Vejle


Stationshistorie:
Vejle
Zone-Redningskorpsets Venner
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
Afsnit fra Zone-Redningskorpset i Danmark
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af materialet er ikke tilladt
Zone-Redningskorpset i Danmark side 237 - 239
TRYK PÅ AMBULANCEN FOR GENEREL INFORMATION OM STATIONSSIDERNE

Vejle

Fredericiagade 42.

Vestre Engvej 1A/Enghavevej 22
Foto formentlig kort før sammenslutningen.

Hudson ca. 1929 ambulance.

Præsentation af nyt materiel 1958.

Færdselsuheld 23. juni 1937.
Adresse/artÅrstal/lederTelefonØkonomisk ansvarlig
Horsensvej 30
Henvendelsessted
1932:
H.M. Nielsen
1897Kørsel for udført for ZR i regning
1933 - 13.7.1936:
H.M. Nielsen
Tilkaldt via ZR
Fredericiagade 42
Kranvognsstation
14.7.1936 - 8.1936:
Erik Petersen
746Formentlig drevet af ZR
Fredericiagade 42
Redningsstation
8.1936 - 30.10.1942:
Erik Petersen
Fredericiagade 42
Brand- og redningsstation
1.11.1942 - 30.6.1943:
Erik Petersen
Fredericiagade 42
Brand- og redningsstation
1943 til Vestre Engvej 1A / Enghavevej 22
1.7.1943 - 31.1.1944:
Niels Andersen
Vestre Engvej 1A / Enghavevej 22
Brand- og redningsstation
/ Entreprenørafdeling
1.2.1944 - 22.5.1945:
Svend Pedersen
22.5.1945 - ca. 31.7.1945:
Niels Andersen, konstitueret
ZR
Ca. 1.8.1945 - 11.5.1948:
Stig Frisholt
Ejendom ejet af ZR tinglyst 27.12.194311.5.1948 - 30.10.1948:
Jørgen Juel Wiboltt
Ca. 1947 tillige 765Jørgen Juel Wiboltt i ZR-forpagt.
Vestre Engvej 1A / Enghavevej 22
Redningsstation / Entreprenørafdeling
1.11.1948 - 31.12.1949:
Jørgen Juel Wiboltt
Ejendom overtages af Niels Andersen tinglyst 4.10.19501.1.1950 - 31.12.1962:
Niels Andersen
Niels Andersen i ZR-forpagt. Overtager efter 1951 men før 1960 vogne og materiel.

Historie:
H.M. Nielsen havde Autocentralen i Vejle og var med sit telefonnummer opført i ZR's telefontavle og i KRAKs vejviser fra 1933, og aftalen med ham må således være fra 1932. Telefonnummeret udgår efter 1933 af ZR's telefontavle og af KRAK, og Vejle fremgår herefter som henvendelsessted indtil der i 1936 åbnes rigtig station. Den fik en lidt uheldig start, idet Vejle Socialdemokrat og andre aviser 15. juli 1936 bragte omtale af, at 30 landmænd omkring Nr. Jerlev-Nr. Vilstrup havde haft besøg af ZR repræsentant Franck (muligvis identisk med Aage Franck, Haderslev, se denne), som havde foregivet at tegne Falck-abonnementer. Landmændene havde fået oplyst et telefonnummer i Vejle, som ikke svarede, og de var derfor samlet til møde på Jerlev Kro for at drøfte situationen. Avisen kunne berette, at Franck havde ringet til redaktionen og fortalt, at stationen virkelig var åbnet i Fredericiagade 42 med en kranvogn, og at der om 3-4 dage ville komme en ambulance. Falck lod artiklerne optrykke og brugte dem i kampen mod ZR. Ved Arthur Petersens (se denne under Horsens) mellemkomst lykkedes det i 1942 at vinde et stort slag i kampen mod Falck, idet ZR overtog brandslukning og sygekørsel for 11 kommuner udenfor Vejle. Stationen blev opnormeret til brandstation, fik yderligere en ambulance og indgik i slukningsfællesskab med stationen i Horsens. Personalet var på seks mand. Stationens leder Erik Petersen mistede sit kørekort p.g.a. sukkersyge, og måtte tage til Randers som vagtmester. På samme måde som Horsens gik stationen økonomisk dårligt, og det var muligvis derfor, at Svend Pedersen fra Aarhus (se denne) 1. februar 1944 kom til Vejle med specielt ansvar for det akkvisitionsmæssige og kontormæssige for Vejle og Horsens, som det hedder i presseomtalen. Et regnskab for 1945 viser, at stationen gav et årligt underskud på kr. 40.777 selvom man havde indtægter for kr. 105.371, heraf brandabonnement med knap kr. 6.000. Den væsentligste årsag var særdeles høje lønomkostninger, der beløb sig til kr. 39.408. Da vi ved, at en redder på stationen i 1945 fik kr. 3.195 i løn, svarer udgiften til næsten 13 fastansatte, hvilket tyder på dårlig omkostningsstyring. Svend Pedersen havde i Aarhus stået for det lidet ZR-attråværdige vagtkorps, og hans flytning til Vejle hænger meget godt sammen med, at ZR i 1944 havde trukket sig ud af dette engagement. Der er næppe tvivl om, at hans overflytning til Vejle ikke passede Arthur Petersen i Horsens. 23. maj 1945 skriver Arthur Petersen til hovedkontoret, at han havde været i Vejle og suspenderet Svend Pedersen samtidig med at alle bøger og bilag var afleveret til lrs. Røns og revisor Gjelstrup til gennemgang. Arthur Petersen skrev: Det er desværre en værre jobpost, man hermed har givet mig, og jeg er efter de Udtalelser Herr. Sv. Petersen fremkom med i Gaar, klar over, at der intet Middel vil blive skyet for at hævne sig paa mig, idet Herr Petersen betragter hele Affæren som en privat Forfølgelse fra min Side. Bedre var en indberetning foretaget 24. maj 1945 ikke. Arthur Petersen kunne meddele direktionen, at han i samarbejde med politiet havde undersøgt forholdene hos ZR's tegningsagenter i Vejle og Fredericia, fordi der verserede rygter om stikkervirksomhed. 6. maj havde politiet anholdt en inspektør Østerberg, der pt. sad i Vejle arrest iført ZR-uniform, idet han ikke havde andet tøj. I Fredericia havde Rebsdorff oplyst, at ZR's repræsentanter i illegale blade var stemplet som stikkere, landsforrædere og drukkenbolte. Oplysningerne var møntet på hr. Wøbbe, hr. Rasmussen og hr. Jensen, som Rebsdorff havde afskediget, men herefter var de fortsat med tegningsarbejde i Kolding, Esbjerg og Vejle. De pågældendes opholdssted var ukendt, og specielt hr. Wøbbe var efterlyst for stikkervirksomhed og for at være i besiddelse af tysk skydevåben. Arthur Petersen forlangte udrensning til bunds blandt ZR's repræsentanter og skrappere regler for udlevering af ZR-uniform. Det skulde jo gerne fortsat være saadan, at hæderlige Mennesker ogsaa kan vise sig i Zone Uniform slutter han sit brev. Af regnskaberne kan vi i øvrigt se, at det ikke lykkedes Svend Pedersen at rette stationen økonomisk op. I 1946 var lønomkostningerne steget til det astronomiske tal kr. 54.136, mens indtægterne var faldet til kr. 77.909. Svend Pedersen kom i august 1945 tilbage til Aarhus som rejseinspektør for Aarhus og Midtjylland. Arthur Petersen ønskede at Niels Andersen, der var blevet konstitueret som leder, skulle fortsætte ledelsen, men ZR valgte at udnævne Stig Frisholt fra Aalborg som ny stationsleder. Frisholt var ikke glad for at være i Vejle, og i julen 1947 skrev han til Wiboltt om at komme til København. Han synes også at have forsømt opgaverne, for 19. juli 1947 kunne Arthur Petersen skrive til hovedkontoret, at de 11 kommuner ZR havde kontrakt med, under et møde på Højskolehjemmet i Vejle bl.a. havde klaget over, at der ikke blev afholdt de aftalte brandøvelser og at brandfogederne havde klaget over mandskabets forfejlede dispositioner ved brande. Meget godt i tråd hermed er et interview, Aage Christensen har foretaget med H.P. Christensen i 1991, som oplyste, at han kort efter sin ansættelse blev sendt på brandudrykning, uden noget som helst kendskab til opgaven. H.P. Christensen nævner i interviewet dog også, at den væsentligste årsag til, at ZR i 1948 mistede brandslukningen var, at slangemateriellet var for dårligt. I samme periode var der også problemer med fagforeningen, som forlangte, at ZR opretholdt sin døgnvagt på stationen. Forholdet var, at ZR's overenskomst med Dansk Arbejdsmandsforbud havde følgende bestemmelse: Arbejdstid og Vagt er hver andet Døgn med Skiftetid Kl. 8 paa Stationer, hvor der er mindst 6 Chauffører eksklusive Stationslederen. ZR forudså i 1947 at man ville miste brandslukningen og havde derfor til hensigt at reducere personalet til under seks mand, og ønskede derfor døgnvagtens bortfald, men fagforeningen mente, at når der først var indført døgnvagt på en station, kunne den ikke ophæves. Fagforeningen støttede sig til, at man med Falck havde aftalt dette, og at man overfor ZR ved forhandlingerne i januar 1947 havde udtalt, at ZR's mandskab ikke kunne få hverken billigere eller for mandskabet dårligere forhold, end dem der gjalt for Falck. Fagforeningen kunne fremlægge en erklæring underskrevet af Hare 23. januar 1940 der tiltrådte dette. Hvordan sagen endte er ikke klart, men noget tyder på, at fagforeningen gav sig. 11. maj 1948 overtog Wiboltts søn Jørgen Wiboltt stationen, uden at det i øvrigt lykkedes ham at redde ZR's ære m.h.t. de 11 utilfredse kommuner, der på nær Hedensted 1. november 1948 til stor ydmygelse for ZR gik tilbage til Falck. Skadeligt for ZR's image i Vejle var det også, at Jørgen Wiboltt som led i et propagandafremstød for Flyvetjenesten 25. marts 1949 havde ladet sin gravide kone flyve til København under angivelse af, at fødslen var kompliceret, hvilket lægerne i Vejle opfattede som om at de blev deklassificeret, se herom bogen Zone-Redningskorpset i luften. Det er kendetegnende for mange af ZR's stationer i Jylland, at man først i 1950'erne fik skabt ro og stabilitet i ledelse og drift, og Vejle er ingen undtagelse. Omsider lykkedes det i 1950 Niels Andersen, der i to perioder havde varetaget ledelsen som konstitueret, at overtage stationen incl. ejendom og materiel, og Vejle kom i arbejdsopgaver til at minde meget om de øvrige forpagterstationer i ZR: Abonnementskørsel, foretagelse af mindre entreprenøropgaver og som for Kolding, kørsel for slagteriet med nødslagtede dyr. Da Andersen drev stationen for egen regning, og derfor ikke indsendte rapporter til hovedkontoret, ved vi ikke noget om aktiviteten.

Efter sammenlægningen:
I 1962 bestod mandskabet foruden Andersen af en repræsentant og en kontorassistent - resten var løse folk, som kunne tilkaldes efter behov. Andersen forlangte kr. 15.000 i goodwill for at afstå stationen, men da ZR ikke ville gå ind herpå af hensyn til præcedens overfor de øvrige ZR-forpagtere, og da Andersen på sin side truede med retssag, valgte man i stedet at betale beløbet i form af en overpris for materiellet. Samtidig beholdt Andersen sin donorkørsel og slagterikørsel samt telefon 765, mens alarmnummeret 746 blev overflyttet til Falck-Zonen. Andersen blev boende i ejendommen.

Assistancestatistik:
År1945194619471948
Antal3174260224841858

Vognpark 1962:
AmbulanceVognnrKranvognVognnrAndetVognnr
Mercedes 1954EgenBedford 1957EgenJeep 1957Egen
Mercedes 1958EgenDyreambulance ukendt mærkeEgen
Pumpe muligvis Meisner-JensenEgen
Siden er oprettet med støtte fra:
Kulturnet Vestsjælland under Vestsjællands amt (www.kulturnetvestsj.dk)
Semaphor (www.semaphor.dk)
Vejle Kommune
Desuden tak for hjælp til Vejle Kommune Byhistorisk Arkiv
MUSEET PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR OPLYSNINGERNE HER PÅ SIDEN ELLER FOR BILLEDMATERIALET
MATERIALE PÅ SIDEN MÅ KUN MANGFOLDIGGØRES EFTER AFTALE MED MUSEET

MATERIALET HER PÅ SIDEN KAN KRÆVE FORHÅNDSKENDSKAB TIL ZR's HISTORIE.
SE ZR HISTORIE

YDERLIGERE OPLYSNINGER MODTAGES MEGET GERNE

Mere materiale fra Vejle

som ikke er med i bogen Zone-Redningskorpset i Danmark


    Zone-Redningskorpsets Venner
    www.zone-redningskorpset.dk
    info@zone-redningskorpset.dk
    _______________________________________________________________________
    Materialet på siden må kun anvendes efter indhentet tilladelse

Avisomtalte hændelser hvor ZONEN har ydet assistance i perioden nov. 1938 - 1942,
Samlet af Vilhelm Pedersen. Kilde: Falcks udklipsarkiv
UDRYKNINGSLISTER - VEJLEDNING


Anvendte forkortelser m.v. :

Amb Ambulance
Arb Arbejdsulykke
Bv Brandvæsen
CF Civilforsvaret / Beredskabsstyrelsen
Fuh Færdselsuheld
ips Ingen personskade
Kas Kastrup Lufthavn
mc motorcykel / motorcyklist
tdr tønder land
ZR Zone-Redningskorpset
# Person omkommet
+ Bv + Falck Zonen tilkaldt + Brandvæsen + Falck (eksempel)
+ ZR Horsens Lokal ZR station tilkaldt + ZR Horsens (eksempel)

Afslutning af et gade- gård- eller vejnavn kan være anført således :
...g. = ...gade
...gd. = ...gård
...v. = ...vej


Næsten alle anførte stednavne kan findes i et eller flere af følgende landkort på internettet :

Danmarks Miljøportal: www.miljoeportal.dk : arealinformation
Geodatastyrelsen: www.gst.dk : se på kort - find et sted
Historisk Atlas: www.historiskatlas.dk
Krak: www.krak.dk : kort

Stednavne med: Å, å i listerne, kan være anført med: Aa, aa i de nævnte landkort.

Flere lokaliteter (herunder gader og veje) har i tidens løb ændret stavemåde eller har skiftet navn. Sådanne lokaliteter er anført med nuværende (2014) stavemåde/navn.

De tidligere hovedveje er bibeholdt med hovedvejsnummer.

Anført dato i listerne er datoen, hvor hændelsen er avisomtalt og er derfor sjældent den egentlige hændelsesdato, DOG er datoerne 23. 24. 25. 26. 30. 31. december og 01. januar hændelsesdatoer (blot for at få indsigt i udrykningerne i jul og nytår).

Datoer i listerne for ZR Frederikssund og ZR Helsinge er altid hændelsesdatoer.


nov 2014
VEJLE
DATOINDSATSSTED m.v.DIVERSE
12 07 1939Ølholm, HvolgårdPige bidt af hest
07 08TørringFuh, lastbil kørt i grøften
02 10Blåkærskov2-årig pige faldet
01 11Vejle SøndermarkDyreredning
13 01 1940Hvidbjerg Badehotels anneksVand i kælderen
27 01Gormsgade - VestergadeFuh, lastbil tabte godset
30 03Lille DalbyTræ væltet ind over hus
14 06ØlholmFastkørt lastbil i mose
15 07LihmskovFuh, bil væltet ned i grøft
25 10GrejsdalenFuh, hestevogn kørt ned i dyb grøft
15 01 1941Hejse KroFuh, bil mod lastbil
27 05VongeArb, sparket af hest
14 06ØlholmDyreredning
05 08RugballeArb, 2 fingre kvæstet i kvashugger
15 08Andkær, RyttergrøftvejFuh, lastbil mod lastbil
13 09VindingFuh, cyklist mod cyklist
02 01 1942Koldingvej4-årig fik finger i klemme i rullestol
27 01 Vejle-egnen18 assistancer til fastkørte biler i sneen
02 02UhrhøjSprængt vandrør = vand i 2 lejligheder
05 02FredericiagadeFuh, 14-årig dreng væltede på cykel ind i lastbil
11 02RugballeLøbsk vindmølle, fare for nedstyrtning
17 04Egtved, Oustrup (?)Dyreredning
17 04UldumArb, 3 fingre i rundsav
05 05MølholmsbakkenFuh, cyklist mod cyklist
29 06Skærup SkovDyreredning
07 07LihmskovFuh, lastbil kørte i grøften
28 07Gadbjerg, RostrupDyreredning
18 08Fredericiagade 42Arb, mekaniker tilskadekommet
13 10Gammel HøjenDyreredning
20 10Vinding2-årig dreng faldt ned fra 1. sal
23 11Nørre VilstrupFuh, faldt af bilen under kørsel
30 11Ødsted PlejehjemIldløs i tørveoplag
07 01 1943RibevejDyreredning
08 01 RugstedDyreredning
21 01KoldingvejKvinde faldt på gaden
01 02Mølholms BakkenFuh hund løb ud foran cyklist, der væltede
17 02JennumArb, fik læderet en hånd
18 02LindvedDyreredning
19 02Grejsdals TæppefabrikArb, fik hånd i klemme i vævemaskine
19 02AgersbølDyreredning
23 02Solkjær (?)Dyreredning
10 03GrejsdalenFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet
11 03Gammel TørringFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet
22 03JennumÆldre kvinde faldt i sit hjem
26 03StampesvejFuh, cyklist væltet
29 03VongeFuh, cyklist påkørte hestevogn
05 04Assendrup1 ½ - årig dreng drak kloroformolie
03 05Holtum MarkIldløs i halmstak
08 05Hvejsel MarkArb, tjenestedreng sparket af hest
22 05RandbøldalArb, fik en træbjælke over det ene ben
11 06Nørre Vilstrup SkovIldløs i skoven = Falsk alarm
21 06ØlholmArb, fik en le i foden
28 06KoldingvejArb, fik en træpind i det ene øre
05 07Vingsted2 ulykkestilfælde ved sportsstævne
21 07Jerlev og ØdstedBrandøvelse begge steder
21 07GrejsdalenFuh, cyklist væltede grundet besvimelse
21 07Vejle Fjord ved Munkebjerg16-årig reddet fra drukning af tililende
22 07Hedensted12-årig dreng faldt af hesten
09 08Bøgballe4-årig dreng fik en fod ravet af i selvbinder
13 08HedenstedDød kon bjærget op fra brønd
24 08Vejle, TreschowmindeArb, blev ramt i hovedet af noget værktøj
04 09Kirsebærvej 1710-årig dreng faldt med stylter
04 09Trædballe, Borgvej 1213-årig dreng fik kniv gennem hånden
07 09KragelundIldløs i udhus
11 09Vinding MarkDyreredning
17 09Gasværkets oplagspladsIldløs i en større bunke brunkul
25 09JellingDyreredning
11 10Vesterbrogade 50Sygdom
18 10TudvadUvan tyr måtte nedskydes
30 10Vejle havnFiskekutter sank, blev pumpet læns
08 11Koldingvej, TrechowsmindeArb, fik hånd i klemme mellem to tipvogne
13 11Viuf, FredstedSkorstensild
15 11BoulevardenFuh, løbskkørsel, hesten omkom
20 11BjerlevArb, fik hånd i tærskeværk
29 11Jelling7-årig pige fik synål i knæet
03 12Tudvad2 af 3 længer nedbrændt, barns leg med ild
06 12ØlholmKvinde faldt på trappe
06 12Vejle havnArb, havnearbejder styrtede 5 m ned i lasten
06 01 1944Vejle SønderåSøgning efter bortkastet pengekasse, blev fundet
06 01SmidstrupArb, fik en hånd i rundsav
06 01HedenstedKvinde faldt på trappe = dobbelt benbrud
06 01Vestre EngvejArb, fik en hånd i stansemaskine
06 01ØdstedSkorstensild
06 01HåstrupSkorstensild
10 01Skibet, JennumArb, startsving slog tilbage
10 01TrædballeFuh, cyklist væltet og bil påkørte træ
10 01Grejsdalen, tæppefabrikArb, fik en arm i valsemaskine
17 01ØdstedDyreredning
05 02SkibetFuh, 5-årig dreng faldt ind under lastbil
08 02Tudvad MarkSkorstensild
09 02Skærup PlejehjemSkorstensild
16 02Nørre VilstrupArb, 3 fingre i rundsav
17 02Holmen 232-årig pige faldt i gryde med kogende vand
28 02KærbøllingFuh, postbud påkørt af bil
01 03Munkebjerg StrandDyreredning
07 03Skærup81-årig kvinde faldt i glat føre
20 03Nørre VilstrupFuh, cyklist væltet
20 03Vejle ved havnenHest brækkede et ben i sporskifte
11 04Trædballe, Borgvej 13Glemt strygejern = stuen brandhærget
19 04DaugårdArb, kvæstet af en springende jernsplint
29 04Ødsted, SkovvangIld i halmstak
29 04Store VellingArb, fik tre fingre i rundsav
01 05TiufkærIld i kyllingemoder, ca. 100 kyllinger omkom
25 05TrædballeIld i lastbil
30 05VindingDyreredning
06 06Nedre KnabberupDyreredning
06 06ØdstedFuh, cyklist væltet og skar sig på en le
06 06Koldings Landevej 4110-årig pige skambidt af hund i ansigtet
13 06Hedensted DunkefabrikArb, fik underarmen knust i stansemaskine
15 06Højen gamle mejeriArb, fik mursten ned over sig under nedrivning
22 06KnabberupDyreredning
22 06TørringFuh, cyklist væltet
22 06FredericiagadeOperationssår sprang op
26 06Kjeldkær MarkDyreredning
28 06Sønderbrogade 8Kvinde med barnevogn faldt i udgravning
07 07Enghavevej ved Sønderå2 cykeltyve pågrebet af en borger og 2 ZR-folk
18 07Hesselballe - ØlholmFuh, løbskkørsel, 1 voksen 2 børn kvæstet
20 07Jelling, Bondes Planteskole10-årig feriedreng bidt af hest i ansigtet
24 07Store Velling, StokballegårdIld i halmstak tæt på bygninger
22 08Højen, OksviggårdGårdlænger nedbrændt, lynnedslag
06 09Vejle, SvinholtgårdDyreredning
06 11SmidstrupIld i halmstak, børns leg med ild
02 02 1945UlkærVanskelig sygetransport, snedriver
07 02RugstedArb, 14-årig dreng mistede en arm i halmpresser
16 02RugstedArb, vinduespudsning = faldt ud fra vinduet
16 02VingstedFuh, bil mod vejtræ
23 05HornstrupVådeskudsulykke, ramt i maven af pistolskud
11 06EnghavevejArb, blev begravet under større sandbunke
05 07Vonge, Øster NykirkeArb, fik jernsplint i låret
14 07EnghavevejFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet
04 08Vejle13-årig dreng faldt ned i glødende askebunke
24 08TudvadArb, kvinde faldt ned fra hølæs
13 11Hedensted SavværkSavværket nedbrændt, + ZR Horsens
15 11Viborg2-årig pige faldt og flækkede næsen
20 11HorsensvejenFuh, cyklist påkørt af modgående bil
27 11HedenstedSkorstensild, ZR Vejle assisterede ZR Horsens
12 12Sandvad8-årig dreng faldt på skøjter
18 12LinnetArb, tjenestekarl sparket af hest
18 12AmmitsbølFuh, cyklende kvinde påkørt af lastbil
19 12Nørre VilstrupLandejendom nedbrændt
31 12HornstrupSkorstensild
07 01 1946Vejle - OdenseAkut overførsel af kunstig lunge
09 01Ødsted, præstegårdenLysbombe faldt ned på gårdens tag
22 01TiufkærSkorstensild
26 01ØlholmFuh, løbskkørsel, 1 person dræbt, #
28 01Jerlev NørremarkArb, fik træ over sig
31 01BjerlevArb, fik hånden i tærskeværk
02 02Ny Højen, AldebertsmindeSkorstensild
09 02NederbroSkorstensild
25 02Vejle-egnenSnestorm = mange assistancer
25 02VindingFuh, kvindelig fodgænger påkørt af bil
29 03BindeballeDyreredning
01 04ØdstedFuh, kvinde påkørt af rutebil
04 04HøjenIld i halmstak
05 04HorstedTilridning af plag = faldt af og brækkede et ben
05 04Vejle10-årig pige bidt af schæferhund
16 04AndkærArb, mand fik et ben i kvashugger
01 05AmmitsbølFuh, mc kørte mod vejtræ
10 05TiufkærMosebrand, ca. 3 ha afbrændt
18 05JerlevFuh, cyklist væltet
18 05Ølholm jernbanestation2-årig dreng kørt over af jernbanevogn
15 06VejleTegnebog med kr. 550,- i septic-tank, blev fundet
09 07Jerlev NørremarkArb, faldt ned fra hølæs på marken
10 07SkærupFuh, cyklist væltet
13 07Vejle, VardevejFuh, ældre mand faldt ned fra tørvelæs
15 07Hedensted SkovFuh, løbskkørsel, 3 personer kvæstet
19 07GammelsoleIld i garage med lastbil
19 07TiufkærIld i tagetage, børns leg med ild
20 07JellingFuh, bil mod vejtræ, 4 lettere kvæstet
20 07Enghavevej 1213-årig dreng faldt under leg
26 07Nørre VilstrupIld i udhus
03 08KoldingvejFuh, mc mod vejtræ
08 08Nørre VilstrupSkorstensild
10 08KnabberupDyreredning
15 08Højen MejeriSelvantændelse i en bunke brunkul
16 08Rugsted3-årig dreng kørt over af selvbinder
21 08Brande, GrarupFuh, traktor + påhængsvogne kørte i grøften
23 08Skibet10-årig pige rev sig på pigtråd
24 08SøndergadeKvinde med hukommelsestab kørt til sygehuset
26 08HorstedFuh, kvinde væltede med cyklen
26 08HolmenFuh, kvinde væltede med cyklen
26 08Gasværksvej 101-årig dreng fik en pind i øjet
27 08Hover SavskæreriArb, fik hånden i båndsav
28 08SandvadFuh, mc mod mc
03 09Hedensted SkovArb, mand faldt ned fra kornlæs
07 09Orla LehmannsgadeFuh, cyklist væltede
09 09Store VellingLade med 100 læs korn nedbrændt
17 09Gammelhavn 94-årig dreng faldt ud fra 1. sal
18 09Hedensted, TorupKvinde fik kogende vand ned over sig
24 09ØlholmDyreredning
26 09Vejle, FredericiavejFuh, cyklende kvinde påkørt af bil
26 09Ribe Landevej 8, gørtleriArb, fik flydende metal over benet
15 10Tiufkjær Mølle og SavværkMøllen og savværket nedbrændt
21 10Worsaaesgade 1Kvinde faldt på trappe
28 10LindvedFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet
12 11Store VellingArb, 8-årig pige faldt ned fra traktor = et brækket ben
21 11Horsensvej ved VejleFuh, 2 biler kørt sammen
21 11MølholmFuh, bil påkørte påhængsvogn
28 11Søndermarksvej 13Arb, 16-årig sparket af hest i baghovedet
02 12Søndervang 437-årig dreng faldt af legevogn = en brækket arm
11 12JerlevFuh, soldat på militærlastbil ramt af gren
16 12Nørre Vilstrup mose7-årig pige faldt gennem isen og druknede, #
13 01 1947HedenstedSkorstensild
14 01 Vejle-egnenFuh, mange glatføreuheld
17 01Højen Tang6-årig dreng sparket af hest i ansigtet
20 01Jennum, JennumgårdCarbid eksploderede = 14-årig beskadigede øjnene
28 01KlattrupIldløs i brændeskur
31 01Klattrup, Lille BygholmSkorstensild
04 02JerlevFuh, 68-årig kvinde gik ud foran bil #
13 02BredballeKvinde huggede øksen i tommelfinger
17 02VingstedSkorstensild
18 02TrædballeSkorstensild
28 02HedenstedSkorstensild
01 03Horsted, snestormFødende kvinde = hjemmefødsel ass. af ZR
14 03Brejning, StationsvejKvinde faldt i glat føre
15 03TiufkærSkorstensild, de sidste 2 km kørte ZR i hestevogn
22 03Vejle-egnenTøbrud = mange oversvømmelser
05 04HedenstedNervesvækket kvinde fundet bevidstløs i grøft
09 04Ud for Hotel RoyalMand faldt på fortovet
19 04Ødsted KirkegårdGravsten væltede ind over en 13-årig dreng
21 04JerlevSkorstensild
21 04Grejs Skov10-årig pige nær druknet i bundløst mudderhul
23 04KnabberupDyreredning
28 04Grejsdalen ved Grejs MølleFuh, bil mod træ
21 05Grejsdals VængeUng mand faldt ned fra altan
27 05Vejle, Ulvehave BadehotelFuh, cyklist væltet
27 05Vejle, Trædballe9-årig pige faldt under leg = flænge i panden
29 05Vejle, PedersholmZR vandede 10 tdr. tørkende græsmark
31 05EnghavevejArb, faldt 4 m ned fra stige
04 06TiufkærIldløs i købmandsforretning
10 06HvidbjergKvinde faldt på trappe ned til stranden
14 06Jennum3 udlænger nedbrændt ved gård
26 06HoltumHusmandssted nedbrændt
26 06Vestre EngvejLille pige skar sig på rustent metal
28 06Jennum Skov10-årig pige fik en hånd i tærskeværk
01 07HøjenRytter faldt af hesten under ringridning
07 07HvilestedFuh, rutebil påkørte rutebil
07 07Vejle havn, damperen HeraArb, hovmester skar sig i fingeren
07 07HøjenFuh, fodgænger påkørt af mc
10 07VindingFuh, lastbil mod vejtræ
14 07Højen, HolstmindeUng mand skambidt af hund
14 07Klattrup13-årig feriedreng faldt ned fra træ
16 07Nørre VilstrupFuh, kvinde styrtede med cyklen
19 07VorkFuh, mælkekusk kørt over af mælkevognen
04 08Sandvad - UldumFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet
21 08Nedre KnabberupDyreredning, ZR-redder svømmede ud efter ko
23 08Ølholm MejeriBrændeskur med tørv udbrændt
25 08DæmningenFuh, 79-årig mand trådte ud foran cyklist
26 08SkyttehusgadeUng mand skar sig på et flaskeskår
27 08Vejle-egnenTørke = mange brønde tørlagt
04 09ÅdalFuh, 6-årig pige fik tæerne i en cykelkæde
05 09Store Velling, StokballegårdIld i stubmark og læhegn
01 10Enghavevej, bilværkstedArb, hjulnøgle smuttede = kvæstede næsen
02 10Vandel Flyplads - FredericiaTransport af 50.000 liters benzintank
14 10RugstedFuh, mc mod bil
15 10LindvedSkorstensild
17 10Vedelsgade, autoværkstedArb, fik en hånd forbrændt
06 11Hedensted Skole13-årig dreng faldt under gymnastik
07 11VedelsgadeFuh, kvindelig cyklist påkørte en bil
15 11Hedensted, DalbygårdArb, blev sparket af hest i brystet
17 11Vestergade 414-årig dreng faldt på trappe
19 11ÅgårdFuh, bil kørte i grøften
20 11HoltumFuh, 3 biler kørte sammen
24 11Vejle, SønderåenSøgning efter arresthusets nøgler
13 12Nørregade, tyggegummifabrikIldløs i en bunke affald ZR + Bv
22 12BredalHjemmelavet krudt eksploderede, dreng kvæstet
29 12KnabberupSkorstensild
16 01 1948Bryrup, LøvetHusmandssted nedbrændt
27 01Tønning, mose2 heste faldt gennem isen
28 01Syd for BrædstrupFuh, ZR-ambulance skred ud og ramte et vejtræ
16 02Hotel Brædstrup KroIld ved buffeten
19 02AdditSkorstensild
12 03Brædstrup CentralhotelIld i udhus samt hotellets tag, + Falck
27 03Vestbirk Mark4-længet gård nedbrændt
07 04Føvling SandmarkFuh, 10-årig dreng væltede med cyklen
26 04VradsNaturbrand, 50 tdr. land brændt, + 5 Bv
27 04Monbjerg, OverholmArb, mand faldt ned fra høloft
29 04Over ÅstrupArb, vejmand kvæstede foden
27 07Højlund Skov, KlostermøllenSkovbrand, 20 tdr. land brændt, + 4 Bv + Cbu
31 07Højlund Skov, KlostermøllenGenopblussen, efterslukning
02 08Torp, sø16-årig pige druknet i sø
05 08Gribstrup, GranlundGård nedbrændt, barns leg med ild, + ZR Horsens
13 08Tyrsting GårdLade nedbrændt, + ZR og Bv Horsens
14 08Ved Vissing Kloster16-årig dreng dræbt af vådeskud, #
26 08AdditFuh, 10-årig cyklende dreng påkørt af hollandsk bil
10 09TrædenFuh, cyklist væltet
10 09HjortsvangFuh, bil kørte i en ensilagebeholder
18 09Føvling, stormvejrEjendom nedbrændt, + ZR Horsens
27 09Brædstrup - Odense4-årig ført til "kunstig lunge" med døde, #
21 12Brædstrup Kirkeild i brunkulslager under kapellet
22 01 1949Brædstrup Jernbanestation63-årig kvinde faldt af toget og omkom, #
05 02Underup SkoleIld i tørvekasse ved kakkelovn
10 02DavdingTriangel-lastbil udbrændt under kørsel
14 02Mattrup3-længet gård nedbrændt
14 02Hjortsvang, SorgenfriHjemmerøveri, 71-årig mand slået ned
21 04Herregården FuglrisGnist fra skorsten = tagbrand, + ZR Horsens
30 04RosengadeMaterielbygning nedbrændt, børns leg med ild
05 05Sønder VissingIld i mose
27 05HårupHønsehus nedbrændt
07 06Føvling MarkHønsehus nedbrændt
07 07Brædstrup, HorsensvejFuh, cyklist fundet bevidstløs på vejen
26 07BryrupIld i en stak tækkerør 7 m fra stråtækket hus
11 08Stidsmølle AvlsgårdIld i turbinerum i lade, + ZR Horsens
20 08HjortsvangVådeskud = 15-årig dreng ramt af salonriffelskud
15 09Smedebæk ved Holtum ÅArb, stillads væltede ned over mand
10 12Brædstrup, Ring SkovFuh, cyklende kvinde med barn væltede, #
19 12Åstruplund ved mejerietFuh, glat føre = bil mod vejsten og i grøften
26 12ØstbirkFuh, ung kvinde løb ud foran mc, 3 kvæstede
02 01 1948IldvedSygdom
02 01Ølholm, HvolgårdSkorstensild
15 01Valdemarsgade5-årig dreng fik træsko i hovedet under leg
26 01SkærupFuh, bil i grøften
28 01GrejsdalenFuh, løbsk lastbil kørte ind i villa
04 02Vejle, Omløbsåen75-årig kvinde faldt i åen i mørket
21 02Trædballe, Dalvej 17Ild i tagetage i villa
23 02NederbroSkorstensild
09 03Sandvad, SandvadgårdIld over kostalden, + ZR Horsens + Falck Vejle
01 04Skærup Arb, løbskkørsel på mark, 4-årig dreng kvæstet
01 04ØdstedSkorstensild
05 04Svendsgade 7Butiksrude blæste ind
22 04VejleFuh, fodgænger påkørt af cyklist
28 04SmidstrupArb, mand faldt ned fra fiskebil
03 05ØlholmDyreredning
05 05Vejle HavnFuh, cyklist væltet
12 05ØlholmIldløs = prøvealarmering
12 05NederbroArb, mand gled og brækkede en fod
19 05Vestre EngvejRundbold = fik boldtræet i ansigtet
22 05Ved Vejle (?)Ildløs i tørvemose
31 05ØlstedFuh, 6-årig pige løb ud foran bil og døde, #
14 06Jennum4-årig dreng faldt ned i kasse med glasskår
19 06FlegmadeFuh, cyklist væltet
22 06Niels Bentzens Allé 11Arb, murer faldt ned fra tagryggen
02 08Vejle-egnenVarmt vejr = mange dyreredninger
04 08HvejselIld i vaskehus
07 08VindelevArb, kvinde fik hånden i rundsav
09 08KoldingejFuh, hollandsk bil mod vejtræ
07 09EgtvedIltmangel i ørreddam, fik tilført friskt vand og ilt
02 10Store DalbyFuh, 9-årig dreng faldt ned fra hestevogn
12 10BredballeArb, fik en greb gennem foden
12 11EnghavevejArb, fik mejsel ind i benet
27 11Lerbæk Mølle, JellingvejFuh, lastbil med anhænger kørte i grøften
23 12Vardevej 24-årig dreng drak salmiakspiritus
24 01 1949TrædballeFuh. mc væltet
01 02VejleArb, fik 500 kg tungt hjul over fødderne
25 03Enghavevej, OmløbsåenFuh, mc kørte i åen
06 04Ved VejleMaskinhus væltet af stormstød
07 04VejleTransport af 26 T ovn til godsbanegården
13 04Uhrhøj8 T murstenshus flyttet til Uhrhøj fra ?
13 04Hedensted, hovedvejenFuh, 6-årig dreng løb ud foran bil
15 06Hotel Munkebjerg4-årig dreng faldt på trappe
27 06Bybæk - VejleFuh, mc fundet dræbt på vejen, #
28 06Vejle-egnenTørke = vanding af afgrøder
29 06SkovgadeUndsluppen abe indfanget
23 08HedenstedFuh, cyklist påkørt af bil
06 01 1950
PjedstedFuh, mand ramt af glidende bil
09 01
Uldum Dyreredning
09 01
HornstrupIld i rutebils motor og kobling
11 01
SkærupFuh, bil mod træ i glat føre
13 01
Vejle-egnenGlat føre = nogle biler i grøften
25 01
Nørre VilstrupFuh, kølevogn gled i grøften
22 04
VejleArb, dødsdrom-kører styrtede ned
01 05
EnghavevejFuh, løbskkørsel, ingen kvæstede
01 05
Hornstrup MøllebyFuh, bil mod bil på Hovedvej 13
12 05
SlagterietArb, mand skoldet af kogende vand
13 07
Blegbanken9-årig dreng faldt 5 m ned fra et træ
20 07
Bybæk, AlbuenDreng forskar foden på muslingeskal
20 07
Hedensted - VejleFuh, svensk bil mod dansk bil
20 07
Vejle, KølholtHvepsebo fjernet
21 07
Bybæk, AlbuenDreng faldt ned fra træ
07 08
Restaurant TrædballehusKvinde faldt på trappe
07 08
Hovedvej 10 nord for VejleFuh, bil med påhængsvogn mod vejtræ
01 09
Vejle, BredballeBloddonor kørt til sygehuset for tapning
02 01 1951VardevejFuh, bil mod vejtræ
06 01KoldingvejFuh, lastbil skred på tværs af vejen
06 01KuldbjergDyreredning og derefter fastkørt ZR kranvogn
16 01ÅdalFuh, bil mod bil
18 01Nørre VilstrupFuh, bil væltede i grøften
24 01SvineslagteriArb, kvinde faldt bevidstløs om
29 01Hovedvej 10, RemmerslundFuh, cyklist svingede ud foran bil og blev dræbt, #
31 01Kirsebærvej 175-årig dreng faldt på trappe
31 01KoldingvejLille pige fik kogende vand ned over sig
24 03Bredal, Hovedvej 10Fuh, bil skred ind i vejtræ, 6 personer kvæstet
07 04DæmningenFuh, 4-årig dreng løb ud foran lastbil
18 04AssendrupOlm tyr nedskudt
19 04Gauerslund KiselgurfabrikArb, fik en finger i klemme
29 05RibevejOversvømmelse = 3 heste reddet ind på det tørre
16 06Lindved3-årig dreng sparket i hovedet af hest
23 06Munkebjerg BadehotelKvinde forskar sin fod på glasskår
27 06HedenstedFuh, cyklende kvinde væltet af hund
02 07Ved VejleDyreredning
13 07HornstrupArb, mand faldt ned fra hestevogn
06 08Vejle Fjord ved Albuen13-årig dreng forskar foden under badning
06 08Trædballe, Dalvej 28Fuh, 6-årig cyklende pige væltede
07 08MølholmvejKo faldt død om på kørebanen
07 08Grejsdal Vænge 2Kvinde faldt = en brækket arm
10 08Odinsgade 32, 1.3-årig dreng faldt ud fra 1. sal
13 08VejleUng mand fundet bevidstløs i grøft
13 08Vejle - FrederikshavnPatientoverførsel, 2 nordmænd, til Frederikshavn
20 08VindingFuh, cyklist påkørte en bil
29 08BredstenlundKvinde faldt i stalden
29 08Ribe LandevejLøs hest indfanget
11 09SønderbrogadeFuh, mand påkørt af bil
22 09Vejle byStrømmen forsvandt = ZR opstillede lys i bageri
24 09HedenstedKvinde faldt på trappe
02 10EgtvedTilstoppede kloakrør spulet rene
24 10DaugårdVild kvie indfanget med hund
02 11Horsensvej - ØsterbrogadeFuh, lastbil med 2000 trækasser væltede
06 11Vejle, kreaturslagteriArb, slagter skar sig i en finger
06 11PjedstedHest med brækket ben blev nedskudt
10 11HedenstedFuh, kvinde påkørt af bil
26 11Ved StampesvejVild kvie nedskudt af ZR ved Stampesvej
30 11Vejle8-årig dreng faldt i hjemmet
04 12HorsensvejFuh, bil mod vejtræ
28 01 1952KærbøllingFuh, herreløs bil trillede rundt ned ad skrænt
28 01Vejle AndelssvineslagteriArb, mand slog hovedet mod jernbjælke
28 01SøgadeKvinde faldt i glat føre
11 02NordåsKvinde faldt i sin have
11 02Vejle HavnSkib sprang læk i havnen
11 02EnghavevejMand fundet med ildebefindende
13 02Vonge, HaustrupKvien kunne ikke kælve = den blev nedskudt
06 03HedenstedFuh, mc væltede
11 03Grejsdalen - KoldingTransport af hus på blokvogn
01 04Vejle, Omløbsåen7-årig dreng og 9-årig pige faldt gennem isen
03 04Uldum, GuldkærTræfældning = træet væltede ned over hustag
30 04Hovedvej 10 nord for VejleFuh, bil mod vejtræ, 3 kvæstet
08 05Blegbanken - EnghavevejFuh, 11-årig cyklende pige påkørt af cyklist
19 05Torvegade ved nr. 17Fuh, 7-årig dreng løb ud foran cyklist
04 06HedenstedDyreredning
09 06VindingFuh, cyklist påkørte bil
12 06Vester ØrumArb, mand faldt 6 m ned fra loft
12 06Hedensted, plejehjemKvinde skubbet omkuld i hjemmet
14 07Agersbøl - Øster SnedeFuh, bil mod træ og rutebil i grøften
15 07Hedensted, Horsensvej 54Fuh, 4-årig dreng løb ud foran norsk bil
12 08ØlstedFuh, cyklende dreng væltede
30 08Vejle SvineslagteriArb, mand gled på glat gulv
15 09HedenstedFuh, mc væltede, 2 kvæstede
17 09Andkær SkovbyArb, mand fik trækævle ned over benet
22 09Fredericiavej ved MølholmvejFuh, lastbil havarerede, truede med at trille baglæns
29 09VindingBrønd pumpet tør for at finde stjålet tegnebog
02 10Vejle, OmløbsåenLille dreng faldt i åen
09 10Hedensted5-årig pige faldt i kogende saftgryde, #
13 10Andkær SkovbyMand snublede og kvæstede hånden på gevær
17 10VingstedFuh, lastbil kørte løbsk ned ad bakke
27 10Bredballe, Selsbjerg10-årig pige fik gryde kogende sovs over armen
01 11Give, HjortsballeFuh, Vejle-lastbil kørte ud over skrænt
19 12Ved VejleFuh, bil kørte i grøften
19 12Daugård, Ulbækgård2 vilde kvier nedskudt
22 12RemmerslundFuh, cyklist væltede på markvej
24 12HesselballeAkut afhentning af bloddonor
24 12Vejle, HavnegadeAkut afhentning af bloddonor
24 12BækkeFuh, lastbil mod bil
30 12Kirsebærvej 17-årig pige faldt på trappe
15 01 1953Egtved ved Nybjerg MølleFuh, lillebil kørte ud over skrænt
15 01Hovedvej 10 ved HedenstedFuh, hund løb ud i mc, der væltede
15 01HarresøFuh, bil mod træ i glat føre
21 01Egtved, VenborgDyreredning, lade styrtet sammen over hest
24 01NørretorvMand fik ildebefindende
29 01StoubyFastkørt varebil
11 02EngumArb, mand fik gren i hovedet
16 02Hedensted, BredgadeFuh, skærsliber påkørt af bil
19 02SøndermarkenFygesne skabte vand på gulvene i hus
19 02Højgård SkovFastkørt traktor
23 02Jelling, Søndergård2 kalve bragt til verden medens koen udåndede
23 02VedelsgadeStormstød rev tag i stykker
27 02Stouby - KøbenhavnSyg ko kørt til Veterinærhøjskolen i København
05 03Vejle, slagteriArb, mand faldt ned fra lastbillad
05 03Vejle Havn, fiskerkutterArb, mand fik skibsmast i hovedet
12 03HørupFuh, lastbil med 7 T sild væltede ned ad skrænt
16 03BredstenlundFuh, lastbil væltede
26 03Ørstedsgade 10Ild i hus = Falsk Alarm, + Bv + politi
14 04Vejle ved slagterietFuh, 6-årig dreng påkørt af bakkende lastbil
18 05Vejle-egnenVoldsom regn = mange vandskader
23 06Brande - VejleTransport af 36 T kedel til Vejle
23 06Vejle SvineslagteriArb, mand stak sig i låret med kniv
25 06Ølholm, StenagergårdArb, mand overfaldet af uvan tyr
06 07Stampesvej 19 til 30Fuh, førerløs bil trillede fra nr. 19 til/mod hus nr. 30
06 07Ribe Landevej Hund mistede et ben i slåmaskine, aflivet
14 07Gl. Kolding Landevej7-årig dreng faldt ned fra træ
28 07Kirkegade (smal gade)Bybus og lastbil "sad fast" mod hinanden
03 08Kærbølling6-årig feriedreng skambidt af hund
03 08Søndermarken6-årig pige faldt ned fra træ
03 08FlegmadeUndsluppen abe overfaldt kvinde i køkken
04 08Ribe LandevejFuh, mc mod lastbil
10 08DæmningenDefekt bil slæbt til Vejle Politistation
08 10Omløbsåen2-årig dreng reddet op fra åen
20 10Gårslev, fabrikArb, mand læderede hånden i tørremaskine
04 11HedenstedFuh, løbskkørsel, 1 person kvæstet
09 11MunkebjergVild kvie nedskudt
11 11Hedensted - DaugårdFuh, cyklist mod cyklist
30 11DæmningenVild kvie nedskudt af ZR
30 11MelhedeMand faldt i stald = et brækket ben
08 12Hedensted, OverholmMand ramt i maven af salonriffelskud
13 12Hedensted, Hovedvej 10Fuh, lastbil mod bil, 1 kvæstet, 1 dræbt, #
28 12Hovedvej 10, N for VejleFuh, tysk bil mod vejtræ
04 01 1954TørringFuh, bil mod 2 rutebiler
05 01VejleHøjvande = mange vandskader
09 01FredericiavejFuh, bil mod bil og mod husmur
11 01SøndermarksvejFuh, løbskkørsel, hesten blev aflivet
12 01Hedensted, Overholm5-årig dreng skoldet af kogende vand
15 01FløFuh, Vejle-lastbil i grøften
18 01KnabberupFuh, lastbilanhænger mod flere vejtræer
06 02VejleArb, mand forslog sit hoved
11 02VejleBrødindsamling til sultende fugle
16 02VejleFortsat brødindsamling til fuglene
17 02GrejsZR assisterede ved nødslagtning af ko
19 02Vejle SvineslagteriArb, mand ramt af kødkrog i benet
25 02AndkærFuh, bil mod bil
26 02Hostrup, GrønnegårdRasende tyr måtte nedskydes
04 03Hovedvej 10, N for ViufFuh, bil ned ad 5 m dyb skrænt
31 03HedenstedArb, mand faldt 3 m ned fra stillads
05 04Bredsten - VingstedFuh, bil mod vejsten og i grøften
14 04HedenstedFuh, mc væltede
24 04LilballeArb, mand læderede finger i ajlepumpe
12 06FredericiaDefekt Vejle-bil slæbt til værksted
08 07Vestre Engvej 1Ild i værksted, + Bv
13 10NørrebrogadeFuh, cyklist mod bil
27 10Vejle HavnJolle kæntrede
10 11Hovedvej 10, S for VejleFuh, lastbil ned ad 11 m dyb grøft
01 01 1955Nørre Snede, ViborgvejMand fik ben i klemme i kloakbrønd
06 01Grejs, RodengårdTyren "American Rud" aflivet med skud
24 01ZR VejleFoderindsamling til de sultne fugle
31 01Vejle Fjord ved AlbuenOlieindsmurt svane nedskudt
17 02VejleZR ass, ved brødindsamling til de sultne fugle
21 02Vejle80 kg brød indsamlet til fuglene
22 02Vejle FjordFastfrosset svane kunne ikke findes
23 03Kiddesvej - Sdr. VillavejFuh, lillebil gled mod gaslygtepæl og brandhane
27 04Hovedvej 10, N for VejleFuh, bil kørte i udgravning
03 05Hedensted - Store DalbyFuh, mc mod telefonmast
11 05HøjenFuh, bil mod hestekøretøj
18 05Vejkryds i VejleFuh, lastbil mod lastbil
20 05Trædballe, VardevejDyreredning
23 05Hedensted, Hovedvej 10Fuh, mc væltede grundet olie på kørebanen
11 07Hedensted, KirkegadeFuh, mc mod cyklist
13 07"Lido - kasernen"Arb, soldat kørt over af tungt militærkøretøj
20 07Bybæk, Albuen17-årig pige fik ildebefindende på svømmetur
20 07KnabberupDyreredning
20 07VindelevDreng faldt ned fra træ
25 07Horsensvej - ØsterbrogadeFuh, mc mod bil
13 08Langelinie 12Arb, mand kvæstet i produkthandel
22 08Nørremarken6-årig dreng faldt ned fra gynge
01 09Kirkegade - DæmningenFuh, cyklende kvinde ud foran lastbil, omkom, #
19 09Hovedvej 10 ved HedenstedFuh, mc væltede
20 10JellingFuh, bil mod hus nærved kroen
15 11HedenstedVild kvie nedskudt
28 11KoldingvejFuh, påkørt hund indfanget og aflivet
15 12Vejle-egnenSneglat = flere kørselsuheld
19 12Daugård JernbanestationArb, mand faldt ned fra trolje
03 01 1956Vestre EngvejMand faldt i sin have
06 01Vejle TextilfabrikArb, mand revet omkuld af bom
09 01Hovedvej 10 nord for VejleFuh, militærbil ned ad skrænt med 7 soldater
16 01Hovedvej 10 ved VindingFuh, bil forulykkede, ips
16 01GadbjergKvæstet griseso aflivet
19 01LindeballeIld i varebils ledningsnet, bilen slæbt væk
20 01Thyregod ved brunkulslejeFuh, lastbil med brunkul i grøften
20 01BredballeFuh, kølevogn kørte i grøften
20 01Rødkildevej ved SkyttehusFuh, bil væltede ned i Vejle Fjord
24 01Hovedvej 13 ved TørringFuh, lastbil med kreaturer i grøften
24 01Horsensvej, fabrikArb, ung kvinde faldt = armbrud
25 01RavningFuh, bil ned ad dyb skrænt
25 01Mølholm, FredericiavejHavareret lastbil gled på tværs af vejen
25 01Vejle Kaserne nedlagtZR bortkørte pengeskab + 3 køleskabe
27 01SindbjerglundGriseso med brækket ben aflivet
27 01EgtvedFastkørt varebil
28 01BalleFuh, varebil i grøften
28 01KiddesvejFuh, lastbil skred på tværs fa vejen
28 01Hovedvej 18 ved PjedstedFuh, lastbil tabte et hjul under kørsel
30 01Store Dalby SkoleArb, kvinde faldt i køkken = benbrud
30 01Bjerlev HedeFuh, lastbil i grøften
30 01Mølholm, Dornsvej 3Fuh, bil skred ind i have
30 01VejleBrugsstjålet bil slæbt til værksted
31 01Vejle, NørreskovStor dreng slog lille dreng i ansigtet med kæp
03 02SønderåDyreredning, fastfrossen måge befriet
04 02Vejle RutebilstationSygdom
07 02Ved Hedensted ApotekFuh, bil mod vejtræ
10 02Hedensted - DaugårdFuh, sneplov kørte i grøften
10 02Kirkeby ved skolenFuh, lastbil med brændsel i grøften
10 02Lille VellingFuh, bil mod bil, ips
11 02BoulevardenKvinde faldt på gaden = armbrud
14 02Trollerup ved KiddegårdFuh, BP-tankbil kørte i grøften
18 02Jerlev - ØdstedFuh, lastbil tabte forhjul under kørsel og i grøften
20 02Stouby ved kirkenFuh, brødbil med kager i grøften
20 02Ved HedenstedLastbil kørt fast i snedrive
20 02Vejle Å ved KnabberupDyreredning, forkommen svane
23 02Vester ØrumZR ass. slagter ved nødslagtning af griseso
24 02Børkop, RyttergrøftvejenFuh, mc væltede
24 02Vejle BrandstationArb, tømrer forskar sig på stemmejern
25 02Hedensted, DalbyvejMand faldt i glat føre
27 02Vejle AndelssvineslagteriArb, slagter forskar sig på kniv
02 03Vejle-egnenTøbrud = mange oversvømmelser i stalde og huse
13 03Vejle HavnDyreredning, skadet og forfrossen and aflivet
17 03Herslev - HåstrupFuh, bil mod bil, ips
21 03Hovedvej 13, HammerbakkeFuh, lastbil + anhænger med kalk i grøften, ips
24 03Vejle HavnFuh, lastbil mod godstog, ips
26 05VejleNyfødt kattekilling måtte aflives
01 06Skærup, moseDyreredning
01 06Boulevarden 37-årig dreng stak benet i kogende vand
11 06DaugårdstrandKvæstet hest måtte aflives
25 06Stenagergård (?)Dyreredning
29 06KnabberupFuh, varebil væltede rundt
05 07GrejsFuh, 14-årig pige væltede med hestevogn
05 07Vejle, kolonihaveArb, mand i klemme mellem lastbil og hegn
09 07BrønsoddeAkut afhentning af bloddonor
11 07Remmerslund7-årig pige skoldet af kogende vand
16 07FløjstrupDyreredning
25 07Kirsebærvej 171½-årig dreng løb mod radiator = kvæstet ansigt
25 07KrollerupKvæstet so afhentet til aflivning
25 07VorkKvæstet kvie måtte slås ned
31 07Ved Lerbæk MølleFuh, bil kørte i mølledammen, bilen slæbt til Odense
01 08SkibetDyreredning
07 08LihmskovFuh, løbskkørsel på vej, 1 person kvæstet
07 08Vejle, bådebyggeriArb, mand læderede hånden i sav
08 08Rønsvej 10Stort hvepsebo fjernet
10 08Ribe Landevej ved PugkærFuh, 5-årig pige faldt af hestevogn under kørsel
11 08Kærbølling, VejlevejLastbil motorhavarerede, slæbt til værksted
11 08RugballeDyreredning
15 08Jellingvej ved HoverFuh, bil mod vejtræ
20 08Horsensvej - ØrstedsgadeFuh, bil påkørte holdende bil
23 08Vejle andelssvineslagteriArb, mand forskar sig på kniv i hånden
06 09Bredballe, Tirsbæk GodsArb, traktor væltede på mark
11 09Fredericiavej ved Ll. VellingFuh, lastbil mod hest, der måtte slås ned
13 09HoltumVild kvie måtte nedskydes
14 09Hedensted, plejehjem75-årig kvinde faldt på trappe
17 09Esbjerg - JuelsmindeGrønlændere med TB kørt til Kysthospitalet
25 09NørregadeFuh, mc påkørte hund, der måtte aflives
27 09Hovedvej 10 ved BredalDyreredning, hest faldt på lastbillad under kørsel
29 09KalhaveVild kvie nedskudt
10 10 Ørstedsgade 40Mand fik kogende vand over foden
17 10Vejle Fjord ved BrønsoddeÆldre lystbåd sprang læk
17 10Ved Vejle HavnMand snublede over jernbaneskinne
19 10Uhre, StorgårdArb, mand faldt ned fra ladeloft
19 10Vejle PolitistationZR afhentede hittegodshund
03 11Vejle HavnMand faldt på havneterrænet
05 11Vejle - Ungarn, Budapest2 ambulancer med nødrationer til Ungarn
05 11Hovedvej 10 ved Ny HøjenFuh, undsluppen hest påkørt af lastbil
03 12Kirketorvet8-årig pige bidt af vild kat
20 12VingstedFuh, lastbil med anhænger i grøften
26 12Hovedvej 10, N for VejleFuh, bil ned ad stejl skrænt
31 12HedenstedKvinde faldt i glat føre
26 01 1957Hovedvej 1 ved HedenstedFuh, cyklende kvinde ud foran varebil
05 02GrejsdalenArb, mand ramte foden med skovøkse
23 02Hovedvej 10 ved BredalFuh, lastbil mod ZR-Vejle-ambulance
25 02DæmningenVild undsluppen kvie indfanget
25 02SkovgadeHerreløs gris indfanget
13 03Hedensted82-årig mand faldt på gaden
25 03Vejle BrandstationDreng faldt ned fra stige
28 03Vejledalens BageriArb, kvinde forskar en finger
28 03Vejle, svineslagteriArb, mand jog kniv i armen
28 03Hovedvej 18 ved SkærupFuh, lastbil kørte i grøften
04 05HedenstedFuh, vindstød væltede cyklist ind mod bil
18 05Hovedvej 10, HedenstedFuh, bil ud foran mc
29 05Lerbæk MøllevejFuh, brugsstjålet lastbil ned ad skrænt
01 07Nyboesgade 21-årig dreng spiste en cigaretstump
01 07VejleFuh, cyklende dreng væltede
01 07Hovedvej 10 mod nordFuh, cyklende ung pige væltede
05 07Café Hyldebusken v. havnenKvinde kvæstet ved slagsmål
10 07Vejle HavnArb, mand i klemme ml. 2 traktorvogne
20 07RemmerslundFuh, knallert påkørt af bil
08 08Vejle, Johannes KirkenZR ass. ved indspilning af orgelmusik
09 08KærbøllingFuh, kvie på vej påkørt af bil, kvien nedskudt
16 08Vinding, RyttergrøftvejenFuh, ko påkørt af bil, koen aflivet
08 10Enghavevej – Vestre EngvejFuh, bil mod mc
26 11Dæmningen – HavnegadeKattekilling gik rundt på kørebanen = trafikprop
16 12AlmindFuh, lastbiltog skred på tværs af vejen
16 12PåbyFuh, bil væltede rundt i glat føre
30 12Hovedvej 10 ved Blækær SkovFuh, bil i grøften
07 01 1958Vejlevej ved HørupFuh varebil mod lastbil, 3 kvæstet
24 01Hovedvej 18 ved VindingFastkørt lastbil med anhænger
10 02Lindevej ved LindvedFuh, lastbil mod hus
15 02Langelinie 33Ild i lejlighed, + Bv
16 02Omkring VardevejTøbrud = voldsom oversvømmelse
19 02Hovedvej 10, N for VejleDyreredning, kat reddet ned fra 25 m højt træ
14 03Ballevej ved OllerupFuh, varebil mod lastbil, 2 kvæstet
17 03Hovedvej 10 i HedenstedFuh, bil mod vejtræ, 5 kvæstet
17 03Hedensted – HadstenFuh, havareret Hadsten-bil slæbt til Hadsten
16 04Gl. JellingvejArb, murer faldt ned på vejen fra 2. sal
01 05BøgballeArb, mand læderede hånden i drejebænk
07 05Vejle Sygehus – ÅrhusPatientoverførsel til Århus Kommunehospital
16 06Vejle Fjord ved Albuen13-årig pige forskar foden på glasskår
16 06Pilevænget – Pedersholms AlléFuh, 9-årig cyklende pige ramt af scooter
28 10SkærupFuh, bil kørte ind i have, ips
18 11Harresø, EngmarksgårdArb, soldat kvæstede en hånd under øvelse
18 11LindvedFuh, militær-mc væltede, 1 kvæstet
18 11Vejle Sygehus – Fredericia InfirmeriPatientoverførsel til Fredericia
02 12Vejle syd, Hovedvej 10Fuh, 18-årig cyklende pige påkørt af bil
02 12Vejle Sygehus – ÅrhusAkut patientoverførsel til Århus
13 12Vejle-egnenFuh, glat føre = flere kørselsuheld
03 01 1959LøsningAkutkørsel med bloddonor til Vejle sygehus
13 02Neder Knabberup2 undslupne heste kørt tilbage til Knabberup
21 02UrhøjFastkørt fjernsynsvogn
21 02HorsensvejFuh, lastbilanhænger væltede
21 02Vester ØrumStormstød blæste taget af ladebygning
21 02Fredericiavej (Mølholm-bakken)Fuh, lastbilanhænger væltede rundt
07 03Hovedvej 18 ved VejleFuh, lastbil mod holdende lastbil
26 05ØrstedsgadeLille pige faldt på trappe = armbrud
29 05Horsensvej – ØsterbrogadeFuh, cyklist væltede
31 05Vardevej ved KnabberupFuh, varebil påkørte opbremsende lastbiltog
19 06Hovedvej 10 i HedenstedFuh, lastbiltog væltede ind i have
19 06Vestre Engvej, nybygningArb, mand faldt ned fra stillads
25 06Ibæk Strandvej, sommerhusKvinde faldt og forskar sig på rude
11 07Ribe Landevej ved PedersholmFuh, løbskkørsel, ips, hesten omkom
11 07Hovedvej 13 ved HornstrupFuh, bil i grøften
22 10Bybæk, Nørreskov12-årig dreng faldt ned ad skrænt
12 01 1960Hovedvej 10 ved Roms HuleFuh, lastbil med 15 T sildefisk forulykkede
15 01Bådebyggeri ved BrønsoddeArb, mand skoldede ansigtet af damp
29 01Vejle-egnenSnevejr = flere kørselsuheld
02 02Enghavevej – DamhavenFuh, 15-årig cyklende dreng mod lastbil
06 02Hovedvej 18 ved VejleFuh, bil forulykkede i glat føre, ips
17 02Vejle-egnenZR ass. ved foderindsamling til fuglene
18 02Hovedvej 10 i Blåkær SkovFuh, bil i grøften i glat føre
30 03Brønsodde, skibsværftArb, mand faldt gennem rude
09 05Vejle EngeFuh, cyklist kørte i grøft og nær druknet
15 07Hovedvej 13 ved LindvedFuh, lastbiltog med cement i grøften, ips
21 07Vejkryds ved Vejle HavnFuh, mc mod lastbil, 2 kvæstet
21 07Vejle – OdensePatientoverførsel til Odense Sygehus
29 08Hover, Hovedvej 18Fuh, bil påkørte kvie på vejen
16 09Søndergade 2574-årig mand faldt død om hos guldsmed, #
15 11VejleFuh, 17-årig cyklende dreng væltede
06 12Hovedvej 18 ved Hover CentralskoleFuh, 7-årig dreng løb ud foran varebil
06 12Vejle Sygehus – ÅrhusAkut patientoverførsel til Århus
11 01 1961Hovedvej 10 ved kryds ved BredalFuh, militær-lastbil mod bil, 1 kvæstet, 1 død, #
18 01Skov ved TiufkærBrugsstjålet Horsens-bil slæbt til Horsens
08 02Vejle – Århus KommunehospitalAkut patientoverførsel til Århus
20 02Hovedvej 13 ved TørringFuh, lastbiltog kørte i grøften, ips
23 02Vejle Havn - RødkildevejZR kørte kloakrør til nye boligblokke
25 02Hovedvej 10 ved Blåkær SkovFuh, lastbil væltede i grøften, ips
25 02Hovedvej 10 ved Blåkær SkovFuh, 3 personer påkørt af bil, 2 kvæstet
02 05Kolding - Vejle TB-hospitalPatienter kørt til Vejle, + ZR Kolding
02 06Vejle HavnEngelsk fregat indbragte syg kadet
12 08Vejle – Århus – VejleZR afhentede, akut, blodplasma i Århus
16 08Brøndsted, StenhøjgårdKo kælvede 500 m ude i oversvømmet område
18 08Hedensted, Hovedvej 10Fuh, 3 T maskine faldt af lastbil, + ZR Horsens
21 08Skagerrak ved LøkkenTysk lystbåd strandede, Se under ZR Løkken
16 09Trelde, RyttergrøftvejenFuh, bil mod soldaterkolonne, 15 kvæstet, + ZR Fredericia + Falck
19 10Bredsten, OllerupFuh, bil påkørte løs hest på vejen
27 10Viborgvej ved Store GrundetFuh, lastbilhænger væltede i grøften
28 11SkærupFuh, 2 militær-lastbiler i sammenstød, 1 kvæstet
29 11Hovedvej 18 ved Lille VellingFuh, 5 militærbiler + 1 bil i sammenstød
09 12Gødding, Gødding MøllevejFuh, Shell-tankbil skred i grøften i glat føre
29 01 1962JellingFuh, bil væltede, ips
22 02Flyvestation VandelFuh, bil mod varebil, 1 kvæstet
21 04Mølholm, FredericiavejFuh, 74-årig kvinde påkørt af knallert
17 05BoulevardenFuh, scooter væltede, 1 kvæstet
27 08Hedensted, vejsvingFuh, tysk bil mod jeep, 2 kvæstet
02 12Ved VejleFuh, bil mod vejtræ i glat føre, ips
05 12ZR-VejleZR ass ved tøjindsamling til ”Algierhjælpen”Tilbage