Skælskør


Stationshistorie:
Skælskør
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
Afsnit fra Zone-Redningskorpset i Danmark
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt
Zone-Redningskorpset i Danmark side 218 - 219
TRYK PÅ AMBULANCEN FOR GENEREL INFORMATION OM STATIONSSIDERNE

Skælskør

Foto fra indvielsen 28. april 1931. Som det ses på garagen har skumsprøjten været demonstreret. Ambulancen kom fra sygehuset.
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Sorøvej 27
Kranvognsstation
1930 - 1938:
Carl C. Frederiksen
150ZR
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Havnevej 3 (Ved Broen)
Kranvognsstation
1960:
Refstrup
Tilkaldt via ZR ZR
Maglebyvej 10
Kranvognsstation
1961 - 31.12.1962:
Poul Rasmussen
838
Historie:
A. Dahlberg Hansen byggede Ellehammer sprøjter, muligvis i konkurrence med Weinreich i Snertinge, og 1. august 1925 oprettede han Zone-Brand-Vagt i Skælskør. Da ZR blev stiftet i 1930, gik han ikke som Hansen i Slagelse og Weinreich i Snertinge med over og fik ZR-station i Skælskør, selvom alt tyder på, at han trådte ud af Falck, idet hans brandvagt ikke fremgår af Falcks liste over brandvagter fra 1931. Dahlberg Hansen må dog på en eller anden måde have samarbejdet med ZR, idet ZR i Korsør i februar 1931 åbnede i hans forretning, ligesom Wiboltt ved åbningen af ZR i Skælskør udtalte til avisen, at man arbejdede i forståelse med Dahlberg Hansen. Dahlberg Hansens brandvæsen blev formentlig nedlagt 1935, hvor Falck indviede brand- og redningsstation i Skælskør. Det blev ikke Dahlberg Hansen, der åbnede ZR-station i Skælskør, hvilket ellers havde været naturligt, men derimod Carl Frederiksen, og det skete allerede i 1930, idet stationen optræder på ZR's første telefontavle fra efteråret 1930. 29. april 1931 bragte Dagbladet Sydvestsjælland en større artikel om stationen, i anledning af, at Wiboltt havde været i byen og ledet en demonstration for autoriteterne og pressen. Det fremgår af artiklen bl.a.: Zoneredningskorpset, der har domicil baade i Eskildstrup paa Falster og i København, og som tæller ca. 30 Stationer paa Falster og Sjælland, er et Interessentselskab under ledelse af Direktør Wiboltt, København. Korpsets forskellige og mangeartede Redningsmidler demonstreredes i gaar ved Korpsets Station hos Fabrikant Frederiksen, Skælskør. Demonstrationen overværedes af Repræsentanter for Egnens Sogneraad, Byraadet og Pressen, samt Politimester Lind, Skælskør. Da vi ankom, vajede Selskabets Stander ud mod Sorøvej. Den var fremstillet i røde og gule Farvefelter med Selskabets Navn i Midten. Det store Z og Navnets hele Opstilling virkede næsten kinesisk - ihvertfald ganske originalt. Lokalet var imidlertid ikke imponerende, idet det fremtraadte som et Halvtagsskur, men derfor var Demonstrationen ikke mindre interessant. Det første, man fik at se, var en Motorsprøjte, som meddelt, fremstillet paa Dahlberg Hansens Værksted. Den er indrettet til at hæfte ved en alm. Bil, og kan derfor hurtigt mobiliseres. Men det er ingen alm. Sprøjte, idet den foruden anvendelse af Vand bruger nogle Kemikalier iblandet Vand i forhold 1:30. Denne Blanding udvikler et hvidt Skum, som kan paasprøjtes en Ildløs umiddelbart efter Sprøjtens ankomst og som ved at tildække de angrebne Bygninger hæmmer Ildens udbredelse, indtil man har faaet tilrettelagt en egentlig Vandslukning, en tilrettelægning, der i mange Tilfælde tager megen Tid. Skummet, der dækker lige saa godt som f.eks. vaade Presenninger, virker saaledes i høj grad forebyggende overfor Ildens hærgen, og undertiden kan det helt standse en Brand. Vi spurgte hr. Wiboltt, der ledede Demonstrationerne, om ikke dette Redningsforetagende var en slags konkurrence til det stedlige Zonebrandvæsen ved Dahlberg Hansen. "Tværtimod" siger Direktøren. "Vi arbejder i den allerbedste forstaaelse med Dahlberg Hansen, og saa vidt muligt arbejdes der sammen om de fælles Opgaver". En stor rød Bil, der var forsynet med kraner og andre Redskaber til f.eks. at bjerge havarerede Biler og forulykkede Kreaturer, blev genstand for en omhyggelig Forklaring, hvoraf det fremgik, at man var belavet paa alle mulige Eventualiteter med Kraner, Spænder, Bælter og Spil. Skal Redningen foregaa - hvad ofte er tilfældet - om Natten, har man Gasfakler i beredskab. Ogsaa Gasflamme-apparater til optøning er ved haanden foruden en mængde andre sindrigt indrettede Redskaber, saaledes forevistes interessante Ting til brug ved Redning af Mennesker eller Dyr, der er kommet i for intim berøring med elektriske Strømledninger. Man kan ved hjælp af disse Ting fremkalde "Kortslutninger" som virker befriende osv. osv. Gælder det at redde Mennesker, der er udsat for drukning, haves Dykkerapparater til hurtig anvendelse, ligesom man ogsaa har et Apparat til fremkaldelse af kunstigt Aandedræt, Apparater, der baade er bedre og billigere end de almindeligt anvendte Pulmotorer. At der ogsaa forefandtes Røgmasker til brug ved indtrængen i brændende Bygninger maa nævnes. Interessant var det at blive vidne til, hvorledes saadanne Røgmasker prøves, før man vover sig ind i Røgen, idet man lod Taaregasbomber udvikle røglignende Luftarter i Lokalet, hvor paagældende saa gik ind med Masken paa. Der var endnu adskilligt af Interesse at anføre, men vi mener ved det foranstaaende tilstrækkeligt at have fremdraget, hvad der taler for Bevægelsens Gavnlighed. Der er heller næppe tvivl om, at den hurtigt vil brede sig over det ganske Land. Lad os endnu tilføje, at det omtalte Aandedrætsapparat "Carbogénapparatet", som det vistnok kaldes, har været demonstreret for alle Skælskørlægerne forleden, og at disse har udtalt sig meget anerkendende derom. Efter Demonstrationen var en del af de indbudte Selskabets Gæster ved et Kaffebord paa Hotel Postgaarden, hvor direktør Wiboltt besvarede adskillige spørgsmaal.
I museets arkiv er en besøgsrapport udfærdiget 1932 af Sigurd Jørgensen i Espergærde, som i en periode førte kontrol med ZR's stationer. Han skriver: Stationen god. Leder interesseret. Med lidt Hjælp fra Korpsets Side, kan Stationen blive 1. Kl. Mangler Briller til Giftmasken. Anmoder om en Bugserstang, 1 Stationsflag, Abonnentskilte. Henleder Opmærksomheden paa den fra en Tømrer indsendte Regning for leveret Arbejde til Stationen. Regningen er 1 Aar gammel. Tømreren er Abonnent og finder det meget mærkeligt at han ikke kan faa sin Regning betalt. Museet har herefter ikke materiale om stationen, bortset fra at det kan konstateres, at den lukker omkring 1938.
Omkring 1960 oprettes i følge Lokalhistorisk arkiv en kranvognsstation hos mekaniker Refstrup. Muligvis har der været tale om Refstrups egen vogn, idet stationeringen ikke fremgår af vognlisterne. Denne station nedlægges formentlig ultimo 1961 og flyttes til taxavognmand Poul Rasmussen, hvilket bekræftes både af vognlisten pr. 1. januar 1962 og telefontavler for 1962, idet stationen nu igen optræder i telefontavlerne. Stationen var så lidt indarbejdet, at den ved sammenlægningen ikke havde nogen betydning; den nævnes ikke i nogen af lokalmødereferaterne fra sommeren og efteråret 1962.

Efter sammenlægningen:
Nedlagt.

Assistancestatistik:
År1962
Antal130

Vognpark 1962:
AmbulanceVognnrKranvognVognnrAndetVognnr
Bedford 1961852Pumpe Pegson 1959749
Siden er oprettet med støtte fra:
Kulturnet Vestsjælland under Vestsjællands amt (www.kulturnetvestsj.dk)
Semaphor (www.semaphor.dk)
Desuden tak for hjælp til Skælskør Egnshistoriske Arkiv
MUSEET PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR OPLYSNINGERNE HER PÅ SIDEN ELLER FOR BILLEDMATERIALET
MATERIALE PÅ SIDEN MÅ KUN MANGFOLDIGGØRES EFTER AFTALE MED MUSEET

MATERIALET HER PÅ SIDEN KAN KRÆVE FORHÅNDSKENDSKAB TIL ZR's HISTORIE.
SE ZR HISTORIE

YDERLIGERE OPLYSNINGER MODTAGES MEGET GERNE

Mere materiale fra Skælskør

som ikke er med i bogen Zone-Redningskorpset i Danmark


    Zone-Redningskorpsets Venner
    www.zone-redningskorpset.dk
    info@zone-redningskorpset.dk
    _______________________________________________________________________
    Materialet på siden må kun anvendes efter indhentet tilladelse
Avisomtalte hændelser hvor ZONEN har ydet assistance

Samlet af Vilhelm Pedersen. Kilde: Falcks udklipsarkiv
UDRYKNINGSLISTER - VEJLEDNING


Anvendte forkortelser m.v. :

Amb Ambulance
Arb Arbejdsulykke
Bv Brandvæsen
CF Civilforsvaret / Beredskabsstyrelsen
Fuh Færdselsuheld
ips Ingen personskade
Kas Kastrup Lufthavn
mc motorcykel / motorcyklist
tdr tønder land
ZR Zone-Redningskorpset
# Person omkommet
+ Bv + Falck Zonen tilkaldt + Brandvæsen + Falck (eksempel)
+ ZR Horsens Lokal ZR station tilkaldt + ZR Horsens (eksempel)

Afslutning af et gade- gård- eller vejnavn kan være anført således :
...g. = ...gade
...gd. = ...gård
...v. = ...vej


Næsten alle anførte stednavne kan findes i et eller flere af følgende landkort på internettet :

Danmarks Miljøportal: www.miljoeportal.dk : arealinformation
Geodatastyrelsen: www.gst.dk : se på kort - find et sted
Historisk Atlas: www.historiskatlas.dk
Krak: www.krak.dk : kort

Stednavne med: Å, å i listerne, kan være anført med: Aa, aa i de nævnte landkort.

Flere lokaliteter (herunder gader og veje) har i tidens løb ændret stavemåde eller har skiftet navn. Sådanne lokaliteter er anført med nuværende (2014) stavemåde/navn.

De tidligere hovedveje er bibeholdt med hovedvejsnummer.

Anført dato i listerne er datoen, hvor hændelsen er avisomtalt og er derfor sjældent den egentlige hændelsesdato, DOG er datoerne 23. 24. 25. 26. 30. 31. december og 01. januar hændelsesdatoer (blot for at få indsigt i udrykningerne i jul og nytår).

Datoer i listerne for ZR Frederikssund og ZR Helsinge er altid hændelsesdatoer.


nov 2014
DATOINDSATSSTED m.v.DIVERSE
08 02 1962Motorvej vest for SlagelseFuh, flyttebil i grøften, + ZR Slagelse+ Høng


Tilbage