Aabenraa


Stationshistorie:
Aabenraa
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
Afsnit fra Zone-Redningskorpset i Danmark
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt
Zone-Redningskorpset i Danmark side 247 - 248
TRYK PÅ AMBULANCEN FOR GENEREL INFORMATION OM STATIONSSIDERNE

Aabenraa

Sønderport 37. I forgrunden Fiat 1950 varevogn.

Industrivej 4.

Mercedes 170 1952 ambulance.

Samme situation, nærbillede.

Indfangning af vilde kvier i Løgumkloster. Til venstre Poul Lund, til højre Jørgen Søndergaard, Løgumkloster.
Poul Lund annoncerede flittigt i lokalpressen. Her eksempler fra 1950'erne.

(I bogen findes dette billede i kapitlet "ZR i farver")
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
H.P.Hanssens Gade 6
(Flytter form. 1935 til nr. 13)
1932:
Svend Wæver
Dag: 359
Nat: 8
Kørsel udført for ZR i regning
Henvendelsessted1933 - ca. 1940:
Svend Wæver
Tilkaldt via ZR
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Haderslevvej 8
Redningsstation
19.5.1943 - 24.5.1947:
Kristian Marius Baade
3200Vides ikke, formentlig forpagtningsstation
Sønderport 6
Redningsstation
25.5.1947 - 31.10.1947:
Kristian Marius Baade
1.11.1947 - 1954:
Poul Lund
Poul Lund i ZR forpagt.
Sønderport 37
Redningsstation
1954 - 1957:
Poul Lund
Fra ca. 1956:
23200
Industrivej 4
Redningsstation
Entreprenørafdeling
Ejendom ejet af ZR tinglyst 24.2.1958
1957 - 31.12.1962:
Poul Lund
Historie:
Stationens historie domineres af Lunds stationslederperiode. Et speciale var indfangning af vilde kvier ved hjælp af hunde. Lund havde en schäferhund "Bjørn" som var trænet til formålet, og opgaverne strakte sig både nord og syd for grænsen. Fra sammenlægningen har vi en udmærket beskrivelse af stationens forhold og de overvejelser, en sammenlægning medførte i en almindelig provinsby: Først et referat fra (formentlig) 25. juli 1962: Stationen har til huse i en relativ ny bygning, som ejes af ZR. Stationsleder er Poul Lund, ca. 48 år, siden 1950 på forpagtningskontrakt. Ejendommen afgiver ikke tilstrækkelige udvidelsesmuligheder for en fælles-station, og bør derfor sælges. Abonnementsindtægten var i 1961 kr. 148.000. Der har været ca. 3.700 ydelser med ca. 122.000 km, hvortil kommer forpagterens egne. Der er 2 sygevogne og 1 kranvogn, der tilhører ZR, mens de to andre kranvogne, den ene med Hiab-kran, tilhører Lund. Der er 3 reddere, Schmidt, Callesen og Gielstrup med henholdsvis 5, 3 og 1½ års anciennitet. Stationen har en ret betydelig sygekørsel - det angives, at der køres for 16 landkommuner af 20 mulige og desuden for Aabenraa købstad. Betalingen er dog alt for lav, for købstaden således kr. 5,00 pr. tur. Stationsleder Lund betegnes som en samvittighedsfuld og energisk redningsmand, der er indstillet på at yde kunderne en god service. Han har haft en god støtte i sin hustru. Efter at forholdene var drøftet med stationsleder H. Krogh (stationsleder hos Falck), der anså et samarbejde for muligt og lovede loyal støtte til dets gennemførelse, blev Lund tilbudt en stilling som overassistent (næstkommanderende) ved den sammenlagte station. Han ville kunne påregne en placering i lønskalaen, der ville give ham en årsindtægt på 18.- 19.000 kr. pr. år. Redderne ville formentlig også kunne regne med fortsat beskæftigelse. Den sammenlagte station placeres på Falck-stationen, der ombygges og udvides, både hvad mandskabsafdelingen og garagerne angår. Herom optager Falck nærmere forhandling med købstaden, idet der skal lejes mere grund, og lejemålets uopsigelighed skal forlænges. Herefter et referat fra et møde med borgmesteren i Aabenraa 27. juli 1962: ........Forhandling med borgmester Erik Jessen sammen med stationsleder Hans Krogh. Borgmesteren blev fortroligt orienteret om redningskorps-nyordningen fra 1. januar 1963 og de i den anledning med ZR-stationsleder Poul Lund førte forhandlinger med tilbud om ansættelse som næstkommanderende (overassistent). Sammenlægningen medfører endvidere flytning af vogne og mandskab til Falck-stationen, og at Zonens bygning skal sælges. Falck-stationen er opført på lejet grund af havnens arealer 795 m2 á kr. 1,25 pr. år. Lejemålet er gensidigt uopsigeligt indtil 19 juli 1973. Bygningen er opført i 1948 - 49 efter tegninger af arkitekt P. Chr. Petersen, Aabenraa. Indretningen og kvaliteten kunne have været bedre. Mod 1. prioritets pantesikkerhed og kaution af Aabenraa byråd blev i marts 1946 optaget et 30-årigt lån på kr. 90.000,- i Sparekassen for Aabenraa By og Amt. Dette lån vil pr. 30. september d.å. være nedbragt til kr. 51.000,-. Mod 2. prioritets pantesikkerhed er i 1956 optaget et lån på kr. 75.000,- i Personalefonden. Sammenlægningen af stationerne vil kræve ombygning af såvel garagerne som af mandskabslokalerne. Borgmesteren blev gjort bekendt med, at ZR hidtil havde udført sygetransporten i købstaden for kr. 5,- pr. tur, og han forstod meget vel, at dette ikke kunne fortsætte, Vi gennemgik kort den nye kommunekontrakt, som der ikke skulle være noget til hinder for at få gennemført fra nytår. Vi skulle fremkomme med skriftlig henvendelse derom. Iøvrigt var borgmesteren mest stemt for sygekørselsbetaling pr. indbygger.....17.8.1962. Peter Straarup. Se også stationssiden for Sønderborg.

Særlige opgaver/episoder m.v.:
28. maj 1949 bragte avisen følgende historie: Zone-Redder paa farligt Job Da man paa Haderslev Kaserne i Gaar vilde hejse Flaget over Kasernebygningen til Ære for de gamle Soldater, som i Gaar fejrede Jubilæum i Haderslev, sprang Flagsnoren. Man alarmerede Zone-Redningskorpset, og bad Korpset sætte en ny Flagsnor op. Paa Grund af det stærke Blæsevejr, der gjorde en Opstigning i Flagstangen livsfarlig, nægtede Korpset først at udføre Arbejdet, men da en af Zoneredderne, den 23-aarige Egon Nielsen tilbød at klatre op i Flagstangen paa eget Ansvar: Stangen rager 14 Meter op over den 4½ Etagers høje Kaserne-Bygning - lovede man trods alt at gøre et Forsøg. Man sikrede med Reb Flagstangen, saa den, hvis den brækkede, vilde falde ind over Kasernetaget i Stedet for ned på Kasernepladsen. Bevæbnet med Sikkerhedsrem og Klatresko begav Egon Nielsen sig paa Vej op ad stangen, men da han var kommet ca. 2/3 af Vejen, maatte han standse. Masten var der kun ca. 15 Centimeter i Diameter, og Skoene var for store til at kunne gribe rigtigt fat om Stangen. Ydermere saa Flagstangen langt fra solid ud, og den unge Mand opgav sit vovelige Forehavende. Nu maa Masten tages ned, saa en ny Flagsnor kan sættes i. Det bliver ogsaa et meget besværligt Arbejde.

Efter sammenlægningen:
Nedlagt. Poul Lund ansat som overassistent ved Falck-Zonen til sin pensionering i slutningen af 1960'erne.

Assistancestatistik: (visse år må antages kun at være clearingkørsel)
År19371938193919451946194719481949195019511957196019611962
Antal1033299481436438139514531632192826002318246436433599

Effekter på museet fra stationen:
En meget speciel ting fra Lunds tid: En forbindskasse specielt fremstillet til stationen påtrykt ZR Aabenraa tlf. 3200 Kontor 3210.

Vognpark 1962:
Ambulance
  Vognnr
KranvognVognnrAndetVognnr
Ford Mainline 1954523Ford V8 1952444Personvg. Mayflower 1953458
Mercedes 1958640Bedford 1947527Varevg. Morris 1000 1958646
Steyr 1961Egen
Entreprenørafd.
Bedford 1954822 (E)
Siden er oprettet med støtte fra:
Kulturnet Vestsjælland under Vestsjællands amt (www.kulturnetvestsj.dk)
Semaphor (www.semaphor.dk)
Desuden tak for hjælp til Institut for Sønderjysk Lokalhistorie og Falck i Aabenraa
MUSEET PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR OPLYSNINGERNE HER PÅ SIDEN ELLER FOR BILLEDMATERIALET
MATERIALE PÅ SIDEN MÅ KUN MANGFOLDIGGØRES EFTER AFTALE MED MUSEET

MATERIALET HER PÅ SIDEN KAN KRÆVE FORHÅNDSKENDSKAB TIL ZR's HISTORIE.
SE ZR HISTORIE

YDERLIGERE OPLYSNINGER MODTAGES MEGET GERNE


Mere materiale fra Aabenraa

som ikke er med i bogen Zone-Redningskorpset i Danmark


  Zone-Redningskorpsets Venner
  www.zone-redningskorpset.dk
  info@zone-redningskorpset.dk
  _______________________________________________________________________
  Materialet på siden må kun anvendes efter indhentet tilladelse

Avisomtalte hændelser hvor ZONEN har ydet assistance.
Samlet af Vilhelm Pedersen. Kilde: Falcks udklipsarkiv
UDRYKNINGSLISTER - VEJLEDNING


Anvendte forkortelser m.v. :

Amb Ambulance
Arb Arbejdsulykke
Bv Brandvæsen
CF Civilforsvaret / Beredskabsstyrelsen
Fuh Færdselsuheld
ips Ingen personskade
Kas Kastrup Lufthavn
mc motorcykel / motorcyklist
tdr tønder land
ZR Zone-Redningskorpset
# Person omkommet
+ Bv + Falck Zonen tilkaldt + Brandvæsen + Falck (eksempel)
+ ZR Horsens Lokal ZR station tilkaldt + ZR Horsens (eksempel)

Afslutning af et gade- gård- eller vejnavn kan være anført således :
...g. = ...gade
...gd. = ...gård
...v. = ...vej


Næsten alle anførte stednavne kan findes i et eller flere af følgende landkort på internettet :

Danmarks Miljøportal: www.miljoeportal.dk : arealinformation
Geodatastyrelsen: www.gst.dk : se på kort - find et sted
Historisk Atlas: www.historiskatlas.dk
Krak: www.krak.dk : kort

Stednavne med: Å, å i listerne, kan være anført med: Aa, aa i de nævnte landkort.

Flere lokaliteter (herunder gader og veje) har i tidens løb ændret stavemåde eller har skiftet navn. Sådanne lokaliteter er anført med nuværende (2014) stavemåde/navn.

De tidligere hovedveje er bibeholdt med hovedvejsnummer.

Anført dato i listerne er datoen, hvor hændelsen er avisomtalt og er derfor sjældent den egentlige hændelsesdato, DOG er datoerne 23. 24. 25. 26. 30. 31. december og 01. januar hændelsesdatoer (blot for at få indsigt i udrykningerne i jul og nytår).

Datoer i listerne for ZR Frederikssund og ZR Helsinge er altid hændelsesdatoer.


nov 2014
27 07 1943Avbæk, Avbæk-HyttenPrimusapparat eksploderede, 1 person forbrændt
01 11ÅbenråSprængt vandrør = stue oversvømmet
01 11Åbenrå - Skælskør2 gigtpatienter kørt til gigtsanatoriet i Skælskør
26 11Padborg, Nr. Chaussé (?)Arb, kulilteforgiftet af gengasvogn
10 12Åbenrå - ÅrhusPatientoverførsel fra Åbenrå til Århus
26 01 1944Åbenrå EddikefabrikArb, kvinde fik arm i kålskæremaskine
21 07Padborg12-årig dreng med økse = en finger hugget af
03 08ÅbenråFuh, mand væltet med cykel
03 08Gråsten TeglværkArb, ramt i øjet af et træstykke
31 08Søndre Landevej6 skrællede cykler fundet i mergelgrav
28 09Ved ÅbenråÉn stud indfanget, én stud nedskudt
20 10Åbenrå EddikefabrikArb, underarm læderet i maskine
12 01 1945ÅbenråKvinde faldt på glat fortov
18 01Åbenrå5-årigt barn faldt i børnehaven
14 02Sønder Hostrup7-årig dreng faldt ned fra loftet
01 05Ullerup, Rufas2-årig pige druknet i gårdens dam
08 12Nr. Chaussée (Haderslevvej)Fuh, 11-årig dreng kørt ned af lastbil
21 01 1947Åbenrå40-årig mand faldt død om, sygdom
25 01Lillebælt ved ÅbenråRamt af vådeskud i hånden
19 04Åbenrå, KolstrupFuh, væltet med mc
05 05Tinglev, DybbølgårdStormskade
20 09Tyskland, HannoverFuh, DK-kølevogn væltet, føreren overflyttet til DK
11 10Kliplev BriketfabrikIld i tørv ZR + Bv
14 10Øster Løgum MarkArb, fik en talje i hovedet
30 12BolderslevDyreredning
04 01 1948Hellevad, ØrslevAflivning af kvæstet ko
05 01Varnæs - ÅrhusPatientoverførsel til den kunstige lunge, Århus
06 01TorpFuh, bil mod vejtræ
06 01RinkenæsFuh, varebil i grøften
12 01Åbenrå-egnenSnevejr = mange bugseringer
21 01Åbenrå ved havnenFuh, cyklist væltet i glat føre
26 01BrundeSkorstensild, ZR + Rødekro Bv
11 03Callesensgade 6Skorstensild, ZR + Bv
28 03GennerArb, mand faldt ned fra halmlæs
05 04Felsted-egnenZR deltog i natlig hjemmeværnsøvelse
06 04GennerDreng brækkede benet under leg
26 05Åbenrå1-årig pige klemte en finger under leg
21 06Åbenrå HavnFuh, tørvevogn kørt over kajkanten med baghjulene
26 06Dyrskuepladsen6-årig dreng kvæstede det ene knæ
12 07MøllegadeFuh, cyklist væltet
17 07Tråsbøl1-årig pige genoplivet efter kvælning
23 07Åbenrå-egnenStormvejr = flere assistancer
24 07HostrupskovArb, mand knuste en finger mellem to sten
01 09BarsmarkArb, gårdejer faldt ned fra høstvogn
08 09FelstedArb, brøndgraver begravet i 7 m's dybde, reddet
11 09Gråsten, Trekanten 7Lille pige faldt på trappe
26 11Rødekro - DybvadFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet
30 11Nørrevang 16Mand sank død om, #
30 11BovrupFuh, bil væltet
07 12Nørre Hostrup3-årig dreng druknede i ajlebeholder
23 01 1949Felsted, NørballeTaget blæste af ladebygning
23 01Styrt-omSommerhus i fare for at styrte ned ad skrænt
23 01SønderportVand i kælderrum
01 02Sønder HostrupArb, gårdejer faldt i kostalden
17 03Rødekro - Øster LøgumKvinde faldt i ledvogterhus nr. 52
17 03Åbenrå - PadborgFuh, bil mod vejtræ
31 03TumbølZR fældede træ tæt op ad bygning
06 04Åbenrå AlderdomshjemÆldre kvinde forsøgte selvmord
09 04Åbenrå-egnenStorm = nogle stormskader
09 04Ved ÅbenråStor fransk bus sank i rabatten
22 04ÅbenråLille dreng faldt af karrusel
27 04ForstalléKvinde faldt og forslog ansigtet
02 05(Nørre Chaussé) Fuh, bil mod bil
07 05BjerndrupDyreredning
07 05Årup3-årig pige spiste sovetabletter
25 05BovrupKvinde faldt ned fra trappestige
11 06Ved ÅbenråStørre bisværm uskadeliggjort
16 06Rangstrup, HorsbygvejFuh, bil i grøften
05 07Åbenrå RingridderpladsSkræmt hest væltede 5 personer omkuld
15 07Åbenrå StadionFodboldkamp = spiller fik hjernerystelse
01 10(Nørre Chaussé)Fuh, cyklist påkørt af bil
03 10Åbenrå StadionFodboldkamp = spiller blev syg
06 10HaderslevvejFuh, cyklist påkørt af bil
26 10HovslundBeboelseshus/bagerbutik nedbrændt, ZR + Bv
02 11Løjt KirkebyKviejagt
09 11Hjordkær, NybølGårdlænger nedbrændt, ZR + Bv + Cbu
05 12H.P. Hanssens GadeFuh, cyklist påkørt bagfra af bil
13 12FlensborgvejFuh, cyklist væltede
23 12HjordkærLastbil væltede i grusgraven under læsning
07 01 1950Rådhusgade, glat føreFuh, lastbil gled baglæns ind i bygning
28 01BarkmøllegadeFuh, 2 drenge på én cykel væltede
18 02SøstvejFuh, lille pige løb ud foran mc
19 03Tinglev JernbanestationSkinnecykel påkørt af exprestog, cyklisten undslap
20 04Bovrup, Vestergård2-årig dreng faldt i kogende vand
22 04Åbenrå HavnFuh, lastbil bakkede ud over bolværket
16 05Åbenrå StadionFodboldkamp = 2 tilskadekomne spillere
30 05Varnæs, Stenneskær5-årig pige fik kogende vand over sig
02 06ÅbenråArb, begravet under sammenstyrtet udgravning
08 06Åbenrå-egnenTørke = vanding af jordbær
19 06HønsnapDyreredning
03 07Hovedvej 10 ved KnivsbjergFuh, bil kørte mod vejtræ
03 07Åbenrå, Årup5-årig pige faldt ned fra stige
03 07Åbenrå - ÅrhusOvennævnte pige overført til Århus
04 07Åbenrå HavnArb, mand faldt 14 m ned fra nybygning
07 07Grænsen - KøbenhavnPatientoverførsel til København
24 07Kalø5-årig dreng faldt i vandet fra pram og druknede, #
29 07Bovrup Mark12-årig dreng faldt ned fra høloft
12 08SønderportFuh, cyklist væltede
31 08JernbanestationenKvinde fik ildebefindende
02 09FelstedFuh, bil kørte i grøften
07 09KrusåInvasion af hundredtusindvis kålormelarver
13 09Slotsgade 24Arb, jog armen gennem rude
12 10Perbøl MarkSkypumpe væltede 20 m højt træ ned over hus
23 10Felsted2-årig pige faldt ned fra stige
25 10Varnæs11-årig dreng kørt over af roevogn
13 11ÅbenråMand faldt 6 m ned fra træ
14 11Tumbøl SøndermarkArb, mand faldt ned fra staldloft
14 11Bolderslev SkovArb, kvie angreb og kvæstede en mand
23 11Hjordkær, NybølKvinde fødte i ambulancen
27 11Hjordkær, Kassø3-årig dreng sparket af hest i hovedet
29 11Bjerndrup - BajstrupFuh, stormstød væltede en bil under kørsel
15 12SønderportFuh, lastbilspåhængsvogn væltede
16 12Varnæs Løkke70-årig mand faldt = et brækket ben
10 01 1951Hellevad, ØbeningDyreredning
16 01Åbenrå-egnenTøvejr = vand i flere kældre
16 01Tøndervej 1118-årig pige læderede hånden i vaskemaskine
23 01RødekroFuh, cyklist væltede i glat føre
23 01ÅbenråKvinde faldt på gaden
29 01Åbenrå-egnenGlat føre = flere kørselsuheld
31 01Tumbøl8-årig dreng læderede 2 fingre i roefræser
03 02SkolegadeFuh, lastbil bakkede ind i butiksrude
09 02Åbenrå, Hovedvej 10Fuh, bil væltede rundt
15 03BolderslevFuh, 4-årig dreng løb ud foran bil
28 03KværsSnefald = sneplov kørte i grøften
10 04Røllum5-årig dreng faldt ned fra roekule = et brækket ben
19 04FelstedLoft brød sammen under kvinde
21 04Gasværksvej13-årig dreng faldt ned fra plankeværk
23 04Aabenraa KarosserifabrikBrandmand kvæstet under brandslukning
23 04ÅbenråPige faldt ned ad skrænt
23 04BovrupArb, traktor kørte i mergelgrav
27 04Kruså MejeriInstallering af 20.000 liters flødekar
30 04Åbenrå HavnSkibs bovspryd ramte togvogn, der blev afsporet
05 05Åbenrå StadionHøjdespring = et kvæstet skinneben
26 05Røllum MoseMosebrand, ZR + Stubbæk Bv
30 05VarnæsArb, mand kvæstet under skovarbejde
26 06Kalø HavnFiskerkutter sprang læk og sank
20 07BarsmarkArb, mand faldt ned fra hølæs
21 07Genner, moseArb, 13-årig dreng kørt over af hestevogn
21 08Åbenrå, TækkerløkkeArb, mand faldt fra stige
03 09BovrupFuh, bil mod bil, 7 kvæstet, + ZR Sønderborg
15 09ÅbenråArb, kvinde forskar sig på glasplade
18 09Tøndervej 135Ældre kvinde faldt i hjemmet
25 09PadborgArb, mand trukket efter vild kvie
01 10Åbenrå HavnArb, mand faldt 4 m ned fra stige
09 10Kliplev, ÅrtoftArb, mand kørt over af traktor på mark
22 10StubbækIld i traktor, ZR + Bv
29 10Åbenrå Havn, pakhusStørre brand i pakhus, ZR + Bv
01 11Åbenrå Havn, pakhusArb, mand fik bjælke over foden i udbrændt pakhus
07 11Åved ved Skærbæk3 vilde kvier indfanget med hund fra ZR Åbenrå
10 11TøndervejFuh, knallert påkørte cyklist
14 11Rødekro, møbelfabrikArb, mand fik hånd i fræser
17 11Gammel Skovbøl Skole12-årig dreng faldt i skolegården = et brækket ben
20 11KidingmarkFuh, vejtromle skred i grøften
26 11BevtoftFuh, bil kørte i grøften
28 11BarsmarkArb, løbskkørsel på gård, 1 person kvæstet
29 11Hovslund12-årig pige faldt ned fra hegn
05 12Nygade11-årig dreng forskar sig på mælkeflaske
05 12Hovslund3 kvier af 11 indfanget, resten forsvandt
03 01 1952Flensborg - ÅbenråPatientoverførsel fra Tyskland
03 01FelstedFuh, bil i grøften
03 01Hellevad, HinderupFuh, lastbil i grøften
03 01Gråsten, FelstedvejFuh, bil mod vejtræ og i brand, + Bv
09 01Øsby3 vilde kvier indfanget med hund
09 01Rendsburg, TysklandFuh, bil mod DK-bil, der blev slæbt til DK
11 01Hovedvej 10 ved SøgårdFuh, bil påkørte holdende bil
15 01FelstedKvinde faldt på havegang
29 01Over BlåkrogArb, halmlæs væltede på marken, 1 person kvæstet
01 03Ved ÅbenråFuh, punktering = lastbil mod 2 træer og ind i mur
03 03FlensborgvejFuh, bil væltede rundt ned ad skrænt
03 03Flensborgvej ved LundsbjergFuh, lastbil kørte fast i blød rabat
04 03Gråsten - RinkenæsFuh, bil ramt af toget i baneoverskæring
01 04Løjt Skovby, SønderskovFuh, sneplov kørte i grøften
01 04HolbølFuh, lillebil mod lastbil
16 04Fredenshøj TeglværkArb, mand fik strøm gennem sig
19 04HokkerupArb, traktor væltede på mark, 1 person kvæstet
28 04Skovby Mark1-årig dreng fik kogende vand ned over sig
28 04RødekroFuh, varebil mod vejtræ
04 06Røllum MoseDyreredning
04 06Sønderport ved nr. 61Kvinde fladt om på gaden, sygdom
04 06Ny SkovbølArb, Kvinde faldt på køkkengulvet
14 06StubbækFuh, cyklist mod mc
02 07Åbenrå-egnenFlere badende forskar fødderne på strandene
10 07Åbenrå Vandrehjem12-årig dreng bidt af hugorm i telt
11 07Kystvej 42Feriedreng faldt = en forstuvet fod
15 07LovtrupKvinde faldt i bryggers
15 07BarsmarkKvinde faldt ved udstigning fra bil
21 07UgeArb, kvæstet under traktorkørsel på mark
31 07TøndervejArb, mand faldt ned fra stillads
05 08Løjt KirkebyFuh, cyklist væltede
07 08FelstedskovArb, 16-årig dreng ramt af startsving på selvbinder
07 08Felstedskov (samme tid)6-årig dreng fik fiskekrog gennem hånden
18 08Tumbøl4-årig dreng snublede ind i affaldsbål
18 08LundsbjergFuh, kvindelig knallertkører væltede
19 08SønderportKraftig regn = flere kældre vandfyldte
22 08Sønder HostrupFuh, bil mod militærbil
23 08Åbenrå, rutebilstationenFuh, 7-årig pige løb ud foran bil
23 08TøndervejFuh, cyklende dreng kørte ud foran bil
02 09Løjt SkovbyMand faldt inde hos naboen = et brækket ben
03 09VarnæsKvinde faldt = et brækket ben
25 09Hokkerup - LundtoftFuh, 12-årig cyklende dreng påkørt af bil
25 09Åbenrå StadionSkoleidræt = dreng fik boldtræ i hovedet
30 09SønderportKvinde faldt på trappe
02 10Gammel SkovbølFuh, bil mod bil
06 10Åbenrå HavnFuh, lastbil bakkede ud over kajkanten
21 10Åbenrå, Egelund2 vilde kvier indfanget med hund
22 10Tinglev, VippelFuh, bil mod lysmast
24 10Kruså-grænse - ÅbenråPatientoverførsel til Åbenrå
28 10Bolderslev SkovArb, mand faldt af roevogn på marken
31 10Hovedvej 10 ved BodumIld i bil, + Bv
03 11Sønder ØnlevVild kvie indfanget med hund
03 11HammelevVådeskud = mand ramte sin fod med pistol
08 11Hovedvej 10 ved BodumFuh, mc mod en flok køer på vejen
20 11Sønder Hostrup - RibeTransport af 8x3 m jernbanevogn til Ribe
25 11KliplevFuh, bil mod bil
04 12Åbenrå AutomobilhandelArb, mand fik bil ned over sig
06 12Åbenrå-egnenGlat føre = flere kørselsuheld
10 12Løjt KirkebyFuh, cyklist væltede
16 12Solkær, SkøttsmindeVild kvie indfanget med hunden "Bjørn"
17 12Åbenrå-egnenGlat føre = nogle kørselsuheld
18 12BarsmarkFuh, kvindelig cyklist væltede
22 12Åbenrå-egnenGlat føre = mange kørselsuheld
30 12Åbenrå HavnMand kulilteforgiftet ombord på skibet Hans Voss
02 01 1953Åbenrå ved SkedebjergFuh, bil væltede ned ad skrænt
08 01ÅbenråDreng brækkede benet under skiløb
26 01Åbenrå, Hovedvej 10Fuh, bil i grøften
03 02Rødekro1½-årig dreng slugte et par grammofonstifter
06 02Åbenrå, gamle havnArb, mand faldt i vandet fra rambuk
09 02Ved ÅbenråFuh, sneplov kørte i grøften
12 02RødekroArb, kvinde faldt ned fra loft
18 02Ved ÅbenråArb, træfældning = mand kvæstet
26 02Åbenrå-egnenFlere fastkørte traktorer
16 03Åbenrå StadionFodboldkamp = målmand kvæstet
18 03StubbækFuh, bil mod traktor, 8-årig pige kvæstet
23 03Ved ToftlundFuh, bil mod bil
15 04Åbenrå StadionFodboldkamp = 1 kvæstet hoved
27 04Åbenrå StadionFodboldkamp = en kvæstet målmand
27 04Åbenrå HavnGummivogn trillede i havnen
27 05Åbenrå HavnArb, wire ramte mand i hovedet
27 05Bovrup73-årig kvinde faldt på kældertrappe
08 06Åbenrå HavnArb, kunstgødningsække væltede ned over mand
19 06HjelmalléMand faldt bevidstløs om
03 07Ved Åbenrå8-årig dreng forskar foden på en muslingeskal06 07
06 07Åbenrå HavnSkibet "Helene af Sønderborg" sprang læk
08 07RødekroFuh, bil mod bil
21 07StoltelundArb, 13-årig dreng faldt ned fra hølæs på mark
25 07Schleswig - HaslevPatientoverførsel fra Tyskland til Sjælland
29 07GennerArb, traktor væltede over mand på mark
29 07Åbenrå-egnen5 tilfælde med vilde kvier i den seneste tid
07 08Styrt-OmArb, mand faldt 4 m ned fra stillads
17 08Løjt Land, NørreskovMand faldt over sten på stranden
17 08Hovslund, GrønnebækgårdDyreredning
15 09Gasværksvej12-årig dreng savede sig i en finger
24 11TøndervejFuh, kvinde påkørt af cyklist
24 11Uge MarkFuh, knallert væltede
16 12Ved ÅbenråVild kvie indfanget med hunde
23 12StubbækFuh, mc væltede
02 01 1954SønderbroMand faldt på fortovet
06 01Snur-Om, GrøngrøftArb, mand faldt i udgravning
14 01Hovedvej 8 ved RødebækFuh, bil mod CF-automobilsprøjte
18 01BovrupFuh, bil væltede rundt i glat føre
19 01Bovrup MarkMand faldt = en brækket skulder
09 02VarnæsArb, mand mistede en finger i kvashugger
20 03FlensborgvejFuh, mand gik ud foran mc
22 03FelstedFuh, 13-årig cyklende dreng væltede
10 04NygadeFuh, cyklist væltede
25 04NygadeFuh, 8-årig dreng løb ud foran mc
13 05Styrt-Om, Hovedvej 10Fuh, mc mod svingende lastbil, mc'en omkom, #
21 05Løjt Kirkeby, "Tatol"Arb, mand faldt ned fra stige under kalkning
26 06Åbenrå RutebilstationMand forskar sig på rude under slagsmål
10 07NørballeArb, mand læderede hånden i rundsav
12 07Sønderport 37Ild i køkken, + Bv
16 07Åbenrå, MarkedspladsenArb, kvinde fik 250 kg automat ned over sig
17 07Hovedvej 10, S for HoptrupLastbil med 9 T ost fik motorhavari
19 07Slesvig by, TysklandFuh, knust Århus-bil slæbt til Danmark
03 08BovrupArb, mand faldt 5 m ned fra tag
07 08Padborg, SofiedalArb, mand faldt af traktor på mark
10 08HaderslevvejArb, mand snublede = kvæstede hovedet
01 09HovslundArb, mand faldt ned fa stige i lade
01 10Hovslund Stationsby8-årig dreng kvæstede hånden med donkraft
04 10Lundsbjerg MøllevejFuh, mælkevogn mod brødbil
19 10Smedeby5 vilde kvier indfanget med hunde
25 10Nygade - VestergadeFuh, bil mod bil
07 11SønderportFuh, 5-årig dreng påkørt af lastbil, omkom, #
08 11Fårhus, KragelundArb, mand sparket af hest
10 11ÅbenråFuh, bil ud foran mc
13 11Rødekro, JernbanehotelletVild stud blev nedskudt
18 11Farvandet ved BarsøJetjager styrtet i vandet, piloten omkom, #
25 11Åbenrå FjordPram med rambuk forlist i stormvejr
06 12Padborg ved toldkontrollenFuh, førerløs bus med børn trillede i grøft
07 12Hjordkær, NybølStormstød rev bliktag af lade
12 12Hovedvej 10 ved NørreportFuh, varebil væltede i glat føre
15 12Farvandet ved BarsøCockpit fra nedstyrtet jetjager bjerget i land
16 12KliplevFuh, 8-årig cyklende dreng påkørt af cyklist
17 12Felsted VestermarkMand faldt på trappe
22 12BajstrupStormstød rev tag i stykker på gård
23 12FrøslevStormstød rev tag i stykker på gård
24 12Søndergade3-årig dreng faldt ud fra 1. sal
27 12Flensburg, WasserslebenFuh, forulykket bil slæbt til Åbenrå
07 01 1955Åbenrå, NørreskovArb, traktor væltede ned over føreren
08 01Farvandet ved BarsøZR-frømand genoptager søgning efter flydele
11 01BovFuh, gående mand påkørt af køretøj
11 01Åbenrå-egnenSnevejr = flere kørselsuheld
12 01Farvandet ved BarsøZR-frømand fandt sidste dele fra nedstyrtet jet
14 01Åbenrå, gamle havnZR-frømand fandt mistet skibsanker
17 01KassøFuh, lastbil med mælkejunger i grøften
17 01Bovrup Mark - ÅbenråTransport gennem sneen med barselskvinde
20 01Vestvejen ved stadionFuh, 8-årig dreng påkørt af varebil
20 01Gram StorskovVild stud forsøgt indfanget/nedskudt
22 01Gram StorskovVild stud endelig indfanget med hunde
24 01StadionFodboldtræning = et brækket ben
15 02Mellem Gåskær og TødsbølF-84 jetfly nødlandede, ips
17 02Løjt SkovbyFuh, sneplov i grøften
26 02Kværs Østermark7-årig dreng faldt i stald = lårbensbrud
07 03TumbølKvinde faldt i glat føre
14 03Varnæs SøndermarkArb, mand mistede finger i rundsav
24 03Hovedvej 10 ved VennelystFuh, lastbil i grøften under overhaling
16 04RådhusgadeFuh, 2 unge piger på én cykel væltede, #
16 04SøndertorvMand sank bevidstløs om på gaden
06 06FelstedFuh, bil i grøften
30 06Kværs, Kokhave2½-årig dreng druknede i mergelgrav, #
30 06Sønder HostrupArb, mand kvæstede hånden i stenhuggeri
30 06NyvejKvinde faldt på fortovet
04 07Hovedvej 10 ved BodumFuh, varebil mod vejtræ
06 07RingridderpladsenSkybrud = pladsen oversvømmet under turnering
11 07Tumbøl, GrøngrøftArb, løbskkørsel på mark, 1 person kvæstet
12 07Åbenrå ved SalbjergFuh, knallert væltede ned ad bakke
25 07Syd for ÅbenråMuligt druknet mand, pgl. fundet ok
28 07Genner2-årig pige faldt under leg = en brækket arm
30 07BarsmarkDyreredning
01 08HovslundFuh, 12-årig cyklende pige væltede
11 08VarnæsArb, traktor mod husmur
15 08Varnæs, HørtoftArb, mand fik foden i halmpresser
16 08Store JyndevadFuh, knallert væltede
16 08Hovedvej 10 ved SøgårdFuh, knallert påkørt af bil
20 08Løjt VestermarkArb, kvinde faldt ned fra skammel
20 08Slotsgade - SøndergadeFuh, bil mod knallert
22 08BolderslevFuh, lastbil med 40 grise væltede
24 08Bovrup, RavnhøjArb, mand fik fødderne i halmpresser
31 08Åbenrå-egnenSkybrud = flere vandskader
31 08PadborgSkybrud = vandskade i Padborghus
02 09Sønder HostrupArb, mand faldt ned fra ladeloft
03 09BolderslevKo dræbt af lyntoget Sønderjyden
10 09Ved rutebilstationenFuh, mand påkørt af bil
10 09Barsø SkoleArb, tømrer faldt ned fra stige
12 09Hovedvej 10, Sdr. HostrupFuh, lastbil ned ad skrænt
17 09TråsbølArb, mand faldt gennem ladeloft
19 09SønderportFuh, cyklist mod cyklist
05 10Bjerndrup - ÅbenråTransport af 8 x 3.5 m stort træhus
05 10Ved ÅbenråVilde kvier indfanget med hunde
07 10Lille Pottegade 8Kvinde faldt i sin stue
18 10Bovrup Mark8-årig dreng kvæstet af ko
03 11NørbyArb, murer faldt på trappe
03 11Barsmark2-årig pige faldt i balje med kogende vand
07 11Borgmesterløkken 13 AUng mand faldt på trappe
14 11Nørreskov ved Løjt KirkebyFuh, cyklende mand væltede
15 11Hesselkær 81-årig pige faldt ud af sengen = kravebensbrud
18 11Langbjergvej 2Arb, kvinde fik arm i vridemaskine
18 11Varnæsvej, HostrupskovFuh, mc væltede
23 11TumbølFuh, 13-årig cyklende dreng væltede
26 11VejrupArb, mand faldt ned fra halmlæs
26 11Rådmandsløkken 27Fuh, cyklist væltede
26 11Hovedvej 10 ved HolbølFuh, bil mod kvie, der blev indfanget af ZR
28 11RugbjergVild kvie indfanget
28 11Øbening2 vilde kvier indfanget
30 11StyrtomFuh, bil mod bil
30 11FlensborgvejFuh, bil mod svingende lastbil, 1 kvæstet
04 12Toften - LøgumklostervejFuh, bil mod bil, ½-år gl. pige slynget ud på vejen
05 12HjaruplundDKW-varebil brændt, påsat, + Bv
13 12Åbenrå-egnenSnefald = mange kørselsuheld
16 12Kolding, SeestIndfangning af vilde kvier med hunde
25 12Hovedvej 10 ved VennelystFuh, bil i grøften i glat føre
25 12HjordkærFuh, bil mod vejtræ, 1 kvæstet
30 12Felsted, SpangArb, traktor væltede på markskråning
04 01 1956Sønderport 46Arb, mekaniker kvæstet af bilventilator
04 01ÅbenråArb, montør fik telefonmast ned over foden
12 01AgerskovSoldat faldt ned fra høloft under øvelse
12 01Åbenrå - HaderslevPatientoverførsel til Haderslev Kaserne
01 02BredevadFuh, lastbil i grøften
14 02BovrupMand faldt i glat føre
14 02GennerFuh, bil mod bil
14 02TråsbølFuh, cyklist væltede
15 02ÅbenråZR forestod indsamling af foder til de sultne fugle
21 02HjelmalléKvinde faldt i glat føre
28 02Varnæs83-årig mand nær indebrændt i sit hus, + Bv
28 02HolbølFuh, bil i grøften
01 03Ved ÅbenråFuh, mælkebil ned ad 3 m dyb skrænt
01 03Åbenrå, Hovedvej 10Fuh, bil mod vejtræ
08 03Genner - Genner StrandFuh, løbskkørsel på vej, 1 person kvæstet
09 03GrøngrøftFuh, 5-årig dreng faldt ned fra hestevogn
20 03Søndergade, "Union"Arb, mand fik en stabel sække ned over sig
26 03Hovedvej 10 ved SøgårdFuh, bil mod vejtræ, 2 kvæstet
04 04Tråsbøl, ØsterholmArb, 10-årig dreng brækkede benet i såmaskine
24 04Åbenrå - ÅrhusPatientoverførsel til Århus
01 05BjerndrupFuh, bil skred ind i have
02 05TråsbølArb, mand sparket af hest
04 05BovrupFuh, 3-årig pige fik benet i cykelhjul under kørsel
08 05Tumbøl, SunballeArb, kvinde gled i vaskekælder
09 05Hovedvej 10 ved SøgårdlejrFuh, mc mod militærbil
09 05FlensborgvejFuh, knallert mod parkeret bil
24 05SmedagerSygdom, mand med byld i halsen
28 05Ved Nørre HjarupFuh, mc påkørte knallert
01 06ÅbenråArb, kvinde læderede en finger i maskine
01 06Øster Løgum, moseArb, mand forbrændt af eksplosion i motor
11 06NybølFuh, mc væltede
16 06Hovedvej 10 ved GennerFuh, bil i grøften + opbremsende bil påkørt
18 06Klinkbjerg 1Kvinde faldt i hjemmet = lårbensbrud
18 06GennerFuh, tysk cyklist påkørt af bil
27 06FlensborgvejFuh, mc med sidevogn kørte gennem rækværk
07 07Loddenhøj, FDF-lejrSpejderdreng faldt ud af køje = armbrud
08 07Åbenrå, EnstedværketArb, mand ramt af nedstyrtende mursten
17 07Løjt Kirkeby, Løjt NørregadeIld i 15-årig piges tøj
21 07Vest for KliplevFuh, mc væltede
21 07Uge, Olmersvold10-årig dreng fik bjælke ned over sig = lårbensbrud
21 07Strand nedenfor Flensborgv.6 personer forskar sig på knuste flasker
23 07Hovedvej 10 ved BjergskovFuh, knallert væltede
23 07JernbanegadeFuh, hund væltede mc, 2 kvæstet
25 07TinglevDyreredning + fastkørt ZR-kranbil
26 07Sønderport - Bag MøllenFuh, cyklist ud foran bil
28 07BodumMosebrand, brandmand blev røgforgiftet, + Bv
30 07Snur-OmArb, lastbil væltede under aflæsning af gods
31 07Hjordkær, TøndervejFuh, cyklist svingede ud foran bil og omkom, #
07 08Uge MarkArb, mand sparket af ko i hovedet
07 08Genner på mejerietSyg kvinde faldt om
13 08Hovedvej 10 ved GennerFuh, bil mod vejtræ
15 08SlotsgadeFuh, cyklist væltede
24 08Ved SøgårdFuh, militær-mc væltede under øvelse
28 08Hovedvej 10, Lundsbjerg KroFuh, bil kørte ud foran mc
01 09Kollund - SønderhavTransport af sommerhus til Sønderhav
12 09Sønderborgvej ved SlyngstenFuh, svingende bil mod varebil, 2 kvæstet
20 09SønderportFuh, flugtbilist påkørte 15-årig cyklende dreng
21 09Varnæs - Varnæs VigFuh, cyklende kvinde væltede
25 09LavgadeArb, murer faldt ned fra stige
25 09Lundsbjerg - FelstedFuh, beruset mc påkørte knallert
29 09Genner, SkelkærRegnvejr = ZR opsatte presenninger ved bryllup
05 10RamsherredFuh, 83-årig kvinde gik ud foran cyklist
05 10Bodum - Løjt KirkebyFuh, kabinescooter mod svingende bil
15 10RamsherredFuh, ældre kvinde gik ud foran cyklist
03 11SønderportFuh, knallert mod bil
12 11RøllumGevær eksploderede i jægers hånd
15 11Tinglev MarkArb, traktor væltede ved silo, 1 kvæstet
16 11Felsted NygadeFuh, 70-årig kvinde påkørt af bil
22 11Hovedvej 10 ved LundsbjergFuh, lastbil ned ad 15 m dyb skrænt
22 11Smedager3-årig pige skoldet af kogende vand
01 12Hovslund, Grønnebækgård2-årig dreng skambidt af schæferhund
05 12RødekroFuh, cyklist påkørte holdende bil
06 12FelstedFuh, bil mod bil
15 12StubbækStormstød rev taget af købmandshus
17 12Bremen - DanmarkFuh, havareret DK-lastbil efter fuh slæbt hjem
18 12BodumFuh, 4-årig pige løb ud foran bil
19 12Skibbrogade 103-årig dreng faldt ned fra garagetag
21 12HostrupskovIld i 5-årig piges tøj
24 12KollundFuh, bil væltede i grøften
24 12Gråsten, SlotsgadeFuh, bil mod husmur
26 12RønshovedFuh, bil mod telefonpæl, 1 kvæstet
03 01 1957Flensborg – ÅbenråPatientoverførsel fra Tyskland til Åbenrå
03 01BovKvinde faldt i glat føre
14 01LovtrupFuh, bil mod vejtræ i glat føre
17 01Bodum, skolegård10-årig pige læderede knæet
19 01BarsmarkFuh, slæbt bil kørte mod vejtræ
22 01Felsted – TumbølFuh, stormstød slyngede bil mod dige
25 01FlensborgvejFuh, 82-årig cyklende mand påkørt af bil
28 01FelstedFuh, bil mod vejtræ
15 02Tøndervej ved CecilielystFuh, kvinde gik ud foran bil
16 02Hovedvej 10 ved KnivsbjergFuh, lastbil med anhænger i grøften
18 02RavedFuh, glat føre = bil væltede rundt
02 03Åbenrå5-årig dreng drak benzin
06 03Øster LøgumArb, lastbil skred ned i grusgrav
06 03Rise-HjarupArb, traktor væltede på mark, 1 kvæstet
19 03Løgumkloster, MarkledgadeAss. til ZR Løgumkloster ved maskinflytning
28 03NybroKvinde fik kogende kaffe i ansigtet
23 04Sønder HostrupFuh, knallert væltede
07 05BolderslevÆldre kvinde faldt i sit hjem = hoftebrud
10 05FelstedFuh, mc væltede
11 05StubbækFuh, 8-årig cyklende dreng væltede
15 05Hovedvej 10 ved BodumFuh, 8-årig cyklende pige mod bil
28 05SpandetFuh, lastbil væltede, ZR slæbte den væk, + Falck
28 05VollerupFuh, bil mod vejtræ
09 06Hovedvej 10 ved GennerFuh, varebil ramte 3 vejtræer
14 06BevtoftFuh, bil væltede rundt. Bilen slæbt til Sønderborg
18 06Hovslund, Kopsholt6-årig pige fik varm kaffe ned over sig
25 06ÅbenråKvinde faldt = benbrud
27 06HovslundArb, løbskkørsel på mark, 1 person kvæstet
28 06HovslundKvinde faldt ned fra loft
29 06BovrupFuh, bil mod knallert
04 07BodumFuh, 2 traktorvogne væltede ned i kanal
05 07Åbenrå HavnStenfiskerfartøj sprang læk
09 07ÅbenråFodboldkamp = et kvæstet ben
09 07Løjt KirkebyKvinde faldt = hoftebrud
12 07Ved StubbækKvinde faldt = armbrud
15 07FlensborgvejFuh, knallert mod opbremsende svensk bil
17 07Hovedvej 10 ved Styrt-omFuh, knallert ud foran bil
18 07RødekroDyreredning
22 07KassøFuh, bil mod lastbiltog, der kørte i grøften
25 07Kruså mod KoldingTransport af motorhavareret Kolding-bil
26 07Tyskland nær FlensborgFuh, Åbenrå-lastbil ramt af toget, bilen slæbt hjem
27 07Hovedvej 10 ved Styrt-omFuh, mc mod hollandsk bil
27 07Åbenrå HavnArb, traktor kørte delvist ud over kajkant
30 07Felsted, NørballeArb, mand faldt ned fra staldloft
03 08Felsted MarkArb, mand påkørt af førerløs traktor på mark
07 08NybølArb, mand faldt ned fra kornlæs
12 08Velkær9-årig pige faldt ned fra gynge
19 08Hovedvej 10 ved KnivsbjergFuh, bil mod opbremsende bil
25 08BarsøArb, mand faldt ned fra tærskeværk
29 08Løjt KirkebyFuh, cyklende kvinde væltede
09 09KværsFuh, bil mod vejtræ, 3 kvæstet, 1 #, + Falck
19 09Øster Løgum, OksevejenFuh, 7-årig cyklende pige væltede
20 09Ved BarsmarkFuh, varebil væltede ned ad skrænt
25 09Øster Løgum5-årig pige fik rustent søm i øjet
25 09Ved Åbenrå EksportstaldeFuh, cyklist ud foran bil
30 09ForstalléFuh, knallert mod varebil
30 09Hovedvej 10 ved VennelystFuh, bus mod rækværk
07 10Hjordkær, Åbenråv. - HærvejenFuh, mc mod bil
08 10Bolderslev JernbanestationArb, mand klemt mellem godsvogn og jernstolpe
08 10Tyskland, WasserslebenFuh, Åbenrå-bil mod vejtræ, bilen slæbt hjem
10 10Felsted – NørballeFuh, mc-passager faldt af ved opbremsning
11 10TumbølEn knap 1-årig dreng skoldet af te
15 10FlensborgvejFuh, bil mod lastbil, 2 kvæstet
24 10Padborg, PadborglejrenArb, 1 kvæstet, 1 omkom af granat, +ZR Sdr.borg,#
28 10LøgumklostervejFuh, bil mod rækværk og husmur
31 10Skibbroen (Hovedvej 10)Fuh, lastbil tabte et hjulsæt under kørsel
06 11StolligFuh, 7-årig cyklende dreng væltede
06 11Sønder Hostrup3½-årig dreng sparket i hovedet af hest
30 11Padborg, PadborglejrenArb, soldat kvæstede benet
05 12Tyskland ved Slesvig byFuh, DK kølevogn væltede, ZR slæbte den til DK
10 12Felsted, LyngskovArb, 16-årig dreng sparket af hest på marken
14 10Hovedvej 10 i ÅbenråFuh, militærbil mod lysmast
16 12Øster Løgum – Rise-HjarupFuh, Gulf-benzintankbil i grøften
23 12Hovedvej 10 ved KiskelundFuh, bil mod vejtræ
23 12Rødekor, AndholmArb, mand kvæstede hånden i traktormotor
26 12Felsted9-årig pige slugte en knap
30 12Kassø, vejkrydsFuh, bil mod bil, 1 kvæstet
30 12Løjt Kirkeby, NørbyArb, mand fik finger i roerasper
31 12 1957Tinglev – BurkalFuh, bil væltede rundt
20 01 1958Kassø10-årig dreng faldt ned fra høloft
29 01Tyskland, RendsburgFuh, forulykket DK-lastbil slæbt til Åbenrå
11 02Fra Hovedvej 10 mod StolligFuh, bil mod telefonmast, 1 kvæstet
18 02Tinglev JernbanestationSvensk mand sank død om i toget, #
22 02Padborg, soldaterlejrArb, soldat klemt ml. 2 militærlastbiler
28 02Hovedvej 10 ved BodumFuh, kølevogn tabte baghjul under kørsel
07 03Hovedvej 10 ved LundtoftbjergFuh, bil væltede ned i grøft
21 03Tyskland, Rendsburg – KrusåFuh, DK-lastbil slæbt til Kruså efter fuh
27 04Kliplev, Holm MarkArb, mand kom under væltet traktor, #
02 05Varnæs, DamgadeHusgavl faldt sammen
08 05Avbæk3-årig dreng kom under tromle på mark
23 05Hovedvej 10 ved BodumFuh, knallert mod parkeret lastbil
25 05TråsbølMor og barn besvimede i badeværelse
12 06Hovedvej 10 ved LundtoftFuh, tysk bil mod vejtræ
21 06VollerupArb, mand forskar armen på stålkant
30 06KnivsbjergHåndboldkamp = benbrud
30 06Tyskland/Hannover – Kolding2 patienter overført fra Tyskland
01 07Hovedvej 10 ved BodumFuh, mand faldt af hestevogn under kørsel
02 07HjelmalléFuh, knallert væltede
08 07Hovedvej 10, S for GennerFuh, lastbil mod bil fra kinesiske ambassade
08 07Åbenrå – VarnæsFuh, varebil mod vejtræ
11 07HolbølArb, 15-årig dreng fik bjælke i hovedet
18 07Nr. Hjarup16-årig dreng kvæstede en arm i en dør
28 07Tyskland, Brunsbüttel KogPatientoverførsel fra Tyskland til Åbenrå
30 07Holbøl – HokkerupFuh, Goggomobil væltede, 1 kvæstet
23 08Rode MoseArb, mand i klemme under væltet traktor
01 09OttesgårdArb, mand i klemme ml. traktor og vogn
01 09Tinglev, tysk skoleArb, mand faldt ned i kælder
04 09Gråsten, Snur-OmFuh, bil mod vejtræ, 2 kvæstet
11 09Øster Løgum5-årig pige ind under traktor på pløjemark
14 09Gråsten – KværsFuh, bil mod vejtræ, 2 kvæstet
17 09Tøndervej ved HesseldamArb, montør faldt ned fra telefonmast
22 09FelstedArb, mand fik cementklods over foden
03 10KliplevDyreredning
06 10Oksevejen ved BolderslevFuh, varebil i grøften, ips
11 10Hovedvej 10 – TøndervejFuh, 9-årig cyklende pige mod lastbil
14 10Åbenrå, KolstrupÆldre kvinde faldt på trappe
17 10NygadeFuh, knallert mod bil, 1 kvæstet
17 10Øster LøgumArb, mand faldt ned fra stillads
19 10Åbenrå – KrusåFuh, kølevogn påkørte 2 heste på vejen
08 11Bolderslev – RebbølFuh, tærskeværk kørte i grøften
19 11Kværs Kommunes GrusgravArb, mand læderede hånden
24 11DyrbækArb, traktor væltede på mark, fastklemt fører
26 11Felsted, tømrerværkstedArb, lærling fik jernsplint i øjet
13 12Varnæs, StokagergårdVild kvie indfanget med lasso
13 12Hovedvej 10 ved HoptrupFuh, kølelastbil i grøften
14 12Hovedvej 10 ved GennerFuh, isglat = bil væltede rundt
14 12Bovrup – KidingFuh, isglat = bil mod vejtræ
16 12Vestergade88-årig kvinde faldt over elektrisk ovn
23 12HajstrupFuh, bil i grøften, ips
03 01 1959Pluskær – SofiedalFuh, bil væltede rundt, ips
06 01Ved HjordkærStorkerede blev surret fast
06 01Åbenrå-egnenIsglat = et par kørselsuheld
10 01Industrivej, AndelsvaskeriZR ass. ved installering af stor kedel
10 01Ved HerningFuh, Åbenrå-bil slæbt hjem til Åbenrå
13 01Hjordkær-egnenFuh, sneplov 2 gange i samme grøft
14 01Åbenrå13-årig pige faldt på glidebane
14 01ÅbenråMand faldt i glat føre
20 01Kværs – TørsbølFuh, lastbiltog i grøften
22 01ÅbenråArb, mand huggede sig i hånden md økse
29 01BarsmarkArb, kvinde faldt ned fra stige
01 02Åbenrå ved CentralmejerietKvinde faldt i glat føre
06 02RødekroKvinde faldt på glat trappe
10 02TumbølArb, mand kvæstede foden i tærskeværk
11 02Løgumklostervej ved nr. 152Fuh, knallert påkørt af bil, 1 kvæstet
14 02BodumFuh, 14-årig cyklende dreng væltede
17 02HovslundFuh, mc forulykkede, 1 kvæstet
21 02Åbenrå HavnFuh, bil nær kørt i havnen
26 02Ved KværsFuh, bil mod vejtræ, 3 kvæstet
02 03Skedebjerg – NymølleFuh, traktor væltede
04 03Ny SkovbølArb, traktor væltede 8 m ned i mergelgrav
06 03BarsmarkLille pige løb mod husmur = hjernerystelse
09 03Hovedvej 1 ved GrimstrupFuh, forulykket Padborg-bil slæbt hjem
09 03Rødekro ved JernbanehotelletFuh, ZR-Åbenrå-kranbil ud foran mc
13 03Hovedvej 10 i Rold SkovFuh, Rødding-kreaturlastbil foorulykkede
28 03PadborgSyg chauffør kørt til Kolding sygehus
28 03Sønder HostrupFuh, bil i grøften, ips
02 04Tøndervej ved HjordkærFuh, varebil forulykkede, ips
08 04Varnæs, præstegårdenKvinde faldt på kældertrappe
09 04Tyskland 5 km syd for PadborgFuh, 5 lastbiler i sammenstød, 2 fra DK
13 04Fyn, Ringe, LammehavevejFuh, Åbenrå-varebil mod tog, bil slæbt hjem
26 04PerbølFuh, mælkelastbil kørte i grøften
15 05HostrupskovKvinde faldt under spadseretur
21 05KollundFuh, varebil mod varebil, ips.
29 05Kassø – ÅbenråKvinde fødte en dreng i ZR ambulance
08 06HellevadFuh, bil mod opbremsende bil, ips
14 06Tøndervej 90, RugkobbelskoleArb, pedel faldt 3 m ned gennem lem
24 06BovrupDyreredning, ko i ajlebeholder
29 06Felsted, Sønderborgvej ved 10.2 kmFuh, lastbil mod vejtromle, 2 kvæstet
01 07Hovedvej 10 ved KnivsbjergFuh, bil mod stud på vejen
03 07HjordkærArb, mand mistede to fingre i savemaskine
08 07Haderslev, Haderslev DamUdflugtsbåd i brand, 57 omkom
09 07Kassø, TågholmArb, mand fladt ned fra loft
13 07Åbenrå – syd for grænsenZR flyttede 3 T mindesten til Tyskland
20 07KværsFuh, bil i grøften, ips
20 07Hovedvej 10 ved LundsbjergFuh, bil mod parkeret bil, 2 kvæstet
21 07Sønder HostrupFuh, bil væltede rundt, ips
22 07Hovedvej 10 syd for ÅbenråFuh, bil væltede under opbremsning, ips
23 07Tyskland nær HannoverZR afhentede en havareret Hillerød-Fiat-bil
26 07KolstrupBeruser faldt ned i fjernvarmeudgravning
26 07Tyskland ved GöttingenZR slæbte svensk bil fra Tyskland til Halskov
26 07Øster LøgumFuh, knallert væltede
29 07Stubbæk Bygade – Gl. TinglevvejFuh, bil ud foran lastbil, 1 kvæstet
01 08NørreportFuh, knallert mod oplukkende bildør
04 08Tøndervej – VestvejenFuh, scooter væltede
04 08Tyskland syd for FlensborgFuh, DK-lastbil i grøften, ips
08 08BjerndrupFuh, knallert væltede
10 08Tyskland/Rendsburg – NV-SjællandHavareret Hørve-bil slæbt mod hjemmet
12 08Tyskland syd for HamburgHavareret DK anhænger slæbt til Rødekro
18 08MjølsFuh, bil mod lastbil
20 08RøllumDyreredning, føl faldt i kanal
21 08Søgårds MarkArb, gravko væltede ned i udgravning, ips
22 08VollerupArb, mand sparket af hest
22 08Kliplev, grusgravArb, gravemaskine forulykkede, ips
23 08RamsherredFuh, olietankbil kørte i udgravning
24 08Felsted Mark – Åbenrå SygehusSyg 82-årig mand døde i ambulancen #
25 08Ved GennerFuh, cyklende skolepige væltede
02 09Hovedvej 10 ved GennerFuh, lastbil mod lastbil, 1 omkom, #
04 09Hovedvej 10 ved Søgård KaserneFuh, lastbil mod svingende bil, + Falck + Bv
11 09Smedager93-årig kvinde faldt = hoftebrud
15 09BarsmarkFuh, 8-årig dreng løb ud foran varebil
26 09Forstallé 62Kvinde faldt på trappe
27 09Grønnevej 55-årig dreng drak medicin
29 09Bolderslev – BjolderupFuh, bil mod vejtræ
30 09Felsted, NørballeArb, ko trådte mand over foden i stald
30 09Åbenrå HavnFuh, lastbil kørte delvis ud over kajkant
30 09LavgadeFuh, lastbil påkørte træstub
05 10BarsmarkFuh, knallert væltede
07 10Øster Løgum, skole10-årig pige kvæstede ansigtet under leg
07 10NørballeArb, ko trådte mand over foden = ankelbrud
07 10LøgumklostervejFuh, bil mod varebil, 1 kvæstet
08 10Nørre HjarupArb, kvinde faldt på nyvasket gulv
12 10TråsbølFuh, cyklende kvinde væltede
12 10Ved VilsbækFuh, mc væltede, ips
13 10Genner Strand – GennerFuh, mc forulykkede, 1 kvæstet
16 10BarsmarkFuh, scooter kørte i grøften, 1 kvæstet
16 10CallesensgadeFuh, cyklist væltede
16 10Gammel Kongevej 42Mand faldt ned fra æbletræ
23 10Hardeshøj, færgen ”Jacob Nordals”Færgen sprang læk, + ZR Sønderborg
24 10Tyskland, Harrislee – PadborgFuh, bil mod stensætning, ips
28 10Gamle Søstvej 146Storm = tag blæste af hus
31 10Hovedvej 10 ved GennerFuh, lastbil mod vejtræ, ips
03 11TøndervejFuh, 8-årig cyklende dreng mod parkeret bil
20 11GennerStormstød ødelagde stråtag på hus
26 11GråstenFuh, lastbilanhænger væltede
01 12Forstallé 9Kvinde faldt i sin bolig = armbrud
05 12Hovedvej 10 ved SøgårdFuh, lastbil med kreaturer væltede
11 12TråsbølKvinde faldt i glat føre = armbrud
17 12Tyskland syd for FlensborgFuh, bil mod DK-lastbil, der blev slæbt væk
23 12Tøndervej ved nr. 189Fuh, bil mod bil, ips
04 01 1960Hovedvej 10 - SønderborgvejFuh, varebil væltede, ips
06 01Blans – Varnæs, BlåkrogvejFuh, bil væltede rundt, ips
08 01KilenFuh, lastbil kørte i fjernvarmeudgravning
10 01Varnæsvej ved FelstedskovFuh, mand påkørt af bil ved grusning af vej
11 01Hovedvej 10 ved KnivsbjergFuh, beruset bilist kørte i grøften
12 01FelstedskovSkøjteløb = 11-årig pige fik benbrud
19 01Rødekro – LunderupFuh, bil mod vejtræ, 3 kvæstet
22 01Vollerup, maskinfabrikArb, mand kvæstede finger i maskine
23 01Øster Gejl10-årig dreng kvæstede fingre i remskive
30 01Rinkenæs – PadborgFuh, bil i grøften, ips
06 02J. P. Junggreens GangKvinde faldt i glat føre = hjernerystelse
07 02Tækkerløkke ved nr. 44Kvinde faldt i glat føre = armbrud
08 02SønderjyllandshallenHåndbold = en kvæstet spiller
13 02Adsbøl – AvnbølFuh, bil væltede rundt, ips
18 02Løjt KirkebyArb, mand faldt ned fra lastbillad
29 02Felstedvej ved Kværs LadegårdFuh, tankbil i grøften
01 03Ved SvejrupFuh, knallert forulykkede
02 03Øster Løgum, Østermark80-årig mand faldt på gårdsplads
05 03Ved TumbølFuh, mc mod knallert, 1 kvæstet
05 03Uge, Gamle OksevejFuh 2 T grus faldt af traktorpåhængsvogn
16 03UgeKvinde faldt i hjemmet = et kvæstet hoved
18 03Felsted, NørballeArb, mand fik gødningsspreder over foden
22 03Lovtrup Vestermark2-årig dreng faldt ned fra høloft
23 03Rugkobbelskole15-årig dreng faldt ind i mur
24 03Kliplev, BjergskovArb, traktor gled 15 m ned ad skrænt, ips
24 03Gamle Kongevej10 undslupne får indfanget
30 03Stollig10-årig dreng fik kravebensbrud under leg
31 03Mjøls20 T grussorterer flyttet, + ZR Esbjerg
02 04NørrevangKvinde faldt på stentrappe = lårbensbrud
05 04Kliplev, grusgrav ved BjergskovArb, mand klemt ihjel ml. lastbil, anhænger, #
07 04Øster Løgum8-årig dreng faldt ned fra høloft
08 04Bolderslev, ”Tatol-butik”Arb, kvinde fik hånden i vridemaskine
09 04Hovedvej 10 ved BjergskovFuh, mc mod holdende tysk rutebil
19 04Styrt-OmUng mand indlagt med hukommelsestab
20 04Ved Øster LøgumFuh, beruset knallertkører væltede
29 04KværsArb, mand fik jernsplint i øjet
03 05Tyskland, Flensborg – ÅbenråPatientoverførsel fra Tyskland
07 05SøderupArb, mand faldt gennem tag
15 05Tyskland, Slesvig byFuh, DK-lastbil kørte ind i butik
15 05AlmstrupFuh, cyklist mod vejtræ
18 05Bodum – Rise-JarupFuh, bil i grøften, ips
21 05HokkerupFuh, 4-årig dreng kørt over af mælkebil
26 05Hovedvej 10 ved BjergskovFuh, mand trådte ud foran bil
28 05Tøndervej ved nr. 113Fuh, 5-årig dreng løb ud foran bil, omkom #
30 05Åbenrå - SøgårdFuh, cyklist væltede
30 05Øster Løgum, gårdsplads1½-årig dreng fik maskindel ned over sig
30 05Åbenrå, sydhavnBåd begyndte at tage vand indenbords
03 06Fredenshøj, teglværkArb, mand fik 4 fingre i klemme i talje
10 06TøndervejFuh, mand påkørt af bil
08 07BjergskovArb, mand fik jernstang over foden
10 07Løgumklostervej – VestvejenFuh, bil mod bil, 1 kvæstet
11 07Bolderslev ved Mangan fabrikFuh, bil mod vejtræ, ips
13 07Åbenrå, gamle havnArb, lastbil væltede ned i skibslast
19 07Løjt Kirkeby, Løjt KroArb, kvinde faldt = benbrud
22 07Bjerndrup, BjerndrupvejFuh, dreng ud foran lastbil, der kørte i grøften
02 08KværsFuh, mand faldt af hestevogn
03 08Hovedvej 10 ved LundtoftFuh, varebil forulykkede, 5 kvæstet, + Falck
04 08Hellevad-Bovvej syd for UgeFuh, bil mod kreatur på vejen, ips
05 08Åbenrå, MissionshotelArb, mand faldt 6 m ned fra tag
05 08Tyskland, Hamburg – FredericiaPatientoverførsel med 2 til Fredericia
06 08Varnæsvej ved FelstedskovFuh, varebil kørte i grøften, ips
06 08Fuglsang 9Kvinde faldt på trappe
08 08ØsterløgumFuh, bil i grøften, ips
10 08Tøndervej, snedkerværkstedArb, ung mand kvæstede hånden i sav
11 08HolbølFuh, mand kørt over af hestebrødvogn
13 08Hovedvej 10 ved KnivsbjergFuh, varebil mod holdende lastbil, 1 kvæstet
13 08Jørgensgård Skov, NørreskovhusKvinde faldt = lårbensbrud
17 08Tyskland, Langeoog – SilkeborgPatientoverførsel til Silkeborg
17 08Nybøl MarkArb, mand faldt ned fra ladeloft
22 08Kværs, KværsgadeFuh, cyklist svingede ud foran knallert
26 08Øster GejlFuh, traktor mod militær-lastbil, ips
28 08Genner BugtMand kvæstet af motorbådsmotoraksel
02 09Ved SmedebyFuh, varebil mod mælkevogn, 1 kvæstet
04 09Varnæsvej ved HostrupskovFuh, bil kørte i grøften, 1 kvæstet
07 09Gråsten ved posthusetFuh, bil med beruset biltyv forulykkede, ips
07 09HolbølFuh, lastbil mod vejtræ, ips
19 09KlovtoftFuh, mc væltede, 1 kvæstet
19 09Ved HovslundFuh, bil mod militær-jeep
20 09Ved BolderslevArb, mand sparket i øjet af ko
20 09Gasværksvej, slidbanefabrikArb, mand faldt ned fra lastbil
24 09Åbenrå – Tyskland, KasselDansk lastbil med motorhavari slæbt hjem
18 10Hovedvej 10 (Flensborgvej)Fuh, bil mod bil mod opbremsende bil
31 10Genner StrandFuh, knallert forulykkede, 1 kvæstet
03 11Åbenrå-egnenSkybrud = en del vandskader
03 11TørsbølArb, mand faldt ned fra stige
08 11Tumbøl KroDSK´s foreningsformand sank død om, #
09 11Åbenrå, Saltbjerg, gåsestutteriArb, 2 kvinder udsat for iltmangel
12 11Bolderslev, bageriArb, mand læderede hånden i blandemaskine
12 11Tyskland, SlesvigUdbrændt DK-lastbil slæbt til Danmark
16 11BolderslevArb, mand kvæstede hånden på traktor
17 11BolderslevKvinde faldt på trappe = benbrud
22 11Hovedvej 10 syd for HoptrupTankbil havarerede = en knækket bagaksel
22 11Hovedvej 10 ved KnivsbjergFuh, 13-årig cyklende pige påkørt af bil
02 12Øster Løgum8-årig dreng kørt over af tom roevogn
05 12Nørreport, London MagasinSpejlglasrude knust
10 12Tyskland, Kobbermølle ved KrusåFuh, førerløst lastbiltog ned ad 20 m skrænt
14 12Hovedvej 10 ved GennerFuh, lastbil i grøften, ips
15 12Hovedvej 10 ved GennerFuh, bil væltede rundt på taget, ips
23 12Stubbæk, Centralskole10-årig dreng blev syg, besvimede
23 12Holbøl, på en markArb, mand i klemme under væltet traktor
25 12Hovedvej 8 ved Kollund BjergFuh, bil i grøften
27 12Hovedvej 8 ved Kollund BjergFuh, lillebil væltede rundt, 1 kvæstet
01 01 1961Hovedvej 10 ved LundsbjergFuh, bil mod rækværk, ips
03 01Rebbøl – GåskærFuh, tærskeværk efter traktor væltede, ips
06 01Ved ÅrupFuh, cyklende kvinde væltede
11 01Hovedvej 10 ved BodumFuh, militær-lastbil væltede ned ad skrænt, ips
11 01Åbenrå, lagerbygningArb, mand fik nogle fyldte sække ned over sig
12 01Terkelsbøl – BredevadFuh, lastbil tabte et forhjul under kørsel, ips
18 01Farversmøllevej 8110-årig dreng kom til skade under leg
27 01Ved ÅbenråSkiløb = 10-årig pige fik ankelbrud
31 01GrøngrøftStormstød ødelagde taget på svinehus
31 01Øster LøgumVandfyldt kælder i hus
03 02Nybro 11½ årig dreng skoldede armen i vaskemaskine
07 02Kruså, KiskelundLadetag blæste ned over hønsegård
16 02SønderhesselvejArb, mand fik træ i hovedet under fældning
16 02Øster Løgum, DamgårdDreng fik krudt fra knaldhætte i øjet
19 02Hovedvej 10 ved VennelystFuh, bil mod holdende bil, 1 kvæstet
22 02Hovedvej 10 ved SøgårdFuh, knallert svingede ud foran bil, 1 kvæstet
26 02Branddam ved Felsted kirke2-årig dreng reddet fra drukning i dammen
02 03Rebbøl, ornestationArb, mand kvæstet af betonblandemaskine
03 03Åbenrå, Strandgårdens Børnehave2-årig pige faldt = lårbensbrud
09 03KværsArb, 75-årig mand faldt 5 m ned fra træ
13 03Felsted MarkFuh, bil i grøften, ips
15 03Bovrup, skoleKvinde faldt = ankelbrud
15 03Åbenrå HavnFuh, lastbil bakkede ud over bolværket
19 03Hokkerup Mark3-årig dreng fik væltet plov ned over sig
29 03KliplevFuh, bil mod lastbil, 1 kvæstet
01 04BolderslevFodboldkamp = spiller kvæstede ryggen
01 04BolderslevFuh, kabinescooter mod bil, 1 kvæstet
02 04Åbenrå, MønsterhøjArb, førerløs traktor væltede ned ad skrænt
04 04Sønder HostrupFuh, bil mod bil, ips
04 04Tyskland, Holtenau – TåsingePatientoverførsel til Tåsinge
06 04ÅrtoftKvinde faldt på gård = et kvæstet ben
06 04Årupgård, Årup Skovvej 60Kvinde faldt i hjemmet = benbrud
19 04Ved ToftlundFuh, lastbil mod skolebus, ips
19 04Hovedvej 10 ved NørbyFuh, bil mod vejtræ, 1 kvæstet
19 04Højgade13-årig dreng fik metalsplint i øjet under leg
19 04Åbenrå – Århus KommunehospitalAkut patientoverførsel til Århus
22 04HovslundArb, mand ramt af traktor under opstart
26 04Felsted Mark, gård9 mdr.s pige fundet død i sin seng, #
29 04HellevadFuh, glat vej = bil forulykkede, 1 kvæstet
01 05TodsbølFuh, urolig hund i bil = bil mod vejtræ
10 05Øster Løgum ved kirkegårdenFuh, bil mod traktor, ips
15 05SøgårdMand kvæstet under lerdueskydning
17 05Hovedvej 10 ved GennerFuh, kølelastbil kørte i grøften, ips
18 05Søgård84-årig kvinde overfaldet i eget hjem
06 06TumbølArb, traktor væltede på mark, 1 kvæstet
23 06GåskærFuh, 13-årig cyklende dreng mod varebil
23 06Ved KnivsbjergArb, kvinde fik lægte i hovedet på sportsplads
24 06KliplevArb, 15-årig dreng kørt over af traktor på mark
26 06I skoven HjelmFuh, cyklist væltede på skovsti
29 06Forstallé – VestvejenFuh, knallert mod lastbil, 1 kvæstet
30 06Varnæs Vig71-årig mand sank død om under indsamling, #
30 06Kruså, betonfabrikArb, mand fik betonrør over benet
04 07TøndervejFuh, cyklist mod lastbil
07 07Haderslevvej 8AArb, mand faldt 4 m ned fra stige
12 07LøgumklostervejFuh, bil væltede, ips
14 07Borgmesterløkken 2712-årig pige faldt ned fra kirsebærtræ
18 07Kruså-egnenSkybrud = flere vandskader
19 07ÅbenråArb, mand faldt ned fra stige
25 07Kruså, campingplads47-årig mand sank død om, sygdom, #
25 07Hovedvej 10 ved NørreportFuh, bi med svigtende bremser mod lastbil
26 07HønsnapFuh, ung mand faldt ned fra hølæs u. kørsel
26 07Loddenhøj, feriehjem11-årig dreng rev sig på pigtråd
27 07Varnæshoved, militærøvelseVådeskud : soldat ramt i hånden af skud
30 07Hovedvej 10 ved BjergskovFuh, tysk bil mod US-bil, 4 kvæstet, 1 omkom #
30 07Hovedvej 10, Åbenrå – BjergskovFuh, ZR-amb mod bil, ips
04 08StolligArb, kvinde kvæstede armen i vridemaskine
05 08Søgård-LejrenFodboldkamp = engelsk mariner fik benbrud
06 08Åbenrå Havn, skonnertSkonnerten ”Clara Maria” sprang læk
06 08Kiel, Holtenau – OdensePatientoverførsel fra Tyskland til Odense
08 08Varnæs – BovrupFuh, scooter væltede i vejsving, 1 kvæstet
08 08Hovedvej 10 ved KnivsbjergFuh, bilulykke, 2 # #, + ZR Haderslev + Falck
10 08VestvejenZR indfangede 20 løsslupne kreaturer på vejen
11 08SønderskovvejFuh, bil væltede rundt, ips
14 08Røllum7-årig pige faldt ned fra kornloft
14 08KilenFuh, knallert mod parkeret lastbil
16 08Lunderup MarkFuh, lastbil med grise væltede
02 09StoltelundArb, mand trampet ned af køer i stald
04 09Hovedvej 10 ved ÅbenråFuh, bi i bil = bil mod bil, 2 kvæstet
04 09SkedebjergvejFuh, bil punkterede og væltede rundt, ips
09 09Bolderslev – ÅbenråFuh, bil mod vejtræer, 5 kvæstet
11 09H.P. Hanssens GadeZR opsatte bil på taget af Esso-tankstation
12 09Padborg, 3 km syd for grænsenFuh, forulykket DK-bil slæbt til Åbenrå
12 09Bojskovskov3-årig pige faldt 6 m ned fra høloft
20 09Bjergskov, grusgravArb, mand forskar sig på flintesten
22 09Bolderslev7-årig drengf aldt ned fra tag
25 09Hovslund – GennerFuh, bil mod bil, ips
02 10Holbøl7-årig dreng satte sig i en gryde kogende vand
05 10Bodum – Løjt KirkebyFuh, knallert mod cyklende kvinde, 2 kvæstet
06 10Ved RødekroFuh, bil forulykkede, ips
08 10VarnæsArb, traktor skred ned ad skrænt, ips
12 10Avbæk, DyrhaveArb, mand faldt ned fra traktor på mark
21 10Søgård, militærlejrArb, soldat ramt af maskinpistolskud
27 10UgeArb, mand kvæstede benet i svinestald
04 11NygadeFuh, bil mod husmur, 6 kvæstet
15 11Hovedvej 8 ved HokkerupFuh, bil mod vejtræ, 1 kvæstet
24 11LøgumklostervejFuh, varebil væltede ned ad skrænt, 1 kvæstet
25 11KolstrupArb, mand faldt og forskar sig på mælkeflaske
28 11Kværs, Søgårdsmark9-årig dreng kvæstet i drivrem
02 12SønderskovvejMand faldt på loftstrappe
03 12Storegade 26Kvinde faldt i sit køkken = benbrud
05 12Stubbæk, LundsbjergGrise sprang af lastbil under kørsel til slagteri
06 12KollundStorm = træ i fare for at vælte ned over hus
06 12Åbenrå-egnenStorm = nogle stormskader
07 12Rødekro – HjordkærFuh, lastbil kørte i grøften, ips
07 12Hovedvej 10 ved GennerFuh, lastbil kørte i grøften, ips
09 12Kliplev – SøgårdFuh, bil væltede rundt, 1 kvæstet
12 12Hovedvej 10 ved GennerhuleIld i bil under kørsel + Bv
12 12Ved RødekroFuh, bil kørte i grøften, ips
20 12Frøslev PlantageFuh, bil væltede, ips
17 01 1962Hovedvej 10 ved GennerhuleFuh, bil mod lastbil, 1 kvæstet
19 01TumbølArb, mand fik hånden i kvashugger
23 01Hovedvej 8 ved HokkerupFuh, lastbiltog kørte i grøften, ips
28 01Hovedvej 10 ved BodumFuh, 2 cyklister påkørt af bil, 1 omkom, #
06 02TøndervejFuh, 14-årig cyklende pige påkørt af bil
12 02Vestvejen – HjelmalléFuh, lillebil mod bil, 1 kvæstet
20 02LundtoftArb, mand fald af traktorvogn under kørsel
21 02Tyskland, HamburgStormflodskatastrofe, ZR til assistance
05 03HostrupskovArb, mand fik tungt træ ned over sig
10 03Tøndervej ved nr. 73Fuh, traktor mod holdende bil, ips
10 03Todsbøl – TinglevFuh, varebil mod svingende varebil, ips
10 03Rødekro, VestergadeFuh, bakkende lastbil mod parkeret bil
13 03Hovedvej 13 ved HjøllundFuh, Åbenrå-kølevogn væltede, ips
15 03Borgmesterløkken9-årig pige faldt i glat føre = armbrud
15 03Sønderport 65Kvinde faldt på trappe
22 03FeldstedskovFuh, 9-årig cyklende dreng væltede
28 03StubbækMand faldt = benbrud
28 03RøllumArb, mand kvæstede benet med motorsav
28 03TumbølFuh, 14-årig cyklende pige væltede
29 03Bjerndrup, skole10-årig dreng faldt i skolen = armbrud
02 04Skov ved VilsbækArb, ung mand fik stor gren i hovedet
12 04Hovedvej 10 ved BjergskovFuh, UK-militærbil mod lastbil, 2 kvæstet
17 04KliplevKvinde faldt i sit hjem = lårbensbrud
18 04Rise-Hjarup, LerskovFastkørt traktor tæt ved græafbrænding
21 04Nørreport 18-årig pige skoldede foden i kogende vand
25 04FelstedArb, kvinde faldt i vaskekælder = armbrud
19 05Åbenrå, Åbenrå MargarinefabrikArb, mand skoldet af kogende vand
22 05VestvejenFuh, knallert væltede, 1 kvæstet
28 05KiskelundFuh, knallert væltede
28 05Farversmøllevej 2752-årig mand akut syg, døde, #
01 06Hovedvej 10 i BjergskovMand fundet bevidstløs ved vejen
05 06BovrupFuh, mc mod bil, 1 kvæstet
12 06Felsted, Jessens GæstgivergårdArb, mand faldt 6 m ned fra tag
18 06Nørballe – Sønder HostrupFuh, knallert væltede, 1 kvæstet
18 06SønderportFuh, cyklende mand ud foran mc, 1 kvæstet
28 07SkovbyKvinde faldt i have = ankelbrud
28 07Kollund, Fjordvejen,Fuh, 19-årig cyklende pige påkørt af knallert
02 08Tyskland, Kiel – ÅbenråZR slæbte ødelagt DK-bil til Åbenrå
03 08Hellevad – BroagerZR hvorfra ? - Transport af stor beholder
03 08ÅbenråFuh, lille cyklende dreng væltede
10 08LøgumklosterZR kørte græstørringsanlæg til Løgumkloster
14 08Sønderborgvej ved SlyngstenFuh, scooter væltede ved vejarbejde
15 08Haderslevvej 17Kvinde faldt over sin hund i sit hjem
18 08Ukendt indsatssted3-årig dreng drak terpentin
04 09Løjt Kirkeby ved NørreskovFuh, knallert væltede
14 09Ny Skovbøl8-årig dreng kvalt i opkast, #
18 09Åbenrå Havn, ”Union”Arb, mand pådrog sig et armbrud
22 09Hokkerup, Hovedvej 8 – Rønshovedv.Fuh, knallert væltede, 1 kvæstet
23 09Hovedvej 10 ved NørbyFuh, lastbiltog væltede ud over skrænt, ips
24 09Hovedvej 10 ved BjergskovFuh, 2 tyske biler i sammenstød, 4 kvæstet
25 09Varnæs, Over BlåkrogArb, kvinde faldt ned fra høloft
30 09Hovslund StationsbyFuh, scooter væltede nær jernbanestationen
02 10PerbølArb, traktor væltede ned i kanal, ips
04 10Mose nær Rundemøllevej ved LøjtBrugsstjålet bil kørt i mosehul
16 10Felsted, KidingArb, mand klemt ihjel u. tærskearbejde, #
02 11Åbenrå, Nordslesviske Folkebank84-årig mand sank død om i banken, #
12 11Nær Farversmøllevej 313-årig pige løb ud foran bil
13 11Gildegade 1Mand faldt ned fra træ
13 11Nørre Hostrup4-årig dreng fik foden i roeskærer
15 11Åbenrå, boligbyggepladsFastkørt traktor
16 11Bolderslev, Hellevad-BovvejFuh, bil mod traktor i glat føre, 1 kvæstet
20 11Rødekro, Hellevadvej – MjølsvejFuh, lastbil med slagtesvin kørte i grøften, ips
23 11HejselbjergArb, mand sparket af kreatur = benbrud
26 11Sønder Hostrup5-årig dreng grebet af roterende aksel
07 12Haderslev, OmkørselsvejenArb, gods skred på blokvogn, + ZR Haderslev
07 12Bedsted, (samme blokvogn)Arb, gods skred på blokvogn, +ZR Løgumkl.
10 12Bommerlund PlantageFuh, 2 biler + scooter i fuh, 1 kvæstet
14 12JernbanegadeFuh, 9-årig cyklende dreng væltede
14 12NygadeFuh, 12-årig pige gik ud foran mc
25 12SmedagerMand faldt i glat føre = benbrudTilbage