cykelryttere til Århus
20 04Ingerslevs BoulevardFuh, cyklist påkørt af mc ved F. Vestergårds Gade
22 04 Hovedvej 10 ved Lisbjerg BroFuh, 2 cyklende småpiger påkørt af lastbil, ips
25 04Egebæksvej - Råhøj AlléFuh, cyklist mod bil
26 04Risskov, Vinkelvej 5Arb, murer faldt ned fra stige
05 05BrendstrupvejFuh, knallert væltede
06 05Ny Munkegade - Nørre AlléFuh, cyklende kvinde påkørt af knallert
08 05ÅrhusFuh, vindstød væltede 78-årig cyklende mand
08 05BanegårdspladsenFuh, kvinde påkørt af mc
08 05Skovby - HørslevbolFuh, 8-årig dreng løb ud foran bil
31 05KnudrisgadeArb, mand fik syre i øjnene på galvaniseringsanstalt
07 06Århus SlagtehusArb, mand fik hånden i maskine
14 06Asylvej - Vestre SkovvejFuh, knallert mod bil
16 06Ole Rømers G. - Sct.Anna G.Fuh, taxa mod bil, 2 kvæstet
18 06Sankt Pauls KirkepladsFuh, knallert mod slagters butiksrude
30 06Frederiksbjerg Torv 810-årig dreng fik armen i vridemaskine
01 07FramlevFuh, 5-årig pige faldt ud af bil under kørsel
03 07Møllevangs AlléFuh, bil mod lastbil ved Paludan-Müllers Vej
03 07SkanderborgvejFuh, 5-årig dreng løb ud foran bil
06 07Åbogade, værkstedArb, mand faldt 5 m ned fra kørekran
13 07Hovedvej 15 øst for LåsbyFuh, mc mod opbremsende varebil, 1 kvæstet
31 07TinningStormstød blæste taget af hønsehus
31 07Malling BjergeStormstød blæste taget af udhus
05 08Nørre AlléFuh, 3-årig dreng løb ud foran mc
15 08ÅrslevDyreredning, kat i klemme under hustag
17 08Brammersgade ved nr. 2174-årig kvinde sank død om på gaden
25 08Vestre RinggadeFuh, 12-årig dreng påkørt af bil
28 08Holmevej - HolmegårdsvejFuh, knallert mod rutebil
08 09Ved Ravnholt SkovFuh, 14-årig pige gik ud foran bil
09 09Hovedvej 10 ved LisbjergFuh, mc mod mc
10 09Nordre Strandvej - ElbækvejFuh, knallert påkørte bildør, der sprang op
14 09L. A. Rings VejArb, mand fik hånden i klemme i lastbil
15 09HelgesgadeÆldre mand sank død om på gaden, #
26 09Vestre Kongevej 10Arb, mand fik hånden i fræsermaskine
26 09Strandvejen - SvendborgvejFuh, cyklist ud foran mc, 3 kvæstet
05 10Eugen Warmings VejFuh, knallert mod bil ved Vestre Ringgade
17 10Markusminde12-årig pige stanget i ansigtet af ko
18 10Grenåvej ved nr. 189Fuh, 90-årig kvinde gik ud foran varebil
19 10Tiset, Gammel HorsensvejFuh, 9-årig pige påkørt af militærbil
19 10H.C. Andersens Vej 33Kvinde faldt på kældertrappe
20 10Åbyhøj, GjellerupvejArb, mand faldt ned fra stige
23 10LangelandsgadeFuh, knallert mod parkeret lastbil
29 10GaltenFodboldkamp = et brækket ben
30 10Frederiks Allé ved nr. 96Fuh, knallert mod mc
07 11TrigeFuh, mc mod bil
29 11KaserneboulevardenFuh, 9-årig cyklende dreng væltede ved Falstersg.
10 12ÅrhusFuh, soldat påkørt af lastbil under øvelse
19 12Adolph Meyers Vej - Strandv.Fuh.mc mod lastbil
11 01 1957Risskov, AsylvejFuh, mc mod knallert
11 01Johan Baunes PladsFuh, 7-årig dreng påkørt af varebil
21 01Randersvej 17Kvinde gik ind i glasdør
28 01BanegårdspladsenFuh, cyklist forulykkede
28 01ÅrhusGlat føre = flere kørselsuheld med lettere kvæstede
29 01Chr. Winthers Vej 431½-årig dreng drak tetraklorkulstof
07 02Åboulevarden – SkolegadeFuh, lastbil påkørte herreløs hund
23 02Lading Nordre Skole10-årig dreng kvæstede benet under leg
26 02Århus hos tandlægeKvinde slugte en kanyle ved uheld
13 03Olaf Rudes VejFuh, 16-årig dreng kørt over af mælkevogn
19 03Søndergade 11, madrasfabrikArb, mand læderede 2 fingre i maskine
02 04Rosenvangs Allé – OddervejFuh, mc mod knallert, 2 kvæstet
26 04Montanag. - Skt. Pauls GadeFuh, knallert mod lastbil
15 05VibyFuh, cyklende avisbud væltede
24 05RosensgadeFuh, lastbil køte ned i udgravning
28 05Højbjerg, Rosenvangs AlléFuh, 4-årig dreng løb ud foran bil
31 05Saralyst, Fritz Sybergs Vej48-årig kvinde død af udstrømmende gas, #
03 06Løgten, smedværkstedArb, mand forbrændt af defekt svejseapparat
05 06Persiennefabrik RoyalArb, kvinde kvæstede hånden på smergelsten
06 06Brammersg. - M.P.BruunsgadeFuh, knallert mod bil
20 06Skanderborgvej ved nr. 27Fuh, 2-årig dreng faldt af cykel
21 06Risskov, Bellevue Strand12-årig dreng nær druknet under badning
05 07Assensgade – Hans Broges G.Fuh, cyklist væltede
07 07Frederiksgade67-årig mand faldt om på gaden og døde, #
11 07Sønder Allé75-årig mand i klemme under væltet seng
12 07Åbyhøj, Kresten Kolds VejBombe eksploderede = to 17-årige drenge kvæstet
16 07Regenburgs PladsFuh, løbsk mc under opstart ramte gående kvinde
20 07SolbjergFuh, 8-årig dreng løb ud foran mc
21 07Harlev, grusgravArb, mand begravet under stenskred, senere #
26 07Vestre Ringgade – ViborgvejFuh, knallert væltede
31 07RandersvejFuh, mand påkørt af knallert
31 07ÅrhusFodboldkamp = spiller sparket i ansigtet
31 07N.J. Fjords Gade Skole11-årig dreng fik greb gennem foden i Skolehaven
02 08Kongsvang, Helgesgade 134-årig pige spiste guldregn
03 08StrandvejenFuh, knallert mod knallert
04 08BrabrandArb, tagtjæring = mand faldt ned fra tag
04 08Skt. Anna Gade – OdensegadeFuh, bil mod cyklist
05 08M.P. Bruuns G. - Jægergårdsg.Fuh, bil påkørte knallert
06 08SøgadeIldløs i lejlighed, + Bv
08 08SilkeborgvejFuh, scooter mod bil
11 08Katrinebjergvej 113Arb, mand fik krankrog i hovedet
12 08ÅrhusSlagsmål = ung mand kvæstet
12 08SkanderborgvejFuh, 11-årig cyklende pige påkørt
17 08Vibyvej – TousvejFuh, varebil mod varebil
02 09GrenåvejFuh, mc mod lastbilanhænger
08 09ÅbyFuh, 15-årig dreng faldt af lastbil under kørsel
10 09KoltFuh, knallert mod bil
23 09Viborgvej, Hasle Kro4 personer kulilteforgiftet
23 09Århus HavnKutter indkommet med 1 T tung bøje
24 09M.P. Bruuns GadeFuh, cyklende pige væltede
03 10Banegårdsgade ved nr. 34Fuh, 3-årig dreng løb ud foran bil
04 10Århus-egnenStorm = en del stormskader
08 10Århus10-årig dreng forfejlede spring fra mast til træ
09 10ÅbyhøjKvinde kulilteforgiftet i lejlighed
10 10Århus, Frichs FabrikkerArb, mand oversprøjtet med flydende bly
10 10Borum1-årig pige skoldet af kogende vand
10 10ÅrslevFuh, bil mod knallert
13 10Oddervej – Kragelunds AlléFuh, bil mod knallert
24 10Jeppe Aakjærs Vej 48Arb, mand kulilteforgiftet i kælder
26 10Åby ved Åby SkoleFuh, knallert mod bil
26 10VibyFuh, knallert mod parkeret bil
04 11Hovedvej 10 ved LisbjergFuh, bil mod bil, 5 kvæstet
08 11Århus HavnFuh, mand faldt foran lokomotiv i havnespor
13 11RisskovSøgning efter skamskudt schæferhund
13 11Århus, KongsvangFuh, knallert mod mælkevogn
27 11RisskovFuh, bil mod knallert
03 12Højbjerg ved biografenFuh, bil mod bil
05 12ÅrslevFuh, bil mod husmur ved vejsving
14 12Ryesgade ved nr. 26Ældre ægtepar faldt i glat føre
18 12Ved Egå MølleFuh, gående mand påkørt af bil
18 12Søndre Ringg. - Søren Frichs V.Fuh, scooter mod lastbil, 1 kvæstet
29 12de Mezas VejFuh, 5-årig dreng påkørt af bil
30 12SkanderborgvejFuh, varebil ind i slagterbutik ved Kongsvang Allé
02 01 1958M. P. Bruuns Gade 39Kvinde faldt i glat føre
06 01Århus-egnenTøvejr = begyndende vandskader
08 01Søften – HinnerupFuh, cyklist væltede i glat føre
13 01Istedgade 8, stansejernsfabrikArb, mand kvæstede ansigtet af smergelsten
17 01Hasselager, Kattrup4-årig pige faldt ud fra 1. sal
22 01Fabrikken RoyalArb, mand fik nogle brædder ned over sig
24 01Åbyhøj, Frichs FabrikkerArb, mand kvæstede hånden i maskine
27 01Henrik Hertz Vej 28Arb, murer faldt ned fra 1. sal
28 01Marselisborg Skov, kælkebakkeKælkning = 14-årig dreng fik benbrud
10 02Sjelle Mark20-årig mand ramt af vådeskud
13 02Silkeborgvej – ThorsvejFuh, cyklist væltede
15 02Kvottrup, MariesmindeBrønd ubrugelig på hestestutteri
22 02Århus-egnenEn del vandfyldte kældre fra smeltevand
01 03Jægergårdsgade – StrandvejenFuh, 11-årig cyklende dreng påkørt af bil
16 03ÅrhusKvinde faldt i glat føre
20 03Marselis BoulevardFuh, mand på fortov påkørt af bil
31 03Risskov, Østre SkovvejArb, mand faldt 8 m ned fra træ
05 04Skjoldelev, Markusminde2-årig dreng fik kogende vand over sig
21 04Odensegade 375-årig dreng fik bordplade ned over sig
03 05Saralyst Allé ved nr. 11Fuh, 6-årig pige kravlede ud foran bil
05 05Søren Frichs VejFuh, mc væltede i togskinner i kørebanen
11 05Vestre RinggadeÆldre mand sank død om på gaden, #
17 05Jægergårdsgade – Frederiks AlléFuh, cyklist ud foran bil
21 05Risskov – Ålborg, retsbygningPatient bragt til retten liggende på båre
21 05Viby, NordbyvejFuh, mc væltede
22 05Beder, Fløjstrup SkovFuh, mc mod træstammer på skovvej
30 05Risskov, TretommervejFuh, mc kørte i hul på kørebanen
02 06Engdalsvej ved nr. 107Fuh, 12-årig cyklende dreng mod drivhus
02 06Søren Frichs VejFuh, mc væltede i jernbaneskinner
03 06Vestergade – ThorvaldsensgadeFuh, knallert ind foran lastbil
04 06LisbjergArb, soldat faldt af militær-lastbil
11 06Vestre Ringgade 70Arb, glarmester faldt ud fra vindue
13 06Odensegade ved Skt. Pauls KirkeFuh, mc mod bil
13 06Haveforening ved Rosenvangs Allé6-årig pige fik sten i hovedet under leg
15 06FramlevGasapparat tændte ild i 8-årig drengs tøj
16 06Gl. Horsensvej, Ravnholt BryggeriFuh, mc mod parkeret bil
26 06Århus HavnSyg kaptajn på marineskib Ægir indbragt
27 06VejlbyArb, mand kvæstet i hesterive på mark
02 07StrandvejenMand faldt over rendesten
12 07Århus, StrandparkenLille dreng faldt ned fra gynge
12 07Søren Frichs Vej – Vestre RinggadeFuh, knallert mod bil
14 07Hestehave ved FrederikshøjArb, mand begravet i kloakudgravning
15 07Risvang Allé4-årig dreng faldt med løbehjul
20 07ÅbyhøjSkamskudt stork kørt til dyrlæge
21 07Lading – MarkusmindeFuh, mc forulykkede, 1 kvæstet
30 07Jyllands AlléFuh, cyklist mod bil
01 08Grenåvej ved Egå BroFuh, cyklende kvinde mod bil
06 08Rønde, Randersvej 5Fuh, crashtender i grøften, + Rønde+Randers
12 08Århus-egnenSkybrud = en del vandskader
16 08RisskovKvinde stukket af hveps i halsen
19 08M.P. Bruuns GadeFuh, scooter væltede i sporvognsskinne
19 08Åbyhøj, Silkeborgvej ved nr. 29730-årig kvinde faldt på vejen
22 08Viby, KongevejenFuh, bil mod bil, 4 kvæstet
23 08Vestre Ringgade 60Voldsom regn = større vandskade
23 08Marselis Boulevard 78, hattebutikVoldsom regn = større vandskade
23 08Marstrandsgade 24Voldsom regn = større vandskade
23 08Absalonsgade 18Voldsom regn = større vandskade
26 08Åbyhøj, SilkeborgvejFuh, scooter mod opbremsende bil
03 09Silkeborgvej – Vestre RinggadeFuh, cyklist med 4-årig dreng mod varebil
03 09Hovedvej 10 ved SkejbyFuh, knallert mod holdende bil
09 09M. P. Bruuns GadeFuh, mc mod parkeret bil
14 09Ved TinningFuh, kvinde ramt af løbsk hest med hesterive
15 09Nordre Ringgade – SkovvangsvejFuh, løbsk varebil påkørte ZR-ambulance
18 09Hovedvej 15 ved GaltenTvillinger født i ZR-ambulance
28 09Brammersgade 34Arb, mand faldt ned fra stige
01 10Tøndergade 93Vildkat med killinger fjernet fra barnevogn
02 10ViborgvejFuh, knallert mod bil
03 10Langelandsgades KaserneArb, soldat faldt ned fra lastbil
03 10Risskov, GrenåvejFuh, 11-årig cyklende dreng mod vejtræ
06 10RisskovUndsluppen abe forsøgt indfanget
14 10M.P. Bruuns GadeFuh, cyklist væltede
15 10Grenåvej – TretommervejFuh, scooter påkørte gående kvinde
21 10Nordre KirkegårdUndsluppen abe nedskudt
22 10Istedgade 10Lille barn drak borsyre
23 10Grenåvej ved baneoverskæringFuh, knallert væltede
25 10Framlev KorsvejFuh, cyklist ud foran bil, 1 kvæstet
25 10Åbyhøj, Gjellerupvej (nr. 8)Oliekamin eksploderede, kvinde kvæstet
30 10Foldby2-årig dreng kvæstet med legevogn
02 11Hadstenvej ved Nilles KroFuh, flyttevogn i grøften, + ZR Hadsten
04 11Sølystgade 384-årig pige fik fingre i brødmaskine
06 11Sankt Pauls GadeArb, kvinde tabte vaskemaskine ned over sig
06 11HolmevejFuh, mc mod lastbil
06 11Sdr. Ringgade – LæssøesgadeFuh, 76-årig cyklende mand ud foran lastbil
07 11Blegdammen 72-årig dreng drak petroleum
08 11Ved dyreskuepladsen ved RandersvejArb, soldat kvæstet under øvelse
08 11Frederiks Allé – JægergårdsgadeFuh, cyklende kvinde væltede
17 11Ved BrabrandFuh, militærbil væltet = Falsk Alarm
17 11SolbjergFuh, militærbil mod vejtræ, 1 kvæstet
21 11Spanien – StrandvejenFuh, mc ind under lastbil
22 11Silkeborgvej – OehlenslægersvejFuh, mc mod varebil
23 11Århus Benzinhavn hos GulfArb, mand faldt 10 m ned fra stillads
26 11Højbjerg, Miltonsvej 27To børn, 4 og 5 år, indtog sovetabletter
01 12Risskov, Prins Knuds Vej 27Sygeplejerske kulilteforgiftet
01 12Ole Rømers Gade 11270-årig kvinde gasforgiftet, omkom, #
02 12Spørring – HårupFuh, lastbil i grøften, + ZR Hadsten
02 12ÅrhusFuh, cyklist ud foran bil
05 12SjællandsgadeFuh, 4-årig dreng løb ud foran mc
08 12Sct. Anna Gade13-årig dreng ramt af hagl i øjet
18 12Strandvejen 34Arb, vinduespudser faldt ned fra 1. sal
19 12Skov ved Trige14-årig dreng faldt = et kvæstet hoved
22 12LæssøesgadeFuh, knallert væltede
23 12Åbyhøj, SilkeborgvejFuh, fodgænger gik ud foran scooter
23 12Hovedvej 10 ved BeringFuh, bil mod varebil, 3 kvæstet, + Falck
06 01 1959Brabrand, HovedgadenFuh, 13-årig cyklende dreng mod bil
06 01Bendstrup2 fastkørte traktorer + ZR-kranbil, Århus
06 01Torskov ved ThorsmølleSkiløb = 14-årig dreng faldt = benbrud
06 01Læssøesgade ved nr. 83Ældre mand sank død om i kulden, #
08 01Gl. Horsensvej nær BlegindvejFuh, tankbil gennem hæk og hegn, ips
08 01Silkeborgvej – HaslevejFuh, cyklist ud foran mc
10 01Hovedvej 15 ved ÅrhusFuh, bil fra Thorsø mod bil, 1 kvæstet
24 01Århus Universitet, auditorietZR foreviste amb. ved medicinsk eksamen
02 02SkjørringFuh, mc forulykkede
03 02SilkeborgevejFuh, mand påkørt af cyklist
07 02ElevDyreredning
10 02Århusvej på bakker ved KlankFlere biler i vanskeligheder på isglat vej
16 02Århusvej ved NårupFuh, bil mod bil, ips
19 02Kastaniegade 101½-årig pige kvalt af byggeklods, #
19 02Ryesgade 9, boligmagasinEksplosion + ildløs, 2 forbrændt, + Bv
20 02BrabrandMand fik ildebefindende på gaden
24 02Studsgade 341-årig dreng nær kvalt af fiskeben
02 03Hovedvej 10 øst for HørningFuh, bil i grøften, 1 kvæstet
12 03Søften – LisbjergFuh, mc mod bil
14 03Frederiks Allé – AbsalonsgadeFuh, knallert forulykkede
18 03Trøjborgvej – TordenskjoldsgadeFuh, bil mod bil
22 03Lollandsgade 33-årig dreng kvæstede hovedet
25 03Jægergårdsgade – Marselis BoulevardFuh, cyklist påkørt af bil
02 04Hovedvej 15 ved Uggelbølle SkoleFuh, lastbil ned ad 6 m skrænt, + ZR Rønde
05 04Frederiks Allé ved nr. 77Fuh, kvinde påkørt af scooter
09 04SilkeborgvejFuh, 75-årig kvinde gik ud foran bil
11 04LyøgadeMand faldt på gaden = Falsk Anmeldelse
11 04Søndre Ringgade ved nr. 61Fuh, knallert mod bil, 1 kvæstet
12 04Silkeborgvej ved GaltenFuh, militærlastbil mod mc, 1 kvæstet
15 04Søren Frichs VejFuh, cyklist mod kvindelig cyklist
16 04Tilst, GedingvejFuh, militærlastbil væltede, 1 kvæstet
18 04M. P. Bruuns Gade 39Kvinde faldt på trappe
22 04Viborgvbej – FenrisvejFuh, 81-årig mand påkørt af bil
29 04Ved Rosenvangs AlléArb, mand begravet i udgravning
30 04NordbyvejLille pige kvæstet
30 04VibyFuh, cyklist forulykkede
03 05Ole Rømers Gade – Sct. Anna GadeFuh, knallert mod scooter
07 05Århus HavnNy speedbåd til ZR ankommet til byen
11 05VibyFuh, knallertkører forulykkede
12 05Viborgvej – SvalevejFuh, knallert ud foran bil, 1 omkom, #
19 05Farvandet ved Sletterhage FyrMuligt nødblus, eftersøgning, intet fundet
20 05Rundkørsel på Jyllands AlléFuh, lastbil med cement væltede
22 05Fløjstrup SkovFuh, militær-bil forulykkede, 1 omkom, #
22 05Risskov, GrenåvejFuh, kørelærer faldt af skole-mc
24 05Max Müllers Gade, baggårdKvinde væltede med scooter
26 05Saltholmsgade 9, møbelsnedkeriArb, mand fik hånden i maskine
27 05Skæring, TålforvejFuh, knallert væltede
02 06KystvejenDyreredning, ihjelkørt hund kørt væk
02 06AldersrovejDyreredning, kvæstet solsort
02 06KatrinebjergvejDyreredning, 2 moderløse killinger kørt væk
02 06StrandparkenDyreredning, syg kat kørt væk
07 06Århus, kolonihaveArb, mand kvæstet under flisenedlægning
13 06Jægergårdsgade – StrandvejenFuh, knallert mod varebil
13 06Århus Universitet – kollegieFest: nybagt cand.jur i dyre-amb til kollegiet
15 06Hovedvej 10 i StillingFuh, militærbil forulykkede, + ZR Skanderb.
21 06Lyseng, stadionFodboldkamp = 8-årig dreng kvæstede armen
29 06Ole Rømers GadeFuh, mand gik ud foran bil
01 07Katrinebjergvej 113, JernkontoretArb, mand faldt ned fra lastbillad
01 07KastetKvinde væltet af sin hund
04 07Marselis Boulevard – Stadion AlléFuh, mc mod bil
04 07Århus HavnFuh, knallert væltede
04 07Østboulevarden, stenhuggeriKvinde fik gravsten ned over benet
06 07HjortshøjArb, mand sparket af ko
06 07Ormslev – KoltFuh, bil mod knallert
07 07Århus Havn hos GulfArb, mand læderede finger i maskine
08 07Banegårdspladsen1½-årig dreng slugte en 25-øre
11 07Vestergade1½-årig pige indtog farlig medicin
19 07Nørre Galten ved HadstenFuh, bil forulykkede, +ZR Hadsten + Randers
25 07Borum FeldhedeArb, mand faldt ned fra høloft
28 07Rosenvang AlléFuh, knallert mod kantsten
30 07Farvandet ml. Tunø og EndelaveMuligt flystyrt, intet fundet
06 08Århus Havn ved ”Slippen”Fuh, lastbil påkørte fortøjet skib
06 08Århus Havn, Østre MoleArb, mand læderede fingre i kran
17 08Tilst, maskinfabrikArb, mand fik metalstykke i øjet
18 08Hasle, ViborgvejFuh, kvinde påkørt af bil
18 08Lystrup, G.A.L.Thorsens fabrikkerArb, mand forskar en blodåre
19 08Dronning Margrethes Vej ved nr. 7Fuh, cyklende kvinde påkørt af bil
23 08Jægergårdsgade – M.P. Bruuns GadeFuh, bil mod mc
25 08Skæring Hede – ÅrhusAkut patientoverførsel til Århus med dreng
27 08Århus bugten ud for ÅrhusMindre tom sejljolle drev til havs
28 08J. Skjoldborgs Vej 40Kvinde alvorlig syg af hvepsestik
28 08Grenåvej – LystrupvejFuh, varebil mod bil, 2 kvæstet
29 08Århus Havn, forbrændingsanstaltArb, mand fik jernbjælke i hovedet
31 08Sygehus til sygehus i ÅrhusPatientoverførsel med 2-årig pige, der døde, #
10 09Willemoesgade – Niels Juels GadeFuh, knallert mod varebil
13 09Århus Havn, BP-Huset2½ T boksdør løftet op til 3. sal
14 09Århus Sydhavn, skibsværftArb, mand kvæstede hånden i afretter
14 09Grenåvej, Risskov2-årig dreng fik gynge i hovedet
17 09Vestre Ringgade – Søren Frichs VejFuh, 4 cyklende piger væltede, 1 kvæstet
18 09RandersvejDyreredning, svane fløj mod el-ledninger
19 09Lille TorvFuh, varebil tabte sølvmaling over torvet
21 09Montanagade 5515-årig dreng faldt ned fra træ
22 09Odensegade ved Sct. Pauls PladsFuh, bil mod sporvogn, 1 kvæstet
23 09Marselisborg Allé ved nr. 1CFuh, 6-årig pige løb ud foran bil
29 09Åbyhøj, HaslevejKvinde faldt på gaden = benbrud
03 10Nørre AlléFuh, gående kvinde påkørt af cyklist
06 10MallingFuh, lastbiltog med træ kørte i grøften
07 10Apotek, FinsensgadeDyreredning, indespærret kat i luftkanal
08 10M.P. Bruuns Gade ved nr. 45Fuh, 7-årig pige løb ud foran bil
09 10Skåde, OddervejFuh, knallert væltede
10 10SilkeborgvejFuh, knallert påkørte gående knallerist
11 10Åbyhøj, stadionIdrætsløb = et benbrud
13 10Stadion Allé – Marselis BoulevardFuh, cyklende mand påkørt af bil
16 10Århus, Århus HallenÆldre kvinde faldt på trappe = lårbensbrud
17 10Risskov, RislundsvejFuh, hund væltede kvindelig cyklist16
19 10M.P. Bruuns GadeKvinde faldt på fortovet
20 10Skanderborgvej – SønderborggadeArb, mand ramt af planke på byggeplads
23 10Århus Bugt ud for Århus10-årig dreng drev til havs på tømmerflåde
26 10Sølystgade – Høegh-Guldbergs GadeFuh, scooter mod bil
27 10Åbyhøj2-årig pige faldt på trappe
27 10Århus-egnenStorm = en del mindre stormskader
29 10ÅrslevMand fundet bevidstløs i grøft
03 11Risskov, Ternevej 63-årig pige faldt ned fra 1. sal
03 11Heibergsgade11-årig pige overfaldet af hund
06 11Trustrup, SøbyKvinde med akut livstruende sygdom
08 11Tranbjerg ud for kroenFuh, lastbilpåhængsvogn væltede, ips
10 11Højbjerg, Oddervej ved nr. 157Fuh, cyklende pige påkørte fodgænger
13 11Haldum – SkjoldelevFuh, lastbil i grøften
17 11Thunøgade, Katolsk KirkeStormstød rev tagsten af kirken
19 11Århus, Frichs FabrikkerArb, mand i klemme mellem jernplader
23 11Solbjerg, Solbjerg Kro3-årig dreng faldt på kældertrappe
23 11Hus nær EgåbroArb, mand faldt ned fra stige
23 11Geding, ved gård7-årig dreng kørt over af roevogn
26 11Gustav Holms VejDreng forbrændt af kanonslag
03 12Mejlgade 59Arb, mand faldt ned fra bil
04 12Bülowsgade – Skt. Pauls GadeFuh, bil mod bil
11 12Grønnegade 50, Jysk KurvemøblerArb, lærling fik kniv i låret
15 12Tranbjerg, BørupvejArb, træhus faldt sammen over mand
15 12HeibergsgadeUndsluppen ko indfanget
17 01 1960Vestergade 25, slagterbutikArb, mand forskar sig på pålægsmaskine
20 01Århus – OdensePatientoverførsel til privatbolig i Odense
21 01AdelgadeKvinde faldt i glat føre
21 01Århus HavnZR kører foder ud til de vintersultne fugle
27 01Århus Å ved ÅboulevardenDyreredning
02 02Brabrand, Edithsvej 19Dreng kvæstet af kemiforsøg på sit værelse
02 02Risskov, Fuglsøvej 3414-års pige reddet fra gasforgiftning i køkken
03 03Søren Frichs VejFuh, mc forulykkede
11 03Langelandsgades KaserneArb, kvinde skoldede benet i kostforplejningen
12 03M.P. Bruuns GadeFuh, cyklist mod oplukkende bildør
15 03Skt. Pauls Gade – Marselisborg A.Fuh, 13-årig cyklende dreng påkørt af bil
16 03Århus HavnLastbilanhænger på havbunden et ½-år, hævet
17 03JægergårdsgadeFuh, mc mod bil, 1 kvæstet
22 03Jægergårdsgade 29Arb, mand kvæstede armen i boremaskine
06 04NørregadeFuh, varecykellist ud foran mc
14 04Strandvejen ved nr. 56Fuh, mc mod bil
25 04VibyFuh, knallert mod mc, 1 kvæstet
25 04Holme, Boikenvej73-årig mand faldt død om i have, #
25 04Cykelsti langs ØstbanenFuh, 14-årig cyklende pige væltede
01 05FramlevArb, mand fik hånden i rundsav
03 05Nordre RinggadeFuh, 7-årig dreng løb ud foran varebil
11 05Oddervej 94 – Århus LystbådehavnTransport af 5 T havkrydserlystbåd
18 05ÅrhusZR ass, ved læsning af betonrør på lastbiler
22 05Peter Fabers VejFuh, 7-årig cyklende pige mod bil
24 05Vesterbrogade 1Gashane ej lukket = gaslugt i opgang
28 05Viby7-årig dreng bidt i armen af hund
07 06Ivar Huitfeldts Gade 27Ild i lejlighed, 74-årig kvinde forbrændt, +Bv
23 06Hans Schourups Gade 9Dyreredning, brevdue i aftrækskanal
25 06Willemoesgade2 småbørn ramt af jernrør fra stillads
26 06Nordborggade – Langenæs AlléFuh, bil mod bil, 2 kvæstet
09 07StavstrupVilla i fare for at styrte sammen
11 07Højbjerg, Oddervej – Kragelunds A.Fuh, bil mod el-mast, 1 kvæstet
12 07Skovby, VedelslundDyreredning, tyr faldt i mergelgrav
13 07HjortensgadeFuh, kvinde gik ud foran bil
13 07M. P. Bruuns Gade 383-årig dreng drak pudsemiddel
19 07ÅrhusArb, mand kvæstede en finger
21 07Hasselager, EnslevFuh, lastbil med 6 T ost i grøften
25 07Vester Allés Kaserne, vagtlokaleVådeskud: soldat ramt af et enkelt skud
29 07Østbanetorvet – KystvejenFuh, cyklist mod bil, 1 kvæstet
01 08Hovedvej 15 ved Egå BroFuh, beruset bilist med 2 børn mod anden bil

05 08Højbjerg, GrumstolsvejArb, mand begravet i udgravning
06 08C.A. Thyregods V. - St. Blichers V.Fuh, scooter mod bil, 1 kvæstet
08 08JægergårdsgadeArb, kok kvæstede finger i kødhakkemaskine
12 08Århus, KødbyenArb, mand i klemme ml. to jernbanevogne
12 08Århus, KødbyenArb, mand forskar sig på kniv
12 08VejlbyMand slog sin hustru bevidstløs
15 08Åbyhøj, stadionFodboldkamp = spiller fik benbrud
18 08Brabrand, savværkArb, mand fik hånden i maskinsav
19 08Vibyvej – Chr. Winthers VejFuh, bil mod ZR-Århus-amb., 1 kvæstet
19 08Brammersgade 12, 2.3-årig pige faldt ud fra 2. sal
21 08Brabrand, Havekolonien SøvangenFuh, knallert mod mc
25 08Århus, Frichs FabrikkerArb, mand fik el igennem sig ved fald
25 08Århus, Vejlby, De Gamles HjemArb, gartner kvæstede hånden i plæneklipper
30 08Ved Skt. Pauls KirkeFuh, scooter væltede
04 09Grenåvej – Nordre RinggadeFuh, militærbil væltede, ips
05 09Århus Zoologisk HaveUndsluppen bøffel nedskudt af ZR
05 09Hovedvej 10 nord for HørningFuh, bil mod vejtræ, 2 kvæstet
14 09StrandvejenFuh, undsluppen travhest påkørt og aflivet
14 09Åbogade – HelsingforsgadeFuh, varebil mod lastbil, ips
14 09Vestre RinggadeFuh, varebil mod parkeret lastbil, 1 kvæstet
16 09Børnehjemmet ”Børnely”Kvinde faldt på trappe
19 09Søndre RinggadeFuh, 5-årig pige løb ud foran bil, omkom, #
19 09Klintevej7-årig pige fik vindue i hovedet
20 09Vejlby, skole5-årig dreng faldt på trappe = kraniebrud
24 09Højbjerg, OddervejDyreredning, æsel gik rundt på kørebanen
13 10Skt. Anna Gade – Ole Rømers GadeFuh, bil mod scooter
15 10Silkeborgvej ved nr. 232Fuh, knallert mod varebil
19 10FarreFuh, bil mod el-mast = byen mørkelagt
20 10Søndre RinggadeFuh, cyklende kvinde ud foran scooter
03 11Viby, NordbyvejArb, mand faldt med mælkeflasker
04 11SilkeborgvejFuh, knallert mod parkeret mc
20 11Hedemannsgade 14Leg med ild = ild i 2-årig drengs tøj
21 11FrijsenborgskovenStjålet pengeskab fundet
23 11De Mezas Vej – Ingerslevs Boulev.Fuh, cyklende lærling påkørt af bil
23 11SamsøgadeTam ræv indfanget og afleveret til ejeren
25 11KongevejFuh, knallert mod varebil, 1 kvæstet
08 12StrandvejenFuh, mand påkørt af bil, 1 kvæstet
08 12Århus KommunehospitalPatientoverførsel til Århus Neurokirurgisk afd.
20 12StrandvejenFuh, mand i rullestol påkørt af bil, 1 kvæstet
21 12Ved SolbjergArb, mand klemt under væltet traktor
30 01 1961Kongevejen ved MarselisborgFuh, bil mod vejtræ, 4 kvæstet
31 01ViborgvejFuh, lastbil tabte en ko under kørsel
06 02Rosenvangs Alle – Vilh. Becks VejFuh, 7-årig cyklende dreng væltede
25 02Hovedvej 10 ved Bering BroFuh, varebil væltede ned i å, ips
13 03St. Blichers V. – C.A. Thyregods V.Fuh, knallert mod bil, 1 kvæstet
15 03Holme, fodboldbane19-årig dreng sank død om under opvarmning
17 03Ved SkådeVild undsluppen hest nedskudt af ZR
18 03Ingerslevs BoulevardFuh, kvinde påkørt af bil ved Skt. Anna Gade
18 03Viby, Ormslevvej - HøskovvejFuh, 6-årig dreng løb ud foran bil
25 03Tordenskjoldsgade 241-årig dreng skoldet af kogende vand
25 03M. P. Hansens Vej 122-årig pige skoldet af kogende vand
27 03Hovedvej 10 i ØdumFuh, bil mod bil, 5 kvæstet, +ZR Had. + Ran.
02 04Århus Å ved Vesterbro MejeriFuh, Lastbil kørte gennem rækværk til åen
05 04ÅbyvejFuh, 3-årig dreng løb ud foran taxa
14 04HasselagerFuh, knallert mod lastbil
19 04Marselis BoulevardMand fik ildebefindende. Fundet bevidstløs
21 04Skt. Anna Gade 41Dyreredning, kat reddet ned fra hustag
16 05Vestre Ringgade – Søren Frichs V.Fuh, mc kørte mod asfaltbunke, 1 kvæstet
10 06Lystrupvej – GrenåvejFuh, scooter væltede, 1 kvæstet
16 06Jægergårdsgade – StrandvejenFuh, scooter mod cyklist, 1 kvæstet
22 06Heibergsgade – Marselisborg AlléFuh, 12-årig cyklende dreng væltede
22 06JægergårdsgadeFuh, knallert væltede, 1 kvæstet
23 06TodbjergFuh, cyklende pige påkørte fodgænger
09 07Skåde1½-årig pige drak petroleum
25 07MarstrandsgadeFuh, mc mod scooter, 1 kvæstet
15 08V.Ringgade – Eugen Warmings V.Fuh, norsk scooter mod bil, 2 kvæstet
15 08Risvang Allé – GrenåvejFuh, nordmand påkørt af bil, 1 lettere kvæstet
30 08Vester AlléFuh, bil bakkede ind i scooter, 1 kvæstet
04 09Haveforeningen Møllevang (?)Primus eksploderede, ægtepar kvæstet
07 09Trøjborgvej – SkovvejenMand sank død om på vejen, #
29 09Marselis Boulevard – Stadion AlléFuh, bil mod mc, 1 kvæstet
10 10Søren Frichs VejFuh, knallert væltede i jernbanespor
24 10Ingerslevs PladsFuh, cyklist mod mc, 1 kvæstet
04 11Ved Søndre RinggadeFuh, 73-årig kvinde påkørt af bil
13 11Århus, Frichs FabrikkerArb, lærling stak sig i maven med værktøj
14 11Harlev, Framlev KprsvejFuh, bil påkørte svingende knallert, 1 kvæstet
19 11”Nilles Kro” ved SabroArb, murer faldt ned fra nybygning
26 11Skåde, Oddervej - BushøjvængetFuh, bil mod varebil, 2 kvæstet
29 11TerpArb, mand kulilteforgiftet i drivhusfyrkælder
30 11Ved LøgtenGlat føre = flere biler i fuh, + Falck
08 12Hinnerup – NorringFuh, varebil i grøften, ips, + ZR Hadsten
15 12Ved Langelandsgades KaserneFuh, knallert ud foran bil, 1 kvæstet
20 12Hørgårdsvej ved EnebærvejFuh, mc mod lastbil i vejsving, 1 kvæstet
30 12SkødstrupFuh, bil forulykkede i glat føre , ips
10 01 1962Grenå HavnKutter med nylonline i skruen, +ZR Grenå
02 02Harlev, Tåstrup10-årig pige faldt under skøjteløb, døde, #
03 03ÅrhusFuh, knallert mod holdende bil
19 03De Mezas AlléFuh, 2 kvinder påkørt på fortov, 2 kvæstet
26 03Grenå Havn, Bogense-fiskekutterKutter med wire i skruen
31 03Linå – Mollerup, LinåvejFuh, 30 T tankbil kørte i grøften
08 04Sabro, Hadstenvej v. Nilles KroFuh, bil forulykkede, 1 kvæstet
17 04Jyllands Allé - AlphavejFuh, 11-årig cyklende dreng ud foran bil
29 04Gerlachsgade 33-årig pige faldt ud fra 2. sals vindue
08 05Søndre Ringgade - HaderslevgadeFuh, 98-årig cyklende mand ud foran bil
10 05Jyllands AlléFuh, 16-årig cyklende pige væltede
10 05LøgtenFuh, militærbil i grøften, ips, + ZR Rønde
05 06Ny Munkegade 733-årig dreng faldt ud fra 1. sal
15 06Åbyhøj, Frichs FabrikkerArb, mand fik armen i drejebænk
14 07UniversitetsparkenSvaneslagsmål, svanepar + unger kørt væk
19 07Risskov, Broagervej 1Hus faldt delvist sammen, ips
24 07Hovedvej 15 ved VoldbyholtFuh, varebil mod ZR-Viborg-amb. ips
30 07SkæringFuh, knallert væltede, 1 kvæstet
06 08M.P. Bruuns Gade ved nr. 53Fuh, mand gik ud foran bil, 1 kvæstet
14 08ÅrhusFuh, knallert mod bil, 1 kvæstet
16 08Hadsten, byfest d. 1. - 2. septemberZR frømandsopvisning i friluftsbad
14 09Tirstrup – KøbenhavnPatientoverførsel til Kbh. med soldat
06 10Chr. Kiers PladsFuh, cyklende dreng mod holdende lastbil
02 11Silkeborgvej ved Kresten Kolds VejFuh, 68-årig kvinde gik ud foran mc
12 11Risskov, GrenåvejFuh, 9-årig cyklende pige påkørt af bil
17 11Mejlgade 17Fuh, lastbil påkørte 200 år gammelt hus, ips
21 11Kattegat ud for Grenå HavnZR-fømand frigjorde trawl fra havbunden
31 12BanegårdspladsenFuh, sporvognsbivogn, linie 1, kørte af sporetTilbage