Odense


Stationshistorie:
Odense
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
Afsnit fra Zone-Redningskorpset i Danmark
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt
Zone-Redningskorpset i Danmark side 197 - 199
TRYK PÅ AMBULANCEN FOR GENEREL INFORMATION OM STATIONSSIDERNE

Odense

Ejendommen i Dronningensgade 69 med garager i Kingosgade

Ford V8 1942 ambulance. Foto under besættelsen.

Studebaker 1927 katastrofevogn leveret til Odense juni 1937 fra stationen på Harsdorffsvej i København. Forulykket ved sammenstød med Odense Brandvæsen 11. juni 1938.

Frederik Sparre overrækker diplom fra Dyrenes Beskyttelse til redderne Svend Larsen og Oscar Jørgensen. Foto 1. oktober 1941.

Fra flyvningen København - Odense 22. februar 1940. Fra venstre Ella Heiberg, Frederik Sparre, Liva Weel og ZR's pilot Him-Jensen.

Brochure for Zonens Entreprenørafdeling / Fyns Industri Transport A/S.

Frederik Sparre demonstrerer ZR's værktøj til fjernelse af ueksploderede bomber for hærens repræsentanter. Foto ca. 1943.


Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Panteonsgade 16-18
Henvendelsessted
1932:
Carl Kruse
775Kørsel udført for ZR i regning
1933 - 6.11.1935:
Carl Kruse
Tilkaldt via ZR
Kingosgade (Dronningensgade 69)
Redningsstation
7.11.1935 - 23.3.1938:
Erik Tage Fabricius Rasmussen
24.3.1938 - 30.9.1952:
Frederik Sparre
4222ZR
Entreprenørafdeling (Drevet under Fyns Industri Transport A/S fra 1955)
Ejendom ejet af ZR tinglyst 19.1.1962
1.10.1952 - 31.12.1962:
Aage Aksel Pontoppidan
Fra ca. 1958:
124222
Aage Aksel Pontoppidan i ZR forpagt.
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Dronningensgade 21
Hovedkontor
Ca. 1935 - 1937:
Alfred J.Andersen
Se ovenforSe ovenfor
Kingosgade 12
Hovedkontor
Ca. 1937 - 11.1942:
Alfred J. Andersen
Dronningensgade 69
Hovedkontor
Ejendom ejet af ZR tinglyst 19.1.1962
11.1942 - 31.12.1962:
Alfred J. Andersen
Historie:
Odense er en af de få stationer, hvor vi har omtale af redningsaktioner mens stationen kun var henvendelsessted. Fyns Venstreblad omtaler 23. juli 1935 under overskriften Skybrud over Odense at Carl Kruse fra Zone-Redningskorpset på stedet reparerede 50 vandlidte biler. Stationen i Kingosgade med postadresse Dronningensgade 69 blev opført af udlejeren, og ZR lejede sig ind. 18. oktober 1935 omtalte Fyns Social Demokrat byggeriet og anførte: Som bekendt faar vi i nærmeste Fremtid endnu en Redningsstation i Odense, idet Zone-Redningskorpset i København gør Alvor af en i flere Aar næret Plan om at oprette en Filial her i Byen. Zonens hidtidige Arrangement med Abonnementstegninger uden virkelige Realiteter bagved duede jo heller ikke, det var for tyndt et Grundlag at arbejde paa.... Falck bød ZR velkommen til Odense ved indrykning af følgende annonce i dagspressen 8. november 1935: Ring til Redningskorpset.....Men Navnet Redningskorps er ikke beskyttet. Enhver Privatmand kan kalde sin Virksomhed for Redningskorps. Og da Publikum nærer Tillid til, at der staar virkelig Hjælpe Beredskab bag ved dette Navn, frister det andre til at benytte det. Men det er ikke nok at kalde sig Redningskorps, det gælder først og fremmest om at have Redningsmateriellet og forstaa at anvende det. Derfor er det vigtigt, at den, der vil sikre sig FALCKS Hjælp, giver rigtig Besked og kalder: FALCKS REDNINGSKORPS. Skal man skrive ZR's Odense-historie, kommer man da heller ikke udenom den såkaldte Repræsentantkrig mellem Falck og Zonen som rasede 1936-1937. Ved Odense ret verserede under stor mediebevågenhed fem retssager, to var anlagt mod Falck af tidligere Falck-abonnenter, der var sprunget til ZR, og tre var anlagt af ZR mod abonnenter, der var spruget til Falck. De to Falck-sager drejede sig om, at Falcks abonnementstegner Them havde overtalt de to abonnenter til at skifte fra ZR til Falck, idet han havde sagt bl.a. at ZR var bluf og svindel, at ZR snart ville gå nedenom og hjem, at ZR's folk var voldtægtsforbrydere, og at en overlæge havde udtalt, at han ikke ville lade ZR's unge mennesker køre med patienter. Them nægtede i retten de pågældende udsagn, men Falck blev dømt til at tilbagebetale den erlagte abonnementsafgift. Retten fastslog, at Falck havde drevet uretmæssig konkurrence, selvom korpset i nogen grad var blevet provokeret til det. De tre sager anlagt af ZR mod abonnenter handlede om hvorvidt ZR kunne yde lige så betryggende en redningsindsats til sine abonnenter som Falck kunne. Retten gennemgik og sammenlignede ZR's og Falcks ydelser. Under sagen kom også ZR's henvendelsessteder til behandling og der udspandt sig i følge avisreferater følgende replikskifte: Dommer Ringberg: Hvad betyder saa Henvendelsessteder, naar det ikke hjalp noget, at Kunderne henvendte sig der ? Hare: Det var Steder, hvor vi kunde henvende os. (Jubel i Retssalen). ZR tabte sagerne og pressen kunne således skrive at Falck og Zonen blev begge dømt, hvilket skete ved Odense Rets dom af 1. december 1936. ZR ankede sagerne, og 7. april 1937 gav Østre Landsret ZR medhold. Falck led betydeligt Nederlag overfor Zonen ved Landsretten skrev Fyns Social Demokrat 8. april 1937. Østre Landsret fastslog, at forskellighederne i Falcks og ZR's service ikke var af en sådan art, at ZR's abonnenter ikke skulle være bundet af deres abonnement. Der er næppe tvivl om, at sagerne skadede redningssagen som sådan. Fyns Social Demokrat skrev 5. november 1936 bl.a.: ... hvis da ikke en eller anden fornuftig Mand i Erkendelse af, at det er rystende ligegyldigt, hvem der juridisk "vinder" disse Sager, finder Grundlaget for den Forsoning, der maa til, saa de to Parter kan arbejde sammen i Stedet for at slaas, saa Snavset staar om Ørene paa dem. Det må i øvrigt unægteligt være kommet bag på Falck, at den nævnte inspektør Them senere fik ansættelse i ZR.
Frederik Sparre var blevet ansat ved ZR omkring 1930 som akkvisitør i Jylland, men fik ved oprettelsen af station i Odense base der, og bistod navnlig med oprettelsen af nye stationer rundt om i landet. Da Fabricius Rasmussen blev sendt til Aarhus som leder, blev Sparre udnævnt til leder af Odense-stationen, vistnok med titel af driftsleder, og i 1940 blev han udnævnt til direktør, utvivlsomt som modvægt til Falck, der også havde en direktør i Odense. Da Pontoppidan forpagtede Fyn, fik Sparre den overordnede opgave at aflaste Hare i tilsynet med de jyske stationer, og i 1954 blev han tillige leder af stationen i Randers. Han flyttede dog først til Randers 1. januar 1957. Da ZR blev aktieselskab i 1957 blev han ikke anmeldt som direktør, og efterhånden må vi antage, at Jørgen Pedersen i Aalborg mere og mere overtog hans funktioner. Sparre gik ikke med over til Falck-Zonen, og til Randers Dagblad udtalte han 5. januar 1963 om sammenlægningen: Mit livs eventyr endte som en stor skuffelse. Sparre var da 74 år.
I 1952 overtog Aage Aksel Pontoppidan forpagtningen af samtlige ZR-stationer på Fyn. Pontoppidan var oprindelig kaptajnløjtnant, men ved Domstolen for Anke af Tjenestemandssagers dom af 16. september 1948 var han blevet afskediget med fortabelse af retten til pension bl.a. p.g.a. medlemsskab af DNSAP fra 1940 til 1941 og for forskellige tyskvenlige udtalelser til officerskammerater under besættelsen, selvom hans indsats under regeringens og rigsdagens afgang 29. august 1943 var blevet indstillet til en påskønnelse. Han kom herefter til ZR's flyvetjeneste som luftkaptajn og altså i 1952 til Odense. I hans tid som leder steg abonnementsporteføljen på Fyn i følge hans egne oplysninger fra kr. 180.000 til kr. 650.000 årligt. Pontoppidan krævede goodwill og godtgørelse herfor i forbindelse med sammenlægningen, bl.a. under hensyn til, at han i de ti år der var gået havde haft mindre end en redders løn i udbytte. Jørgen Pedersen indstillede, at Pontoppidan fik en godtgørelse, men resultatet af forhandlingerne er ikke kendt. Avisomtalerne fra 25 års jubilæet i 1961 vidner om, at Pontoppidan og ZR havde opnået stor goodwill på Fyn.

Særlige opgaver/episoder m.v.:
En sag det er svært at komme udenom, når talen går på Odense, er ulykken 11. juni 1938, hvor ZR's katastrofevogn under udrykning til brand stødte sammen med Odense Brandvæsens vogn. Zone-elev Knud Jensen, søn af Zone-leder Christian Jensen i Randers, og brandmand Christian Mikkelsen fra Odense Brandvæsen blev dræbt. Til politirapporten afgav et vidne bl.a. følgende forklaring: Paa det Tidspunkt Kpt. (vidnet) ser de to Biler, Brandvæsenets og Zone-Redningskorpsets, vil han mene, at de hver er ca. 100 Meter borte fra Krydset, Brandsprøjten i nordlig og Zonen i vestlig Retning....Straks Kpt. saa de to Udrykningsvogne, kunde han høre, at hver især gav Signaler, ja at de brugte Signalerne kraftigt, men efterhaanden som de nærmede sig, lød det for Kpt. som Signalerne faldt sammen med hinanden....Kpt., der havde taget plads ca. ud for Benzinstanderen, siger, at han, noget før Sammenstødet skete, var klar over, at det vilde ske, idet han kunde se, at begge Udrykningsvogne, som han skønner kørte med nogenlunde samme Hastighed....ikke kunde undgaa hinanden....En ældre dame, det var fru.....tilraabte Kpt., at han skulde komme til Siden, da der vilde ske noget. Selv løb Kpt. for at komme ind i sin Butik, men han naaede kun til Trappen forinden han hørte et mægtigt Brag. Skønt Kpt. hørte braget vendte han sig slet ikke om, han løb med det samme til Telefonen og tilkaldte Falcks Redningskorps, idet han kunde skønne, at der maatte ske noget frygteligt noget. ZR-assistent Svend Larsen afgav bl.a. følgende forklaring: Den paagældende Dag Kl. ca. 10:30 opholdt Komp. (Svend Larsen) sig paa Zone-Redningskorpsets Station i Dronningensgade 69, hvor Komp. er ansat som Assistent. Paa det anførte Tidspunkt blev der afgivet Melding om Brand, hvorfor Komp. straks gjorde sig klar til Udrykning, ligesom han selv satte sig til Rette ved Førersædet paa Katastrofevognen M. 18 180, idet det var Komp. agt at føre Vognen til Brandstedet. Da Komp. imidlertid skulde til at køre, kom Overassistent Frisholt løbende, hvorefter han overtog føringen af anførte Vogn og Komp. tog Plads ved Siden af ham og betjente Udrykningshornet. Vognen var paaført gult Flag. Foruden Komp. og Frisholt var Vognen bemandet med Medhjælper Knud Jensen, der tog Plads bag paa Vognen staaende paa Trinbrættet og Holdende sig fast i de til dette brug anbragte Haandtag....... Hvad der skete fra Sammenkørselsøjeblikket og indtil Komp. fandt sig selv staaende mellem den væltede Brandbil og Købmanden er han ikke klar over.....Saasnart Komp. blev klar over hvad der var sket, gik han ud paa Læssøegades Kørebane, hvor han i den Vestlige Side først blev opmærksom paa Frisholt, der laa ved den længst mod Syd paa Ridset viste Blodplet, og et Stykke længere fremme mod Nord laa Knud Jensen paa det Sted, hvor den nordlige Blodplet laa. De var begge bevidstløse og Komp. lod dem ligge, hvorefter han gik ind til Købmanden for at tilkalde Ambulancer. Fra Købmanden gik Komp. atter ud til Brandbilen, hvor han blev opmærksom paa Brandmand Mikkelsen, der med sine Ben laa i Klemme mellem Fortovet og Brandbilens bageste Del. Paa Mikkelsens Anmodning forsøgte Komp. at hjælpe ham fri, hvilket viste sig at være umuligt, hvorefter Komp.. fik tilkaldt 15 a 20 mennesker, hvorefter Brandbilen blev løftet saa meget, at Mikkelsen kunde komme fri.
-
22. februar 1940 fløj ZR skuespilleren Liva Weel fra København til Odense. Der blev fotograferet ved ankomsten, og Sparre sendte et billede til Liva Weel. Hendes takkekort i museets arkiv lyder således: København 10.3 - 40 Kære F. Sparre ! Tak for den smukke Ide, at sende Billedet - og Tak for den meget smukke Modtagelse ! Det var osse en stor Fornøjelse at snakke med Dem de - desværre alt for faa Minutter - efter Ankomsten til Odense. De venligste hilsner Deres Liva Weel.

Efter sammenlægningen:
Nedlagt. Pontoppidan blev driftsleder i Dalum, hvilket han var til slutningen af 1967. Herefter kom han til kontoret i Odense som afdelingsleder i hulkortafdelingen, hvorfra han blev pensioneret medio 1970. Leder af kontoret fuldmægtig Alfred J. Andersen fortsatte som sådan til sin død 22. november 1975. Aksel Karlsen fra ZR Gelsted redningsinspektør ved Falck-Zonen i Odense 1. april 1973 - 14. november 1994.

Assistancestatistik:
År19461957196019611962
Antal40875329736072128258

Effekter på museet fra stationen:
Alarmtavle, alarmklokkekontakt, maleri af stationen, billeder fra Sparres kontor.

Vognpark 1962:
Ambulance
  Vognnr
KranvognVognnrAndetVognnr
Folkevogn 1953449Bedford 1952431Personvg. Ford Consul 1960761
Mercedes 1959723Thames Trader 1959699Varevg. Morris 1958670
Mercedes 1961823Varevg. Morris 1959686
International 1961894Pumpe Bernard 1950316
Pumpe Pegson 1958637
Entreprenørmateriel tilhørte Pontoppidan i særligt aktieselskab og fremgår derfor ikke af listen.

Siden er oprettet med støtte fra:
Kulturnet Vestsjælland under Vestsjællands amt (www.kulturnetvestsj.dk)
Semaphor (www.semaphor.dk)
MUSEET PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR OPLYSNINGERNE HER PÅ SIDEN ELLER FOR BILLEDMATERIALET
MATERIALE PÅ SIDEN MÅ KUN MANGFOLDIGGØRES EFTER AFTALE MED MUSEET

MATERIALET HER PÅ SIDEN KAN KRÆVE FORHÅNDSKENDSKAB TIL ZR's HISTORIE.
SE ZR HISTORIE

YDERLIGERE OPLYSNINGER MODTAGES MEGET GERNE

Mere materiale fra Fyn

som ikke er med i bogen Zone-Redningskorpset i Danmark


  Zone-Redningskorpsets Venner
  www.zone-redningskorpset.dk
  info@zone-redningskorpset.dk
  _______________________________________________________________________
  Materialet på siden må kun anvendes efter indhentet tilladelse
Avisomtalte hændelser hvor ZONEN har ydet assistance

Samlet af Vilhelm Pedersen. Kilde: Falcks udklipsarkiv
Vejledning til udrykningslisten for ZR på Fyn

Bog = ZR Bogense - Gel = ZR Gelsted - Hår = ZR Hårby - Kvæ = ZR Kværndrup - Ode = ZR Odense - Ull = ZR Ullerslev
UDRYKNINGSLISTER - VEJLEDNING


Anvendte forkortelser m.v. :

Amb Ambulance
Arb Arbejdsulykke
Bv Brandvæsen
CF Civilforsvaret / Beredskabsstyrelsen
Fuh Færdselsuheld
ips Ingen personskade
Kas Kastrup Lufthavn
mc motorcykel / motorcyklist
tdr tønder land
ZR Zone-Redningskorpset
# Person omkommet
+ Bv + Falck Zonen tilkaldt + Brandvæsen + Falck (eksempel)
+ ZR Horsens Lokal ZR station tilkaldt + ZR Horsens (eksempel)

Afslutning af et gade- gård- eller vejnavn kan være anført således :
...g. = ...gade
...gd. = ...gård
...v. = ...vej


Næsten alle anførte stednavne kan findes i et eller flere af følgende landkort på internettet :

Danmarks Miljøportal: www.miljoeportal.dk : arealinformation
Geodatastyrelsen: www.gst.dk : se på kort - find et sted
Historisk Atlas: www.historiskatlas.dk
Krak: www.krak.dk : kort

Stednavne med: Å, å i listerne, kan være anført med: Aa, aa i de nævnte landkort.

Flere lokaliteter (herunder gader og veje) har i tidens løb ændret stavemåde eller har skiftet navn. Sådanne lokaliteter er anført med nuværende (2014) stavemåde/navn.

De tidligere hovedveje er bibeholdt med hovedvejsnummer.

Anført dato i listerne er datoen, hvor hændelsen er avisomtalt og er derfor sjældent den egentlige hændelsesdato, DOG er datoerne 23. 24. 25. 26. 30. 31. december og 01. januar hændelsesdatoer (blot for at få indsigt i udrykningerne i jul og nytår).

Datoer i listerne for ZR Frederikssund og ZR Helsinge er altid hændelsesdatoer.


nov 2014

DATO INDSATSSTED DIVERSE OPLYSNINGER bl.a. hvem udførte opgaven
19 12 1938 Odense Jernbanegade Person forskåret af glas, Ode
19 12 Odense, Nyborgvej 12-årig pige faldet, Ode
22 12 Odense Kvinde faldet ned ad trappe, Ode
22 12 Lumby, Beldringe Sneboldkamp = et brækket ben, Ode
omkring jul Hårby Faldt på vejen Hår
26 12 Ebberup 2 heste faldet i roeaffaldskule, Hår
29 12 Gelsted Arb, togfyrbøder omkom da hans hoved ramte en viadukt under togkørsel, # Gel
29 12 Odense Kvinde faldt = brækkede en arm, Ode
30 12 Odense Bildæk eksploderet, mand tilskade, Ode
11 04 1939 Gremmeløkke Fuh, mc taber sidevogn med passager under kørsel, Gel
13 04 Vester Skerninge Fuh, bil mod cyklist, Kvæ
24 04 Odense Blev syg i restaurant, Ode
24 04 Odense, Odinsgade Fuh, bil mod bil, Ode
30 05 Dyrup Dreng faldet ned ad trappe, Ode
17 06 Gelsted Arb, hånd i fræser, Gel
20 06 Odense, Nørregade Fuh, cyklist væltede i sporvognsskinnerne, Ode
28 06 Blommenslyst Fuh, 14-årig cyklende dreng ramte bil, omkom # Ode
01 07 Flere småøer ZR fly prøvelandede på: Avernakø, Bågø, Drejø og Lyø
11 07 Odense, Nørregade Fuh, cyklist væltede, Ode
16 07 Odense Arb, fik jernbjælke ned over foden, Ode
19 07 Gremmeløkke Fuh, lastbil i grøften med 18 dyr på ladet, Gel
20 07 Holmstrup Vosemoseård, 2 køer sad fast i mose
12 08 Odense, Næsby Cyklist væltet, Ode
25 08 Odense Fuh, cyklist ramt af bil nær Odinstårnet, omkom # Ode
28 08 Odense 10-årig dreng fik æblestykke i den gale hals, Ode
28 08 Kværndrup Fuh, mc mod bil, Kvæ
01 09 Brobyværk Faldt ned over en le ved hækklipning, Hår
07 10 Stenstrup Fuh, lastbil kørte i grøften, Kvæ
14 10 Odense Fuh, hestevogn påkørte cyklist i Kochsgade, Ode
06 11 Odense, Sanderum 5-årig dreng forskåret af flaske ved fald, Ode
11 12 Odense 5-årig pige skoldet af varm kaffe Ode
14 12 Blommenslyst Fuh, mc påkører fodgænger, Ode
15 12 Odense Cyklist mod lygtepæl, Ode
15 12 Marslev Flyveplads ZR fly's 1. landing på flyvepladsen med patient
27 12 Ringe Fuh, taxa skredet i grøften, under ZR's bjærgning af vog- nen, blev denne påkørt af en bil
28 12 Skalbjerg Fuh, 15-årig dreng vælter med cykel
03 01 1940 Årslev Fuh, bil knust mod toget, ips, Kvæ
28 01 Tarup Præstegård Vandrørssprængning på loftet, Ode
05 02 Odense Vådeskud, mand ramte sig selv med pistolskud, Ode
22 02 Marslev flyveplads Ella Heiberg og Liva Weel med ZR fly fra København, De skulle medvirke i Dansk Arbejdes Aftenunderholdning
26 02 Odense, Fønix-biograf Børneflok masede mod indgangsdøren, ruden knustes og en dreng blev forskåret, Ode
18 04 Odense, Thorsgade 73 Ældre kvinde faldet ned ad trappen, omkom # Ode
19 04 Odense, Næsby Fuh, cyklist væltet, Ode
19 04 Odense, N ørregade Sygdom på gaden, Ode
23 04 Odense Dreng faldet og slået hovedet, Ode
23 04 Odense, Hjallelse Arb, slagter fik hånden i en maskine, Ode
23 04 Odense Lille pige faldet ned ad trappe, Ode
28 05 Odense Fuh, 6-årig pige legede på gaden, kørt ned af bil, Ode
29 05 Odense, Thorsgade Arb, finger i fræsemaskine, Ode
29 05 Odense Faldt ned ad trappe, Ode
29 05 Odense, Rugårdsvej Fuh, 14-årig dreng styrtet med cyklen, Ode
14 06 Odense, Tværgade Fuh, cyklist væltet, Ode
14 06 Odense Fuh, Middelfart Landevej, ægtepar faldt af cyklerne, Ode
18 06 Odense, Klaregade Fuh, cyklist væltet, Ode
18 06 Odense, Lundsvej 39 Stol brød sammen under kvinde, Ode
24 06 Ejbygård Kvie faldet i Odense Å
03 07 Gestelevlunde Arb, hånd i fræsemaskine, Kvæ
05 07 Sandholdt Hest med vogn faldt i tørvegrav, Hår
05 07 Brobyværk Ild i baneskråning, ZR assisterede Falck Glamsbjerg Hår
08 08 Odense, Hunderuplund Fuh, cyklist væltet, Ode
29 09 Bårdesø Fuh, tærskeværk væltet på tværs af vejen
15 10 Fyn ZR påbegynder udlevering af gasmasker til husvagter
08 12 Vierne Arb, skovarbejder fik et træ over sig, Ode
22 12 Odense, Hunderup Fuh, løbskkørsel, kusken faldt af vognen, Ode
18 01 1941 Kværndrup Fuh, ung pige fundet bevidstløs ved sin cykel, Kvæ
24 01 Kværndrup 2½ årig dreng ramt af flamme fra fyr, Kvæ
28 02 Marslev Flyveplads ZR Fly landede med en patient fra København
08 04 Odense, Vibevej 11 Konfirmandinde bidt voldsomt af hund, Ode
11 05 Odense, Sedenvej 4 Kvinde faldt ned fra stol ved kakkelovnspudsning, Ode
09 07 Odense, Østerbro 91 Kvinde skoldet, Ode
12 07 Dreslette Fuh, 5-årig fik ben i cykelbaghjulet, Hår
12 07 Odense Fuh, kvinde styrtet med cyklen, Ode
17 07 Odense, Vestergade96 Kvinde faldt ned ad trappe, Ode
17 07 Odense Fald fra stige, Ode
19 07 Odense 20-årig pige faldt i gryde med kogende suppe, Ode
19 07 Odense Dyrskueplads Uvan tyr knuste en storetå, Ode
19 07 Davinde Savværk Arb, hånd i sav, Ode
29 07 Egebjerggård Arb, en hånd slemt læderet i maskine
15 09 Odense, Lerchesgade 3-årig dreng styrtet ud fra 2. sal, reddede livet, Ode
19 09 Egeskov Marked 4 uafhængige uheld på markedsdagen, Kvæ
03 10 Thurø Løbskkørsel, såmaskine havarerede, Kvæ
04 10 Hårby Ung pige faldt ned fra trappestige, vinduespudsning, Hår
06 10 Helnæs Gled på vådt gulv, fik kogende vand over sig, Hår
17 10 Strandby Mark Vild kvie nedskudt af ZR Hår
18 10 Næsby, Thorlundsgade Arb, ramt i ansigtet af flydende bly, Ode
23 10 Odense Ung pige brækket det ene ben ved gymnastik, Ode
25 10 Grøndalsvej 15 (?) Kvinde faldt ned ad trappe
26 10 Odense, Hotel Ansgar Portieren forbrændt under opfyring Ode
28 10 Lørup Fuh, løbskkørsel, hestevogn væltede, 2 tilskade Kvæ
09 11 Odense Kvinde faldt død om på dansegulvet Ode
09 11 Odense, Hjallelsevej Fuh, cyklist påkørte et tabt rugbrød og væltede Ode
09 11 Odense, Schacksgade Dreng faldet ned ad trappe Ode
09 11 Odense, Nørregade 89 Murer faldet ned ad trappe Ode
12 11 Odense, Nørregade Kvinde faldt på gaden Ode
22 11 Nellemose Fuh, kvinde på cykel ramt af hund og væltede Hår
18 12 Marslev flyveplads ZR Fly med patient til København
19 12 Odense Bartholinsvænget, arm gennem rude Ode
06 01 1942 Odense, Søhus Mand dræbt af 2 kævler, der rullede sammen Ode
18 01 Odense Å Tabte tegnebog med kr 200,- ned i åen, fundet af Ode
21 01 Espe 12-årig dreng pludselig syg ude i kulden Kvæ
21 01 Kværndrup Præstegård Roekule styrtet sammen over mand, der omkom Kvæ
25 01 Odense Kvinde ramt af kogende vand fra kedel Ode
30 01 Kværndrup Cyklist døde i kulden # Kvæ
08 02 Odense, Hjallelsevej Dreng fik spade i hovedet under leg i sneen Ode
08 02 Hårby Brødkniv smuttede ind i arm Hår
10 02 Snarup Fuh, lastbil, rutebil,personbil kørte sammen Kvæ
18 02 Odense, Østre Skole Dreng fladt gennem rude under gymnastikøvelse Ode
21 02 Odense station Ild i jerbanevogn, slukket med sne,

Ode + Falck Odense + Odense Bv

22 02 Odense 4-årig pige skar sig med faderens barberkniv Ode
23 02 Søfælde Skiløber fik skadet et øje Kvæ
28 02 Odense Dreng faldt under glidetur på OB's baner Ode
06 03 Odense, Kochsgade 3 Arb, remskive knækkede og brækkede en arm Ode
06 03 Marslev flyveplads ZR Fly fra København med 3 landsretsdommere
20 03 Odense, Holmehusvej 5-årig pige faldt ud for nr. 21, brækket ben, Ode
20 04 Harndrup Fuh, barn på cykelbagsæde fik ben i baghjulet Gel
25 04 Odense Kvinde faldt ned ad trappe Buchwaldsgade 55, Ode
25 04 Odense, Rødegårdsvej Kvinde faldt ned ad trappe Ode
25 04 Odense 7-årig dreng til skade under håndboldkamp Ode
27 04 Blommenslyst Kusk faldt ned fra brændelæsset Ode
04 05 Gelsted, Lunge Fuh, 12-årig pige kørt over af et læs brænde Gel
07 05 Krarup 1 ½ års pige sparket af hest i hovedet Kvæ
09 05 Lydinge 5-årig pige faldet under leg, en arm brækket Kvæ
11 05 Odense, Albanigade 4-årig pige falder ud fra 2. sal, næsten uskadt Ode
12 05 Lunge Bjerge Fuh, cyklist ud foran lastbil Gel
12 05 Odense, Palnatokesvej Fuh, kvinde styrtet død om med cykel # Ode
15 05 Lunghøj Faldt ned fra tivoliluftgynge Gel
15 05 Gamborg Ældre kvinde faldt i stue Gel
22 05 Odense Modelfabrik Arb, træstykke sprang op i ansigt Ode
23 05 Odense, Ejbygade 12 Lille pige faldet under leg Ode
05 06 Odense Havn Arb, mand blev ramt af jernstang på halsen Ode
30 06 Odense, Ingeborgvej Lille pige faldt ned ad trappe i nr. 22 Ode
30 06 Odense 4-årig dreng faldt i tørvegrav, blev reddet Ode
01 07 Marslev Flyveplads ZR Fly afhentede patient til København
01 07 Brobyværk Fuh, hestevogn kørt i grøften Hår
06 07 Odense Fuh, cyklist ramt af fodbold og væltede med barn Ode
07 07 Kerteminde Fuh, cyklist holdt fast i kørende bil, væltede Ode
07 07 Odense Fuh, cyklist væltede, forhjulet i sporvognsskinne Ode
08 07 Hårby 5-årig dreng skoldet af varmt vand Hår
10 07 Bellinge Fuh, cyklist væltet ved drenges leg på gaden Ode
11 07 Odense, Schacksgade 5-årig dreng faldt ned ad trappe og skar sig Ode
11 07 Kværndrup Fuh, cyklist mod lastbil Kvæ
18 07 Krarup 3 personer forgiftet af pulver til en hest Kvæ
19 07 Odense Dyrskuegæst faldt syg om Ode
19 07 Odense 9-årig dreng faldt ned fra plankeværk Ode
25 07 Odense Lille dreng kom til skade med en fork Ode
31 07 Odense Bud faldt ned ad trappe Ode
01 08 Odense, Klaregade 5 Ung mand skar sin tommelfinger Ode
07 08 Kappendrup Vild tyr fanget med lasso Ode
09 08 Odense ved Zoo Fuh, ældre mand ramt af cyklist Ode
11 08 Odense, Helenevej 7-årig pige faldt i 4 m dyb udgravning, kraniebrud, Ode
23 08 Odense, Travbanevej Kvinde faldt i nr. 21 Ode
31 08 Nørre Højrup Plag sank dybt i mose Ode
04 09 Odense Mand faldet på Borgervænget Ode
11 09 Kværndrup Vænge Vild tyr måtte nedskydes Kvæ
17 09 Odense, Thorsgade 24 2-årig dreng faldt ud fra 2. sal Ode
21 09 Odense Dreng brækkede et håndled Ode
21 09 Odense, Ellevej 4 1-årig pige fik kramper Ode
23 09 Odense, Fengersvej 42 2-årig dreng slugte en 2-øre Ode
24 09 Odense Tilskadekomst under håndboldkamp Ode
29 09 Odense Fjord Eftersøgning af druknet søspejder # Ode
04 10 Odense 2½-årig dreng skar sig på en kniv Ode
04 10 Odense 3-årig dreng faldet = flænge i hovedet Ode
04 10 Odense 3-årig snublet på trappe Ode
04 10 Odense 3-årig pige faldet ned ad trappe Ode
08 10 Jordløse Arb, underarm læderet i hakkelsesmaskine Hår
14 10 Odense Fuh, cyklist mod lysmast Ode
12 11 Odense, Allégade 58 Arb, snedker kvæstet en hånd Ode
14 11 Odense Arb, fik armen i en rullemaskine Ode
17 11 Odense, Snapindvej 2-årig dreng fik finger i vridemaskine Ode
19 11 Odense, Thorsgade 7 3-årig dreng fik kogende vand på det ene ben Ode
19 11 Odense, Vestergade Fuh, cyklist væltet Ode
21 11 Lunge Kvinde overfaldet af vædder Gel
30 11 Odense Arb, bagerlærling skåret sig i finger Ode
30 11 Odense Faldt i det glatte føre Ode
30 11 Odense Kvinde snublede under dans = lårben brækket Ode
04 12 Havndrup Kvinde faldt på trappestenen Ode
07 12 Odense, Kildemosevej Mand faldt om undervejs til arbejde, omkom # Ode
10 12 Odense Fuh, cyklister stødte sammen Ode
11 12 Odense, Vesterbro 90 Arb, fik et par fingre i stansemaskine Ode
15 12 Odense, Albani Torv Kvinde faldt på Torvet Ode
17 12 Hellemoseskov Arb, slået omkuld af træ Kvæ
18 12 Otterup Mand sparket af hest over skinnebenet Ode
24 12 Odense, Vandværksvej Skomager fundet død i sin forretning i nr. 2 # Ode
01 01 1943 Løgismoseskov Arb, faldt ned fra høloft Hår
02 01 Odense Banegård Sygdom Ode
03 01 Gelsted 3-årig dreng faldt ned ad trappe = brækket lårben Gel
04 01 Nørregade 65 Tung sne knuste ovenlysvinduer = større vandskade Ode
04 01 Fyens Forum Håndboldkamp = sportsskade Ode
11 01 Fruens Bøge Arb, kokkepige skoldet af kogende suppe Ode
13 01 Flemløse Fuh, fodgænger påkørt af cyklist Hår
15 01 Odense Ung mand gabede kæben af led Ode
16 01 Skulkenborg Fodgænger faldt Ode
16 01 Nyborgvej 21 Arb, faldt ned fra trappe Ode
17 01 Gelsted Arb, tømrer kulilteforgiftet, omkom # Gel
20 01 Mads Hansens Vej 3 12-årig dreng tilskade under skøjteløb Ode
22 01 Odense Sygdom Ode
22 01 Nørregade 68 Faldt om på gaden Ode
26 01 Flakhaven Besvimet på trappe og faldt ned Ode
26 01 Odense Faldt på gaden Ode
05 02 Gislev, Hestehavegård Dyreredning Kvæ
06 02 Gelsted Faldt på trappe Gel
07 02 Thuresensgade 9 2½ -årig dreng drak saltsyre Ode
10 02 Odense havn Sunken stenfiskerfartøj bliver nu hævet Ode
11 02 Kochsgade 35 Arb, arm kvæstet i røremaskine Ode
11 02 Nyborgvej 4-årig dreng fik kogende vand over sig Ode
11 02 Odense Fuh, ZR ambulance (på vej til ovennævnte) mod varebil
18 02 Odense, Hjallesevej Fald på gaden Ode
27 02 Odense 15-årig dreng fik arm gennem en svingdørsrude Ode
14 03 Hårby, Strandgade Fuh, løbskkørsel, 5-årig pige faldt af og kvæstedes Hår
20 03 Solskinsvej 15 2 drenge i slagsmål = dyb flænge i panden Ode
21 03 Odense Arb, vaskeriejer forgiftet 2 gange på samme dag Ode
21 03 Odense, havnepladsen Arb, portør faldt ned fra lokomotiv under rangering Ode
25 03 Hårby, Skovkrogen Arb, sparket af hest Hår
25 03 Odense, Allégade Fuh, cyklist væltet Ode
07 04 Damhusvej 71 Arb, pådrog sig "svejse-øjne" Ode
09 04 Bragesvej 19 4-årig pige faldt på trappe Ode
09 04 Villestofte Fuh, løbskkørsel, 7-årig dreng kvæstet Ode
12 04 Albani Torv Mand faldet om, sygdom Ode
15 04 Bolbro Skole Gymnastiktime = elev forstuvede en fod Ode
17 04 Hjallese 2-årig dreng puttede en bønne op i næsen Ode
21 04 Abigaelsvej 22 2-årig pige faldt ned ad kældertrappe Ode
22 04 Pantheonsgade 8 7-årig dreng skoldet af kogende vand Ode
25 04 Regnar Lodbrogsvej 19 4-årig dreng fik en finger i klemme i altandør Ode
27 04 Pjentedamsgade Husspektakler, 1 kvinde slået kraftigt Ode
30 04 Absalonsgade 21 4-årig dreng faldet på trappe Ode
03 05 Irisvej 4 8-årig dreng ramt af sten i hovedet under leg Ode
03 05 Bolbrovej 1 8-årig dreng brækkede et ben under leg Ode
04 05 Blommeslyst 12-årig dreng skambidt af hund Ode
05 05 Ejlskovsgade Dreng fik kalk i øjnene under leg Ode
09 05 Ansgarsgade Fuh, 2 kvinder påkørt af lastbil Ode
11 05 Vøjstrup Arb, vild tyr nedskudt efter at have kvæstet 1 person Hår
13 05 Haugstedgade Kvinde faldt og skar sig på mælkeflaske Ode
15 05 Håstrup Fuh, cyklist faldt død om # Hår
24 05 Krarup Arb, blev ramt af vognstang i hovedet Kvæ
26 05 Bolbro Skole Håndboldkamp = en brækket finger Ode
26 05 Nørregade 51 Fuh, cyklist væltet Ode
29 05 Lundhøj Arb, el-montør styrtede ned Gel
30 05 Thorsgade 24 Kvinde faldt på fortovet Ode
31 05 Middelfart Landevej Fuh ved 30 km/stenen, bil mod vejtræ Ode
04 06 Fåborgvej 68 Fuh, cyklist væltet Ode
04 06 Odense havn Fuh, 11-årig dreng cyklede ud i havnen Ode
06 06 Sortebrødre Slagsmål men de implicerede var løbet væk Ode
07 06 Ejlskovsgade 11 11-årig dreng skar sin ene fod Ode
09 06 Glentevej 17 Kvinde faldt på trappe Ode
10 06 Nørregade Fuh, kvinde påkørt af cykelbud Ode
10 06 Unsgaardsgade 8 10-årig dreng faldt ned fra lygtepæl Ode
10 06 Odense Fritidsklub Sygdom Ode
10 06 Kochsgade 5 Arb, hånd i fræsemaskine Ode
15 06 Schacksgade 9 Lille pige faldet under leg = flænge i panden Ode
15 06 Skippervænget 2 Lille dreng fik en sten i hovedet Ode
17 06 Vesterbro 131 Mand faldet på trappe Ode
17 06 Dronningensgade 13 Brødkrumme sad fast i halsen Ode
18 06 Sadolinsgade 149 Kvinde faldt på trappe Ode
18 06 Fengersvej 41 5-årig dreng faldt Ode

27 06 Lahnsgade Fuh, cyklist påkørt af bil Ode
29 06 Skibhuskroen 2 eksplosioner = falsk alarm Ode
30 06 Nyborg Landevej Arb, faldt ned fra hølæs på lastbil Ode
04 07 Vestergade 6 Arb, bybud faldt på trappe Ode
04 07 Tarupvej Arb, fik stemmejern ind i armen Ode
06 07 ZR Odense 6 husvilde fik natlogi, sov på bårer i beskyttelsesrum Ode
07 07 Stige Kastet af hesten = brud på rygsøjlen Ode
09 07 Højrup Arb, fik ben i klemme under tørvearbejde Kvæ
09 07 Holmehusvej 44 7-årig pige faldt på trappe Ode
11 07 Sønder Boulevard Fuh, 3-årig pige fik et ben i cykelforhjul Ode
17 07 Marslev 5-årig dreng væltede en spilleautomat over foden Ode
17 07 Måre 10-årig pige faldt ned fra høloft Kvæ
17 07 Odense Dyrskueplads 5-årig pige sparket af føl i ansigtet Ode
18 07 Ålykkeallé 26 4-årig pige faldt ned ad kældertrappe Ode
18 07 Odense Dyrskueplads Sygdom Ode
18 07 Ved Vestergade 48 Fuh, cyklist væltet med 2-årig søn Ode
19 07 Odense Dyrskueplads Kvinde faldt på pladsen Ode
22 07 Birkevej 15 Lille pige faldt på trappe Ode
22 07 Odense Fuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet Ode
28 07 Klintebjerg havn Brækkede knæskallen ombord på skib Ode
04 08 Kingosgade 14 Kvinde faldt på trappe Ode
04 08 Vesterbro 121 5-årig dreng faldt på trappe Ode
05 08 Nyborgvej 112 Arb, fik hjul hen over den ene fod Ode
06 08 Skibhusvej 110 Fuh, gående kvinde påkørt af cyklist Ode
11 08 Hasmark 2-årig dreng fik kramper Ode
11 08 Gundersø Fuh, faldt ned fra kornlæs Ode
14 08 Jens Benzons Gade 54 4-årig pige faldt på trappe Ode
18 08 Plumsgade 6 Ældre kvinde faldt på trappe Ode
25 08 Christiansgade 117 Arb, fik syre i øjet og en jernstang over foden Ode
28 08 Odense, glasværk Arb, faldt ned fra vogn Ode
28 08 Øster Stationsvej 4 Arb, bagersvend fik glødende aske over benet Ode
28 08 Sydfynskes banegård Sygdom Ode
28 08 Dronningensgade 5-årig dreng faldt i noget pigtråd Ode
31 08 Gelsted 83-årig kvinde faldt i vaskehuset # Gel
01 09 Tolderlundsvej 4 Ældre mand faldt på gaden, sygdom Ode
04 09 Stige 3-årig dreng faldt ned fra vogn under leg Ode
08 09 Thurøgade Dreng faldt under leg Ode
11 09 Odense, Vesterbro 34 9 måneders dreng fik skoldende vand ned over sig Ode
11 09 Grønløkkevej Beruser faldt på vejen Ode
11 09 Odense, Vesterbro 90 Arb, fik et par fingre læderet i stansemaskine Ode
12 09 Hunnerupvej Kvinde faldt på gaden Ode
17 09 Sverigesgade 13 Arb, blikkenslagerlærling faldet Ode
26 09 Tolderlundsvej 91 Kvinde skar sig under brødskæring Ode
27 09 Fåborgvej 100 Dreng faldet under leg Ode
27 09 Vestre Stationsvej 30 Ung mand faldt i hjemmet Ode
27 09 Thurøgade 24 3-årig dreng faldt på stentrappe Ode
28 09 Volderslev 15-årig nedtrykt pige bragt tilbage til hjemmet Ode
29 09 Hjerup Fuh, traktor med tærskeværk kørte i grøften Gel
29 09 Ravnebjerg Teglværk Arb, fik ben i klemme i tipvogn Ode
29 09 Skibhusvej ved nr. 377 Fuh, 2 cyklister kørte sammen Ode
01 10 Ærøgade 1 Kvinde ramte en finger med en økse Ode
01 10 Abigaelsvej - Toldbodg. Fuh, 5-årig dreng påkørt af bil Ode
05 10 Odense Lille pige faldt på fortovet Ode
06 10 Rugårdsvej 171 Arb, skar sig på stemmejern Ode
06 10 Dronningensgade 91-årig mand faldt på fortovet Ode
08 10 Store Glasvej Fuh, løbskkørsel, hesten døde, 1 person kvæstet Ode
10 10 Dronningensgade 60 Sygdom der afstedkom døden # Ode
11 10 Nakkebølle Sanatorium Patientoverførsel i ambulance til Lyngby Hospital Ode
14 10 Møbelfabrikken Frej Arbejder forbrændt under ildløs, Egebæksvej 2 A Ode
14 10 Holme, Holmesminde 77-årig kvinde fundet død i sengen, sygdom # Gel
16 10 Pogestræde 16 2-årig pige drak blegevand Ode
18 10 Hannerupgårdsvej 35 7-årig pige faldt ud af seng = hjernerystelse Ode
21 10 Albanigade 15, renseri 27-årig forgiftet Ode
23 10 Regner Lodbrogsvej 3 1-årig pige fik brødkrumme galt i halsen Ode
23 10 "Ambassadeur" Arb, tjener gled med bakke på dansegulvet Ode
25 10 Hårby - Faldsled Fuh, 2 cyklister kørte sammen Hår
25 10 Overstræde Kvinde fik fiskeben galt i halsen Ode
25 10 Tarup, Bygmarksvej 7 Pige forstuvede en fod Ode
25 10 Tietgens Allé 25 Købmand faldt på kældertrappen Ode
25 10 Dronningensgade 56 73-årig kvinde fundet død i hjemmet, sygdom Ode
27 10 Åsum, Øbrogården Arb, blev ramt af greb i armen Ode
30 10 Thuresensgade 33 C 7-årig pige ramt af sten i hovedet under leg Ode
30 10 Krudthusgade 12 1½ -årig pige faldt Ode
30 10 Blommenslyst Fuh på hovedvej 1, flyttevogn kørte i grøften Ode
30 10 Thurøgade 10 5-årig dreng fik altankasse i hovedet Ode
31 10 Sct. Hansgade 31 Arb, kvinde skar sig i fingeren Ode
01 11 Falen 37 Kvinde faldt i sin lejlighed Ode
01 11 Kochsgade 10 Mand faldt på trappe Ode
01 11 Vindegade 120 Arb, fik hånd i maskine på snedkerværksted Ode
03 11 Oluf Bagersgade Fuh, cyklist væltet Ode
08 11 Odense lystbådehavn 14-årig dreng fik en hånd i klemme Ode
08 11 Odense 2 mænd i slagsmål bragt til sygehuset Ode
08 11 Sct. Gertrudsstræde Sygdom efter vaccination Ode
08 11 Restaurant Bristol Mand faldt på trappe Ode
10 11 Volderslev Fuh, kvie rendte ind i kørende lastbil Ode
10 11 Jellingevej 6 Dreng ramt af kosteskaft fra 2. sals højde Ode
10 11 Vesterbro Kattekilling bjærget ned fra 3. sals højde Ode
10 11 Schacksgade 16 Kvinde faldet og skåret sig på rude Ode
15 11 Bangs Boder 13 2-årigt barn faldt på trappe Ode
17 11 Godthåbsgade 25 C 5-årig dreng faldt og skar sig på en mælkeflaske Ode
18 11 Enghavevej 30A Arb, skar sig i hånden Ode
18 11 Store Glasvej 41 Pige faldt på trappe Ode
18 11 Hjallesegade 27 Sygdom Ode
20 11 Jens Benzonsgade 26 4-årig dreng fik hånd klemt fast i dørsprække Ode
20 11 St.Gråbrødrestræde 10 4-årig dreng forbrændt af sprit under leg med ild Ode
21 11 Demantsvej 8-årig dreng ramt af kæp i ansigtet under leg Ode
22 11 Dronningensgade 9 Forbrændt af stikflamme fra fyret Ode
23 11 Mosegårdsvej 23 14-årig pige tilskadekommen under leg Ode
23 11 Monbergsvej 13 Dreng skambidt af hund Ode
24 11 Albani Torv Kvinde faldet Ode
25 11 Vindegade 104 2 ½-årig dreng trådt over foden af hest Ode
25 11 Sct. Jørgensgade 33 Lille pige skoldet af kogende vand Ode
27 11 Kongensgade Fuh, 11-årigt cykelbud påkørte sporvogn Ode
28 11 Vestergade, "Prior" Arb, finger i pålægsmaskine Ode
29 11 Andebølle Storskov Fuh, hestevogn gled i mose, hesten reddet op Gel
29 11 Hovedvej 1 nær Ejby Fuh, bil mod punkteret lastbil Gel + Falck Ejby
29 11 Baumgartensvej 11 Lille darng fik en finger i klemme i haveslange Ode
30 11 Billesgade 19 Arb, skar sig på en brødmaskine Ode
01 12 Kongensgade Spædbarn nær kvalt i barnevogn Ode
01 12 Rugårdsvej Lille barn nær kvalt Ode
02 12 Overstræde Kvinde faldt over kantsten Ode
02 12 Ejlskovsgade 11 3 børn fundet bevidstløse, havde spist rottegift Ode
02 12 Kongensgade Fuh, hestevognshjul fast i sporvognsskinner Ode
03 12 Lunge Faldt på trappe = en ringfingeren revet af Gel
05 12 Skibhusvej 118 Brændehugning = øksen ramte en finger Ode
05 12 Skibhusvej 181 Fin fiskeben galt i halsen Ode
05 12 Sdr. Boulevard (?) Styrtede med hesten i ridehuset Ode
06 12 Faurskov Mølle Arb, blev sparket af hest i ansigtet Gel
07 12 Færøgade 7 1 ½ -årig dreng faldt ned fra stol Ode
07 12 Ridehusgade Sygdom Ode
08 12 Overstræde 14 Ung pige fundet røgforgiftet på værelse Ode
10 12 Middelfartvej 73 1½ -års pige skoldet af kogende vand Ode
10 12 Oluf Bagersgade 39 11-årig dreng i klemme mellem bil og husmur Ode
10 12 Sdr, Boulevard (?) Sygdom Ode
13 12 Odense Arb, fik et bor gennem en finger Ode
15 12 Østerled 12 Arb, kulilteforgiftet af gengasvogn Ode
16 12 Grønlandsgade Fuh, cyklist væltet i tæt tåge Ode
16 12 Hunderupvej 67 Fuh, cyklist væltet Ode
16 12 Jens Benzonsgade 3 78-årig kvinde faldt på fortovet Ode
16 12 Nedergade 50-årig kvinde faldt på fortovet Ode
17 12 Odense Teater 76-årig kvinde faldt på trappe Ode
22 12 Vindegade, bageri 67-årig mand faldt død om på arbejdspladsen # Ode
24 12 Døckerslundsvej 4B 4-årig pige faldt i kælderen Ode
24 12 Nørregade Fuh, cyklist væltede i sporvognsskinne Ode
27 12 Odense havn Mand faldt over hund Ode
02 01 1944Rosenørnsvej 6Ældre mand faldt på trappe, Ode
03 01GelstedIldløs i kælder, Gel
06 01Carl Lundsvej 39Kvinde skar sig i en hånd, Ode
06 01Drewsensvej 18Legede med gaskomfur = dreng forbrændt, Ode
08 01Jens Benzonsgade 25Arb, blev ramt af metalstykke i hovedet, Ode
10 01Hårby, MosegårdSøgning i mergelgrav efter røvet postsæk, Hår
14 01Brockmanns HotelArb, fyret slog ud = 1 person forbrændt, Ode
16 01Allégade 58, ketsjerfabrikArb, fik en hånd i fræsemaskine, Ode
18 01Guldbergsvej 171-årig dreng faldt, Ode
18 01Gelsted - Middelfart sygehusFødte en pige i ambulancen, Gel
18 01Vissenbjerg, DamsboDyreredning, Gel
19 01Bolbro, Bragesvej 8Sygdom, mand faldt om, # , Ode
19 01Gelsted, Taarup2 ½ -årig dreng faldt på trappe, Gel
22 01Gyldenløvesgade 14Ung kvinde faldt på kældertrappe, Ode
23 01Bøgevej 4 4-årig pige faldet, Ode
24 01MiddelfartvejFuh, cyklist væltet, Ode
27 01Danmarksgade 11Kvinde faldt på trappe, Ode
29 01Lunghøj, moseområdeJolle sank med 3 drenge, Gel
30 01LøgismoseArb, fik fingre i en kværn, Hår
04 02Egeskov - KværndrupFuh, 14-årig dreng faldt af hestevogn, Kvæ
04 02Gelsted MøllegårdArb, faldt 6 m ned, Gel
06 02BeldringeArb, mand fik bjælke i hovedet, Ode
10 02Ved Kværndrup (?)Fuh, 12-årig dreng væltede ind i hestevogn, Kvæ
11 02Ole Wormsgade 104-årig pige huggede sig med økse i en tå, Ode
12 02Ærøgade 35-årig dreng fik økse i hovedet under leg, Ode
13 02Sct. Hans SkoleKvinde blev syg, Ode
14 02Marienlystvej 16Kvinde skar sig i håndleddet, Ode
14 02OdenseSlagsmål = mand på sygehuset, Ode
15 02Vagtelvej, Astrup IsoplagArb, chauffør kulilteforgiftet, Ode
15 02Damhusvej6-årig dreng klemte en finger i vindue, Ode
18 02AllesøArb, fik en donkraft over det ene ben, Ode
26 02Overgade 46, møbellagerMand styrtede ned fra 3. sals højde, Ode
26 02Nørregade, konditoriArb, forbrændt af lue fra fyret, Ode
26 02SøhusArb, huggede sig i foden med økse, Ode
27 02Hårby, LangedilgårdArb, faldt ned fra kornloft, Hår
28 02HelsingborggadeMand skambidt af hund, Ode
02 03Gelsted, KielshøjFuh, kvinde væltet med cyklen, Gel
12 03Blommenslyst, KrogshøjgårdArb, fik hånden i rundsav, Ode
15 03Dronningensgade 631-årig pige fik strygejern ned over foden, Ode
15 03Dronningensgade 33Kvinde faldt om i frisørsalon, sygdom, Ode
16 03Gelsted, Lunghøj82-årig mand faldt på trappen, Gel
16 03Georgsgade 744-årig dreng fik flaske i hovedet under leg, Ode
18 03Agernæs, EgebjerggårdArb, vogn væltede ned over smeden, Ode
21 03IndslevFuh, kvinde væltede med cyklen, Gel
23 03HøjbyFuh, løbskkørsel, hestevogn mod bil, Ode
24 03 Store GlasvejFuh, cyklist påkørte lastbilchauffør, Ode
28 03TommerupArb, fik hånd i remskive, Ode
30 03Sct. Jørgensgade 35Arb, slagter skar sig i hånden, Ode
30 03Malmøgade 43-årig dreng vredet en arm af led, Ode
30 03Vesterbro 63, snedkeriArb, fik træklods i ansigtet, Ode
08 04Glamsbjerg7-årig dreng faldt og brækkede armen, Ode
09 04Påskestræde 73-årig dreng faldt på trappe, Ode
11 04Lunge Bjerge100 m2 lyng og buske brændt, Gel
12 04Vesterbro 8571-årig kvinde faldt i hjemmet, Ode
12 04Store Glasvej2 berusere i slagsmål med knuste flasker, Ode
12 04Hårby1-årig pige fik lidt kogende vand ned over sig, Hår
14 04OdenseSkar sig på en brødkniv, Ode
15 04BeldringeArb, fik klemt en hånd i tipvogn, Ode
17 04Boldklubben MarienlystFodboldkamp = målmand kom tilskade, Ode
23 04Tarup, ØstrupvejKvinde snublede i hundesnoren, Ode
24 04Hødersvej 4Lille dreng faldet, Ode
26 04Søfælde, BebegårdRytter kom i klemme ved telefonpæl, Kvæ
29 04Rødegårdsvej 98 DDreng faldt på trappe, Ode
30 04Østergade 229-årig dreng forbrændt af karbid, Ode
30 04Tolderlundsvej 769-årig dreng faldt på kældertrappe, Ode
02 05Thurøgade 8Slugte sit gebis og nær kvalt, Ode
03 05Ved Odensefik hånd i klemme under jernrør, Ode
04 05Odense-egnenStorm = mange assistancer til stormskader, Ode
05 05Morud, Rue SøgårdDyreredning, Ode
08 05Ved GelstedFuh, mandlig cyklist faldt sammen, # , Gel
10 05NørrevængetKvinde faldt syg om, Ode
13 05Store GlasvejKvinde overfaldet af rasende kat, Ode
13 05Thuresensgade 14 AKvinde forskåret ved vinduespudsning, Ode
13 05DronningensgadeMand faldet på trappe, Ode
13 05ÅlykkehavenDreng faldt på gaden, Ode
16 05Unsgaardsgade1-årig dreng faldet, Ode
21 05Nansensgade 2012-årig dreng skar sig i hånden, Ode
21 05Jomsborgvej 42Lille pige fik læderet fingre i hakkemaskine, Ode
24 05AstrupvejArb, hånd beskadiget i båndsav, Ode
25 05NørrebroFuh, cyklist væltet, Ode
25 05Næsby, Skolevej 2Arb, kvinde læderede finger i stansemaskine, Ode
30 05Kværndrup, KobberbækgårdVild kvie nedskudt, Kvæ
02 06Hans Rasmussensvej 211-årig dreng skambidt af hun i ansigtet, Ode
02 06Ålykkemarken3-årig pige bidt af hund ved uheld, Ode
09 06Vesterbro3-årig dreng sad fast med et ben i et hul, Ode
09 06Hunderupvænget5-årig pige faldt ned fra træ, Ode
09 06BuchwaldsgadeLille dreng faldt ned fra stol, Ode
12 06GelstedBeruser kørt til detentionen i Middelfart, Gel
20 06JersoreDyreredning, Ode
23 06Fruens Bøge, Jernbaneallé5-årig dreng faldt med et fad og forskar sig, Ode
26 06Hårby2½-årig pige skambidt af hund, Hår
28 06Hunderupvej - NonnebakkenFuh, 2 cyklister kørte sammen, Ode
02 07Hårby, autoværkstedArb, fik foden i klemme mellem 2 biler, Hår
04 07EngvejFuh, 8-årig dreng væltede på fars cykel, Ode
06 07Kochsgade 19Mand skambidt af hund, Ode
06 07Nørregade 47Kvinde faldt på trappe, Ode
07 07Ejlskovsgade10-årig dreng faldt, Ode
10 07KrogsbølleFuh, mand væltet med cyklen, Ode
10 07OtterupFodboldkamp = en spiller fik hjernerystelse, Ode
14 07GrønløkkevejBeruser faldt = fik dyb flænge i panden, Ode
15 07KlaregadeArb, glarmester skar sig i foden på kniv, Ode
16 07SchacksgadeFuh, 7-årig dreng faldt ned fra mælkevogn, #,, Ode
17 07HarndrupKvinde væltede over hund, Gel
18 07Dyrup, Granvej 91-årig dreng fik læderet en storetå, Ode
19 07SkibhusvejFuh, fik hånden læderet af cykeldynamo, Ode
20 07H. C. Andersens Gade 6Mand forskar sig på en rude, Ode
20 07Snapindvej 616-årig dreng væltet med løbehjul, Ode
20 07Overgade 42Arb, fik en hånd i fræsemaskine, Ode
21 07Schacksgade ved nr. 297-årig dreng fik jernrør i munden, Ode
23 07Søhus, RullekrogårdArb, faldt 3 m ned fra loft, Ode
24 07Rågelund BørnehjemFuh, kvinde væltet med cyklen, Ode
24 07KertemindeKvinde fik hedeslag, Ode
26 07Nørre SøbyFuh, tørvevogn væltede, 1 person kvæstet, Ode
26 07Schacksgade 19Mand jog arm gennem verandarude, Ode
27 07OdenseForslået mand, Ode
28 07KrarupArb, tagtjæring = 2 mand styrtet ned fra tag, Kvæ
29 07Vestre StationsvejKat reddet ned fra pæretræ, Ode
30 07VestergadeKvinde faldt, Ode
03 08Kronprinsensgade 195-årig pige faldt i 2 m dyb kloak, Ode
03 08HårbyFodboldkamp = spiller brækkede et ben, Hår
04 08Gelsted MøbelfabrikArb, mistede 3 fingre i rundsav, Gel
06 08GelstedFuh, 10-årig dreng væltet med cyklen, Gel
06 08RidehusgadeLille dreng faldet und leg, Ode
07 08HjerupArb, faldt ned fra nybygning, Gel
07 08ÅsumsvejFuh, kvindelig cyklist væltet af hund, Ode
10 08MiddelfartvejFuh, kvinde væltede med cyklen, Ode
10 08Gammel Rismarksvej 120Arb, fik en finger i selvbinderen, Ode
10 08Tommerup, FrydenlundFeriedreng faldt ned fra høloft, Ode
12 08GelstedFuh, 4-årig dreng faldt ind under lastbilhjul, Gel
13 08BeldringeArb, klemt mellem to tipvogne, Ode
15 08Favrskov, ElmegårdArb, fik en selvbindernål gennem hånden, Gel
16 08Tolderlundsvej 25Dreng slugte et søm, Ode
18 08Roesskovsvej 109Arb, fik en spand i hovedet, Ode
18 08SkallebjergArb, faldt ned fra kornlæs, Hår
19 08Jordløse, TrunderupDyreredning, Hår
20 08Albanigade 22Lille dreng fik kogende vand ned over sig, Ode
21 08HjallelsevejMand faldt død om ved busstoppested, Ode
22 08Billesgade 123-årig dreng fik hedeslag, Ode
22 08 Odense, Cirkus BelliPublikummer fik hedeslag, Ode
24 08GyngstrupArb, kornlæs væltet, 1 person kvæstet, Ode
30 08SøndersøKvinde faldt på trappe, Ode
30 08Carl Lunds Vej 24Kvinde faldt i hjemmet, Ode
30 08Gelsted, Karlstrup VæveriArb, kvinde fik læderet 3 fingre i valse, Gel
31 08DronningensgadeFuh, ældre mand påkørt af cyklist, Ode
01 09Gelsted, HønnerupgårdArb, 19-årig kvinde faldt på kældertrappen , Gel
02 09Åsumvej 77Arb, fik hånden læderet i tærskeværk, Ode
03 09Dronningensgade 6169-årig kvinde faldt på trappen, Ode
04 09Middelfartvej ved nr. 156Fuh, cyklist væltet, Ode
07 09KlingenbergFuh, kvindelig cyklist med lille barn væltet, Ode
08 09OvergadeFuh, dreng påkørt af omnibus, Ode
08 09RidehusgadeKvinde faldt ned fra loft, Ode
12 09LunghøjSkorstensild, Gel
13 09Kingstrup SmedieArb, forskar sig på nysleben kniv, Gel
14 09Teisensvej 498-årig dreng faldt ned fra æbletræ, Ode
14 09Langelandsgade 123-årig pige faldt og brækkede en arm, Ode
16 09Hans Rasmussens Vej 212½-årig dreng påkørt af cyklist, Ode
19 09DANMARKPOLITIET INTERNERET AF TYSKERNE
22 09Egeskov Marked2 x spark af heste, Kvæ
23 09Glamsbjerg, HolteMand sparket af hest, Hår
23 09Ejbygade 37Kvinde skar sin hånd, Ode
23 09Ibsensvej 192-årig dreng faldt, Ode
23 09FælledvejFuh, kvinde væltet med cykel, sygdom, Ode
26 09Astrupvej 27 D3-årig dreng faldt ned fra loftstrappe, Ode
26 09MiddelfartvejFuh, kvinde med barn væltet med cykel, Ode
26 09Odens ÅLigfund (21-årig mand fra Volderslev), Ode
28 09KlaregadeKvinde gik ind i rude, Ode
06 10NellemoseArb, faldt ned fra høloft, Hår
06 10Nyvangsvej 153-årig dreng faldt på trappe, Ode
07 10Bøgebjergvej 28Lille pige slugte en fingerring, Ode
09 10Jens Benzons Gade 37Dreng slået hul i hovedet, Ode
09 10Abigaelsvej 24Dreng slået hul i hovedet, Ode
19 10Dannebrogsgade 59Arb, lærling faldt gennem ovenlysvindue, Ode
23 10Gelsted ved togstationenFuh, lægebil påkørte ko, Gel
24 10GelstedIndbrud i Sparekassen, Gel
28 10Vindegade, AktiebagerietArb, bager forbrændt af rensevæske, Ode
02 11Lundsgårdsvej 2Fuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet, Ode
06 11Gelsted JernbanestationSkorstensild, Gel
11 11Gravene 32 smådrenge gengasforgiftet i lastbil, Ode
21 11Ridehusgade 65 CKvinde fik skoldet den ene arm, Ode
28 11Ejlskovgade 111½-årig dreng faldt ud fra 2. sal, Ode
29 11ØrslevArb, fik finger i klemme i tipvogn, Gel
29 11Nyborgvej 4615-årig dreng læderede en finger, Ode
07 12AllesøFuh, mand faldt ned fra vogn, Ode
11 12HåreArb, ko væltede mand omkuld, Gel
12 12Store Glasvej, autoværkstedArb, gengasforgiftet, Ode
15 12LumbyKvinde faldt og forskar sig på noget glas, Ode
17 12Snave SavværkArb, fik hånden i rundsav, Hår
21 12Gelsted7-årig dreng fik hånden i roerasper, Gel
21 12Dronningensgade 71Fuh, cyklist væltet, Ode
22 12Gelsted, Mejeriet FælleslykkeArb, faldt 1 m ned på gulvet, Gel
22 12EtterupFuh, lastbil kørte i grøften, Gel
23 12Vilhelminevej 15Arb, kvinde fik en finger i kødhakkemaskine, Ode
23 12Vindegade 20Arb, skoldet i ansigtet af flydende hvidmetal, Ode
24 12Vestre Stationsvej 54Mand skar sig på vinflaske, Ode
24 12Rikkesmine Allé 7Kvinde faldet i stue, Ode
26 12Dagmargade 1111-årig dreng faldt ned fra 3. sal i trappeskakt, Ode
27 12Vesterbro 85Brændekløvning = kvinde mistede en finger, Ode
27 12Gelsted1½-årig pige skoldet af kogende vand, Gel
27 12Bolbro, Gothersvej 186-årig pige stak hånden gennem rude, Ode
28 12Sønder ÅbyArb, kvinde faldt på kældertrappe, Gel
30 12Vestre Stationsvej 18 AUng mand faldt på trappe, Ode

05 01 1945Odense HavnArb, fik rustent søm gennem hånden, Ode
05 01Dronningensgade 13Arb, fik kvæstet ansigtet, Ode
08 01OdensePige faldt ned fra stol, Ode
10 01FynSnefald = mange biler i grøften, -
12 01Valdemarsgade 12Arb, fik 2 fingre i fræser, Ode
25 01Fredensgade 44Lille dreng fladt = en flænge i panden, Ode
25 01Morud, Langesø12-årig dreng faldt under skiløb, Ode
26 01EilskovsgadeArb, snedker ramt i hovedet af stemmejern, Ode
26 01SkibhusvejKvinde faldt i glat føre, Ode
26 01 Østergade 22Kvinde faldt i badeværelset, Ode
28 01Rugårdsvej 131Mand sparket af hest under snerydning, Ode
30 01Nyborgvej 901-årig dreng skoldet af kogende kaffe, Ode
01 02Grønnemose9-årig dreng tilskadekommen under skiløb, Gel
03 02Snestrup, bæverfarm40 af 50 bævere reddet fra drukning, Ode
03 02NørrevoldgadeFuh, mand væltet med cyklen, Ode
05 02Nyborgvej 5811-årig dreng bidt i ansigtet af hund, Ode
13 02Odense Fjord, GabetArb, ramt på armen af sprængt trosse, Ode
26 02Reventlowsvej 742-årig pige fik hånd i klemme i en dør, Ode
01 03Damhusvej 532-årig dreng faldt og slog hovedet, Ode
04 03Karen Brahes Vej 103-årig dreng faldt ned fra 1. sal, Ode
04 03DSB's pakhusArb, fik kasse ned over benet, Ode
05 03Reventlowsvej 43Fuh, cyklist væltet, Ode
08 03Lyøgade 12Arb, arbejdsdreng sparket af hest, Ode
08 03H. C. Andersens Gade 6Kvinde faldt på kældertrappe, Ode
14 03Asylgade 16, "Clubben"Arb, fik revet ringfingeren delvist af, Ode
14 03Vestre StationsvejMand fik et slag i ansigtet, Ode
16 03Gelsted, savværkArb, fik en finger i maskine, Gel
18 03Snapindvej 582-årig pige fik en finger i klemme i en dør, Ode
22 03Schacksgade 9 B12-årig pige jog armen gennem rude, Ode
23 03Nyborgvej 228Ældre kvinde faldt på trappe, Ode
23 03Vindegade 136Fuh, 3-årig pige ramt af lastbil, Ode
23 03Sankt JørgensgadeMand faldt på gaden, Ode
25 03BuchwaldsgadeFuh, lille dreng påkørt af hestevogn, Ode
25 03Jens Benzonsgade 4Fuh, mand faldt ned fra hestevogn, Ode
07 04Gelsted, Gelstedgård3-årig pige skambidt af hund, Gel
13 04HunderupvejFuh, cyklist væltet, Ode
13 04Rødegårdsvej 31Kvinde tilskadekommen, Ode
15 04OdenseFuh, mand faldt ned fra hestevogn, Ode
18 04HusmandsskolenOmrådet bombet, 25 dræbte og kvæstede, Ode
21 04GelstedArb, chauffør faldt ned fra lastbil, Gel
26 04Åløkkehave 60Kvinde faldt på trappe med kniv i hånen, Ode
26 04Snapindvej - MiddelfartvejFuh, kvindelig fodgænger påkørt af lastbil, Ode
26 04Vestergade ved nr. 97Bildæk eksploderede = fodgænger tilskade, Ode
01 05AsylgadeBildæk eksploderede = fodgænger tilskade, Ode
01 05Østergade 38Kvinde skoldet af kogende vand, Ode
12 05Pantheonsgade 22Kvinde gasforgiftet i damefrisørsalon, Ode
19 05Sct. Knuds GymnasiumBygningen desinficeret med klorkalk, Ode
25 05Kværndrup KroVådeskudsulykke, man dødeligt såret, Kvæ
02 06Tolderlundsvej 682-årig pige faldt ned fra 1. sal, Ode
03 06JordløseArb, kvinde bidt i ansigtet af hest , Hår
10 06Ærøgade 4Lille pige drak salmiakspiritus, Ode
16 06Akkerup4-årig pige faldt på trappe, Hår
23 06Hårby, TommerupgårdArb, løbskkørsel på mark, 1 person kvæstet, Hår
08 07Blommenslyst4 børn i bil gengasforgiftet, alle reddet, Ode
12 07Hunderupvej 86Lille pige fik kalk i øjnene, Ode
12 07HavnegadeFuh, dreng væltet med cykel, Ode
28 07KingstrupFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet, Gel
04 08Skibhusvej, metalstøberiArb, fik et knæ læderet i slibemaskine, Ode
04 08Ved Sluefter KroFuh, lastbil mod træ, chaufføren begik selvmord Ode
05 08Damhusvej 222-årig dreng drak salmiakspiritus, Ode
21 08Bogensevej Fuh, 13-årig dreng væltet med cyklen, Ode
21 08Skibhusvej 1Vandskade i Kræmmergården, Ode
27 08Thurøgade 362-årig dreng faldt på gaden, Ode
27 08Absalonsgade 201-årig pige faldt på trappe, Ode
27 08Dronningensgade 412-årig pige faldt ned fra divan, Ode
27 08Damhusvej 51Dreng faldt på stentrappe, Ode
27 08Allégade - AbsalonsgadeFuh, kvinde påkørt af bil, Ode
27 08Olaf Ryes Gade 2 ALille dreng kvæstet af legetøjssabel, Ode
15 09OdenseStor samariterøvelse, Ode
16 09Bartholinsvænget 51½ -årig pige faldt i balje med læsket kalk, Ode
16 09Langegade 44-årig dreng faldt ned fra gynge, Ode
19 09Nørregade ved tunellenÆldre kvinde faldt på fortovet, Ode
27 09HårbyArb, kloakledning skred ned over mand, Hår
28 09Anderup, SlettensvejFuh, RAF-lastbil kørte mod vejtræ, Ode
05 10Valdemarsgade 12Arb, fik en finger i rundsav, Ode
07 10Vestergade 1Kvinde faldt på gårdsplads, Ode
12 10Odense - KjellerupTransport af den kunstige lunge, Ode
20 10HønnerupArb, sparket af hest i brystet, Gel
24 10EspeLille dreng forbrændt af komfur, Kvæ
02 11AllesøFuh, 3-årig dreng påkørt af hestevogn, Ode
10 11HåreMand faldt på trappe, Gel
10 11Strandvejen 57 (?)Vand i kælderen, Gel
24 11Dalum, Fåborgvej 1276-årig dreng dræbt under tippelad, # , Ode
09 12Svendborgvej 82, værkstedArb, fik hånden i en fræser, Ode
09 12Skovmærkevej 131½ -årig dreng faldt og slog hovedet, Ode
14 12Haastrup, LergårdenStormskade, Hår
14 12AkkerupLøbsk vindmølle, Hår
20 12Dronningensgade 54Arb, fik fingre i varmerulle, Ode
24 12Lille Glasvej 9Mand og 7-årig pige gasforgiftet, Ode
27 12TanderupFuh, løbskkørsel, 2 personer kvæstet, Gel
27 12Kværndrup, Højmarken5-årig pige faldt ned fra loft, Kvæ

03 01 1946LunghøjIld i tørvekurv i forladt hus, Gel
14 01LæssøegadeIld i kapokoplag, vægter forbrændt, Ode
14 01SkovsgårdeFuh, bil i grøften, Gel
26 01VissenbjergFuh, engelsk lastbil kørte i grøften, Ode
30 01Hårby, snedkeriArb, læderede en finger i høvlemaskine, Hår
01 02Fruens BøgeArb, fik armen i tørveknusermaskine, Ode
11 02Håre, BrendeløkkeFuh, bil mod bil, Gel
20 02Lunge BjergeRude gik i stykker = mand forskar sig slemt, Gel
07 03Gelsted SavværkArb, læderede en hånd i båndsav, Gel
09 03Flemløse, HesselbjerggårdFældet træ faldt ned over laden, Hår
22 03Ved OdenseMilitærøvelse = soldat ramt af øvelsespatron, Ode
28 03NørrebroFuh, 4-årig dreng påkørt af mc, der stak af, Ode
16 04KværndrupFuh, politi-mc mod vejtræ, mc'en omkom, # , Kvæ
02 05Gelsted MarkArb, mand kvæstet af motor, Gel
10 05Vestergade 99Fuh, bil påkørte en 14-årig pige + 6-årig dreng, Ode
11 05Beldringe FlyvepladsTyske bilvrag transporteret væk, Ode
14 06HundstrupFuh, baghjul punkterede = bil mod gelænder, Kvæ
05 07BullerupArb, gartner sparket af en hest, Ode
24 07HesselagerArb, kvinde væltet af ko under malkning, Kvæ
05 08KingstrupFuh, mc forulykkede, Gel
08 08Reventlowsvej 113 mdr. gammel pige faldt 3 m ned fra vindue Ode
08 08DronningensgadeArb, fik hånden i stansemaskine, Ode
11 08VesterbroFuh, mand faldt af omnibus, Ode
14 08IndslevFuh, mc mod ko, Gel
16 08Kindstrup, EllegårdArb, faldt ned fra kornlæs, Gel
30 08Hårby, Sarup PelsberederiArb, ung kvinde kvæstet af tørretromle, Hår
05 09Krarup, SøfældeArb, mand i klemme mellem vogn og bygning, Kvæ
11 09Egeskov, NymarksgårdKvinde forbrændt af flamme fa oven, Kvæ
13 09Kværndrup ved kroenFuh, 2½-årig pige løb ud foran bil, Kvæ
17 09HårslevFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet, Ode
20 09Egeskov MarkedArb, 2 uheld med sparkende heste, Kvæ
26 09EspePrimus eksploderede = kvinde forbrændt, Kvæ
30 09Enebærodde ved GabetForulykket sportsflyvemaskine hævet, Ode
05 10Thorsgade 2-årig dreng faldt ud fra 2. sal, Ode
18 10Ved GelstedKvinde faldt af hest, Gel
18 10OdenseMand faldt på trappe, Ode
26 10SarupFuh, cyklist påkørte vejtræ, Hår
26 10BroløkkeIndfangning af vild kvie, Gel
30 10Gelsted-egnenSidste 5 dage = mange kviejagter pr. dag, Gel
11 11Villestofte, Pårup8-årig pige skambidt af hund, Ode
15 11Årup jernbanestationSygdom i toget, Gel
26 11Hårby, konservesfabrikArb, murer fik mursten i hovedet, Hår
13 12Abigaelsvej78-årig mand lå 4 døgn hjælpeløs i hjemmet, Ode
13 12LangelinieLegede med pistol = vådeskud = omkom, # , Ode
16 12KværndrupSkorstensild, + Falck, Ringe
17 12Glamsbjerg, DolebankeFuh, bil væltede rundt og i grøften, Hår
26 12Odense i juledageneMange syge bragt til/fra julefester, Ode
16 01 1947Lillebælt2 drenge, 9 og 12 år, forsvundet på isen, Hår+Falck
29 03Kværndrup-egnenTøbrud = mange oversvømmelser Kvæ
06 04Kværndrup-egnenMarts 1947 tøbrud = 80 pumpeopgaver Kvæ
12 04Gelsted JernbanestationSyg person i toget Gel
15 04Odense havnArb, fik jernstang i hovedet under losning Ode
22 04Fjællebro SkovArb, død ved stødoptagning # Kvæ
25 04KongsbjergKvinde fødte i ambulancen Gel
01 05Rødegårdsvej 982-årig pige styrtet ud fra høj stueetage Ode
03 05Hårby, KirkemarkenFuh, cyklende postbud påkørt af bil Hår
16 05SkibhusvejMand faldt på trappe Ode
22 05Nymark, Skovsgård MarkArb, gartner faldt i en mistbænk Gel
02 06Assensvej, LettebækkenFuh, mc tabte sidevognshjulet, 2 kvæstede Ode
21 06LangelinieFuh, 10-årig pige påkørt af bil Ode
07 07VinkældervejArb, mand styrtet ned fa stillads Ode
11 07Fjelsted, hovedvej 1Fuh, bil med 6 personer i dyb grøft Gel
12 07Mosegårdsvej 262-årig pige drak solarolie Ode
18 07Ubberud, SkallebølleDyreredning Ode
20 07Odense, dyrskuepladsenZR-vagten assisterede ved mange småskader Ode
25 07Stenløsevej 2053½-årig dreng skambidt af hund Ode
29 07HårbyFuh, 5-årig pige væltet med sin cykel Hår
29 07Hårby6-årig dreng faldt ned fra træ Hår
01 08GambyArb, sparket af hest Gel
14 08SkovsbogårdArb, faldt ned fra hølæs = kraniebrud Ode
22 08Gamby, LykkegårdArb, fik en arm knust i tærskeværk Gel
28 08KrarupArb, fik stålsplint i underlivet Kvæ
01 09Hårby, LøgismoseArb, faldt ned fra hestevogn Hår
04 09KværndrupFuh, 5-årig pige løb ud foran lastbil Kvæ
08 09Gelsted MoseKvinde stukket af bi Gel
18 09Egeskov MarkedMand sparket af hest Kvæ
19 09Hårby, SkovkrogenÆldre mand faldt ned fra æbletræ Hår
08 10Sønder BoulevardFuh, kvinde påkørt af bil Ode
12 10Krudthusgade 211½ -årig dreng skoldet af kogende vand Ode
20 10Ved HårbyFuh, bil mod vejtræ, 4 kvæstet Hår
14 11Grønlandsgade - ØstergadeFuh, cyklist og bil stødte sammen Ode
18 11Trunderup14-årig dreng faldt under leg Hår
26 11Hjallelse, Bjørnemosevej 371-årig dreng skoldet af kogende kaffe Ode
11 12Kværndrup, Trunderup2-årig dreng druknet i gadekær # Kvæ

02 01 1948Nyborgvej - PalnatokesvejArb, vinduespudser faldt ned fra stige, Ode
08 01Sortebrødre TorvFuh, cyklist påkørt af bil, Ode
10 01Vittinge76-årig kvinde faldt på gårdspladsen, Hår
10 01Kværndrup-egnenGlat føre = 4 mindre fuh, Kvæ
15 01Vestergade ved nr. 98Ældre mand faldt på gaden, Ode
21 01KværndrupFuh, bil væltede i grøften, Kvæ
22 01JordløseHusmandssted nedbrændt, Hår + Falck Glamsbjerg
23 01MorudFuh, lastbil kørte i grøften, Ode
23 01Dronningensgade-ThorsgadeFuh, lastbil mod bil, Ode
24 01Hårby2-årig dreng sank bevidstløs sammen, Hår
06 02Trunderup2-årig pige faldt ud fra 1. sal, Kvæ
07 02Kværndrup SavværkArb, kusk fik trækævle ned over sig, Kvæ
13 02Bjergegade 42, VulcanArb, fik hånden i høvlemaskine, Ode
16 02KværndrupKattekilling rddet ned fr højt træ, Kvæ
29 02SarupArb, sparket af hest, Hår
29 02FlemløseÆldre kvinde faldt i glat føre, Hår
04 03Ved GelstedArb, grenkapning = mand faldt ned fra træ, Gel
06 03Kværndrup, Bleget2-årig dreng skoldet af kogende vand, Kvæ
10 03Strandby, Nabben4-årig dreng fik glasskår i øjet, Hår
12 03Vestergade 49, smedieArb, fik lillefinger i maskine, Ode
18 03NyborgvejFuh, mand faldt ned fra roevogn, Ode
03 04Marienlystvej 8Arb, mand fik hånden i rundsav, Ode
04 04GyngstrupHusmur blæste omkuld, Ode
05 04Egeskov, NymarksgårdVindstød væltede et udhus, Kvæ
04 05VedelshaveVild kvie nedskudt, Kvæ
08 05Kværndrup, Falle MølleArb, mand ramt af bjælke under nedrivning, Kvæ
11 05BladstrupvejArb, dyrlæge stanget af olm tyr, Ode
20 05KrarupFuh, kvinde sprang af bil i fart, Kvæ
26 05Hårby SkoleArb, lærerinde faldt i klasseværelse, Hår
31 05SanderumMotorløb = mc mod mc, Ode
02 06Danmarksgade 363-årig pige bidt af jagthund, Ode
02 06Dalum, KaffecentralenArb, mand faldt 8 m ned fra stillads, Ode
08 06VestergadeFuh, cyklist væltet, Ode
18 06DannebrogsgadeSlagsmål, 1 person kvæstet, Ode
20 06VandværksvejFuh, mand gik ud foran bil, Ode
01 07BrydegårdFuh, 4-årig dreng faldt ned fra hestevogn, Hår
10 07Skallebjerg3-årig pige ramt af greb under øjet, Hår
10 07Beldringe20-årig mand faldt ned fra bardun, Ode
13 07OdenseArb, mand faldt ned fra stige, Ode
21 07Egeskov, Brungård2-årig drak en hel flaske medicin, Kvæ
21 07Lakkendrup MarkDyreredning, Kvæ
25 07Hårby, Nabben4-årig pige faldt ned fra vogn og blev kørt over, Hår
30 07Egeskov Avlsgård, ladenArb, kom i klemme mellem vogn og husdel, Kvæ
06 08Herrested, Måre MarkArb, mand forskåret i hakkelsesmaskine, Kvæ
22 08StrandbyLille pige faldt af hest, Hår
27 08Hønnerup, BakkegårdEftersøgning af forsvundet = sø pumpet tør, Gel
04 09LæssøegadeFuh, ZR-direktør i bil påkørte cyklist med barn, Ode
13 09Marienlystvej 8Mand faldt på trappe, Ode
13 09StrandbySkypumpe rev taget af stuehus, Hår
16 09Egeskov MarkedMand fundet bevidstløs ved nogle heste, Kvæ
16 09Egeskov MarkedMand bidt af hest i hovedet, Kvæ
16 09Egeskov MarkedMand bidt af hund i låret, Kvæ
20 09Hårby Kirkemark6-årig dreng brækkede benet under leg, Hår
20 09Espe, StavlundArb, mand fik gren i ansigtet, Kvæ
27 09Løgismose4-årig dreng kvæstede en finger med økse, Hår
16 10Brahetrolleborg SkoveneArb, mand fik ildebfindende under arbejdet, Kvæ
28 10HågerupDyreredning, Kvæ
07 11Vesterbro - St. GlasvejFuh, 83-årig mand påkørt af mc, Ode
10 11KærbyholmArb, mand faldt ned fra staldloftet, Gel
13 11EgeskovKvinde faldt på trappe, Kvæ
27 11Svendborg HavnSkibet "Doriana" sprang læk, Ode
09 12StrandbyFuh, cyklist væltet, Hår
19 12Hårby, snedkeriIld i snedkeriet, Hår + Falck Glamsbjerg
28 12AsperupFuh, kvinde gik ud foran bil, Gel
29 12Bredstedgade 270-årig mand faldt på trappe og omkom, # , Ode
30 12Morud, DybmoseFuh, tom tankbil med påhængsvogn i grøften, Ode
06 01 1949Kværndrup - RingeFuh, bil kørte i grøften, Kvæ
13 01KærumFuh, bil i grøften, Hår
18 01Nyborgvej ved nr. 50Mand sank død om, # , Ode
24 01GelstedOrne skabte panik i gaderne, Gel
30 01SarupFuh, bil mod hestvogn, Hår
07 02LunghøjFuh, 10-årig legende dreng påkørt af mc, Gel
08 02Kværndrup, VængevejFuh, cyklist mod lastbil, Kvæ
10 02Ved KværndrupFuh, lastbil væltede i grøften, Kvæ
16 02Dronningensgade 931½-årig pige faldt ud fra 2. sal, Ode
25 02Hovedvej 1 vest for OdenseHavareret lastvognstog slæbt til Odense, Ode
05 03Espe8-årig dreng savede sig i hånden, Kvæ
07 03Ved KværndrupVådeskud = mand skød sig i låret, Kvæ
09 03Brenderup RealskoleDreng brækkede næsen under leg, Gel
13 03Hårby - Assens SygehusKvinde fødte i ZR-ambulance, Hår
15 03StrandbyArb, mand blev ramt af vognstang, Hår
26 03ÅrupKvinde syg i toget, Gel
02 04HårbyArb, mand fik hånden i rundsav, Hår
03 05HårbyFuh, 69-årig cyklende kvinde væltet, Hår
17 05Gelsted jernbanestationZR fyldte vand på tørlagt lokomotiv, Gel
29 05Odense FlyvepladsKZII-maskine styrtet ned, 1 person dræbt, # , Ode
02 06JordløseKvinde faldt ned fra kørende tog, Hår
24 06GelstedFuh, bil påkørt af tog og brændte, Gel + Falck Ejby
06 07Odense-egnenSkybrud = mange vandskader, Ode
07 07Jordløse, RisbjerghusKvinde faldt = en brækket arm, Hår
07 07Odense, Munke MølleArb, mand kvæstede hånden på togvogn, Ode
07 07BirkumFuh, bil mod vejsten og telefonmast, Ode
08 07Strandby - Assens SygehusKvinde fødte i ZR-ambulance, Hår
09 07KelstrupskovFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet, Ode
14 07VoldtofteLille pige blev syg, Hår
16 07Odense PolitistationIndsat forsøgte at begå selvmord, Ode
08 08Kværndrup, Kildegård5-årig dreng faldt af hesten under ridetur, Kvæ
10 08Odense SkibssmedieArb, mand fik jernplade ned over hånden, Ode
15 08EnemærketArb, mand faldt ned fra høstvognen, Hår
27 08Hårby, LangedilgårdLoft ved at give efter under kornoplaget, Hår
29 08Dronningensgade 862-årig dreng skoldet af kogende vand, Ode
29 08Egeskov, SundsgårdLuftbøssevådeskud, 11-årig dreng ramt, Kvæ
13 09Odense, PjentedamsgadeKatastrofeøvelse hos "Triangel" , Ode
14 09Jordløse, FaaborgvejFuh, varebil knust mod toget, Hår
15 09Hårby, NabbenMand faldt og kvæstede knæet, Hår
27 09Skovsgårde2-årig dreng fik kogende vand ned over sig, Gel
08 10Odense, Gotersvej10-årig dreng ramte sig i øjet med luftbøsse, Ode
08 10Hårby, FAF.s TørrestationKatastrofeøvelse med deltagelse af ZR, Hår
08 10Hårby3-årig dreng skoldet af kogende vand, Hår
14 10Hårby SaftstationDreng fik foden i klemme i roetog under leg, Hår
21 10Enighedsvej 207-årig dreng fik saks gennem hånden, Ode
22 10KrarupArb, fik benet læderet i en roeslæde, Kvæ
28 10Kolding-egnenKviejagt med hunde Gel
28 10Odense, MarslevKviejagt med hunde, Gel
31 10Hårby - Nørre BrobyFuh, cyklist påkørt af bil, Hår
01 11Ved EgeskovFuh, cyklist væltede, Kvæ
13 11Odense, StadionvejFuh, cyklist væltede, Ode
16 11Kværndrup - SvendborgFuh, bil kørte i grøften på Hovedvej 9, Kvæ
30 11Gislev, VådmosegårdDyreredning, Kvæ
01 12Kværndrup VængeMand faldt ned fra stige, Kvæ
02 12Odense-egnenFugtigt vejr = mange biler med startproblemer, Ode
02 12Barløse, BarløsegårdVild kvie indfanget med hunde, Gel
07 12Fjelsted Skov, Hovedvej 1Fuh, bil mod vejtræ, Gel
13 12HårbyArb, mand fik hammer i hovedet, Hår
15 12Gelsted Tårup ved SkovgårdFuh, mc kørte mod træ, Gel
27 12Skibhusvej 156Fuh, mand gik ud foran lastbil, Ode
30 12JordløseFuh, 78-årig cyklende mand væltede, Hår

02 01 1950GelstedFuh, beruset mand påkørt af mc, Gel
02 01Kværndrup, MullerupvejFuh, bil mod bil, Kvæ
06 01Odense, MarienlystvejMand overfaldet af bidsk hund, Ode
06 01Allesø - Næsbyhoved-BrobyFuh, bagerbil væltet i grøften, Ode
13 01TrunderupFuh, 7-årig cyklende dreng væltede, Kvæ
15 01Hårby KirkemarkKvinde faldt på kældertrappe, Hår
17 01Svendborg BadmintonhalHåndboldkamp = en spiller kvæstet, Kvæ
18 01RommerhuseFuh, lastbil med kartofler kørte i grøften, Hår
08 02Gelsted, KielshøjLille dreng fik kogende vand over sig, Gel
13 02Assenbølle, Hovedvej 1Fuh, ZR bugseret bus skred i grøften, Ode
13 02StenstrupArb, fik benet i klemme under jernskinne, Kvæ
14 02LamdrupSprængt vandrør = vand i kælderen, Kvæ
28 02Ved KværndrupFuh, bil skred ind i træ i glat føre, Kvæ
01 03Langeskov, Hovedvej 1Fuh, bil væltede i grøften, Ode + Falck
15 03GelstedFuh, bil mod bil, Gel
17 03Kværndrup Vænge, Østergd.Kvinde faldt mod kakkelovn, Kvæ
17 03ÅrslevNedtagning af flag på 12-meter stang, Kvæ
19 03Ved KværndrupArb, 2 fingre læderet i rundsav, Kvæ
20 03Odense HavnNorsk damper indkom med 2 syge personer, Ode
31 03JordløseArb, fik træstamme ned over benet, Hår
02 04Dronningensg. - OdinsgadeFuh, cyklende kvinde med barn ramt af bil, Ode
02 04Vesterbro - VandværksvejFuh, 75-årig kvinde påkørt af bil, Ode
05 04Demantsvej 26Arb, ældre mand faldt ned fra tag, Ode
08 04Odense Fjord ved SedenIlanddrevet lig af mandsperson, # , Ode
09 04Ved KværndrupArb, mand faldt ned fra stige, Kvæ
12 04LunghøjUtæt festtelt afdækket med presenning, Gel
13 04Skibhusvej 197 B4 personer blev kulilteforgiftet, Ode
13 04Hovedvej 1 ved KorsebjergFuh, mc holdt fast i lastbil og væltede, Ode
18 04Nyborgvej ved nr. 966-årig pige faldt og skar sig på flaske, Ode
24 04Dronningensgade 224-årig pige faldt i kogende vand, Ode
11 05Svendborg, MølmarksvejBulldozer sank ned i blød jord, Kvæ
26 05OdenseFodboldkamp = spiller kvæstede hovedet, Ode
09 06Gremmeløkke, Hovedvej 1Fuh, bil mod vejtræ, Gel + Falck Ejby
09 06FlemløseFuh, havareret traktor væltede, Hår
17 06HåreDreng faldt ned fra stige, Gel
17 06Ved ÅrupNyfødt føl druknede i mergelgrav, Gel
18 06Hårby, omrejsende tivoliArb, kvinde faldt på trappe, Hår
20 06HårbyFodboldkamp = et brækket kraveben, Hår
21 06HønnerupIld i lysmast, Gel
22 06BoltingeDyreredning, Kvæ
24 06Skåstrup, StenbækgårdDyreredning, Gel
28 06Hårby, PilegårdArb, 17-årig dreng faldt ned fra hølæs, Hår
01 07HårbyFodboldkamp = et brækket skulderblad, Hår
01 07ØksendrupBrønd pumpet tør, Kvæ
09 07Lahnsvej - HjallesevejFuh, bil mod bil, 4 personer kvæstet, Ode
13 07Fengers KonservesfabrikArb, kvinde skoldet af sukkerlage, Hår
13 07Risingsvej 25Arb, tømrer faldt ned fra stillads, Ode
14 07KværndrupFuh, 10-årig cyklende pige væltede, Kvæ
18 07Skalbjerg, PejrupgårdDyreredning, Ode
20 07Jordløse5-årig dreng fik gren i øjet, Hår
24 07Ved GelstedArb, dreng forskar sig på glasskår på mark, Gel
25 07TellerupArb, mand mistede en finger i brønd, Gel
25 07Gelsted MejeriArb, mand faldt og kvæstede håndleddet, Gel
27 07Nellemose9-årig forskar foden under badning, Hår
27 07Krarup4-årig pige faldt ned fra loft, Kvæ
31 07KrarupMand bidt af hugorm på marken, Kvæ
02 08LungeArb, mand snittede sig med kniv, Gel
03 08Båring SkovMand forbrændt af spritapparat, Gel
04 08GelstedMand faldt om på gaden, sygdom, Gel
07 08Skovkrogen5-årig dreng brækkede et ben under leg, Hår
07 08Gelsted Tårup5-årig dreng faldt ned fra bord, Gel
11 08Gelsted, KielsboFuh, mand faldt ned fra kornlæs, Gel
11 08Kværndrup BiografArb, 2 mand faldt 3 m ned fra stillads, Kvæ
12 08Missionshotellet AnsgarArb, ung pige fik hånden i varmerulle, Ode
13 08Ved EgeskovFuh, 10-årig cyklende pige væltede, Kvæ
18 08Gelsted UngdomshjemLadeloft sank sammen over tærskeværk, Gel
20 08HunderupvejFuh, cyklende pige påkørte sporvogn, Ode
21 08Føns, BroendegårdArb, traktor væltede i grøft på marken, Gel
21 08Østerbæksvej 94-årig dreng forskar sig på rude, Ode
21 08Odense, StadionvejFuh, 14-årig cyklende pige væltede, Ode
22 08MiddelfartvejFuh, cyklist mod cyklist, Ode
23 08VillumstrupArb, mand faldt og brækkede anklen, Kvæ
24 08BederslevArb, løbskkørsel på mark, 1 person kvæstet, Ode
27 08AkkerupArb, tømrer faldt 10 m ned fra nybygning, Hår
28 08Salbrovad, saftstationArb, mand i klemme mellem bil og husmur, Gel
30 08Ved HårbyKvinde faldt i sin have = et brækket ben, Hår
01 09Røjle, RøjleskovFuh, lastbil skred i grøften, Gel
04 09Odense Fjord ved VigelsøMand ramt af vådeskud under havjagt, Ode
04 09Gamby8-årig dreng faldt ned fra træ, Gel
05 09Kværndrup PræstegårdPresenninger lagt over ladebygning, Kvæ
08 09OdenseArb, vinduespudser faldt ned fra stige, Ode
09 09Kværndrup-egnenMegen nedbør = mange forgiftede brønde, Kvæ
09 09EjbyKvinde fødte i ZR-ambulance, Gel
11 09Hovedvej 1 ved SkallebølleFuh, mc mod bil, Ode
16 09Ved EgeskovArb, mand styrtede ned fra loft, Kvæ
21 09RefsvindingeArb, mand faldt ned fra loft, Kvæ
21 09Egeskov MarkedMange biler sad fast i opblødt grønsvær, Kvæ
21 09Egeskov MarkedMand med kramper, Kvæ
21 09Kværndrup jernbanestationMand faldt over trillebør, Kvæ
21 09Kværndrup jernbanestationMand med kramper, Kvæ
21 09KværndrupFuh, cyklist mod cyklist, Kvæ
21 09KrarupFuh, mc mod bil, Kvæ
24 09Guldbergsvej 204-årig dreng fik spand i hovedet under leg, Ode
25 09Ørbæk, LindeskovgårdKvinde faldt på trappe, Kvæ
25 09Ejby Mose6-årig dreng sparket af hest i hovedet, Gel
29 09Hårby, LindegårdArb, mand faldt ned fra stige, Hår
01 10Dronningensgade25-årig kvinde fundet død i sengen, # , Ode
04 10Rørup KirkeStort træ beskåret, Gel
06 10Ellerup6 T mejetærsker kørt fast i blød jord, Kvæ
07 10GelstedFuh, cyklist væltede, Gel
17 10Trunderup Dong79-årig kvinde faldt i bryggerset, Kvæ
01 11Hovedvej 9 ved KværndrupFuh, bil mod vejtræ, Kvæ
07 11Søndergade - FilosofgangenFuh, lastbil mod sporvogn, Ode
07 11Kværndrup ved mejerietFuh, cyklist væltede, Kvæ
16 11Trunderup, NørremosegårdArb, hestevogn væltede i mergelgrav, Kvæ
18 11Hårby HolmeÆldre dement kvinde fundet i mosehul, Hår
19 11Hovedvej 1 ved UbberudFuh, 5-årig pige løb ud foran bil, Ode
28 11Hårby3-årig pige fik frakkeknap i halsen, Hår
29 11Flemløse, BrunsmoseStormstød væltede skorstenspiben, Hår
01 12KværndrupArb, mand kvæstet under aflæsning, Kvæ
06 12GrønløkkevejArb, mand forbrændt af ild i karburator, Ode
09 12KingosgadeÆldre mand faldt på glat fortov, Ode
12 12Hovedvej 1, Fjelsted SkovFuh, bil mod vejtræ, Gel
12 12EjlskovÆldre mand overfaldet i sin seng, Bog
14 12SvinøTraktor kørte fast i blød jord, Gel
18 12Gelsted, Kielshøj½-år gl. pige skoldet af kogende vand, Gel
21 12AnderupSøn fandt sin 37-årige far død i tørvehus, # , Ode
23 12Hovedvej 1 øst for OdenseFuh, bil kørte ind i holdende lastbiltog, Ode
27 12KværndrupKvinde faldt på trappe, Kvæ
24-26 12Kværndrup-egnenSnefald = mange kørselsassistancer, Kvæ
31 12Otterup HotelHotelejer kvæstet af fyrværkeri, Ode
02 01 1951EmtekærLille pige faldt på trappe, Gel
04 01Ved SkydebjergFuh, bil kørte/gled ind i ladeport, Gel
06 01Hovedvej 1 ved FjelstedFuh, bil mod bil, Gel
08 01EjbyTøvejr = kælder fyldt med vand, Gel
10 01SnarupArb, kvinde forskar sig ved vinduespudsning, Kvæ
12 01Ved GelstedFuh, cyklist påkørt af bil, Gel
13 01Bogense, Kærby, ØmosegårdArb, gårdejer fik jernstang i øjet, Bog
15 01Kværndrup-egnenVand i kælder med 40 tønder kartofler, Kvæ
16 01Hovedvej 1 ved AssenbølleFuh, bil mod bil under overhaling, Gel
19 01Ved Gelsted3-årig dreng spiste tagpapsøm, Gel
23 01Sdr. Boulevard - Tietgens A.Fuh, mc mod lastbil, Ode
23 01Ved EgeskovFuh, bil kørte i grøften, Kvæ
23 01Sct. JørgensgadeKvinde faldt i glat føre, Ode
23 01NørrevængetCyklist overfaldet af 2 berusede mænd, Ode
26 01Nyborgvej ved nr. 23Fuh, cyklist væltede, Ode
27 01Ebberup, HøedArb, fik en økse i foden, Hår
28 01OdenseFuh, kvinde faldt i bybus under opbremsning, ode
29 01Strandby, gadekæretLille dreng faldt på isen på kæret, Hår
29 01EllerupTraktor frosset fast på mark, Kvæ
29 01BogenseSlagsmål under bal, 2 kvæstede, Bog
02 02Hårby, Præstevænget1½-årig dreng faldt i kogende vand, Hår
02 02GelstedFuh, lastbil påkørte hus, Gel
03 02TanderupFuh, bil mod bil, Gel
04 02Gelsted, møbelfabrikStorbrand forhindret, Gel + Falck Ejby
07 02Gelsted, HøjbjerggårdArb, fik et øksehug i knæet, Gel
10 02Rødskebølle, Hovedvej 9Fuh, bil skred ind i hønsegård, Kvæ
10 02SnarupArb, vinduespudsning = forskar sig på rude, Kvæ
12 02Ved GelstedFuh, cyklist påkørt af bil, Gel
12 02Kværndrup VængeArb, fik en iltflaske over foden, Kvæ
16 02KværndrupFuh, bil mod bil, Kvæ
16 02Ved Kværndrup, Hovedvej 9Fuh, bus kørte i grøften, Kvæ
16 02Gelsted, KirkeskolenDreng faldt på legeplads = et brækket ben, Gel
17 02Kværndrup9-årig pige fik skovl i hovedet under leg, Kvæ
23 02Gelsted FrugttørreriArb, kvæstede hånden i en slagmølle, Gel
23 02SydfynTøvejr = vand i flere kældre, Gel + Hår + Kvæ
26 02Kværndrup Vænge,EriksholmArb, sparket i hovedet af føl, Kvæ
27 02HårslevArb, mand faldt ned fra piletræ, Bog
28 02Hårby, Solvej7-årig pige faldt = en brækket arm, Hår
28 02Vesterbro - ThorsgadeFuh, mc mod bil, Ode
28 02TanderupFuh, præst væltede med knallert, Gel
03 03Ved Gelsted7-årig pige skoldet af kogende vand, Gel
04 03Snarup, TangetopArb, fik træstamme over hånden, Kvæ
04 03Espe80-årig mand faldt ved hjemmet, Kvæ
06 03Gelsted, frugttørreriArb, fik læderet hånden i maskine, Gel
09 03Hårby GæstgivergårdArb, fik knust en finger på traktorvogn, Hår
15 03Hårby, MosegårdArb, mand fik en gren i øjet, Hår
15 03Hårby - OdensePatientoverførsel til Odense, Hår
15 03MillingeFuh, mc væltede, Hår
28 03Ringe "Goe Bakke"Fuh, 2 lastbiler + ZR kranvogn i grøften, Kvæ
02 04GelstedFodboldkamp = et brækket håndled, Gel
04 04Bårdesø, møbelfabrikArb, fik hånden i rundsav, Ode
06 04Ved GelstedFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet, Gel
07 04Kværndrup, MullerupvejFuh, cyklist med 3-årig dreng påkørt af bil, Kvæ
16 04GrønnemoseFuh, snevejr = cyklist mod holdende rutebil, Gel
21 04UlbølleFuh, traktor i grøften med beruset fører, Kvæ
21 04Kværndrup-egnenFlere fastkørte traktorer, Kvæ
24 04Kværndrup jernbanestationArb, fik donkraft over den ene fod, Kvæ
27 04SkallebølleFuh, førerløs lastbil trillede ud over skrænt, Ode
28 04Gelsted, HåndkøbsudsalgRengøring = kvinde faldt ned fra stol, Gel
09 05Vester Hæsinge, PalleshaveDyreredning, Kvæ
13 05RugårdsvejArb, mand mistede 5 fingre i tandhjul, Ode
15 05Snarup13-årig pige forvred armen, Kvæ
21 05Gelsted UngdomshjemIldløs i tørvekælder, Gel
21 05Harndrup, AltonaDyreredning, Gel
22 05Nørre Broby, BøgholmHest og jumbe faldt i tørvegrav, Hår
24 05Emtekær4-årig dreng nær druknet i å, Gel
28 05Gelsted, KielshøjFuh, cyklist væltede, Gel
02 06KosterslevArb, mand sparket af hest over benet, Bog
04 06KværndrupArb, mand slæbt 35 m efter hest på mark, Kvæ
04 06Gestelev Lunde10-årig pige brækkede en arm under leg, Kvæ
08 06Lydinge MølleKvinde faldt = en kvæstet skulder, Kvæ
08 06GislevArb, mand fik træplader ned over benet, Kvæ
09 06Ved ØrbækKZ-III fotofly nødlandede, Kvæ
10 06Odense, VesterbroFuh, 74-årig kvinde påkørt og dræbt af mc, #, Ode
15 06Rødegårdsvej ved nr. 100Fuh, 12-årig dreng påkørt af cyklist, Ode
18 06Ved HårbyArb, mand væltet omkuld af ivrig ko, Hår
19 06Hårby4-årig dreng væltede med legevogn, Hår
23 06StrarupDyreredning, Kvæ
30 06Gelsted, LunghøjKvinde døde af chok, # , Gel
02 07Ud for ZR GelstedFuh, cyklist væltede, Gel
02 07Gelsted, udtørret moseMosebrand, Gel + Falck Årup
04 07Vestergade - KongensgadeFuh, cyklist kørte mod sporvogn, Ode
06 07Odense, Palads TeatretUng kvinde faldt om, sygdom, Ode
07 07GultvedArb, fik jernbjælke over hånden, Kvæ
07 07Odense, DyrskueStærk regn = udstillingsgenstande afdækket, Ode
08 07Ved ZR - OdenseFuh, cyklist påkørt af bil, Ode
12 07Snarup12-årig pige faldt ned fra halmlæs under leg, Kvæ
16 07JordløseFuh, bil skred ind i vejtræ, Hår
27 07GelstedIld i mc under kørsel, Gel
29 07Gislev, SøltFuh, 7-årig cyklende dreng påkørt af cyklist, Kvæ
31 07Astrupvej 32, møbelfabrikArb, fik hånden i rundsav, Ode
01 08Gelsted KirkeTildækning af kirketaget med presenninger, Gel
01 08Årup, Søndergårde2 vilde kvier indfanget med hunde, Gel
02 08KingstrupKvinde faldt i kostalden = et brækket ben, Gel
03 08Isgårdsvej 12Arb, kvinde ramt i nakken af maskindel, Ode
03 08HasmarkFeriedreng forskar en fod, Ode
03 08Schacksgade 414-årig dreng faldt ned fra legeredskab, Ode
08 08Hårby, cirkusArb, medhjælper sparket af hest, Hår
08 08SarupFuh, cyklist mod cyklist, Hår
09 08StrandbyKvinde faldt i køkkenet, Hår
14 08Kingstrup - GelstedFuh, mc mod bil, Gel
15 08KauslundeIndfangning af vild kvie, Gel
16 08HårbyArb, lærling fik hånd i rundsav, Hår
17 08Vissenbjerg - HylkedamTransport af 8 T stor sten, Gel + Ode
18 08Trunderup, Ny Højgård3-årig dreng påkørt af traktor ved gården, Kvæ
19 08HårbyFuh, 3-årig pige løb ud foran mc, Hår
20 08Hårslev, HårslevgårdDyreredning, Bog
21 08Nellemose9-årig dreng brækkede en arm under leg, Hår
21 08Nørreløkke2-årig pige faldt 3 m ned på cementgulv, Bog
22 08GambyFuh, 8-årig cyklende dreng væltede, Bog
23 08StrandbyArb, kvæstede hånden i blandemaskine, Hår
24 08BodebjergArb, mand sparket af hest, Hår
24 08JordløseArb, mand forskar sit ben på en le, Hår
25 08GrindløseVild kvie nedskudt, Bog
27 08GelstedFuh, knallert påkørte traktor, Gel
27 08KingstrupArb, mand fik hånden læderet i tærskeværk, Gel
31 08Ålsbo, Ålsbogård10-årig dreng faldt ned fra stige, Gel
04 09Kosterslev2 vilde kvier indfanget med schæferhund, Bog
11 09Odense, Fyens ForumArb, skiltemaler faldt 7 m ned, Ode
12 09KværndrupKvinde faldt i sit køkken = en brækket arm, Kvæ
15 09KrarupMand faldt gennem udhusloft, Kvæ
15 09Skibhusvej ved nr. 136Fuh, knallertkører væltede, Ode
19 09Nyborgvej ved OdenseFuh, knallert mod bil, Ode
19 09Egeskov MarkedZR-vagt oprettet på marked, Kvæ
20 09Egeskov MarkedKvinde overfaldet og sparket, Kvæ
24 09Odense, Lumbyvej 14Mand jog hovedet gennem rude, Ode
26 09EspeKvinde faldt på trappe, Kvæ
26 09Egense, SkovsboKæmpehvepse nedlagt med gift, Kvæ
04 10VerningeArb, mand faldt ned fra hustag, Ode
13 10Kværndrup SavværkKatastrofeøvelse med deltagelse af ZR, Kvæ
18 10Hårby, AlgadeFuh, cyklist mod hestevogn, Hår
23 10Odense, ved Bjørnemosevej6-årig dreng faldt af og blev kørt over af traktor, Ode
07 11Ved KværndrupFuh, lastbil tabte et hjul under kørsel, Kvæ
15 11KværndrupArb, fik en finger i båndsav, Kvæ
24 11KauslundeFuh, tankbil påkørte en hest, Gel
27 11Ved OdenseArb, mand fik kohorn i øjet, Ode
29 11Ved ÅrupFuh, cyklist væltede, Gel
29 11Ved GelstedArb, mand faldt ned fra roevogn, Gel
08 12Allested9-årig dreng brækkede benet under leg, Kvæ
09 12Vestergade - Ny VestergadeFuh, bil mod cyklist, Ode
10 12LumbyFuh, bil mod vejtræ, 2 kvæstede, Ode
13 12Over HollufFuh, cyklende kvinde væltede, Ode
15 12LunghøjIld i lastbilmotor ved opstart, Gel
21 12Lunghøj, frugttørreriIld i fyrrummet og dets tag, Gel + Falck Ejby
31 12Mosegårdsvej 1542-årig dreng drak sulfosæbe, Ode


05 01 1952FjellerupFuh, bil væltede rundt, Gel
08 01HårbyFuh, kvindelig cyklist væltede, Hår
08 01Kværndrup, OdensevejFuh, cyklist påkørt af lastbil ved Nyborgvej, Kvæ
15 01Nyborg - RingeTransport af havareret bil til Ringe, Kvæ
16 01Kværndrup, BlegetArb, murer faldt 4 m ned fra tag, Kvæ
18 01Eskør - TybrindFuh, bil i grøften i glat føre, Gel
22 01 Kværndrup, transformatorOverrisling af t. for at finde utæthed i denne, Kvæ
23 01Hårby, Filstruplund3-årig dreng sparket af hest i hovedet, Hår
27 01Vesterbro - Store GlasvejFuh, bil mod lastbil, Ode
30 01OdenseFuh, cyklende kvinde væltede, Ode
04 02Kværndrup, De Gamles Hjem93-årig kvinde sprang ud fra 1. sal, omkom #, Kvæ
05 02Odense, Sedenvej 486-årig kvinde faldt på gårdsplads, Ode
12 02Bogense-egnenSnestorm = stormskader og kørselsuheld, Bog
13 02EspeAfhentning af læge opgivet pga. snedriver, Kvæ
18 02Fåborg - RingePatientoverførsel til Ringe Sygehus, Kvæ
22 02Odense, Hovedvej 9Fuh, cyklist påkørt af bil, Ode
29 02SignekærKvinde skoldet af kogende vand, Hår
04 03Sønder Højrup10-årig dreng brækkede armen under leg, Kvæ
17 03TolderlundsvejHest bed et fingerstykke af 13-årig dreng, Ode
21 03Skibhusvej 184Arb, mand forgiftet på metalvarefabrik, Ode
22 03Frederiksgade 5AKat faldt ud fra vindue på 3. sal, Ode
26 03VædeZR-kranvogn kørte fast i stor snedrive, Ode
07 04Svendborg - KøbenhavnPatientoverførsel til København, Kvæ
07 04MillingeArb, mand faldt ned på harvetænder, Hår
10 04Middelfartvej 882-årig dreng skoldet af kogende vand, Ode
16 04Odense, Fredensgade 161½-årig pige druknet i vaskebalje, # , Ode
17 04KingstrupKvinde sank død om på vejen, # , Gel
20 04Kochsgade 79, 2.2-årig pige faldt ud fra 2. sal, Ode
24 04Gislev, IglemosegårdDyreredning, Kvæ
01 05Kværndrup, BøjxdenvejenFuh, 2½-årig dreng påkørt af mc, Kvæ
03 05Hedeboerne2-årig pige drak maling, Bog
06 05Nørre Åby, fabrikFabrik brandhærget, Gel + Falck fra 3 stationer
08 05Ladegård MarkArb, mand huggede sig i hånden med økse, Gel
08 05GelstedFuh, 10-årig cyklende pige væltede, Gel
12 05Middelfartvej - Rolf Krakes V.Fuh, svingende cyklist påkørt af mc, Ode
14 05Jordløse - FaldsledIld i lastbil under kørsel, Hår + Falck Glamsbjerg
14 05StåbyFuh, mc mod cyklist, Hår
19 05BellingebroFuh, 12-årig cyklende pige væltede, Ode
22 05Kværndrup, Lunds BageriMindre ildløs i bageriet, Kvæ + Falck Ringe
24 05KværndrupFodboldkamp = et kvæstet ansigt, Kvæ
26 05SandagerFuh, hest faldt gennem lastbillad under kørsel, Gel
03 06TårupVild hoppe indfanget, Kvæ
05 06KværndrupArb, fik 3 fingre læderet i afretter, Kvæ
05 06Nældemose, FrederikslystArb, sparket af hest i underlivet, Hår
09 06SkovkrogenArb, mand ramte sig selv med økse, Hår
09 06Dalum LandbrugsskoleArb, mand faldt ned fra tag, Ode
12 06GamborgDyreredning, Gel
15 06Odense Fjord, Seden StrandÅlefisker ramt af geværskud fra øvelse, Ode
17 06Ved HylkedamFuh, cyklist væltede på skovvej, Gel
17 06Sandager10-årig dreng klemt af ko i stalden, Gel
18 06Snarup, TangeDyreredning, Kvæ
22 06HjerupFuh, cyklist væltede, Gel
23 06KværndrupKvinde faldt i sin have, Kvæ
24 06Odense, Sct. Knuds ApotekProvisor overfaldet og døde, # , Ode
28 06BrændekildeFuh, 2 drenge på én cykel væltede, Ode
02 07Hovedvej 9 ved KirkebyFuh, ZR-kranvogn/Kværndrup påkørte bil, Kvæ
04 07Odense, Sdr. BoulevardFuh, påkørt gravhund måtte aflives, Ode
07 07HolmstrupFuh, cyklende dreng kørte mod træ, Ode
09 07Tietgens AlléFuh, cyklist væltede, Ode
10 07Beldringe - OdenseTransport af 250 kg tung bus-gearkasse, Ode
10 07Kværndrup-egnenTørke = vanding af jordbærarealer, Kvæ
11 07RødegårdsvejMand fik ildebefindende og døde, # , Ode
14 07Gelsted Tårup4-årig dreng faldt på trappe, Gel
14 07Krarup, Egneborg9-årig pige faldt af hesten, Kvæ
21 07Nellemose, gummifabrikArb, mand faldt syg om, Hår
24 07Egeskov3-årig dreng frygtedes druknet, fundet ok, Kvæ
24 07HjorteFuh, kvinde på knallert væltede, Gel
26 07Kværndrup SavværkArb, mand mistede en finger i maskine, Kvæ
28 07Odense, EjlskovsgadeFuh, cyklende dreng påkørt af bil, Ode
28 07Ved Beldringe FlyvepladsSportsflyver måtte nødlande, 3 kvæstet, Ode
28 07HindevadDreng faldt af hest under ridning, Bog
01 08Hårby IdrætspladsHåndboldkamp = en spiller kvæstet, Hår
01 08Ved HårbyFuh, cyklist væltet af løbsk hest og omkom, # , Hår
04 08Voldtofte - Damsbo StrandFuh, cyklist væltede, Hår
04 08EgebjergDreng faldt 5 m ned fra kirsebærtræ, Kvæ
09 08Håre4-årig dreng skød sig i hånden med luftbøsse, Gel
11 08Jordløse - HårbyFuh, bil mod bil, Hår
11 08Kværndrup Vænge5-årig dreng faldt ned fra plankeværk, Kvæ
12 08Odense, NørregadeFuh, kvinde påkørt af cyklist, Ode
14 08GrønlandsgadeArb, 200 kg tung kedel ned over lærling, Ode
14 08Kværndrup, BukgårdSelvbinder kørte i Hågerup Å, Kvæ
15 08LungeKvinde faldt på kældertrappe, Gel
16 08SedenFuh, 6-årig cyklende deng væltede, Ode
18 08Hovedvej 1 nær MiddelfartFuh, bil i grøften i tæt tåge, Gel
21 08Svendborg, BjørnemoseFuh, mejetærsker kørte i grøften, Kvæ
23 08LunghøjFuh, 9-årig cyklende pige væltede, Gel
24 08Skallebjerg ved møllenFuh, knallertkører væltede, Hår
24 08IndslevFuh, 9-årig cyklende pige påkørt af bil, Gel + Falck
26 08KolshaveDyreredning, Bog
29 08Assens, KalkbrænderivejFuh, lastbil mod ZR-Gelsted-bil, Gel
07 09PalleshaveDyreredning, Kvæ
07 09Veflinge StormarkArb, løbskkørsel på mark, 1 person kvæstet, Ode
09 09Hårby, Hårby Å2-årig pige reddet fra at drukne i åen, Hår
09 09Odens Havn - GrønløkkevejTransport af 30.000 l benzintank, Ode
13 09Gelsted-egnen3-årig dreng med børnelammelse, Gel
13 09Odense, AdelgadeMand sank død om på gaden, # , Ode
14 09Ebeltoft - GelstedPatientoverførsel til Gelsted, Gel
17 09KrarupFuh, mand gik ud foran bil, Kvæ
18 09Egeskov MarkedLille dreng ramt af radiobil, Kvæ
20 09Odense Banegård - sygehusTransport af "kunstig lunge" til sygehuset, Ode
24 09Rudkøbing HavnUdgravning pumpet fri for vand, Kvæ
25 09KlinteArb, mand i klemme ved vandtrug, Bog
30 09Brylle, St. DannesboArb, mand faldt ned fra hestevogn, Ode
04 10Kværndrup, Skibsdam6-årig dreng faldt ned fra høloft, Kvæ
10 10Hårby, TrunderupvejFuh, mc mod parkeret bil, Hår
15 10Jørgensø, PetersmindeArb, mand faldt ned fra stige, Ode
18 10BeldringeArb, fodermester bidt af orne, Ode
22 10HarritslevIld i lastbils motor og førerhus, Bog
30 10Hovedvej 1 ved IndslevFuh, svensk bil ud over skrænt, Gel
30 10Snave, EnggårdArb, dyrlæge faldt = en brækket hofte, Hår
30 10Harndrup, AltonaArb, pæreplukning = kvinde faldt ned fra træ, Gel
01 11Odense, Fyens Forum30.000 liters vandbassin utæt, Ode
03 11BalslevKvinde faldt = et brækket ben, Gel
04 11Gelsted8-årig dreng faldt ned fra staldloft, Gel
08 11KværndrupSyg ung mand døde i ambulancen, # , Kvæ
09 11Odense, KanalvejFuh, cyklist påkørt af bil, Ode
11 11Dronningensgade ved nr. 12Fuh, cyklist væltede og døde, # , Ode
12 11Udbyvej ved Boyes BankeFuh, bil ud over skrænt, Gel
18 11Håre ved RuegårdFuh, mc væltede, Gel
18 11Kværndrup - TrunderupFuh, 2 mc'er væltede, Kvæ
19 11Håre BjergeArb, mand kvæstet af skovøkse, Gel
25 11NakkeArb, mand fik fod i klemme i vogn, Gel
26 11Kværndrup, SønderløkkeDyreredning, Kvæ
27 11HesselagerDyreredning, gris faldt 10 m ned i brønd, Kvæ
28 11Skovsgårde, DigetFrygt for at 2-årig pige drak rottegift, Bog
29 11FavrskovFuh, lastbil mod lastbil, Gel
07 12HårslevFuh, bil mod vejtræ, 5 kvæstet, Bog + Falck
11 12Egeskov - OdenseKostbar kvæstet Irsk Setter, kørt til Odense, Kvæ
15 12Kværndrup, alderdomshjem75-årig kvinde faldt = et brækket lårben, Kvæ
18 12Indslev, LombrogårdKvinde faldt på gårdspladsen, Gel
20 12Hårby - JordløseFuh, cyklist påkørt af lastbil, Hår
20 12Udbyvej ved GammeldamFuh, varebil væltede, Gel
22 12Allesø - SøhusFuh, bil væltede rundt, Ode
22 12Hovedvej 1 ved TårupgårdFuh, bil mod bil, Gel
23 12SærslevFuh, bil gennem hæk og ind i have, Bog
23 12HåstrupArb, kvinde faldt i kostalden, Hår
23 12Hårby, husvildebeboelseIld i stue, 3 mindre børn forbrændt, Hår + Falck
28 12Hindevad, Diget3-årig pige fik hånden i roerasper, Bog
29 12KingstrupIld i mc ved opstart, Gel

07 01 1953Nørregade - Ø. Stationsvej8-årig pige påkørt af bybus, Ode
16 01AlbanigadeFuh, kvinde faldt ved udstigning fra bybus, Ode
21 01GelstedBeruset "landevejsridder" til sygehuset, Gel
25 01JordløseArb, mistede 3 fingre i rundsav, Hår
29 01Håre16-årig pige faldt på trappe, Gel
06 02Krarup2-årig dreng fik kogende vand over sig, Kvæ
06 02Kværndrup2 undvegne perlehøns måtte nedskydes, Kvæ
08 02Odense, Hjallesevej 89Kvinde sank død om på trappe, # , Ode
10 02Ved MullerupFuh, sneplov kørte i grøften, Kvæ
10 03Jens Benzons GadeFuh, cyklist påkørt af bil ved Vesterbro, Ode
12 03Gelsted, Brændeå SavværkArb, mand fik hånden i rundsav, Gel
17 03Ejlby LundeDyreredning, Bog
19 03TrunderupArb, mand ramt af bjælke, Kvæ
20 03NellemoseArb, hest bed et stykke af finger, Hår
21 03Verninge SydmarkFuh, 71-årig knallertkører væltede, Hår
23 03Algade 673-årig kvinde faldt på trappe, Hår
27 03Odense ZooZR assisterede ved flytning af pavillon, Ode
31 03Espe HøjlodderKvinde faldt på gårdsplads = et brækket ben, Kvæ
11 04KværndrupKvinde faldt i sin have, Kvæ
13 04Kværndrup, Hovedvej 9Fuh, cyklist påkørt af bil, Kvæ
16 04DresletteFuh, bil mod traktor, Hår
16 04StrandbyArb, mand mistede en finger med økse, Hår
01 05Slettensvej ved AldersmindeFuh, mc påkørte 7 børn, 2 kvæstet, Ode
02 05Ved Hagenskov GodsFuh, lastbil mod telefonpæl, Hår
06 05Vormark, KarlshøjArb, traktor væltede på mark, Kvæ
18 05Odense, VesterbroFuh, 6-årig dreng gik ud foran lastbil, Ode
19 05Hårby Centralskole13-årig dreng fik hjernerystelse under leg, Hår
20 05Assens-egnenVoldsom regn = mange vandskader, Hår
24 05Hårby7-årig dreng faldt ned fra træ, Hår
26 05HønnerupKvinde forslog hovedet mod radiator, Gel
26 05Gelsted ved omrejsende tivoliMand snublede og kvæstede ansigtet, Gel
26 05Odense, Nørregade 54Fuh, cyklist mod lastbil, Ode
30 05Lunge3-årig dreng faldt i kogende vand, Gel
01 06HjorteArb, mand faldt ned fra staldloft, Gel
01 06HylkedamFuh,bil kørte ned ad skrænt, Gel
01 06Odense SpeedwayMotorløb = 6-årig dreng (tilskuer) påkørt, Ode
03 06Otterup, LundeFuh, bil mod bil, Ode + Falck Otterup
10 06Assenbølle, Hovedvej 1Fuh, lastbiltog væltede i grøften, Gel + Ode
10 06Gelsted Tårup4-årig pige forskar foden i slåmaskine, Gel
11 06Nørre HøjrupDyreredning, Bog
11 06Gelsted, Søndergade 119Ung mand faldt og skød finger af hånden, Gel
17 06Svendborg - KøbenhavnTransport af 7 T trambus til København, Kvæ
23 06Ved Hårby MejeriBørn satte ild til roevogn, Hår
30 06Hårby, Akkerupvej12-årig dreng brækkede armen under leg, Hår
30 06Odense, Faaborgvej 386Fuh, cyklende dreng væltede, Hår-amb assisterede
30 06Odense ved RuggårdsvejVild stud måtte nedskydes, Ode + Falck
03 07Sønder EsterbølleDyreredning, Bog
06 07Jordløse, HolmeneGårdlænger nedbrændt, Hår + Falck Glamsbjerg
06 07GelstedLegende dreng kvæstede knæet, Gel
09 07Nørre SøbyDyreredning, Kvæ
10 07Odense DyrskuepladsArb, lille dreng fik hånden i vridemaskine, Ode
11 07Vantinge, SkelboDyreredning, Kvæ
12 07Odense DyrskuepladsKvinde blev syg - lille dreng faldt, Ode
13 07Odense DyrskuepladsPige bidt af hund - rytter faldt af hest, Ode
15 07Hårby, LinienFuh, hund væltede kørende mc, Hår
17 07FogenseDyreredning, Bog
18 07Hårby - SarupFuh, bil mod bil, Hår
18 07NabbenKvinde forskar finger på glasskår, Hår
20 07Nældemose, FrederikslystDreng faldt ned fra vogn under leg, Hår
21 07Gamby, LykkesborgPort væltede ned over 5-årig dreng, Bog
23 07Fjelsted SkovLille pige brækkede armen under leg, Gel
23 07Bogense, GyldensteensvejFuh, 5-årig dreng faldt ud af lillebil, Bog
24 07Odense, KanalvejFuh,68-årig cyklist ud foran taxa, Ode
28 07GudbjergFuh, beruset bilist endte i vandløb, Kvæ
06 08Hesbjerg SkovFastkørt bil + fastkørt ZR-kranbil, Ode
07 08Snarup - EspeFuh, lastbiltog mod telefonmast, Kvæ
10 08Hårby - JordløseFuh, mc påkørte tog i overskæring, Hår
12 08Hårby, fabrikArb, mand fik hånden i fræser, Hår
13 08Thomas Overskous VejFuh, 11-årig cyklende dreng mod cyklist, Ode
15 08VoldbySkorstensild, Gel + Bv
15 08Ved ÅrupArb, mand knuste hånden i halmpresser, Gel
17 08Odense ved det nye rådhusZR opstillede statue: Knud den Hellige, Ode
20 08Egeskov GodsArb, kusk faldt ned fra vogn, Kvæ
21 08Odense HavnArb, mand fik trillebør i hovedet, Ode
24 08Frankfri, AssensvejFuh, bil i grøften, Hår
27 08SlevstrupDyreredning, Bog
01 09Nørre BrobyArb, kvinde skubbet omkuld af ko på mark, Hår
03 09HågerupArb, traktor væltede i å fra mark, Kvæ
03 09LungeFørerløs traktor kørte i vandløb, Gel
04 09Nørre HøjrupDyreredning, Bog
05 09Odense, Thorsgade 73Arb, benzintank eksploderede, 1 kvæstet, Ode
08 09Kværndrup, BukgårdArb, mand væltet omkuld af 2 kvier, Kvæ
08 09Kværndrup, HøjagergårdArb, mand fik benet under tromle, Kvæ
11 09SnarupKvinde faldt ned fra udhusloft, Kvæ
22 09Hårslev MarkFuh, mc mod vejtræ, Bog
24 09Grønnemose, Hovedvej 1Fuh, lastbil i grøften, Gel
26 09Odense MarcipanfabrikArb, mand fik hånd knust i mandelmaskine, Ode
26 09Fælledvej - VesterbroFuh, 2 cyklister påkørt af bil, 3 kvæstet, Ode
08 10Strib8-årig dreng kvæstede hånden under leg, Gel
12 10Thorsgade - Sct. JacobskirkeArb, kirketjener fundet kulilteforgiftet, Ode
13 10Espe BrugsforretningArb, mand faldt ned fra loft, Kvæ
19 10Hovedvej 1 ved IngslevFuh, lastbil mod vejtræ og telefonpæl, Gel
20 10HønnerupFuh, cyklist væltede, Gel
21 10Favrskov, grusgravArb, mand begravet under grusskred, # , Gel
24 10Strandby5-årig dreng faldt = en brækket arm, Hår
09 11Akkerup2½-årig dreng drak petroleum, Hår
15 11Odense, MiddelfartvejFuh, cyklist påkørt af mc, Ode
17 11Løgismose GodsTraktor kørt i voldgraven, Hår
17 11GelstedArb, mand forbrændt af stikflamme fra fyr, Gel
20 11Hovedvej 1 ved IndslevFuh, lastbilanhænger i grøften, Gel
12 12HønneruplundArb, mand læderede øjet med boremaskine, Gel
17 12Ved GelstedHavareret bil slæbt væk, Gel
18 12Trunderup ved Kværndrup32-årig mand dræbt af vådeskud, # , Kvæ
23 12Kværndrup KirkeZR oplyste kirken i juledagene, Kvæ
23 12Hårby - StrandbyFuh, mc væltede, Hår
27 12Trunderup ved HårbyFuh, kvindelig knallertkører væltede, Hår
28 12VøjstrupFuh, bil mod lysmast, Hår + Falck
28 12HårbyFuh, cyklist væltede i glat føre, Hår
29 12Odense, MiddelfartvejFuh, 14-årig cyklende dreng ud foran bil, Ode
29 12KauslundeFuh, knallertstel brød sammen, Gel


01 01 1954RoerslevFuh, bil mod vejtræ, Gel
01 01 Kværndrup-egnenGlat føre = flere kørselsuheld, Kvæ
01 01Hårby-egnenGlat føre = flere kørselsuheld, Hår
02 01EspeMand faldt på trappe, Kvæ
03 01Ringe, SvendborgvejFuh, lastbil ved at tabe et baghjul, Kvæ
04 01Ejby, Nørregade 15Mand faldt på trappe, Gel
06 01Bellinge, GyvelvejArb, mand faldt 9 m ned på fabrik, Ode
08 01Odense - GlamsbjergTransport af 11 T kedel til Glamsbjerg, Ode
09 01Døckerslundvej 6569-årig mand gasforgiftet i hjemmet, Ode
11 01Hårslev12-årig dreng faldt af hest på mark, Bog
13 01Hovedvej 9 ved 31 km/stenenFuh, 8-årig dreng påkørt af bil, Kvæ
17 01Ellerup KohaveStormstød rev taget af lade, Kvæ
19 01Odense, Vesterbro 114Arb, 29-årig mand sank død om, Ode
19 01Gultved7-årig pige kvæstet i kamhjul til hestegang, Kvæ
26 01Store Gråbrødrestræde 8Mand sank død om på sin 60-års dag, # , Ode
29 01Håre, Lamose MølleArb, mand fik træstamme ned over sig, Gel
29 01GislevFuh, bil gennem hæk og ind på mark, Kvæ
03 02Favrskov3-årig dreng kvæstede albuen, Gel
12 02Odense, Jens Benzons GadeHjemmerøveri, ægtepar overfaldet, Ode
12 02KværndrupKælkning = 7-årig dreng brækkede benet, Kvæ
18 02Brahetrolleborg Slotspark2 store træer væltet ud i slotssøen, Kvæ
24 02Gelsted Tårup5-årig pige brækkede armen under leg, Gel
24 02Ørsbjerg, BøgegårdArb, mand sparket af hest i stalden, Gel
25 02Odense2-årig pige død af kighosteanfald, # , Ode
25 02Nørre Åby, Grand CykelfabrikArb, mand mistede 3 fingre i presse, Gel
26 02HårbySoldat akut syg ved militærøvelse, Hår
03 03Gelsted jernbanestationUng pige fik ildebefindende, Gel
03 03Gelsted, valglokale73-årig kvinde faldt, Gel
05 03Nørre Åby, Grand CykelfabrikArb, mand læderede hånden i presse, Gel
05 03Hårby ForsamlingshusKvinde faldt i stemmelokalet, Hår
11 03GislevArb, mand fik fingre i rundsav, Kvæ
14 03RyslingeFuh, mc væltede i glat føre, Kvæ
19 03Langeskov ved SøhusDyreredning, hest faldt gennem lille bro, Ode
29 03Ved GelstedOrienteringsløb = mand faldt, Gel
30 03KværndrupSamaritterøvelse med deltagelse af ZR, Kvæ
12 04Slotsgade - JernbanegadeFuh, bil mod knallertkører, Ode
17 04Odense, Hørdumsgade 13Kvinde brækkede armen mod dør, Ode
17 04BrangstrupFuh, bil mod lastbil, Kvæ
23 04Kværndrup, RugbjergArb, mand fundet bevidstløs på gården, Kvæ
24 04KværndrupIld i gasanlæg i villa, Kvæ
29 04StrandbyArb, mand bidt i finger af so, Hår
02 05Toldbodgade - Åløkke AlléFuh, mand påkørt af mc, Ode
06 05KværndrupIld i i udstillingsvindue hos købmand, Kvæ
07 05Odense, Odense ÅOlieudslip, mange fugle skadet, Ode
08 05Odense, DronningensgadeFuh, bil påkørte 2 cyklister, Ode
10 05Odense, MiddelfartvejFuh, mc påkørte bil, Ode
10 05Odense9-årig dreng forskar sig på glasdør, Ode
11 05Odense-egnen51 udrykninger (hovedsageligt sygetransport), Ode
11 05Hovedvej 1 ved VissenbjergFuh, bil svingede ind foran mc, Ode
13 05Odense ved Teknisk SkoleFuh, 14-årig cyklende dreng påkørte bil, Ode
17 05Kirkeby - StenstrupFuh, lastbil knust af tog i baneoverskæring, Kvæ
22 05Krarup, SøfældeArb, 17-årig dræbt under traktor på mark, # , Kvæ
26 05Tåsinge, StjovlMergelgrav pumpet tør for saltvand, Kvæ
01 06Vester Hæsinge5-årig pige skubbet omkuld af hest, Hår
04 06Gelsted-egnenTørke = jordbærarealer vandet, Gel
08 06Hovedvej 9, S for KværndrupFuh, mc mod vejtræ ved Kaper-smedien, Kvæ
08 06Odense, Gotersvej 212-årig pige faldt i have, Ode
08 06Odense, VindegadeArb, bagersvend kvæstede hånden, Ode
08 06Odense, VestergadeMand faldt på trappe til beværtning, Ode
09 06Vissenbjerg, Hovedvej 1Arb, chauffør faldt ned fra lastbil, Ode
14 06Gelsted, Gelsted Mose 6Arb, kvinde læderede armen i vaskemaskine, Gel
26 06Beldringe3 drenge forbrændt i jordhule, Ode
27 06Årup, Nedermark1½-årig dreng drak maling, Gel
28 06TrunderupFuh, 17-årig cyklende dreng væltede, Kvæ
05 07NellemoseFuh, 7-årig cyklende pige påkørt af bil, Hår
08 07Hårby3-årig dreng fik kraniebrud under leg, Hår
08 07Stenstrup, StationsvejFuh, mand gik ud foran ZR-Kværndrup-kran, Kvæ
19 07Hårslev, GulløkkenFuh, 18-årig dreng faldt ned fra hestevogn, Bog
19 07Vissenbjerg, Hovedvej 1Fuh, bil mod svingende bil, Gel + Falck
20 07TrunderupFuh, knallert væltede, Kvæ
21 07Hårby, FåborgvejFuh, bil mod vejtræ, Hår
27 07Kværndrup, Hovedvej 9Fuh, mc mod svingende bil, Kvæ
30 07Gelsted SkovArb, mand ramt af brændestykke, Gel
06 08Kværndrup, FallegårdArb, tømrer faldt 7 m ned fra tag, Kvæ
07 08Hårby, LinienFuh, mc mod bil, ild i mc'en, Hår
11 08Ørritslev Mose, markvejFuh, mc mod vejtræ, Bog
12 08Odense, NyborgvejFuh, bil påkørte svingende lastbil, Ode
19 08Hovedvej 8 ved GislevFuh, bil mod bil ud for Iglemosegård, Kvæ
27 08Odense, banelinie3-årig dreng påkørt af toget ved Glentevej 47, Ode
28 08Helnæs, Helnæs Hus3-årig dreng faldt ved feriekoloni, Hår
06 09LunghøjArb, mand faldt ned fra loft, Gel
06 09Hovedvej1 -Blangstedgårdsv.Fuh, cyklist ud foran varebil, Ode
07 09Ved EgeskovIld i mc under kørsel, Kvæ + Falck Ringe
11 09HårslevFuh, cyklist væltede, Bog
13 09Bjerget ved BrobyskovgårdFuh, bil mod vejtræ, Hår
15 09Hårby, Tommerupgård4-årig pige faldt på trappe, Hår
21 09Hårby, Algade5-årig dreng fik hånden i vridemaskine, Hår
21 09TvedFuh, lastbil mod telefonpæl, Kvæ
21 09Hovedvej 8 ved SandagerFuh, scooter væltede i sving, Kvæ
22 09GelstedFuh, 12-årig cyklende pige væltede, Gel
24 09Hunderupvej - LahnsgadeFuh, 9-årig cyklende dreng væltede, Ode
25 09Odense, Højstrupvej 15Arb, kvinde fik søm gennem hånden, Ode
28 09Hovedvej 8 ved KrarupFuh, mc mod turistbus, Kvæ
29 09Odense, jernbaneterrænFuh, cyklende dreng væltede under leg, Ode
02 10Heldager, HjelmsgårdArb, mand kvæstede hovedet ved traktor, Kvæ
03 10Bogense HavnArb, soldat faldt på minestrygeren Langeland, Bog
05 10Odense, Bellisvej10-årig dreng faldt ned fra træ, Ode
18 10Kværndrup, MullerupvejMand faldt på verandatrappe, Kvæ
18 10Blommenslyst, KalørvejFuh, bil ud foran mc, Ode
19 10HårbyMand snublede på vejen, Hår
20 10Odense, ØstergadeFuh, cyklist væltede, Ode
22 10AkkerupFuh, 9-årig pige faldt ned fra mælkevogn, Hår
22 10KrogsbølleArb, løbskkørsel på mark, 13-årig kvæstet, Ode
25 10OdenseFuh, bil mod mc, Ode
30 10Blommenslyst, KalørvejFuh, cyklist væltede, Ode
01 11GelstedMand brækkede benet ved fald, Gel
06 11Kværndrup VængeArb, mand sparket over hånden af hest, Kvæ
07 11HerringeArb, traktor væltede i 3 m dyb grøft, Kvæ
13 11Hårby2-årig dreng forbrændt på benet, Hår
17 11StrandbyFuh, 9-årig cyklende dreng væltede, Hår
19 11Krarup, BebegårdKvinde faldt på gårdspladsen, Kvæ
21 11HårbyDreng læderede knæet under gymnastik, Hår
26 11Ryslinge ved brugsenFuh, mc mod bil, Kvæ
26 11Kværndrup - MullerupFuh, varebil væltede, Kvæ
28 11Hovedvej 1 ved FjelstedFuh, lastbiltog i grøften, Gel
30 11Emtekær7-årig dreng faldt ned fra høloft, Gel
30 11Assens Sygehus - ÅrhusPatientoverførsel til Århus, Gel
04 12EspeFuh, bil mod bil, Kvæ
06 12Skovvej ved Højbjerg (?)Fastkørt bus, Ode
06 12Odense-egnenMange fastkørte traktorer i den seneste tid, Ode
09 12Odense-egnenGlat føre = flere biler i grøften, Ode
12 12Strib - MiddelfartFuh, bil væltede rundt, Gel
12 12Fåborgvej ved Hillerslev BroFuh, ZR-Odense-kranbil i grøften, Kvæ + CF
21 12Hårby BrugsforretningArb, bestyreren faldt på kældertrappe, Hår
23 12Odense, Nyborgvej - Ørbækv.Fuh, varebil mod hellefyr og mc, Ode
23 12Hovedvej 1 øst for OdenseFuh, cyklist påkørt og dræbt af bil, # , Ode
23 12Kværndrup - MullerupFuh, bil mod vejtræ, Kvæ
23 12TrunderupKvinde faldt i hjemmet, Kvæ
23 12Odense - ThistedPatientoverførsel til Thisted, Ode
28 12I OdenseTransport af stor vaskekedel, Ode
30 12FavrskovArb, mand fik armen i rundsav, Gel
30 12Odense - KoldingKunstig lunge ekspres til Kolding, Ode
1955
04 01 1955Akkerup11-årig pige faldt på isen = et brækket ben, Hår
04 01Render MarkDyreredning, Ode
11 01Hindevad15-årig dreng faldt = en brækket arm, Bog
11 01Kværndrup, Hovedvej 9Fuh, 8-årig dreng + 5¨årig pige påkørt af bil, Kvæ
13 01Odense, Gyldenløvesgade 10Kvinde faldt i glat føre, Ode
13 01Strib, CFC-FabrikkenStormstød rev tag i stykker, Gel
13 01Asperup, gartneriStormstød rev tag i stykker, Gel
14 01Odense, Skt. Hans Gade 34Arb, mand fundet bevidstløs ved filebænk, Ode
27 01SedenFuh, soldat faldt ned fra lastbil under kørsel, Ode
03 02Ryslinge, NørremarksgydeIld i hus, Kvæ + Falck Ringe
03 02Gelsted, TårupvejKvinde faldt i sit køkken, Gel
10 02LundeArb, traktor gled i mergelgrav, Kvæ
14 02Hovedvej 1 ved RorslevFuh, varebil mod militær-jeep, Gel
15 02Hovedvej 1 ved SkallebølleFuh, militær-jeep ned ad dyb skrænt, Ode
19 02GelstedFuh, dreng kælkede ud foran lastbil, Gel
23 02Odense, MiddelfartvejFuh, cyklist væltede og påkørt af bus, Ode
08 03Hårby, BækgårdArb, kvinde faldt på gårdsplads, Hår
09 03Hovedvej 9 S for KværndrupFuh, lastbil i grøften, Kvæ
11 03Ebberup Mark, HolmegårdDyreredning, Hår
12 03Odense, NansensgadeFuh, cyklist ramt af blafrende lastbilpresenning, Ode
15 03KrarupFuh, 14-årig cyklende dreng væltede, Kvæ
01 04Hårby, fabrikArb, snedker fik hånden i fræser, Hår
07 04Hindevad2-årig dreng faldt i brønd under leg, Bog
09 04Odense, VesterbroFuh, mc mod bil, 2 kvæstet, Ode
12 04Ud for Indslev KroFuh, mc mod bil, forbikørende ZR-amb ass., Gel ?
13 04KærbyholmArb, mand i klemme under traktor i mose, Gel
13 04Håre, NygårdArb, mand fik fod i klemme i traktor, Gel
14 04 Odense, Hauges PladsFuh, mc mod holdende lastbil, Ode
15 04Odense, Nørregade 71Kvinde faldt på trappe, Ode
18 04Odense, Roesskovparken11-årig pige redder 2-årig dreng fra drukning, Ode
25 04HønnerupFuh, bil væltede ned i grøft, Gel
28 04Odense, ErantisvejFremmed aggressiv kat med killinger fjernet, Ode
03 05Østre Stationsvej - NørregadeFuh, dreng løb ud foran cyklist, Ode
03 05Skibhusvej - BredstedgadeFuh, scooter mod cyklist, Ode
06 05Rugårdsvej Fuh, mc mod bil ved Ambrosius Stubs Vej, Ode
08 05Odense, Stadionvej Dreng faldt over brandhane, Ode
08 05Odense - BårdesøTransport af sommerhus til Bårdesø, Ode
11 05Grønnemose, Hovedvej 1Fuh, lastbil + anhænger ind i have, Gel
13 05Gelsted, TårupvejArb, mand faldt ned fra stige, Gel
15 05StrandbyFuh, 10-årig cyklende dreng væltede, Hår
18 05HønnerupFuh, ung cyklende pige væltede, Gel
20 05Hårby - JordløseFuh, 70-årig cyklende mand ud foran bil, Hår
20 05AlgadeKvinde fik loftslem over fingrene, Hår
26 05Hovedvej 1 ved KavslundeFuh, lastbilanhænger i grøften, Gel
29 05Odense JernbanestationMand fik ildebefindende i tog, Ode
01 06Hjortebjerg Huse17-årig pige kastet af hest under ridetur, Bog
07 06Bülowsvej - LæssøegadeFuh, mc mod bil, Ode
08 06KværndrupKvinde faldt på kældertrappe, Kvæ
14 06Odense, Påskeløkkevej9-årig dreng faldt på byggeplads, Ode
17 06Gelsted, Lunghøj20-årig kvine knivstukket, Gel
21 06KertemindeArb, rambuk faldt i vandet ved Langebro, Ode
22 06Kværndrup, snedkeriArb, mand læderede hånen i afretter, Kvæ
23 06Kværndrup4-årig pige ramt af le, Kvæ
24 06Hovedvej 8 ved EgeskovFuh, 7-årig cyklende dreng dræbt af bil, # , Kvæ
24 06HårbyFuh, førerløs brødbil trillede ud i vandløb, Hår
24 06Køng, PræstemarkenKvinde faldt på kældertrappe, Hår
27 06LangeskovFuh, bil væltede i grøften, ips, Ode
04 07HylkedamSpejderpige faldt = et kvæstet ben, Gel
08 07Odense, FællesdyrskuetArb, mand bidt af orne i benet, Ode
09 07Hovedvej 1 ved AsperupFuh, bil mod varebil og mod husmur, Gel
09 07Hårby, JonsgårdArb, 2 mand faldt ned fra brændt bygning, Hår
10 07Dankvart Dreyers Vej 393-årig dreng faldt på trappe, Ode
10 07Løgismose Skov2-årig pige væltet og trådt på af hest, Hår
11 07Odense, FællesdyrskuetZR's vagt behandlede ca. 10 småskader, Ode
14 07Odense, Stadionvej 872-årig dreng fik kogende vand over sig, Ode
16 07Jørgensø2-årig pige ind under høstvogn på mark, Ode
18 07VeflingeAkut sygdom, madforgiftning, Bog
20 07Odense, Njalsvej ved 110Fuh, 10-årig cyklende dreng væltede, Ode
22 07Eckersbergsvej 23Fuh, kvinde kvæstede benet på cykel, Ode
23 07Farvandet ud for ÆbeløArb, fisker mistede 3 fingre i motorspil, Bog
24 07Odense, ÅsumvejFuh, 20-årig fodgænger påkørt af lastbil, Ode
24 07EllingeFuh, knallert påkørt af bil, Ode
25 07Føns Vig65-årig kvinde reddet fra drukning, Gel
31 07Odense, Kløvermosevej Fuh, knallert svingede ud foran bil, Ode
01 08Heldager, Hjelmsgård10-årig feriedreng bidt af hugorm, Kvæ
01 08Kindstrup, EllegårdArb, mand kvæstede finger i maskine, Gel
02 08SøndersøFuh, lastbil mod bil, Bog
02 08HarndrupKvinde faldt på kældertrappe, Bog
10 08Hårby ApotekArb, kvinde faldt ned ved vinduespudsning, # , Hår
19 08Odense, Østerbæksvej 155Arb, kvinde fik hånden i tørrecentrifuge, Ode
19 08KindstrupArb, mand kvæstet under høstarbejde, Gel
22 08Kværndrup - MullerupFuh, mc væltede, Kvæ
25 08Sarup, KastebogårdArb, løbskkørsel på mark, 1 person kvæstet, Hår
29 08HårbyFuh, knallert væltede, Hår
29 08StrandbyMand lå syg et døgn, Hår
30 08Odense, SkibhuskvarteretSygdom, Ode
02 09Fangel MotorbaneVogn væltede under træningsløb, Ode
07 09GyngstrupArb, mand faldt ned fra kornlæs, Bog
20 09Sct. Josephs HospitalKvinde faldt på trappe, Ode
20 09Odense, Vesterbro 1982-årig mand faldt på trappe, Ode
23 09Andebølle2½-årig dreng skoldet af kogende vand, Gel
30 09SkåstrupArb, kvinde fik hånden i tærskeværk, Bog
01 10Odense HavnOpsætning af spær på nybygning, Ode
02 10Odense, Bolbro BoldklupFodboldkamp = en brækket næse, Ode
09 10Hjallesevej - EnghavevejFuh, cyklist svingede ud foran bil, Ode
09 10VibækFuh, knallert væltede, Ode
10 10Fangel, motorbaneTysk mc væltede, Ode
10 10MaderupArb, løbskkørsel på mark, 1 person kvæstet, Bog
11 10HårbyFuh, cyklist svingede ind i lastbil, Hår
16 10Bårdesø, DyssemarkgårdArb, mand faldt ned fra hestevogn på mark, Bog
17 10EmtekærKvinde faldt på markvej = benbrud, Gel
18 10Holevad KirkeKvinde ramt af lynet, Ode
18 10Ved EgeskovArb, mand faldt af møgvogn, Kvæ
19 10Rynkeby HedeFuh, bil i grøften under skybrud, Kvæ
19 10Maderup, SkovgårdArb, kvinde faldt ned fra roevogn, Bog
20 10Hans Tausens Gade 7Arb, kvinde jog arm gennem vinduesrude, Ode
20 10GelstedFuh, cyklist med lille dreng væltede, Gel
23 10SønderbyFuh, mc mod husmur, Hår
23 10JordløseFuh, mc mod svingende tankbil, 2 kvæstet, Hår
25 10Gelsted - FavrskovFuh, cyklende kvinde væltede, Gel
26 10HårslevArb, mand begravet i 3 m dyb kloakudgravning, Bog
27 10HårbyDreng faldt ned fra garagetag, Hår
27 10Odense, MiddelfartvejFuh, mand påkørt af bil ved Grønløkkevej, Ode
28 10HårbyArb, ung pige fik armen i vridemaskine, Hår
28 10Strandby13-årig dreng ramte sig selv med riffelskud, Hår
07 11BalslevFuh, scooter væltede, Gel
07 11HindevadFuh, knallert væltede, Bog
12 11Mosegårdsvej - SvanevejFuh, bil mod knallert, Ode
13 11Vesterbro - Jens Benzons G.Fuh, mc mod bil, Ode
16 11Søfælde, Søfælde SavværkArb, 16-årig dreng læderede finger i sav, Kvæ
17 11Ålsbo78-årig kvinde faldt i køkken, Gel
01 12RørupArb, mand fik hammer i hovedet i udgravning, Gel
24 12Morud, RugårdsvejFuh, bil væltede ned i dyb grøft, Bog
24 12Hårby2-årig dreng fik varm kaffe ned over sig, Hår
24 12Hårby - KøbenhavnZR kørte forældre til alvorlig syg søn i Kbh., Ode
28 12Odense, Vandværksvej 486-årig kvinde faldt på køkkentrappe, # , Ode
29 12Fyns ForumKvinde fik varm kaffe ned over sig, Ode
30 12Odense, RikkesmindeDyreredning, 4 misrøgtede gæs kørt bort, Ode
30 12Kværndrup, Hovedvej 9Fuh, 9-årig pige løb ud foran bil, Kvæ
31 12MinendalFuh, bil mod vejsten, Gel
01 01 1956TrunderupArb, ældre kvinde faldt i sit køkken, Kvæ
01 01GelstedKvinde faldt i glat føre, Gel
06 01Korinth, Damsbo70-årig kvinde faldt på loftstrappe, Kvæ
07 01Vandværksvej - VesterbroFuh, bil mod bil, Ode
09 01IndslevMc blev syg under kørslen, Gel
14 01Odense, FynsværketLosning af stor krandel til værket, Ode
14 01Hovedvej 1 ved FjelstedIsglat = 6 biler i grøften, Gel + Falck
15 01OdenseKvinde gik mod glasrude, der knustes, Ode
18 01Østre Stationsvej - NørregadeFuh, cyklist væltede ind under lastbil, Ode
21 01Odinsgade - Dronningensg.Fuh, mc mod varebil, Ode
22 01Hovedvej 1 - StadionvejFuh, invalid i kørestol påkørt af hyrevogn, Ode
23 01Kværndrup, Hovedvej 9Stort træ truede med at vælte ned over hus, Kvæ
23 01GelstedArb, kvinde forbrændt af brændende fedt, Gel
23 01FønsHøjvande = sommerhus oversvømmet, Gel
31 01Bårdesø, Solbakke - OdensePatientoverførsel til Odense, Ode
04 02Gelsted7-årig pige ramt af stikflamme i ansigtet, Gel
06 02Hovedvej 1 ved Nørre ÅbyFuh, bil i grøften ved 35 km/stenen, Gel
06 02Hovedvej 1 ved Nørre ÅbyFuh, ZR-Gelsted-kranbil påkørt af bil, ips Gel
07 02OdenseFuh, bil mod bil, Ode
08 02Gelsted, KielshøjMand faldt i glat føre, Gel
13 02AndebølleSkiløb = 14-årig pige brækkede benet, Gel
13 02Ved Store StegøBil gennem isen 50 m fra land, Bog
15 02Kværndrup-egnenSnefald = mange kørselsuheld, Kvæ
16 02Odense, Vestre SkoleArb, kvinde fundet bevidstløs i vaskekælder, Ode
16 02Hårby2 kvinder faldt i glat føre = 2 x benbrud, Hår
17 02Jerns Benzons Gade 34½ år gammel pige kvalt i sin seng, # , Ode
17 02Odense FjordForfrossen and indbragt til ZR og kom i pleje, Ode
18 02 Thomas B. Thriges Gade 91Arb, 2 mand gasforgiftet i telefonbrønd, Ode
18 02Odense, MiddelfartvejFuh, lastbil mod parkeret lastbil, Ode
18 02AlbanigadeArb, mand kulilteforgiftet i fyrkælder, Ode
19 02Tolderlundsvej ved FDBMand faldt i glat føre, Ode
19 02OdenseKvinde faldt i glat føre, Ode
19 02OdenseMand faldt i glat føre, Ode
19 02Odense, Fælledvej ved nr. 17Fuh, cyklende kvinde væltede, Ode
19 02Odense, Helenevej11-årig pige kvæstet under kælkning, Ode
20 02Kildegårdsvej 5010-årig dreng kvæstede et knæ, Ode
23 02Hårby, Tværvej74-årig kvinde faldt i glat føre = armbrud, Hår
29 02Odense, Ejlskovsgade 13Arb, mand fik jernrør i hovedet, Ode
29 02Odense Fuh, scooter væltede ved Kirkegårdskapellet, Ode
06 03VeflingeFemøre satte sig fast i lille piges hals, Bog
15 03Lunghøj, NydamArb, mand fik kakkelovn ned over foden, Gel
17 03Akkerup, Filstrupgård7-årig dreng kvæstede hånden i rundsav, Hår
22 03Gelsted JernbanestationArb, mand i klemme ml. 2 togvogne, Gel
04 04Hovedvej 9, S for KværndrupFuh, mc påkørte holdende cyklist, Kvæ
09 04KattebjergLøbskkørsel på mark med 3-spand, Bog
16 04Gelsted50-årig mand sank død om på gaden, # , Gel
17 04Odense, Ivarsvej 353-årig pige faldt på kældertrappe, Ode
18 04HjærupArb, mand i klemme i garage = benbrud, Gel
20 04Snarups HaveArb, mand fik faldende træ over sig, Kvæ
21 04Odense, MiddelfartvejFuh, knallert mod mast, Ode
25 04HårbyFuh, mc væltede, Hår
04 05Hovedvej 9 ud for LundhøjFuh, 7-årig dreng løb ud foran bil, Kvæ
05 05Højby, BøgeskovgårdArb, mand i klemme ml. traktor og loft, Ode
07 05Odense, MageløsFuh, cyklist væltede, Ode
07 05Odense, MiddelfartvejFuh, 10-årig dreng gik bag om bus og mod bil, Ode
07 05Lunghøj - GelstedFuh, cyklist svingede ud foran bil, Gel
12 05Nyborg - KoldingBrugsstjålet bil slæbt hjem til Kolding, Ode
17 05Kværndrup, Hovedvej 9Fuh, 79-årig cyklende mand ud foran lastbil, Kvæ
28 05Trunderup15-årig dreng faldt = armbrud, Kvæ
28 05GlavendrupArb, kvinde fik hånden i vridemaskine, Ode
01 06Gelsted - MiddelfartKvinde fødte i ambulance, Gel
04 06Odense, DalumvejArb, kvinde fik armen i vridemaskine, Ode
11 06Røjle - VejlbyFuh, bil mod bil, 6 kvæstet, Gel + Falck
16 06Gelsted4-årig dreng sparket I hovedet af hest Gel
25 06Odense, MiddelfartvejFuh, mc væltede, Ode
28 06AkkerupArb, mand fik armen i maskinsav, Hår
29 06Odense, KochsgadeArb, mand kvæstede hånden i talje, Ode
30 06GelstedFuh, 5-årig dreng faldt ud af lastbil under kørsel, Gel
02 07Ved Gelsted el-værkFuh, knallert væltede, Gel
02 07Odense, KløvermosevejFuh, cyklist ud foran mc, Ode
02 07Gelsted, Hylkedam15-årig spejderpige ramte hånden med økse, Gel
03 07SkovsgårdeFuh, 11-årig cyklende dreng mod bil, Bog
03 07Bogense - OdensePatientoverførsel til Odense, Bog
09 07Hovedvej 1, BlommenslystFuh, knallert mod lastbil ud for kroen, Ode
11 07Hårby, konservesfabrikArb, kvinde mistede finger i transportbånd, Hår
14 07Nymark JernbanestationArb, mand ramt af dræsine med 4 T grus, Bog
19 07Askeby, NørregårdDyreredning, Bog
20 07Odense, Haraldsgade 9Vild kat i dueslag nedskudt af ZR, Ode
20 07Gultved, DamkildegårdArb, mand læderede hånden i rundsav, Kvæ
24 07Gelsted, OdensevejIld i bilmotor under opstart, Gel
25 07Odense, Vesterbro 63Fuh, 10-årig dreng kom ind under bil, Ode
28 07LydingeFuh, bil mod knallert, Kvæ
31 07Hovedvej 1 ved IndslevFuh, 5-årig pige løb ud foran scooter, Gel
05 08Kværndrup, Egeskov GodsArb, mand angrebet af tyr, Kvæ
05 08KværndrupFuh, knallert mod mc, Kvæ
06 08GraderupFuh, mand påkørt af bil, Bog
06 08Kværndrup, Hovedvej 9Fuh, knallert ud foran mc ved Toftevej, Kvæ
11 08Gamby MejeriArb, mand fik svovlsyre i ansigtet, Bog
13 08Snarup, Tange14-årig ridende dreng faldt af hesten, Kvæ
15 08Odens, Dronningensgade8 måneder gl. pige nær kvalt i barnestol, Ode
18 08Åsumvej (ved Biskorupvej)Fuh, mc forulykkede og omkom, # , Ode
20 08Clausens Allé - RosenvængetFuh, taxa mod svensk bil, Ode
20 08Gundersø GårdeFuh, mc mod bil, Ode
20 08Kværndrup, Bryggerivej 58-årig dreng faldt ned fra gynge, Kvæ
20 08Hjærup3-årig dreng faldt = benbrud, Gel
25 08GelstedFuh, lastbil tabte baghjul på baneoverskæring, Gel
26 08Middelfartvej - KancellivejFuh, mc væltede under overhaling, Ode
31 08Lunge BjergeFuh, 8-årig dreng kørt over af hestevogn, Gel
01 09MøllevejFuh, 6-årig cyklende pige væltede, Gel
01 09Gelsted TårupLille pige faldt ned fra høloft, Gel
01 09Kolding - AssensBugsering af brændt Assens-lastbil til Fyn, Gel
01 09Kindstrup, EllegårdArb, mand væltet omkuld af vild kvie, Gel
09 09Sadolinsgade - JagtvejFuh, cyklende kvinde væltede, Ode
09 09Hovedvej 1 ved SkallebølleFuh, bil påkørte knallert hvis fører omkom, # , Ode
11 09Middelfartvej ved viaduktenFuh, cyklist mod lygtemast, Ode
13 09Hovedvej ved GremmeløkkeFuh, lastbil + anhænger væltede, Gel
16 09Lahnsgade - GodthåbsgadeFuh, knallert ud foran bil, Ode
16 09Hunderupvej - Tietgens AlléFuh, mc mod bybus, Ode
20 09Odense9-årig dreng jog arm gennem dørrude, Ode
21 09Egeskov, Egeskov Marked16-årig dreng brækkede foden i karrusel, Kvæ
25 09Sønder Åby, ÅløkkegårdArb, mand fik hånden i rundsav, Gel
28 09Dronningensgade - St.GlasvejFuh, knallert mod lillebil, Ode
29 09Kværndrup ved biografenFuh,15-årig pige påkørt af mc, Kvæ
30 09Odense, AsylgadeSlagsmål, 1 kvæstet, Ode
30 09Odense, forsamlingshusSlagsmål, 1 kvæstet, Ode
03 10Rynkeby ved RingeArb, bulldozer kørte i branddam, Kvæ
07 10Odens StålskibsværftTransport af 25 T kranbrostykke, Ode
10 10Veflinge, KøbeskovlundArb, mand faldt af hestevogn og kørt over, Ode
13 10Højstrup ved cykelbanenFuh, beruset bilist kørte i grøften, Ode
20 10Bogense, RådhusstrædeMand fundet liggende bevidstløs på vejen, Bog
22 10Hovedvej 8 i KrarupFuh, knallert mod vejtræ, Kvæ
29 10FavrskovArb, traktor faldt 10 m ned i grusgrav, Gel
05 11Hovedvej 1 ved GribsvadFuh, mand gik ud foran bil, Gel
05 11Odense, forsamlingsbygningKvinde faldt på trappe, Ode
08 11Kerte BroFuh, lille cyklende pige væltede, Gel
08 11Sandager Præstegård11-årig pige kulilteforgiftet på sit værelse, Gel
09 11Gelsted, HolmegårdArb, kvinde faldt ned fra stige, Gel
09 11Andebølle MejeriJernbånd løsnede sig på høj skorsten, Gel
16 11Odense, Åløkke AlléFuh, bil mod parkeret lastbil, Ode
27 11Odense, Anemonevej 114Fuh, 5-årig dreng kom under mælkevogn, Ode
28 11Espe ved jernbanestationenFuh, fodgænger påkørt af cyklist, Kvæ
10 12Odense, SlotsgadeTransport af stor kran til udgravning, Ode
17 12HylkedamSpejderdreng faldt under leg = armbrud, Gel
28 12Hovedvej 1 ved GribsvadMand læderede hånden i bilmotor, Gel
01 01 1957OdenseFyrværkeri = dreng kvæstede hånden, Ode
04 01KværndrupKvinde faldt på trappe, Kvæ
05 01Krarup – Vester ÅbyFuh, knallert væltede, Kvæ
11 01KværndrupFuh, kvinde påkørt af lastbil, beruset fører, Kvæ
14 01Bogense-egnenSneglat = 2 biler I grøften, Bog
16 01Gelsted nær GelstedgårdFuh, 2 cyklister væltede I glat føre, Gel
17 01Hårby, Hårby MejeriArb, mand fik natronlud I øjnene, Hår
17 01LungeFuh, lastbil skred I grøften, Gel
24 01LydingeArb, mand faldt ned fra roelæs, Kvæ
25 01Egeskov AvlsgårdArb, mand kvæstede hovedet I tærskeværk, Kvæ
26 01Kværndrup, Svendborgvej70-årig kvinde faldt på kældertrappe, Kvæ
26 01Espe, Nyvang11-årig dreng faldt = armbrud, Kvæ
29 01Tanderup ForsamlingshusGymnastik = 14-årig dreng fik armbrud, Gel
31 01Hårby BusstationMand sank død om, # , Hår
02 02Ved GlorupFuh, bil mod vejtræ, Kvæ
04 02Lille GråbrødrestrædePostbud sank død om ved posthuset, # , Ode
07 02Årup, TårupgårdArb, mand faldt ned fra vogn, Gel
18 02Odense, VestergadeTransport af 5 T jernbjælke til bankbygning, Ode
18 02Rudme ved mejerietFuh, bil mod el-mast, 1 kvæstet, Kvæ
22 02LydingeArb, mand læderede hånden I rundsav, Kvæ
25 02Odense, Ridehusgade75-årig kvinde gasforgiftet og omkom, # , Ode
26 02Odense, BolbroTransport af blokhus til Bolbro, Ode
02 03Ålsbo, Lillemark10-årig dreng faldt under leg = benbrud, Gel
08 03Hårby, KirkemarkenFuh, knallert væltede, Hår
11 03Gelsted, ØstergadeIld I fyrrum på fabrik, Gel + Falck
16 03Hovedvej 9 ved BlegetFuh, bil væltede ned I grøft, Kvæ
17 03Odense, Ejlskovsgade3-årig dreng faldt ned fra 3. sal, Ode
19 03Trunderup, Nørremosegård2½-årig dreng mistede 3 fingre I maskine, Kvæ
20 03GelstedFuh, knallert væltede, Gel
20 03Lunghøj3-årig dreng faldt ned fra vogn, Gel
29 03Nr. Åby, Søndergade8-årig dreng faldt under leg, Gel
30 03Bolbro, Hauges PladsFuh, cyklende kvinde påkørt af bil, Ode
03 04GultvedFuh, knallert ud foran bil, Kvæ
06 04GislevFuh, mc væltede, Kvæ
06 04Odense, KærmindevejFuh, 12-årig cyklende pige væltede, Ode
07 04Odense, Døckerslundsvej ved 121Fuh, cyklende pige væltede, Ode
20 04Minendal ved GelstedFuh, mc mod holdende mc, føreren forsvandt, Gel
20 04Sandgaer ved AssensMc-føreren henvendte sig I hus, Gel
01 05Sønderhave, skovfogedboligBoligen nedbrændt, Kvæ + Falck Ringe og Svendborg
12 05Odense, Nyborgvej - ReventlowsvejUlykke = falsk alarm, Ode
13 05Guldbjerg, Reveldrupgård2-årig pige faldt I kogende vand, Bog
15 05KræmmerledArb, undsluppen gris kvæstede mand I ansigtet, Gel
16 05Lunge, Mindegård10-årig pige bidt af naboens hund, Gel
24 05Gelsted nye skoleArb, mand fik tagsten I hovedet, Gel
25 05Hygind8-årig dreng mistede finger I brødmaskine, Gel
27 05KerteFuh, mc mod knallert, 3 kvæstede, Gel
01 06Odense, Nedergade – OvergadeFuh, kvinde påkørt af knallert, Ode
03 06FindingeFuh, 2 drenge på én cykel væltede, Kvæ
03 06Odense-egnenTørke = ZR vander de tørre afgrøder, Ode
04 06HårbyFuh, bil mod vejtræ, Hår
11 06Egeskov8-årig dreng fik syre ned ad benet, Kvæ
14 06Odense-egnenMange fastkørte køretøjer I blød jord, Ode
15 06Kværndrup, MullerupvejFuh, 8-årig cyklende dreng påkørt af mc, Kvæ
17 06Kværndrup VængeMand nær kvalt af bistik, Kvæ
18 06Odense, Sdr. Boulevard – StålskibsværftetTransport af 17 T tungt skibsror, Ode
19 06Årup – GelstedFuh, knallert mod udspændt elektrisk hegn, Gel
19 06VeflingeFuh, løbskkørsel med mælkevogn, 1 person kvæstet, Bog
21 06KindstrupFuh, knallert væltede, Gel
21 06HåreArb, kvinde forskar sig på brødkniv, Gel
29 06Hårby, KirkemarkenArb, løbskkørsel på mark, 1 person kvbæstet, Hår
02 07Gislev, gårdArb, kvinde faldt på kældertrappe, Kvæ
03 07Hårby – SkallebjergFuh, bil mod vejtræ, Hår
03 07Ved Egeskov SkoleFuh, knallert mod bil, Kvæ
05 07Odense, VesterportMand omkom under slagsmål, # , Ode
07 07Odense, SkibhusvejBuddreng skambidt af schæferhund, Ode
10 07HjorteFarende svend faldt på vejen, Gel
12 07AkkerupArb, mand fik hånden I rundsav, Hår
12 07Odense, HjallelsevejFuh, løbsk mejetærsker ramte kvinde + barn, Ode
16 07Odense, Østerbæksvej – NyborgvejFuh, mand gik ud foran bil, Ode
21 07StrandbyFuh, cyklist væltede, Hår
22 07RørupFuh, varebil mod rækværk, beruset fører forsvandt, Gel
25 07Ved FaldsledFuh, bil mod bil, ips, Kvæ
25 07Odense, MiddelfartvejFuh, scooter væltede, 1 kvæstet, Ode
27 07Odense, Fælledvej – Store GlasvejFuh, knallert påkørt, Ode
06 08Odense, Næsby, snedkerværkstedArb, mand læderede to fingre I afretter, Ode
09 08Odense, Påskeløkkevej 428-årig dreng klemte en finger I liggestol, Ode
10 08Odense, RoesskovsvejFuh, cyklist påkørt af mc, Ode
12 08Nørre HøjrupDyreredning, Bog
12 08Ved BrahetrolleborgFuh, knallert mod bil, Kvæ
16 08Odense, VillestofteFuh, 10-årig cyklende dreng mod bil, Ode
16 08FraugdeArb, mand faldt ned fra høloft, Ode
20 08Kværndrup Vestermark7-årig dreng faldt ned fra loft, Kvæ
23 08Davinde SavværkArb, mand mistede hånden I båndsav, Ode
23 08Kindstrup, EllegårdArb, mand fik slidske ned over sig, Gel
25 08Gislev, RåstrupArb, kvinde faldt og trådt på af ko, Kvæ
26 08Kværndrup, Odensevej – NyborgvejFuh, mc mod bil, Kvæ
28 08Kværndrup, Hovedvej 9Fuh, lastbil kørte i udgravning, Kvæ
30 08Hårby, TøjstedgårdPatron eksploderede i hånden på mand, Hår
02 09Trunderup8-årig dreng faldt ned under nøddeplukning, Kvæ
02 09Kværndrup, stadionFodboldkamp = et kvæstet ansigt, Kvæ
02 09Nymark, Lindekilde4-årig pige forbrændt af brændende fedt, Bog
04 09KindstrupArb, mand kvæstede hånden med økse, Gel
05 09Kværndrup VængeArb, traktor væltede, 13-årig dreng I klemme, Kvæ
05 09AkkerupFuh, knallert væltede, Hår
07 09Herning – OdenseZR transporterede 35 T kedel til Odense, Ode
07 09Hårby, AlgadeFuh, cyklist ud foran bil, Hår
07 09Odense Havn, Munke MølleArb, mand fik el-strøm gennem sig, Ode
08 09Æbelø (med traktor til Lindø)ZR hentede fødende kvinde ved Lindø, Bog
11 09StrandbyArb, løbskkørsel ved gård, 1 kvæstet, Hår
13 09Hovedvej 9 ved KværndrupFuh, mc mod tjæremaskine, Kvæ
15 09Håre – GelstedFuh, cyklist væltede, Gel
17 09Nr. Åby, “Grand”Arb, tagdækker fik varm asfalt over armen, Gel
18 09Odense, Læssøegade – Tietgens AlléFuh, knallert væltede, Ode
22 09Kværndrup Vænge3-årig pige fik vækkeursben I øjet, Kvæ
26 09Ringe – Århus ZooZR transporterede flere cirkus-dyr til Århus, Ode
28 09Herning – Odense, FynsværketZR transporterede 26 T kedel til Odense, Ode
29 09Fangel, motorbaneTræningsløb = mc mod mc, 2 kvæstet, Ode
01 10Odense, Glentevej ved nr. 61Fuh, 3-årig dreng kørt over af mælkevogn, Ode
02 10Strib, Maskinfabrikken CFCArb, mand læderede tommelfingeren, Gel
03 10Odense, Johannevej 9692-årig kvinde faldt I sit hjem, Ode
04 10Tommerup, FredensborgStorm = Træ væltede ned I ladebygning, Ode + CF
05 10Odense, Glentevej 733-årig dreng faldt ned fra gynge, Ode
05 10OdenseFuh, cyklist væltede, Ode
06 10Ved KværndrupDyreredning, Kvæ
06 10Hovedvej 1 ved AssenbølleFuh, bil mod lastbil, Gel
07 10Gelsted, Møllevej – SøndergadeFuh, knallert mod bil, Gel
08 10Odense, Hovedvej 1Fuh, lille pige løb ud foran mc, Ode
14 10Odense, Reventlowsvej 77Arb, mand fik donkraft I hovedet, Ode
16 10Gelsted – RørupFuh, mc mod vejtræ, Gel
19 10VolstrupFuh, knallert mod holdende lastbil, Kvæ
19 10Gultved5-årig dreng faldt ned fra ladeloft, Kvæ
25 10Odense Havn, spansk skibArb, sømand faldt ned i lastrummet, Ode
26 10Gelsted, SøndergadeFuh, bakkende varebil påkørte cyklist, Gel
31 10Ved KværndrupFuh, lastbil med æbler væltede, Kvæ
01 11Ved Espe TingskovFuh, mc I grøften, Kvæ
05 11FønsskovFuh, mælkebil kørte I grøften, Gel
06 11Gudme, Landevejen ved 14.1 km/stenenFuh, bil mod vejtræ, føreren forsvandt, Kvæ
11 11Hovedvej 9 ved BlegetFuh, cyklist ud foran mc, Kvæ
15 11Lysemose SV for GelstedFuh, ZR-Gelsted-kranbil påkørte rådyr, Gel
15 11GelstedFuh, bil ud foran mc, 1 kvæstet, Gel
20 11KindstrupArb, mand brækkede armen ved opstart af traktor, Gel
25 11HårbyFuh, knallert mod knallert, Hår
25 11Odense, Vesterbro – Store GlasvejFuh, cyklist mod bil, Ode
30 11Strandby1½-årig dreng drak petroleum, Hår
03 12Ved FaldsledFuh, bil gennem rækværk og I grøften, Hår
10 12SnarupFuh, knallert væltede, Kvæ
10 12Båring, skole10-årig dreng faldt på trappe = kraniebrud, Gel
10 12Gelsted, SøndergadeFuh, gående mand påkørt af bil, Gel
13 12Lørup Hede ved MosegårdFuh, varebil I grøften, 10-årig dreng kvæstet, Kvæ
13 12Gelsted, Østergade82-årig mand faldt I hjemmet = lårbensbrud, Gel
13 12HønnerupKvinde faldt på gårdsplads, døde få timer senere, #, Gel
16 12Kværndrup KirkeZR oplyste kirken udvendigt op til jul, Kvæ
19 12Gelsted TårupFuh, 10-årig dreng løb ud foran bil, Gel
23 12Espe Højlodder, MunkholmArb, mand væltet af kvie I stald, Kvæ
27 12KindstrupArb, mand fik finger I halmpresser, Gel
28 12Hårby ud for fjerkræsslagterietFuh, cyklist væltede, Hår
31 12 1957Odense, Munkebjergvej 12411-årig dreng kvæstet af fyrværkeri, Ode
31 12VeflingeskovArb, mand faldt ned fra halmlæs, Bog
01 01 1958KværndrupBeruset mand gik gennem glasrude, Kvæ
05 01Odense, Gustav Johannsens VejForfrossen mand fundet i have, # , Ode
06 01Hårby, AkkerupvejFuh, bil mod knallert, 1 kvæstet, Hår
06 01Kværndrup-egnenSneglat = en del kørselsuheld, Kvæ
07 01Sandager KohaveMand faldt i brændeskur, Kvæ
08 01Middelfartvej – RoesskovsvejFuh, bil mod bil, 1 kvæstet, Ode
11 01Hovedvej 1 ved GrønnemoseIsglat = flere kørselsuheld, Gel
14 01Gelsted, AssensvejArb, kvinde fik armen i vridemaskine, Gel
15 01Odense, WindelsvejMand faldt på vejen, Ode
15 01Odense, SkibhusvejFuh, ZR-ambulance i klemme ml. biler, Ode
19 01Odense, Ansgargade 860-årig mand sank død om på gaden, Ode
23 01Hovedvej 1 ved GremmeløkkeFuh, lastbil gled på tværs af vejen, Gel
23 01GyldensteensvejFuh, bil væltede ned i vandløb, ips, Bog
25 01Gelsted TårupKvinde fik fiskeben galt i halsen, Gel
05 02Odense, Enebærvej6-årig dreng ”fanget” i fejekost, Ode
07 02Hovedvej 1 ved Assenbølle Tgl.værkFuh, lastbil + anhænger i grøften, Gel
09 02Ved Bellinge Mark65-årig mand frosset ihjel på mark, # , Ode
11 02EjlskovSygdom, Bog
13 02Illumø6-årig dreng gebet af roterende aksel, Hår
17 02Kværndrup, KildegårdFarende svend faldt ned fra halmloft, Kvæ
18 02Farstrup – VeflingeFuh, cyklist nær druknet i tøbrudsvand, Bog
21 02Nr. ÅbyArb, dreng ramt af transportvogn, Gel
26 02Gelsted ved BrugsenFuh, ZR-Gelsted-kranbil påkørt af lastbil, Gel
27 02Kværndrup, Kalkbrænderivej9-årig dreng kvæstede munde under leg, Kvæ
28 02Mullerup SkovDyreredning, Kvæ
28 02KværndrupArb, mand faldt med trillebør, Kvæ
01 03EspeÆldre kvinde faldt i glat føre, Kvæ
07 03Ved GelstedMotorhavareret lastbil slæbt væk, Gel
11 03Kværndrup, HovedskolenGymnastik = dreng kvæstede albuen, Kvæ
18 03GelstedUng mand syg af stivkrampevaccine, Gel
21 03Hårby13-årig dreng ramt af spidshagl i øjet, Hår
26 03Odense Sygehus – MidskovZR kørte kvinde til datters konfirmation, Ode
31 03Hårby, Sarup1½-årig pige drak pencidinsprit, Hår
08 04Kærbyholm10-årig dreng i klemme ved hestevogn, Gel
11 04Odense, Ejerløkkesvej 10Arb, mand forbrændt af antændt dampe, Ode
12 04Højby – LindvejFuh, bil gennem autoværn, 3 kvæstet, Ode
13 04SarupArb, mand i klemme under væltet traktor, Hår
14 04Hovedvej 9 – GultvedgydenFuh, 75-årig cyklende mand ud foran bi,,Kvæ
14 04GelstedIld i knallert under opstart, Gel
28 04Krarup2-årig dreng faldt ned fra brændekasse, Kvæ
29 04Heldager, HjelmsgårdArb, mand faldt med trillebør = benbrud,Kvæ
30 04Hovedvej 1 nord for GelstedFuh, lastbilanhænger tabte et hjul, Gel
01 05Odense, Ivarsvej – BystævnevejFuh, cykel mod knallert, 1 kvæstet, Ode
01 05Gelsted TårupArb, kvinde faldt i hønsehus, Gel
03 05Kværndrup VængeArb, 12-årig dreng ind under ringtromle, Kvæ
05 05HårbyFuh, mc mod bil, 1 kvæstet, Hår
10 05Odense, Ansgarg. - Kirkegårds AlléFuh, cyklist mod traktor, Ode
10 05Odense, kvægtorvet68-årig mand sank død om, # , Ode
12 05BarløseFuh, 2 cyklister + knallert væltede, Gel
12 05Odense, Bystævnev. - Møllemarksv.Fuh, bil mod knallert, Ode
16 05Seden, skydebaneArb, soldat ramt af sprængstykke, Ode
17 05RavndrupArb, traktor kørte i ensilagebeholder, Kvæ
17 05Odense, KløvermosevejFuh, cyklist mod bil ved Sdr.Boulevard, Ode
19 05Odense HavnZR deltog i stor CF-øvelse, Ode
20 05Odense, HjallesevejFuh = falsk alarm, Ode + Falck
21 05Hovedvej 1, 1 km V for UllerslevFuh, lastbil med kartofler væltede, Ull
21 05Odense, Højstrup, øvelsesterrænArb, soldat mistede 2 fingre i gevær, Ode
23 05Odense, Store GlasvejFuh, 3-årig dreng løb ud foran lastbil, Ode
29 05Goe Bakke ved RingeFuh, bil væltede rundt, ips, Kvæ
03 06Odense, Skibhusvej – NørrevængetFuh, mc mod opbremsende bil, mc'en #, Ode
04 06Gelsted, slagterforretningArb, lærling forskar sig på kniv, Gel
04 06TangeFuh, cyklist væltede, Kvæ
04 06SvendborgFodboldkamp = dreng fik armbrud, Kvæ
04 06KrarupArb, kvinde væltet omkuld af ko, Kvæ
05 06Gelsted Tårup5-årig dreng fik armen i vridemaskine, Gel
06 06Fjællebro, Pennsylvanien10-årig dreng fik kniv i låret under leg, Kvæ
07 06Kogsbølle84-årig kvinde faldt i hjemmet, Kvæ
08 06Hovedvej 9, N for KværndrupFuh, knallert mod opbremsende bil, Kvæ
09 06Gelsted, ØstergadeFuh, bil mod lysmast, 2 kvæstet, Gel
14 06HårbyFuh, cyklende kvinde væltede, Hår
18 06Gelsted TårupArb, mand sparket af ko i stald, Gel
18 06Ved KielshøjFuh, hund væltede cyklist, Gel
21 06Odense, RugårdsvejFuh, cyklist mod bil, Ode
23 06Gelsted Tårup10-årig dreng forskar benet på glasskår, Gel
23 06Hovedvej 1 ved GribsvadFuh, mc mod svingende bil, Gel
23 06Trunderup, Gammel Lundsgård17-årig dreng forbrændt af Sct.Hansbål, Kvæ
01 07Gelsted JernbanestationPassager fik fingre i klemme i togdør, Gel
02 07Hovedvej 1 ved KlokholmFuh, lastbilanhænger mod vejtræ, Gel
03 07Kolding HavnZR frømand assisterede ZR Kolding, Ode
03 07Hovedvej 9, S for KværndrupFuh, bil forulykkede, Kvæ
06 07Tårupdam, markvejFuh, 8-årig cyklende pige væltede, Gel
07 07Strand ved FønsDreng kvæstet ved udspring på lavt vand, Gel
07 07Tåsinge, TroenseZR uskadeliggjorde stor bisværm, Kvæ
07 07Gelsted Skov8-årig dreng faldt i skur, Gel
10 07Rørup2 børn spiste giftige skørtidsler, Gel
10 07Jordløse, RisbjerghusDyreredning, hest faldt ned i kælder, Hår
11 07Odense, Arbejdernes AktiebageriArb, mand klemte finger i skydedør, Ode
14 07Trunderup, Gammel Lundsgård85-årig kvinde faldt = lårbensbrud, Kvæ
14 07Kindstrup – GelstedFuh, 8-årig dreng løb ud foran mc, Gel
14 07Brenderup, efterskoleKvinde faldt i have = benbrud, Gel
16 07Hovedvej 9, S for kværndrupFuh, mc mod lastbil, Kvæ
18 07HundslevFuh, svensk bil mod vejsten, ips, Ode
23 07TroenseAggressiv hvepsesværm uskadeliggjort, Kvæ
24 07Illumø (pt. sejlet til Faldsled)14-årig pige sparket af hest, Hår
26 07AsperupTransport af 20 T gravemaskine, Ode
02 08Årup, Nyfæste12-årig dreng forløftede sig = armbrud, Gel
03 08Odense, Odensevej – BjørnemosevejFuh, knallert mod bil, Ode
04 08Hovedvej 9, nord for KværndrupFuh, scooter væltede, 2 kvæstet, Kvæ
04 08Hovedvej 1 ved RoerslevBil med kørselsproblem, Gel
05 08Hovedvej 9 ved BobjergFuh, mc mod lastbil, Kvæ
05 08Elved Mark82-årig mand overfaldet af bisværm, Bog
07 08Assensvej ved RuerneFuh, mc væltede, Gel
09 08GelstedFodboldkamp = 15-årig dreng kvæstet, Gel
18 08EspeSyg vagabond, Kvæ
18 08ØrbækSyg vagabond, Kvæ
18 08Kværndrup, SvendborgvejKvinde faldt på trappe i sit hjem, Kvæ
25 08AlsboFuh, 4-årig dreng løb ud foran cyklist, Gel
25 08Gelsted8-årig dreng faldt ned fra halvtag, Gel
26 08EmtekærArb, mand læderede finger i tærskeværk, Gel
26 08UbberudMand faldt ned fra blommetræ, Ode
28 08Jernbanelinien ved GelstedArb, mand fik togskinne over foden, Gel
28 08Kværndrup VængeArb, mand kvæstede benet på selvbinder,Kvæ
29 08KingstrupFuh, 7-årig cyklende pige væltede, Gel
01 09Kingstrup, VesterballeArb, mand læderede foden/tæer, Gel
02 09Sallinge ved Sallinge ÅFuh, lastbil væltede ned mod åen, Kvæ
02 09Gelsted11-årig pige faldt ned fra høstak, Gel
04 09Hovedvej 9 ved LørupFuh, cyklende kvinde ud foran bil, Kvæ
04 09EgeskovFuh, 8-årig cyklende dreng mod bil, Kvæ
04 09Ved Gelsted TårupArb, kvinde faldt ned fra kornlæs, Gel
04 09Ved RingeFuh, militærlastbil mod vejtræ, 4 kvæstet,Ode
04 09Kronprinsensgade – AbsalonsgadeFuh, cyklist ud foran scooter, Ode
04 09Odense, Jomsborgvej 31Arb, kvinde fik stige ned over sig, Ode
08 09Odense, Nyborgvej – PalnatokesvejFuh, cyklist påkørt af bil, Ode
10 09KelstrupskovFuh, 11-årig cyklende dreng mod lastbil, Ode
10 09Odense, Odense MarcipanfabrikArb, mand kvæstede foden i remskive, Ode
12 09RavndrupDyreredning, Kvæ
18 09Odense, Nyborgvej – Reventlowsv.Fuh, bil mod knallert, Ode
18 09Egeskov MarkedMand faldt = brækket skulder, Kvæ
19 09Odense, SedenvejFuh, militær-jeep mod lastbil, Ode
19 09Hovedvej 9 syd for KværndrupUdbrændt bus slæbt væk, Kvæ
24 09Hårby – GlamsbjergFuh, bil i grøften, 2 kvæstet, Hår
26 09SkovkrogenArb, mand bidt i fingeren af so, Hår
29 09Odense, SkibhusvejKvinde fundet kvæstet i soveværelse, Ode
06 10Strandby, brugsen4½-årig dreng forskar sig på flaske, Hår
08 10Kværndrup, snedkeriArb, mand kvæstede finger i afretter, Kvæ
13 10EtterupKvinde faldt = en brækket fod, Gel
14 10FjellerupFuh, knallert væltede, Kvæ
14 10Tyskland, Celle – MiddelfartPatientoverførsel fra Tyskland, Gel
22 10Kværndrup, Kværndrup SavværkArb, mand mistede finger i rundsav, Kvæ
23 10Espe4-årig pige skoldet af kaffe, Kvæ
23 10EtterupArb, 12-årig dreng faldt af hestevogn, Gel
25 10KingstrupMand syg under cykeltur, Gel
29 10Gelsted, Gelsted Mose7-årig dreng mistede finger i roekniv, Gel
30 10Lunge Bjerge6-årig dreng faldt ned fra staldloft, Gel
31 10Odense, Skovgyden – HjallelsevejFuh, varebil mod hus, Ode
31 10StenstrupFuh, slæbt bil væltede efter ZR-kranbil, Kvæ
01 11Odense, Hjallelsevej – SkovgydenFuh, varebil påkørte hus, Ode
05 11Fåborg HavnArb, lastbil vippede ned på skib, Kvæ
06 11Odense, Ny Forsamlingsbygning70-årig kvinde sank død om, # , Ode
07 11HasmarkRengøring = kvinde faldt ned fra stol, Ode
08 11Kværndrup, BakkegårdKvinde forbrændt af oliefyr, Kvæ
10 11Hovedvej 9 i KværndrupFuh, lastbil mod vejtromle, Kvæ
12 11Hovedvej 9 ved Dongs HøjrupFuh, bil i grøften i vejsving, Kvæ
12 11Odense, Skt. Knuds Gade 9Gasulykke, mand fundet død i køkken,#,Ode
19 11Kindstrup, EllegårdArb, hest brækkede mands arm, Gel
20 11Favrskov, grusgravArb, mand mistede finger i wire, Gel
21 11Nedermark, NedermarkenFuh, cyklende dreng væltede, Gel
23 11Odense, VestergadeFlytning af lille bygning fra 1. sal til ?, Ode
24 11Hovedvej 9 nord for KværndrupFuh, bil forulykkede, ips, Kvæ
03 12Odense, Vesterbro – RoersvejFuh, knallert væltede, Ode
04 12Lydinge – SnarupHest forspændt hestevogn blev syg, Kvæ
08 12Gislev HolmeKvinde faldt ved sit hjem = armbrud, Kvæ
12 12Espe – SnarupFuh, isglat = bil mod vejtræ, 1 omkom,#,Kvæ
15 12Odense, Heltzensgade86-årig kvinde gasforgiftet, omkom, #, Ode
16 12RuerneFuh, bil i grøften, Gel
17 12Løgumkloster – FredericiaTransport af kiosk-bygning til Fredericia,Ode
20 12Gelsted, HolmegårdSprængt vandrør = stor vandskade, Gel
22 12Odense, Vestre Stationsv. - St.Glasv.Fuh bil mod bil, 1 kvæstet, Ode
07 01 1959Ved GelstedSkiløb = 13-årig dreng fik benbrud, Gel
10 01Hårby ved rutebilstationenDreng faldt under leg = kvæstet hoved, Hår
10 01Kauslunde, Hovedvej 1Fuh, lastbilpåhængsvogn tabte et hjul, Gel
11 01Ved Oure JernbanestationFuh, bil mod telefonmast, ips, Kvæ
11 01Trunderup, Østerlund81-årig kvinde faldt på kældertrappe, Kvæ
13 01StenstrupFuh, sneglat, lastbil i grøften, Kvæ
13 01Kværndrup-egnenSneglat = 7 kørselsuheld, Kvæ
15 01Gislev75-årig mand kulilteforgiftet i hjemmet, Kvæ
17 01HårbyKvinde faldt på trappe, Hår
17 01GelstedKvinde faldt i glat føre = armbrud, Gel
17 01Gelsted, skole13-årig pige faldt på glidebane, Gel
17 01Ved ÅrupSkiløb = 12-årig dreng faldt = armbrud, Gel
19 01Gelsted ved el-værket13-årig syg pige fundet i snedrive, Gel
26 01Hovedvej 9 ved Dongs HøjrupFuh, bil i grøften, 1 kvæstet, Kvæ
26 01Gelsted – JarlebjergFuh, cyklist væltede, Gel
27 01Odense, Missionshotel Ansgar26-årig kvinde sprang ud fra 4. sal, Ode
28 01Odense, Vesterbro – FælledvejFuh, knallert væltede, Ode
28 01Kindstrup, grusgravArb, mand fik traktorskovl over sig, # , Gel
30 01Ved Fjællebro GodsFuh, kvindelig cyklist forulykkede, Kvæ
30 01EspeKvinde faldt på gårdsplads, Kvæ
30 01Kværndrup, Rødhøj12-årig dreng kvæstede en finger, Kvæ
08 02Båring SkovArb, træfældning = mand faldt ned, Gel
16 02Gelsted, Søndergade 53, hønsehusetArb, kvinde faldt ned fra stige, Gel
16 02Lunge BjergeFuh, 14-årig cyklende pige væltede, Gel
18 02Hårslev, stolefabrikArb, mand mistede finger i fræser, Bog
22 02Fyn, militærmanøvreSyg soldat kørt til Skrydstrup, ZR ?
22 02Fyn, militærmanøvre8 syge soldater kørt til infirmari, ZR ?
23 02KværndrupFuh, bil mod knallert, Kvæ
24 02Fyn, militærmanøvreArb, soldat kvæstede øret, ZR ?
25 02Fyn, militærmanøvreFlere småuheld under manøvren, ZR ?
25 02Lamdrup – RosildeFuh, militær-mc mod tog, 1 omkom, #, ZR ?
26 02Hovedvej 1 ved IndslevFuh, militærbil med 20 mand i grøften, Gel
02 03Mølleløkke, skovArb, mand fik træ ned over sig, Kvæ
02 03Ved GudmeFuh, mc forulykkede, Kvæ
02 03Odense, bilistduelighedsprøveZR ass. ved arrangementets afvikling, Ode
16 03Gelsted, SøndergadeArb, mand kvæstet ved aflæsning, Gel
18 03Odense, St. Glasvej–DronningensgadeFuh, bil mod bil, Ode
25 03Kløvermosevej – RoesskovsvejFuh, cyklist svingede ud foran bil, Ode
26 03Christmas Møllers V. - MidelfartvejFuh, 4-årig dreng løb ud foran bil, Ode
28 03Odense, Fabersgade – KochsgadeFuh, bil mod bil, 1 kvæstet, Ode
05 04Sødinge - RingeFuh, bil mod tog, ips, Kvæ
10 04EgeskovArb, murer faldt ned fra stige, Kvæ
10 04HårbyFuh, knallert forulykkede, Hår
13 04Ringe, LammehavevejFuh, Åbenrå-varebil mod tog, ips, ZR Åbenrå
19 04Ved KværndrupFastkørt bulldozer i mergelgrav, Kvæ
22 04Hækkebølle, Hækkebøllegård13-årig pige fik armen i vridemaskine, Gel
28 04HåreArb, mand stanget i øjet af tyr, Gel
30 04VejrupArb, mand fik hånden i tærskeværk, Ode
05 05JordløseFuh, 7-årig pige løb ud foran bil, Hår
06 05Snarup, Toftegård18-årig pige skudt + 1 selvmord, # , Kvæ
08 05OrteDyreredning, Gel
08 05Gelsted, NørregadeÆldre kvinde faldt, Gel
08 05EgeskovArb, kvinde ramte finger med økse, Kvæ
08 05Nørre Åby, Østergade 5787-årig kvinde faldt på trappe, Gel
09 05Egeskov – KværndrupBeruset cyklist kørt til udpumpning, Kvæ
15 05Hovedvej 1 ved FjelstedFuh, varebil mod vejtræ, 1 kvæstet, Gel
20 05Odense, Dronningensgade – St.GlasvejFuh, mc mod bil, Ode
25 05Badestrand ved Føns12-årig pige kvæstede benet under leg, Gel
26 05Strandby – NellemoseFuh, hund væltede knallert, Hår
28 05Bobjerg, Skovbjerggård13-årig dreng sparket i hovedet af hest, Kvæ
29 05Heden, EnsomhedDyreredning, hest i ajlebeholder, Kvæ
01 06Heden, EnsomhedDyreredning, ko i samme ajlebeholder, Kvæ
01 06Kværndrup, Kalkbrænderivej3-årig dreng faldt under leg = armbrud, Kvæ
03 06Trunderup MarkKvinde faldt ned fra stol = armbrud, Kvæ
03 06Kerteminde HavnDepotskibet Ægir med kvæstet mariner, Ode
12 06Jernbanelinien ved BolbroMand kastede sig ud fra tog, omkom, #, Ode
13 06Bogense, TyrekrogArb, dreng kvæstede finger i båndsav, Bog
17 06Krogsbølle3-årig dreng kørt over af førerløs traktor, Ode
17 06Odense, VestergadeOpsætning af banner over Vestergade, Ode
20 06Odense RådhusBrevdue fra København indfanget, Ode
20 06HårbyFuh, mand faldt ned fra hølæs, Hår
22 06LunghøjArb, mand kvæstede fingre i rundsav, Gel
23 06Bobjerg, ØksenborgArb, løbskkørsel = 1 kvæstet, Kvæ
23 06Store Glasvej – Vestre StationsvejFuh, cyklende kvinde påkørt af bil, Ode
24 06Frørup – ØrbækFuh, varebil væltede i grøften, ips, Kvæ
25 06Kværndrup Vænge2-årig pige faldt i kogende vand, Kvæ
25 06Kværndrup KirkegårdKvinde fladt på ny kirkegårdstrappe, Kvæ
26 06Egeskov AvlsgårdPort væltede ned over 6-årig dreng, Kvæ
27 06Hovedvej 1 ved VissenbjergFuh, knallert væltet af lastbil, Ode
01 07ZR GelstedGenoplivningskursus hos ZR, Gel
06 07Ved GelstedIld i knallert under kørsel, Gel
08 07Egeskov, hundekennelHundeslagsmål, 1 hund til dyrlæge, Kvæ
12 07Odense, Jens Benzons Gade 22Kvinde ramt af lynet, Ode
12 07OdenseSkybrud = flere vandfyldte kældre, Ode
13 07Hundstrup10-årig dreng bidt af hugorm, Kvæ
20 07FønsKvinde faldt på trappe i sommerhus, Gel
20 07Ved TybrindFuh, 9-årig cyklende dreng væltede, Gel
20 07Vejlby Fed – LunghøjFuh, bil mod bil, ips, Gel
20 07Ved Ålsbo BankerFuh, bil mod vejtræ, 1 kvæstet, Gel
21 07Krarup2 drenge spiste bladansprøjtede ærter, Kvæ
21 07Strand ved FønsDreng forskar foden på knust flaske, Gel
25 07Odense, Stadionvej 811-årig dreng slugte metalstykke Ode
28 07Odense-egnen100 bilbugseringer på 2 dage, Ode
01 08Favrskov, savværkArb, mand fik hånden i maskinsav, Gel
01 08Bøsøre, gårdNy brønd forårsagede oversvømmelse, Kvæ
03 08Harndrup, NørregårdDyreredning, Gel
03 08Frøbjerg, TopgårdDyreredning, Gel
03 08LunghøjLille dreng faldt på trappe, Gel
04 08Ved StenstrupKvinde fødte i ZR-ambulance, Kvæ
04 08Lunghøj, Søndergade – SivkærvejFuh, knallert væltede, Gel
04 08Gelsted FredehjemArb, malermester faldt ned fra stige, Gel
05 08Gård ved StribForurenet brønd pumpet tør, Gel
17 08Bogense, Odensevej ved HuggetvejFuh, bil mod cyklist + parkeret bil, Bog
20 08Lunge BjergeArb, tækkemand faldt ned fra stige, Gel
24 08Hovedvej 1 ved BlommenslystFuh, knallert mod svingende bil, Ode
25 08Gelsted hos sygeplejerskenKvinde fladt på kældertrappe, Gel
27 08Odense, Kragsbjergvej – Reventlowsv.Fuh, knallert mod bil, Ode
31 08Gelsted overfor ZRMindre ildløs i kælder, Gel
31 08Odense, MiddelfartvejFuh, mc væltede, Ode
31 08Odense, Vestre Stationsvej - OdinsvejFuh, varebil mod DSB-rutebil, Ode
11 09Illumø4-årig dreng indtog gift, Hår
14 09Hovedvej 1 i BolbroFuh, bil mod opbremsende bil, Ode
17 09Egeskov, Egeskov MarkedKvinde kvæstede benet i radiobil, Kvæ
29 09Ørsted ud for Uglebjerg SaftstationFuh, mc mod bil, Gel eller Hår
30 09Odense, Vestre StationsvejFuh, mc mod varebil, Ode
30 09SkallebjergArb, mand bidt af orne, Hår
03 10TrunderupMand faldt ned fra frugttræ, Kvæ
03 10Håstrup ved BigårdFuh, hjemmeværnsmand slæbt efter bil, Hår
04 10Odense, FalenFuh, cyklende kvinde påkørt af bil, Ode
05 10Gelsted, den gamle kirkeskoleArb, mand faldt ned fra stillads, Gel
07 10Strarup8-årig dreng faldt ned fra træ, Kvæ
10 10GislevArb, mand fik hånden i maskinsav, Kvæ
10 10Ved Hårby FjernvarmecentralArb, gravemaskine styrtet i udgravning, Hår
12 10Fangel, motorbane3 mc-ryttere kvæstet, Ode
12 10IndslevUndsluppen abe indfanget, Gel + ZR Fr.ricia
12 10Skov ved Gelsted16-årig dreng kvæstede øjet mod gren, Gel
19 10Avlby, gårdTV-antenne trude med at vælte ned, Gel
19 10Hovedvej 1 nær Nørre ÅbyMotorhavareret bil slæbt væk, Gel
23 10Søfælde, savværkArb, dreng læderede finger i maskine, Kvæ
24 10Hovedvej 1 ved SkallebølleFuh, scooter forulykkede, 2 kvæstet, Ode
09 11HårslevArb, mand fik lastbillad ned over sig, Bog
13 11Odense, Næsbyvej – BogensevejFuh, knallert mod bil, Ode
15 11Gelsted, NørregadeFuh, 6-årig cyklende pige mod lastbil, #, Gel
19 11Odense, Ærøgade 44Arb, mand faldt 8 m ned fra tag, Ode
21 11Hovedvej 1 nær GrønnemoseFuh, lastbil ramt af overhalende lastbil, Gel
28 11Espe, Bakkegården80-årig kvinde faldt ned fra stol, Kvæ
29 11Odense, VesterbroFuh, 87-årig kvinde faldt af bus, Ode
02 12Odense, Vestergade 47Dyreredning, fasankok kom ind i butik, Ode
02 12Engvang, Ludvigsgårde10-årig dreng fik jernstang i hovedet, Gel
04 12Odens Kanal – Fruens BøgeFlytning af stor ponton til Fruens Bøge, Ode
07 12Kværndrup-egnenSnefygning = flere fastkørte biler, Kvæ
08 12KværndrupFuh, cyklist væltede i glat føre, Kvæ
08 12Asperup MarkStormstød ødelagde taget på lade, Gel
09 12Kværndrup-egnenSnestorm = ca. 50 kørselsuheld, Kvæ
10 12HåreArb, mand faldt = benbrud, Gel
10 12Hovedvej 1 ved FjelstedFuh, bil mod rækværk, 2 kvæstet, Gel
10 12Odense, KongensgadeKvinde faldt på gaden = armbrud, Ode
12 12Hårby, AlgadeFuh, kvinde gik ud foran en bil, Hår
12 12Akkerup10-mdr.s dreng drak olie, Hår
12 12Strandby83-årig kvinde faldt på gårdsplads, Hår
12 12HårbyKvinde faldt på trappesten, Hår
19 12Hovedvej 8 ved KværndrupFuh, kvinde påkørt af førerløs bil, Kvæ
22 12Tellerup, Bakkegård1-årig dreng fik kogende vand over sig, Gel
25 12Gamby84-årig kvinde faldt i bolig, Bog
29 12HårbySyg hjemløs mand kørt til sygehuset, Hår
-

31 12 1959SkallebjergFuh, brødbil mod vejtræ, 1 kvæstet, Hår
31 12Odense, Middelfartvej ved nr. 55Fuh, knallert mod oplukket bildør, Ode
01 01 1960StrarupFuh, mand faldt ved indstigning i bil, Kvæ
04 01Gislev, SøltFuuh, cyklist mod cyklist, 1 kvæstet, Kvæ
08 01Tårup Gelsted10-årig dreng forbrændt ved eksplosion, Gel
09 01Skov ved KrarupArb, træfældning = en kvæstet hånd, Kvæ
09 01Kværndrup-egnenIsglat = 10 biler i grøften, Kvæ
10 01Hårby, Strandgade ved nr. 41Fuh, cyklist ud foran bil, Hår
13 01Hovedvej 9 ved GultvedFuh, varebil mod lastbil, 3 kvæstet, Kvæ
13 01Rud, SkovløkkenFuh, 10-årig cyklende pige væltede, Gel
13 01Hårby70-årig mand faldt i glat føre, Hår
13 01Hårby Centralskole11-årig pige faldt i skolegården, Hår
14 01TangeKvinde faldt i glat føre, Kvæ
14 01Gultved ved smedienFuh, 3 biler i sammenstød, 2 kvæstet, Kvæ
15 01Kværndrup-egnenEn del fastkørte biler i sne, Kvæ
17 01Trunderup – KværndrupFuh, cyklende kvinde væltede, Kvæ
17 01SnarupArb, mand sparket af ko ved malkning, Kvæ
18 01Hovedvej 1 ved EtterupFuh, lastbil mod lastbil, Gel + Falck
20 01Kindstrup, EllegårdKvinde faldt på glat trappesten, Gel
22 01Gelsted, Søndergade 844-årig dreng kvæstet under kælkning, Gel
28 01Kværndrup, trævarefabrikArb, mand kvæstede hånden i maskine, Kvæ
03 02Hovedvej 1 – KauslundevejFuh, lastbil mod varebil, ips, Gel
05 02Ved EspeFuh, cyklist væltede i glat føre, Kvæ
08 02Ved GelstedSkiløb = et kvæstet hoved, Gel
11 02Håre82-årig kvinde faldt på gårdsplads, Gel
13 02Hovedvej 1 ved HjulbyFuh, lastbil mod sneplov, Ode
17 02Odense, Jens Juels Vej 50Glemt pas sendt ekspres til Nakskov, Ode
17 02Odense, Åløkke AlléFuh, varebil mod rangerlokomotiv, ips, Ode
17 02Gelsted, Møllevej – HylkedamvejFuh, lastbil mod lastbil, Gel
18 02Lunge BjergeFuh, 17-årig cyklende pige væltede, Gel
19 02Krarup, SøfældeKvinde faldt i hjemmet, Kvæ
25 02Gelsted½-årig dreng kvalt i dyne, #, Gel
26 02Rugårdsvej ved Nellerud BjergFuh, bil væltede rundt, ips, Gel
26 02Gelsted – FavrskovBil fastkørt i snedrive, Gel
06 03Stubberup, BilleskovArb, mand kvæstede hånden i brønd, Gel
12 03Vierne, Store TrolddalArb, mand faldt ned fra højt træ, Bog
19 03Gelsted, HolmegårdArb, mand fik låg i hovedet, Gel
24 03IllumøDreng kvæstede ansigtet under leg, Hår
30 03Lunge Bjerge9-årig dreng kvæstede knæet med økse, Gel
01 04Odense, Havnegade, dampmølle35 m lang bjælke anbragt i 7 m´s højde, Ode
05 04Odense, Fåborgvej – EllekærsvejFuh, mc mod bil, 1 kvæstet, Ode
05 04Hovedvej 10 ved Hovedvej 18Fuh, lastbiltog i grøften, + ZR Fredericia
07 04Ved GelstedArb, mand klemt ml. traktor og vogn, Gel
11 04Hovedvej 9 nord for KværndrupFuh, mc forulykkede, 2 kvæstet, Kvæ
29 04Gelsted, idrætspladsHåndboldkamp = pige kvæstede knæet, Gel
01 05Gislev, SøltArb, kvinde faldt i stald = armbrud, Kvæ
03 05Ved VeflingeFuh, knallert væltede på skovsti, Ode
03 05Kværndrup – HundtofteFuh, 5-årig cyklende pige væltede, Kvæ
10 05Odense, Vesterbro, møbelfabrikArb, mand fik hånden i rundsav, Ode
13 05Odense Giersings RealskoleZR deltog i ”sidste skoledags løjer,” Ode
16 05Hårby, fodboldbaneFodboldkamp = 2 spillere kvæstet, Hår
16 05Kværndrup, Rugbjerg10-årig dreng fik armbrud under leg, Kvæ
16 05Kværndrup, fodboldbaneFodboldkamp = 14-årig dreng kvæstet, Kvæ
18 05Kværndrup ved mejerietFuh, 5-årig dreng løb ud foran bil, Kvæ
18 05Ringe Sygehus – OdenseAkut patientoverførsel til Odense, Kvæ
23 05Odense, Åløkkehaven – Åløkke AlléFuh, cyklende kvinde ud foran bil, #, Ode
24 05TrunderupArb, mand fik startsving i hovedet, Kvæ
25 05Gelsted, præstegårdStor gren faldt ned over stuehustag, Gel
29 05Odense, Odense ÅZR søsatte ny båd til ”Å-farten”, Ode
07 06Boltinge, AssensvejFuh, bil punkterede og kørte i grøften, Kvæ
07 06Føns ved kirkenFuh, bil væltede i vejsving, ips, Gel
09 06Nr. Åby, Hovedvej 1 – AssensvejZR-Struer-amb ass, ved alvorligt fuh, + Falck
13 06ZR KværndrupZR tilbageholdte 17-årig biltyv, Kvæ
17 06Odense, VesterbroFuh, mc mod opbremsende bil, Ode
20 06TofteFuh, cykelrytter væltede, Bog
20 06Ørsbjerg7-årig dreng jog hovedet mod et søm, Gel
21 06Gelsted8-årig dreng fik armbrud under leg, Gel
25 06 Kværndrup, BukgårdArb, løbskkørsel på mark, 1 kvæstet, Kvæ
26 06Odense, Kragsbjergv.-Reventlowsv.Fuh, finsk bil mod bil, 2 kvæstet, Ode
27 06Odense, Lundsgårdsvej8-årig pige kvæstede finger i Tlf.boxdør, Ode
01 07Kværndrup-egnenSkybrud = 20 vandfyldte kældre, Kvæ
04 07GelstedZR-assistent så ufo over Gelsted i nat, Gel
04 07Gelsted, alderdomshjemSøvngænger hang fast i telefontråde, Gel
07 07Odense, Middelfartv. – Kildemosev.Fuh, cyklist mod renovationsbil, Ode
09 07Grønnemose1½-års dreng faldt 4 m ned fra vindue, Gel
10 07Gl. LillebæltsbroFuh, 10 biler i fuh, ips, Gel + ZR Fredericia
11 07Odense, ”Det fynske Fællesskue”Arb, 14-årig dreng faldt ned fra bom, Ode
11 07Tybrind, spejderlejr14-årig pige kvæstede foden med økse, Gel
12 07Søfælde, savværkArb, mand mistede del af tommelfinger, Kvæ
19 07Rynkeby ved møllenFuh, bil væltede rundt, ips, Kvæ
01 08Kværndrup, Åparken – Hovedvej 9Fuh, 11-års cyklende dreng ud foran mc,Kvæ
08 08Fåborgvej ved HvidkildeFuh, varebil ud foran bil, ips, Kvæ
13 08Gelsted TårupDyreredning, gris faldt i kalkgrube, Gel
15 08Ved GelstedKvinde stødte hovedet mod bordkant, Gel
17 08Særslev, autoværkstedArb, mand faldt ned i smøregrav, Bog
20 08Gelsted, Søndergade 21Kvinde faldt ved havelåge, Gel
21 08HårbySkybrud = flere vandfyldte kældre, Hår
23 08Odense, Vesterbro – Store GlasvejFuh, bil mod varebil, 1 kvæstet, Ode
26 08KavslundeArb, mand faldt ned fra kornlæs, Gel
28 08Odense, Kingosg.- Jens Benzons G.Ældre mand faldt på gaden, Ode
30 08Espe, skolegård13-årig skoledreng faldt = benbrud, Kvæ
03 09Gelsted, ornecentralArb, mand bidt i låret af orne, Gel
06 09Odense, Vestre Stationsvej 54Fuh, knallert ud foran bil, 1 kvæstet, Ode
06 09Odense, Sdr. BoulevardFuh, scooter væltede ved Kløvermosev., Ode
07 09Hårby, Krogsgård10-årig dreng faldt ned fra kornlæs, Hår
08 09Brenderup, OreFuh, 10-årig cyklende dreng væltede, Gel
10 09Hunkebjerg7-årig dreng kvæstet under leg, Gel
13 09Ringe, fabrikken LactosanZR rejste 30 m høj stålskorsten, Ode
14 09Egeskov GodsArb, mand kvæstet af plæneklippe, Kvæ
16 09Bred MosehuseFuh, bil skred ud i mosen, ips, Gel
16 09Kværndrup, foderstofforretningArb, mand faldt 6 m ned fra sækkeoplag,Kvæ
18 09Årup – KaslundeFuh, knallert væltede, Gel
19 09Odense, Hovedvej 1 (Middelfartvej)Fuh, mc mod svingende bil, Ode
20 09Gislev, friskoleGymnastik = dreng fik armbrud, Kvæ
20 09Odense, Søhus, AldersmindeArb, mand læderede hånden i rundsav, Ode
21 09Sandager KohaveLille pige nær kvalt i æblestykke, Kvæ
22 09GundstrupDyreredning, Bog
23 09Voldtofte,Hårbyv. - VesemosegydenFuh, mc væltede, 2 kvæstet, Hår
25 09Gislev, Sølt7-årig pige faldt af vogn = benbrud, Kvæ
25 09StrandbyFuh, 9-årig pige faldt af cykel, Hår
26 09Gislev HolmeFuh, bil mod traktor, Kvæ
26 09Kværndrup Vænge, DyrebjerggårdBål ved granplantage, Kvæ
27 09Hårslev, karetmagerværksted7-årig dreng mistede fingre i rundsav, Bog
04 10Helsingborggade – TolderlundsvejFuh, bil mod bil, 1 kvæstet, Ode
07 10GelstedArb, mand mistede finger i maskine, Gel
07 10Lydinge4-årig dreng faldt af vogn på mark, Kvæ
15 10OdensevejLille pige klemte finger i vaskemaskine, Kvæ
20 10Assenbølle – ÅrupFuh, bil punkterede og væltede, ips, Gel
22 10Gislev, Råstrup4-årig dreng fik lem ned over sig, Kvæ
29 10Odense, Roesskovsvej – Middelfartv.Fuh, mc mod bil, 3 kvæstet, Ode + Falck
01 11Skov ved SandagerArb, mand fastklemt under træstamme, Gel
17 11Odense, Jens Benzons G. ved nr. 21Fuh, 3-årig dreng løb ud foran varebil, Ode
30 11Hovedvej 1 ved GrønnemoseFuh, bil påkørt bagfra, 1 kvæstet, Gel
01 12Odense, Vesterbro – Store GlasvejFuh, fodgænger påkørt af lastbil, Ode
06 12Fåborg, HolkegadeLastbil sad fast i smal snoet gade, Hår
08 12LunghøjMand fik ildebefindende og døde, #, Gel
08 12SarupFuh, 3 cykliste i sammenstød, 1 kvæstet, Hår
09 12Odense, St. Glasv. – V. StationsvejFuh, mc mod bil, 1 kvæstet, Ode
12 12UdbyFuh, minibus med børn i grøften, ips, Gel
17 12BobjergFuh, cyklende pige mod bil, der væltede,Kvæ
17 12Odense, Munkerisvej – HjallelsevejFuh, svingende knallert påkørt af bil, Ode
23 12Hovedvej 9 i Højby, vejsvingFuh, lastbil med beruset fører væltede, Ode
01 01 1961Tog ved Gelsted JernbanestationMand amok, ville springe af toget, Gel
04 01Odense, Ruggårdsvej – St. GlasvejFuh, bil mod lastbil, 2 kvæstet, Ode
07 01Odense, TolderlundsvejFuh, mand påkørt af mc, 1 kvæstet, Ode
08 01Ved EgeskovFuh, bil væltede rundt, 1 kvæstet, Kvæ
09 01Hovedvej 9 nord for KværndrupFuh, bil skred mod vejtræ, 2 kvæstet, Kvæ
13 01Rugård ved PaddesøFuh, hund væltede 13-årig cyklende pige,Gel
14 01AndebølleKvinde faldt i vaskehus = kvæstet ryg, Gel
17 01Hovedvej 1 ved AndebølleFuh, bil mod kvinde og i grøften, Gel
17 01Odense, Albanigade, bryggeri30 T flaskeskyllemaskine til bryggeriet, Ode
21 01Svanninge BakkerFuh, lastbiltog i grøften, ips, Hår + Ode
23 01Hovedvej 9 ved Goe BakkeFuh, bil i grøften i glat føre, ips, Kvæ
26 01Odense, Roersvej 174-årig pige faldt i gryde kogende vand, Ode
27 01Gelsted, skole10-årig pige faldt = armbrud, Gel
30 01Hovedvej 9 syd for KværndrupFuh, 2 biler væltede rundt, ips, Kvæ
30 01Kværndrup-egnenGlat føre = 11 kørselsuheld, ips, Kvæ
03 02Drigstrup, Skalbjerg og LangeskovFuh, 3 biler i grøften, ips, Ode
03 02KværndrupFuh, bil i grøften i glat føre, ips, Kvæ
03 02Kingstrupvej 80, VesterballeArb, mand faldt ned fra loft i lade, Gel
07 02ErholmFuh, bil væltede ned ad skrænt, ips, Gel
12 02Ved Hønnerup2 forurenede brønde pumpet tørre, Gel
14 02Bolig på Gelsted Jernbanestation83-årig kvinde faldt i sit hjem, Gel
18 02Hovedvej 1 ved Nørre ÅbyFuh, 3 lastbiler i sammenstød, ips, Gel
20 02Egeby, Egebjerggård, rævegravDyreredning, 2 gravhunde nær død i grav,Bog
21 02HårbyArb, mand ramte sin hånd med økse, Hår
24 02Odense, Junggreensvej 9Ældre kvinde faldt i sit soveværelse, Ode
27 02VoldstedFuh, bil mod vejtræ, 1 kvæstet, Hår
27 02Kingstrup1½-årig dreng fik lårbensbrud under leg, Gel
28 02Odense, JagtvejKvinde faldt på trappe, Ode
01 03Ekeskov SlotArb, skorstensfejer kulilteforgiftet, Kvæ
05 03VeflingeVagabond fik krampeanfald, Bog
08 03Hovedvej 9 nord for KværndrupFuh, 11-årig cyklende dreng ramt af bil, Kvæ
08 03Sandager KohaveIld i lednngsnettet på bil, Kvæ + Bv
13 03Odense, NedergadeFuh, bil blev blæst ind i butiksrude, Ode
15 03Ørbæk, nyopført pladefabrikZR opsatte tagkonstruktion på hal, Ode
16 03Lunde, gammel skolebygningArb, mand faldt ned på kældergulv, Kvæ
20 03Ladegård MarkUndsluppen so indfanget med besvær, Gel
25 03Snarup, Søfælde SavværkArb, mand fik ben i klemme, Kvæ
27 03Ved OdenseMc-motorløb = en kvæstet deltager, Ode
29 03Hårby, parketgulvsfabrikZR ass, ved oplægning af tagspær, Hår
01 04Gelsted, præstegårdTræ væltede ud over vej, Gel
02 04FavrskovArb, mand kvæstet af bilhåndsving, Gel
07 04Odense, villavejKat fødte 6 killinger i varebil, Ode
11 04Hovedvej 18 ved FredericiaFuh, hjul faldt af bugseret bil og mod bil,Ode
14 04Gelsted, fodboldbane10-årig dreng faldt = armbrud, Gel
18 04Hårby ud for Hårby KroFuh, knallert mod bil, 1 kvæstet, Hår
24 04Ørsbjerg SkovArb, mand ramte hånd med økse, Gel
24 04Hovedvej 1 ved BlommenslystFuh, knallert ud foran modkørende bil, Ode
27 04Hårslev, stolefabrikArb, mand i klemme af bakkende lastbil, Bog
02 05Hønnerup – LungeFuh, lastbil mod bil i vejkryds, 1 kvæstet,Gel
05 05Asperup, KørupgårdArb, mand faldt ned fra tag, Gel
12 05Hovedvej 1 ved GribsvadFuh, scooter punkterede og væltede, Gel
13 05EmtekærVagabond forskar sig på rude, Gel
14 05Kindstrup, EllegårdArb, mand kvæstet på radrenser, Gel
14 05Odense, Kløvermosev.-Sdr.Boulevar.Fuh, bil mod knallert, 1 omkom, #, Ode
18 05Odense, Kongensgade – MageløsFuh, cyklende kvinde påkørt af bil, Ode
18 05GelstedKvinde faldt ned fra stol = armbrud, Gel
18 05Ejby, biografArb, mand faldt ned fra stige, Gel
24 05Gislev HolmeKvinde faldt i sit køkken, Kvæ
28 05Odense HavnFuh, 13-årig cykelpige kørte i havnen, Ode
28 05NæsbyFuh, ølbil kørte i fjernvarmeudgravning, Ode
30 05BredbjergFuh, mc kørte i grøften, 1 kvæstet, Ode
01 06Odense, St. Glasvej – VesterbroFuh, 3 biler i sammenstød, 2 kvæstet, Ode
02 06Odense, Åløkke Allé ved nr. 32Fuh, 10-årig dreng løb ud foran bil, Ode
04 06Odense KanalZR søsatte tre lystbåde, Ode
06 06Hovedvej 1 ved Nygård v. UllerslevFuh, kvinde gik ud foran mc, omkom, #, Ull
07 06Gislev, Iglemosegård8-årig dreng faldt ned fra et loft, Kvæ
07 06Kværndrup, mejeriArb, mand faldt på stentrappe, Kvæ
07 06Jordløse, LandevejenFuh, ZR-Odense-kranbil mod bil, ips, Ode
09 06LydingeHest trådte mand over foden, Kvæ
10 06KrarupFuh, bil væltede rundt, 1 kvæstet, Kvæ
17 06Hovedvej 1 ved UllerslevFuh, bil mod svensk bil, 3 kvæstet, 1 omkom #, Ull + Falck
26 06Ved Gelsted JernbanestationIld under godsvogn + banelinien, Gel + Bv
29 06Hovedvej 8 ved RugbjergFuh, knallert væltede, 1 kvæstet, Kvæ
01 07Hårby10-årig dreng fik smeltet bly i ansigtet, Hår
02 07Hårby, Assensvej ved BillesgårdFuh, bil i grøften, 1 kvæstet, Hår
04 07Hårby, KirkemarkenArb, kvinde faldt i kostald = benbrud, Hår
09 07Hovedvej 8 ved RugbjergFuh, bil forulykkede, 2 kvæstet, Kvæ
14 07Hovedvej 9 ved KirkebyFuh, mc gennem tjørnehæk, 1 kvæstet, Kvæ
18 07Odense, SkibhusvejFuh, knallert væltede, Ode
19 07GribsvadArb, mand ramte sin hånd med økse, Gel
19 07NyfæsteArb, mand fik koben i øjet, Gel
19 07Odense station – Albani BryggerietZR kørte 7 store tanke til bryggeriet, Ode
24 07Brenderup, RugårdsvejFuh, bil mod bil, 1 kvæstet, Gel
26 07Gelsted, SøndergadeFuh, ild i bil og mc efter fuh, Gel + Bv
26 07Ukendt ulykkessted14-årig dreng kvæstet ved fald, Gel
07 08Tanderup ved brugsforeningenFuh, bil i grøften, 1 kvæstet, Gel
09 08Ved LillebæltsbroenZR skaffede mælk til spædbarn i bil, Gel
10 08SøfældeDyreredning, hest i mosehul, Kvæ
10 08SnarupTyr druknede i mosehul, Kvæ
17 08Søfælde78-årig kvinde faldt på gårdsplads, Kvæ
18 08KværndrupFuh, 12-årig cyklende dreng mod bil, Kvæ
19 08Kværndrup, ToftevejFuh, 9-årig cyklene dreng mod bil, Kvæ
25 08Gelsted – KerteFuh, beruset bilist kørte i grøften, Gel
26 08Stenstrup – SnarupFuh, lastbil med kævler i grøften, Kvæ
05 09Gislev, SøltArb, kvinde faldt ned fra hølæs, Kvæ
08 09Odense – Svendborg, skibsværftZR kørte 4 lysmaskiner til Svendborg, Ode
08 09Hovedvej 1 ved FjelstedFuh, 3 biler i uheld, 8 kvæstet, 1 omkom #, Gel + ZR Helsinge, der kom forbi, + Falck
08 09Tanderup2-årig pige forskar foden på blikdåse, Gel
10 09Højslunde, HønsehavevejFuh, scooter kørte i grøften, 2 kvæstet, Kvæ
18 09GelstedFodboldkamp = spiller kvæstede ryggen,Gel
21 09Klostervej, Odense Vin KompagniZR installerede ny skyllemaskine, Ode
24 09Gamby11-årig dreng faldt i vandfyldt brønd, Bog
28 09Krarup, maskinfabrikArb, mand kvæstede hånden i maskine, Kvæ
05 10Hovedvej 1 ved StegstedFuh, bil forulykkede, 3 lettere kvæstet, Ode
05 10Hårby – Løgismose SkævFuh, cyklende kvinde væltede, Hår
07 10Ved GultvedFuh, bil i grøften, 1 kvæstet, Kvæ
10 10Kværndrup, KalkbrænderivejFuh, mc mod bil ved Bøjdenvejen, Kvæ
13 10Odense, Hovedvej 1 – RoesskovsvejFuh, knallert mod svingende varebil, Ode
16 10Skov ved Damsbo HerregårdMand faldt af hest u. ridestævne, Hår
17 10Kerteminde – MunkeboFuh, lastbil i grøften, ips, Ull + Ode
20 10Kværndrup, Odensevej ved åenFuh, mc mod bil, 1 kvæstet, Kvæ
20 10Gelsted, Hylkedam64-årig mand sank død om ved sin bil,#,Gel
21 10FjelstedArb, mand kørt over af førerløs traktor, Gel
21 10Søfælde, StenhavegårdDyreredning, kælvekvie fald i brønd, Kvæ
22 10Odense, Rismarksvej – IvarsvejFuh, bil mod bil, 1 kvæstet, Ode
23 10Ved GambyFuh, scooter væltede, 2 kvæstet, Bog
25 10Odense, Havnegade, ”Lactosan”Ass ved placering af forstøvningsanlæg, Ode
27 10Vester Hæsinge, HåstrupvejArb, mand faldt ned fra ladetag, Hår
28 10Middelfart – AssensFuh, bil i grøften, ips. Gel
29 10Odense, Primulavej 1512-årig dreng forskar sig på glasdør, Ode
29 10Hovedvej 9 syd for KværndrupFuh, bil mod vejtræ, 1 kvæstet, Kvæ + Falck
31 10Mullerup SkovFuh, mc mod bil, 1 kvæstet, Kvæ
31 10SkovsgårdeFuh, bil ud over skrænt, 1 kvæstet, Bog
02 11Kværndrup, MullerupvejFuh, mc mod bil, 1 kvæstet, Kvæ
06 11Hovedvej 1 v. Ubberup MejeiFuh, ZR-Gelsted-redder påkørt af lastbil, pgl omkom, #, Ode
11 11Sandager Kohave3-årig dreng faldt i stald = benbrud, Kvæ
13 11Odense, Vesterbro – FælledvejFuh, scooter mod lillebil, 1 kvæstet, Ode
17 11Gelsted, snedkeriArb, mand kvæstede hånden i afretter, Gel
22 11EspeGlat føre = bil i grøften, ips, Kvæ
25 11Gelsted, KielshøjBål satte ild i 7-årig drengs tøj, Gel
30 11Hindevad, Store NellerudArb, mand kørt over af egen traktor, Gel
04 12Odensevej ved GelstedFuh, bil forulykkede i glat føre, ips, Gel
06 12Lunge BjergeKvinde faldt ved sin bolig = lårbensbrud, Gel
08 12Odense, ToldbodgadeFuh, knallert væltede, 1 kvæstet, Ode
13 12Hårby, Skallebjergvej - OdensevejFuh, bil mod tankbil, 1 kvæstet, Hår
13 12Gelsted, Søndergade 2686-årig mand faldt i hjemmet = benbrud, Gel
15 12AkkerupIld i bilmotor, Hår
19 12Kværndrup, SvendborgvejFuh, kvinde gik ud foran varebil, Kvæ
22 12Beldringe, flyvepladsMand faldt ned fra flyvemaskine, Ode
23 12Ved Mullerup GodsFuh, varebil væltede, 1 kvæstet, Kvæ
26 12Hovedvej 1 ca 10 km øst for OdenseFuh, bil sskred mod bil, 4 kvæstet, Ode
27 12Kværndrup-egnen i juledageneGlat føre = mange kørselsuheld, ips, Kvæ
30 12Hovedvej 9 ved KværndrupFuh, 15-årig pige påkørt af mc, Kvæ
05 01 1962Lunghøj8-årig dreng faldt ned fra træ, Gel
08 01Hovedvej 9Fuh, bil i grøften, 1 kvæstet, Kvæ
09 01Ejlskov, Ågårde17-årig dreng døde efter kraftprøve, #, Bog
13 01Hindevad, Rugårdsvej – BogensevejFuh, bil kørte i grøften, ips, Bog
16 01Tårup2-årig pige faldt ud af seng, Gel
18 01Randers – Odense, Munke MølleZR transport af 2 store bageriovne, Ode
23 01StrandbyFuh, cyklende kvinde væltede, Hår
25 01Kværndrup, VængevejFuh, 13-årig cyklende pige væltede, Kvæ
27 01Rugårdsvej ved Morud, RødeledFuh, bil forulykkede i glat føre, ips, Gel
27 01Hovedvej 1 ved IndslevFuh, bil i grøften i glat føre, ips, Gel
31 01Favrskov14-årig dreng faldt under skøjteløb, Gel
02 02Kværndrup-egnenSnestorm = flere kørselsuheld, Kvæ
04 02Hovedvej 9 ved Lørup HedeFuh, bil i grøften i glat føre, 1 kvæstet, Kvæ
10 02LindvedFuh, bil mod autoværn, 2 kvæstet, Ode
16 02Aunslev – SkaboeshuseFuh, fastkørt lastbil på dige, Ull
16 02Ullerslev-egnenSneglat = et par kørselsuheld, Ull
17 02Odense, HavnegadeStorm væltede stillads ved silo, Ode
19 02Hårby, Strandgade 35Gaseksplosion i køkken, 1 forbrændt, Hår
25 02Hindevad, DigetArb, mand faldt 15 m ned fra tag, Bog
27 02EjbyFuh, ZR-Gelsted-kran mod butik, Ode
05 03KværndrupFodboldkamp = spiller fik benbrud, Kvæ
05 03Espe12-årig pige faldt på trappe, Kvæ
05 03Kværndrup-egnenGlat føre = en del kørselsuheld, Kvæ
08 03Gyldensteen, Gyldensteensvej 101Arb, mand faldt 5 m ned fra bygning, Bog
09 03Rørup – Gelsted TårupFuh, cyklende kvinde ud foran bil, Gel
10 03Ved HårslevFuh, knallert forulykkede, 1 kvæstet, Bog
12 03Hårby-egnenGlat føre = enkle kørselsuheld, Hår
13 03Hovedvej 1 ved Skallebølle2 fuh, 2 biler i grøften, 8 kvæstede, Ode
17 03ØrsbjergFuh, 11-årig pige løb ud foran rutebil, Gel
18 03ZR OdenseLille forladt harekilling indleveret til ZR Ode
21 03RørupFuh, bil mod vejtræ, i brand, 1 kvæstet, Gel
22 03Grønnemose, Hovedvej 1 – Gelstedv.Fuh, bil mod svingende bil, 2 kvæstet, Gel
29 03Rørup – GelstedFuh, bil mod vejtræ, ips, Gel
31 03Hårby, AlgadeFuh, mc mod bil, 1 kvæstet, Hår
02 04Hovedvej 1 ved AsperupFuh, lastbil tabte 5 T skidtfisk på vejen, Gel
05 04Søbo – Broby SkovFuh, traktor ud over skrænt, ips, Hår
06 04Kværndrup, Hovedvej 9 ved mejeriFuh, bil væltede i vejsving, 2 kvæstet, Kvæ
06 04Bogense, Gyldensteen GodsZR ass ved oplægning af spær på silo, Bog
18 04Vejkryds ved Pårup Kirke, OdenseFuh, bil mod varebil, 1 kvæstet, Ode
19 04Korup, RugårdsvejFuh, mand påkørt af mc, 2 kvæstet, Ode
19 04Odense, Georgsgade – PalnatokesvejFuh, varebil mod mc, 1 kvæstet, Ode
24 04Måre, på byggeplads6-årig dreng fik sten i hovedet under leg, Kvæ
24 04Årslev, KnudsmindeArb, traktor væltede ned i vandløb, ips, Kvæ
25 04Østrup, Højskov, skovvej ved skoleFuh, knallert væltede, 1 kvæstet, Ode
28 04Kværndrup, VinkelvejMand kvæstede hånden i hjemmet, Kvæ
28 04Gelsted, Kingstrup8-årig pige fik benet i såmaskine, Gel
29 04Ullerslev, Hovedvej 1 – Bondemosev.Fuh, cyklende kvinde væltede, Ull
03 05JordløseFuh, cyklende mand påkørt af bil, Hår
04 05Gelsted, lærerboligerArb, mand faldt ned fra stige, Gel
04 05Lumby, SlettensvejFuh, bil forulykkede, 2 kvæstet, Ode
09 05Hårby - HåstrupFuh, knallert mod holdende varebil, Hår
10 05EspeKvinde faldt i stue = lårbensbrud, Kvæ
12 05Gelsted - FjellerupFuh, cyklende kvinde + barn væltede, Gel
30 05Gelsted, Odensevej – GelstedvejFuh, knallert påkørt af varebil, Gel
04 06Odense, Ørbækvej – MunkerisvejFuh, cyklist ind i bil, 1 kvæstet, Ode
05 06Hovedvej 1 ved AsperupKvinde fik finger klemt i bildør, Gel
08 06HårbyFuh, mc væltede, 1 kvæstet, Hår
09 06Odense, Jarlsberggade ved tunnelFuh, mc forulykkede, 1 kvæstet, Ode
10 06Rårup (??)Arb, traktor væltede, 1 kvæstet, Kvæ
12 06Gelsted, LunghøjKvinde reddet ud fra ild i hus, Gel + Bv
17 06Rolfsted, Ørbækvej v. forsamlingshusFuh, 10-årig pige løb ud foran bil, Ode
21 06Kværndrup Vænge nær VangetgårdFuh, traktor mod lastbil, ips, Kvæ
25 06Favrskov ved Gelsted73-årig kvinde overfaldet i sit hjem, Gel
25 06Snarup, Hovedvej 8Fuh, bil mod el-mast, 3 kvæstet, Kvæ
28 06KerteArb, hestevogn væltede, 1 kvæstet, Gel
28 06Gelsted, fodboldbaneFodbold = 6-årig dreng fik armbrud, Gel
02 07Ålsbo, ÅlsbolundCyklende kvinde skambidt af hund, Gel
13 07Gelsted Mose9-årig pige faldt ned fra træ = benbrud, Gel
14 07Skallebjerg, Sønderskovgård14-årig pige faldt af hest, Hår
15 07Middelfart, AssensvejFuh, bil mod bil, ips, Gel
17 07Ved GelstedFuh, barn i opbremsende bil kvæstet, Gel
18 07NellemoseFuh, mc væltede i vejsving, 1 kvæstet, Hår
18 07TrunderupFuh, 2 flugtbilister mod hæk, Kvæ
24 07Krarup, Hovedvej 8Fuh, bil ud foran bil, 2 kvæstet, Kvæ
27 07Hårby, gartneriKvinde faldt i køkken, Hår
27 07VormarkDyreredning, kvie faldt i brønd, Kvæ
28 07Hovedvej 1 ved GremmeløkkeFuh, bil forulykkede, 1 lettere kvæstet, Gel
28 07Ålsbo5-årig dreng klemt ml. traktor og mur, Gel
03 08GelstedFuh, cyklende avisbud væltede, Gel
16 08FåborgKalundborg-mc brød sammen, Hår
16 08Gelsted, FavrskovArb, 2 tækkemænd faldt ned, 1 kvæstet, Gel
16 08BredFuh, mc væltede i vejsving, 1 kvæstet, Gel
19 08Kværndrup, Bleget7-årig dreng faldt ned fra høstvogn, Kvæ
20 08Hovedvej 8 ved Herbæk HuseFuh, bil i grøften i vejsving, ips, Kvæ
21 08Ny Stenderup, Trente MølleBrugsstjålet bil slæbt til Odense, Hår
25 08Hovedvej 9 ved GultvedMand fundet syg i grøften, Kvæ
28 08Lunde, BobjergvejFuh, 4-årig dreng løb ud foran bil, Kvæ
10 09Hverringe – VibyFuh, lastbil mod træ, 1 kvæstet, Ode + Falck
10 09Kværndrup, BlegetIld i mejetærsker, Kvær + Bv
14 09Gamborg Fjord ved RosnæsbroHøjvande = digebrud = oversvømmelse, Gel
16 09På gade i Hårby3 drenge fik sprøjtet tjære på sig, Hår
18 09Gelsted, GelstedgårdArb, 14-årig dreng faldt ned fra kornlæs, Gel
18 09ÅlsboKvinde faldt i hønsegård = lårbensbrud, Gel
19 09Hårby, SkolevejKvinde faldt ned fra køkkenbord, Hår
30 09Odense, Hjallelsevej – ReventlowsvejFuh, 86-årig kvinde påkørt af lastbil, Ode
02 10Hjerup10-årig dreng fik murbrok i hovedet, Gel
12 10Herbæk Huse, IglemosegårdArb, traktor væltede på mark, ips, Kvæ
13 10GelstedFuh, mc mod vendende bil, 1 kvæstet, Gel
18 10SkallebjergIld i bil under kørsel, Hår + Bv
26 10Tommerup, KnarreborgvejFuh, tankbil med tjære kørte i grøften, Ode
27 10Kværndrup, MullerupvejFuh, lastbil med drænrør i grøften, ips, Kvæ
29 10Kværndrup, VinkelvejMand faldt på trappe, Kvæ
01 11Ved Padesø KirkeFuh, varebil forulykkede i vejsving, Gel
02 11Ved EbberupFuh, lastbil væltede i vejsving, ips, Hår
07 11Fyns HovedStrandet lystbåd bjærget, Ode
09 11Refsvindinge, JuulskovskolenZR ass ved oplægning af spær, Ode
12 11Gislev, Allegården5-årig pige fik møllesten over benet, Kvæ
12 11GelstedArb, mand forskar sig på vinduesglas, Gel
13 11Kerteminde, Langegade, SparekasseZR ass ved opsætning af tagspær, Ode
14 11Kværndrup, Trunderup SavværkArb, mand ramt at træbjælke i hoften, Kvæ
23 11Voldtofte – HårbyFuh, lastbil væltede i vejsving, ips, Hår
28 11Kværndrup, skole11-årig dreng faldt på stentrappe, Kvæ
03 12Kauslunde, Kauslunde KroVandforsyningsstop. ZR bragte vand, Gel
04 12Odense, RugårdsvejFuh, cyklende kvinde væltede, Ode
04 12Odense-egnenGlat føre = flere kørselsuheld, Ode
04 12Hovedvej 1 ved IndslevFuh, bil mod bil, 2 kvæstet, ZR Ode-amb
07 12SkambyFuh, knallert mod lastbil, 1 omkom, #, Ode
07 12Kværndrup Vænge, TidselhaveArb, traktor kørte i mergelgrav, ips, Kvæ
13 12HårbyArb, murer fik elstød under arbejdet, Hår
15 12Odense, AlbanigadeFuh, taxachauffør døde under kørsel, #, Ode
19 12Nakkebølle FjordDyreredning, 2 heste sad fast i dynd, Kvæ
21 12Ellerup KohaveArb, 3 mand fik 30 m træ ned over sig, Kvæ
24 12Nr. BrobyFuh, bil mod knallert, 1 kvæstet, Hår
24 12Jordløse82-årig kvinde faldt i sit hjem, Hår
26 12Ved Vester HæsingeFuh, bil væltede i glat føre, ips, HårTilbage